Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

8 Eylfll 1965 CUMHURÎTET SAHİFE Jllctiialite Vyur ~ gezerlere dair yeni hakikatler ortaya çıktı ~ ^= •^S ~ ^3 ZZ^ S^ •^•3 ~ ^= = •^S ~" ~~ SS Z^ •^•Z Sanat Moda 8 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Venedik festiyali çıkmaza girdi V İtalyan rejisörü Luchino Visconti her zaman sinema dünyasında ustalığını ispat eden bir yöneticidir. îşte gene bu yıl Venedik Festivalının «Altın Aslan» Armagan.m kazanan Visconti, kucağında ödulu ile birlikte Festivalin kapanıs gecesinde görüîüyor. M üz kişide biri «L yurgezer» I dır. Uykusunun arasında, kal kar, ne yapüğını bilmeden, dolaşır. Bu merakiı olay üstüne çok şeyler anlatıhr, durur. Hatta vakit vakit detektif romanlaıına konu olmuştur bu. Çocuklar büyüklerden daha sık bu ha'ıe tutu!makta, büyüdükçe ondan kurtulmaktadırlar. Fakat, yine de bir 5ikıntı'arı olunca bu hal geri dönmektedir. Son günlerde, uyku bozuklukları uzmanı Ingiliz hekimi Dr. Manga'ore Pai, Uyurgezer'ler üstüne yeni yeni şeyler çıkarmıştır ortaya. Esasen, basta verdiğimiz bilgıler de onundur. Dr. Pai'in son incelemeleriyle var dıjı sonuçlar bir insanın böyie bir krize tut u l a c a ğ ı n ı n i k i üç g ü n ö n c e d e n a n l a ş ı l a b i l e Uyurgezerin böyle bir krize tululacağı birkaç giin önce anlaşılabilir. Dudakları belli beiirsiz litrer, konuşması güçleşir, hareketleri aksar... bir grup Amerikalı hekim de bu konuyu in celemişlerdir. Incelemeler dokuz Uyurgezer üzerine yapılmıştır. Bir laboratuann yakınmdaki a y n a y n odalara yerleştirilen bu dokuz kisiye elektrodlar, ipler bağlayarak uykulannın derinliğini ölçmüştür. îpler hastalann odada altı metre içinde rahatça dolaşmalarına imkân bırakacak şekilde ayarlanmıştır. Uyurgezerler yataklarından kalkıp altı metre uzağa kadar gidebilmişlerriir. Amerikalı hekimler bu son incelemelerden şu sonuçlara varmışlardır: Uykuda gez mekle rüyalar arasında hiç bir bağ yoktur. Hastalann uyandıktan sonra hatırlıyabüdikleri rüyalarla kalkmak ve dolaşmak arasında hiç bir ilişki bulunamamıştır. Bundan başka, incelemeye sokulan dokuz kiçiden hiç biri ne yatağından kalktığını ne de dolaş tığını hatırlıyabilmiştir. Oysa bazılan yalnız yürümekle de kalmamışlar, koşmuş, zıplamış, bir şeyler aramışlardır. Eni konu ça 1 Yataklık edenler 1 Ankaraya gönderildiler • ••a :;:: "Altın Aslan,,ı Viscontinin kazanması beklenen yankıyı uyandırmadı enedik Uîuslararası Film Festivallerinin 26. ncısı bunca yı'.riır festivaller içinde sanat yönünden en guçlüsü sayılan Venedik Yarışmasının şanına uygun biçimde sonuçlandı sayılamaz! Gerçi ünlü İtalyan rejisörü Luchino Yısconti'nin tBüyük Ayı'daki Güzel Yıldız» adh filminin cAltın Aslan» büyük armağanını kazanmıs olması, bu filmin tutumcu çevrelerde tepki uyandırmajına kar.şıhk, usta yönetici «ayesinde Venedik Festivaline sanat yörıünden birsey kaybettirmiş sayılmıyor. Patırdılar daha ziyade üç yıldan beri Venedik Festivalinin yeni düzenleyicisi ve mudürü Luigi Chiarini'nin tutu £••••••• •••••••••••••••••••••••I rnu etrafmda toplanmaktadır. Luigi Chiarini'nin bu festivali »adece sanat gösterisi haline sok mak için yaptığı iyi niyetli gayretler, kendisinin hatalan yüzün SELMİ ANDAK den ters yönde işlemeğe baflamıştır. Şöyle ki, bir festivalin gereken sanat heyecanı atmosferini öldürücü kısıtlamalar yapıl ırtış, ünlü ve halkın sevdiği artıstlerin dâvet edilmeleri umur »anmamıs, şimdiye kadar bütün sinema dünyasının gözünü çeken bu festivali izleyen dünya basını gerekli olduğu kadar çağmlmamış. hattâ gelecek yıldanberi bu festivalde «ödül» sis eçîn mevsinı başarıh oyunlarmı seyrettiğireiz KÜÇÜK teminin bile kaldırılarak yarısSAHNJS ULVİ URAZ Tiyatrosu yeni mevsime tamama niteliginden uzaklastınlacamen yeni blt kadro ve güçlü bir repertuarla girecektlr. ğı belirtilmiştir. lşte bütün bu Ulvi Vraz ır. yöneticiliğinde birçok tanınmıs sanatçıyı içine davraniflar ve olaylar Prof. Lua!an bu tiyatro topiuluğu 1 Ekim'den itibaren perdesini açigi Chiarini'yi oldukça rnüskül üz€ie h.izırbklârına girişmis bulunmaktadır. duruma sokacak hale gelmiştır. tlk. oyun çağdaş hir kornedi .J."ırekira, ünlü rejisör Frederico niteüğıode' olan bir çeviridir. Feliıni kendisi ve eşi ünlü akProvalarına başlanmış olan bu tris Giulietta Masina ile çeviroyun gencç Rumen yazçan Alekdıği yeni filmi «Jüliyet ve Ruhsandru Minodan'ın «ALTIN YUlar» için Luigi Chiarini'nin sarMURTLAYAN HOROZ» adlı eselettiği yakışıksız «özleri, şiddetridir. Bu oyun konusu, anlamı le reddetmekte ve bundan böyle ve özelliği bakımından «toplum Venedik Festivallerine katılmahicvi» karakterini tasımaktadır. yacaklarını açıklamaktadır. Bu Eseri Zihni Küçümen dilimize olay da bardağı tksıran damla çevirmlstir r e sahneye koymakta olmuştur. Bakalım önümüzdeki dır. Venedik Festivalleri ne yönde ^L3 ceğini gosterrr.iştir: Hasta o sırada her vaZZZ kıtkınden daha durgun, daha sıkıntılıdır. : = Dudakları be'.ii beiirsiz tıtremektedir. Hat= = ta kimi vakit, konusması güçlesir gibi olur. S.^ Kr.z geçirerek insan gibi kriz geçirmis Z^. insan; da tanımak mümkündür. Elleri ıslak ~*~ t;r ve kalbi sık sık çarpar. •^•^ «Uyurgezer, geneliikle sanıldığı gibi, tam ^Z uykuda bir insan değıldir, demektedir. Dr. = Pai, beyninin bacakları idare eden kısmı uZ S yanıktır. = = Uykuda. yatağından kalkıp gezen insa^= nın beyninden ne'er geçtiğini anlamak için, ba ve enerji harcamışlardır. Fakat bütün bu yaptıkîarından en ufak bir şey hatırlamaları mümkün olmamıştır. Bılginler bu insanlarda bir takım özellikler daha meydana çıkarmışlardır: Uyurgezer'in gozleri açık, yıizü anlamsızdır. Kaskatı kesilmiş gibi dimdik dolasır. Etrafındaki şeylerin farkmdadır ama umursamaz. kendıliğinden yatağına dbnmez ama yatırmak istiyen bulunursa kolayca razı olur. Ayakta iken uyanacak olursa şaşırmaktadır ama hiç bir şey hatırhyamamakta, nasıl ve niçin kalktığını bilmemektedir. Uykuda gez me sırasında gerçekten garip şeyler olmaktadır. Meselâ bunlardan bazılannın hiç bir zarara uğramadan, tehlikeye düşmeden kilometrelerce yol yürüdükleri görülmüştür. Istiklâl Mahkemesinden verılen emır gereğınce idam mahkuI M müntehir (intıhar eden) Kara Kemal'e yataklık edenlerden Cerrahpaşa'da oturan zarcı Refik ve arkadaşı Ismail Hakkı ile maslup (asılan) Abdülkadirin yataklarından Naciye Sultanın Pandonice çiftlıgi kâhyası Derviş, haremi (eşi) Süreyya. merhum Mustafa Natuk Paşanın haremi Seher hanımlar ve Dervişin yeğenl Said dün akşamki trenle Ankaraya sevkedılmişlerdir. Derviş idam mahkumu Abriulkarîire acıdığı için kendisini sakladığını, şimdi kendi hatasının kurbanı olduğunu söyliyerek Abriülkadire lânet etmekte ve büvük nedamet (pişmanhk) duymaktadır. Benes'in Cenevredeki mühim nutku •••• • • • « =nl TİYATRO MEVSIM SİYAHLARIN İSYANI Cenevre'deki muhabiri mahsusumuzun bildirdigine göre Cemiyeti Akvam'ın yedinci umumi toplantısında açılış konuşmasını yapan M. Benes. «Musul meselesi hakkında Türkiye ile Ingiltere arasında bir itilâfname aktedildiğini öğrenmij bulunduklannı ve Türkiyenin de Cemiyeti Akvamın bir uzvu olması lâzım geldiğini» söylemi? ve «Bununla hepimiz memnuniyet duyacağız» demiştir. M. Bene» Misafir denizcilerin dünkü zıyaretleri Mısafır Japon denizcıleri dün öeleden sonra Topkapı Sarayı Müzesini, Ayasofya Camüni ve ;ehrın görülmeye değer yerleri ni ve eski eserlerini ziyaret etmişlerdır. Akşam Pera Palas'ta Japon Sefarethanesi tarafından misafir denizciler şerefine bir ziyafet verılmiştir. Seyrisefain tekâmül ediyor Seyrisefain (Denızyolları) ld« resi gün geçtikçe tekâmül etmekte ve halkın istirahatir.i temin ve sahülerimizdeki seferleri kolaylastırmak için azamî dikkati göstermektedir. Bu cümleden olarak İdare, tngiltereden bir vapur daha almaya karar vermıştir. Bu gemi Anafarta gemisi büyüklüğünde ve 1200 tonluk olacaktır. Ahışvçriş için pazarhk dahi yapıl" mıştır. • « • • • • • »• S • • » « • • • ^ • YAKLAŞIYOR JAMES BALDWIN ANLATIYOR... • • • « •«•• • • • « •••• Ulvi Uraz Küçük Sahııe yeni hir kadro ile perdesini açacdk i kıııııiiııi/ıi! ve kapitalizm ıı kadar lıirlıiriııp liNi/i'iııi'yi lıaşladı hi 1 ames Baldwin en neşeli kahkahalarmdan birini attı... GC* lerinin içine kadar gülerek YILMAZ sorumuza cevap verdi: « Siyah ve beyaz hakkında hiç ÇETİNERİN bir düşüncem yok.. Aklıma getıvmedim bile bunu. Siyah, AmerıRÖPORTAJf kada sadece kanuni bir terimdir!» Ve sonıa l'.âve ettı: Doğunun Türkier renklerinden dolayı, gerekiyor... însanlar, New Yorkta PortoRico'lu, Kaıı kurtarılmasından, hürriyete kabahsediyorlar.. forniyada meksikah, Güneyde Ue vusturulmasından zenci olarak tanmırlardı... Ame Ben ise, Batının hürriyete kavuştu rikada o kadar garip bir renk an rulmasının mücadelesini y»pıyorum... layışı vardır ki!.. Bald\vin az önce sordugum vı ÇOK YIYEN AZ, AZ YÎYEN ÇOK a)e iyice takılmıştı anlaşılan. yiİNSAN VAR DÜNYADA ne oraya döndü ve yüzüme bir Milyonlarca zenci ırkdaşınm müddet baktıktan sonra aynı gümedeni haklarını kultanamadan lüşü ile: Beyaz olduğunu mu zanneıii yaşaması ile doğunun bir takm yorsun? Öyleyse beyazsın!.. dedı problemlerini James Baldwin göu Fakat bir iki saniye geçmeden lüyordu ki aynı terazide ölçüyor du. . Doğuda ferdi hürriyet yoksözlerine şu espriyi ekledi: Biliyor musunuz, sizler de »s sa. batıda var mı? Misâl mı ist>lında beyaz sayılmazsınız... Esmer vorsunuz? Işte, siyah üıs^nlariD siniz, geneliikle... tnanmız ban,: dünyası!.. Sosyalizrnin yeniden tarihini i» bizim Alabama Valisi meselâ; sizi katiyen beyaz kabul etmez, zenci tiyordunuz... Bu doğrudur da... 5ı ze göre, bu târif nasıl olnıalı? muamelesi yapardıü! Sosyalizmde bence bir takım Hep beraber gülüştük onun bu gerçek seyler ortaya çıkmalıdır. sözlerine... Sosyalizm bir takım elle tutulur, NASIL BtR AMERİKA? göz!e görülür şeyler getirmelidir. N'asıl bir Amerika tahayyüı Dünyada çok yiyen az insan.. Ama ediyorsunuz? Doğup büyüdüğünüz az yiyen hattâ aç , çok insan var. o büyük memleket nasıl olmalty Bu böyle olmaz. Dünyadakı servetlerin yeniden dağıtılması lâdı sizce? zımdır. Ya biz bu durumu düzcl Cimi az önceki ne?esini kaybetiriz, y ı da onlar düzelteceklerdiverdi yine... Romantikleşti derdir. hal... Hüzün dolu bir ifadeyle: Biz, kim? Böyle bir devir... Benim ist* Kendinde mesuliyet hie« ta djgim gibi bir devir geldi, geçtı Amerika tarihinde, dedi... Bu. A Siyan insanlar!.. merikanın kuruluşunun ilk gün Baldwin bunları anlatırken. aylerindeydi. 20. asrın başından ev nı zamanda Amerikanm dij pohvel Güneyde sendikalarda dahi si tikasına da temas ediyor... Ama yahlarla beyazlar yanyana oldu rosyal yönünden tutarak «Amer lar. Zenci milletvekilleri vardi ka Küba ihtilâline kar?ı oiacağıParlâmentoda... Maalesef, Kuzey na onu desteklemeliydU diyordu.. deki büyük kapitaliatler ile GüHENÜZ GÖREMEDİGİM neydeki ağalar bu birlik ve düBİR SOSYALİZM!.. zeni yok ettiler. Siyah ve beyazı James Baldwin hakkında çok »yıran ilk kanunlar 1910 senesinşey söyleniyordu politika kuıisinden sonra çıkmaya başiadı.. de... Komünist, diyenler de var. Peki, Kuzeydeki kapitalistler dı... Sosyalist... Ilımlı sosyalist .. !e. Güneydeki ağalarm bu ırk ay diyenler de... Onun antikomünist rımını körüklemekten maksatları olduğu kadar fedakâr bir toplum ne olabiiir? cu olduğu da muhakkaktı... Gsyet açık... Ekonomik basBunları kendisine hatırlattıgırntt kı... Alınıp, satılan siyahları az zaman Baldwin gülmeye başladı. parayla çalıştırıp, daha çok kaz?n Ben kendimi hangi ti»teme mak hırsı... Ama. daha sonra me yakm hissediyorum... Bu mühirp sele büsbütun değişti, büyiidü, bü bir sual dedi... yüdü ve bir takım kompleksler Durdu... Düşündfl Ve ilave «t» girdi araya... ti: Zaten bu komünizm, kspitaGÜVENDtĞtM TEK ŞEY lizm ve sosyalizm kelimelerinin tNSANXAR.. yeniden tirifini yapmak lâzım .. James Ba!dwin esasen kitapia Evet ben kendimi sosyalizme yann da bütün bu olayiarına neden km hissediyorum ama, daha helerini izah ediyordu... Nasıl blr nüz göremediğira bir sosyalizm bu.. Amerika istediğini, siyahlarla be Katiyen, Sovyet Rusyadaki değil. . yazlarm yanyana, kardeşçe yaşaJames Baldwin yine bir an durdığı gün'.erin nasıl özlemini duy du, «özlerini şöyle tamamlad:: duğunu ytıkanda kısaca aniattım.. Benira aradığım sosyaiızmin Bir nokta daha var öğrenmeK târifini din kitaplarmda bulabiliristediğim... Evet James Bald siniz!.. \vin «Nasıl bir dünya düşünüyor?» *** .Ne lstiyor?ı Yalnız, AmerikadaBaldwinl« saaterdir konuşuyorki 30 milyon ı e n d İçin değil... Di Ama, o uğruna hayatııvı ğer insanlar, toplumlar ve onları duk... idare eden sistemler hakkında fi vermeye hazır oduğu siyahların hürriyet savaşı için öyle heyecan kirlerl ne? anlatıyordu ki!.. Zenci yazar, bu suallerime .»ar h, öyle istekli şı konuşmasma şöyle devam ettl: Dinlemek de ayrı bir levk veriyordu bizlere... Fakat eminim, bu « Şu anda güvendiğim hiç bir ufak tefek cüsseli dev yazar bir politik kuvvet yok... Bana öyle ömür boyunca konuşacak, yazageliyor ki, büyük ve süratli bir cak ve mücadelesini yapacaktı... değişim çağınm içindeyiz... Güv°n Sağlığında netice alabUeceğinden diğim tek şey insanlar... Haikların ümidi olmasa bile!.. enerjist.. Fakat kuvvetin anlam Toplumdan aldığı büyük *uv!ı bir sekle dökülmesi için uzun vete dayanan, renk farkj gözetrjtr zaman geçirilecek...» Kapitalizm, kominizm v* »os meksizin bütün insanları seven, on valizm hakkında ne dü»Aİnüyo> larm kardeşçe ve refah içind» v». şamalannın özlemini duyup, kav 5unuz? Baldwin hafifçe tebessüm etti gasını yapan James Baldwini; n«« Komünizm ve kapitalizm o hir gemilerint bırakıyormuıcasın» araba vspur nun Kabataıa vuıat kadar çok biribirine benzemeve masıru balkondan tâkip ederken. başladı ki ayırt edemiyorum. So»düfüneelerivl* başbaıa bıraktık... yalizme gelince .. Günümüzd» .••»•••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••!«••••••••••••••••••••«•••••••««•*n•««•••«••••»« • ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••^»•«••••••«•••••«•••ı •••••«•»• •••••»••flfa af BB r r •••••••••••••••••llftl«l*llHnillllliaMllf,IMIllt*MMIIt>M,l»<«t G J 2 3 4 5 6 8 9 1 1234 5 678 9 # U • rj 1 1 1 I • | ge'ı«ecek? ARMAGAN KAZANANLAR Vısconti'nin «Büyük Ayı'daki Guzel Yıldız» filmi bir nevi modern «Electra» »ayılmaktadır. Konusu îtalyadaki Volterra katabasmda yaşıyan bir ailenin dramını yansıtmaktadır. Fılmcie başrolü oynıyan Claudia Cardinale Venedik Festivaline katıîınaüiyla ilgiyi üzerine çekmiştir. En iyi aktör Ödülü (Volpi Kupası): Japon filmi tAkâhuge»nin başrolünü oyruyan değerli oyuncu Toshiro Mifune'ye verilmiştir. En iyi aktris ödülü ise: «Manhattan'daki Üç Oda» filminrieki büyuk başarısmdan dolayı Fran sız aktrisi Annie Girardot'ya ve rilmiştir. Diğer ödüller şöyle dağılmıstır: Özel Jüri Ödülü: «Sirr.eon del Desierto» (Çolün Siraeon'u), (MeksıkaLuis Bunuel) ve «21 Yaşındayım» (Ru?ya Marlen Kutsev). • Birinci Sınıf Eser Ödülü»: «Sariakat» ftlmiyle (Rusya P. Todorovski) y dağıtılmıştır. Alft Koral son yılUrın en li tiTatro saratçılarından biridlr. Aktris. özellikle UİTİ Vraı . Küçük Sahnc tijatrosunda geçen mevsinı rol aJdıtı «Gözleriml kaparım razlfeml Yaparım» oyunundakl rahat OTUnu re llgl ^fklcl kompozlsronıı ile dikkat! çekmljtlr Bu mevsim de adı «cıklanm*;ma bir oruna hazır. lanıyor. Şehir Tiyatrolarından bir süre önce, söz konusu yeni yönetme«Altın Yumurtlayan Horoz» olik konusunda tutumcu zihniye yununda son derece güç bir rol te karşı mücadele ettikten sonra olan «altın yumurtlayan horoz» bağdaşamıyarak, kendi isteğiyle rolunil ise Ulvi Uraz büyuk: bir ayrılan Zihni Küçümen'in bu yıl ustalıkla çıkarabilmek için yorul Küçük Sahne Ulvi Ura« Ti madan çalışmaktadır. Diğer rolyatro toplulufuna katılrruş olma leri Nur tnsel, Gül Akelli, Metın sı, sanat çevrelerinde dikkati çe Akpınar, Zeki Alasya, Aydın Enken bir olaydır. Böyleoe bu tl gin, Selami Üney ve Ahınet Gülyatronun perdesini açacak İlk han paylaşmaktadırlar. oyunu çevirmis olan ve sahneye öte yandan geçen mevsim bu koyan Zihni Küçümen ayni za tiyatroda başarılı kompozisjonmanda bu oyunda rol alarak, bu larını alkışladığımız tanınmış akdeğerli sanat toplulugunu daha tris Alev Koral İse, simdilik adı da güçlendirmiş bulunmaktadjr. açıklanmıyan bir Türlc piyesinde Ayrıca, bu yıl GenAr Tiyatro basrolü oynamak uzere hazırlansundan ayrılan en ilgl çekici ak maktadır. trislerimizden Bilge Şen ile Arena Tijatrosundan ayrılan değerli «OYUN» ÖZEL SAYISI aktör All Yalaz da Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosuna girAyhk Tijatro Dergisi «OYUN» miş bulunmaktadırlar. Her ikl 25. inci sayısıru özel olarak «Ulus sanatçı da bu ilk oyunda rol ala lararası Istanbul Kültür Şenliği» caklardır ne ayırarak yajanlanmıştır. Tür' kiye MilH Talebe Federasyonu' nun düzenlediğl ve yurdumuzda büyük ilgiyle karşılanmış olan bu şenliğin nitelifine ve gösterilere ait yazılar» ait, Şenlik Başkanı Oktay Arayıcı ile bir konuşmayı içine alan bu sayı özellik toplamaktadır. Gerçek tiyatroseverlerin izledikleri, olumlu ve biltmsel sanat çahşmaları yönünde yayın yapan «Oyun» dergisinin bu sayısuıda ayrıca: özdemir Nutku'nun «Amatörlük ve Yaratıcüık», Hayatl Asılyamcı'nın «Ögrenci Tiyatrolarmuı Türkiyedeki Sosyal Görevleri», SUleyman Ansoy'un «Nasreddin Hoca ve Türk Tiyatrosu», Metin And'ın «Geçmişten Yapraklar», Zühtü Bayar'dan «Tiyatro çalışmaları», Brecht'ten Yalçın öktem'in çevirdiği «Bilimler ve Tiyatro» yazılan ile, Serrnet Çağan'ın «Savaş Oyunu» ve Ali Uzunisa'nın bir perdelik «Egitsel Oyun Denemesi» yayuılanmaktadır. Aktör All TaUz da Arrna TiTat. rosu'ndan ârnldıktan sonra VITI Traz'la birlikte çalısmak üzrre Küçük sAhneye geçti. Resimde geçpn meTsim oynnlarından birindt förü< lftyor. öteki gozü baska tarafa bakanın yarısı. 8 Masa başında bubirinin p«rasını almaya çalışnıa oyuniarı grııpu. 9 «Çok mukemmel araç veya ara bulucu» nıânasına ikl soz. YL'KARIDAN AŞAĞHA: 1 Bir vasıta i!e veya sırt ustunde esya nakletme isl (iki söz). 2 Arkasına «Üsküdari geçti* lâfını katarsanız bir atalar sözü olur (ikl kelime). 3 «Sık takat acaip tavırlı peder» arlamına Ikı söz. 4 Yarım yüzyıl öîice Anlantikte bütün yolculariyîe birlikte batan büyük vapurun adı. A Küçuk sayıda olarak bir arada insan topiuluklanndan, «.^ert^ mânasına bir j 2 3 4 5 6 7 8 9 l ö z ü n 'arlsl 6 ~ iF!gıSİAAr.l[>!E!CT ^vnlmce .kâ«,t • 1|T ^J• veya maden pa1 Butün mcslck sahlpleri için sona ra» karçıtığı bır ermiş olan dinlenme süresi (iki söz). soz bçlirir. ku2 «Sıcak demir araçla elbiscler: düzey komsumu2 zellme mesetesi» karşılıgı ikl sbz, bir olan memleketin renk. 3 «Çingene grupunâ mçnsup halkından. 7 dişi çocukt snlamına iki söz. 4 TanTersl bir cesit rıya gösterdiği saygıyı göstererek. 5 «keski"> dir. bir «Herkesin öniinde gizli olmıyarak bu'j Dunktı ouımacMnın ftoru takısı. 8 mayı çalıs!» anlamma iki tozlu bir nnllrrillmlı «eklt Bir kısım Karaemir. 6 aKımıldamaz ve degisme7> deniz kıyısi halkımıza yanlış olarak karjılığı bir erkek adı. birinin öteki verilmis Uim. «aflıgı ile tanınmış son ne para yerine verdiği bankalarc» kabul Osmanlı Padisahlarmdan biri. 9 edilccek mektup. 7 Tersi «Knaat ve tdare bölumlerlmizden, Uzerlnc tplik Insnç» demektir, biı gözü bir tarafa ısrılan. 8OLDAN 8AĞA: PETROL OFiSi Akaryakıt çeki ikramiye çekilişi r \ L^slsHs^s^sBsB Felçlilere faydalı olacak bir keşif New î o r k (a.a.) Bundan eonra kolları ve bacaklan *elçli bir kimse. çapkasına yerle;tirılecek küçük bir elektronik sistem sayeçinde başının bır hareketi ile yüruyen iskemlesini i^t»di*ı yönde haıeket ettircbile • cektır Bu yeni sıstemin bulucusu Dunald Selwyn'e gore hasta. ba>inın çeşıtli hareketleri ile iskemlesini ileri geri her yönde îıareket »ttirebilecek, durdurabile • cek, önüne bir şey çıkınca yolunu değiştirebilecek ve sesli Veya ışıklı bir sinyal verebilecektır. Dığer taraftan Sehvyn bu âleü normal bir însan da fazladan bir çift ele ihtiyacı olduüıı zaman kullanılabileceğini söylemi^tir. ••••••••••••••••••••••İ Yönetici aktör Ulvi Uraz, Küçük Sahne'nin bu yılki repertuarı ve yenilikler konusunda arkadaşımız Selml Andak'a açıklamada bulunuyor. Şehir Operası koro konserl tstanbul Şehir Operası Korosu tarafından «Halk Türkülerimizın Koroy» düzenlenmif «jekliyle önem li bir konser yarm ekssm saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında verılecekür. Yapı ve Kredl Bankasmın Küi tür Hizmeti programmda olmak üzere Muhiddin Sadak ve Cenan Akın yönetiminde v«rilecek varınki konser Üniversite YükseK Tahsıl Gençliğine ayrılmııtır. Bu konsere ait dâvetiyelerin, öğren ci kirnlik kartmı Jösterenlere Yapı ve Kredl Bankasmtn Bahçekapı. Beyazıt, Beyoğlu, Kadıköy |Ubelertnden Mjlasmuı tiz. MANŞ TÜNEL PLÂNI İIERLİYOR Ingıltere il? Fransayı bağlıyac*k olan Manş tuneli planı çaîışmaları devntn etmektedir. Bu arada tngilters başbakam Mr. Harold WiWon, «Parlâmento Manş tuneli gurubuna» mensup bir heyetç verdiğı beyanatW, projenin şimdi bulunduğu safhanın geciktirilm sine bir sebeb görmediğini »çıkla tnı^tır. Mr. Wilson'un bahıs konusu fttiği safha, projelerin nazırbklannın tamamlanıp, ihale fe çıkarumasını teşkil etmek•edir. AMERIKAN LİSÂN VE SANAT DERSHANESİ (Kızlar İçin) İNGİLİZCE SEKRETERLİK • STENO • DAKTİLO * MUHASEBE • DİKİŞ ^ İNGİLİZC» FRANSIZCA, ALMANCA Lisan Kursları J J J J J Ayrıca Seramik, Dans, Türk Bebekleri, Yemek, Moda ve dığer Grup dersleri je Kayıtlar başlamıştır if Maariiten tasdikli diploma verilir. Cihangir, Özo^ul Sokak \ o . 24 Tel: 44 «7 47 Yeni Ajana 5144/10664 Petrol Ofısi Akaryakıt Çekl Ucramiye çekilişlerinden blrincisi 30 Ağustos 1965 de sihhiye Petrol Otls bayiinde 4 Uncü Noter huzurar.ds çekilmiştir. ALMANYA SEYAHATt ON ADET MASA SAATİ KAZANANLAR: L 8351 L 7141 J 5453 K 5306 L 9069 VAPURLA KARADENİZ J 34H2 SEYAHATİ: J 2:JU9 M 1480 J 4918 K 5424 M 0315 VAPURLA AKDE.NİZ J 2255 SEYAHATİ M 1182 K 5083 L 721fi J 3973 YİRMİ ADET ÇAKMAK YİRMİ ADET ELBİSELİK J 5705 M 1187 KUMAŞ: J J 4742 0400 L 9182 L 0127 M 1005 K 5053 J 7329 L 9287 J 3016 M 1405 J 3704 M 1248 L 7880 J 4954 J 6838 9787 L J 1996 L 8676 0915 M 7061 L J 8805 L 0249 M 11R8 K 5128 L 8402 L 8572 M 0981 YİRMt KİŞİYE t'CRETSİZ J 8709 FUL DKPO J 4643 J 0303 L 1214 J 0951 J 5382 L 8362 M 1151 5033 L 81fi6 3 J 3183 0209 J L 2134 J 5972 J 3172 L 9247 L 0087 9681 L L 7992 ^ K 5156 J 3616 J 00H4 J 5575 J 4849 J 0073 L 0013 L J 8490 4223 J 3485 J 0165 J 3211 YtRtit KİŞİYE VAO DEĞİŞTİR.ME DAHİL KÜ1MPLE KAKIM: 3095 J 0718 J 8824 J 1908 3241 J 5988 J J 0727 4190 0377 J 3455 J J 89S8 5449 2891 J 8008 4080 J J 5987 3269 J 2840 J 0447 J 2S25 100 ADET TlKENMEZ KALEM VE SİGARALIK 3 5776 J 5876 araaı 1000 ADET ANAHTARLIK J 2553 J 3053 arası J 3394 J 3894 arası Hedıye kazananlann ikramiyelerini almak üzere en yakın PETROL OFİSt istasyonlarına müracaat etmeler Kazananlan tebrik eder, ikinci çekilişte de müşterilerimize iyi şanslar dileriz. (Basuı: 16475 10663. buım Ur daia daka târil »ON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog