Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHURtYKT 8 Evlul 1965 DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI Şehirde ve Yurtta Şehirde ve Yurtta \y SEÇİM SECİM Gençler anayola çıktılar. Genel başkanı karşılıyacaklardı. Bazı dinleyiciler ise ilk defa gördükleri ihtilâlin kudretli albayını merakla seyredıyorlardı... Sağhk Teskılatı Avrnpa Bolge komıtesının ii ınct toplantısı dun «aal 10 da Beledıve Saravında başlamıstır 31 Memlrketten 125 düegenın katıtdığı toplantıda Sajlık Bakanı adına konuşnn Nıi'ret Fışek, Turkıjenin Dunva Sdgl'k Teşkilatı ile olan ılışkılı nnr temas etmış ve memleketimızin Dunva Saglık Teşkilatı >£rdımlarından genlş olçude fajdalanmakta olduğunu soylemıştır. 0 Bölge Komitesi toplandı Daha sonra Cckcıvlo» ıkv. Sağlık Bakanı Dr Jo'eph Plojha\e Dunva Saglık T»skılatı A\rupa Bolge Komitesi Başkanı Dr * an De Calse\de bırer knnuşma vaparak toplantı hakkında de< legelere bılgı vırını^krdır Çalışnıalara devam cdılmek uzere daha sonra Sale Koskune gıdılmıstır. Bılındıgı uzeıe toplantı II Evlule kadar devam edccektır. Türkeş lıalkkı sohbet etti fendim, sıze mMnetçı. dı>or masmdan bellı olu^ordu «Blr adamın uzerıne alar Hatta ırkçı kafatasçı dıtılırsuı, hlçblr delll \e »ebeb vorlar Doğru mu bu° Ben >okken ıcerı tıkarsın Sonra karadenızli> im. Kafatasımt bakiçıkarır tekrar sokarsın Bujorum da »e>» Acaba?, Bu sozle'ı tun bu haksız davranıslardan sojle\en, sajları hafıf dokulmu sonra, kafatasçı sıfatını torkırk kırkbeş \a 5 laıında \atandaş Ia bulaştırmağa çalijirsın \e ehvle bu>uk vuvarlak başını go hunda ısrar edersın Bugun terıiordu Etrai*a guluşmeler olde yapılan propagandalar bu dn. Sozun muhatabı hıç beklemedur. dıgı bu soru karşısında kendını Ben Kurmay Albaylıga katoparladı Sınırlendıgı arkasında tuttugu sol jumrugunu ı\ıce sıkdar jukselen bır adamım E Eskişehir semalarında gorlp bir cisim görülüyor ESKİŞEHİR E<kışehırBı lec k ara«mda geclerı gokvuzunde gorulen garıp bır cısım, kovlulen hejecana sevketmektedır Ko>lulerin ıfadesıne gore, son gunlerde gece saat 20 d*n sonra Bılecık yonunden gelen bır cısırn, uzun sure havada kaldıktan sonra kuzey doguva doğru \onelerek kaybolmaktadır. Özellıkle Sakarva vadısı kovlulerı tarafından gorulen cısmın >u \arlak bır daıreje bnzedığı ve çevresme kuvvetlı bır ısık saçtıgı sclenmektedır Karıkaturıst Yurdagun < Goker Uluslararası bir \ vanşma kazandı Karıkatürist Yurdagun Göker Kanada mn Montreal Beledivesı nın her yü düzenledıği vaz festı valınin uluslararası karikatür ya rışmasında 300 dolarhk derece armağanı kazanmıştır 26 rmlletten 100 u aşkın 500 ka rlkatür arasmda 300 dolar arma ğan kazânan Yurdagun sanatı nın \anında Beşıktaş basketbol takımında 14 yı'dan beri oyna makta ve antrenorluk de yapmak tadır uvuk Vatan Şaırı Namık Kemaı ın ısmını taşnan «NaTiık Kemal'şılebı «Millet Yapar Kampanv a«ı»na venlmek uzere Amerikadan ıkı kupa getırmıştır Dort ay kadar once {.azet'irızın onderhgını yapugı ve kısa A\rupaya, Ingıltereve ve na ta bu zamanda çığ gıbı ouvuveu Turk un mıiıı davada guuAmerıkaja kada javılan hniD terdığı ha<saMjetın \enı bır oıneğı olmuştur Memjr, Emeklı maaşından, çocuk kumbarasından «unnet olacak çocuk dufiun masrafından aMrdığı para\ı kam p»n\a\ a bağışlarken Avrupadakı ışçılerımız marklarını, Ineıl" teredekı sterhnlerını Amenkada bulunanlar ı«e dola'larını gondermek suretıvle «Çorbada bır kaşık tuzlarının» bulunmaMnı ı=temı«lerdı Bu arada bır sureden berı Atnerıkada Baltımor sehrı ha<tane^ınde çal^an Dr Mutlu Atagı<n de a(,tıgı \ar dım kampanvaM vanında «o<;val faahvetlere de katı arak vardım ı<,ın çırpınmıstır Son o arak Amerıkada vapılan buvuk bır defılede Turk kı\ afetıerırı te*hi' ede>ek bınncı gflmış ve aldıîı IKI kupajı, gazetemız arscıl gı ı e «\ardim Kampanvası» na gon dermı^tır KupaM getıren çılebın ÇarkMba«ı*ı Ha^an Konı vt Muba'sas merntıru Özer Ince kupaM t c TankeMcıhk \aptıklan ıçın ^ak3İanan bohçaçı kadınlar lım ederkpn, «Işte en kıvmetlı Emnnet Müdurluğunde yolcumnz b nidı» demı;tır «Millet Yapar» için Amerikadan iki kupa gönderildi B Savcı, Başgil'in beraetini istedi Isnçrede vaunladıgı bır esennde devletın ıtıbannı zedeledığı ıddıasıjla 10 yıl hapıs cezası na çarptınlmak uzere mahkeme >e venlmiş bulunan Prof Ali Fuat Başgıl ın dunku durjşmasında «a^cı beraetini istemlstır Iddla makamı, geçen oturum kendısıne tarızae bulunan sanık vekıllerıne cevap vermış sanık Başgil'in dâva konusu eserının dışarda devletın ıtıbannı sarsacak nitelıkte olmadığını belırrmıştır Duruşma dosyanın ıncelenmesı ıçın başka gune bırakılmıştır Amerıka \\rupa gordum, ekonoraı tahsıl ettım Ben nasıl kafatasçı olurum. Bugun dun>ada bıle bo>le birşey >ok » CKMP Genel Başkanı Alpaslan Turktş Kartalda sahıl kahvelermden bırınde halkla sohbet edı\ordu Sabah erken saatte kahve bavraklarla donatılmıştı El ılanları dağı+ılnor, \e aıada bır hoparlorle Savın Genel Başkan Tur keş ın bır kah*e içıp Kartalhlar ••••II SEÇİM ÖNCESINDE PARTİ GENEL MERKEZLERİ MPhalen eski CHP Genel Merkezine yerleşmiş durumda M P yonetıcıleri «ışi Allaha bırakmış » «Birkaç mılletvekıli getırsek de kardır» dıjen bir çalışma tarzları var Savaşıyorlar Yega ne savaşçıları Bolükbaşı « Bizım boyle durduğumuza bakmavın Bolükbaşı bır defa propagandaya çıksın, hele konuşmava başlasın » (Bolükbaşı'nın partısi) Bu partı ıçın bo>le dıjenler çoktur Seçım oncesinde bır (Se çu* komitesi) kurtu. V»r g«cü ü« "Çlriışıyor. Dığar p*rtU«rde oldugu gıbl, bu partıde sıra sı rft kfttıpler, daktılolar, teleks ler tejpler goze çarpmaz . Bır tevp varsa da anbarda kılıtlı durur Bolukbaşının konuşmalarının baslaraasmı bekler Bolükbaşı, devletın partılere vaot'lı vardımın jarısından faz lasını CKMP de bıraktıgı ıçın ancak 500 000 (Beşvoız bın lıra) alabıldı Onu da venı bır bına va taşıdıgı partısının kırasına bıraz da halılarına harcadı Şımdı Bolukbaşının partı^ı ne (Halılı partı) de dıjeoılı rız Gelır az o cugu ıçın masraîı olçjlu >apnorlar Butun seçım işlenni Genel Sekreter Yardırr cı«.ı Memduh Erderaır'ın bojnu na yukleıruşler Erdemır'in ye gane vardımcısı bır emeklı al baj Sıkıştıkça albayı jardıma çağınvor Akdogan « Genel merkez dekı gorevım partının Turizm Bakanlıgı gorevınden muhım dır'> der davatırdı \kdoganın maksaaı seçım sırasında Erde mır 1 \alniz bırakmamaktı \ma olmadı Çunkı, Bolukba»ı Onun Turizm Bakanı olmasını ıstemış ve « Sen Turizm ve Tamtma Bakanı olacaksın'» demıştı Seçımler sırasında, Turizm ve Tamtma Bakanlığının Bolük başının sağ kolunun elınde ol ması partıye emsalsız faydalar saglıyabılirdl Mecllste Bolükbaşı mn birkaç kişılik ekipine « Bır asansorluk partı» derler. Çunkı, Bolükbaşı başta olmak üzere butun Millet Par tısı grupu Meclısın bır asansd rune sığar, üst kattakı «Grup salonu» na çıkar . Rcngârenk halılaıa ılâveten koltuklar, kanapeler, sandalveler alındı. Yeni masalar alınıp, veşil çuha kaplandı... Çıplak salonlarda Genel İdare Kurulu toplantısı yapılamaz ya.. la sohbet edecegı» ı'ân edılıyordu Havanın guzel olması yuzun den toplantı saatınden once gelen partılıler kahvede jarenlık edıjor ardı Bu arada emeklı subavlaıın a«kerlık hatıraları, ada>I ktdn ve partıden ıstıfa edenlerın durumları konuşmaların ozuvau Bır ara, bır partıhnm talımatı uzetme partılı gençler anajol uzerıne çıkülar Genel başkanı karşılıyacaUardı Bır parülı vanındakı arkadaşına «Bıleydün Kerkukluleri de topariar burav» setırırdım. Pek az kışı *«r» dı\m du Gerçekten kalabalık fazla deg ldı arra paıtılıler kadar ve hat IIIIIMjf ta daha fazla partısızlerın olması \e sohbet ı'erledıkçe, bazı partılılerın oz<"l olarak konuları açmak Kin soıdakları sorular yanında =amımı b'r şekı'de sualler sormalaı konu«maUrı ılgı çekıcı bır \ola sunjkleaı Bszı dınleyıcıler ıe ilk defa gorduklen ıhtılâlm kudret'ı Albayını merakla seyrednorlardı BİZt DENEDİNİZ Mt? «Savın Albavım bız kimlere sanlacağımızı şaşırdık Bu memleketten padışahlıgı kovduk, durumumuz bıraz duzeldı son bu hallere duştuk Lıderler bırbırlennı yıvorlar Mılletvekıllerı radvoda yemuı edıvorlar, sonra maaşları arttırma vollan anyorlar Ben madenlerde çalıştım, bılırım Bu mılletın madenlerı, topraıc fıatma uçbes açıkgozun elıne geçıvor. Bu fakırlerı nasıl doyuraeağız nasıl gıjdıreceğız' Sız onu bana sovleyın Bız kıme rutunalım'' » Aslında butun partı yonetıcılerınm cevab vermeleri gereken bır sual Turkeş sordu •Blzl denediniı Kazalara karşı 5 Geçenlerde asıtte emerek o l*nlerı unutamıvoruz Dıkkat eE d lı*cek olursa, hâtâ 2 turludur ~ 1 Sabıt bır tanker olmı\dn, S uvduyma ka^alt kanrvona otur5 tulmuş muteharrık bır tank ^ musademede araba devrılmedıgı S h»lde, verınden fırla\ıp, ters doS nup a«;ıt akmıs ve fecı kaza ol3 mustur Sabıt tankerler'e Bsıt •«*• | Haşim İşcan'dan İ bir rica 3 •S Ş S 2 Z 2 S • S ^ 5 5 = ^ S £ ^ E E Goklerde ebediTen adlan lUbunlvecek İlk tmyTarecflerimııden Fethl \e Sadık ın adlan, Bakırkoy llcemızın Yenımahalle «mtindekl bırbirıne parald ıkl ca(Me>e %«rllml5tlr l»ne aynı ilcemızde kahrannan t»r tarrcimiz Fazılın adını alan bır alanla, Kıbrifta ilk hava 5«hldlmU Cenjrlz Topel, okulnmuı \aıdır Duşman uzerıne ilk keftf uçuslan ^ap^ıaJl ba$aran taTTareci Fetadır Bu uçuşlarını 12 Şubat 1912 de Sılıvri Takınlaıından Bulgar ordusa titerlne yapmiftır. Korjnn TsğTnurla«'">a raimen, gorevtni yaparak Yesilkövc innriştlr. (1) Tajvareel Fethl ve Sadık caddeienne yakın, Florj» «ahil roluna pıralel Taşhan caddesı \aidir. Şimdl bır zerreii bıle kılmnın, tarıhl bu anlam da tasımıyan, jalnır bir Han dan ısim aJan ba caddeve kahraman ha\acımız «Tayyanci Fesa caddeslı adı \erllmesinl sa;m Haşlm Işcandan ea derln savgılarımla dilerım Mustafa Kemal IÇAR Ankara Kolejln 'en rnklı \apılmaldır Bırun.ı dcıe c*de «uçlu bu «ekılde ıiaKil ' A pan ve buna goz \umanlardadır 2 Kontrol teşkilatı ^e^ı u \ınmıs ve gereKen kontrolları Mpnıı>tı r bu takdırdç. Cı k cıhazların tesbıtıne ımkan \er mıstır Radar gıbı, onun na bo ?uklar nı almak a\rıca uzucu dur Muba\aada daha cıddı o\ mamız lazımdır 3 Anavollar uzerınde, mc\ c u t o l m ı , a n luzuırlu «ıU\ ardım \t ımcat ıstas%onları» acılen ku rulrrahdır (HIGHW\Y, FIR^T AID EMMERGLNCY SQL \ D ST^TÎOV) adı verılen bu '^tas vonlarda ıcabında t=lsız telefonla çagnlacak ( d e \ r n e ekıp lerı tarafından) 1 A Yolda çıkacak \ol araç ları jangınlanrı «jndurecek CO2 \ e FOAM K Kopuklu o zel ıtfane aracı B Tam teçhızath ilk muda hale \ e opera«\on \apabıecek, teçhızat ve DR a havı bır ambulans C Kaza verlermde gecelerı varalılan, mcıtmeden kuıtarm» amelı>e=ı vapabılecek bır •=e>var generator ve «evvar, ıcabında arabadan uzaklasabılece* çıkrık uzerıne «arılmıs kabloları ıhtıva eden ve a=garı 4 adet proToktoru havı avdınlatıcı, unıte behemehal bulunmahdır 1965 vılında hala bu çıbı nıedenı unıtelerden ârı tedbır aldığımızı sovlemfk bo^tur. Geç oımadan hıç olmazsa IstanbulANKARA Izraır yolları uzermde, bu tedbırlerı almalıvız Yuk. Muh Refık T ııel cumnunye melctuplar Bohçacılar evlerden eşya çalıp kaçıyor Şehir Hatları | zorluklarındatı | = <1) Tarıh Mecmuaaı Mayıs 19S5. S3%ı 4 Haiaeıhk Tarıhunııden kuçuk notlar Amasrada örnek bir turizm anlayışı!... Bu s«ne vaz Utılimızi geçirmek uze^e çalışan 6 hanım arkadaş Amasrava gıttik. Gıtmeden bır a> once de, batıh bır du«unce>le, bu şehrin en iyi pansiyonu olarak bızlere tavsive edılen Ali Dadavh pansivonunda jerlerimızı avırttık. Yerlenınizin, istedığimiz gun hazırlanacağı da bı/zat pansıyon sahıbi tarafından bızlere a>Tica jazılı olarak tejıt edıldı. Bu vaziyette rahat \e emm Amasraya gelen bızler toz toprak içlnde otobusten inıp pansıjona tnuvasjlatımızda, odalarımızın maalesef başkalarına verıldığı eper ıstersek tavan arasında 6 kişılık bır odada ayni ucret mukabibnde kalabileceğımız bunu istemedığunız takdırde » pansivonda bire verilecek oda bulunmadığı son derecede sert ve kaba bir lısanla anlatıldı Oda>ı begenmtdığınuzı i e bızlere ayrılan >erlerin \eribnesini ısrar edınce de pansıyon sabibi tarafından >»nımııda erkek bulunmadıçı *e kendi pansiyonunun da bir aıle pansiyonu olduğu bıldırılerek bizlere oda verilmiyeceği ifade olunarak Amasvaja ajak ba&ar basmaz hakarete maruz kaldık Acaba muhterem Dad«>lı, *ıle olması içın, kendi anlavışına gore, yanında mutlaka erkek bulunması ıcap eden 6 kişiyi bir odada nasü bann'ıracaktı" Bojle bır nıuameleve rnaruz kalan jerh \e yabancı turist guzel yurdurauzda rahat rahat ve gonul ferahlığıyle nasıl sevahat edebıhr' 6 arkadaşı naımna Melıha Ozayduı Ankara Bahçelıevler Dikkat: BuMikadaddiı Istanbula ıner, E donprım. Eskıden karnelfr var = Polıs vetkılılerı e\ lere rahatdı bırer tane aylık alırdık pa S 1 kla gırebılen ve «Bobçaçılı|ı» ra«ını pesın oderdık, ındıeımız Ş ırıf:s.<e olarak kullanan kadınlaeunlcr sarfeder, ınmedıgımıı ra çok dıkkat edılmesını ıstemış gunler kullanmazdıU. E le*"dır Bu tıp kadınlar n evdeMubarek Schır Hatları, kar = kılerm baska ışlerle meşgul bunelerı kaldırdı ( (Kart) ıcat ft E lundukları «ırada para ve mutı. Karnelerde hırsulık oluyor • E cevher çaldıkları belırtılmıçtır. mnş. E Her frün devamlı ınmedıfımız = Cemazıyelevvel 12 icın çoluk çocuklarımıt da, ben E Evlul 8 de, indığımız zaman kullanırdık E M ve ne kolajlıktı o. (Kart) ı hem = J> Ol = 3 kendım, hem çocuklarım için, 3 i almak imkânı vok. E O Sabahları, ıskelede, çıselerın = V J 5 31 12 ı i ( 13 48 18 31 20 05[ 3 4» halını de bır çorsenız, kartı ala E mıvanlar. mısafırler, turıstler, E E J10 39 S39 »15 13 00 134, 9 14 hattâ, savın Ulastırma Bakanı ^ dahıl. Bakanlar, senatorler, mıl ~ ^•i^iaaıMiiB letvekıllerı knymklarda. Üç hır E sızın hatırı ıçin bıitun mıllete = çcktınvorlar. Sonra da idare alevhıne kulaklar» gelen çırkın E sozlerı de sormayın »rtık E un bını bır para, en hafifi (kar = nevı kaldıranın Allah belSsını E versııı). E Tenı dınamık ve çalıskan U E kıhmızden bu lorlugu venmesı S nı beklemektoız, Saygılar E Buvukada Çankava Cad. E No. 19 tbrahım Topruzoğlu E örnekler | Yankesıcı kadınlardan sonra, rnlha^a zengın muhıtlerde faal n e t gtsteren \enı DI kadınlar grupu ortava çıkmıştır cBohça(,!• adı 1 P ısımlcndın'en kadın a n evlere gıdeeiv çeşıtlı vollardan hırsızlık yaptıkları anlaşılmıtır Polısın japtıg! uzun tahkıkat «onucunda, durumları şupheli gorulen kadınlardan 7 sı vakaıanmı< ve «orusturma ıçın nezaret altına ahrmı=lardır Her bırının kucagında çocukları bulunan kadınlar ıse «Bız evlere e$\a <atarız Hırsızlıkla hıç bir ılgımız vok Kım^eM de tanımavız • demi'lercur ıl lıl DOGlM KONTROIU •Allah daha zivade et'in • CKMP Genel Başkfim «ohbe* «ırasmda bu sozlerı sovlerken d ı ğum kontrolu ıçın ksfa patlatan ugrasan dıdmenler gozumun onune geldı Onlar nufus artışını yavaslatmayn çahsırken. çarelerım ararken Iktıdar ortağı partının Genel Ba^kanı «Her sene nufusumuz bir miHon artıvor, allah zlvade etsin Nufu^umuz ne kadar artarva o kadar guclu oluruz Ku7evımi7drkı, gunevımızdekı devlet nufuslarına bakınız • dıyorMP Genel Merkezınde kahveli sohbet du Dıyordu arra vatandaş da şa'îrıp ka'mıştı Şımdıje kadar kal «Her şevın jonetıcısı» Mem birkaç arkadaşı İle ayrıldı Te E kmmamız ve refaha kavuşmamız d ın Erderrır ın bugunlerde en razıjı bırakıp Kartal amblem E ı r ın dosıın krntıoiu "^rt dıvorfa7 a camnı sıkan konulardan lı M P yı kurdu Kuruluş gun laraı hatta bedava ılaç da dsgıb rı de teşkılatın genel merke lerınden pek k sa bır sure son E tıvorlardı Sımdı de Turkeş kont ze «Odemelı telefonu açması ra da bir parlâmento hevetınin E Erdemır, odemelı telefonlam başmda Amerıka>n zıyaret ettı = !" o l u , d o ğ " u bulmuyordu En ıjıc E hu konuda nıâl sormamakta So hıç b nnı kabul etmıvor Sebe Bu geziye Sıtkı Ulay Paşa C Eran da o madı bını soranlara «Kabul etmiyor H P lı Mehmet Hazer \e daha E ADLM DFGISTIREMFZ MI\1Z" Delıoglan» dı\e dert yanıyor başkaları da katılmışlardı S Bır partılı snrdu «Vlbavım bıHanı haıtsız da degıl Bu he>et.n mensupları Ame E sız sosval adaletcısınız \anı ze rıka gezısı ile ılgılı olarak şoy E snsvalıstsınız Vani şevcınız dıBolükbaşı, partısını devlet le bır hıkave naklederler zz vorlar Acabn bunun ısmını dcğışvardımma kavuşturduktan son « Bır gun, eskı Amerıkan E tıremcz mıvız'ra CHP nın karanfıl sokaktakı Cumhurbaşkanlanndan Tru = Bu «ua'ın soruunasından memeskı bınasına naklettl Belkı de manla "orüşmelj uzere Tru Enun ha>lı partılı vardı Başlarıy« îktıdara giden yoldur» dı man'ın Kansas Cıty'dekl evıne E la =oru\u üoğru bulduklannı ısa \e duşünmüstUr goturulduk Bır partmın genel = ret edıvorlardı Bazı partılılerın Burası koca Koca salonları başkanı ve heyet başkanı olma E bu şekılde vapılan propagandaırı ı n oda ları olan bır 5 er Boş «1 ıtıbanvle Truman'a once Bö Ec"an bunaldıkları bellıvdı Sos\dl odalarda oturulmaz, çıplak sa lu^başı takdım eaıldı Truman E adalet terırıını değıstırmekle •şev» lonlarda genel idare kurulu top otedenberı patavatsızlığı ile ta E ıthamından kurtulacaklarını sa l ı m s ı \apilmaz ja Rengarenk nınan bır şahsıyettır Takdım E nıvorlardı halılara ılâveten koltuklar, ka torenınden sonra durdu durdu E Turkeş «Bakın» dedı. karşıdd napeler, sandaljeler alındı Ma da bırden soruverdi Bolukba E kasketlı bır vatandaşı gosterdı salara yenılen ılave edılıp ye şına E «Bu hergun sırtında beşvuz kılo ; 1 çuha kaplandı « Kaç parti var sızin parlâ E > u ' c t a ? ı r * ) e n n | c ' ) l r şey tasunaz Bugun uyesi olmasa da gele mentonuzda?» dıje sanı ve ben 011dan cok para kazacekler ıçm gereklı hazırlık j a Bolükbaşı (Beş) dedı Tru E nırsam, sos>al adaiet yok demekpılmıştı man bu cevaD uzerıne şunlan E tır Herkes emegının \e lıvakatt Şimdıkl halıyle partıye sıkça sojledı « Olmaaaaaaz Beş nın karşıhgını alırsa arada sosugrayanlann başmda Bılgın, partı ne demek" tkı partıden E }»• adalet var demektir Akdogan, Baranoglu, Ozmen ge Karta 'dan ~ Pcndıge haıeket eılerısı fazladır Demek kı sızde E "" 1 vor Onlar da bırer yorgunluk bazı polıtıkacılar partı lıden ol E c'ıldı Mustafa Kaplamn arabasmkahvesı ıçtıkten sonra evlerı mak ıçın ugrasıjorlar » E da gazetecıler vardı Arabada kım ne dagılıyorlar Beraberındekıler Bolukbaşı' E ^e bılmedıgı ıçın, Pendık sokak^;:;; A nm Truman'a ne cevap verdıgı E larında toplantı vennı arıyorlarHatırlanacagı uzere Bolukba m sovlemıvorlar ama «Bır hav E 0.1 d a Bır iaa bır gazetecı «Ben şur a " r b a > T a k gordum» dedı »1, CKMP nm Genel Başkanı 1 li bozuldu fakat renk verme E ken bazı arkadaşlanna kustü, dı » dıyorlar E Mustafa Kaplan cevap verdı «Ta ııııııııııııııııııııı 24 yıllık muhtar Namık Moralı, millet artık adam arıyor, diyor Namık Moralı 24 yıllık muhtar 24 jılhk da CHP lı 1326 dogum lu Bekledı bekledı, daha bır ay once ilk defa dunya evıne gırıver dı Muzmm bekarlıktan jepyenı bır havata kavuşunca, bır genç leştı bır dınçleştı kı Akşam sa at 17 oldu mu, dukkânı tezgâhı kapıvor, tıpış tıpış evın jolunu tutuyor «Kocaelı'de partılerın durumu nu nasıl goruvorsun, hangı partı kazanacak'1» dedım «AP.» ded «Nasıi olur"» deyınce «*P 3 C H P ıkı» dıye ekledı Sonra şoyle devam ettı «Zıra \P asagıdan yukanya, CHP. yu karıdan aşağıva bakıyor. Bakınca da daha az şanslı oluvor Ama ben Izmıt içın konuşuyorum. Tur kne'de bu seçımde her ıkı partı musavı mılletvekıli çıkaracaktır llalkta bır uyanıkhk tardır. Aga cı dıkscm mılletvrkılı olur lâfı snkmÜTor artık Millet agaç (<e ml, adam arıyor » ıııııııııııııı 111 f 1111111 r 11 r 11111rr 11111 ıııımıııH hl^A'^'^a^S^l^" IZMIT , CEVDET YAKUP I " Yazıyor ~~~ Devlet Demiryollarının E cevabı Ş Sa\m Eazetenız n 21 8 \%o ta S ı hlı nuahasında mtışar eden Ş «Olen makınıstın aıle^ı zor du S tumcla» başlıklı vazı ıncelendı S Adana lsletme=ı loko makını^t 3 lcrınder ıken 2'11'1964 tarıhmde E 1 kaza^ı netıcesmde vefat eden E \lı De'ıce nın tahsıs belgelen E gfregı ıç n 9 12 '1964 tarıh e 83 = S'^92 47696 savılı jazımızla T C Ş Lnekh Sandıgı Genel Mudur'u E Lune gonderılmıştır S Gazetenızde ıddıa edıld gı gı E hı Devlet Demmollarının ılsi E ^ 'hgı dıje bır hiüus varıt degıl E fl r = = ' Ke^fıjetın bu şeKilde tavzıhı = nı rıca ederım = Genel Mudur Y s Ortanın solu 24 jıldır muhtarlık vapan Naraık Moralı arkadaşımız Cevdet X»knp » dUBÜndüklerini cnlatııken... CHP lı 24 yıllık muhtar, orta nın sağı, solundan bır şey anla ErdoSan Koçak E ^1111111 f 111111111111111111 i i I • 11 i 11111111111111 •«111 • 111111 • 111111111111111111111111111 i i 1111 i 111111111 i 11111:11111111 i 1111 f 11 > 1111111 madlgım sovledı «Ortanm orta sında bır mılletız, sag sol dıve mılleti şuphe içinde blrakmna ne luzum var?» dıye yakındı On seçımlerde aday adavlan nın tutumunu da şıddetle yerdı «Bır partinın adayı olmuşsun, dı cer arkadasların ile beraber gı deceğın yere gıtsene.. Gıtmıyor Sonra da «Ataturk dâvaları Valnız gezıyor. IUe de oyunu baıçin partıler el ele vennelı, menı na ver dıye tutturuyor. Gıtse bı leketin nikselisl bSyle olur. Yok le bır saat sonra aynı yere donu sa sen solcusun, sen sağcısm de vor, bana bana dıye şahsl rekja mekle is bıtmez bu martavalları ınını yapıyor Sonra karşı bızip lcrle anla^ıyor en ?atan arkada kimse yutmaz. Kdye radyo glr şı aleyhine konuşuyor Boyle par di, gazete gırdı okul gırdı» dedı tlcılık, boyle adgrlık olur m u ' Etrafımıza toplananıar. «Vtşa Millet ne hayır bekler boylelerın Namık ağabey, var ol muhtar'v den" Bu bakımdan seçıme karşı dıve alkışladılar 24 \nllik CHP halkın sanıldıgj şıbı ısteği yok lı muhtar onlara ters ters bak tur. Sonra ısler kesat, ışsızlık tı vâr dıvorlar Yok bovle şev bızım «\man aman > aedı «Ben mületvekili adayı dejilim » lcmlt'te Ben bir avriır bır rtu varcı tutası arıyorum. Bulamı vorum. Kaç kışıye rica ettun Baksamz a Çıngeneler bıle ıpek lı entan geyıp sınemaları doldu ruyorlar Nerde ışsızlık, neredp parasızlık? Partıler sağı solu bı rakıp plânlı kalkınmada, varın Turkıye'nın Releceğinden, toprak reformundan petrol dâvasından ılerı bir Turkiye nasü varatıla cak onlardan bügj versınler hal ka". Baksana Izmıt gıbı bır memleket Tekke dolu..» Ben aday değilim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog