Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

8 Bylul 1965 CUMHÜRÎIFI SAHtFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasmda Bir Selânik köyünde solcu gençlik teşkilâtı binası havaya uçuruldu Makedonya'da sağcı ve solcu çatışması başladı Dış Haberler Servısi tinadald politikacılar arasmda temaslar devam ederken, MakeIdonya köylerinde sağcüarla solculsnn eatışmaya başladıkları bildirilmektedir. Degaulle perşembe «Hayat» a saygı.. A günü basın toplantısı yapıyor G Doğu Avrupada sel felâkel oldu P| ffrl Kahıre (a a ) Ahram» gazetesinin bildirdiğine göre, rejime karşı bir komplo hazırlıyan kanun dışı Müslüman Kardesler Teskilâtının tevkif edilen üyelerinden biri. teşkilâtın amacının Mısırda bir «tslâm Derneği» kurmak oldnfunu söylemiştlr. Mısır'daki Müslüman Kardeşlerin Tasarıları BOMBA Bu arada, Selânik yakınlarındaki «Mitoçorı» koyünden ulaşan haberlere göre, solcu «Lanıbrakıs Gençlik Teşkilâtı» na ait bir bma dün sabah erken saatte havaya uçunılmuştur. Bu köye bitişık Aspro kdyunde de polis, sağcı ve solcu unsur lar arasındaki çatışmalardan son ra bir kaç kişıyi tevkif etmiştir. SUDANDA ASKERLER 500 SİYİLİ ÖLDÜRMÜS KAMFALA, (sa.) enel merkezi Uganda'nın Kampala sehrinde olan «Su dan Kurtuluş Cephesi.nln bil dırısınde «son 36 saat içinde Sudan kuvretlerinin 500 sivilı bldürdukle. ri» açıklanmjştır. Bildiri ajnca «Sudan Kurtuluş Cephesmin» dun. ya kamu oyuna ve Afrika Bırlıgi Teşkılâtına bn hateketi takbih eu melen İçin çağınd» bulnnduguna i. şaret etmıştir. TOPLANTI Öte yandan Yunanistanın 1843 anayasasmın 122 nci yıldönümü dolayısiyle, önceki gece Atinadaki Gloria tiyatrosunda solcoların tertiplediği büyük bir toplantı, knvvetll bir polis kordonu altında geç saatlere kadar devam etmiş, fakat bir hâdise çıkmamıştır. G İsveç Parlâmentosuna mensup üç milletvekili, Kıbrıstaki Biıleşmiş Milletler Güvenlik Kuv\etleri arasındaki İsveç birliklerini zijaret etmektedirler. Besimde, Türklerin elinde olan bir bölgede ııöbet bekleyen İs\eçli askerlerle konuşan milletvekilleri goriıluyor. VİETKONG HAZİNE BONOSU ÇIKARDI Çarpışmalar şiddetlendi Sajgon (a a. Radyolar) ietkong çetecilerinin, kendi kontrolları altında olup vergi topladıkları bdlgeierde hazine bonoları çıkardığı bildirilmcktedir. Güney Vietnam Basın Ajansına göre, kdylüler Vietkong'un bn jeni teşebbüsü karşısında is\an edecek duruma gelmişlerdir. Vietkong'un, mali durumu ko^^ tuleştığı içın boyle bir tedbır al dığı sanılmaktadır SİLÂHLAR BİLDİRİ Novas'ı ve Çirimokos'u izlemek içın Papandreu'dan aynlan ve «Merkez bağnnsızlar grupu» adı verilen 36 milletvekili, bugünkü şartlar içinde seçimlere gidilmesine tamamen karşı olduklannı bildirmiştir. Bu milletveklUeri, Papandreu ile Kanellopulos'un ba len tartıştıklan anlaşma projesine de karşıdırlar. 36 mılletvekilinın yayınladığı bıldiride, bir seçimln, buhrana çozum getirmiyeceği, aksine ulkeyi kanlı olaylara boğacak bir kanşıklığa gdtureceği ifade edılmektedir. Bıldiri şbyle devam etmektedır: «Seçimler, nisbl temsil sistemine göre dfizenlenmelidir. Ayrıca, Papandreu'nun, Merkez Birliğinin kuracağı her hükümeti desteklemeyi reddettikten sonra, seçimlere gitmek için iktidan ulusal radikal birlik hükfimetine bırakmayı kabul etmesi şaşırtıcıdır. Gazete>e gore, rejime karşı bir komplo hazırlandığımn bundan üç ay once önemli mik tarda silâh kaçırılması üzerine farkma varılmıştır. Mısıra gizlice sokulan bu silâhlar, Kahire ile bazı köylerde depo edilmeye baslanmıs, bunun uzerine özel bir komite gizli bir soruşturmadan sonra komplonun ele başılarının izini bulmuş ve bu arada bütıin gerçekler ortaya çıkanlmışhr. Dünyada akciğer kanseri vakaları bir misli arttı Cenevre, (a a ) uny» Sağlık Teşküatının yayınladığı bir rapordın, son on yılda Avrupa ve Knze; Amenkada akciğer kanseri vakalannın bir misli arttığı anlasümıştır. Avrupa ülkelerınin pek çogunda. nefes bonosu akclğcrler habls tümorlerden ölenlerln sayısı 1952 İle 1962 arasmda bir mlsll artmış Kanada aynı sebepten olüm vakalann dft yıızde 55, Blrleşik Amerika'da lse juzde 60 artış kaydetmlştlr. Aynı ):astaiıktan olen erkeklerln sayıs: ise kadınlannklnden 6 defa daha fazladır. Dünyanın 39 memleketinde yapıIan araştırraalara gore, muhtclif bolgelerde akciğer kanserinden olum nispeti şoyledir: Batı Berlln'de yüzblnde 111 kişl, Iskoçya dft 95, İnglltere'de 89,5, A. Tusturya'da 75, Fransa'da 61,3 kişi. V D HÜCUM Amerikan Deniz piıadeleri İle Güney Vietnam hukümet kuvvetleri, kuzeydeki Şu Lay Amerikan üssüniin dolavlarında tesbit edilen kuvvetü bir Vietkong birliğine karsı dun sabaha karşı ortak bir taarruza geçmislerdir. «Pıranha» (bir çe^ıt balıki 3^ı verilen harekât. hucum kuvvet lerının uç ayrı ıstıkametten taarruza geçmesıjle başlamıstır Bır denız pıyade bırlıeı Cap Batan adı verılen dar bır yarımadaya denızden çıkarken, a>n bır â>~\ız piyade kolu aksı ıstıkamet ten hehkopterlerle kara> a ırrtınlmış, uçuncu kol da karadan Vietkong'u çevırme teşebbusune gırı^miçtır. SUİKAST tFSAAT «El Ahram» gazetesine göre, Müslüman Kardesler, önce tanınmıs liderleri katletmevi tasarlamıslardı. Arkasından tesislere karsı baltalama hareketlerine eirisecekler ve bn se kilde halk arasında panik yaratmava çalısacaklardı. Gazete. daha sonra, «Müslüman Kardesler» in kuzev deltasındaki BaHim sehri vakınlarmda bir eğıtim kampı kurduklarını. bu kampta tedhisçilere patlayıcı maddelerin kullanıh'îi üzerinde d»rs verildiSıni bildirmektedir. "Yardım Amerikan polifikasının lemel lıhiıııliinıııliiııılır., Oarete. son olarak 1054 vıIında Başkan Nâsın öldiirmeve tesebhüs etmekten sanık olarak idama mahkum edilen, fakat cezası soDradao»«feiagat Başkan tarafından hafifletilen Hasan El Hubeydi admdaki bir «ahsın Müslüman Kardesler hakkında etraflı bllçi verdiği . ni belirtmektedir. I "^ ^^"i ^m^ ^m^ ^m^ B B J Cehaletle mücadele konferanst başhyor TAHRAJî (a a ) S İran Şahının teşebbüsü ttzeriI ne, dünyada ££}ıaIeUe mucadcle için Birlcşnıiş Mıllctler Eğıtim, Bılim Te Kultür Tefki. lâtı «L'KESCO» tarafından tertıp edilen mllletlerarası konferans 119 devletin milll eğitım bakanlannın ljtlrtkiyle ba sabah Tahran'da çalış malarına baflayacaktır. Cehalete karşı bir bilim ordusu ku rulması yolunda İran Şahı tarafından gescn yıl ortaya atılan teklif konferansın gündemindekl başlıca konular erasmdadır. Muayyen bir blllm seviyeslndekl gençlerln asker lık suresl lsinde özel kurslardan ge. çirlldtkten sonra koylerin eğltlml 1 le görevlendlrtlmesl tasarısı, konfe. ransa katılacak olan 600 den fazla egıtlm uzmanı tarafından lncelenecektlr. Toplantı İran Şahı nın bir konuşması İle açılacaktır. SEHER YILDIZI Bn taarruza butıdan Uç hafta önce büyük bir başarı ile gerçekleştirilen «Seher yıldızı harekâtının» bir benzeridir. öte yandan, Güney Vietnam hukümet kuvvetleri de tarihi baskent Hue'nun 13 mil knzevın de görülen baska bir Vıetkonç birliğine hiicnm etmislerdir. Iki bölgede de çarpışmalar devam etmektedır. Johnson Cıty (Texas) (a a ) aşkan Johnson 1 temmuz 1965 tarihinde baslıyan 1966 mali yılı içinde dost ülkelere 3 milyar 300 milyon dolarlık askerî ve ekonomik yardım yapılmasını öngören kanun tasarısını dün öğleden sonra imzalamıştır. Başkan Johnson Senato ve Temsılcıler Mechsmde geçen kanunu imzalarken, dış yardım programının «İkinci Dünya Sa\aşındanberi Amerikan dış politikasının temel kısımlanndan birini teskil ettitini» belırtmıs B lbert Schweitzer isminda bir Alman doktoru Alrikada «Lambarenes de kurduğu «cüzzam» lılar hastanesinin başında çalışırken 90 yaslarında öldü. Yeni nesil bn cüzzam denilen hastalığı bümez. Bunlann bastalanna eskiden «miskin» denirdi. Karacaahmet mezarlığının içinde bir de «Miskinler Tekkesi» vardı. Buraya bu cüzzam hastalığına tutulmuş olanlar giderlerdi. Ba PARIS, a a. hastalık o zamanlar «iyi olmaz» bir eneral De Gaulle'un perşembe günü Elysee sarayında tertipliyeceği dert oldnğu ve insanın âTasinı, yübasın konferansı politik mevsimi açacaktır. Bu basm konferansı zünü gözünü tahrip ettiği için ba Gejeralin yedi yıllık Cumhurbaşkanlığı devresinde tertiplediği on işi dinî bir merhamet cereyaniyle ikinci ve sonuncu basın konferansıdır. idare etmeyi düşünenler bir «derYıne bu konferans önümüzde^ gâh» kurmuşlardı. Bu tekkenin öki Cumburbaşkanlığı seçimi neV nünde tepesi tas gibi çnkur bir ta? tıcesının yüz gün evveline rastlıvardı. Hayır sahipleri sadaka ver> yacaktır. Onümüzdeki beş aralık mek isterlerse bu taşm çukuruna seçiminde, Generahn yirrai sekız bıralarlar, tekkedeki hastalar da giEkim 1962 de referandumla anadip oradan alırlardı. Sadakamn böy yasaya getirdiği değişıklik gerele vasıtalı şekilde verUmesinin segmce Fransada 1848 denberi ilk bebi el ele deyip de hastalık bnKlagenfurt (Avusturya) (a a.) laşması korkusu idi. defa olarak Devlet Eeisi doğrudan doğruya seçmenler tarafıneçilmesi imkânsız yollar, kaİşte Doktor Schweitzer bu hastadan seçilecektir. yan toprak yığınları ile ör lığuı pek yaygın oldağn Orta Afritülmüş demiryolu hatları, kada zenciler içinde bir hastane ADAYLIK çoken köprüler, ne yapacakları kurmuş ve ömrünü bu işe vakfetDe Gaulle ikinci kere yedi yılnı şaşırmış turistler ve olağan miş bir filozof ve bir âlim idi. 1952 Iık bir süre için Cumhurbaşkaniıstü bir faaliyet... de kendisine Nobel Sulh Mükâfatı lığım istiyecek midir? Basm konDoğu Avrupanın su baskınla da verilmişti. feransımn arifesinde hemen bürına uğrıyan koşelerınin manzaDoktor Schweitzer tam mânasiytun müsahitlerin fikri Generalin rası budur. le insanı fcâmil idi. tnsanların en bu son konferansta dahi seçim Avusturyanın doğu Tiroller vahşi ve şirret olduklan bir devirstratejisini açıklamıyacağı merbolgesindeki vadılerde mahsur de insanhğm mânasını ve vazifesini kezindedir. Kanuna göre adaybk kalan 1 Ü den fazla turisti kur telkin etmiş, her türlü rahathk ve QO koymak için on altı Kasıma katarabilmek içın Avusturya Ha refah imkânlannı terkederek kendar vakit vardır. De Gaulle son va Kuvvetleri seferber olmuş dini Afrika zencilerinin ortasında dakikada bir sürpriz olmazsa katur. Çoğunluğunu Almanların «miskin» lerin hayatlanm kurtarrarsızlığı mümkün mertebe umak uğruna vakfederek buna nüteşkil ettiği ve beş gündenberi zatmak niyetinde gibi görünmekdort yanı su ile çevrıli bir ara mune vermiştir. Doktor Schweitzer tedir. zıde yardım bekliyen bu turist in felsefesi kendi ifadesine göre İLİŞKİLER lerin en geç bugıin tahliye edı «hayata saygı» dan ibaretti. Zaten bütün «sırn hilkat» yani kâleceği umulmaktadır. Buna mukabü Cumhurbaşkanının Amerıka ile ilışkiler ve ortak Avusturya Hava Kuvvetlerine inatın yaradılışınm strn bn iki kepazarla mevcut dargınlık hakkın bağh helikopterler de bes gün limede toplanmıştır. Âlem, «hayat» da söyliyecekleri, seçim yonündenberi irtibat temin edilemi tan ibarettir. Ve hayat büyük yaratıcıdan bir parçadır. İnsanlar hep den aydınlatıcı olabüir. Zıra jen 20 den fazla köye yiyecek bunun sırnm keşfe çalışmışlar, bumevcut veya mulıtemel raklpleri •e sağlık malzemesi nakletme lamamışlardır. Hep tahrainler ve v bu konulan istismar niyetindedirye baslamıştır. faraziyeler içinde bocalamaktadırler. De Gaulle'un meseleleri ele Doğu Tıroller ve Carinthia' lar. alış şekli kendi adaylığını veya dakı jolların çoğu trafığe kapadesteklıyeceği diğer bir aday Doktor Schweitzer bn sırn keşfethdır. Fakat demir yolu trafıği mekten ziyade bn «gerçek» e saygı hangi platfonn uzennde mütalâa ettığl hakkında fıkir verecektır. kısm^n olsa sağlanabilmistir. gösterilmesini istemiş ve söylemişYükselen sular, en az 30 köp tir. Çünkü dünyada her şeye sahip Nitekim müsahitlerin çoğunluğu De Gaulle'un basın konferanriinün çökmesine sebebiyet ver geçinen insanm yegâne sahip olasında Amerika ile ilişkiler ve Ordifi için Avusturya ltalya Yu madığı şey «hayat» dır. Bn yüzden tak Pazar hakkında her halükârgoslavya arasındaki yollar, tra ona saygı göstermelidir. Bir «can» bütün bir âlemdir. Yıkmaya kimseda uzlaştırıcı değilse bile çok fiğe kapanmıştır. daha yumuşak bir dil kullanacaı nin hakkı yoktur. Hattâ rnsan kenğına, buna mukabil anayasa mü| di «hayat» ına da sahip değfldir. esseselerine ve iktisadî durum Bunun içindir ki «intihar» her dinhakkında kaçamaksız ve kesin ı de ve ahlâkta reddedilmiş bir takonuşacağına inanmaktadırlar. ' sarruftur. Bu basm konferansından sonra• Biz de bu satırlan «hayat» felsedır ki hâlâ dağmık ve kararsız oi fesine kapümak için değîl, hayatm Yırmi beş senedır suregelen lan muhalefetin de iyi kötü bir j «aziz» liğini göstermek için yazıyobasur hastalığımı japtığı bir yön tesbit etmesi belki mümkün ığne ile tedavı eden Konyada I ruz. İnsan insana münasebetler, olacaktır. Jın Opr. hattâ insan • hayvan münasebetleri dahi bu kaideye dayamrsa insan biDr. SABRİ Mutluçağ'a raz daha insanlaşır. Bektaşilerin teşekkur ederım. ı birbirine «can» diye hitap edişlerinin sım da budur. «Canı aziz» bir AHMET KARABOĞA Vefatı Ue bizleri sonsuz acılar I ilâhî emanettir. Kimse ona ilişemeiçinde bırakan çok sevgıli ejim, melidir. Ve bütün insanm kemali babamız Cumhuriyet 10661 bunda özetlenir. BAY G TEŞEKKUR TEŞEKKUR tlr UNUTMAYINIZ MİLLİ PİYANGO 15 EYLÜLDE Bilet ahnıs olanlara l'am 10 Milyon 374 bin lira dagılacaklır Büyük İkramive 1 Milvon Hradır. MİLLÎ PİYANGO'dan kazananlar devamlı bilet alanlardır. Başkan Johnson'un ımzaladığı kanun, ıdareye bu malî yıl içinde 3 milyar 300 milyon dolar sarf jetkısı veren kanundur. Bucdan ayrı olan 3 mılyar 280 milyon dolarlık dış yardım odenekler kanununun gorusulmesi ıse henuz tamamlanmamıstır. cenazesıne bızzat istirak etmek Iütfunda bulunan, çelenk jgonderen, hayır muesseselerıne teberruda bulunan, telefon ve telgrafla acımızı paylaşan bütün dost ve akrabalara sonsuz teşekkure tessurumüz mânl olduğundan muhterem gazetenizin tavassutunu rica ederız. Dol Bayan Meri KASÜTO \ e çocuklan LEON KASUTO'nun !••••••••••••••••••••]] • 5 • • • •g • Mevki. Galatasaray Mecıdıyekoy Maçka Tophane Kabataş. 47 10 74 N o . y a telefon rica olunur. DERNEK İÇİN BÜRO 9 kellerini diker, onu ebedileştirmeye özenirler; bir kadirşinashktır. FaARANIYOR kat dünya heykellerini bir araja 1200 1800 M2. toplarsanız kaç tanesi «hayat» i kurtarmış ve kornmuştur, kaç tanesi milyonlarca faayatı feda etmiş olanlara aittir. Bir düşünün de Doktor Schweitzer*in bize bir bedahet gibi görünen «hayata saygı» sözünün hâlâ insanlar arasmda ne kadar itibari olduğunu siz takdir ediniz. İnsanlar bir takım insanların hey ••••••••••••••••e^: Hâncllık. 8492 10689 Aranan bütün ösellikler için... karşınısda 'STIVORSUNUZ «ÇELİKTE ^ Türkiyede ilk defa Self Serviee Serbest Satış sistemi ile alış veriş yapacağınız mağaza ^y •ev ıstıklâl Caddess 150 yakında açılıyor Yenı Ajans 5150/10666 Buzdolabı seçiminde tıangi bususa ehemmiyet verirseniz veriniz sbâ her bâkundan ARÇEÜK tatmin edeeekür. Tabiî bir miiddet sonra Doktor Schweitzer'in de bir yere bir heykelini dikeceklerdir. Belki de Afrikanın ücra bir köşesine, vahut doğduğu kasabanın bir meydamna.. ve kaç kişi gelip ziyaret edecek ve kaç kişi: Ben de bunun gibi hareket edeyün! diye ondan örnek almak istiyecek ben pek iyimser değilim: Bununla beraber gene de insanlarda insanî hizmet ve fedakârhklara az çok itibar edildiçini de görmemiş değiliz. Meselâ Londrada Times nehri kenannda bir büst görmüştük Bizi gezdirenlere bunnn kime ait olduğunu sorduktu. Londrada ilk kanalizasyonu yaptıran adam! olduğunu öğrenince kendimize göre şaşmıştık. Bu bir memlekete kanalizasyonun vapacağı hizmeti ve o olmazsa halkın ne gibi tehlikelere maruz kalacajını birdenbire idrâk edemeyişiraizden ötürü ohnuştu. Sonra vavas vavaş bu «fikir» e ısınmıştık Ne var ki insanlar da smıf sınıf.. Ooktor Schweitzer gibi kâmü adamlar enderi nâdirattandır İnsanlann vüzde beşi onun gibi olsa yani hemcinsine faydalı olmayı «ideal» edinse idi, dünya gül gülistanlık olurdu: ama söyliyenler, insan acılarını. sefaletini, insanlığın dramlarını terennüm edenler vardır ve çoktur.. bunlar bu «nâle» lerinde muvaffak nldukları nisbette fazla para kazanırlar. Fakat kendileri bir fakirin bir hastanın, bir nâmurâdın elinden tutmazlar.. işte Doktor Schweitzer bunu yapmıstır. Tnsanların en muhtaç, en fakir, en âlıl olanlanmn edebiyatını vapmakla değil onlann içine girip hastalannı tedavi ederek hajatlaruıı korumakla insanlığın hakikî rolünü göstermiştir. Simdi böyle adam Cennete çitmez de kim gider? B. FELEK TEŞEKKUR Kıyraetli >a\rum Terr.el'in luzumllu sunnet ameüyesinl hazık elleriyle acısız ve ihtımarala yapan ve tedavisinde çok yakın ılgi ve şefkat gosteren SÜNNETÇt <Eskı Japon Magaza^ının yerınde) NURİ EŞSİZ'e ve daıma yardımını esırgemı> en jardımcısı KECDET BAYBAMOGLU'na mınnet ve teşekkuru bir borç biüriz. Sultanahmet Surel ve Guiergun ailelcri Cumhuriyet 10687 Yol ve Kanalizasyon Inşaatı Yaptırılacak Istanbuî Umveı&ıtesı Yol Kooperatıfının 372.52i lira 50 kuruş kesıf bedellı yol ve kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. İhale dosvası, mei>aî saatlerinde İstiklâl caddesi, Santra! Han No: 608 deki kontıolluk bürosunda görulebilir ve 44 58 03 telefondan bılgı alınabılır. İlgılilerın en geç 13/9/1965 günıine kadar müracaat ile eksiltme ıştırak belgesı almaları «erekmeKtedır. Koopeıatıf bu ışi yapıp yaptırmamakta, dilediğine verveva kısmen yaptırmak hususlarında tamamen serbestIstanbul Üniversitesi Yapı Kooperatifi Yönerim Knrulu 0,5 ayak 2.100 2.650 8 ayafc 2.500 3.200 10.2 ayak 12,5 2.900 3.700 3.250 4.100 Taksitfr •PT: hlaat*tih> mdt' t htaabal htricUute uttnltf.iatlıye ge Arçelik Genet SiUcttan: BEKO TlCARET A.Ş.Y tstiklâfjCaddesi ; r lel.:493SO0 BURLA^BIRâOERLER ve Şsı.: HezareoiCaddealîa8a,|Karaköy^1 Ajara 5146/ lpbtw , J Dodesilbenzen S Ü LP O N İ K A S İ T VE D E TERJA N HAM MADDELERÎ Tel. : 27 28 90 22 19 22 TEKNİK TlCARET Unkapanı Istanbuî Reklâmcıhk 3260/1065<ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog