Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

AHMET PALANDÜZ KADİFE FABRİKASI Befclenilen İPEKIİ döşeroelik nmhpiyasaya çıtelıf desenlerde kadifeler karılmıştır. Aync» FAKARLI puanh de satışa arzedılmiştir. kadîfelenmız Reklâmcıhk 3498 '10671 umhuriyet inTRÜCTTRU: YT7NUS NADİ Abdülhamide Verilen JurnaMar Ve Jurnalcılar \ I cı Cilt Enver Paşa zamanında yakılmaktan fcurtarılan çok muhim vesıkaları, Abdulhamıd e jurnal vpıenlerın jutnaılarını ve jurnalcıların alfabetüc tam lıstesini içine alraaktadır. II. cı Cıltte İttüıat ve Terakki Halâskârlar ve Sabahattin Bey. Talât Pasa, Enver Paça, Sevket Paşa gibi bölümler bulunmakta sayısız \psikalarla o devrin tarıhi aydınlatılrra^îadır. OKAT YAY1NEVİ PK. 1017 İstınbn] Hazırlıyan: ASAF TUGAY CILT. 1 II FIY^Tr 20 LIRA \ 42 yı! soyı 14765 T e l g r a f *• melrrtrp a d r e s i : C u z n b u r i y e t ;=ı n ,nrui Hosta K u u ı u : t s t e n b u ] N o 2 4 8 T e ı e i o n l a r : 2 2 42 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 8 Çarşomba 8 Eylu! «965 HİND VE PAKİSTAN MP, AP yi Seçim Kuruluna şikâyete karar verdi UÇAKLARI KARŞILIKLI Karaşi, Ravalpindi ve KalkOta bombalandı Hind savas Keşmır yüzünden çıkan Hınt • Pakıstan savaşını dünya kamu oyu endişe içinde izllyor. Bu savaşm dünya sulhünü olduğu kadar bızj de ügılendıren yönleri sayılmıyacak kadar çoktur. 400 milyonluk Hındıstan ve 100 milyonluk Pakistan arasındaki bir savaş tnuhakkak kı kuçuk bir bölgesel anlaşmazlık: tan daha geniş bir anlam taşımaktadır. Zira Pakistanm CENTO'da ortaklık ettiği TUrkiye, İran, İngiltere ve Amerika, bu savunma paktı dolayısiyle işın ıçine girmek durumuna düşmek tedirler. İngıltere bu taususu, «CENTO sadece komürüst akırruna karşı tnırulmuştur» gerek çesıvle şimdillk bir kenara itmiştir. Pakistanm Kızıl Çiaie yüruttugü sıkı dostluk ise Amerikanın olaydaü tutumunu zorla.5 tırmaktadır. Anıerika. 1947 den beri, Keşmlrde plebisiti öngoren Pakistan tezmi Rusyaya kar şı desteklemiştir. Ancak, VIetnam buhranı dolayısiyle Pekın • Washington arasındaki hasmane durum, Amerikan ida resmi Yenl Delhi'ye doğru itebılecektır. Bu arada Kızıl Çinin yetkilılerı gerektiği takdirde «işe» el kovacaklannı demeç ve notalarla belirtmektedirler. Bu siyasl hesaplar devam ederken savaş büttin hızıyla buvuyor. İki ülkeden biri dığerıni vener demek bıraz güç olacak. tkısi de bir kıta büyuklügünde ve nüfusundadır. Fakat Keşmir buhranımn savaç sonunda hıç olmazsa biraz olsun hafifliveceği, belkı de dâvanm halledileceği beklenebilir. Tabii ü Thant'm çabalan olumlu netıre verir ve bir büyük harb ihtima lini arttıran iki taraflı tahriklerden vazgeçilirse! • **• Hıtıtlılenn yakaiadıklan Pakistanlılar cephe Rori'în* sevkediliyor. HÜCUM EDİYOR AP nin TİP ile ilgili müracaatı dün reddedildi Ankara (Cumhuriyet Burosu) Yuksek Seçım Kurulu A.P. nin «Türkiye İşçi Partisinin 10 Ekim mületvekili seçimlerine katümaması isteği» ile ılgilı dilekçesinl reddetmiştir. DIŞ HABERLER SERVİSİ Uindistan ve Pakistana ait bombardıman uçaklan ""iki taraf arasındaki savaşı dün şehirleri bomba yağmuruna tutmak suretiyle gcniş bir alana yaymışlardır. Sabaha karşı Pakistan başkenti Karaşi Hind uçaklan tarafından bombalanmıştır. Daha sonra da yazük Pakistan başkenti Ravalpindi diğer bir Hind akınına hedef olmuştur. KARAR KARAŞİ BOMBALANDI FENERBAHÇE \ APCRU SAHİLYOLU EIHTIMINA BİNDİBMİŞ VAZtYETTE DURURKEN AKIN Karaşide sekiz uçaktaıı meydiına gelen lliııl fılo'ıı. radar ekranlannda tp<bit edilir edilmez biirüıı şclıirde alârm verilmiş ve Pakistan uçaklan Hint ucaklarını karşılamak iızcre derhal havalanmıştır. Yarım saat suren hava akını sırasında uraks;nar batarj alannın atışları şehrin bütün köjclprinden du>ulmuştur. ^^ Pakistan Hukumetinın bır sozcusune gore, Hmt uçakları, Karaşınin uç semtini bombalıyarak hırçok ınsanın olümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermışlerdır Sadece bır hastaneye 28 yarahııın kaldırüdığı öğremlmiştir. Hucjma uğrayan bölgelerden birincıM, Hindıstandan gelen mültecileıın doldurduğu Lalııkhet rnahal• esıdır. Diğer iki semt ise doklar bolgesi iie jehrin hemen dışmriakı Mauripur hava alanıdır. Pakistan Türkiyenin destejjini KARAYA OTURDU Selâhattin GÜLER un saat 7 de hareket eden Şehir Işletmeait yolcu gemisi sis yüzünden rotasını şaşırmış va D sınesabahFenerbahçeBüyukadadankayalara bindirmiştir.Hatlan7.45 de Cankurtaran Yönburnu mevkünde Saat vukua gelen kaza sırasında yolcuJar paniğe kapılmışlardır. Kaza, sahılio derin olması, geminin ağır yolla sfyretaıesi sayesinde ucuz atlaülnuştır 34 raılle styrederken, kayalaıa b:ndiren Fenerbahçenin bodoslaması su kfiminden bir metre yükseküğjne kadar olan kısmı parçalanmıştır. Ayrıca gemi, provadan îtibaren 10 metreye kadar kayalara oturmuştur. SİS YÜZÜNDEN ADA VAPURU Yuksek Seçım Kurulunun kararı aynen şöyledır: «Adalet ?artisi Genel BaşkanIığl, Kurulumuza 5/9/1965 gününde verdiği 4/9'1965 günlü ve 1693 sayılı dilekçesinde ibraz edilen delillerin tetkikini, ikame edilen delillerin celbedilerek incelenmesını T.İ.P. in 10 Ekim 1965 mUletvekili seçimlerine katılmamasına karar veriunesinı istemiş ba lunduğundan sereği konuşulup göriişüldü. A P. nm bundan once aynı konuda Kurulumuza verdığı 26/7/ 1965 gunlu ve 1052 sa>ılı dılekçesı uzerıne Kurulumuzca verilen şıkâ\etsn reddıne ılıskın 26/7/1965 gunlü 117/67 sayılı karar şıkâyetçıye 26/7/1965 günlu 6398 sayılı yazımızla teblığ edilmışti. Bu ka rar Yuksek Seçırn Kurulunun şi kâyet üzerine verılmış kesın olmıyan kararlarındandır. ITIRAZ SÜRESÎ . Öte yandan 26/4/1961 gunlü ve 298 sayılı yasanın 117 nci maddesınin ıktnci fıkrasmda (şikâye* kabul edılmediğı takdirde derhal tutanağa geçırılerek karara bağlanır. Bu kararın bir suretı şikayetçıyo venhr Bu kararlara karşı kanunda ayrıca bir mUddet tâym cdılreemişse 24 saat içinde itiraz olunabüinir) denildiğine gore, şıkâyetçı A P. nin bu maddeye göre kararın kendisine tebliğ tarıhınden itibaren 24 saat içinde itiraz etmesi mümkiin iken bu müddeti geçirdikten sonra ay nı konudakı dilekçesini 5/9/1965 Kunünde vermiş bulunmasına ve keza 2 R sayılı kanunun 110 uncu 9 maddesinde şıkâyet ve itiraza hakları bulunanlann aynı konuda bırden fazla şıkâyet yapmalarını seçim hukuku ve icaplanna nazaran ımkân gorülmemesine bi naen dılekçenin reddine karar venlmesı gerekır M.P. nin şikâyeti Ue ilgili haher 7 nci sayfadadır. ATEŞ BARAJI Hint uçaklan, son derece şiddetli bir ucaksa\ar haraj ateşüıe n t men ;ehrin kalabalık bölçelerine smnaja muvaffak olmuşlardır. Rdvalpmdi'ye saldıran 12 C mberra Hint uçağı ile Paki;tan H^ \ a Ku\'\etlenne mensup F104 Sü personık jet uçaklan arasında k:~a suren bir çatıjma olmuşıur. Hınt uçaklarının Karaşi ve Ravalpındiden ba"=ka, Doğu Pakıstandakı Karımtalla, Jessors ve I.atmumhakot şehırlen uzerınde uctuğu soylenmektedır. Bu DOIgelerde bır Hınt uçağı duşurulmuştur. Kesif sis Bu>ukadadan lıareketinden sınra Heybelije uğrayan kaptan Âbidin Yılmaz ybnetimindcki Fencbahçc, buradan kbprü rotasını tottuktan S riakika sonra kesif bir sis içine girmiştir. Norma! seyrini izleven geminin ağır yola inmesl jonunda volrular, heyecanlanmaya baslamışlardır. Ankara. (Cumharivet Burosu) Pakistan ile Hındıstan arasınca savaşa kadar gıden çatısma Ankara'da endıse ile ızlenmekte dır. Dışıslerı Bakanlığı yetkı!:!en «Meselenin muallakta kalmadan \c daha vahim ola\lara «cbebivet verilmeden barısçı vol larla çözülmesi» dıleğınde buliıiı musiardır. Rota belli değil Bır metre ilerisıni dahi gdınıenir imkânsız hale gelmesinden sonra rota>ı tesbıt etmek güçle<miştir. Kaptan Âbidin Yılmaz, rotasız kalan eeminın süratini daha da düşürmuştur Kendi hcsaplarına gore, Sarayburna yakmlannda olduğunu tahmin edtp kaptan, diğer gemilerin üzerine düş•nemek için sahile yaklaşmak istemi;tır. KALKÜTA'YA HÜCUM Hint bombardımanlarına mu • kabele eden Pakistan uçaklarının da, Kalkütava kadar soku Iup bir hava alanını bombardıman ettikleri Yeni Delhide a cıklanmı.ştır. Bundan başka, Batı Hindistanda Gujerat eyaletindeki Jamnagar askeri hava alanı da bombalanmıgtır. Bu ikinci bombardımanın cok az hasara sebep olduğu bildirihnek tedir. Resmî makamlar, Hint ucak larmın Doğu Pakistan üzerine akmlarda bulunduğunu da doğrulamıştır. Kamuoyu Pakistan ı destekliyor Turk karau oyuua Pakıstanırı desteklenmesi j'onünde bir gehş me olduğu ve bunun bazı teza(Devamı Sa. 7, Sü. 5 te) Radar da tesbit yapamıyor Büyük tehlike atlatan ve paniğe kapılan yolcular, vapunın burnundan jtfaiye merdiveni ile indirilirlerken Kaptan. gemisinin sise girroesınden sonra radan çalıştırmaya başlamıstır. Son sistem seyir âletlet: ile teçhiz edilmiş olan Fcnerbahceiia radan sahili ve kayahkları tesbil edemeyince korkunç bindirmc neydana gelmiştir. Cizrelioğlunun kardeşi Şahin, dün yakalandı Diyarbakır Elâzığ yolu üze" rınde 2 milyon hralık soygun ya pan sebeke reisi Mümtaz Cizrelioğlunun kardeşi Şahin Cizrelioğlu dün îstanbul polisi tarafın dan yakalanmıştır. Soygunla ilgili bulunduğu şebekenin tevkif edilen di§er mensuplan ile de» vamh şekilde konuşma yaptığı iddia olunan Şahin Cizrelioğlunu polis bır haftadanberi aramış ve ancak dün izini tesbit edebilmıstir. Kadıköydc esı ile kaldığı oteli terkettikten sonra, kardeşi Müm taz ile telefonla konustuğu anlasılan Sahin Cizrelioğlu, eşini Diyarbakır'a gönderdikten sonra kendisi de kaçmak istemiştir. Fakat, tstanbnl İkinci Şube de* tektiflerinin devamlı izlemesinden kurtulamıyan ve şehirden kacamıyacağını anlayan Şahin orta>a çıkmak. zornnda kalınıştır. BEN SCÇSUZUM Sehnmızde yakalanan Şahin ilk ıfadesinde : «Benim olayla hiç bir sekilde ılgim yok. Soygundan ve bu kisilerin yapacaklan islcrden h3beısizdim. TakaIananl.;r benim de isin icınde ol» duğunu söylfiyorlar» demıştlr. Türk İş Başbakana bir muhtıra verdi Imdat batıyoruz Saat tam 1 48 i gösterdıği b<r sırada içinde 10001300 yolcu bulunan Fenerbahçe gemisi, ağır yal la Ydn Btırnu kayalıklarma düşmüştür. Bu düşme sırasında oüyük bir gürültü olmuş, Cankurta ran sahillerinde oturanlar, deprem olduğunu tahmin ederek yataklarından &rlamışlardır. Fakat, halk, karanlıklar içmde korkunç çığlıklar ve «Batıyoruz, imdat yetişuı» bağırmaları üzerine. bır gemmm kayalıklara bındirai ğini anlamış ve sahile koşuşmuştur. Gemi bu arada devamlı imdat düdükleri çalmıştır. CHP lıderi Inönü toplantıya katılmadı ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu' Ankara, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Suat Hayri Urguplunun partı lıderleriyle Kıbrıs konusunda dün yapbğı toplantı dört buçuk f saa surmüştur. Kıhns meselesindeki son gelışmelerle, MillJ Guvenlik Kurulu çaiışmalan konusunda bügi verümek üzere düzeıüenen toplantıya, C.H.P. Genel Başkanı Ismet İnönü katümamışnr. BASBAKANIN SÖZLERİ Başbakan Suat Hayri Urgüplü, toplantıdan sonra bir açıklama >aparak, «Liderler, çok kıymetl" mütalaalar ileri sürdüler, bunlan değerlendinnek için gerekirse, Millî Guvenlik Kurulunu. Bakanlar Kurulunun bütun üyeleriyle birlikte top lantıva dâvet edeceğim» demıstir. Toplantıdan hükiunet olarak buyuk kuvvet aldıklarını ve Kıb ns dâvasının mılli ve müşterek bir dâva olduğunun bir kere da ha teyıt edildığını büdiren Baş Ankara (Cumhuriyet Bürosu) bakan, Milli Guvenlik ve Bakan Partilerde, lıstelenn gerı sılar Kurulu karma toplantısmın Talarında yer alanlardan istıfa tarihıni, bugünkü çalışmalann e edenlerin yerine yenilerını «dolsasını tesbit ettikten sonra ka dnrma> faaliyeti devam etmekrarlaştıracağını belirtmiştir. tedır. KATILANLAR Bu arada CHP listelerinden Toplantıya. AJ». Genel Başkı istıfa edenlerin yerlerıne sunnı Süleyman Oemirel ve Yardım lar getirilmişlerdir: cısı Dr. Faruk Siikan. C.H.P. a Afrıda Z nci sıraya Dündar dına Genel Sekreter Yardımcıla Söphandaf, 3 üncü sıraya Hasan rındaıı Cihat Baban. M.P. Genel Kotani, Karsta dokuzuncu sıraBaşkanı BnlSlbaşı. Genel tdarr y» Fikret Ekinci. Samsunda 10 Kurulu üvesi Orhan Alp \e Hiı nncn sırayı Fevzi Cevlân, 11 inci seyin Ataman C.K.MP. Genel nraya Mehmet Şükrü înrtsever, Başkarı Alpaslan Tflrkeş, Genel Rivasta 9 uncu sıraya Kar= mil(De\amı Sa. 7, Sü. 2 de) letvekili Kemal Okyay. ÜRGUPLU PARTI LIDERLERIILE TOPLANTI YflPTI Muharebeler Yeni Delhi. yarunadanm çeşîtli bolgelerinde Hint avcı uçaklannın Pakistan hava gücü ile ha'^a muharebelerine tutuştuğunu ve S Amerikan yapısı Pakistan uçağını düsürdüğunü iddia etmiştir. Açık lamaya göre, tahrip edilen Pakıstan uçaklan arasında dört motorlu iki F104 jet avcı uçağı, altı (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) "SendiHalat gfkçsüz bırakılmak isteniyotrt ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TÎjnt/İş, tTehlikeü bir gidişe dikkati çekmek.ı amacıru güderek Başbakan Suat Hayri Ürgüplüye ' bir muhtıra vermışür. Turkİş Genel Sekrefn Halil Tunç'un imzasıy la Başbakana sunduğu muhtırada: Son zamaniarda ' Sendika özgüriüğiinü tahrip etrae, sendikaları bırakma çabalarma» tanık olduğuna işaret edilmekte, bunun ffdemokrasiye karşı girişilen bir harekerin ön hazırlıklan» olduğuna değinilerek şöyle denilmektedir: Bu ihtimalin varit olduğunu anladığımız andaa itibaren, Türkiyedeki hütiin sendikalar ve oiiriin işçiler tarafından benimsenmiş olan Anayasaraırın korunması için her türlii mücadelenin >apılacağına emin ohnanızı isteriz.» I j ı | ı Gemide durum Çarpma, yolcular arasında k üyük bir panik yaratmış. bağırmalar, imdat sesleri gittikçe artmaya başlamıştır. \e olduklarmı ııe> rede bulunduklarını sisten lıesap layamıyan ve göretniyen yolenlar can yeleklerine saldımuçlardır. Bu arada kaptan ve tayfalar. geminin sahilde bnlundnğunu. kor kulacak bir durumun mevcut olmadığını, paniğe kapılmaııın da> ha tehlikeli olabileceğini söylemiş Ierdir. Fakat heyecanlan son de. receye varan yolculardan bir kısmı. çıkıs kapılanna saldınnışlardır. Ait kamaralarda bolunanlaı carpmavT daha siddctle hissettiklerinden merdiveıılere fırlayıp kurtulmanın ynllarını aramışlardır. «Siyahların isyam» Bugün 5. sahifemizde işçi düşmanlığı lstifa eden adavların yerieri doldurıddıı Muhtırada, bir «işçi düşnıanlığiB na tanık olunduğuna dair özet olarak şu delıller gosterilrnektedır: , 1 Personel Kanununun uy s;ulanmasında, kamu sektöründe çalısan işçilerin memor sayıl m.isı fibı yanlıs bir yol tutularak toplu sdzlesme ve çrev bakkı vok edilmekte, sendikacılık Deniz subayları hareketlcn baltalanmaktadır. Hevbeliden gemı.ve bınmış bu2 Yargıtay kararları bazı lunan deniz subayları da yolculaBakanlıklarca özellıkle Maliye, rı yatıştırmaya çalışmışlar ve kor Sa'îlık. Tarım ve Millî Eğitim kulacak bir durumun olmadrâm B^kanhklarmda dikkate ahnmageminin bir kayanın üzerine otur (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 6 part't 6 mesele Yazan • Ismail CEM PARTİLER, KENDİ DAVRANIŞLARIYLA KENDtLERİNİ ANLATIYOR... 'Atatürk'ün elyazısı taklit edilmiştir,. 46"dan bu yana köprülerin altından çok su geçti... Talât Asal «1946 suyumm udını bozmayınt dedı Gazeleler T t. P. nm Istanbul Bağımsız rr.ılletvekili adayı ve yazar Çetın Altan. «Türk âleminin en bü yük düsmanı komünistliktir. GS rüldüğü yerde ezilmelidir» sözü nü şekıllendıren el yazısının Atatürk'e ait olmadığını bugun yaptıgı basın toplantısında soylemıştir (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yarın Cumhuriyefte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog