Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CumhurîYet B A S 1 N A H L A K Y A S A S 1 N A U Y M A V I T A A H H Ü T E D E R * + •¥ •* Sahibt: NAZ1MK N A D İ • Gr ' Y a y ı n Müdürül: ECVFT GÜRKSİN * S o r u m l u Vazı M u d ü r ü : EROL DALLI *• Basan ve yayan: CUMHURÎYET Matoaacılık v» Gazetecilüc T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi sokai No. 3941 GÜVET İLLERİ: KttcOksaat Ueydanı, Edirne Hanı Adan» Telefon: 4550 * 4NKAKA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. . Ventşehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 13 »5 44 17 57 35 * İZMİK: Gazi Bulvan Ko 18 Tel: 31230 ÜROLAR A B O N E Senelik S «ylık 3 av'ıfc v e İ L Â N Türklya 75.00 40 00 22.00 Haricl 150 00 80.00 44 00 Baslık (Maktu) 1 3 4 5 Incl •ahilelerde (santlmi) i 7 ncl «aluleler Nişan, Nikab Evlenme, Do£um (Mafctul Ö!üm. Mevlit, Tesekkür ve Kavıp arama Kavıp (Kelimestı lî» 40 35 75 90 ' SAYIS1 25 KURUŞ Bastarafı 1 iıuideı dl Hele Missisipinin akşamlan o kadar güzel olur ki .. Ve sonra derhal asıl konuya dondü, konuşmaya başladı. Siyalılnrın isynm îalarca olum tchl:kesı atlattı. . Gazetelere yazıyor... Dergılere ya zıyor... Radyoda, te'evizyonda konuşuyor .. Konferanslar vererek milyonlarca insanı harekete getirmek onlan duygulandırrnak ıstiyordu. Ama bu arada onun gictiğı yerlerde bombalar pathyor... Kazalar oluyor .. Kuışurılar atıhyordu... Baldwin, Amerikalı siyahîann lideri Martin Luther ile 1957 senesinde tanıştı .. İkisi de Harlem'de zenci mahallesinde bü>oımüşlerdi ama ancak politika ya ve büyük mücadeleye girdikten sonra karşılaşmalan mümkün olmuştu. Baldwin'in ilk eserini yazmasından 3 sene sonra... Başınızdan geçen ilgi çekici olaylardan birini anlatır mısınız? James Baldwin gözünün önüne hâtıralannı getirdi teker teker ve sonra bunlardan birini çekip aldı . Gülerek: Selma'da, dedi. Bir mitinşe gitnıiştim. H?yecanlı bir konusma yaptım. Ve sonra kalacağım eve gitmeye hazırlanıyordum ki, arkadaşlar «Aman dur» dediler. Meğer; şerif arıyormuş benü... Konuşmamda suç varmış! Selma ufak bir yer .. Serif âmirlerine telsizle «Ben onu simdi yakalar sustururum .. İçeriye tıkarım» gibi lâflar ediyormuş... Bizimkiler de bunları dınleyip hemen tertibat almışlar beni kaçırmak için... Şerif. îmirlerine yaranmak ümidiyle harıl harıl arıyadursun, ben arkadaşlarla başka bir kasabaya gittim .. Orasına en emin yer diyorlardı bizimkiler. Bir otele indik .. Baktım her taraf harap bir vazivette .. Sanki harbden ııkmış gibi . Nedir bu durum? diye sordum. Daima 7encilerin kaldıin otelin sahihi izah etti .. Meğer. üç günde üç defa bonıba atılmış siyahları öldürmek için buraya . İşte, bizler için en emin yerin bile nasıl olduğunu görüyorsunuz değil mi? 3 trafik kazası: 22 ölü, 57 yoralı Yeni adlî y ı l açıldı 'lîaşı.ı..ıl'ı I iınklcı Los Angeles hâdiselerinin nedenlerini soruyorsunuz, değil mi? Kaliforniya'nın en güzel şehridir orası .. Zaten Los Angeles demek. Kaliforniya demektir... Amerikanın zenfinlİRİni, ihtişamını temsil eder bu bölge... Milyonluk yüzme havuzlariyle dolu. binbir türlü zcvk âleminin yapıldığı, para nın su gibi akıtıldığı yer... Ve burada da siyah insanlar kendi mahallelerinin dışında yaşıyamamak mecburiyetindedirler... En son. bir kanun çıktı. «Beyaz bir adam. bir zenciye veya bir Meksikalıya ev sataraaz» diye. Olur mu böyle şey!.. şimdi siyah itısanların köhne mahallelerden kurtulmak. iyi yaşamak ümitleri de kayboldu. Biitiin bunların yanısıra, zencilerle, beyazların arasındaki ekonomik uçurum o kadar Reniş ki telâfisi pek Küç... Ve mutlaka bir tedari çaresi bulunması gerekiyor... Zenci işçilerle, beyaz işçiler arasmda ne gibi bir tefrik yapılıyor? Baldwin «Hangi birini anlatayım» der ğibılerde yüzümüze baktı ve cevap verdi: Siyab işçiler daima ucuzdur. Onun için ağır işlerde lercih edilir. Zaten beyazlar, zencilerin yapabileceği işlfrin vanından bile geçmezler. Amerika kurulurken zencilere büyük iş düşmüstü. Avrupadan, yeni dünyaya göç rden yüzbinleree aç insan \ardı. Patronlar bundan istifade edip, zencileri çok ucuz ücretlerle çalıştırmaya başlamışlardı .. Bugün de hâlâ aynt sistem devam ediyor Amerikada!.. James Baldwin bunları anlatırken, hissediyordum ki, kendisinin isçi olarak çalıştığı günleri hatırlıyordu .. Geçen Ağustos ayında 41 yaşına giren Baldwin'in babası bir papazdı. Ve bu yüzden oğluna •konuşma» sanatını gayet iyi öğretmis, aynı zamanda dini terbiye vermişti... Liseyi bitirdikten sonra, amelelik, garsonluk gibi iş ler yapan yazar. bu sayede toplumu çok iyi tanımak fırsatını elde etmisti . Nitekim. ilk eseriııi yazdığından bugüne kadar daima şohretini muhafaza edebilmesi ve hattâ gittikce bütün dünyaya yayılması kuvvetinı toplumdan "plınış olmasındandır dıyebıliriz... Ve bilhassa zencilerin toplumundan . Baldwin. eserlerinde umumiyet le siyah insanların çilesini anlatır .. Çünkü o acıyı çeken toplumun içınde aynı ıstıraplarla beraber büyumüştür .. İşte bu yüzdendir ki, genç zenr'. yazar çok sürat'.i olarak Amerikada polıtıka hayatına karışmış VP kendr renginden olan insanların hürriyet savaşına hem kalemi, hem de bütün benliğiyle katılrr.ıştı... lyi yaşamak ümitleri kayboldu j Artık ümidimi kaybediyorum Her gün ölüm tehlikesivar Ufak tefek, kavruk viicutlu Cimi bu büyük savaş sırasında de MEYLİD K?mı, babamız. drdemi7, •"nızin kıymctli varlığı YÜKSF.K MÜHENDIS ŞÜKRÜ CAFER DURUSEL'in cbedıyete intikalinin 40. günune tcsaduf edcn 9 Eykil :955 p*rşembe gunu Kadıkoy İskfle Camjinde oğle namazını mııteakıp Mevlit kıraat edilecektir. Akraba ve dostlarımızın, arzu eden dın kardeslenmizin ve kendisini sevenlerin teçrifleri rica olunur. DL'RUSEL AİLF.Sİ Cumhurıyet 10634 Bakıyorum da insanlar her yer de zaman zaraan aynı oluyorlardı. Âmirine yaranmak için kıraldan fazla kıralcı olan polis şefi Amerikada da vardı .. Türkiyede de .. İngilterede, Fransada. Rusyada, Almanyada da bu bnyleydi muhakkak . «Merak etmevin ben onun icabına bakarım» «İçeriye tıkarım.» «Sustururum» sözleri demek yalnız bize mahsus değildi! Bir bakıma. bu benzerlik, eski üzüntiimü hafifletti demezsem yalan olur! Sırası gelmişken Baldwın'e sor dumr Peki Amerikadaki bu olaylar ne zaman bitebihr? Bunlara bir nihayet vermek mümkün degil mid:r? Zrnci yazar bir «Balra» sigarası daha yaktı ve denn derin çine çektikten sonra. dumanını dışanya çıkardı, o anda gozlerınin içindeki ışılnlan gormek niümkun rieğildi Baldwiri'in .. Bir müddet bu seküde mua>ryen bir noktaya baktıktan sonra: «Bunun cevabını vermek çok zor» dedi . Ve kısa bir tereddüt daha geçirdi o ara. . Ama yıne de içınden geçenleri açığa vurmak ihtiyac.nı duydu .. Hüzünlü bir sesİe: İhtiyarlık için ümidimi kaybedivorum. diye mırıldandı. . O zamana kadar bu isler düzelmez. l'mduklarımız lıer halde ben ve benim neslim öldükten sonra tahakkuk edecek. Siyah. beyaz. san. kırmızı her nevse: insanlar beraber vaşamasmı ö;rpnmerierı bu işin sonu gelmez Birim meselelerimızın halledilmesi için. Amerikada toplumun büyük bir deği^iklik geçirmesi lâzımdjr. Ve bugün Amerika bunu yapacak hal de değildir'.. ma konusu yapılması. haksız, yer siz ve faydasız olarak adalet organlarının itibarmı, haysiyetini, TOKAT Zilede vukua gelen haîkın bu organlara ve adalete feci bir trafik kazasında 13 kişi guvenini sarsar. adalet duygusu ölmüş, 8 kişi de afır surette yasevıyestnin yükselmesine engel o ralanmıştır. lur. Adalet orşanlarınm itibarı, haysiyeu ve ona olan güvenin Yozgata bağlı Çekerek ilçesinsarsıldığı. adalet duygusu seviden buğday yükledıkten sonra Zı yesı düşük bir ortamda kanuna leye gelmekte olan 60AC04S ve adalete aykın davranıslar arplâkalı kamyon. ilçeye 10 kilomet tar. Buna meydan verilmemesi re mesaiede saft kopmasından gerekır. de\Tilmiştir. Şoför Fehmi Erdoğanın yolda kamyona aldığı yolİHTİSASLAŞMA 5 Hâkimleriıı yetişıirilmesi culardan 5 i derhal. 8 i de hasta verimli bir «isteıne bağlanmalınede ölmüşlerdir. Ayrıea 8 kişi dır. Ilâkinı adayları bir müessede ağır yaralı olarak Devlet Hassede yetiştirilmeli. Yartçıtayın detanesinde tedavi altına alınmışğişik daireleriııde staja tâbi tulardır. tulmalıthr. Belli bir dereceden 7 ÖLL. 47 YARALI sonra hâkimleriıı bir hukuk koESKİŞEHİR Dün akşam Küluııda ihtisas yapmalarına imkân lahya Vüluiîda meydana gelen iki verilmelidir. Bir hukuk kolıınotobus çarpışma.^ında 7 kişi üldan diğer hukuk koluna aktarmüş. 11 i koma haiinde olmak umalar yapılmamalıdır. Genç hâ7eıe 47 kişi yaralanmışur. kinılerin Batı hukukıı \e adalet Yaralanan 47 kişiden 11 i kosistemi ile yakın temasları sa<ma halindedir. lanmalı ve bu maksatla her yıl İKİ ER OLDÜ önenıli savıda hâkim Batı ülkelerine çönderilmeli. oradan nazari BCRSA Şehrimız Ha\iızluve pralik olarak \etiştirilmelidir. park yakınlarında dün bir askerî araç ağaçiara çarpmış. iki er HÂKIMLERİN AYLIKI.\R1 ölmüştür. İki er de yaralanımştır. 6 Hâkimlenn ayhk ve odenek'.eri her halde diğer kamu sektorlerinde çalışan memurlardan farklı ve onlarm üstunde (Baştarafı 1 inci sahifede) tutulmalıdır. İşlerın ağırlığı. mah CHP nin haık hareketi olmadırumiyet bölgelerinde çalışma ve ğını. halkm içinden çıkmadığını vicdan yükü bir kefede olunca, ve bunun için de bir felsefesi ol bteki kefeye de bir şeyler koymadığını söyleyen Asal, ozetle nıak gerekir. Kötu para iyi hâkişunları şöylemiştir: mi kovar. Bu husus tecrübe ile sabitrir. Hâkimlere farklı ödenek • AP yeni, mâzisi tertemiz. verılmekle adalet cihazı yararma hali memleket için ünıit dolu bit bir nrjvazene sağlanmıştır. Bu kadro>;ı üahiptir. Bu kadrn aydeneme unutulmamahdır. dındır. Bu kadrn Atnttırkcüdür.» KOMÜN'IZM AKIMI SEÇİAI ISI.ERI 7 Bugünkü seçim sistemleriAsai. Boludan sonra Düzceye ne göre her yılın belli ayları segitmiş ve burada da bir konuşma çim işleriyle geçmektedir. iki yapmıştır. Genel Başkan yardım>ıldan birinin seçim yılı olacak cısı bu koausma.<ında. AP. nin şekilde seçim doııemlerinin ayarTİP için Yüksek Seçlm Kuruluna lanması adalet hizmetlerinin yiiyaptığı müracaat karşısmda diâer riiyüşü bakımından da faydalı oparîıierm. CHP ile işbirlıgi kurlacaktır. duğu ve CHP'nm dümen suyuna düştüğünü söylemiştir. DENETİM • Bugiın Türkiyede bir komü8 Yuksek Hâkımler Kuruluniznı akımı vardır. bunun karşınun bugünkü kuruluş ve işleyiş sında olan tek parti de AP dir sistemi kandıncı ve do\urucu sodıyen Asal. CHP iktidarîarı zama nuçlar vermemiştir. Kurulun kunmda vatandaşların. kefen bulruluş tarzı yeniden düzenlenmemakla bi'e güclük çcktığini ileri lidır. Bu kurulun hâkimıeri denetlemesi daha tesirli bir hale getirilmelidır. Hâkımler uzaktan değıl, yerınde denetlennıeiıdir, «KIMSEMN Gİ'CL" YETMIYECEK» E>kîitfh3r in çok eski oğretmerS Tekliflerimizden bir kısmı lı ! ınaen, yurda bınle: c^ ogrencı Anayasanııı tatbikatı ile ilgili \e vetiçtıren. trf*rhıınıe Zehra C^rteferruau ilişkin hükümlerine kat'ın eşi, deyerü ın.*an FTi^kli dokutınıaKtadır. Kunlar dokuııulBasoğrrmen maz nitelikte değildir. Hiç doTAIISİN CAVKAT kunulmaması gereken bir talvinı m^es.eselrr. temel kurallar ve temel lıaklar vardır. Bunlar yüz yıllar boyunca kanlı, kansız savaşlar ve mahrumiyetler ile elde edilmiştir. Türk tarihi de böyle sosyal savaşlarla doludur. Fşsiz önder. büyük inkılâpçı Atatürkün yakın tarihimizde Türk milletiııin kabilj>etindeıı aldığı kuvvet ve hız ile giriştiği mücadele soııunda millete kazandırdığı ve sençliğe emanet ettiçi düzen ve hakları ve temel kuralları. 27 Ma yıs 196(1 devrinıi ile elde edilen hakları. devrimin getirdiği temel düzeni belirten Anayasa hükümlerinin değiştirilmesine kimseniıı jrücü yetmiyecektir. Su veya bu aşın ideolojiden gelen davranıslar daima akamete ve hiisrana uğ rıyacaktır. Bunlar. her zaman kurşılarıııda bi/leri. sizleri. damarlarında asii kanı taşıyaıı Türk Seııcliğini \e bütün Türk milletini bulacaklardır. ı CHP ve CKMP nin secira beyannanteleri hazır ıa yurdumuzda özel sermaye azdır. Plâııda tevsik edilen yerlere akma maktadır. Yabancı sermaye ise çok dikkatle kontrol edileceğinden Türkiye kalkııımasının temel yatırımlarm kendisi için tatlı kâr konusu bulmayabilecektir. 4 Bu sebeple vatandaşlarımızı tasarrufa, tüketimde ekonomik tutuma. çok açık hesaplar önünde dâvet etmek ve millî gelirin imkânlannı temel yatırımlara aktarmak suretiyle kalkmma hızını arttırmaya ve yarının müreffeh ve kuvvetli Türkiyesine omuz vermeye çağıracağız. 5 Ancak iyi tanzim edilmis bir sosyal adalet düzeni içinde, dikkatli ve sıhhatli bir vergi reformu ve lergi adaleti sayesinde bu gayretlerin seferber edileceğiııe inanmaktayız. 6 Vatandaçlar arasında nimetler ve külfetler, çalışma kabıliyet ve liyakat esaslanna göre adaletle dağıtılacaktır. 7 Yurt çapında devlet sigortası ihdas edilecektir. 8 Türk toplumunun bel kemiği olan orta smıf korunacak, nüfusumuzun çogunluğunu teşkil eden köylü ve işçi vatandaşların temel meseleleri gerçeklik ve toplumsal esaslarla ele alınacaktır. 9 Çalışanların emeği Türkiye nin ekonomik ve sosyal gerçeklerine ve hedeflerine göre değerlendirilecek, sermaye sosyal akımları istismar eden beynelmilel komünizme karşı emniyet altına ahnacaktır. 10 Türkiye coğrafyasının altı ve üstü. petrol ve madenler, arazi. toprak ve ormanlar yeniden değerlendirilecektir. Asa! OLUM 1 5 E\kil pj7.ar gıınu Anknrada vef,u e'miîiir. Merhunıun cenazesı vasijfli üzerine Eskişehlr'e gntı:rnlmuç ve dün torerıle de.'ııedılmısir. Tanrı rahmet eylesi:ı OSIıı: Alh. Dr. lllıan CANKAT, Ki7i: Tıırkan ( YNKAT. B<" han SİRS \I, I)ını.\dı: Bıılent SLRSAL (iclıni: Raııa CANKAT Cumîvırvet 106t0 TEŞEKKUR 25 AeuMos 1965 te vefat aıle buvıı^ımui7 /IK \ \T(,[ edın ZİHNİ DERİNin ertesi i;ıın yapılaı. ecünze UTOr.iı.e kdtılmak. çıçek gdndermfk. î^letaf nıektup. le'efon a ve fvleıİT.İ/e geletek baîsağlığı dilen.ek lutfvında bulunan do^llara. d^iıe ve kummlaıın nyr.l sıcak ılgiyi gosteren sayın tenısılcı'erinp îeçekkurlerimizı sa\gl iie ile m.z DI.RIN VK KAYALAR • AI1.KLKRI Heıis leklâm: 2024 10641 YARiN KOMVNİZM VE KAPİTALİZM O KADAR ÇOK BİRBİRİNE BENZEMEYE BAŞL.\DI Kİ... baş ağrılarına karşı APPLICATIONS ARE INVITED FROM COMPUTER PROGRAMMERS OR PUNCHED CARD OPERATIVES TO TAKE UP POSITIONS WITH LARGE INTERNATIONAL COMPANV MARKETING LATEST TYPES OF DIG1TAL COMPUTERS. COMPREHENSIVE EDP TRAINING GIVEN*. EXCELLENT SALARY AN'D PROPECTS. \VRITE IX FIRST INSTANCE FULL PERSONAL DETAILS TO POSTA KL'TUSU 759 GALATA fllâncı'ık: 8470'1(1648) Sayın okuyucular sizleri tzmir Enternasyonal dakı Sovyet Pavyonuna davet ederiz. Fuann Pavyonumuzda göreceğiniz her şey, So\jet halkının barış ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki dostluk münasebetlerinin kuvvetlenmesi için besledikleri en samirr.î arzulannın birer ifadesMir. İZMİR ENTERNASYONAL FÜARINDAKİ SOVYET PAVYONUNA BUYURUN Orada ülkernizin ilim, kültür ve ekonomi alamndaki gelişmeleri ve Sovyet haltanm artan refahı hakkında bılgi edinebilirsiniz. Pavyonda Sovyet halk ekonomisinin birçok kollarında imal ve istihsal edilen maliar göreceksiniz. Bunlar arasmda otomobiller, kamyonlar, çeşitli maden işleme tezgâhlan, inşaat makineleri, elektrik motorlan, traktörlerve tanm makinalan var. Birçolc optiic cihaz ve âletlerimi2i, çeşitli radyo ve televizyon cihazlarımızt görebilirsiniz. Gösterilen nümuneler arasında ses ötesi. yani ültrasonilc frekansla çalışan tedavi cihazlan da vardır. Dünyaca meşhur Sovyet kürkleri ve daha başka fevkalâde kürk giyim eşyalan koleksiyonu herhalde pek çoklarırjızı yakından ilgilendirecektir. Pavyonumuzda, günlük hayatta pek çok kullanılan çeşitli eşyalan, çok zengin saf.t çeşitlerini, Rus halk sanatı eserlerinin ve elişlartnin <ok güzel brneklerini de gbrebilirsiniz. Pavyonumuza şimdiden geldiniz. GRiPiN MV '•yfaj/ Yeni Delhı tyi baber alan bir kaynak, Hint • Pakistan hadudunan VVaçh • Lahore kesi • minde Hint ve Pakistan kuvvetlerinin birbirlerine karsı çarpış tıklarını söylemiştir. Bu arada, resml bir sözcünün bildirdiğine göre, Pakistan Pencap'ın üç yerıne küçük paraşütçü birlikleri indirmiştir. H:nt Hava Kuvvetleıımn, Pakistan ıkmal ve muhabere yollarını kesmefe çalıştıkları sanılmaktadır. Ancak çok sıkı emniyet tedbırlerı olduğundan, bu konuda ilgililerden bilgı ahnamamakta. kim>e yorumda bu lunmamaktadır. Yeni Delhi Hint radyosu Başbakan Sastri. Mılli Kalkındün sabıh bütün Hindistand.ı ma Konseyınde, «Lahor hava ala. srnel seferberlik ilân edildiğini nını zaptettik.» demiştir. Hava bildirmi«tir. alanı şehre ıkı mıl uzaklıktadır. «Cephe» haberlerinin halk taraHınd uçakları ile havadan desfından her saat takip edildiği Yeteklenen birliklerin Lahor'a doğni Delhı'de bugün görâbnemiş nı lîerlediklerı haber verilme«tebir gerginhk hüküm sürmektedir. dir. Hınd birliklerinin Lahor'u ele Silihlı kuvvetlerde bütün ı geçirmek üzere harekâta devam zinlerin kalktığını ilân eden rad ettikleri anlaşılmaktadır. Bir asVENEDİK. fAPl İtalyan reyo, izinli bulunan subay ve er kerî sözcü Hınd uçaklarının Lajisörü Luchino Viscortti. • Baghe lerin «derhal» kıt'alarına donmehor'un 40 mil kuzeyinde PakisSteüe Dell'Orsa» adındaki fılmi sini istemiştir. tan askerî kampına kadar nufuz ile Venedık Fılm Festivalinm büTemsilciler Meclisinin sabahkı ettiklerini iddia etmış, Şamb böl yuk annağanını kazanmıştır. olağanüstü toplantısında mılk'tgesinde savaşın bütün ^iddetiyle •San Marco Aslanı> armağanıvekillerinin büyük bir sevinç devam ettiğini bildirmiştir. nın Visconü'ye veriimeai bir sürp gosterisi arasında Hint ordusuÖte yandan, Ravalpindi'de resriz yaratmıstır. nun Pakistan sınırını aştığını amî bir Pakistan sözcüsü dün akEn iyi aktor annr.ianı olan «Vol çıklıyan Savunma Bakanı Sa şama doğru Jassar savaş alanmpi kupası» Akahige'nın aktoru Vci'i. Hint Hava Kuvvetlerine da Hindlilerin 200 ölu bırakarak cı Mıfune've \ e ı I'IIM.MI. m»nsup uçaklann da dün sabah çekildiklerıni söylemiştir. Sözcü, batı Pakistana karşı bir kaç çı istilâcı Hind birliklerinin her üç kış yaparak. a^keri tesislere ve eephede de yenilgeye uğradıklaı Rcklâmcılık 3Z?,6* 10627 bir yük trenine hücum edıj) karrını ılâve etmiştir. sı tarafa ağır kayıplar verdirdik11U0H4I0 lerını. bütun uçaklann daha Kl",al 14,SJO 14900 sonra ü^lerine döndüklerini bılllamıt 1120011300 dirmiştir. A/i/. W,00!l7(>0 Savunma Bakanı, Hint orduNapoh Ü M00A7HO Hint ordusunun Pakistana kar.i \ \ d r kılltc sunun sınırı niçin geçti*ini .'•öy1.1**1390 sı hayli geniş bir eephede taarle izah etmiştir: ruza şeçtifi, fakat taarruz merBu çece 21.15 den itibaren «^ Pencab'daki kuvvetlerimiz, kezinin Lahore olduğn anlaşıl • Pakistanın yeni bir cepbe açmamaktadır. Bir bnçuk milyon nüsını önlemek ve Hint sınırını fuslu Lahore, Pakistanın tahsil Komedi 3 Perde muhafaza etmek amacıyla bu ve kültür merkezidir. sabah Pakistan sınırını asarak "Yazan: Marcel Achard Bir hükümet sözcüsü, Do*u I.ahor dolaylarına kadar ilerleÇarşamba. Cumartesi, Pazar saat 18.00 matineleri Pakistanın baskenti olan Lahomiştir. Tenzilâtlıdır. re şehrine Hindistan tarafından «Pakistan uçakları. dün Amairi^ilen taarruzun durdurulduritsar yakınlanndaki YVagah keğunu açıklamıştır. siminde sınınmızı defalarca ih • Bir hükümet sözcüsü: «Pakislâl ederek bir hava birliğini rotan knvvetleri. Lahore bududunReklâmcılık 3491 10644 ket ateşine tutmuslardır. da Hint askerlerine karsı çar«Pakistan Ha\a Kuvvetlerinin pışmaktadır» demiştir. Sözcü, Sahane bir Komedi .... Yeni Mevsiınin iicüncü buna bcıızer önceki ihlâl hareHint ordusunun bu sabah La^hceri C'arsamba Matinelerden itibaren ketlerinden. Pakistan ordusunuıı hore'a taarruz ederek Pakistan sınırı gecerek Pencab böltesiııe topraklarına karşı tecavüze gıhücuma hazırlandıği anlasılmıstı. ristiğinı bildirmiştır. Sözcü: «Böyle bir saldırıyı belirten «Taarruzdan evvel ağır top ateDel.bie RfMiolds Cliff Robertson işaretler nzun bir süredenberi şi açılmış ve Hintliler, aynı zaSEANSLAR \>.?.o 2 45 S 7.15 9 45. NOT: Abonman satışları dikkatimizi çekmekteydi. manda bir yolcu trenini bombardevam etnıekîedir. Makbu?lar<n kombine karnesi ile sinema gişesinden dıman etmistir» demiştir. «Bütün Hindistan ulusanun, değişıirümesi rica. Tel: 47 77 62 partiler üstü bir tutumla birlik Sözcü, Pakistan uçaklarının, olduğunu idrak ederek Pakistan Ilâncıhk: 8472 10649 tren» taarruz eden Hint uçaklatecavüzünü etkili bir şekilde rının yolunu kestiklerini ve bir püskürtme kararını almıs buluHint uçağını düşürdüklerini söynuyornz.» lemiştir. Sözcü. Pakistan hüküHindistan Başbakanı Lâ! Ba metinin olağanüstü durum ilân ettiğini, Pakistan savunma ni • hadur Şastri de, Pakistanın zamnameierinin genişletildiğini çarpışmaları tehlikeli bir şekilve bu sabahtan itibaren harb de yaydığını söy)emiş ve durutemposuna girildiğini belirtmiş mun «tahammüi edilemez» Mr 1 Teşekkülümüz ihtiyacı için 100 adet bisiklet satın alınave Lahore'a karşı Hint taarru hal aldığını iddia etmiştir. cakt.r. zunun «Pakistan topraklanna bir Hükümet radyosu, bu gece, 2 Bu alıma ait şartname. Ankarada Genel Müdürlük Malhücum» olduğunn söylemistir. hava akınlanna karsı bir tedbir zen e Dairesi Başkanhğından veya lstanbulda Sirkeci Büyük olmak üzere Yeni Delhi'de kısml Pntar.e binasındaki Te^e!!Ünı \e Depo Müdürlüğümüzden TL. karartma yapılacağını bildirmiş','5, bedel mukabili temın edilebilir. tir. 3 Tekliflerin en geç 22.9.1965 günü .saat 16.00 ya kadar Hükümet ayrıea bir broşür daMalzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş oiması gerektir. ğıtarak hava akınları sırasında BANGKOK GüneyDoğu Asneler yapılması. neler yapılmaya Antlaşması Teşkilâtı (SEATO1 (Basın: 16254 A 10638) 10618 ması hususunda halka bilgi verGenel Sekreteri Jesus Vargas mistir. dün Tayland radyosu ile yayınla•••••••••••»•••«••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a nan bir konuşmasında, teşkilâtın Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir ihtilâfma müdahalede bulunmayacağını, zira bu meselenin teşkilâtın yetkilerine girKeşif tutan G. teminatı mediğini söylemiştir. Cinsi Lira krş. Miktarı Lira krş. İhale tarihi ve saati VENEDİK FILM FESTİYALİ ÂRMAGANLARI DAGITILDI Ankara (Cumhuri>et Bürosu) CHP nin seçim beyannamesi esas ları hazırlanmıstır. Bu e.«a"Iar «Bildirge adı altında kitap haiinde bastırılacaktır. Bildirge'de önce toprak reformu ele alınmakta ve CHP hükümellerinin toprak reformunu gerçekîeştirmek için sarfettiği çabalar belirtilerek Türkiyede arazi dağılımındaki adaletsizliği gidernıek için CHP nin toprak reformunu gerçekleştireceip« bildirilmektedir.' PCTROL KONLSINDA Petrol konusunda CHP nin yürürlükteki Petrol Kanununun dev ler petroî faaliyeti dışında tutan hükümlerini değisiireceği, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını ve Maden Tetkik Arama Enstitiisünu ge i>thmek için tedbirler alacağı bildirilmek!ed:r. İSTAN'BL'LÜAKİ TOREV PLÂNLA>IA BİRİMLF.Rİ Yeni adlî yılın başlaması müBeyannameae p'.ânlama konusıınasebetiyle Fen Fakültesi salona onerr.li bir yer ayrılmakta ve nunda >apılan türende. Baro Baş CHP ikıidara gcldıji lakdirde Plân kanı Ferruh Dereli. İstanbul adlama Teskilâtına ^ardımeı olarak livesinde dâva dosvalarının gebir «Sos>al ve Ekonomik Araştır ceıı vıllara ııazaran arttığını söy. ma Kurunıu* kuracağı belivtilmek lemis \e geçen yıl mahkemelere tedir. Ayrıea pıânın uygulanması intikal eden dosya sayısının 524 bukımından önemli olan Bakanbin 114 olduğunu açıklamıştır. lıklar da «Plânlama Birimleri» ku ADALETİN (.KCİKMESİ rulacak ve bu küçuk kuruiuşlar Bırınci Ordu Kumandanı Orgeneral Refık Yılmaz'ın da ka Devlet Plânlama Teskilâtına yardımcı olarak bilhassa uygulamatıldığı açıhş toreninde. 10 sayfada caii'Jacaklardır. lık açıhş konuşmasında Baro HALKA AÇIK ŞİRKETLER Başkanı. «Adaletin gecikmesi aBe>annanıcde serma>e pijasadaletslzliktir» demiş ve emniyesıııın kurulnıası icin gerekli tedtin sağlanması için süratin önebirlerin alınacağı bildirilmektemini izah ederek. süratin ferdin dir. Ayrıcı «Halka acık Anonim başkalarının hakkına tecavüz ceSirkttler kurıılması icin gerekli saretini kıracağmı. hak duygusu kanııni kolaylıklar gösterilecektir. nun yerle.şraesine amil olacağını Bu arada halka arık Anonim Sirsöylemiştir. İstanbul adliyesinde ketlere en az ifH) liralık hisse sedâva adedinin çogalmasının, suçnetleri almak suretiyle ortak oluların artması ve adliye teşkilâtınabilerektir. nın kıîayetsızliği sebebiyle dâvaYABANCI SEKAIAYE VE DİŞ laıın süratle görülmemesinden iYARDIMLAR leri geldiğini belirten Başkan. Yabancı öze! sermayenin ancak toplam olarak İstanbul Savcılığı plânın gösterdiği esasiara uygun ile icra dairelerine, mahkemelere olmasi gözetılecek hususlar araintikal eden, takip, dâva ve suçsında olacaktır. Her dış yardım lar sebebiyle açılan dosya adedikabul edilmiyecek. ancak Türkinin 524 bin 114 olduğunu söyleyeye faydalı olmasına. uygun faiz miş ve « Bu neticeyi endişe ile le verilmiş olmasına dikkat edilekarşılamamak kabil değildir. Suç cektir. lann önlenmesi için tedbir alınmalıdır» demiştir TARIM İS KANl'N'U ÇIKARILACAK NİTl'S VE DÂVA ORAM Çalışma hayatında CHP nin ala Baro Başkanı. İstanbul ilinde cağı tedbirler beyaıınamede ^eııiş yaşlan 25 ılâ 65 arasında 882 bin bir \et tutmaktadır. Bu arada ta1 3 kişi bulunduğunu ve bu ki nm işrilcriııiıı >;ON\; 1 »ii\enliklr& ( şilerin. bir yarısımn ötekı yarısı rini temin ederek olan Tarım İş aleyhine kazai mercılere müraKanununun rıkarılınaMna en başcaat ettığini belirtmis ve şöyle ta onenı verilecektir. demiştir: « Son nüfus sayımı CKMP MN BEYANNAMESI ııeticelerine nazaran vilâyetimizCKMP seçim be\annamesinde de ortalama 4 nüfuslu 400 bin özetle bunla:ı heiırtmektedır: aile vardır. ller anlaşmazlık as•t Ekonomik rejiııı ve «osyal sarî iki tarafın varlığını gerekhuzur icin ıhukuki. sjyasi. iktisatirdiğiııe eöre. bıiRün her ailenin di ve «osval adaletten b:işka) çıiki ferdi bir hukuk veya ticaret kar yol gormüyoruz. dâvasının dâvacısı veya dâtalısı. 2 Tüıki.venın hızla kalkınmabir cez» dâvasının suçtan zarar sını sağlamak için isgücünün deS»reni veva sanığı. bir icra takiâerlend:rilme?i. harekete geçinibiııin alacaklı.sı veya borçlusıımesi. tirım. tuprpk ve saıjayi re , dur.» Bir vilâyette. her ailenin fuınıunun temel çalı.'malanna kay bir mahkeme kararının netıcesidınlması ve hu suretle kazanılani beklemesinin, hak duygusunun cak zaruri ve yeni iş sahalan yo ve hakka saygının yerleşmiş olalu ile işsizliğin \e yurt dışma ernek mıyacağını belirten Baro Başkaka\Tnasının ön!enme>ine çali'jıla nı, hukuk müşavirlerinin yetkicaktır. Boylece para dolaşunı çem lerinın arttırılmasını, hâkim ve berinin tamamlanması suretiyle iş savcılar kanununun Meclisten gücünün yurt kalkımnafına koşul bir an önce çıkanlmasını, adliması sağlanacaktır. yede işlerin süratle görülmesıni YABANCI SERMAYE sağlamak için, kadrolarm geniş3 Bunun için gerekli olan teletilmesmi ve «Adliye meslek omel sermaye yatmmlan büyük ol kulu» nun açılmasını istemiştir. çiide milli gelirden rıkacaktır. 7\ Savcı Nedim Demirel de törende Adlive Bakanının mesajmı oku ^ T nıuştur. Törende Hukuk Fakültesini ilk üç derece ile bitirenlere SEYRAN MILKBAR I de armağan verilmiştir. tnönüMalatyaya, Demirel Erzuruma gidiyor Ankara ıCumhuriyet Bürosuı Parti lıderlerınin propaganda eezilerinin programları belli o':ma>a baslamıstır. DEMİRELİN GEZİSİ AP Genel Başkanının son derece gizli tutulmakta olan gezi programı dün öğrenilmiştir. Demirel 19 eylül günü bir özel ucak la önce Erzuruma gidecektir Demirel. Erzurumdan sonra Doçu illerini sırasıyla dolaşarak prop.iganda konuşmaları yapacaktır. AP Genel Başkanı. bilhassa Kars ve Diyarbakır illerine uğrayacaktır. Genel Başkan bu gezilerde kendisine refakat edecek partili millet vekillerini ve senatorleri bizzat se çetektir. Öte yandan doha önce i'ân edilmis olan AP Seçim Komitesi Başkanı Sadettin Bilgiç"in seçim «ezisi iptâ! edilmiştir. İNÖNÜ MALATYAYA GİDECEK Öte yandan CHP Genel Başksnı İsnıet Inonü'nün seçim gezisine önıimüzdeki hafta içinde Malatya dan ba=lıyacağı haber alınmıstır. CHP Genel Sekreteri Kemal Satır için henüz bir prograrn hazırlanmamıştır. Ancak CHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Suphi Baykam bu hafta sonunda Ege i'.lerinde bir propaganda gezisi yapacaktır. CHP Parti Meclisi. yurdu 14 böl se\e ayırmış ve her bölgeye Partî Merlisi iiyclerinden, eski Bakanlardan bir kısmmı görcvlendirmistir. Görevliler kendi boleelerinde seçimler yapılıncaya kadar calışacaklardır. (Baştarafı 1 incı sahifede) Radyolar, Eyüp Hanm demecinı sık sık yayınlamaktadır. Bir Hükümet bildirisınde de, Pakistan savunmasının genişletildiği ve bugünden itibaren bir harb temposuna girildiği açık • lanrrmtır. Bu arada. Karachi hava alanına. yolcu uçaklarının geceleri ınmelerinın yasak edildiği resmen bildirılmıstir. Hava alanı bir guvenlik bolgesi ilân edılmış ve alanm idaresini askerler ele almışlardır. 45 yaşına kadar olan butün ıhtiyatlar da sılâh altına çağırılmıştır. Hindistan Pakistan ÇARPIŞMALAR HİNDİSTAN'DA ( 1 I I P İ I ,11 1 ' t*[ ANKARA MEYDAN SAHNESİ ? Donnetı Tiyatrosımda Pakistan kaynaklarına göre Dikkat: her piyes yalnız ALTI gün oynıyocaktır PTT Genel Müdürlüğünden L A N SEATO müdahale etmeyecek Gelibolu 2 nci Kor. Sat. Âi. Kom. Bşk. Iığından 1 adet 1 adef 50000 00 3750 00 24 Eylül 1965 cuma saat 11 70000 00 4750 00 GRİPIN, baş, diş, adale, sinir, ltımbaso, romaliznıa ağrılarını teskin eder... nezle ve grip ba<;langıcında birçok tenahkları önler. Geliboluda erat yemekhanesi Malkarada erat yemekhanesi Güvenlik Konseyi toplandı 24 Eylül 1965 cuma saat 15.30 4 SAAT ARA İLE GÜNOE 3 ADET KULLANILABİÜR Basın 15734 10624 Ycni Ajaııs. j l l l 10649 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 (1464 Basın; 16177 10616) 1 Yukarıda cins ve mitrtarı yazılı inşaatlar kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 İhaleleri hizalannda söstenîen gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. 3 Bu işe ait ihale dosyaları ANKARA ve İSTANBUL Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda mesai saatleri dahilinde ner gün görülebilir. 4 Yeterlik belgeleri ihale iartlvinden en az 3 gün önce GELİBOLU tnşaat Emlâk Müdürlüğünden alınabilir. 5 Teklıf zarflannın ihale saatinden bir saat önce 1965 yılı ticaret odası vesikası İle birlikte Ko S mısyona verilmesı. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. • Birleşmiş MUletler Güvenlik Konseyi, Pakistan ile Hindistan arasmda çarpışmaların şiddetlenmesini müzakere etmek üzere dun 19.38 de toplandı, fakat hususi temaslara devam edilebilmesi için toplantıya 4 dakika sonra ara veriimıştir. Türkiye saati ile 24de yeniden toplanan Guvenlik Konseyi üyelerınin Hind Pakistan çatışmasını durdurmak için bütün imkânlannı kullanmaya kararh oldukları iyi haber alan kaynaklar tarafır.dan bildirilmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog