Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

7 Eylul 1965 CUMHURÎYFT SAHİFE Sinemamızm ityüzü REJiSöRLER RESMiGEÇiDi Türk sinemssının kötüye gitmesımn nedenlerının basında, sınemayı ıyi bılen rejısorlenn olmayışı, ya da çok az oluşu gos terilıyor. Bu gerçeği rejısnr geçı nenler de çok iyi bilıyor. Üstelık hıç zorlanmadan «Turkiyede rejisdr yok, ben de rejisor değılim» demek cesaretinde bile bulunuyor. Yılda ortalama 250 fılm çevrılen bır uikede çalışır durum dakı 30 kadar yönetmenin ancak bır ikisinin sinemayı çok iyi bil dıği. kalanımn da sıradan adam clduğu gerçeği bir kere daha or tsya çıkmi3 or mu bu durumda? YIL ONCE İjjj {• • • •••• •••• ••• • ••• 7 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten •• • ı • Turhan Gürkan dırenme gucunü yıtirıverir. Sınemayı iyi bılmeyen, ya da her şeyi mali açıdan gören produktorlerın de baskısıyla istedikleri erışkıye bır turlü çıkamazlar Bır ıki yılda bir verebıldikleri toplum«al değeri büyük olan yapıtlar da onlara hiç bır şey kazandırmaz. Prodüktörlüktcn gelme rejisörler: Senarist ya da rejisöre giivenmeyip, yönetmenliSi de >üklenmek isteyen bilgiçlik hastası prodüktörler, bn alandaki iyiniyetli mcslekdaşlarını silip süpürüverirler. Reıisörluk yolunda bocahyanlar: Bunları da iki\e ayırabiliriz. Sinemada henuz yerini bulamıyanlar. Hiçbir şey olmadıkları halde kımseyi beğenmeyen ıddialı yönetmenler. (Sınıflamayı yaparken ber hangi bir yornraa meydan \ermeratk için listedtki rejisö'r adlarını çıkarmayı uygun gördük.) Iığı var. Hem cyuncuya para ödememe. hem de eğer biraz da y akısıkhcaysa kendmı perdedp gostermek için bu ışın de ustesmden gelmesini bılirler örneğin «Bekri Mustafa» fılmini ceviren Süba Dofcan adlı yonetmen, filmdeki kötü »dam rolünü benimsemiş. Çok para gitmesin diye Kcnan Pars'a verilecek bu rolü kendi üzerine al mıs. Srnaryoyn kendi oynnnna göre düzenlemis ve o rol ba»rol lerden biri olmuntnr. Fılmde rnl alacak reiısörler, senarvodaki bu olü is'edikleri gıbi buyuturler. Ön plâna geçmes'.ni bilirler. Yalnız ifletmeciler, filmi .«atm alırken reıisorun adma degıl de. arti't adına baktıklanndan, "artiştlerden de hep cbuyuk ad. istediklerınden işın kolayına kaçarlar. Az bir para kar«ılığı buyük adlı bir jon ve jondam'la anlaşırlar. Bunlara fılmde çok kısa belki birkaç dakika görünecekleri rol verılir. O buvuk ad'.ı arti'tler, zaten ay ni anda birkaç fırmaya birden fılm yaptıklarındar. buradaki rol lerinin uygunsuzluğunu arastıra rak durumda desillerdir. Mantık?ızhkları görecek vakitleri de yoktur ustehk. Farketseler bıle hıç yorulmadan adlan afişlerın başına geçeceğınden hoşnutturlar. Sonunda rejisör filmde bulunan yerine basrol oynar. Ams işletmecılere yutturmak için lılm de çok kısa rolü alan o iki buyük adlı unlü artistin adlan yazıhr afıslere. Kim kimi aldatıjor dersınız? örneğın Muharrem Gurses, «Ana Beni Eversene. adlı fılmın hem senaryosunu yazmış, hem rejısorlüğünü yapmıştır. Yönetmen bu arada fılmin basrolunu de oynamaya heveslenir. Çıkar jon rolüne. Mıne Soley'le birlıkte filmin basmdan sonuna kadar basrolde oynarlar. Fakat kendi adıyla Mine'r.in adı «ünlü» olma dığınrlan, fiîmde çok kuçük rolleri bulunan Ahmet Mekin ve Nilüfer Aydan'ın adı büyük büyuk ya7ihr afislere. Fılm yutturuîur bbylece ışletmecive. tsîetnıeci de seyircıye... Zıncirleme bir kandırılma olayıdır başlar, bovlere .. En basit devimiyle bir rejisfirün gerçi ayni zamanda aktör olması, hasarısını sürdürmcsi için de o artistin rolünü yasaması beklenir. Ama bn hiçbir laman elinde fırsat var dive basroie çıkıp seyircivi kandırma sını Kerektirmez. Artist nasıl haddini bilip rejisörlüÇe heveslcnmemeliyse, rejisör de övlc haddini bilmeli, Tönetmenlifini yapmalıdır. Bn yapılmadıfeı sürece dc «Türk sineması ni\e curcuna icinde bocalayıp durnyor?» diye sormaya hakkımız olma\acaktır. 1 Bir Japon donanması | limanımızda Hindistantn hir çuplukte gevij getiren kutsal inekleri •• •; •• •• !::: ;::: !Ü! :î:: :::! tzomo ve Yakamo isimlı Japon zırhh kruvazorleri dun sabah saat 9 da hmanımıza gelmışlerdır. Mısafır Japon gemılerı Selimiye Kışiası önunden geçerlerken «Grandı Turk» bavrağını çekmışlerdır. Bu arada 21 pare top atısı ile ae şehrı selâmlamıslardır. Gemılerın selâmma Selımıye Kışlasından da top atışlan ile cevap verümiştir. Bu sırada Tophane açıklarında demırh bulunan Hamıdıye kruvazörümuz de Japon bayrağı çekmıştır. Dun bir muhabırimiz Japon pemılerine gıderek misafır denizcilerle göruşmüştur. Izomo ve Yakamo kruvazbrlerı me^hur Rus Japon deniz harblerine katılmışlardır. Halen misafir filonun amirali bulunan Yamamoto, o tarıhlerde Japon Donanması Başamırali Togo'nun erkânı harbiyesmde mülâzim (teSmen) olarak bu savaşlara ı$tirâk etmiştir. Daha önce 1920 yıhnda da Istanbula gelen Amiral Yamamoto hâtıralarım naklederken. «O zaman fesler \ardı» demiştir. tzomo'nun sürati saatte 21 mil, murettebatı 680 ki^idir. Yakamo i'e aynı süratte ve 6T0 mürettebaMıdır Sınıf sınıf Bizde rejisörleri be? sımfa ayırabilirir: Piyasanın akışma ayak uyduranlar... Her kahba ko layca girebilen bu tur rensorler, her turlü yapımcıyla iş yapmakta, her çeşit oyuncuyla anlaşabıl mekte, her türlu foto dırektoruy le çalısabılmektedir. Çok çabuk duşunce değiştirir, herkesin dun ya goruşunu bolüşebılir. Orta derecede film yapanlar: Bunlar ilk grnptan bir gömlek vakarıdır. Adapte, kop ya da olsa yaptıkları filmlrrde hirşeyler bnlunsun isterler. Ne bir adım ileri jriderler, ne de gerilerler. Reali«t yonetıcıler: Sanat kaygtıyla hareket eden bu tur rejif'irlerın iyi nıyetleri çok zaman teknık yetersızlıkler karşısında !•••••• •••••••••••«••>••••••••••• Hindistanda 100 kişiye 60 inek düşüyor Hindıstan, dunyadaki 690 milyon ;nekten, 213 mılyonuna sahıptır. Ama bu inekler hep hazırdan yerler ve masraflarını biie çıkar mazlar. Hindistanda her 1 M kijiye 60 inck düjer. Bu da, 415 mil von nüfusu olan Hindistanuı aclık prnblemlcrlnin bajlıea sebebidir. Hindıstanın 390 milyon Hindu vatandaşı, inekleri kutsal anaları olarak kabul etmektedirler. ölürn ânında, Hindu'lar ineğin kuyruğuna yapışırlar ve bu kutsal hay vamn ruhlarıru gokteki meleklerin katına çıkaracağına inanırlar. Hindular için ineğin, bojnuzları. derisi, gübresi, kısaca her şeyi kutsaldır. Hiç bir Hindu, inek ya da öküz densinden yapıimış ayak kabı giyınez. Giyse büe, bu ayak kabıların muhakkak kendi kendisine blmüş bir ha^anın derisin den yapılmaları gerekmektedir. İnekleri korumak Hindu dininin en önemh kurallarmdan biridir. Büyük Hint lideri Mahatma Gand hi. bir vakıtler. «Insan, inek vâsıtasiyle bütun canhlarla kendi ara sında olan ilişkiyi anlar. tnekler, mılyonlarca Hınt'linin kutsal analarıdır. İnek, bir acıma şıiridir.» demiştı. re. 200 milyon dolârdır. Hindistan'da ineklere gösterilen bu sevg;ye ve saygıya rağmen, bu hayvanlar başı bo? bırakıldıklarından bakımsızdırlar. Hint'liler hiç bir zaman cins inek yetiştirmeye yanaşmamışlar dır. Mılyonlarca ıhtiyar ve sakat hayvan boşu boşuna, bakımsızca yaşarlar. Bu hasta ve aç hayvan ları sehirlerin çöplüklerınde, oto bus duraklarında ve dinî merkez lerde görmek mümkündur. Bu dini merkezlerde, Hindu'lar inekleıe mey\a ve şeker ikram ederler. Hınt inekleri zayıf ve guçsüz haşa'anlardır. Normal bir Hint ine ğinin bir yılda verdiği süt mıktaı 300 kıloyu geçmez. E^ki Hint Başhakanı Jawaharlal Nehru, gene eski So\vet Başbakanı Nikita Kruçcfiıı Hindistana hedi>e ctlipi ineğe bakarak, «Biz ineklere tapıyoruz, fakat onlara bakmı voruz» demişti. Hint'lilere modern hayvancılığı NÜFUSU 410 MİLYON OLAIV 1 •••• •••• ••>• •••• •••« ! İİH Kutsal sayıldıkları için kesilmeyen inekler çok pahalıya mal oluyor öğretmek için çalışan Amenkah bir misyoner, «Hındistan'daki inek lenn S 90 ı rrasraflarmı karşıia mıyorlar» demektedır. Hındistan Zıraat Odası, işe yaramıyan. hasta ve ihtiyar ineklerin yaşamalarmı sağlamak için Hındıstanın bir yılda 585 milyon do'.âr harcadığını ve bu paranm bır kayıp olduğunu açıklamıştır. Orissar eyaletınin eski valisi Rijoyanand Patnaik, kutsal ineklere hiç bir şey vermediklerini, ama devletın gıda stoklaruıı gevij getirerek tükettiklerini söylemiştir. Hüidistan'uı bazı eyaletlerinde inekleri ne şekilde olursa olsun öldürmek >asak edilmiştir. Hindistan Ana\asasının 4 inci madS desindc ise, devletin modern metodlara göre, hayvancılığı düzen leyeceği. bilhassa cins hayvanların yetiştirilmesine yardımcı olacağı. ama ineklerin. oküzlerin ve buzağıların dldüriilmelerine de engel olacaği so>lenmektedir. (LTİTHA> • ••• :::> :::: Aktörlük heveslisi Rejisörler Bızdeki rejisörlerin sanaryo yazma ve rejisörluk yapmadan baçka bır de rol oynama hasta•••••••••a Almanya'da mağlup olduk •••• •••• • • • « •••• İİİ! . 1 1 1 Kolonya, 5 (Mill Takımla fiden Alâettin beyden) Bugün Kolonya (Köln) muhteliti ile karşılastık. Sıfıra karşı bir sayı ile yenildik. Takımımız çok talihsiz bir oyun oynadı. Oyun uzerinde hâkim olduğumuz halde çekilen şutların ekserisi direklere çarptığından ve dışan kaçtığından sayı yapamadık. Alman takımı ancak bir sayı yapabildi. Mağlubiyetimiz sırf t»hhsizlık eseridir. ALÂETTtN Amiral Yamamoto Loyd Corc vahşilere reis oldu Ingılterenin gerek Harbı T T mumide (Birinci Cihan Harbinde), gerekse ondan »onra çevirdıği manevralar, yaptıgı marifetler dünyanın hıçbir yerınd» zerrece takdir görmemiştir. Yalnız haber aldığımıza göre Çeyn nehrinin kenarlannda sarp dağlarda yaşayan uzanan «Çifte s&F^> Mf~wF I S K H 1 E •1 1 Jjgyl 0 K Ispanya'da örfi idare Madrit (a.s.) tspanya diktatorü General Primo de Rivera ile topçu subayları arasında başgosteren ıhtılâf üzerine Kıral derhal tatilini yanda bırakarak Madrit'e gelmiş ve müdürler heyetı reisi ile yaptığı bir mü7akereden sonra butün memlekette örfi idare ilân etmiştır Kıral i!e General Rivera arasında ıhtılâf da teeyyüt etmektedir. Kartal» namındakl kabile sabık îngiliz Başvekilinin dalaverelerini pek beğenmis olacak ki, ken disine fahrt reislik unvanını Loyd Core fotoğraf tevcıh etmışlerdir. ItSB DÜNYADA "NELER derhal bu vahşi kabilenin bajhğını başına giyerek çektırmıçtır. llllilllllllllllllllllllllllllll Bır sıgara paketınden daha küçuk olan bu verici cep radyosu, dız darbesıyle alarm işareti verebilmekte ve bürolara monte edilebilmektedir. Verici cihaz ayrıca, elbisenin her hangi bir yerine gi2İenmekte ve olağanüstü durumlarda kullanılabilmek U>ere alarm düğmesl elbisenın başka bir yerine takılabilmektedir. Gerek dızle verilen, gerekse başka şekilde verilen işaret kontrol noktası ile birlikte polis nok tasını da ikaz etmektedir. İşaret, ılgili kışılerce harekete geçılınceye kadar devam etmektedır Alarm ışareü istenıldıği Ukdirde kapıların, pencelenn veya diğer kaçma imkânı veren noktaların kapatılmasuıı da sağlayabilmektedır. Ruhlar ve canlılar Butun canhiarın kutsal o'.duğu duşuncesi, Hindu dınindeki, ruh lann canhlardan canhlara geçtiği inancına bağhdır. Hindu tapınaklarmda, ma>"munlara, farelere, kargalara, arslanlara. fillere hattâ timsahlara bile tapılır. Ama. hay\anlnrın kutsal olduk ları fikri, Hindistanda birçok zor lukların do^masına scbep olmaktadır. Bütün hayvanlar (böcekler dahill kontrol edilmediklerinden artmakta ve halkın tiıketimine or taklık etmektedirler. Sadece fare lerin bir yıl içinde sebep olduklan zarar. yapılan hesaplara go OLUYOR« NAPOLEON BONAPARTE MÜSLÜMAN MIYDI? Paris (a.a.) Napoleon Bonaparte'in Samt Helene adasında e^aret arkadaçı olan Genera! Monthclon'un Mıllî Kutüphanede yazma eerler arasında yenı bulunan hâtıra defterı, Napoleon Bonaparte'ın musluman olduğu ihtimalıni ortaya çıkar• mıştır. General Montholon, bu hâtıralarında Saınt Helene adasindakı bır gezılerı sırasında • Imparatorun sıkıştığı bır sırada sunneta olduğunu hdj'retle gorduğunu, ancak bır kaç kere agzını aramasına rağmen, bu konuda hiç bir açıklamada bulunmadığını» yazmaktadır. Olay Napoleon uzerinde araştırmalarda bulunan bılım çevrelerinde hayretle karşılanmıştır. Impa ratorun esaret arkadaşlarından bırı tarafından bu ıddıanın ııen surulmesı, bunun doğru olabıleceğı hususunda şüpheler uyandırmıştır. Eski Imparatorun hayatını ıncelemış olan bazı kımselerin gorüşüne göre, bu iddia doğru olabilır. Nitekim, Napoleon Bonapart», Mısır seferi sııasında. Islâmldrın kalblerıni fethetme amacı ile, bir kaç kere İslâmiveti kabul edeceğini ıleri sürmüstü. Bilim çevreleri, General Montholon'un iddiasını tevsik edecek vesikalar aramaga başlamışlardır. 123456789 siirlerdekl Ihenk tartısı belirir. 7 Durttiştünip iterek. 8 Tersi tstanbul Valisinln toyadıdır, bir emir, blr «ıfat takısı. 9 Blr kadın adı. VIKARIDA.N ASAĞIVA: J Ortaçağdan kalan kale otel oluyor Avrupa'nın ortaçağdan kalrna en buyük ve en önemli hısarlarından biri olan Wurzburg'daki Marienberg Kalesinin guney karadı otel hahne getirilecektır. Son dunya harbmde buyuk hasar goren ve eski şeklıyle yenıden mşa olunan binanın guney kanadını bır turıstık otel halıne getirme kararı artık katileşmiştır. Turizm uzmanları, Marıenbıırg'a gelen ve seyahat mevsıminde 20.000 ı bulan ziyaretçı mıktarının, yenı proje gerçeklestıkten sonra bır hayli artacağını fahmin etmektedirler. Kalenm \Vurzburg şehrıne ve güney Maın Vadısine nazır odalannda oturmak isteyen müsterılerin sayısı bıivük bır ihtımalle pek yüksek •îacak ve otelı vaz kıs dolduracaktır. Bundan takrıben 3 f 0 yıl P> once, demir devri başlangıcında, şimdıkı Marienberg hisannın yeıınde bır ıstıhkâm bulunuyordu. AMI kale bundan 800 yıl kadar nnce ınşa edılmış ve devamlı «ekılde buyutulmuştür. Kaleyı ılk defa olarak 1631 yıhnda U\eç Kıralı Gustave Adolf fethptmeğe muvaffak olmuştur. Fakat 1866 yıhnda surlar ve kale burçları Prusya topçu kuvvetlennın ateşine dayanamıyacak hale gelmce, hısar ör.emıni kaybetti. Halen surların içerisinde Almanya'nın günumüze kadar muhafaza edilmiş 706 yılına ait en eski kılisesi ile en buyük Tılman Rıemenschneıder kolleksiyonuna sah:p Mainfrank Müzesi bulunmak tadır. Sahibine saldıran arslan öldürüldü Churchill paraları ckimde teda^le çıkacak... Beheri 5 şiling ttıymetinde madenı bir para ekim ayında Churchıll'in hatırasına ızafeten piyasa ya çıkarılacak'ır Paranın bu1 tarafında Kralıçe EHizabeth'in port resi, diğer tarfta ise Churchill'in portresi ile birlikte ismi bulunacaktır Bugüne kadar tngıltere tarihin de, Cromwell hanç, asil sınıfa mensup olmıyan bır şahsm paralarda resmi bulunmaktadır. Haddi zatinde îngiltere tarihinde hatıra paraları çok azdır. Bu paradaki resımde Churchill harb zamanındaki meşhur harb tulumu nu giymektedir. Milliamsburg, Virginia, A.B.D. (A.P.) Uysallığı ve dondurmaya olan zaafı ile tanına 100 kılo ağırhğındaki aslan Sımba, geçen gün sahıbıni yere yıkıp pençelenıış, akabınde polisler tarafından kovalanarak öldürülmüştür. Simba'nın sahibi Herman Daıl geçen akşam Simba'yı gezmeye götürürken hayvan âniden adamın üzerine çullanmış, kolunu dışlemiş ve yuzünü tırmalamışt:r. Koca aslamn altında yatan Dail bağırarak imdat istemiş, olayı goren komşular polise haber vermiştir. Derhal yetışen polis ekipleri, civardakl çalılıklara sığınan aslanla yarım saat kadar saklambaç oynamış, neticede hayvan uç kurşun yiyerek cansız yere yığılmıştır. Polislerden bıri: «Başka çaremiz yoktu. Bir çocuğa veya başka bir kimseye saldırma dan evvel öldürmemiz lâzımdı» demiştir. Daıma bir aslan beslemek istiyen Dail, Simba'yı yeni doğduğu vakıt yanına aldığını ve 20 ajlık oldugunu soylernıştir. Dail ve kansı Ocak ayında, Simba'nın çok gelistiğini görünce hayvanı Norfolk hayvanat bahçe sine vermiştir. Fakat Simba açhk grevine başlamış, Dail ailesi de acıyarak hayvanı tekrar eve almıştır. Dail'in bıldirdiğine gbre Simba gezmeye çıkmadan evvel çok key.fsız görimmekteydi. Buna sebep, Dail'in karısının hafta sonunda akrabalannı ziyaret etmeve gitmesi ve evde bulunmamasıdır. 1 cKaradenizde son lfkelemızln halkından olan genç ve evlenmemi} kadın» anlamına iki söz. 2 Ayakta durmayıp aksi hareketi yaparak. 3 Çalışanların basında bulunan ve onları kontrol eden kişl. keskilerden birl. 4 Bir rcnk, keyfl yerinde olanların kurulup durmadan tekrar etriklerl bir soz. 5 Geyik vavrusu. büyük binaların en üst katlarındakl taraça. 6 Dahill kıSOLDAN SAĞA: sım. tüzükler» uygun durumda. 1 »Jnsanın zevkini oKj:;an» anla7 «Genlj olmıra İki »oz. 2 «Para Ue rr,l»afir mayan gokle yekabul eden müessese kuran» mânasın» ri birleştirir gibi iki soz. 3 Bır çeşit alafranga mingorünen saha» an der (uluslar«rası bir terim». tersi temiı lamına iki soz. yeri berbat edendir. 4 Güze! sanat, DıırtKiı nulmarHnın 8 Hasta inüyasalara uygun durumda. 5 Ar»p alhalPfdllml" «e*D tisl (eski terım), fabesınin sondan ikincl harfl. 6 Ya not». 9 Bir başkasın* ait konutta kın yerde degil, çevrilince Mkl usul bedav» oturulması hall. Arjantinde coban buhranı BUENOS AtRES Son aylarda Arjantm'de sığır çobanı buhranı başgöstermiştir. tyı haber alan çevrelerde belirtildiğine göre, «Peones» adı verilen sığır çobanlan «hayat şartlannm ağırhğını ve konforsuzluğu» İleri sürerek hayvan gütmege yanasmamaktadırlar. Bu durumda Arjantin hayvancılığını tehdit ettiğinden hükümet tedbirler alma zorunlugunu duymuş ve yabancı gazetelere de ilânlar vererek dolgun Ucretle sığır çobanı kabul edileceğinl açıklamıştır. Ancak, iktisadl çevreler yapılan Uânlara rağmen hiç bir taiep vaki olmadığmı ve Arlantin et sanayiinin üzerindeki tehlike bulutlannın dağılmadığını ileri sürmektedirler. Malatya Belediye Başkanhğmdan 1 195.119.51 lira keşif b«delli Malatya Fuzuli caddesi beton yol yapılması işi üıaleye çıkarılmıştır. 2 İhale 21/9/1965 salı günü saat 15.00 de Malatya Encümeninde yapılacaktır. 3 Şartname ve diğer «vraklar Malatya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir. 4^ İhaleye girecek olanların müteahhitlik belgeleri asgarî C grupundan olacaktır. 5 Bu 13e ait muvakkat teminat 12.266.62 liradır. 6 Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazulayacaklan teklif mekruplannı engeç 21/9/1965 salı günü saat 14.00 de kadar Komisyon Başkanhğına vereceklerdir. 7 Poatad» vâki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 16142/10622 Yine Uçan Daireler! VVarminster (İngiltere) Son sekız aydır uçan daire hastalığına müptelâ olan Warminsterliler «acaıp meçhul cismin» tekrar yakmlanna geldifini söylemektedirler. Bu Batı Ingiltere kasabasmın dış mahallelerinde oturan 100 kışı, geçen salı günü mahalli saatle 1.55 de müthi| bır patlama ile uyanmışlardır. Kutup ayılannı korumak için konferans yapılıyor Fairbanks (Alaska), (a.a.) Kutup ayısı neslımn tukenmesıni önlemek uzere Amerika, Sovyetler Bırlığı, Kanada, Danımarka ve Norveç Hükümetlerinın tpmsılcılerı arasındaki ılk dünya konferansı bugün Fairbank?'ta açılacaktır. Konferans sonunaa. oze'hkle Amerika, Sovvetler Birlığı ve Kanada'nın, kutup ay.M neshnin tukenmesini önlemek amaciyle bır ışbırliğı anlaşrnasına varmaii beklenmektedır. 1964 yıhnda Alaska'da 2öl kutup ayısının oldurülmesi Amenkan avcıhk çevrelerinde buyuk bir endışe yaratmıştır. Gerçekten bu rakam, yıllık ortaiamadan bir misli fazladır. Sovyetler Birlıâı ıse, 7?.ten kutup ayısının, bilımsel amaçlar dısında oldurulmesine müsaade etmemektedir. Kutup ıvı=ını fazlaca avlıyan diğer bır ülke de Norveç'tir. Propaganda ile sigara birahılamıyor CHİCAGO, (a.a.) Hiç sıgara | içmiyenler sigaranın sağlığa za ı rariyle ılgili raporlardan çok en j dişelendikleri halde, sıgara ıçen j lere bu raporlar hemen hıç tesir ı etmemektedir. Uzun araştırmalar | dan alman bu sonuç, sigaranın [ tehlikelerini halka anlatarak, içi ' mi azaltma teorisini suys düşürmüştür İsa'nın gerildiği çarmıhın çivilerinden olduğu iddia edilen beş milyon çivi var Siverek Belediye BaşkanSığından Belediye garajının ikind kısrru olan 181.129,89 Urahk ınşaat 1/9/1965 tarihinden itıbaren onbeş gan müddetle kapah zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. Geçici temınat akçesi 10.306. lira ihale 20,9 '965 pazartesi günü saat 11.00 de yapılacağından taliplerin bundan bir saat evvel tekîif mektuplarını Belediyemiz Başkanhğmdan Komisyona vermeleri ve bu işe ait şartnameye ihale gününden bir î ü n evveline kadar muhasipliğimizde görebilecekleri veya bedelsiz alabilecekleri ve postada vuku bulacak gecikmelerıa kabul edümiyeceği illn olunur. (Basın 16256/10621) ' • • • • ••• • • •••••««••I Çoğu erkek 3 kişi, ortasında 0 parlak bir cisim o!an 60 metre bo yunda portakal renginde bir duman sütununun mantar şekünde Mıchıgan Üniversitesi Halk ! yukseldiğini gördüklermi iddia et Sağlığı Okulundan Jarnes \ . j mi'lerdir. Bu portakal rengi ışıV Swınehart ve John P. Kırscht ğın ortahğı gündüz gibi aydmlataraştırmalannm neticelerini dün tığı bildırılmiştir. Amerikan psikoJojisi birliginın Civar sâkinlerinden biri, ilerdeyıllık toplantısmda Eçıkiamışlarkı askeri üstten gelen ateş sesledır. rine alışık oldugunu, fakat bu deAraştırmalarını sıgara içmıyen faki patlamanın eski'.ere benzeme 88 ve içen 40 oğrenci üzennde diğini söylemiştir. Diğerleri de Bu teşekkül tarafından yapılan 3 ay sıire İle yapan bilginler, bu askerî atışlarm haftada bir kere araştırmalar petrolü tütünün izsure içinde sigara içmiyenlerden oldugunu ve hiç bu kadar erken lediğini göstermektedir. Nitekim, 15 inin içmeye başladığını, içensaatte yapılmadığını teyit etmişyatırımlar, işçi başına ortalama lerden ise ancak 8 inin bıraktıgı I lerdir. Birisi patlamayı anlatmak olarak, şöyle bir sıra arzetmeknı, yani bütün bu menfl propa i için, «evımiz, fırtmalı denizde sal tedir: Tütüncülük 46.814 dolar, gandarun insanların davranışı ülaoan bır g«mi gibi idi> demiştir. kımya sanayii 43.811 dolar, dezerinde faydasız oldugunu söylemır ve çelik sanayiî 28.366 dolar, Bır dığer kasabalı, gürültünün mışlerdir. Bankalarm emniyeti için otomobil sanayii 27.268 dolar. bakaç kath bir ev yıkıhyormus cep verici cihazları... eiektrik malzemesi 23.103 dolar. Araçtırma sonunda halkın ve gıbi olduğunu ifade etmiştir. «ADilhassa gençlerin, nükleer bomBankalar ve benzeri binaları caıp şeyi gördüklerini iddia eden yine bu lncelemeden öğrendıbaiar ve savaştan çck daha kork korumak İçin verici bir cep rad ğımize göre, Amenkan sanayi is> • vahşi sesler» çıkardjğını, uzun •» tuklan ve sigaranın sağlıga veyosu tngîU«rede bir fi>Tna tara tihsali, hâlen 1950 dekirJn S 59 ve püro biçımi olduğunu \e harecegi zaran ise önemsi» gördük j vada «sıh durabUdiğıni söylemiş fından meydana getlrllmiştir. UstUndedlr. leri anlaşılmıstır. ' lerdır. 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHİIIIII ROMA ' üzun' yıllar Vatikan' da vazife almış olan ve seksen beş yaşma geldiği için görevinden emekliye ayrılmış olan Dominiken tarikatı mensuplanndarı Umberto Camaano'nun ortaya at mış olduğu bir iddia Katolik kilisesi çevrelerini fena halde kızdırmıştır Bu arada kardinaller meclisi Dominiken rahibinin aforoz edilmesi hususunda Papayı sıkıştırmağa başlamışlardır. İhtivar din adamının Papalık makamını bu derece sinırlendirmesine sebep son zamanlarda yaz mıs olduğu bir kitapta «dünj'ayı tsanın gerildlği çarmıha ait olduğu ileri sürülen kutsal çivilerin kaplamış olması» dır. Filhakika, Papaz Umberto Camaano «Kutsal Eşya Rezaleti» adı altında yaz dığı kitabında «görev dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı geziler ve teftişler sırasında kiliselerde îsa Peygamberin gerildiğf çarmıha ait olduğu ileri sürülen biş milyondan fazla kutsal çivi tesbit ettiflniu belirtmek tedir. Papalık makamı Ihtiyar Dominiken papazı hakkında tahkıkat açmıştır. Amerikab sermayedar en çok petrole sonra tütüne para yatınyor ffASHİNGTON Amerikan Birleşik Devletleri «Sanayl konferansı milll konseyi» adlı teşekkül Amerikan sennayedarlannın en fazla parayı hangi kola yatırdıklannı inceleyen bir etüd yajnnlamıştır. Bu etüdden anlaşıldığma göre, hâlen Amerika Birleşik Devletlerinde işçi başına ya tırılan sermaye ortalama olarak 21.677 dolar tutmaktadır. Sanayı kolları arasında da, işçi başuıa ortalama olarak 110.700 dolarla petrolcülük başta gelmektedir. İE.T.T. tŞLETMELERt \ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDE1S: 8 • Personel Alınacaktır [ 1 7244 sayılı kanuna göre ücret verUmek Uzere: a) Elektrik, Makine, tnşaat ve Kimya Yüksek MUhendisi veya Mühendisi ile Yüksek Mimar. b) Elektrik, Makine Teknikeri, c) Sanat EnstitUsU Elektrik ve Maldne Bölümü Mezunu. d) Ressam, e) Otua yaşından küçük, en M ortaokul mezunu erkek memur, saat okuma memuru ve tabsüdar, Alınacaktır. Askerlığinl yapmış lsteklllerin tansil belgesi. nüfus cüzdanı ve bir adet ves:kalık fotoğrafla 20/9/965 pazartesi günü saat 17 ye kadar tşletmelertmlz, Zat tslerl ve Sicil Müdürlüğüne müracaatlan Uan olunur. NOT: (Yüksek Mühendis, Mühendls ve Yüksek Mimarlara aynca Ucretsiz idare lojmanı tahsls edüir, bos loiman bulunmadığı takdirde âsaml 250 lira aylık Bra verilmek kaydlyle Wr«lanır). (Basm: 15643 10617) >••••••! IUUUU1IIIHIIIIIIIII
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog