Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT CUMHL'RİYKT 7 Eylul 1965 Şehirde v e Yurtta hird< SEÇİM SECIM SEÇİM le v SEÇİM SEÇİM Gaziantepte taıtı mânase ile bölgeıiliU zihnipeti vat... URFA Viranşehirin Virbedik köyünde karısını öldürdukten sonra oğlunu da yaralayıp köy kuyusuna inen ve jandarmaların ısrarına rağmen dışanya çıkmayan Ahmet Taş, kuyuda beşinci gününü de geçirmiştir. 30 raetre deriniiğindeki kuyuda oturan kaatilin ölmemesi için köylüler kuyuya yiyecek atmaktadırlar. «Cezamı burada geçirecegim.. Beni knrtarmak İçin knyuya girerseniz kendimi öldürürüm» diyen kaatille görüşmek ve kendisini ikna etmek için jandarma kuyuya bir telefon ahizesi sallandırmıştır. Ahmet Taş'm kuyuda daha ne kadar kalabilecegi merak konusu olmaktadır. //çe/er, hangi partî kendilerinin adaylarına listede ön sırayı vermişlerse onu destekleyecek GAZİANTEP Özer ÖZTEP Yazıyor Amerikan 6. ncı filosu Koramiral B. Bennet kumandasmda, dün şehrimize gelerek Dolmabahçe açıklarında demirlcmiştir. Ayın 13 üne kadar, şehrimizde kalacak olan filoda bir uçak nemisi, bir kruvazör, bir cephane gemisi, bir yakıt gemisi ve beş de destroyer bulunmaktadır. Filo iyiruyet ziyareti yapmaktadır. Resimde Albany kruvazörü görülüyor. MISAFİR Çocukların yiizde 70 inin dişleri bozuk Dünya Sağlık Teşkilâtı Avrupa Bölge Müdürü Dr. Paul Van de Calsevde dün Radyoevinde yap tığı bajın toplantısında «Dünyamn her tarafında bulunan çocukların yüzde 70 inin dişleri bozuktur. Bunun sebebi de dünyada dis hekimlerinin az olmasıdır» demiştir. 7 11 eylül tarihleri arasında Çâle Köşkünde yapılacak olan Dünya Sağlık Teşkilâtı Avrupa Bölgesi 15. oturumuna katılmak üzere şehrimize gelmiş bulunan Dr. Calsevde, aynı zamanda toplantı hakkmda da ön bilgi vermij tir. Bu arada Dr. Paul Van De Calsevde konuşması sırasında her yıl 1000 nüfus içinden 1 kişinin zehir lerune sebebi ile hastahaneye müracaat ettiğini, kalb ve damar has talıklarının ölümlerin büyük bir kısmına sebep olduğunu, 75 yaşı civarındaki ölümlerin yüzde 60 ma ise kalb ve damar hastalıkları sebep olduğunu açıklamıştır. Besin yetersizliği zekâ gelişmesini önlüyor Pedagoji Cemiyetinin kongresinde ejjiiim sorunlarına ait mühim konular tartışıldı Esklşehir, (İsmail Sâdık bildiriyor) Pedagoji Cemiyetinin 1? üncü Eğitim Kongresl dün Orhan Balkan'm başkanhğmda, Yunus Emre llkokulu salonunda açılmış tır. •Ağır öğrenen ve geri zekâlı çocukların sorunları ve eğitimi» konusu üzerinde görüşmelere başlayan kongreye îstanbul ve Ankara Üniversitelerine mensup pro fesörler ve eğitimcilerle öğretroen lar katılmaktadırlar. Bu konu üzerinde bir konuşma yapan Muvaffak Uyanık, besin yetersizliği ve çevrentn çocuklarda zekânın gelişmesini önlediğinl, genel olarak yurt ve yuvalarda ye tişen çocuklann daha ileri zekâlı olduklannı soylemis ve az geli;miş iilkelerde dâhilerin yetigmediğini ileri sünnüstür. Rauf İnan da, bugünkü eğitim sistemimizin yüzde yüz değiştiril mesi gerektiğini ileri sürmüj ve demiştir ki: «Bugünkü eğitim si» temimlri gelişmis ülkeler ölçüsünde temelinden değistirip uygulamazsak. Türkiye birkaç on yıl sonra zekâ testlerine göre Avrupanın zekâca en geri kalmıs bir ülkesi olacaktır.» İnan, ayrıca yeni eğitim sistemimizde mes'.eki eğitıme de mutlak surette yer verilmesini öne sürmüstür. Öğleden sonraki oturumda Prof. Rıdvan Cebiroğlu, Doçent Muallâ Öztürk ve Zeki Günsel aynı ko nular üzerinde birer konusma yap mışlardır. 1961 seçimlerınde CHP nin 4. AP nin 2, YTP nın de 1 milletvekıli çıkardıgı Gaziantepde, seçimlerin kat'î sonucunu şimdiden tahmin etmek pek ümümkun değil. Ön seçimler sonucu en güzel listeyi AP çıkardığı için, tahminler alt üst oluyor. Ve belki de AP Gaziantepte geçen seçimlerde CHP r.in aldıgı «onucu alacak, yani 4 milletvekili çıkaracak. AP listesi gayet güze! 7 milletvekilinin M. Meclisine gönderileceği Ga ziantepde, AP'lıler ön seçimleri gayet güzel idare etmek suretiyle üç önemli üçenin adayiarına da listenin ilk sıralannda oy ver direbilmişler. Bnna göre Kimil Ocak (tl merkezi). Necip Mehmet Lygur (Nizip), Snleyman Ünlü (tslâhiye), Naşit Sarıca (Kilis) olarak listede sıra ile geliyorlar. Esasen listenin müteakip üç adayı Urfa'nın Halfeti ilçe sinden olup buraya yerleşmiş bnlnnanlar ki, kendilerinin Ga ziantepde pek knvvetleri de yok. Bundan başka AP nın bir kuv veti de, gerek YTP ve gerekse CHP de gücenenlerin kendilerini desteklemesi. Bölgecilik zihniyeti Gaziantep de de hâkim rol oynadığından, ilçeler, hangi parti kendilerinin adaylarına listede ilk sırayı vermişse. onu destekleyecekler. Zira CHP listesinde Kilis, tslihiye ve Nizip adayları 4. ncüden bas lıyor. A. tHSAN GÖGCŞ (C.H.P.'de ikinci isim...) sı şimdilik hayal olmnştnr. DÜNDAR TAŞER (CKMP'nin lokomotifi.) MİTHAT SAN (Şansı çok az...) CKMP de ümidsiz CKMP nin lokomotifi 14.1erden Dündar Taşer'dir. Kendisinin ve par tisinin taraftarı şimdilik Gazian»ecde oldukça az. Bu arada partiler çekişir ve bir Merkez tarafından bildiriliyor. • mucize» olursa. Millî Bakiyeye Fakat oy toplama sansı hiç yok. 5000 oy götürebilir. MP'nin tamamı kontenjan ön seçimlere bile girecek kuv vette olmıyan MP. nin bütun adavları konteniandan. Genel Sonuç: Gaziantepde sonuçlan verebilmrk veya tahmin edebiimek için daha bir hayii zaman beklemek icap edecek. AP den başka diğerleri hakkmda sözü, daha ilerde sovliyebilecetiı. SEÇİM ONCESINDE PARTİ GENEL MERKEZLERİ Eylul 7 Cemazivelevvel 11 İkindl c O 5.30 12.12 15.49 18.33 20.07 3.44 :3 I a O C et >< V. E. 110.65 5.37 9.15 12.00 134 910 KAYIP Emekll Sandıjından «1dığım 179 sayılı maas eüzdammı kaybeftim. Yenisini alaeağtrndan hükmü yoktur. Müzeyyen Kuturman > Cumhuriyet 10634 ÇAMLKTA tki gece önce Cumhuriyet gazinosu önünde çıkan bir kavga sırasında Ülkü Ercüneyt adındaki genci bıçakla boğazını keserek ağır yaralıyan Hüseyin Kıiıç yakalanmıştır. • U'an> kclimesi yüzünden çıkan kavgada bıçağmı kullanan Hüseyin, aynı civardaki çamlıkların içinde bulunmuştur. Polisten kaçan genç: «Iki gecedir aç ve susuz çamhkta yattım» demiştir. Resimde sanık görülmektedır. Ali Aybar TİP'lileri aysberge benzet/yor Röportaj: Mücahit BEŞER Genel Yönetim Kurulu üyesı Moris Gabbay, salonun tek dekoru olan köhne yazı masasının ke narındaki kahvehane iskemlesıne sığmaya çalışan iri yapılı, da ğınık saçh, esmer. ceketsiz, yakası bağrı açık adamı göstererek: « Rizim partide adaylık çekişmelerinin olmadığına en açık örnek işte odnr» dedi. «Istanbnldan yoklamaiara girip, Genel Başkandan sonra en çok oy alarak liste ikincisi olduğu halde, kendi isteği ile beşincilise düşmiislür. Bu snretle de çantada keklik olan railletvfkillijini göz göre röre tepmiştir. Hiç bir partide böyle fedakâr adaylara rast lanamaz.* Bu sözlere. Üniversite öğrenci«i olduğu anlaşılan bir genç itiraz etti: « Tok canım O Milletvekillifini parti için fedakâriık oisnn diye reddetmedi ki, mecbnrdu zaten...» Iriyarı adam, davudi sesi ile gürledi: « Neden meebar olnyor nraşnm?» « Tabii ya.. Mecliite kravat takmak mecbnridir.j» Bir anda salon kahkahalarla çınladı. Bahsi geçen aday, ünlü yazar Yaşar Kemal'di.. Erkrkleri sarhoş edip paralarını alan N. Ç. CHP sarsıntıda Erkek avcısı bir kadtn yakalandt yerierden çıkan erkcklerı avlayıp sarhoşluklarından iaydalanarak ot»le götürüp paralarını çalan bir kadın yakalanmıs ve nezaret altına alınmıştır. N. Ç. adında 19 yaşındaki kadın, son olarak Çengizle tanışmıştır. Beyoğlunda tanıdığı Cengizi, Boğazdaki bir otele götüren N. Ç., Cengiz:e yenıden içki içmeğe başlamıştır. Fakat yanındaki erkeğe içkiyi içiren ve kendisi içmiyen N. Ç.. 500 lirayı sızıp ka'.an gencin cebinden alıp kaçmıştır. UTANINCA Cengiz, kaldığı otelde ayılınca, yanında kadının olmariığını Rörmüştür. Cengiz, cebindeki S00 lira paramn da çalınmı$ oldu ğunu görünce, durumu polise bildirmiştir. Dün sabah yakalar.an N. Ç., ifadesinde junları soylçmiçtir: « Cengizle tanıştıktan sonra otele gittik. Çok sarhoştn. Kendisini otrl odasında bırakıp sittim. Buna kızıp kendisini soydujnma dair polise ihbar etmis.» tlgililer, genç kadının daha önce de aynı sekilde bazı kişüeri soydufunu tahmin ettiklerınden soruşturmaya baslamışlardır. I llrııiiiıı memurlarının ri'Viilıı Bu sütunlarda yazısı çıkan blr meslektaşınuz olan Yüksek Orman Mühendisl Bahattin Bayrak taroğluna kısaca cevap vermek is tiyorum. Şunu belirtmek isterim ki 'a 35 maaş zammıru alan Tür klyede yalnız bizler değil, bütün Devlet memurlan almaktadır. Hatta bunu yazan sayın mühendis de buna dahildir. Bizler öğretmen değiliz. Bizler her zaman ve her saat gece demez, giindüz dernez, soğuk ve sıcak bilmez daima vazifeli memurlardanız. Gece yattığımız zaman hangi saatte kalkacağımızı bilemeyiz. Kaçakçı ile döğüşen, müsademeye tutuçan, müsademede ölen, bu vazi fe uğrunda çoluk çocuğuda öksüz kalan yine bizleriz, Öğretmenler de değildir. Hatta Yüksek Orman Mühendisi de değildir. Bu işle görevlilere sadece Mühendisler emri verir kendisi evinde yatar bizler ise gecelerde ve hücra dağlarda müsademeye tutuşuruz. Ya vazifemizi yapar idaremize döneriz veyahutta vazife u*runda geride kalanlanmiîa da hiç bir hak sağlanmadan ölür gi deriz. Teşkilâtın motorlu vasıtalarına gelince Vasıtalar bilumum Orman memurlarına değil yalnız tdarelere vazife anlarında kullanılmak üzere verilmiştir. Bu vasıta ile mühendisin ayda 1 veya birkaç gun arazide işi çıkarsa o günde mühendisle birlikte Orman muhafaza memurunun mühendisile gitmesi icabederse vasıtadan ayni memur da faydalanabilir. Yok veya evde hasta dahi olsa motorlu vasıta ile o memur hastalandığı yerden alınmaz. Ramazan ÖZKAN Orman Bölge Kâtibi eumhuriyeîe mektupiar ııııi'j: Gaziantepde CHP nın babaşı. diye tanılan Hüseyin înceoğlunun oğiu Tüccar Hüseyin Inceoğlu, listede lokomotif vazifesinde. Onu eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali Ihsan Göğüş takip ediyor. Bılindiği gibi geçen seçimlerde de Göğüş yine ikinci isimdi. Bu bakımdan pek bir sey kaybetmişe benzemiyor. Üçüncü isim de merkezden Hiisevin Tılmaz olıınca, başta Kilis ve tslâhiye, Nizip olmak üzere di|er ilçeler CHP nin aleyhine dönüverdiler. Daha şimdiden 4. Cemalettin Güçlü'nün Kilis'de, S ve 6. Refik Oeniz ile Mahmut Sayının Nizipde, 7. Muazzez Sarının da tslâhiyede CHP aleybine çalıştıkları taaberi gelmeye başladı. İ Hükiim verirken İ dikkatli olmalıdır. 5 g ş = E S = E 5 Ş S 5 S E S E = E E = = Cenglz isminde oğlum öğretmenleri tarafmdan geri zckâlı oldugu iddia edilerek bin bir zahmetle hatta kalm ksfalı lftkabı ile okulunu bitirdi. Araya giren bir dostum rlca ile çocuğumu çalıştırmak üzere çok değerli bir öğretmene teslim etti. Kalın kafalı, geri zekâlı olan oglum Cenjçiz tstanbulun en iyi okullanndan birinin test lmtihanını puvan alarak kazandı. Şimdi çocuğumu geri kafalı olarak vasınandıran öğretmenlne ben ne yapayım ne diyeyim. Dost ricası ile oğlumu çalıştıran bu kıymetli ve değerli öğretmen ne hediye ne de ücret kabul etti. Beni çok büyük vük altında minnet altında bıraktı. Y. Mühendis Tahsin DOĞA Otobüs az geliyor | Bak.rköy Bahçelievler Basın E Sitesine işleyen 2 otobüs. ihtiya ş c! karşılıyamamaktadır. Sirkeci ile Bahçelievler arasında çalı«an E 07 hat numarah 2 otobüs bir saat = ara ile kalkmakta ve gece saat = 20'de son sefer yapıldığmdan, = semtin şehir ile ilgisi kesilmek = tedir. Okuüarın açılacağı ?u günler = de vasıta sıkıntısının daha da ar = tacağı açıktır. Bu bakımdan se =j fer sayısının artırılmasını ve son ı : seferlerin de hiç olmazsa saat 23'e kadar uzatılmasmı rica ederiz. E «Seksen imza» E 4fc ^ ^ r isîanbuldaki tek genel merkez MLAZZEZ SARI (CHP listesinde yedinci) Bu ihtilâflar, CHP nin sansını oldukça düşürüyor. CHP ye 3 milletvekilliği tanıyanların yüzüne hayretle bakılıyor, «Ancak 2 çıkarır..» deniyor. önümüzdeki leçimlere katılacak siyasî partiler arasında Genel Merkezi tstanbnlda olan tek kuruluş TİP idi. Vilâyetin yanında bir binanın üç oda bir hollük dördüncü katına sığışmağa çalışan ba partinin genel mer kezi, daha çok bir kulübün lokalini andırıyordu. Ziyaretçileri daha çok üniversite öğretim üyeleri, yazarlar, sanatçılar, SgTenciler olan bir kolüp.. Şnnnn şurasında seçimlere 30 S5 gün gibi çok kısa bir zaman kalmış olmasına rağmen parti merkezinde heyecanlı bir hava ile karşılaşmamak insanı şaşırtıyor. SaIonn doldnran ve hemen hepsi çeşitli illerden aday gösterilmiş bulunan ziyaretçiler, siyasetten çok sanat ve edebiyatla irgili ko nnlarda tartışıyorlar. Bn arada sarısın, nzun boyln bir genç kız Âşık Nesimî için dttzenlenen halk türküleri gecesi için hazırlanan elilânlannı dağıtıyor. ADI GİBİ Türkiye İsçi partisinin Genel merkezüıde telefonlara ve müracaatlara cevap verecek, alışüagelmıa sekreter yoktur. Partinin felefoncusu, müracaatçı sekreteri odacıdır. Hem partiyl temizler, hem telefonlara cevap verir, v« hem de Başkanla görüşeceklerin, bir özel kalem memuru gibi, müracaatlan karsılar. Fotoğrafta T. L P. in odacısı telefona cevap verirken görülmektedir. liralık teberrü karşıhğı verilen dolma kalemleri isteyen üniversiteliler kuyruğa girmişler. Yöneticiler, bu sayede seçim masraflarmın rahatlıkla karşılandığmı belirtiyorlar. Üyeler arasında ceket ve gömleklerini bağışlayanlar olduğu gibi kanlannı satanlar da varmış. Fakat, partililere en çok Ayvalık'ın Alibey köyünden bir yurtdaş tarafmdan posta havalesi ile gönderilen 2,5 lira dokunmuş. Havale üzerindeki yazısından, pek az okuma yazma bildiği anlaşılan bu köylünün hareketi çok duygulan dırmış TtP'lileri.. « Bize 10 Milletvekili yeter.. diyorlar, «Bn saretle Meeliste bir grnp teşkil edip sesimizi dnyurmak imkânına sahip olabilıri. Şimdilik bir ihtirasımız yok. Çünkü TİP bngünün değil, geleceğin partİ5İdir.» Sanırız, hiç bir partide Gene) Başkan ile en mütevazi üyeler bu kadar iç içe değildir. Genel Merkezin daracık salonunda gö rüştüğümüz M. Ali Aybar. TÎP'in sempatizanlarını «Aysfcerg» e benzetiyor: « Partimize oy vereceklerin sayısı, yapılacak nabız yoklamalan ile anlasılamaz. Zira, Aysbergler gibi gürfinen kısmı, görünmeyen kısmından pek azdır.» Aybar, partinin kısa zamanda büyük kitleler tarafından benım senmesini de şöyle izah ediyor: « Aslında bizitn ele aldığimız konular, izahı en zor meselelerdir. örneğin petrol dâvası... Fakat basit vatandaş bnna bemen anlamıştır. Bunnn sebebi basittir. Halkın ba duyarlıhiı, bizira le aynı diyapazonda olmasından ileri gelmektedir..» karısını labanca İ kabzası ile yaraladı sa sair günlerde memur dağda g j Bakırköyde tapulu mulküm başkalarına satıldb ZZ sene evvel 1943 iarihinde Hazine bilmiyerek arazimizi iki vatandaş kövlüve «atmışken akabinde Hazine aleyhine, v.s. ye karşı «tapu iptali» dâvası açılmıştı. 1951 • 1952 tarihte Targıtay bozma ilâmı ile ve Hazinenin tashibi karann reddi ilâmı esas sayılı dosyanın riiye» ve intacı icap ettirirken dâv ı znhulen devam etmektedir. Ba süre zarfında 1955 tarihinde arazimiz tapulu oldnfn Tapnca malumken tapulama başlamış, baskaları adına tesbit ile kayıt edilmişlir, Milyonlar değerindeki arazimiz böylece sahte tapnlar verilmek suretiyle satıldıiı muhtelif cazetelerle neşredilmişti. Maalesef bn olay neticesi dâva dosyası tek iken (koy ki bir avak yer edevim, gör ki sana ne edeyitn gibi) silbaştan olarak 7580 dosya ile dâva devam etmektedir. Tüksek idari tnerciler yönünden bn sefer 2644 sayılı Katmnnn 22 nci maddesi serefince leni Bosna köyü ihtiyar knrulunda aldıiım ilmühabcr ile tapnda 1/8/1961 tarihli 6 sıra kayıtlara intikal islemi yapılmıstır. 1309 ftnelçe mncibince de tesbili cihetine gidilraistir. F.vüp Tapnlama MfidUrlüğü mahallinde kcsit ile tesbiti yapılmıstır. Teni Bosna köyü mevkii Dereboynnda 1 ve 27 numaralı paftalan ibtiva ettiği yazılı raporu ile bildirilmistir. Bakırköy Tapu Dairesi yüksek idar! mercilerinden basmüfettişlik raporları neticesi tesbit örne|i listesini tasdik etmesi icap. ederdi. Ve yazılı tezkere ile dâvası görülen mahkemelere ilgili kanunan maddesi gereğince bilgi vermesi icap ederken yapılmıyor, süriincemededir. Targıtay iiâmları gereğince de tnahkemenin bir dnruşma çünii tâyini ile karşı taraflara tebliğ edilmesi ınretlyle esas sayılı dosyanın rüyet ve intacı talebimiz de «Urüncemededir. tlrili yüksek mercilerln alâkalarını celbederim. NtHAL BERKlŞ Dün sabah Bakırköy Adliyesi önünde Abdülkerim Turnil, bo28/8/965 gün ve 14754 sayılı şanma dâvası açan eşi 32 yaşınnüshanızda Adana Ortaokul me E daki Ferideyi tabanca ile öldürzunu geçici öğretmenler adına ~ mek istemiştir. 6 aydır ayrı yaBay Berna Özkal'ın Milli Eğitim S şadığı eşi ile Adliye önünde karBakanhğının dikkatine hitaben Ş sılaşan Abdülkerim: «Boşanmayazısına şu noktayı hatırlatmak = dan vazgeç ve evine, çocnğannn isterim. Şöyle ki : ŞŞ yanına dön!» demiştir. Kadın 222 sayılı l l k ö ğ r e t i m v e E ğ i t i m E ise: «Ben artık seninle yaşıyaKanununun 15 inci maddesi, ilko E mam. Başka birisi ile evlenecekul öğretmenliklerine : = ğira. Pesimi bırakmazsan yeni erkefim seni öldürecek. Hem sena) Öğretmen yetiştiren okul E den ayrılacağım, hem de nafakave kurumları bitirenler; E mı alacağım. Defol karşımdan:» b) Lise ve daha yüksek okul = diye cevap vermiştir. ları bitirip ve Millî Eğitim Ba E «TAŞATlVnTACAGlM...» kanlığınca hazırlanacak yötıet E Jokey Kulübünde çalışan ve melik gereğine göre meslek ders E karısının bu sözleri üzerine sinir lerinden ve bunlann uygulan E buhranı geçiren Abdülkerim, tamasıdan yapılacak sınavlan ba E bancasını çekmiş ve ateş etmeğe şaranlar atanırlar. E başlamıştır. Büyük bir şans eseGeçici madde 2 Bu kanunun E ri, kadın kurşunlara hedef olmak yürürlüğe girdiği tarihten itiba E tan kurtulmuştur. Bir ara süâren 15 yıl müddetle (15 inci mad E hındaki mermilerin patlamadığıdede yazılı şartlan haiz öğret E m gören Abdülkerim, «Seni ermen bulunmadığı takdirde) en E « ç öldüreceğim» demiç ve silâaz ortaokul ve muadili okullar 3 hının kabzesi ile karısının başına mezunlarından, 18 yaşını tamam Ş vurmağa başlamıştır. Olaya halk lamış olanlardan açılacak kurs E ve polis müdahale etmiştir. Agır larda başarı gösterenler öğrenim E yaralanan Feride, koma halindf durumlanna göre, kadro karşı E Gureba Hastanesine yatınlmışlığı ücretle muvakkat öğretmen E tır. Abdülkerim nezaret altına tâvin edilebilirler. ~ alınmıştır. Muvakkat öğretmenlere tatil m e k t u b a Cevap YTP 5000 oyu zor alır YTP nin liste ba şı eski Ulaştırma Bakanı Mithat San, şimdilik çok şanssız «Millî Bakiye» ye 5000 oyu aile zor gotürür» d:\orlar. Mithat San'ın ve YTP nin çok kuvvetli olduğu Nizipde bile YTP lilerin el birliği ile AP de ikinci olan kendi adayları Necip Mehmet Uygur'u destekleyecekleri ileri sürülüyor. TIP yıkılıyor TİP in en kuvvetli oldDğn illerden biri olan Gaziantepde çok sevilen Dr. Saip Atay'ın ikincilige düşürülmesi ve ilk sırayı t.ır müddet önce tevkif edilen ve sonra serbest bırakılan sendikacılardan Ahmet Top'nn alması, TİP'lileri yese düşürmüş tür. Bnnun sonucn olarak da Gaaiantepde 1 milletveklli çıkarma Uyelerin yardımı Seçimlere girecek diğer partılere devlet hazinesinden milyonlarca lira verildiği halde, kısmetine bir kuruş bile düşmediği için maddi sıkıntı içinde bulunan parti. üye ve sempatizanlar tarafmdan gönderilen, ya da getirilen para, tasarrui bonosu ve çeşitli eşya yardımlarını kabul etmek üzere bir büro kurmuş.. Partiye gelir sağlamak için 5 «Oyların yüzde 6'sını alınz» Parti Merkezinde, adaylardan Adnan Cemil, Rahmi Eşsizhan, Mehmet Hüsnü essamoğlu, Kemal Bilbaşar ve Refik Dula'ya rasiadık. Hepsi de gelecek seçimlerden pek ümitli görünüyorlar. Tahminlerine göre, TtP bu seçimlerde oyların yüzde 6 sını alacakmış. Bu da 2324 milletvekili ediyormuş. hizmet müktesep hak sayılmaz. = 1 / n m n o n U O U O Ancak, bunlardan en az iki yıl = » N d 1 1 1 | J d I | y 0 / d ELÂZIĞ, (a.».) Elâzıg fekçr haşarı ile çahşmış olanlardan, öğ Ş fabrikası 20 Eyiülde 100 günlük bir retmen okulu bitirme imtihanı ^ kampanyaya ba;llıyacaktır. Bu yı! nı verenler asil öğretmenliğe ge = Elâzığ'da 46 bin dekar »raziden S5 çirilirler. Bu gibilerin ır.uvakkat Z bin ton pancar elde «dilmistir. cğretmenlikte müddetler ilk ter E tlgililer, bu miktar pancarm fabrikanm norma! işleme kapasitesindpn filerinde nazara alınır. = az olduğunu dikkat* alarak dlfer Misak Leon Apkar E bölgplerden pancar »lımın» devam JlllllllllllllllllllllinilllIlllIllliltillllllllllllllilllllllllllllllillllllIllllllUllllilllllllllllllllllilUllllimillllllllllllf; etmektedir leı. i Elazıg fabrikası Odalar Birliği vergi konusunu görüşecek ADANA, (n.a.) Türkiye Odalsr Birliğlnce vergi kanunlarındaki ak5akhkları düzeltmek ve vergi mevzuatını ihtiyaçlara uygun olarak yenfden düzenlereek Için kurulan vergi komisyonu. 9 Eylülde A ıkârada toplar.acaktır. Butün Odalar temsillcilerinin kat:Tncagı bu toplantıda, Odaların fârklı sörüslerl üzertade durılııcsk ve birlilk gbrüsU teıbit edllerak buidimet* «unulacaktır. OENIZGILIK BANKASI T. A. 0. DAN İKİYÜZ top Ecfalı kâğıt alınacaktır. Son teklif •arıhi 13/9/1965 akşamma kadardır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü Veznesinden cdilebilir. Dosya Nu: 965/305« verme temin J Tarılt Z. !/:rbakan * Oerı Saç »e /.ührevi Hastalıklan îlutehassısı tstlitlâı Caa Parmakkapı No: S Tel: 44 10 73 8 > J î « KAYIP Cide Nüfus Memurlujundan «ldıjım huviyetlmi kaybettiın. Hukümsüzdür. Haüce Mut Cumhuriyît 10SÎİ (Basm 16400; 10626
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog