Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

7 Eylul 1965 CUMHURÎYET SAHÎFE ÜC AJANSLAR • RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasmda Amerikan piyadeleri Güney Vietnamda imha taarruzuna geçtiler Silâhsızlaııma [inılıli'iıı \iinııııiii7. İIIILTİİIİİ ifill , SAYGON, AA. A.P • merikan deniz riyadeleri, bundan bir ay kadar önceki «Seher yıldızı harekâtıaa» benzer bir harekât ile, dıin öğleden sonra Saygon'un 260 mil kuzeydoğusuııda görulen bir Vietkong biıliğine karşı imha taarmzuna geçmiştir. Birkaç yuz deniz piyadesinden ^^ meydana gelen Amerikan birlıği, hava ve deniz kuvvetlerinin desteğini gdrerek, sahile yakın bir yerde sıkjştırdığı Vietkong birliğine ağır kayıplar verdirmiştir. Amerikan komutanlığımn bir sözcüsüne göre, gece yarısına kadar Vietkong'un 25 ölü verdiği tesbit edilmiştir. Üç çeteci Saygon, a.a. A.P. de esir edilmiştir. Guney Vıetnam'a dort gunluk Harekât Ki Non bölgesinde deözel zıyarette bulunan Bırlesık niz piyade birliklerinin karaya Amerika'nın eski Cumhurbaşkaçıkmasiyle baslamış, aynı dakinı Yardımcısı Richard Nıxon, kalarda da, helikopterler bir mil Bangkok'a hareketinden once kadar içerideki bir araziye ikinci verdıği demeçte şunları soylebir birliği indirmistir. Bu iki birmıştir : lik, ortada kalan Vietkong kuv«Vietnam konusunda her çesit \etini sıkıştırmak üzere ters yönmüzakereve karsnım. Birlesık lerde ilerlerken, jet uçakları da Amerika, üçdört >ıl sürebilecek napalmlarla çetecilerin mevziolan Vietnam savaşını askerî lerini bombalamıştır. yönden kazanabilir. Bunun için 125 bin kisilik Amerikan kuvveVietkong çetecılerı, sajıca az tinden fazlası gerekebilir. oî?s.alarına rağmen, gecenın kaSavaşı uzatanlar, barıştan \e ranlığından istifade ederek, armüzakerelerden söz açanların kalarında 25 olu bırakıp savaş akendileridir. Bunlar düşmanlarılanından çekilmeye muvaffak olmıza cesaret veriyorlar. Dostlamuşlardır. " rımızın cesaretini kınyorlar, taHava akınlan rafsızlan da kararsızlığa sürüklüyorlar.» Bu arada Guam'da üslenen B. Nixon, Bangkok'tan sonra KuAmerikanın Stratejik Hava Kuala Lumpur, Canberra ve Sıngamandanlıgına bağlı uçaklar da pur'a da gidecek ve 12 eylulde dün sabah Güney Vietnamın «D» doğru Bırleşik Amerika'>a dobölgesinde Vietkong yığınakları necektır. olduğundan şüphelenilen hedefleri bombalamıştır. Bir askeri sozcü, bu devasa uçakların bugunkuyle birlikte Vietnamda 19 bombalama akını yaptıklarını söylemiştır. Çok sıkı emniyet nizamnameleri dolayısiyle, akına katılan uçakların adedi ve Vietkong hedef lerindeki tahribat hakkında hiçbir açıklama yapılmamıstır. KEŞMİRDE BİR AY Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ve Başkan Eyüp Han'ın Hindistan'a savaş ilân etmesine yol açan son bir ayın olaylan Keşmir'de şöyle gelişmiştir: Uydurma kelimeler üzerine bir mektup eçim patırtılan, bir çok shri meseleleri ikinci, üçüncü plâna attı. Bu arada dil dâvası da unutulur gibi oldu. Halbuki bu iş bizim bas dertlerimizdendir. Birbiri ile bağdaşmasına imkân olmıyan iki cereyan arasında bir müşterek nokta bulmaya şimdilik imkân bulunamıyor. Çünkü dilin sahibi olanlar ki, Türkiye içinde ve dısında milyonlar ve milyonlardır. Kütüphanelerde yatan yüz binlerle cilt ve müellif de müdafaasız durumdadır. Buna karşı parası pulu olan bir kurnm, çok defa hissî \e gayriilmî bir takjm tasarruflarla, türkçeyi anlaşılmaz hale getirmekten geri kalmamaktadır. Bunu söyliyenleri de gericilikle, hattâ daha da ağır kusurlarla itham etmektedirler. Ne yapalım?. Elbette bir gün hakikatler anlaşılacak, bu dil isi de normal bir ilmî mesele halini alacaktır.. ama o zamana kadar kaybedilmiş olan şeylerin iadesi mümkün olacak mı.. sanmıyorum. îşte bu endişelerle tasalanan bir «Cunihuriyet» okuyucnsu bana Amerikadan bir mektup göndermiş. Mektubun metnini aynen asağıya geçiriyorum. Mektubun son ve kısa paragrafmı şahsî ve siyasî olduğu için dercetmedim. Çünkü mevzu ile zaten alâkalı değildir. Mektubn oknyalım: cMuhterem Felek Bey «Cumhuriyet» okuyucusu olmam, bir baba yadigârıdır. Sen.elerdenberi sızi zevkle okurum Her fikrinizle değil ama, dil bahsinde yüzde yüz sizinle aynı iıkirdeyim. JeanPaul Sartre'ın, 1964 yılında Nobel edebiyat mükâfatını kazanan, türkçeye de «Sözcükler» di ye çevrilmiş olan kitabı okumak istedim. Muhterem Felek Bey, 1926 yılında doğmuşum. Atatürk inkılâblannm altrn devri olduğu senelerde mektebe başladım. Dil inkılâbmm en hararetli yıllarında mektep sıralarmda idim. Bütün tahsil hayatım boyunca memlekette ısim yapmış öğretmenlerin talebesi olmak mutluluğuna eriştim. Ne ö*retmenlerim, ne anam, ne babam ve ne de muhitimdeki kimseler, benimle konusurlarken «özek, tinsel, giysi, özveri, aktöreci, yadsıma, edilgin, gereksinim, gizemcilik, olanak, yetenek, ilinektu, yüzyüzeliği, düşsel, yazgılı, saptamak, dinginlik, uyakh ve daha bir sürü ne idüğü belirsiz kelimeleri hiç bir zaman kul» lanmadılar. A Nixon Vietnamda görüşmelere karşı olduğunu söyledi Açustos: Hindistan, silâhlı çetecilerin mütareke hattından Hindistan'a sızmalarım önlemek için Keşmir'de güvenlik kuvvetlerini arttırojğını ilân etti. Hindistan Savunma Bakanı 5 ağustos'ta 1 iki taraf birlikleri arasmda çarpışma olduğunu bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hindistanı Keşmirde milletlerarası taahhüdlerine uymıya dâve; etti. durma olarak mteledi ve Keşmir'de Hınd idaresine karşı îsverdiroiğini iddia etti. Pakistan Hindistan'ın iddialannı uyAğustos: Hindistan gayri nizami Pakistan çetelerine zayiat | yan olduğunu ileri surdu. Ağustos : Hindistan Keşmir'in kışlık başkenti Commu'nun Şamb bölgesinde çarpışmalann devam ettiğini, mütareke hattını aşan Pakistanhlann bin ilâ bin ikiyüz kişi olduklannı Dliiyliir Hindisfanın iilılıoı fedbirlerle başiadı 9 W U lü \fm mctiedıler. Keşmir'de «Hurnyet karşı zaferden bahsetti. savaşları» Hınd bırliklerina Johnbon CityTek.sas (a a.) merikanın askeri masraflarını kısması, bazı fertlcrin ye zumrelerin hoşuna gıtmiyebüir. Fakat milli ekonomi bundan hiç bir zarar görmez.» Savunma masraflarının kısılması ve sılâhsızlanmanın milli ekonomı uzerınde ne gıbi etkılcr yapacağını ıncelıyen, iktısadi danışmanlar, Başkan Johnsona sundukları raporda yukarıda ozetlenen sonuca varmışlardır. Re»l Nackley'in başkanhğındakı iktisadi danışmanlar komitesınm raporunda yer alan hususlar şunlardır: 1 Savunma siparişlerinde yapılan son değisiklikler ve ile ride >apılması mubtemel olan değisiklik ve kısıntılar, millî ekonomımiz yönünden hiçbir ciddi problem teşkil etmez. 2 İktisadi gelişmeyi hızlandıracak federal programlar yeterlidir \e savunma siparişlerinde \apılması tasarlanan değisikliklerin tesirini azaltacak kapasıtededir. 3 Saıunraa masraflarının kısılması ve siparişlerin iptali mahalli iktisadi problemler >aratabilir. Bunun için mahalli idarclerden başka federal hükiimetin de özel tedbirler almssı gerekir. Hong Kong'a gidişler Komıte, ıktisadıyatı genış ölSaygon'daki Amerikan komuçude savunma faaliyetlerine datanı, \Vashington'dan aldıgı tavanan bolgelerin askerî siparişlimat üzere, Vietnam'da bulunan lcrın kısılmasından doğacak zaAmerikan askerlerinin dinlenlarlara karşı koyabilecek ıktimek üzere Hong Kong'a izinli »adi tedbirler almasını tavsıye gitmesine şimdilik son vermiştir. e'mektedir. Raporda soyle demlmektedır: Bıhndıği gıbi Komunist Çın « Ne savunma siparişlerinin şebundan birkaç gün önce îngılız kil değistirmesi (meselâ strateHukumetine bir nota vererek, jik silâhlardan maballî savaslar İngıltere'yi Vietnam'daki Ameiçin klâsik silâblara geçilmesi) rıkan kuvvetlerinin Hong Kong ne de silâb siparişlerinin tamatopraklarından yararlanmasma men sivil kalkınma siparişlerine müsaade etmekle suçlamıştı. çevrilmesi millî ekonomimiz iŞimdilik bu konuda Saygon'çin önerali bİT meseledir. daki Amerikan askerî çevrele«Hattâ tam ve genel silâhsızrinde hiçbir yorumda bulunullanma bile iktisadi biç bir probmamaktadır. Bu konuda yayımlem yaratmıyacağı gibi vatanlanan kısa bildiride sadece bu daslarımıza daha yüksek bir hakararın, Vietnam'da artan harejat seviyesine ulasma fırsatı verecektir.» kât karsısında tasıt uçaklanna olan ihtiyacın ne kadar olduguBaskan Johnson bu komiteyi bir buçuk yıl once kurmuş ve nun anlaşılması için ahndığı ilemılletın karşılaştığı şu ıki öri sürülmektedir. Fakat gözleranemlı meseleyi incelemesini isciler, bu cgeçıci yasak» ın, Ametemıştir: rikan askerlerinin izınlerini ge1 Amerikan cemiyetine Iüçirmesi için hazırlanan programzumsuz bir külfet yüklemeden, da yer alan iki şehirden birı olan millî savunma ihtiyaçlannın göBangkok için uygulanmadığına rulmesi, dikkati çekmektedirler. 2 Silâhsızlanmaya götürecek biitiin yolların açık tutnlması çarelerinin aranması. tktisadi danışmanlar heyetmin ZİOS MİLLÎ PARKI (Utah) A.B D. raporu uzerine Başkan Johnson lliden fazla kimsenin bulunsunları söylemiştır: duğu dar bir sahayı dun âtıi«Rapornn cesaret verici iki den su basmıştır. Hâdise. ;idvöntt vardır. Birincisi bugünkü detli jağnrarların tesiriyle Virgin afır savunma taahhütlerimizin nehrinin taşması üzerine olmuş. kasilâhsızlanma yolunda ilerlemezazedelerin akibeti hakkında sabaha >e engel teskil etmemesi, ikinkadar bilgl alınamamıstır. cisi ise savunma masraflarının kısılması veya şekil değiştirmeKAYIP Istanbul Itfaıye Mudursinin memleketi ciddî bir iktipasomu sadi buhrana sürüklemiyeceğinin luğundcn aldığım I E T.T. belirmesi, sanırım bu sonuç bii ka>bettım. Hükumsuzdur. 357 Sicil tün Amerikalılarca memnuni Yakup Gor >etle karşılanacaktır.» | Cumhuriyet 10643 r n r n ı c m f t • Dominik'te 'ki îhtilâld grup ^.l]||Jİ£İllll . r m ı bırakmış ve geçici yeni bir hükümet kurulmuştur. Burada ihtillâcilerin en son çarpışmalan sırasmda bir bazoka bombasmın tahrip ettigi bir bina gorülüyor. A Ağustos; Çarpışmalarda her iki taraf ağır kayıplar verdi. Hind Başbakanı Şastri «kuvvete kuvvetle karşı koyacağını» ihtar etti. Eyüp Han vakit geçmeden meselenin çözüm lenmesi için çağnda bulundu. Ağustos: Hind sözcüsü Uri, Keşmırdeki çarpışmalarda en az 12 Pakistanlınm oldurulduğunü iddia etti. Hindistan İçışleri Bakanı Nanda 3200 Fakistanlının mütareke hattını aştığını söyledi. Hür Keşmir Başkanı fPakistan) Abdulhamid Han, Keşmir'in Hind hâkımıyetınden er geç kurtulacağını soyledı. Ağustos : Hindistan çarpışmalarda 800 Pakistanlı nın öldürüldüğünü bildirdi. Pakistan sözcüsü, ne bir Pakistanlı, ne de bir hür Keşmirlinin, «Hür Keşmir» hareketini desteklemek için Hind bölümüne geçmediğini bildirdi. A A Ağustos: Hindistan CumAw% huıbaşkanı Radakrişnan, Hındıstan'ın her türlü sal dınya karşı uyanık bulunmasını soyledı. Hür Keşmir Başkanı, Hindistanı saldırıda bulunmakla suçladı. Eylul: Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han, Hindistanı askerî saldırıda bulunmakla suçlandırarak, çarpışmaların mü tareke hattını aşan başı bozuk çetelerin hareketi olduğu iddiasıni reddetti. Hindli bir sözcü, Hind uçaklarırun Şamb bölgesinde 10 Pakistan tankını tahrip ettiğini bildirdi. Pakistan nizami birliklerini savaş alanına sürdü ve dört Hind uçağını düşürdüğünü iddia etti. Pakistan birlikleri ilk defa olarak Keşmir ateşkes hattını aşıp Hind topraklan içinde iki karakohı işgal ettiğini açık ladı. A A XII Sağcılar seçime itiraz etti I Hindislanın ilk hedefi:: LAHOR akistan'ı istfiâya geçen Hind Ordularınuı ilk hedefi, Hind yarım kıtası Ingiltere somür ge idaresi altma geçinceye kadar, Moğol İslâm İmparatorluğu nun beşiği olan Lahor'dur. Pakistan'ın ikinci buyuk şehri olan Lahor'un nüfusu bir buçuk milyona yakındır ve Pakistan* ın en ileri kültür ve üniversite merkezidir. 1947 de pakistan İslâm Devleti kurulduğu zaman başkent yapılması düşünüldüğü halde şehri ıj Hindistan smırına yakmlığı sebebiyle vazgecilmiştir. En haş metli devrini Moğol İmparatorları Hümayun, Ekber, Cihangir ve Cihan Şah hakimiyeti altında geçiren Lahor, ulu ağaçların golgeledıği yolları, tarihi anıtları ve nadide mozaiklerle işlen miş tapınakları ile ölümsüzlüğe ulaşmış bir beldedir. Pembc duvarlan, bulutlara uzanan ince minareleri ve beyaz kubbeleri ise eski şehrin pandantifi Badşahı camisinde 30.000 müsluman bir anda ibadet edcbilmektedir. Zengın ve verimli pencap ovasının sevımlı beldesi Lahor, aynı zamanda Batı Pakistanm erzak deposudur. Ovayı büyük îndus nehrinin beş büyük kolu sulamaktadır. Modern Lahor. ha*a, kara, de mir >olları ve telckominikasyon irtibat ile onemli bir merkezdir. Bu şchre karşı girişilen saldın stratejik ve psikolojik. bakımlardan Batı Pakistanm kalbine saplanan bir bıçaktır. Yunon siyasi krizine çare bulunamıyor P P ATtNA (a.a.) apandreu ile Kanelopulos'un önceki akşam yaptıkları göriışme siyasi çevrelerdc heyocan yaratmıştır. Muşahitlere nazaran Kanelopulos'un, kendi partisi mensuplarından bir hükümet kurulması şartı ile seçimlere gidümesi volundaki teklifi, \e Papandreu'nun «şartsız seçimleri» prensip itibarı :1e kabul etmesi, gerçekten yeni fakat çapraşık bir durum yaratmıştır. Kıral şımdiye kadar mevcut ger gın hava içinde seçimler yapılmasmın ımkânsız olduğunu ıfade etmekteydı. Kanelopulos'un teklifi ise. artık kımsenin akla getiremediğı bir ihtimal ortaya atmış olmaktadır. Kıral Konstantın ile Çirımokos'un merkez birlığinden çıkmış ve hukumet, yahut «geniş bır işbırlığı hukümetı> kurmak içm seferberlıkleri gayretler, şımdı aıka plânda kalmıştır. Bundan boyle aynı yolda gayret saffedılse dahi. yenı teşebbusler eskısinden buyuk guçluklerle karşılaşacaktır. ZAYIF Buna mukabil, müşahitler Papandreu ile Kanelopulos arasındaki anlaşma ihtimalini de pek zayıf görmektedirler. Gerçekten Milli Radikal Birlik idarecilerinden çoğu Kanelopulos'un teşebbıisünü tasvip etmemektedir. Ayrıca, Radikallerin seçimler için ileri sureceği şartların Papandreu tarafından kabul edilmeyeceği de muhakkak sayılmaktadır. Butun sağcı. basın, seçım yapılmasma itiraz etmekte, seçımlerın Milli Radikal Partı ıçın bır «hezımet» olacağını belirtmekte ve «Papandreu'nun tuzağına» karşı Kanelopulos'u ıkaz etmektedır. Muşahitlere nazaran iki büyük parti arasında seçimler yapılmaması için bir anlaşmaya vanlırsa. Kraün, taht için büyük tehlikeler yaratacağı halde, bu anlaşmaya karşı koyması güç olacaktır. 1 Johnson'un kalemleri re Cumhurbaşkanı yenı bir kanun inualadıktan sonra imza toreninde hazır bulunanlara birer kalem hedi\e eder. Resimde Başkan Johnson 1 E>lul «üniı inızaladığı bir kanunun imzalanışı sırasında törendc bulunanlara kalem verirken gorülüyor. L Federal Almanya çalışıııalamıa kaıılıyor Hildesheim (Aşağı Saksoııya) atı Almanja Başbakaııı LudHig Erlıard. dün Hildesheimdc gazetecilere \erdiği bir dcmeçte Federal Almanya'nın NATO ııükleer incelenıeler grupunun hazırlık çalışmalarına katılacağını bildirmiştir. Kuruluşu 31 mayısta Amerikan Savunma Bakanı Robert McNamaıa tarafından teklıf edilen bu grup, Birlcşik Amerika, Ingiltere, Federal Almanya ve NATO'nun obür bir iki ülkesinın Savunma Bakanlarından meydana gelmektedir. \iiin ııiikleer K. Çin Dışbakam Suriye Başbakanı ile goruştu Şanı, ı'p.a.) araşi'de Pakistan Dışişleri Bakanı Zulfikâr Ali Butto ile ço ruştükten sonra Mali'ye harcket eden Komunist Çin Dışişleri Bakanı Mareşal Şen Yi, dun kısa bir ziyaret iciıı Şam'a uğrayarak Başbakan Geııeraİ Emin EIHâfız ile görüşmuştür. Irokta yeni hükümet kuruldu T K Ameriko'da seller E B Toplantıdan sonıa basın nıensuplannm soıularmı cevaplandııan Mareşal Şen Yı, Cezayirde ja pılacak tkincı Afrıka Asya Kon feransının başarıya ulaşabılmesi için Suriye ile Komunist Çın'ın ortak çaba sarfedeceklerini soylemiştir. 305 metreden düştü ölmedi Cincimıati, Ohio, I uradaki kamavalda dün 35 ya jşnıda bir adam, 305 metre irtifada uçan kuçük bir uçaktan atlamış, fakat paraşütü tam mânâsiyle açılmadığından düşmüş \e ^ere çarpmıştır, B i Ankara Palas İ İTALTfiN BEATLES'LERİ |1 1 • Federal Almanya Hüküraetrne yakın çevrelere göre. inceleme grupu ekimde kurulabilecektir. Çalıncm yakut bulunarak tekrar müzeye iade edildi NEW YORK, (A.P.) Bağdat, (a.a.) ahir Yahya hükümetinin istifasından sonra yeni Irak hükümetini kurmalda görevlendirilen Ha^a Kuvvetleri Komutanı General Arif Abdürrezzak, kabinenin üyelerini açıklamıştır. Yeni hükümetin teşekkul tarzı şoyledir: Başbakan : Arif Abdürrezzak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Abdurrahman El Bezzaz Içişleri Bakanı: Abdüllâtif El Daracı Adalet Bakanı • Huseyın Muhammed Es Saad Istikamet Bakanı: Muhammed Nâsır Vakıflar Bakanı: Muhammed El Kaysi Iktisat Bakanı: Şükrü Salih Zeki Sanayi Bakanı: Mustaha Abdullah. Topless Rezervasyon: II 65 10 dan Cumhuriyet 10639 ! 8 EYLÜL • | akşammdan itibaren pavyonunda ! Galata Şubesi New York (AP( cçcn scııe 29 ekimde çahndıj Aıle buyugunıuz j ğmdan bu jana Tabiî Tarih Müzesindeki >cri boş kalan Dc ABDURRAHMAN i Long Yakutu dıınden itibaren tek NURt MALTA uın j rar teşhir edilmeğc başlanmış, kıy vefatı uzerine cenazeye ıştırak ! mctli taşı gormek için yüzlerce edenlere, telgraf, telefon \e ; zijaretci muzenln öuuııde kuyruk mektupla tazıyetlerıni bıldirenlc I ta beklemiştir. re çelenk gondermek lutfunda ; Kıymeti takdır edılemiyecek kj bulunarak acımızı paylaşanlara i alenen teşekkur ederız ! dar buyuk olduğu soyienen De Eşı: Saadet Malta . Kızı ! Lmıg Yakutu. bır soygunda orta[ Damadı \e Totuuları • dan kaybolduktan sonra e!e geçırı lcn uç değerlı taşın bonuncibuııu teşkil etmektedır Cumhuriyet 1063fi Çalınan ve bilaharc bulunan dı ğer taslar, Hint Yıldızı ile Gokyakut Yıldızıdır. De Long Yakutu perşembe guııü Floridalı mılyonerlerden John A. McArthur tj . rafından odenen fidyeyi necat karşılığında ele geçmiştir. TEŞEKKÜR İ G Yakılan gazete: TELEFON Numarasının Bugünden itibaren 4448 48 olarak değiştirildiğini sayın nuişterilerhıe arzeder Rekiâmcılık 1.4448; . Iu6i6 Birmanyada bulunan 100.3 kıratlık yakut'un değeri 140.000 dolâr (1 milyon 400 bin lira) olarak tesbit edilmiştir. Fakat dünyada bır eşi daha olmadığından, değeri tdkdır edilemiyecek kadar buyuk addedilmektedır. Muzede bekçilerin dahi bilmeriikleri çok hassas ve tesirli alâım ^rhekeleri tesis edilmiştir. Kolumbi> başkenti Bogotada El p gazetesinin öğrebnen fakülte< i aleyhinde bir yazı yazması büyük gösterilere sebep olmuş ^e tğ> ıeneiler 120.000 gazetevi bir meydanda yakmışlardır. Resimde gazetelcrin yakılışı fidrülüyor. Sekiz senedir yurt dışındayım. Her gün almakta olduğum gazetenizi dahi son yıllarda okurken zorluk çekiyorum. Uydurulmuş kelimelerin mânalannı bilmedığım için kaıîne ile dahi olsa, cümle mânasını çıkaramıyorum. Hiç duyulmamış, anlaşılmıyan, hiç bir ilmî dayanağı olmıyan, ne ıduğü belirsiz bu kelimeleri kimler uyduruyor? üydurduklan bu kelimelerle yazdıklan yazılan satanların piyasaya (....„. ) mal sürenlerden ne farkı var? Kimin ne hakkı var, benim ana dilimi anlıyamadığım hale sokmaya? Bır dil, ihtiva ettiği kelimelerin çokluğu nisbetinde zenginleşir. Ingilizceden yabancı kelimeleri çıkarın, ingilizce diye bir dil kalmaz. Mânası, söylenişi ve kullanılışı dahi türkçeleştirilmiş olan kelimeleri arapça, farsça ve osmanhca dıye dilimizden çıkarhp yerme uydurulmuş saçma sapan kelimeleri koymak istiyen bu ctatlı dil Hagen (Batı Almanya), (a.a.) uzmanları» na soruyorum.. otomojkinci Dünya Savaşı sırasmda bil, tren, tünel, radyo, televizyon, I Polonya'daki Sobibor ölüm telgraf, telefon, posta, transistör, kampında 250.000 Yahudinin röntgen, plâk, sinema, tiyatro, oöldurülmesinde rol oynamaktan pera, elektrik, tank, lâstik, kilo, sanık 11 eski S. S. subayı ile eski metre, doktor, futbol ve daha bun« bir polis memurunun yargılanma lar gibi yüzlerce her gun daima suıa dün Hagen'de başanmıştır. kullandığımız kelimelerin yerıne Basma açıklanan iddıanameye acaba neden yenilerini uydurup gore, bu subaylar ile polis memn kullanmıyorlar? Eğer bu kelimeru, Kod ismi cReinhard Harekâtı» lerin karşılıklarmı uydurmaya olan bır imha plânını âmirlerin kalksalar, okur yazar olmıyanladen aldıklarını dırektif gereğince rın karşısmda dahi ne kadar güuygulayarak Sobibor kampında en lünç durumda kalacaklarmı kendiaz 250.000 Yahudinin öldurülme leri de farketmişlerdir. Batıdan sinde rol oynamışlardır. gelenlere vize verecekler, doğudan Nâzi Generali Reinhard Heyd gelip de yüzlerce jnldır Türklesfich'in hazırladığı bu imha plânı miş olanlara pasaport verecekler. Sobibor, Treblinka ve Belzec ölüm Dilimizin bugünkü anlaşılmaz kamplarında uygulanarak en az hale gelmesinde sizin gibi yazı 1.500.000 Yahudinin ölümüne se âleminde şöhret yapmış kimselerin bebi>et vermiştir. , de vebali büyüktür. Çünkü sizler, Auschwitz ölüm kampı sanıkla çok pasif kaldınız. Biliyorum, her rınm yargılanmasından sonraki ea hafta bu dil keşmekeşine dokunubuyuk ikinci savaş suçluları dâ yorsunuz. Fakat kâfi değil. Dü vası kabul edilen bu duruşmalar Kurumu var ya! diyeceksiniz. Dil da 38 tanık dinlenecektir. Dinle Kurumunun ismi ancak Telefon necek tanıklar arasmda 1943 yı Rehberinde, durumu da devrini lında Sobibor'daki büyük firar tamamlsmış haremağalan gibi. olayından kurtulmaya muvaffak Bu işe sizin gibi gazeteciler önolan dort kişi de bulunmaktadır. ayak olmah, bu işi Gazeteciler Sendikası ele almalı. Memleketin aklı başında, türkçeyi iyi bilir kimselerini bir araya getirip, bir seminer yapıp keşmekeşe son vermeli. Her önune gelenin, yeni ke> Merhum Kazasker Mehmet Mazhar Molla ve Makbule Hanımın lime uydurmasının önüne geçmefc kızı. Zeki Altan'm eşı, Rezzan ıçin böyle kelimeleri kullananlan Konkell, Nazan Eczacıbaşı, Meh» takbih edip halka bildirmeli. Halk met Altan'ın sevgıli anneleri, Mehmet Ali Ediz'in kardeşi, Asu i da, aldanıp, anlamadığı uydurulj muş kelimeler güruhuna parasım man Turer'in teyzesı, Ralph kaptırmasın. Bu ış; cıddiye alınKonkell, Melih Eczacıbaşı Melike t Altan'ın kayınvalidelerı, Renın, I maz, kelime düzmecileri iireyip 1 Fusun Eczacıbaşı'nın anneannedurursa, bırkaç sene sonra birbilerı, Lerzan, Renan Altan'ın ba| rimızi anlıyamıyacaŞız. ba anneleri I Bu yazılanmı okuyan bazı kimALİYE ALTAN i seler, bana da gerici damgasmı 6 9.1965 gunü Hakkın rahmetine jvururlar. Fakat ben, Atatürku bir ka\tışmuştur. Cenazesi bugunkü j peygamber, mkılâblarını birer 7.9 1965 salı gunu öğle namazını I âyet, AnıtKabri de bir kıble gibi 1 muteakıp Şişli Camünden kaldıtelâkki edecek kadar Atatürkçü ve rılarak Kuzguncuk Nakkaşdede ' ınküâbcıyım.. O'nun dedıği gibi aıle kabnstanma defnedılecektir. «hayatta en hakiki mürşit Uimdir» AİLESt uydurmscıhk değil» saygıNOT: Çelenk gonderılrocmcsi larımla. rca olunur Eşber Köprücü İlâncılık: 8173 10642 (Brighton) 250 bin Yatıudiyi öldüreıı 11 subayın ılıını\ııiii\ı ba$ladı VEFAT T E ŞE K K Ü R Vefatı bızlere sonsuz acı veren Yüksek Mühendis """ SELÇDK SUNGUROĞLU m MACAO Baukçılar dıin bu adaııın açıklarında başlan vücutların dan ayrılmı; yedi ceset gordüklerini polise bildirmişlerdir. Macao Hukumetine yakın çevreler, bu cesetlerin civarda korsanlıkla geçinen kimselerin kurbanlarına ait olabilecegini belirtmisleıdıı:. nun cenaze törenine ve eve bizzat gelerek veya telgraf, telefon ve mektupla bagsağlığı dıleğinde bulunan bütdn dost ve tanıdıldara, Singer Sanayiı Anonım Şırketi ile Singer Dikiş Makinesi Kumpanyası muntesiplerine, ayrı ayrı te^ekküre teessurümüz mâni oldugundan, minnet hislarimizi burada ifade ederiz. Eşı ve Yavrusu Kayın peden ve Cemile İştar ve Supsuıı Sunguroğlu Kayın valıdesi Neset ve Benal Arınıan KeJdâmciLk (3486) 10645 IİMcuık; &ZİZ Okuyucumnznn pek samimî olan kaygularına iştirak etmekteyim, Kendisi gibi düşünenler pek çok» fakat fikrini yazanlar ve tepki gösterenler az. «Birkaç sene sonra bırbırımizi anlıyamıyacağız» sözü maalesef gerçekleşmeye başladı bile. Biz bile bazan gazetede birbinmizin yazdığını anlamıyoruz. Daha şimdiden Atatürk'ün nutkuna anlıyan gençlerin sayısı ne kadar azaldı. Degil eski eserler, hattâ 11520 yıl önce yazılmış eserleri de anlıyan seyrekleşti. 10 sene sonra bütün bunlar anlaşılmaz «kitâbe» ler haline gelecek.. galiba istenen de bu!. Mazimizden ve tarihimizden kopmak: B. FELEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog