Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

c DâKîllO SEKRETER KURSLâRI DONYA~$AMPlYONLAÖ »YETfŞTfREM öSRETMENlER'fe on parmakla yazmayı *ÖĞRETİR • İŞ BULUR *ÖCR£Tİ TAKSİFIE AUR. Merkez : Lileli, »ğayokuşu Cld. 14 T«l: 22 21 06 Bejroğlu: Lile Sineması karsısı 34/6 T t l : 44 90 11 Kadıköy:Altıyol, Kuşdili 8 Kat 4 Tel: 36 11 50 umhuriyet KTTRÜCUSUî YTJNTJS NADİ Şaheser Romanl&r GjEı. BOyvk Yaurhrm En GDwl Cıtftarf A , PREVOST Dunya edeblyıtınd» yüzyıllardan b«ri bir ben»rt d«ha y«x*tam*mi}, op»ralar» konu elmuf \ d rom ' * * * *IM '.cıltli beş renk ofset ceket kapb 12.5 L fcabartma MrA N O,N ,LESCÂUT * Ilâncıhk 8311 10630 42. yıl sayı 14764 Telgraf * e melrhıp 7 » , ^ o n , s r : 22 42 a d r e s i : C u m h u r i y e t UtanouJ Posta K u t u s u : t s t a b t r i Vo 348 9 0 22 42 9 6 . 2 2 4 3 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Solı 7 Eylul 1965 r£NÎ ADL/ Y/L TÖRENLE AÇ1LDI Bu telâş neye? "11 Mayıs Anayasasını değlştirmeye kimsenin gücü yetmiyecektir,, Ankara (Cumhuriyet Bürosu) « rfalet vılmın açüış töreninde bır konuşma yapan Targıtay Üdnci ' ^ BaiSanlanncian İmran Öktem, «27 Mayıs dcrrimi ile elde edilen hakJarın, devrimin getirdiği temel dbzeni belirten Anayasa hükiimJerinin değiştirilmesine kimsenuı gücü yetmiyecektir. Su veya bn asırı ideolojıden felen danmnışlar daima akamete ve büsrana uğnyacaktır» den.içtır. Ankara Hukuk Pakültesınde yapılan 1965 reninde Başbakan Suat Hayri Urgiiplü, Başbakan Yardımcısı Sulejinan Demirel, bazı Bakan lar, Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Sivil ve Askeri Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, hâkim ve savcılar ile Hukuk Fakültesi öğrencileri bazır bulunmuslardır. HİNDİSTAN PAKİSTAN SAVAŞES'DAKİ SON DLBUML' GÖSTEREN KROKİ HİNDİSTAN PAKİSTAN SAVAŞI BAŞLADİ eçimlerle ilgili butün isler, Yüksek Seçım Kurulunun yönetimi altındadır. Bn arada Anaya«ı \r Seçim Kanunları açısından siyasal partilerin durnmunu ıncelemek, haklannda sorumlu makamlardan bilji toplamak, seçimlere katıhp katılanuyacaklanna dair karar almak görev \e yetkisi de yalnız Yüksek Seçim Kuruluna tanınnuştır. Hal bdyle iken, seçimlere girecek partiler kanuna oyçun bir suretU tesbit edildikten, hatti sdaylar ilân edildikten sonra, seçim gününe şunnn şurasınd* bir ay kala, A. P. nin ikinci defa olarak Yiiksrk Seçim Kuruluna basvurup Türkiye tşci Partisioı seçim dışı bırakmaya ;avret harcaması yardnmuzda tepki ile karsılanmıstır. Bir siyasal parti. bir baska siyasal parlinin seçime girme niteliginden yoksun bulundutu hakkınds Yüksek Seçim Kuruluna nyarabilir. Huknken bn davranışa bir şey denemez. Aneak siyasal partilcr birbirlerinin tabü rakipleri sayılmak gerek tiğinden bövle bir davranış kamu oyunu ister istemez etkiler. Nitekim A. P. nin son müracaati de bövlf olmus, hakuki olmaktan çıkarak ortada j>sikojojik ve politik bir gelişaaeye yol açmıstır. Türkiye Isçi Partisi, yurdn nmzdaki siyasal partüeriu en ktiçüfüdür. Parlâmentoda henüz bir tek temsilcisi yoktnr. Bu partiyi yönetenler, Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs Anayasasına ba&lıhklarını her fırsatta tekrarlamaktadırlar. Programina gftre T.I.P. i ötekî partilerden anran baslıca fark halkçılık. devletçilik ve devrimcilik ilkelerine daha derin bir inançla baçlanmış bulunmasıdır. Nereye kadar halkçılık. nereye kadar devletçilik, nereye kadar devrimeilik? Bnnu anlamak için adamları dinlemek lâzım. Oysa, adamlar don bir, bugün iki, balfcın Karsısına yeni yeni çıkıyorlar. Çıkıyorlar da ne yapıyorlar? Vlemleketi altüst edeceğiz. Anayasayı rafa kaldıracağiz. bütün nretim araçlarını ksmulastınp proletaryanın diktatörlüğünü mıi ilân edeceğiz, diyorlar? Bir bövle bir sey duymadık. zaten duy. mamıza da imkân yok. Anayasavı zorla değistirnıek suç oldu • fcuna göre, o suçn biri isleseydi simdiyedek elbette koğuşturma>a ngrardı. Tara tersinc, bizitn dnvdu|umuz ve okudujumuz hu partinin yürürlnktekı Anavasa sınırları içinde ekonomik kalkınmamıza hız verecefci, karma ekonomiyi daha rasyonel bir bi(imde uvgulı>acacı, nlusal ba£ımsızlı£ımızı rüçlendireceği; halkın sömürülmesine ve rarçur poiitikasina engel olacaçı konuları üzerinde düğümlenmektedir. Bn dediklerini nasıl basaracak Türkiye tsvi Partisi? Elbette Meclise temsilri göndererek. millet kürsüsündeıı milletvekillerine fikirlerini açıklıyarak ve böylece ileriki seçimlerde coîmnlnğn kazanıp fikirlerkıi u\nılama imkânmı kazanmaya çalısarak. Işte çerçek demokrasi dediçimiz de siyasal partilere esit olarak bu ortamı saelıyan rejim demektir. Devlet yönetiminin bası bos kalması, memlekette küçük bir azınlığın keytî idare sürmesi, Parlâmentoda bir, ya da birkaç partinin çoğnnluk diktatörlüğüne başvurması bn yolla önlenir. Bu da sanıldıiı kadar fiir bir is desHIdir. Anayasaya tam bir saygı gösterelim, onn iyi nivetle uygulıvalım, yeter. Yaxık ki kimi eevreler bu pek basit terçe^i bir tfirlü kavrıvanııyorlar. Son tutumları ile, A.P. yöneticileri, yurdumuzda çok zararını gördüğümüz eski 7İhniyettrn hâlâ knrtulamadıklarını apaçık gözler önüne bir daha serdiler. Araa unutmıyalım: Bu zihnnet artık memlekete deçil, olsa olsa sadece o zihniyeti kafalanndan söküp atamıyanlar.ı zarar verecek bir nitelik kazanmaya baslamıstır. 1965 yılının seçmeni 1958 yılmın seçmenine tıpatıp benziyor sanılmamalidır. Her çeçen gün halkın göziinü biraz daha açmaktadır. A. P. yoneticiierinin telâsı da belki bn «erçefci sezmeye baslamatanndan ötürüdür. Yalnız, dejisen toplurn şartlarını dnrdormak için eski metodlan denemekle hata ettiklerini anhvamıyorlar. Bunu anladıkları RÜn galiba is isten eeçmis olacaktır. Hind ordusu Lahor şehrine hücum etfi DIŞ HABERLER SERVİSİ mj esmir yüzünden Hindıstanla " ^ Pakistan arasınd» çıkan an • lasmazlık, dün iki ülkenin de bütün kaynakları ile karsılıklı savasa baslamaları seklinde sonuçlanmıstır. Bu arada Hınd ordusuna mensup knvvetler, batı Pakistandaki Lahor şehrine hücum etmiş ve sehri bombardıman etmistir. Yeni Delhl'de dolaşan soylentilere göre Hind Öncü Birliklerinin sının aşmalanndan sonra bir iki saat içinde Lahor teslim olmuştur. . Lahor üç mil mesafede Moğul'da çetin carpışmalar olmaktadır. Ote yandan hem Pakistan hera de Hindistan askeri hareketle iljill haberlere sansür koymuşlar4İır. Gayri resmi tahminlere ghra Hind Ordusu 825.000 kisidir. Pakislan'ın ise 230.000 kisilik bir askeri gücii vardır. Buna karşılık Pakistan hava kuv\etlerinin daha modem teskilâth oldnğu söylenmektedir. 181 bin dosya Yargıtay Birinci Başkani Recaı Seçkin'in hastalığı sebebiyle yenne konuşan kıdemlı İkinci Baskan tmran Öktem bzetle şunlan soylemiştir: 1 Geçen yıl. Yargıtaya intikal eden 181 bin işten 161 biııi çikarümıştır. Sikâyet edilen iş çokluçunu ortadan kaldırmak. suyu başmdan kesmekle mümkündür. Yargıtayın 11 Hukuk Dairesinden 5 i eayrimenkul işleriyle nğraşmaktadır. Bu durum, gayrimenkul mallann henüz zapt ve rapt altına almmamış olmasından, ka dastro ve tapulama islerinin tamamlanmamasiDdan ileri gelmektedir. Yeni kira kanunu şart 3 Anayasa Malıkemesince gay liaıenkul fcraları baJckmdaki kanunun bazı maddelennln ıptal edilmesi ve yeni hükumlenn getirilemeyişi üzerme Yargıtayca iki içtihadı birleştlrme kararı alınmıştır. Yeni kanun çıtancaya kadar yürürlük+e olan bu kararlar şöyledir: A) Yeni dönem kira parasının olağan rayio ve bu tesbit edilemezsp ekonomi esasları, hak ve nesafet kurallan uyannca bilirkisi tarafından bildirilecek kira parası esas alınarak hâkim tarafmdan belirtilmesi gerekhr. B) Aylık kira parasının belirtilmesi için kiralayan veya kıracı tarafından açılacak tesbit dâvalannda ayhk kira parası gözönun de tutularak asliye ve sulh hukuk mahkemeleri görevlerinin belli edilmesi serekır 3 Yeni bir kira kanununun hazırlanıp yürürlüğe konulması 7onınIuğTj vardır. Adlî yılın açılışında Varjrıtay Başkan Vekili İmran Öktem konnsuvor CHP ve CKMP nin seçim beyannameleri hazır PAKISTANDA KARAŞt Pakistan Curahurbaşkam Marefal Eyüp Han, Hınt ordusunun Pencab bolgesinde Pakistan smırını aşması üzerine Pakistan ulusuna hitab'en radyoda bır konuşma yaparak «Hin • distan ile savaş halinde olduklarını» söj'lemiştır. Ancak Cumhurbaskanı, Hın distana karsı bir savaş ilânm dan soz açmam1,;. sadece Paki":tan ulusuna «muhasematın bir sava# seklini aldığını» biliirmıştir. • 100 milyon Pakistanhnm «Hint silâhlsn ilelebet susnncaya kadar kendilerini rahat hissetmiyecegini» söyliyen Eyüp Han, «Düsmana ezici darbeyi indir mek için hazırlıklı olmalıyız» demış ve halka $uyle seslenmiştır: < Gidin, düşmanı karşılayın... Tanrı sizinle beraberdir.» Bu demeçten sonra bütün Pakistan topraklanrıda olağanüstü hâl ilân edilmistir. Pakistan hükümeti. Lahor bölgesindeki Hind taarruzunu püskürtmek için Pakistanm yardrnı için SEATO ve CENTO müttefikleri nezdinde teşebbüste bulunup bulunmadığını söylemekten kaçınmıştır. «ANCAK PLÂNA ÜYGUN DIŞ YARDIM KflBUL EDILECEK» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nin «Cumhuriyet Halk Partisi Söı Veriyor» başlığını taşıyan seçım b'vannametinin esaOarı telli olmuftuı Bcyanname «Bildirge» adını taMmakta ve Top rak Reformu, vergi polıtıkssı, dı= tıcaret potıtıkası, Petroi gıbı onemlı konularda CHP'nın göruşu ve yapacağı işler sıralanmaktadır. CHP nin «Bildirge» si önce bir komite tarafından 70 sayfa kadar olarak hazırlaomış daha sonra Prof. Turhan Feyzioğlu ve Bülent Erevit tarafından yeniden elden şeçirilerek. 40 sayfaya indirilmiştir. Dün toplanan CHP Parti Meclisi bu 40 sayfalık beyannameyi daha da kısaltmak için çalışmalarda bulnnmustur. Dığer taraftan CKMP seçım beyannamesı de hazırlanmıştır. Kalın bır kitap halmdekı seçım beyannamesinde. demokratik rejimin emnıyeti ve hurriyetler konusu ile ilgili hususlar, işçi ve köylü mesel»lerı. Tıırkivenin hızla kalkındınlmaşı ile ilgili konular yeralmaktadır Türkiye Işçi Partisi (T.t. [SEÇÎM BEYANNAMELERtNİN ESASLARINI P.) ön ve ard fikirleri, niyetleri, döşüneeleri ne olursa olBELfRTEN GENİŞ HABER 7 nci Savfamızdadır.] son, but;ün, kanunlanmıı çerçevesinde, kurulmnş bir siyasî teşekküldür, ve seçimlere firYILMAZ meğe hazırlanmaktadır. A.P. de, tutturmuş. binbir ÇETİNERİN dereden sa getirerek ikide bir, Seçim Kuruluna koşuyor, ve RÖPORTAJI bn partinin seçimlere çirememesini saflamaya çalısıyor. Çocnkluçumuzda, evvelâ uluorta meydan okuyan, hemen sonrs da dayak yemeğe başlayınca «mnallim bey, muallim bey, beni dövüyorlar» diye bajırarak kaçan okul arkadaşlarımız vardı. Biraz ona benziyor. D. N. Hint Pakistan savaşının başladığı şu günlerde iki ülke de bütün güçlerini bu yola sevketmeğe çahşmaktadır. Resimde Hint gençlik teşekküllerinin bağhlık ve destek bildirisi Bajbakaa Şastri'ye verilirken görülüyor. Bağhlık Bildirisi Kararların tartışılması ve mahzurlar 4 Mahkeme kararlarının Hım çerçevesi dışında, uluorta tartıv (Arkası S. 7. 8ü. 4 de) Değiştirme Birliğine giiçlük çıkarılmıyacak 3 Trafik kazası: 22 ölü, 57 yarah Dun jurttaki trafik kazalarında Zile'de 13. Eskişehir'de 7 ve Bur«sa'da 2 kısi olmüştür. Ayrıca Eskışehirdekı kazada 47 kişi de yaralanmıştır. Dığer iki kazada yaralananlann sayısı 10 dur. (Oenis haber 7 nci sayfamiHladır) 40 sayfaya indi AP, TIP. LE İLGİLİ YESİKALAfll DÜN SEÇİM KURULUNA VERDİ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partisi Genel Merkezinden açıklandığma göre, Türkiye îşçi Partisinin 10 ekim pazar günü yapılacak olan rnilletvekili seçimlerîne katılma hakkının iptalini hedef tutan vesikalan navi lâyiba, dün, AP Genel Merked adına Maraş milletvekih Kemal Bağcıoğlu tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına verilmistir. Yakışmıyor insanlar beraber yaşamasını oğrenmedikçe bu işler düzelmez ames Baldvvın'in anlattıklanm duydukça hayretim ve bununla beraber üzuntüm artıyordu. . Yıllardır, hürriyetin alabildiğıne hukum sürdüğü Amerikada insan lar böyle bir ayınına tâbi tutulsun akıl almıyordu bunu!.. Ama ardı arası kesümiyen olaylar, gittikçe şiddetini arttıran zenci düşmanlığı ve bunun yanında, siyah insanlann artık uvamp, seslerini dünyaya dn.Tirra.ı ları bütün acı hakikatleri ortaya çıkarmıştı... Irk ayırımının çok gerı bir zılınıyet olduğunu bugün pek çok beyaz Amerikalı da anlatmıştı kt, sıyahlarla beraber btanm müradelesini yapıyordu... Baldwin, otordnğumuz balkondan, Kabataş vapur iskelesine doğrn gtlen araba »apurunan denizde v'izrti^i hattı göstererek: Bana bu manzara, bizim nehir gemilerini hatırlatıyor, de. (Arkası Sa. 7, Sn. 1 de) J ,Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Silâhh Kuvvetler Kıbns Türk Alayının 234 subay, astsubay ve eröte yandan seyir halinde o • den kurulu Değiştirme Birliğinin, 14 eylülde Ada'ya girmesi için Kıb lan bütün Pakistan ticaret gemilerine en yakın tarafsız veya rıs Rum yönetimi bast Makarios'a «dost» bir limana yanaşmalan gönderilen nota'ya evvelki gün emri verilmistir. Pakistan De • cevap gelmiş ve cevabi nota'da nizyolları Idaresi, bu gemilerin Türk Değiştirme Birliğine her han Hindistan kıyılanndan mümkfin gi bir zorluk cıkarılmıyacağı bilolduğn kadar uzaklasmalarını isdirilmiştir. temiştir. Makarios'un notasında, Birliği(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) mizin, Kıbnsa girişi sırasuıda, zor luk yaratecak tedbirler alınmıyacağı belirtilmekte, ancak bu davranıştan, Rumlar tarafından feshedilmiş olan Ittifak Anlaşjnasının yürürlükte olduğu anlamınm çıkanlmaması kaydedilmektedir. T.M.G. TeşkUâtt, Hindistandaki Öte yandan, hükümete yakın Müslümanlann baskıya uğrama I çevrelerden öğrendiğimize göre, b n ve Keşmir olayları karsısında yardımda bulunmaları için • Hükümet, Değiştiıtne Birliğinin dünyadaki bütün gençlik kurulus , Kıbnsa çıkışı sırasında, en ufak bir olay karsısında bile, çok ciddi larına. hükümet ve oluslararası tedbirler uygulamaya karar verkurumlara birer bildrri föndererek çağnda bnlannrastar. miştir. IHTAR Türk gençliği Pakistanı destekliyor BOLU. (Cumhuriyet Bürosu Dün bir seçim gezisine çıkmış bulunan AP Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal. Boluda bir kapalı salonda konuşmuş ve CHP nin devlet zoru ile kurulmuş bir parti olduğunu iddia etmistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) ASALİ «AP KADROSU AYDIN VE ATATÜRKQÜDÜR>) Kıbns meselesi görüşülecek Liderler bugün toplanıyor Adalet Partisi TtF'den korkuyor Gazeteler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Taşb relerinde izliyeceiı politıkanın da, lıderlere, bu buat Hayrı Ürgüplü, bugün saar İÜ oa, beş sıyasi toplantıda izah edilmesi beklenmektedir. 1 irtı lideriyle, Kıbns konusunu göruşmek üzere, 8 MÎLYONH K YARÜIM üir toplantı yapacaktır. öteyandan, Kıbrıs'ta kötü hayat şartları altınToplantı sırasında, Başbakan, A.P. Genel Bas da yaşıyan soydaşlanmızın, durumlarını düzeltkanı Demirel, CHP Genel Başkam Inönü, CKMP mek amaciyle, Dışişlen Bakanlığında yapılan çaGenel Başkam Türkes, M.P. Genel Başkam BölükKsmalara da hız verilmistir. bası ve YTP Genel Başkam Alican'a, Kıbns koBu ay içinde, Kıbrıs'a, g milyon lira tutarında, nusunda yapılan son çalışmalar ve hükümetin al Kızılay yardımı yapılması kararlastırılmıs ve Adamak karannda olduğn yeni tedbirler hakkmda bil va çönderilecek pıda. çiyim esvası ve ilârların lisgi verecektir. Toplantıda, Türk Hüküraetinin, Bir tesi, Rnm yönetimiııe verilmeU üzere dün Lefkoşe lesmis Milletler Genel Kurnlund» Kıbns mürake Büyükelçüifimize «önderilmiştir. NADİR NADİ T AZ ISI Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog