Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A S I N Ü Y İ I A Y I A H L A K Î A S A S I N A E D E R T A A H H Ü T Sahib!: NAZblE NADİ * Genel Yayın Mfldttrfl: ECTFT GÜRESİN • Sorumlu Yazı tjlerl Müdürü: EROL DALL1 *• Basan ve yayan: CUMirüRİYET Matbaacılllc v« Gazetecilik T.A.Ş. . Cağaloglu Halkevl «okak No. 3941 Ueydam, Edırn» Hanı Adana Telefon: 4550 * 4NKAKA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenlşehir Telefon: 12 09 20 • 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Gazi Bulvarı No. 18 Tel; 31330 tLLERİt BÜROLAR ABONE ScneUk 6 aylık 3 «ylık re TOrkly» 75.00 40.00 22.00 İLÂN UO.00 S0.00 44.00 •••** t S 4 • tad mhUeltrAa imntia*) H*«a, Nlklh. Brlenm*. Dofum (Hakta) ÖUm, Uerlit Tefekkür r* Kayip K«TI» (KcJJmMl) «9 40 39 7S »0 1 SAYISI KURÜ9 Siyahlarm isyam (Baştarafı 1 inci sahifede) Siyah insanların hurriyet mücadelesini kalemi ve kafasiyle yapan Baldwin, bir an durdu ve bekledi cevap vermek için... Isteksiz de bir hali vardı konuşmağa .. Her halde, diye devam ettik, bu bitmeyen kavganın Bedenini o hikâyenin içinde bulmak mümkün değil?.. Cimi hafifçe yerinden kıpırdandı : Ama, dedi, Los Angeles hâriiselerinin nedenlerini onlar çok çok iyi bılirler!.. Bilirler, fakat hakikatleri yazmak iş'.erine gelmez!.. Bu defa ben : O halde, dedim, bunları «iz anlatsanız da Türkiyedeki okuyucu Siyah Beyaz ırk mücadelesinin içyüzünü sizin ağzımzdan öğrense olmaz rriı? Bald\vin. bembeyaz dişlerini gösteren bir gülüşle önundeki vıski kadehinden bir yudum ahp boğazının kuruluğunu gıricrdi... Ve kcr.usmağa ba«lad: : Baldvtin bunları aulatırken, sözümün öııiine getirivordum... îstanbulun filânca semtinde oturan yine bu memleketin vatandaşı birtakım insanlara, «Sen surada ev alabilirsin, ama öbür tarafta alamazsın . Surada ev kiralıyabilirsin, fakat diier tarafta kiralıyamazsın» dive baskı yapılsın, zorlansın .. Olacak is değildi bu... Aklım almıyordu ötedenberi okuyup, duvduçumuz bu insanlık dışı muameleleri .. «v n Fa k » i a rno Sovyet bandı.rtlı 31 bin tonlıık İvan Franko» gemisi bııgıın saat 13 30 da Karadenizdeki Sovyet Iimsnlarından ?1S turıst getiımistir. Gemideki turisılerin çoğunluğunu Fransızlar teşkil etınektedir. «ivan Franko > yarın saac 12 de Akden'ze muteveccîhen İstaııbuldan ayrılacaktır. Ayrıca Yıman bandıralı «Arganot» gemtsi bugıin Istanbula çesıtli mılletlere mensı:p 110 turist getirmiştir. I7MIRDF İZ.MLR. (a.a.) Yunan bandıralı eAtidntıca* yoicu gemisi ile I2mr\ir'e bugün 654 turist gelmiştir. Genelljkle Fr.Tri5i7 TfHİv:ın V.nan, Allman ve Belçikah, olan turKtleıın bir kısn.ı şehirde gezinti >ypmı?. bir kısını da Efes ve Bergama;* a gitmiı?lerdir. gemisi 718 turisi getirdi Tip'i seçimlere sokmama feşebbüsü tepki yarattı (Baştarafı 1 İnci Sahifede) i bakmüııii ^uzöniinde tutan Yüksek Secim Kurulu, 3 subat tarihindeıı sonra bir partinin tt*kij lâtında mrvdana selecek infisah1 ların durumu defistiremiveceâi«TürkUenin her \ erir.de duni ve o p.ırtiııiıı seçime katılma rum bövledir. A.P. Genel Mtrhakkına dokunmıvacasını, karakt7İııe bu haberlerin her yerden ra bağlnar.ık I)e%let Kadvosunjrlnırkle olduüunu bilivoraz. İ dan dr\amlı olarak ilân ettirmiş1 TİP'in UotiTelerinî h;ı«tna. nartir. ti merkezlerini arama teşebbüsKaldı ki. Türki\e tci Partiii'lerıııdeıı suııra. sinııli ıie. TIP ın . nin teskilâtı 3 şubattan bu yana sroimlere îirenıiveceji ortav3 acıs sibi selismiştir ve selismektıldı. Kararı Yüksek Seeim Kutedir. Bu srelisme halkımızın hızrulu \ereeek. A.P. nin delilleri la uyanmakta \e geıçekleri »örhnkkında etraflı l»ir bilci^e MInıektc olduğunu ortaya kovmakhi|) değiliz. Bu konudaki seliştadır. Adalet Partisi ybneticîleıneleri dikkatle izlemekte> iz. rini telâs ve korkuva düsürrn de A.P. ^amimİN etsizliktrn \e fiesaseıı budur, Taslı sopalı saldıkirsizlikten parcalanma> a nı.ılırılar. iftiralarla önüne geremeknrndnr. Bu ne\ i tesebbüsler favdikleri bu gelişme>i, simdi de da çetirmez. A.P.. itibarlı hir kanuııu zorlayarak durılurmak parti olarak vasaraak Kti\or<a, hevesine kanılmıslardır. Uemirvatandası aldatarak oy almakkırat sembolıi ile hirlikte. Tahtaıı vazseçiin. memlfketin dertkikat Konıisvonları \e Vatan lerine e^ilme^i öürensin.» ( epheleri kıırmus olan Tİhnive• tin de mirasçısı olanlar ¥1 Mayıs Vnavasasına savçılı olmavı öfrenmelidirler. \ e de öçreneceklerdir. Milli irade ancak Aııayasa'nın cizdiği Matürk devrimTİPın Sağmaicılar'da d.in du I leriııe sadakat hattının ilerisinzenledıgi sohbet toplantısında > de trcelli eder. Vatandas haklarınııı ;enis!ptilemh eceeini iddikonussn fstanbul milletvekili aaya cüret eden, yani halkıu budayı Kemal Nebioğlu. A.P.'nin. günkü sefaletinin sürüp ;itmeTİP'm «ecinılere katılmama^ı sini isteyen Adalet Partisi vönriçin Yüksek Seçim Kuruluna yapticileri, Anavasamızın çetirdifi tığı mıiracaata rieğinerek: «A.P. sosval demoUrasinin, ancak Türkanalı eözlerle memleketi yöıiflkiye tsoi Partisi'ııin seçime katımek is(iyor. TİP'in secimlere «ir Iıp Büvük Meclise ^irmesiyle temesinden korku>or. 1950 seıimmele oturaca'ını bilmek zorunlerinde CHP'yi alasa^ı eden ku\dadırlar. Ak«i halde Anayasa'yı vtl. TtP'in iktidara gelmesini hükümran kılmakla ödevli busaglıvacaktır» licniıstır. lunan nvanık vatandaşlarımız bu serçeti. «aflet içinde olanla• ra öjrftmesini bileceklerdir.a AP parçalarmıaya mahkumdur Soygun sanığı Mümlaz Cizrelioğlu kıyafet değiştirmiş! EN AĞIR İŞLER ZENCİLERE VERİLİR Cımi snzlenne devam etti : « Birtakım zenci rnahallelerinın dışında hayat hakkı yoktur siyah insanlara... Bir kenar bölgeye hapsedi'.miş gibidirler. Ve bıtun zenci gençhği düryayla ilişiği kesiln'.iş bu hapishanenin içindedır. Halbuki onlann daha iyiyi, daha guzeh gorrae'i. os,renmesi hakkı değil midir? Zenci mah?i!esindeki ukul'.arıa kahtei du"=üktür. Standardın altında. kohnedir.. Bii'im çocuklarımız beya7İarın okuJuğu oku'.'.ara alınma/!ar... Ne\v Yjrk'ta eğitim sistemi böyle kurulmustur.» Ca'«ma şartları na^il siyahlar iıın? « En aîır \e p.ırası eıı a7 olan islerde calıstırılır zenciler N'e» York'Iu zeıırilerin toğu 10 Numaralı 'enuİKava haslıdırlar. Buradan trmiıı edilen ücret pek azdır. Çocuklar da aııa \e babaIarına bakarak amı sendikaya airerler. Esa<en ivi i>.lere zenciler umumiyetle alınnıa7İar . Sıizün kısası; Amerika Kİbi, kâr sistemi üzerinde kurulmus bir memlekette zenciler daima kııllanılmava mahküm bir araçtır!.» Jame5 Bald.vin derın bir söğüs geçırdi ve «tjrra ^<ı?ier:ne şunları ilâve etti : « Biliyor musunuz ki. Guneyde bugün hâlâ siyahiar, beyazların oturduğu otellere. lokantalara ahnmazlar... Ve onlarla aynı tramvaylara binemezler! Yasaktır bu .. Haîbuki: çok eskiden o topraklar üzerinde hep beraber ve sulh içinde yaşamıştık. Beyazların çocuklarını siyahlar emzirmişti. Kundaklarım sivahlar baelamı?, onları büvütmü^, yetiştirmUti'.. Ke acıdır ki. bugün aynı bevazîar; siyahlarla otobüste vanyana otdjrmaya tahammül edemiyorlar!..» Baldnin daha sonra, Amerikadaki siyah bevaz ırk ayırımını şövle izah etti : « Amerikalı he%azların. 7Piıcilere karsı bir suçlu komplekM vardır. Zpnci onlar icin havvan ffibi dısardan çftirilmis. alınıp satılabilen bir mpta eibidir . Ve yıllar \ıh bj böyle olaaelnıı^tır. Sivah insanları G'irür.re. h^\a7 Amer:kalıl?r b\ı kompl"k'sten kurtularr.a/lar . Ama onlar bilrrieîidirlpr ki; bu topraklar sadrce beyazlarüi değildir.. Dedelerimizin doğup büyHidiigü ve onardıŞı Amerika'da en az onlar kadar bizım rie !"ikkımi7 vardır!' !• 20.AŞIRDA GAYRİ INSANİ BİR DAVRANIŞ... «Önce Amerıkajı coğrafî o!arak ikiye bölmek lâzım .. Kuzey ile Guney diye... \Vashiigton i^e bu iki bölge arasında bir çızgiriir... Bir ay önceye kadar Guneyde eya'et kanunları huküm surmekteydı. Zencılerin oy verme hakkı yokîu. Beyazlar oy kullanır da, siyahlar r.ıçın oy kullanamaz?. Buna mâkul bir cevap vermek mümkün miidür acaba? 20. asırda böyleşıne gayriinsani bir davramşı irah edebilecek bir canlı göremiyorum ben!.. Guneyde Mississippi eyaletin:n bir senathrü var diyelim. Bence bu adamın senatörlü^ü meşru deeildir... Çünkü, Missıs«ıppi'nin uçte ikisini teski! eden sıyahlar oy kullar.amarnışlardır. Bay Senattir ise sadece beyazların oyları ile Kongreye seçilmıştir! Vıllardır bu hakları kullandırılmayan zencilerin oy verebilmesi için hükümet, seçmen kütükleri hazırlatyor ama, bunda çok EEÇ kalınmıstır.. Ve Baskan Johnson'un imzaladığı bir kanun sıyahların Kittikçe artan ba^kısivlp çıkmı^tır..» TMGT, petrol isçiieri grevinde arabuluculuk yapacak «Kapalı gözle memP»'ıol1 Sendı;ası, tın>"'i ^o/.leşme gereğınce ucretlere zara vapılmadıâından. Türki\e. Pet | rolleri A O. nin Batman Hafi ! nerisi ile Keşan ve Malatya d^ki iş yerljerinrie, daha önce ilâr "ttiâi grev. 13 pvliıl pa/aıte?! «abahı bashyacaktır. Bilindiği üzere Bakanlar Ku . rulu, yetkisine dayanarak Batn.an grevini 3 av ertelemisti Bu < ire 3(1 a«'i«*noîa do'.rrustır ; TMOT ARABTM Cl l.t K YAPACAK Bu arüüa Tjrkı\e Mıl'.i Genclik Teskilâh ıle Türkiye Mılü Talebe Federasyonu Baskanları Petrolls S^ndikası ile Türkive < Petrolleri Anonim Ortak'.ığı a j rasında çıkan anlaşmazlıgı gıev ; sız ve en âdıl sekilde çözümlenme«ır.i sağlamak icin «arabuluculuk» gıirevini yuklenmeğe hazır olduklarını bildirmiMir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhiı. arabuluculuk teklifmi ulumiu karsılamıştır. leket yönetmek istiyorlar» Aybar: AP nin bu teşebbiisii de reddedilecektir Öğretmenler IBaştarafı 1 İnci Sahifede) « Devlet memurlarının sınıfIandırılması konusunda yapılan çalışmalar ilerlemektedir. 13 evlül tarihinr kadar hütün kurıınılar sınıflandirma ile iIe• 1 > trkliflerini bize vereceklerdir. Bo tarihten snnra hütün kurumlar, kadro teklifleriııi Malive Bakanlı^ına bildireeeklerdir. Malive Rakaıılısı hunları bir düzrnc koyarak, bizleri de RÖrüslerini »1dıktaıı sonra hir kadro kannnu ha/ırlı\acak ve önümüzdrki de\rede T.B.M.M. ne sunacaktır.» KUZEYDE DURUM DAHA BAŞKA... James Baldvvın bunları anlatır ken ıyice heyecanlanmıştı. Ve hır anda. Amerikadaki sıyah insanların hasretıni duymuşçasına «eM tıtredi ve konusmasına rievsm ettı : « Kuzcyde ise durum daha baska . Siyahlar, kanutıen istedikleri isde çalısabilirler. Ev satın alabılirler, hürdiirler. . Ama tatbikatta bu bö\Ie de£ildir! Ba/ı kanun dışı kmvetler vardır M, siyah insanlara medenî haklarıııı kullanma fırsatını \ernıez. Meselâ; Ev Sahipleri BirIisi, siçorta kumpanvaları ve hirtakım dernekler ile korkuııç hir fkonomik baskı, renginin siu l ı olma.sından baska hiçbir kalıahati olmayan insaııhırı daima ezer!.. S;>rlı ınsan!ann ev satın alraa>ına kanun cevaz vermistir ama. Ev Sahıpler: Bırlıği buna katıycn miİFaade etmez.. Bırakıni7 satın sîmayı. 7enci mahalle«ırv.n riısınrip ev kiralamak. otur nı^k bile siyahlar ivin Tnümkun Diğer tasarılar Devlet Personel Daiıesi Ba«kan:. di^er kanun tasarıla.ı hakkmna u v > kor.!i<nrj = tı;r: « Personel relormu jırotramına ınguu olarak hazırlaııaıı özt'l idareler Ptrsoııel Kanuııu İle Belediyeler Personel Kanu mı da sörüvleri alııımak ıızere üniversitelere, Bakanlıkljra, il • lere vr belediyelere eönderil • mektedir. Bu tasarılar. kasım avı itinde Uakanlar Kuruluna sunulacuktır. Avııı ])rosram ^ereîiııcr, iKti.adi de\let tesekkülleri Persoııel Kanun ta>arısı ile veni EmeMİlik Kanuııu üzrrindrki calısnıalar da biter bitmez a\ııı yolU T. B. M. M. ne sııııulacakiır. Bu kanuıılar üzerindeki (.a hızlandırılmıstır.» YARIN İ.\SAXLAR BKHABFR VAŞAMASIM ÖGRKNMEDtKÇE BU İŞLER DLZELMF.Z. Ankara, (Cumhuriyet Biirosu) Turkive Isçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Avbar. TÎP' in seçimlere giremıyeceğı iddıasında bulunan. A.P. yöneticilorine cevap vererek. «A.P. nin Yiiksek Secim Kuruluna vaptıtı hu savrioiddi tesehbiis. hirincisi gibi reddedilecektir» demı«f r. Aybar dempcmde sunları soylemistir : « Sevime katılma hakkı kanuna «öre secimin baslan^ıç tarilıi olan 3 ağustostan 6 ay önce, vaııi 3 subat 1 6 te kazanılır. M5 Türkive tsci Partisi kaııunuıı arıdıjı hütün şartları hu Urihte yerirıe tetirmis \e lçisleri Bakaıılı^ınca hazırlanaııs belgelrre SÖre Türki>e Isçi Partisi'nin seçime katılma hakkı Yüksek SeVİnı Kurulu tarafmdan kesin olarak karara ha°ljnıp ilâıı edilmistir. Kanunun. \ukarı\a ii/etlrdİ£İmİ7 bu hükıtıü seOnif katılma hakkını kizanmıs parlilerin uznn bir süre önceden belli olması amacını »ütmekte ve rakip partilerin kanunsuz ve hileli yollardan birhirlfrinitı teşkilâtıııı eökertme tesebbüslerine srt çekmektir. Nilekirn kananun bu Baykam AP yi itham etti: «Devlet kadrolarında partizan emellerle tahribat yapılıyor» Ankara (Cumbnriyet Biirosu) Son günlerin »n çok ilgi toplıyan konularından biri haline «elen. AP li Enerji Bakanı M" Turgut'un. bazı genel müdürlerı guıevlerinden alma caba.ı kunu^unda. CHP nin gönısjı lür. paıii genel sekreter yardımc:ı Sup'ıi Baykam tarafındarı açıklanmış ve Baykam* «AP nin partiranca davrandığını» ilerî süıei"k. bu p.ırt'.yi ^iddetle ı'ham e t n, i ! ı ]• Dfvelı e;ra(ından Kndın Akırj'.n e~i. Turgut. Ayhar.. Tıırh.m \ > P.rihan Akın'ın t ınalan Hı Ahmt oölu OLUM C.K.M.P. Genel Başkanı Alpaa j ISp «linirlendiğimuı bir knnadnr» lan Türkeş, «Biz bu*riin siraset • demiştir. hayatında ortaya çıkmış siyasetGenel Başkan Tardıması EnAnkars (mjı.) Yetkililer, bir çilrri beçenmedieimİ7 için. sevver Kök, Genel Yönetira KuruJu suredenberi polis tarafmdan »mrdiçimiz. beğenmrdiğimiz siyaüyesi Mustafa Kaplan v« ban aranmakta olan, «iki milyonluk set hayatına atılmif bulunujodaylar da toplantılarda haar busoygun» olayı sanıklarından ruz» demiştir. lunmuşlardır. Mümtaz Cizrelio*lunun, tâkipten Kartal ve Pendik Uçelerinde kurtulmak amaciyle kılık kıyadüz«nlenen sohbet toplantılarınfet degistirdiğinin tesbit olunda konusan ve vatandaşların çe ' duğunu açıklamışlardır. şitli konulardaki sorulannı ceöğrenildiğine göre, öncekl gevaplayan Türkeş devamla şunları ce, Gençlik caddesinde oturmaksoylemiştir: «Biz reformlar için ; ta olan Turgut Soydemirin eviEöröşlerimizi progTamlanmızda ne giden Cizrelioğlu, kendisine açıkladık. 40 bin kö\e doktor. okapıvı açan Turgudun 11 yaşlakul ve öğrrtmen temin etmenin. DENİZLt Denizll Yüks*k rındaki kızına, evde kims olup bu şartlar altında imkânsız olduTahsil Gençligi siyasi partilerin olmadığını sormustur. Küçiik ğunu hesaplavıp on kövjj bir a : milletvekili aday listelerinde f!n kı/ın. €babamla annem. bir ifarava (etirecek programlar hazırsırayı alan her Uç adayın katılade için polislere gittı» demesi ladık. Bu fikîr karsısıntta fikirle cağı bir açık oturum tertipleüzerine. Mümtaz eve girmiş ve çıkaoaklarına. biitiin kıivleri nmistir. üzerindeki yesilimsi takım «lbikarakmısız. topraklan ellerinden 11 evlul cumartesi ıriınü yapılasesi ile gömleğini. çoraplarını alacakmısız şeklinde propagancak olan acık oturumda Petrol ve Mf.kosen ayakkabılarını »a ! dalar rapmaktadırlar.* ve Toprak Reformu Bİbi konular manıen çıkarmış. bunun yerine, tartışılacaktır. Oturuma katılmaDogıım kontrolü hakkında so acık renkli bir Montgomeri ve van partilerin adaylan eençler mlan bir sonıva Türkeş. «Kıızepantaionla sivah süet avakkabı tarafmdan protesto edilecek ve Timizde ürviiz milvonlıık Rıısya. givmi^tir. kiiv köv dolasılarak o adayların fîiinrvdr vetmi>i milvnnluk Arap fikirden voksun, oldukları ve cidPolis tarafından evd» yapılan niin*Fası var Bir. ren»in veraltı di memleket konulanna kar«i ilaramada paketlenmiş halde ele ve iistü kavııaklarımi7 oldııru gi riuvmadıklan halka anlatıla* geçirilen kullanılm:s sivah ?aç halde fakir hir (hırıımdavi7: hucaktır. boyası bulunmustur. Saçiarı asnun «ebebini de nüfus artısına lında siyah olan sanı*ın. sıv.ıh baîlamaktavı? Bu teshis hatalısaç boyası kullanmış olmasının dır. Ku hakımdan nüfus kontroKUYUCAKİN 43. neve yanyacaöı anlaşılamamış luna karsıvız. Sanarilesemevf n tır memleketler snmür»e dıınımunKURTULUŞ dao kıırtulamazlar. Bııeüo biz hu Münıtazı Gölbaşına tötüren YlLDÖNÜMÜ haldrvijr. şeklinde cevap vermişsotorün ifadesi tir. KUYt'CAK. (a.a.) Ku>ucalî tı» Sanığı Gulbaşına gotuıen ve | dvışmıın istılâsından kurtulusunun A.P. de bulunan masum vatanşimdılık adı açıklanmıyan kam43. yıldönumü. buaıın senbklerl» yon şoforü şunları söylemıştir: ] daşlan sonunda partilerine alaku'lanmıstır. Sabah başlıyan ve öî« caklarını açıklavan Türkes. «Yaleden sonra da devam eden jenlik» «Balgat önlerind» elınde bavul bancı devletler* vardım için el • lerde Dçniyli Er Eüitim Merkezinin olan bin, durmam ıçın el kalmerasim boluğu gosteriler yapraıçtır. açmak. burön binm ençok Sziidııdı, Konya yoluna kadar bırakmamı rica ettı. Gıtmek ıstedığı yer. 100 metre ilerıde idi. Buna rağmen peki dedım, îakat yol ayrımına gelince, bana neı»ye kadar gideceğimi sordu, Golbaşına gideceğimi söyleyınce de, Nimet Kızılkaya'mn e>ı. demır tuccarı Mahmut Şevket yolda ınmektense. Gölbaşı civaKızılkaya'nın babası. Hilâl Kızılkaya'mn kayınpederi, Şenay, rındaki bir köye gitmeııin daha AJi. Ahmet Kızılkaya'mn dedeleri iyi olacağını söyl»di. Kabul ettim. j Bir ara yan gözle baktım, çok \ sinirli bir hali vardı ve devam ] lı elindeki gazeteleri karıştırıp duruyordu, ikide bir elıni kol • 5 9.1965 tarihinde vefat e'mistir. Cenazesi 6.9.1965 pazsrtesı tuk altına götürmesinden de taik.ndi namazım müteakip Şişli Camıinden kaldırılarak Asıi bancalı olduğunu anladım. DeMezarlığa defnedilecektir. vam ettik. Gölbasında da kahvelerın önür.de kendı^inı ındirÇelenk gonderılmemesı rıra olunur. dirı.» Kamyon şufuru. Mumta/ın goz(Cumhuriyet: 10612 lüksuz \e bı>rıksız clduğıınu sözlerıne eklemiştir. Bu ifade, sanü>n eskâlını degıstirdıüi kanaatıni doğrulamaktadır. Filhakika. polısin tesbit ettiğine göre, sanık Mümtaz Cizrelioğlu, gö?leri bozuk oldugu icin daimi surette gözluk kullanmakta vr Duslas tıpi bıyık uzatmavı itıvaci edinmiî bu unımkls idi. MAĞAZASI IstiklAI Caddetl 150 Türkeş, doğumun kontroluna harst Denizlide adaylar arası açık ofurum lerf'n edildi V E F A T AHMET KIZILKAYA TM CEINIAL ARIN Demirsoy geziye çıktı , Ankara, IC umhuri.\et Bürosu) TüıkÎ? Genel Başkanı Seyfi Demirs'jy, sendikacıhğı geliştirnıek ve işçi hareketlerini teşkilâMandımak üzere dün. Lübnan, Sııriye, Irak ve Ürdün'de bir geziye çıkmıştır. , j ' , (Yeni Ajana: 5118 l'B7» ••••••••»••••«•«•••••••••• s s v a s s a v a v a « i a a v a a a a s a a a a a a B t a s v l ı a s a a a a v # a v a a B a a v v t f l a t t B r ^ r > t.l9«5 tarihinde vefat rtnı stir Cenazesi bii^'in o^'e iıiima7inı müteakıp Beva/ıt »amıincien kaldırılarak Edırnekapı Aıle m e 7 3 r l ı ö l n a d»fnedılecektir. Akın Ailpsi ELEMÂN ARANIYOR | PROFİI.O DEMİR FABRİKASINA (Ilâncılık : 8369) 10581 Cunıtıuı !'»**t 1ÜHU9 Dr. KEMAL ÇAGLAR Idrar Yolları \e Tpnastil liastalıkları Mütehas.siM Galatasaray, Turnacıbası Sn. No. 12 Uğur Apt. Sa:ıt :ıı12 ve bel ağrılarına karşı Sö'z konusu ülkelerce dâvet edılen Demirsoy, bu ülke^erde sendika liderleri ile görüsmeler japacak ve sendikacıhk çalışma ; lan. işçi hakları ve bunların elde ediliş yolları hakkında yar ' dımcı olacakîır. Demirsoy'un bu geziiinin iki hr,fla .«üreceği ifade edilmiştir. Tuıkts Genel Başkanının ayrıca, bu ulkelerın çalışma bakan'.arı tarafmdan da kabul edileceği öğrenilmistir. İyi daktilo bilen, düzsun konuşan ENFORMASYON • MEMURESİ aranıyor. ! İlfililerin şahsen: MecidiyekÖT. 2 nei Taş Ocağı Sokak No. 2628 İ I [ MtRAC4ATL.\RI •!•••••< !••••••••••••••••«••••••••••••••• Partilerde kontenjan 1 '.18 T c l : 44 14 .'.h İiâncılık: S28'] 10576 ı Baştarafı 1 inei Sahifede) Bu t ° \ a n l a r a rağmen Kenıal Sat:r'ın i'tifa arzusunun. partim.r. yjksek kademe;indeki saluslar tarafmdan güçlükle önlen <l.i.i ayrıca partiye yakın çevreIerı « b lcîirilm°k'ed!r. BİZ HATIRLATIYORUZ Değerli Okuyucular, Bilet alıp almamak sizin bileceğiniz bir iştir ! YEFAT E«ki Meşihat Kassambasılaıından Cevdet Mollanın torıınu. nıeıhura Salih Bey ile n.erhume Nükhet Hanımm oglu. Necdet Duıçkal v e Zeyyad Dinçkal'ın babaları, Sadıye ve Perihan Dinçkal'ın kayınpederlevi. Ayşe Dinçkal'ın buyükbaba'i. Ziraat Barıka*! em**klilerinden Acı Bir Kayıp B:.'l:Rmi7 Mıır.hlvıs Azrs* Satır'ın sağhk durumu düıeldi Ankara. ( Cumhuri\ et Kıirosu) «Nabız atısındaki yükselme» den dolayı bir sureden berı Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edilen CHP Genel Sekreteri Kemal Satırın biriki »ün içinde taburcu edileceği öğrenilmistir. Satır'ın doktorları. hastanın sıhhatinin tamamen düzeîdigini. birkaç gündur dinlendiçini soylemislerdir. Celâl Hloralı 26 S 196.5 taııhmde tedavıde bulunduğu LOIKII.UU vcîft etm.şür. Cepazesi fi 9 1S65 pazartesi sünü öğle namazım mütaakıp Şış'.i Csmiindcn kaldırılarak Zincirlikuyu JMezarhğına 'lemcriilecckt.r. Merhuma Tanndan rahm;t. kcdeıii ailesine bassaü'ığı di'eıız. TASFİYE HALİNDE ESNAF KREDİ BANKASI A. S. (Basın 16415 10597) MILLI PIYANGO Şimdiye kadar onbinlerce kişiyi zengin etti CEKtJLIŞ; l ö E Y L Ü L Büyük Ikramiye : 1 Milyon Lira Toplam İkramiye: 10 Milyon 374 bin Lira 1 ! HİKMET DİNÇKAL vefat etmıstır. Cenazesi 6. 9. 9t>5 günü (bugün 1 Kadıkoy Iskele Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak Karacaahnıetteki aile makbere= ine defneriilecektir. Cjmhuriyet 10611 Asal bugün geziye çıkıyor Ankara, (Cumburi>et Bürosu) Adalet Partisi Genel Baskan j Yardımci'i Talât Asal. bugün bir .hafta sürecek bir geziye çıkacak, 12 eylül pazar günü Ankaraya dunecektir. Bu°;üıı Ankaradan hareket ede cek olan A«al, Bolu Sakarya Kocaeli. tstanbul, Edirıif. Tfkirdağ. CanaKkale. tzmir. Manisa. Balıkesir. Bursa. Bilceik ve Eskisehir illerini ziyaret tttikten sonra 12 evliil pazar çünü Ankarava db'necektir. A P. Gene! Bakan Yardımcısı Tulât A^al. İstanbul. îzmir ve Bursa'da birer basın toplantnı yapacak, diğer illerde partılilerle *?ma= ve sohbette bıılunacaktır. Elektrik Tesisaiı Yaptırılacaktır fiübre rabıikaları T.A.Ş. Unıunı Müdürlüğünden: Yarınıcp Fabrikamızda yaptırılacak Granülasyon Elektrik kuvvct tesisatı işi şartnamesıne göre eksiltnıeye konmuştur. Eksıltme dosj.ası TL. 25. karşıhğmda Bankalar Cad. Zafer Han Kat 4 de.ki Umum Müdürlüğümüzden alnıabılir. Teklıf zarfUrı 8 i,ylul 3965 akşanuna kadar Umum Müdürlıiğümüze teslirn ed:lecekrır. (İiâncıkk: S30S) 10573 (Basm 16136 10596) Huse\ın Al«;ın'ın vefakîr e*ı. Top. Üstğm. Hıkraet. Y. Müh. Vedat. Sevinç ve Gülderen Al<an'larm sevgili anneıeı ı YEFAT Ankara Lv, Âmirüği ( 3 ) No. lu Saî. A!. Kom. Bşk. lığsndan; Aşağıda cinsi. mıktarı, rr.uhammen bedei ve geçicı teraina'.'arı yazıh bir kalem ıkanat beziı maddesinin kapah zarf.a eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evssı ve şarınamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirlisinde gorülebilir. îstekîilerin kanuni şekilde htizırhyacakları teklif mektuplanru ihale saarnden bir saat evvc'ine kadar nıakbıız karşılığı Komisyon Baskanlığma vermeleri. Postada geciken mektuplar kabu: edümez. M. Bedeli G. terainatı İlıale Cinsi Miktarı Lira Krş. Liıa Kr$. Gıiııii Saati Karja! bezi 5000 Mt.. 6500u. 4500.22.9.1965 çarşamba saat 10.30 GRİPİN A.P. bir belediye seçimi kazandı AYDIN A.P. 1 Halil Dalean' 1 ın l?Tifasıyla boşalan Belediye Başkanlıgı için dun yapılan seçimlere iştirak düşük olmuştur. fi.394 oydan 4535 ini A.P. adayı Eczacı Hüsnü El, 1859 unu C.H. P. adayı eraekli general Mehmet Cemalettin öztaş almıştır. FAYDALIDIR GRlPÎN, baş, diş, adale r sinir, Inmbago ve romatizma ağnlarını teskin etfflek bakımiDdan faydalıdır. 5.9.1965 guııü Hakkın ralımetine kavuşmuşlur. Cena/esi 6 9.1965 pazartesi günü Yenıkoy üsman Reis camiinden ikındi namayını müteakip kaldmlacaktır. Çe'enk gonderilmemesi rica olunur. AİLESt Cumhuriyet 10610 MÜRVET ALŞAN Merkez Aygır Deposu Müdürlügünden 1 Müessesemiz ihtiyacı 250 ton balyalı sapsaman ^490 sayıh kanunun 31 nci maddesi ş e r e | i n c e kapalı *.arf usulü ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 47.500 lira olup geçici temınatı 3.562.50 kuruştur. 3 İhale 17/9/1965 cuma günü saat 15.30 da Eskişehir Veteriner Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname ayni müdürlükte görülebilir. (Basın 1593S E. *26 10587) I (1466 Basın 16179/10588) 4 SAAT.ARA İLE GÜNDE 3 ADET KULLANILABİLİR Yenı Ajans S1091U004 GRiPiN Eu geceden itibaren REG FAY PARK SPAIN'ın oynadıkları lOriiiral, Renkli, S:nena~kop) İSTANBUL TICARET ODASINDAN • J 15 inci Kotanm âcil ihtiyaçlar kontenjanlarından talepte bulunmak istej'en mensubumuz sanayicilerin 17/9/1965 akşarruna kadar Sanayi Şubemize müracaat'.an rica olunur. (Basm 16273/10595) İllneılik: 8448/10688 Çanskkalelt merlırm Cemal Ünal esl. merhntn Emirgân Bele. til'.e doktoru Şuk u Ünal vs Bmlrgân Ecz»nesl sahibi Eczacı Nerıman ve Mszhar Ülkü'un »n neleri. İsmail ve Sııkriye BaTku. tun ablaları, Dr. Ne]at Te Df rneT Serergenin, İîhaml vt t v lkü Ege. llnln halalrı. İrfan. Ün»' vs Şey. danın ıınneannelerl 591965 tarihinde vefat etmiştlr. Cenazest bueün ikind! namazını müteaklp Emirgân camiinden ka'.dır.larak aile mezarlığına def. nrdlîecekrir. AtLMBİ OLUM / L  X PTT Genel MüdHrlüğünden: İç piyasadan Türk lirası karşılığında . 7 kalem teljtraf ve telefon verici cihazı ile yardımcı üniteleri satınalınacaktır. Bu alıma ait şartname Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığmdan ve tstanbulda Bü\*iik Postahanede PTT Tesellüm ve Depo> Müdürlüğünden TL. 120. bedelle temin edilebilir. (Basın 16253 A. 10637/10593) !•••••••••••• "• • • • • • • • • « n « « « « a a « * a a « a a a « a a a t a a a a a a a a a a a a • a a a { *••••••••• ATLANTİD NOT: FATIHİ HERKÜL HAMDİYE ÜNAL ^»^»»»»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••»•••••••••^ BuMik nıaccra ve hcvna:. lılıni Hcr E.ın saat 1? de 'r 50 rnzılâtl. matmeier vardtr. CumhurljM lOtdl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog