Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFÎÜ ALTI CUMHüRİYET 6 Eylul 1965 NCZO». BUU1MAN N E DİVOQ 5OLİ1B2İ LEİTUEK ÖyifOİKLSRİ I C AOâMI JVtCE <İ K B GANINI «a*? OOSSUMU? , ÖMCS S&K1A BIZI UK1Ute, şurda burda adamın kendi evinde raisafir olmadığım söyleme Ne haber? yip, saklamasaydı zarar yoktu. Var sın makaralı, makarasız. . dilediüzerindeki şiipheleri büsbü^Jn ği gıbi horlasmdı. Ama şimdi.. yesıhp atmaJc için: Vali, Emniyet Müdürü, der niden oksurdu, sonra tekrar. Tınmıyordu bıle herif' ken Belediye Reisi. . ulan amma da cayırdattı memleketi herıf be! Karısının cdasına koştu. Yoktu. dedi. Saga sola arandı. yok yok yok. Arabacı Kel Mıstık başını önem Metresinın katma indi, odasuıa le salladı: E .. tabiî. Hıkmeti hükümet giıdı. Uyuyoidu. Mınyon vucuduy la çok iri bır virgülü hatırlatarak aslanun! ta*'.ı tath kıvrılmıştı. DayanamaOtelci duymadı. Kel'in arabasma dı Yanına gı'ti. Çıplak bacaklarıgirdi. Kel yerine atladı, dizginleri nı. kocaman vırgulun irı eğrit.ni toparladı, kamçısını hayvanlarının oKşamaya başladı. Genç kadın neyeîeleri üzerinde her zamankı gıbi den sonra uyandı, dondu. Uyku şaklattı: lu u\kuiu baktı. Birden tanıyama Deheeeeey. . dı otejCıji Du^unde 'Müfettış Yolda hiç bır şey konuşmadılar. bey=le birlikıcydı. Boğazdaki bır Kei Mıstık anlıyordu işin dehşetlı oteide. Bu pis herif de ne diye ok onemıni. şa>ıp tat'.ı rüyasından uyandırmış Araba içine yarım sağla hafıfçe tı sar.kı'' eğılerek: Ne adam olduğumu an'.admız Ne var sabah sabah be? mı? dedi. Oelcı karyolanın ucuna ılişti: Otelci, böyle bir adamı evinde Bır halt ettık ki sorma! gizlice mısafir edıp, sonra da bu Ne haltı? nu iigili makamlardan saklamış ol Horultuvu dujmuyor musun? manm korkusuyla: Duşümde onun. Ne? Bir =ey değıl, mahalleye yayı I:rsa yandık! Ne adam olduğumu anladınız Niçin? mı? Bıldiğın gıbi değıl. herif mem Ne gibı? leke^i altust etti. Demin beni vi Herıfi keşfeden ben oldıım. ]âyete çsgırmışlardi, gıthm. Hemen Sırası gelıp de knk yıllık arabahemen bütün esnafı toplanıışlar. cıyım, gdzümden şeytan bile kaçaEmniyet Müdurıı bile ordaydı. Der maz dedım mi, basıyorsunuz kahkahayı. Nasıl? Kaçar mıymış, kaç kcn Belediye Rr:si de geldı. Her:fi aratmışlar batun gece. Bulama maz mıymış? yınca dclıye dönmüşler! Ust kata, «Müfettiş bey'ın mtba fır edıldiği odaya heyecanla gelm Bizde misafir kaldığını niye ce anladı: Horlayan gerçekten de sövlemedm? «Mufettış bcy.di. Saga baktı. sola Ne bileyim ben? Eşekhk 15baktı.. ne yapacaktı şimdı? Kapıte. Sakladım peşın, sonra da oyle 5inı vurup girse, sarsarak uyandır gitti. Sımdi düşunüyorum, henf sa da «feci şekilde> horladığını soy uyanacak, çıkıp gidecek. Mahaüe lese. . çok ayıp kaçacağından baş ;i de gorecek. Nasıl yapsak bilka. herıf belki de kızardı. Cjanmem ki? dırmasa, bu makaralı horultu maOdanm içmde dolaşmağa başlahsileye yayılabılir, şimdiye kadar dı. Gerçekten, nasü defedecekti he mahaîlenin tanımadığı bu horultu, nf.? evinde sakladığı adamı ele verebiTam bu sırada nikâhlı karısının hrdi. Eeniş kalçalarıyla merdiveni çıkıp, Sesli sesli ök^ürdü. Pencerenin sofayı odasına doğru geçtiğini gdr tul perdesınden içerı baktı: «He dü. Az sonra da gitti, odasında bul rif> sırtüstü yatıyordu, camız gibi. du. Açık ağzıyla kalın kalın horluyor, Nerdeydin? dunyayı umursamıyordu. Emniyet Hani yıllardır unuttuğu kıskanç ORHAN KEMAL 37 kocalara mahsus bu soruştan mem nun: Karşı terzilerdeydim, dedi. Horultu dışardan ışıtiüyor mu? Kadm farkında bıle değıldı. Kulak verdi: Yoksa Müfettiş bey mi horluyor? Canım bırak şınıdi bunu, duyuluyor mu komşulardan duyulmuyor. Otelci ne kaçar dedi, ne de ksç maz. Üzerinde durmadı hattâ. Bır an önce eve gitmek. «Herıf>in durumuyla ilgilenmekten başkasını ausunmüyoıdu. Pekı ama, enıne. boyuna, yüz kılonun us^unde, ustelık ayakkaplan da zııt zııt zı:t eden bu koca herifı evinden nasıl çıknracak nasıl komsulara falan çakt.rmadan savacaktı? Yolda Kel Mıstık'ın boyuna iş^e>en çenesıy e ilgılenmeden, eve korkuvla geldı. Anahtavıyla kapıyı açtı, girdi. O ne? Derınlerden bır horultu gelıjordu. Bu horultunun ne işı vardı evinde? Bunca yılhk evde şimdiye kadar boyle bir honıltu Kafasında şımşek çaktı: Sakın • Müfettiş bey» horlamasındı? Şaşırdı : Ne' Herifın horul*u?u! Ferahladı : Duyulmujor. Aman duvulma^ın da. Pskm orda artık ek=ık bır lâf etmesejdın ' Endı<=eyle : Ne gıbi? Herifin bizde gecevi geçirdiğıni falan... Bır an buz gibi olduysa da, kendıni toparladı : Edilir mı? dedi. Deli miyim? Aklımı peynir ekmekle mi yedim? Ovsa neler de neler konuşmuşlardı terzi'nin bilgiç, ağzı kara, yansı yerde bodur kansıyla! Kocasını kâtibin erkenden alıp gotürmesinden faydalanarak koşmuştu. Bodur k a n mutfakta bulaşık yıkıyordu. Otelci'nin karısını gdrünce, akşamki böğürmeleri hatırladı. Kadın ne zaman dayak yese böyle böğüriir, kıyametlerı koparırdı. Sormağa kaima" dan baslamıştı anlatmağa : « Sorma gulum sorma neler olriu bu gece!» Terzinın karısı çok onemli şeyler geçtîgini anlıyarak bulasıkları bırakıp, mutfak kapısmın eşığıne oturmuş, koynundan cıgara paketıvle kıbritını çıkarıp bır cigara ydkıvermısti. Bayılırdı cıgara içerek dedıkodu yapmağa. < Allah tarafından olacak, geceyansı bızımki bır müfettiş gefırdi eve. Baktım tahtalar, merdiven basarnakları gıcmır, gıcııır, Eicımr . Şeytan durttü. Yavaşça atladım yataktan, kapıyı aralayıp baktım ki ne bakayım, enıne, bovuna, kapı gıbı bir adam. Elınde sarı çantası, mebus sapkası. . Nasıl yakısıklı, hani lâf aramızda, tam senhk!» Terzinın ufak tefek kansı gulmüştü : « Kaşı gözü yerinde hı?» « Tam senlık dedim ya!» « Bı\ığı?» « Kız tam senlik dedim ıçte.. Yuz kılodan fazladır eksik değıl .» Terzininkinin içinden baygınhğa benzer bir şeyler geçmişti : « Rakılı rakılı, cıgarah ctgaralı kokar o kurban olduğum ha1"» « Duur, dinle. Baktım içerl dışan girip çıkıyorlar. Hele crospuyu görme Zâten aylardır yerde miyim gökte mi bilmiyorura, bır de merdiven başında bizimkiyle sarılıp şapur şupur öpüşmeçinler mi7» « Kim?» * OrospuV» Terzininki heyecanla kımıldan* mıştı : « Eee???» « Deli kafam bir hükmetti. na oldum. nasıl oldum bilmem. Allah tarafından bir cesaret geldi, basladım bağırma|aW « Ne diye kız?» « Müfettiş beeey, müfettiş bey diye. Şö'yle bir hatırlıyonım. Bi7İmki de orospu da bir telâşlandılar.. Çenem durur mu? Ver y«n" sın. Artık ne bileyim? (Arkan T»r) !•••>•••••«• &VET, AR4, OG KONUSOVLEMEMESEUEVl J / '/PAMPA / TOPARLAVABEVSPOL OVUNCU SU MirJ O SOVLECH UMUTMASI IÇİN NE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2TIK. İSTEMIVOR S SOOJIMUVCC Kıırtı Ffisulye Satınalınacaktır • AUYE ILF NASIlSU ^ ^ ^ 'OMM TKİ Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri Işletmesi Miiessesesinden: 1 Şartnamcsine gore1 200 Ton kuru fasulye 15 » Dermeson, Selânik veya benzeri fasulye 10 » Barbunya tipi fasulye kapah zarf usulü ile satınaimacaktır. 2 Teklif zarfları 22/9/1965 çarşamba gunü saat 15 te Eregli Kömürleri İşletmesi (E.K.İ ) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 3 Teklif mektuplan ve geçici teminatlar ayru gün saat 12 jne kadar E.K.İ. Özel Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. 4 Sartnameler Zonguîdakta E.K.İ. Ticaret Müdürlüğunden, Ankarada Türkiye Komür İşletmeleri Kurumu Genel Mudürlüğünden, İstanbulda Beyoğlu İstiklâl caddesi Pıremeci Sokak Bırinci Baro Han 2. katta T.K.İ. İstanbul Satınalma Mudürlüğünden temin edilebilir. 5 Kısmî teklifler de nazan itibare alınabilir. 6 Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğıne yapmakta serbesttir. fBasırı Z. 272 16222/10589) ~:9 A' ' ,' »•;Ja 1 i I /îl r • • ELEKTROLiTiK BAKIR TEL ALINACAKTIR Ankara Eleklrik, Havagazı ve Otobiis İşlelme Miiessesesinden: 1 Müessesemiz ihtiyacı için 10 ton 10 mm2 v« 5 ton 16 mm2 lik Türk standartlan normuna uygun elekrrohtık bakırdan mamul örgiilü çıplak bakır tel satın alınacaktır. 2 İlgililer tekliflerini, teklif fiatları uzerinden verecekleri % 7,5 muvakkat teminatlan ile birlikte 11/9/1065 cumartesi gunü saat 13 e kadar Müessesemiz Yan İşleri Müdürlüğüne göndereceklerdir. Teklifler bu tarihten itibaren 15 gün opsiyonlu sayılacaktır. 3 Postada vaki gecıkmeler nazan itibare alınmaz. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledığine yapmakta serbesttir. (Basın 16248 A. 10609/110586) • • • • • • • • • • • • 1 konu ve resim: Ayhan Başoğlu ADSIZ KAHRAMAN • • • • • • • • ••••I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <*'%'^"*'*""».%^»^'»^<%^' İmtihanla Lise Mezunu Memur Alınacaktır 25 yaşını geçmemij bulunmak ve askerlikle ilgisi olmamak şarttır. İstekliler diğer hususları 18/9/1965 gününe kadar Personel Servisimizden öğrenebilirler. B7TİBANK İSTANBUL A L M SATEVI ŞUBESI (Basın 15847/10594) İstanbul Teknik Üniversilesi Nükieer Enerji Enstitiisü Mudürlüğünden: Enstitümüz Nukleer Muhendıslik tedrisatına 19651966 ders yılında (20) öğrenci alınacaktu. Adayların, Mimarlık î'akültesi hariç İstanbul Teknik Üniversitesi Fakültelerinden mezun olması veya eşdeğcr bir tahsil yapmış olmaları, Kınıya Yüksek Muhendisı ve Fen Fakültesı Fizik Ldsansına sahip olmaları lâzımdır. İsteklilerin Gümüşsuyu hinasındaki Enstitü Müdürlüğüne veya 48 22 50 den 198 No. lu telefona müracaat etme!eri ilân olunur. (Basın 16311/10585) !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! !••' n A1S1SA PEÇAROPU B İ Ç K İ D İ K İ Ş LO •••, Y U R D U Ilâncılık: 8296/1057? Kayıtlar Başladı. Yeni adres: Meşelik sokak 36/5 Taksim. Tel: 49 57 92 AYŞE İLE ALİ İSTANBUL 6 25 Açılış 6.30 Gunaydın 7 00 Turkuler ve oyun havaları 7 30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 istanbulda bugun 8 00 Saz eserleri 8.15 Kuçuk Uânlar 8 20 Bu sabah sizınlc 8 40 Sarkılar 9.00 Viyolonscl soloları 9.1S Turkuler 9.30 Kadın ve «v 9.50 Muzıkll oyunlardan 10 10 Fahrıje Canerden şaıkılar 10 30 Kısa haberler ve liuçuk ilânlar 10 35 Tony MottOıd ve orkestrası 10 55 Kor.çerto saatı 11.20 Dıkkat tralik! 11.25 Sonat saati 12 00 Selnıa Ersozden §«1kılar 12.20 Fehmi Ege orkeshası 12 35 Kuçuk ilânlar 12.40 Ahmet Çağandan şarkılar 13.00 Haberler ve hava durumu 13 20 Hafıf sarkılar 13.40 Orkestra muzigi 14 00 Türküler 14.15 Yurttaşhk 14.30 Kuçuk Ansiklopedi 1 14 40 Birlikte soyhyelim 15 Of Kısa haberler, kapanıj. 16 55 Açıhş 17.00 İbrahira Solnıaz ve arkadaşları 1T.20 Ku=e\:n Oylumdan turkuler 17.40 ÇocukLır için 18 00 Karma faslı 18 25 Kuçuk ilânlar 18 30 Hafif muzık 18.40 Turkütcrle Anadolu 19.C0 Reklâmlar geçıdi 20 00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kuçük ilânlar 20 45 Gülizar Erselden 6ar kılar 21.00 Yuvarlak masa 21 40 Recep Bırgıtten sarkılar 22.00 Rek lâmlar geçıdi 22 40 Hafif muzık 22 45 Haberler ve hava durumu 23 00 Unlü yorumcular 23 30 Melodı yağmuru 24.00 Kapanıs İSTANBUI, h> RADYOSD 6 25 Açıhş 8.30 Gunaydın 7 00 Koy» haberler 7.05 Sabah muziği 7.30 Oyun havaları 7.45 Haberler ve hava durumu 7 55 Ankarada bugun 8 00 Sabah konsert 8.15 Kuçük Uânlar 8.20 Her telden 9 00 Ceşitll müzik 9 30 Ev ıçın 9 50 Tliyazi Yllmaz dan turkuler 10.05 Dıkkat, trafik 10 10 Mehmet Derya ve Semra Ozbaydan şarkılar 10.30 Kısa haberler 10 32 Dans müziği 11.00 Neclâ Eroldan turkuler 11.15 5arkılar 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12 25 Kuçuk ilânlar 12 30 Beraber ve solo şarkılar 13 00 Haberler ve hava durumu 13 20 Öğle konserl 13.45 Nurettin Camlıdağdan türkuler 14 00 Çocuk bahçesi 14 15 Yurttaslık 14.30 Küçük Ansiklopedi 14.40 Birlikte ^dyliyeliın 15 00 Kjsa haberler, Kapanıs. 16 55 Açıhş 17.00 Yurttan sesler kadınlar topluluğu 17.20 Caz muziği 17.40 Sobnaz Teğmenden sarkılar 18 30 Kuçük konser 1S.Z5 Küçük llânlar 18 30 Yurttan sesler 19 00 Reklâm programlarl 20.00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kuçuk ilânlar 20.45 üykudan önce 20 50 Gül Batudan sarkılar 21 10 Mikrofonda tlyatro 22 00 Mustafa Sağjaşardan jarkılar 22.20 Muzikli piyeslerden seçmeler 22 45 Haberler ve hava durunu 23.00 Opera albOmünden 13 4S Gece yarısına doSru 34.00 Kıpanıj. ANKARA tL RADYOSU 17 57 Açıhş 18.00 Plaklar ara17.57 Açılıj 18 00 Muzikli dakı smda 18.30 Diskoteğimizden kalar 18 30 Turkiyeye hoşgeldınız 19 00 Orkestra korueri 19.30 Al 19 30 Piyenist Wilhelm Kempf rr.snca melodüer 19 45 Hadyo İle 20 00 Çigan ttıelodüeri 20.15 Plak Alınanca 20.00 Günün melodileri lar arasmda 21.00 Gece konseu 20 30 Akşam konseri 21.00 Yeni 22.00 Her gece bulusalım 23 00 dunyadan halk sarkıları 21.30 Oda muziği 23 30 Gece ve muzık Caz mUziği 22 30 Gece konseri 24 00 Balet muzigi 00 30 Hafıf 23.30 Gece yarısına doğru 24.00 Karma muzık 1 00 Kapanı; muzık 1 00 Kapanı;. ANKARA 28 • Babacığım, benim hemen Avrupa ya gitmemi neden istediğini bilıyorum» dedi. Hakkm var. O kız bana gore değıldı. Onu öperek aynhrken: «Kimb:lir, belki yakın da bana bir Fransız gelin getirir sin'> dedım. Bütun kalbımle oyle yapmanı dilerim » John'ji bır daha görmedim. Sıze onu olduğu Senator BLM m acisinı pdjgibi anlatmaya çalıştun. iasmakia beraber, meslek arkaBu son sözlen oyie bır sadelık daşım M. Voırm ın konuyu gen.s le sos'Iemijti kj, dınieyıcıler he letmıs olmasına :şaret etmeden yecanlarını saküyamadılar geçmiyeceğim. Eğer Amerıkan Bıze oğlunuzu tanıttıgınızdan halkı, John Bell'ın olumunden dolayaı teşekkür eaerız senator.. dolayı bızi sorumlu buluyorsa, Avukat Voirin derhal söz al Fransızlar da Amerikada oldumıştı: tulen vatandaslarından dolayı Senator Bell'ın sıze soyleme oyle duşunebilirler. Sayın Jurı, dıgı, şu anda ıçinden neler geçtıgıdır. O buraya öç alma içın M. Voırın'ın sozleri kararınıza koşan bır ınsan değıl, sevcığı, te<ır etmesm. Cınayetlerm \aldost bıldığı bır uîkenın adaletını nız bır ulkede olmadığmı unutistıyen bır baba olarak geldı Bu mayın. gıbı felâketlerın bır daha önune Savcı sdze karıştı : geçılnıesı ıçın sizinle böyle ko Duruşmanın başından ben, nuştu. Senator Bell yolu ile, bütün Amerıkan halkı, memleketi «avunma yonünun, konuyu her mıze gelen oğullarının emnıyeti an basitlestirmesi çekilmez olnin sağlanmasını dılemekte. Me mağa başladı. sele çok onemlıdir. İyi düştinu^ . Deliot derhal cevap verdı : Sayın jürı, karannızı verirken, Sayın savcı müsaade ederse, butun Amenkanın gozunün üstü sunu soylemek isterim ki, buranuzde olduğunu unutmayın. da bir olay üzerinde durulmakAvukat gosterişlı jestlerle je tpdır. Gösteriçli $ozler soylenrıne otuımuş.tu. Vıctor Delıot. mesi şart değıl.. Başkan araya girdi : yavaşça yerınden kalktı ve toz YALNIZ Cars Zürkçesi: Berin Kurtbay azan G. Des fiıca ederırn. Mesele kapan Dcııot tek ba^ınri ıdı. Bunu lıc sm. Senator Bell, sanık hakkında ne duşündüğunüzü bilrnek istıyoruz. Hıçbir şe>.. Ne olabılır kı? Hanyaya sakat geldığmden öturü ona acıyorum. Fakat John g.bi kusursuz bır insanı oldurmek hakkını ona kitn tanıdı? Oğium M. Vauthier ıle tansşmış olsa ıdi. onunla ilgılenirdı, emınim. John zengin ruhlu bir erkektı. Ktrafır.da acı görmek ıstemezdı Başka tdıüm yok. ketmıjti. Ama neden bu dâ\ n kabul etmışti? Şımdı zavallı John aklın gehyordu. Bütun dunyanın be cendiğı aslan gıbı G.I. larriau bir tanesı.. acısı ile savgı uyar dıran zavallı baba.. Butün lu. duygular, yarı deli bir yara;qm işlediği suç yüzünde'i Mervel haklı idi. Bu ya Kıi' delilik krizinın veya güzellı1. leri kıskanan bir sadiğin e^ rı ıdi. Vauthier'nin, donuk, ;. lamıyan bakışlı ile herkehi' ortasında oturması onu isjdi Bütün gozler, saygı ıle John ettıriyordu. Tercüman ona !"r Bell'ın babasını kapıya kadar ı/^eyi anlatmıstı. Soylenen leı ledi. Ve sonra gıttikçe artan biı kelıme kendısine tekrar ed:lı düşman'ıkla Jacques Vauthıer'\ordu. Bır saniye önce, ölduı ye ddndü. Onları gdremiyen saduğu adamın babasmm karnığın yerine Avukat Deliot hepıncfa olduğunu biliyordu. & sıni yükleniyordu. Danielle bı!e .ıe de kımıldamamıstı. artık ona bakamaz olmuştu. BırSekizinci tanık içerı girdi. den, yaşlı dostunun ona her fır Adınız? satta anlatmıj olduğu ve şimdı Regıne Daubray. ve kadar tasavvur edememişken Zarif ve guzel, genç bir kabirden anladıgı meslrgin acı yod n tanıkl'k edıyordu. nünü spzdı. tste şu and^, zavallı (Arkası var) İŞ SAATLERİ Dehasını «o biçim» iiieıde naıcadı^ı ıçın kendine yazık ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog