Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

t Eylul 1965 OuMH U RİY t ı SAHÎFE BEŞ |Kadınlar bu kış,gece |vegündüz iki degişik |hüviyete bürünecek Neclâ SEYHUN Paristen yozıyor Ortfinal bir şapka 6 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten 44 Lotüs,, meselesi "Lâhey,, Divanına hâvale ediliyor Fransızlar. Bo?kurt vapurumuzun batmasına ve içindeki denizdlerimizin boğulmasına sebebiyet veren «Lotüs» vapuru kaplanınm Türk Adli makamları laıafından tevkifine itiraz etmişler ve bu hususta teş£bbü«aUa buıunmak üzere Fransa Maslahatgüzarını Ankaraya yoHamışlardır. Maslahatgüzar M. Broje Hariciye Vekâletine bir nota vererek Fransız kaptanmm tahliyes:ni istemiş. hüküraetimiz ise tah liye edilemiyeceği cevabını kendisine büdirmistir. Böyleükle ortaya çıkan ihtilâfın haüi için meselenin Lâhey Ada'.et Divanına havalesi istenmektedir. Bu teklifi Fransa hükümeti de kabul eylemiştir. tkl tsraf hiikümetleri noktai nazarlarmı serdehnek üzere Lâhey'e murahhaslar göndereceklerdir. Türkiyeyi Lâhey'de Bern Sefîrimiz Münir Bey temsil ve müdafaa edecektir. 196566 modasında elbiseler çck sade, çoğu da yakasız ve kolsuz Parls modacılannın yarattığı yeni modellerle kadınlar 196566 sonbahar ve kışında biribirine taban tabana zıt iki ayn hüviyere bürünecekler: Gündüz, sade spor kıyafetler içınde çocuksu bir genç kız; gece, tüyler, dantel !er, taşlar, boncuklar lçinde alabildiğine şık, alabildiğine kadın! Hatta zaman zaman bir masa; prensesi. Etek boyları bu kış başmda da Eene kısa. Hemen bütün modeller dizleri açıkta bırakıyor Rer.k ler son derece çarpıcı: Yakut kırmızıları, zümrüt yeşilleri, şeker pembeleri. boncuk mavileri.. Yeni moda ile beraber yıldızı yeniden parhyan bır renk de mor. Heraen bütün modacıların koleksiyonlannda yer alıyor. Tayyörler Çok kere kruvaze kapaıııyor. Öntie penslerle büstii hafifçe belirten ceketler arkada düz iniyor. Ceket boyiarı değişik. Bazı mndacılar da kalçalara kadar ınen ceketlere mukabil bazı modacılarda ceketler bel hizasın da nihayet buluyor. Ktekler dikiş veya plilerle aşağı doğ ru hafifçe genişliyor. 1966 kışı için orijiııal bir sapka or ntÇi. Oior'un siyah elbise v« mantolar uzcrîne giyilen çarpıcı rankte de\ekuşu luylcrinrien japılma orijinaj başlığı. Mantolar Mantolar genel olarak bol Ama rnübalâgaya Kaçmıyan ölçülü bir bolluk bu. Hemen bütün mantolan bir kürk yaka süslüyor. Martengaller, kalça hizasında gevşek bağlanmış rugan ke merler, yakalan tutan iri kumaş fıyonglar var. Rus modasından mülhem etek kenarlan kürklerle çevrili mantolar da gene moda sahnesinde. ;BaImainin kürk ve kıdife karışımı ; bir şapkası Nica Ricci'nin siyazbeyaz kareli yünlüden bir takını filbise üzerine giyilen caket kruvaze kapanıyor. Kıyafet süsleyen uzun eşarp portakal rençi jarseden yapılmıştır. Elbiseler Gayet sade. Çok kere kolsıız ve yakasız Bel hattını hafifçe belirterek diiz bir kupla aşası iniyor. İki üç renk karışımı elbiseler yeni modanın nzellifri. fantezi siyah mantolar veya ahiye «iyah elbiselerle giyiliyor. Nina Ricci'nin gök mavisi renginde satenden yapılan bu tııvaletini küçük fiyonglar süslüyor. Elbise damla şeklinde inciler ve pırlanta taklidi taşlarla süslenmiştir. Ispanyanin yerine Almanyc Cpnevre, 4 (a.a.l General Prımo de Rivera. Mr. Chamberlain ile M. Biaud'a gönderdiği telşrafnsmede îspanyanın Cemiyeti Akvamın mesaisine iştirakten vazgeçtiğini bildirmiştir. Bu na sebep olarak Cemiyeti Akvamın İspanyanm itibar ve mevkiinin altmda bir safa icra eylem!= olduâu gösterilmektedir. Öte yandan Cemiyeti Akvam meclisi Almanyanm daimî olarak bir ve gayridaimî olarak da üç âzalık almasmı kabul etmişt;r. General Primo de Rivera General Rivera istifa edıyor Londra, 4 (a.a.) Cenevred» Îspanyanın düçsr olduğj muvaf fakiyeUizlik yüzündcn Gcreral Primo de Rivera'nın istifa edeceği anlaşılmaktadır. Gece kıyafetleri Kumaşlar Dralar, kadifeler. tweedler, yün satenler, ipek gabardinler, krepler. Gece için kabartma desenlerle süslü kumaşlar, muslınler, ipek kad:feler, şifonlar. Z.iraat BanUası 30 milyon Hra sermayeli «Türkiye Ziraat Bankası» Anonim Şir ket haline gelmiştir. Seyyor Sergtnın Başarısı Bundan üç ay evvel seyyar sergi halinde limanımızdan nare ket eden Karadcniz vapuru dün fabah dönmüş ve Galata rıhumı na yanaşmıştır. Vapur rıbtıma yanaştıçı esnada Zcki bcy ıdaresindeki Riyasoti Cııınhur Musıki heyeti millî marşlar çalmaya baş lamış ve kalabalık bir halk kıtiesi tarafından tczahüratla karlanmıştır. Seyyar Sergi yarından itibaren limanımızda Tayyare Cemiyetl menfaatine ziyaret edilecektir • ••••••••••••!>••••«• ••••#••! Çok zengin. Saten, dantel, brok?,r, kadife, lâmeden yapılan bu elbiseler aynca puHar, boncuklar, inciler, çiçekler, renkli taşlar ve devekuşu tüyleri ile ışleniyor. Gece elbiseleri umumiyetle askısTz. Bu elbiseleri çok kere kürk yakalı kısa veya uzun kaplar tamam.ıvor. Koleksiyonlarda göze çarpan orijinal yenilikler Tayyör etekler) üzerinde mutfak önlüğü tarzında arkada baf lanan ve icabında çözülüp çıkarılan ikinci etekler.. Elbise ve mantolarda yün örgü kollar.. Duvaksız gflinlıkler . Tuvaletlerde tek tarafta di.'.lerin yukansına kadar açılan derin yırtmaçlar.. Sıntan aşağı torba gibi toplanan drapeler. . Otomohil varışçılannın başlıkları tarzında. üç, dört çarpıcı renkten yapılan deri şapkalar.. Yün örgü gelinlikler.. Valinin teftişleri îstanbu! vali^i Süîeyır.an Sami bey dün teftis için Şileye gıtmiştir. Orada Lâz ve Çerkes köylerinde kadınlann tarlalarda çalıştıkîarı f.rada erkeklerin kahvehanelerde oturduklarmı gören Vaü bey derhal onların da tarla'anna giderek çahşmalannı emrctmiştir. Şapkalar ;Beyax yünlü ipekliden bfden kiüraı • Pelerin gibi kesilraiş bir tnvalpt : modeli (Scherer) Lanvin'in satenden bir tuvaletl Eşarp ve etek kenarı vizondan. Çnfu kürk boneler şeklinde. Aynca esarp tarzında arkada bağlanan modeller var. Kürk veya kumaş kaskctler. türhanlar, külâb bi(,'iıninrie şapkalar da bu kış çok Rİyilecek. Dior akşam saatleri için devekuşu tiiyün den kar başlıklan tarzında ori.jinal şapkalar takdim edi yor. Çingene pembesi, zümrüt yeşili cibi fayet çarpıcı renkte olan bu başlıklar Aiberl Schv/eitzer öldü ;•••«> Î::::::::::::::::::::::»::? Jelsefesi '"ttayata Saygı^ idi •""sssnBaBBaBBUHHnauaHHBHBB: Yalnız ben Yahudi degilim Bir Fransız diplomatı bütün meşhurları Yahudi yaptı «Konrad Adenauer Yahudidir. Charles de Gaulle Yahudidir. Kraliçe Elizabeth Yahudidir. Başkan Johnson, Fide! Castro, General Franco, Sslazar, Belçika Kıralı Baudouin Yahndidir. Kennedy Yahudi idi. İsanın Havarilerinden Azi2 Paulus, Cizrjt tarikatını kuran Işnatius de Loyola Yahudi idi. Yahudi olmayan tek kişl vars» o da benim». Yukardakl saçmalan RoIncplemış ve bilha»sa insanla rın burnuna, kulaklarına gore hunların yahudi olııp olmadığı konusunda durmuştur. Peyrefitte nihayet şu ka naate varmıştır Yahudiler en iyi diplomat, en iri sanat uzmanı ve en iyi casııs olabilmektedırler. Öte yaııdan bazı yahudiler, porünuşe göre yabudi görünmektedirler. Peyrefitte'e göre İtalyanın eski Kıralı Umberto, Habsburglar, İsveç hanedanını kuran Bernadotte. Asaği yukırı yarım düzüneye rakın Papa, Hollanda Prensl Bernhard, Edinburç Dülrü, tnçiliz Nazi partisinin Uderi Colin, Jordan y»hudidirler. .^•««İ3KV«5%. <s. . \ \ \ x sx. ••••••••••••••••••••••Bsai"***'*»*" Nodel ödülünü almak ıçm Osio'ya gidecek vakit b le bulamamıştı ir Protestan papazımn oğlu olan Albcrt Schweit7.er Alsas'ın Almanyava baçlı oldugu devirlerde 1875 yılında Kayserberg'te doynıuştur. Schweiuer, 1913 yıllında ilâhıyatçı, müzisyen ve filozof olaak kazand'ğı unü bir yana bırakmış ve Gabonda bir cüzzam merkezinde genç eşi ile çalışnmya başlamıştı:. Schweitzor ın eşi halen 1957 ytlında 79 yaşındayken ölmüştür. Aibcıt SchweiUer önce kendl ellj ie m U İ l ÂN B bır klinik iıv;a etııııs. daha sonr» şımdikl hastanesini kurmustur Doktcr Schwcitzer htr ker»de "tıek çok Insanın hayatını kurtarriimi dpnıisti. Yüzyılın adamı 1950 yılında Schweitzer 17 ülkenin belli ba?lı yazar. müzisyen ve sanatkârı tarafından Vüz.Tilın adamı» olarak vasıflandırılmıstır. Fakat Schweitzer sıkl çalışmalarına devanı eunij, onun için gün sabah »ltıda başlayıp gece yarısına kadar surmüştür. Nobel barış ödülıınü kazanmış, fakat 1932 yı!ına kadar Oslo'y» gidip ödiilünü alma fırsatı bulamamıçtır. Bir defasmda bir arkadaçına • Mrdeniyotin sıisler) De tığraşacak rakti olmadığını, aevgill hastanesinde yapacak pek çok i$l olduğunu» •öylemiştir. Schweitzer Oslo'ya gıttığinde bilginlere felsefesinin esasını çu iki kelitne ile özetlemişti: «Hayata sa;gı>. \ ILLER Kasabanın adı Grup I Kıdirli II Arhavi İLİ ASINDAN Proje knnusu li A. G. Şb. Proje keşif bedeli TL. 9.500. 6.500, 13.100, 12.420, 13.800, 18.400, 7.750, 23.000, *•• ~T çıkmıştır. Kolb adı aslında tarn bır yahudi ismidır. İtalyan yahudileri ajTii kökten Kelen «Colbi» adını çok kul lar.ırlar. Bizzat İsrailde Kolb adında hayli İsrail vatandaşı vardır. Peyrefitte diyor ki: «yaptıgım incelemeler sonucunda 1784 yılında Bretagn' Eîektrik Projesi Yaptırılacakîır Geçici teminatı TL. Adana Artvin Izmir îzrair îzmir lrmlr Kastamonu îl Kırşehir » Muglı Nevşehir H.H. ve Şb. H. Hatta Şebeka H. H. Ş e b e k t DÎ Beyaz peynir uzun ömiir sağlıyor Cenevre (a.a.) Cenevre Peynırcilik Enstıtüsü, Dünya Sağlık Teşkilâtı ile ortaklaşa yaptığı araştırmaların sonucunda: «beyaz peynirin, insanın ömrünü uzattığı» sonucuna varmıştır. Enstitü lâboratuarlarında kobaylar üzerinde yapılan denemeler, beyaz peynir yiyen ülkeler halkı arasında yapılan anketler bu sonucu vermiş olup tsviçre peynircileri, yakında bu çeşit peynir istihsaline hız verm^ğe hazırlanmaktadırlar. 700, 400, 1.733. 932, 1.035, 1.380, 600, 1.700, 800, 440 1.164. 1.000, 860, 9on, 880. 1.650, 1.208, H.H. ve Şb. Şebeke Şebeke H,H. ve Şb. » » Şebeke >> [Gültepe III [ [Çeşme [Çandarh IV [ [Zeytindağ [Araç V [ [Kastamonu [Çiçekdaâ VI [ [Çiçekdağ D.Ü.Ç da biı Bay de GaulıeMeyer İle Alsasda Colle adında birbirlerine akraba iki yahudlnin mevcut olduğunu tesbit ! ettim. Şu hale göre General . de Gaulle'ün aslı da yahudidir». Peyrefitte Federal Almanyv nın eski başbakanı Adenauerin de yahudi olduğunu söylemek f te, bu yüzden de Gaulle Ue Adenauerin çok ivi anlaştiklannı '. da sözlerine Uâve etmektedir. '•• Peyrefitte bu iddiasını ispatla : mak için de 1933 yılında yayınlanmış bulunan bir kitabı RÖS teriyor. Kitabın adı «Yabudi • kendine bak» dır. Kitabı o za ' manlar Nasvonal sosyalist öğ '. renci teşkilâtı dairesi haşkanı, : azılı nezilerden Jnhann Von t.eer vazmıştır. Leer. kit.ibında Adenauerin kanında Yahudi ka nı bulundııihıntı ileri sfirer. Leer, ikinci Fiiinvi Savaşından son ra Mısıra iltica etmiş ve orada müsliiman olarak Ömer Msnian Vob Leer adını almıştır. Pey refitte, her ne hikmetse, burnn uzun nldııhı halde, Fransız Baş hakanı Pompidou'nun yahu'ii Dikkate şıyan olan nokta Pey refitte.in razdıeı bu saçma Iritaptan Fransa'da simdiye kadar 60.000 ariet »atılmışhr. VII Milftı Isimler bile ... Peyrefitte bir çok Pransız, Aiman, İngiliz, Italyan adlarının da yahudi sülâlelerinden geldiğini ileri sürmektedir. Mesela Almancada Meier ile Meyerbeer adlan su katılmarruş yahudi isimleridir. Beyrefitte de Gaulle'ün de yahudi olduğunu söylüyor. Hazretin bu husustaki iddiası şudur: De Gaulle Al manyajT ziyaret ettiği zaman onun atalarınm bir kolunun Kolb adı taşıdığı meydana 11.000, S.900, 15^25, 13.800, 11.500, 12.000, 11.800, ger Peyrefıtte adındaki eski bir Fransız diplomatı söylüyor. Bugün 57 yaşında bulunan Peyrefitte, son günler de yayınlamış olduğu «Les Juifs» (Yahudiler) adlı kitabında, hemen hemen dünyanın kalbur Ustü şahsiyetlerinin bepsinin yahudi kanı taşıdığını ileri sürmektedir. Peyrefitte kitabmın bir yerin de de şöyle bir hikrnet yumurtlamıştır: «Eğer dünya Yahudilerden temizlenmiş olursa Antisemitizm diye bir şey kalmaz». [AcıgSl [Ç»t VIII [ [Gülşehir [Tuzköy IX Şarkı?la tngiltere Spor Bakanı Mr. Denls Howell bu mevsim hakem olarak futbol sahalanna dönmektedir. Wilson aükümetine dahil olmadan evvel îngütere'nin tanınrnış hakemlertnden olan Mr Howell, Parlâmentonun toplanmadığı günlerde hakemlik yapacaktır. Bakan şöyle demektedir: «Hakemliği çok özledim. Fizik bondisiyonumu muhaîaza ettim ve derhal antrenmanlara başlıyorum.» Bir Bakan hakemlik yapacak... Albert Schweitzer Sıvas Burdur H. H. Şebeke H. H. trtibat Şcbeks 11.900, 16.100, 18.300,eîektrik projeleri X Bucak XI Kırklareli n 1) Yukarıda adı. ke=if bedeli ve geçici t e m i n a t ı yazıl.ı ka?abalann zarf usulü ile eksillmeye konulmuştur. kapah Garip bir kişi Bu Peyreötte garip bir ki şidir. Kendisi 1951 yıllannda bir ara başbakan Bidault'un kabinesinde yer almış, bir ara raason olmuş, 1961 yılırı da ise kayıtlı bulunduğu Ma sorüugun «Işık ogulları» la casından çıkrnış, 1964 yilın da nidayete erdigini bildirmiş ve bu arada yahudllere de veryansın etmiştir. Peyrefitte uzun yıllar bo •unca, işinl çriicünü bırakip 6nlii kişilerin seceresini a raştırmış, bu arada masonlukla yahudiliğin iliçkilerini 2) Şımdiye kadar bir eîektrik projesi tasdik ettirmemiş bulunan Eîektrik Mühendisleri 1 prcje için ihaleye iştirâk edebilirler. Benzer konuda proje tasdik ettirmiş bulunan verebilirler. Grup için tek tenzilât teklif edilecektir. 3) Teklif vereceklerin (Bankamızda 20, T L . bedelle satılan ekfiltme e v r a k m d a yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak üzere ve 21/9/1965 günü saat 17.30'a kadar Bankamıza müracaatları gerekmektedir. 4) Teklif mektuplarınm 30/9/1965 Ferşembe günü saat 12.00'ye kadar Bankamıza verılmesi şarttır. Teklif zarflan aynı gün eaat 15.00'te Bankamız Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 5) Banka yeterlik belgesi verip vermemekte, mekte serbest ir. ıhaleyi yapıp yapmamakta ve i«i diledîğine verEîektrik Mühendisleri, 8 adet kasaba için tcklit 123 4 56789 1 2 3 4 5 6 3 9 SOLDAN SAĞA: 1 Pek yakında kaybettiğimiz Türk musiklsinln değerli piyano icracısının soyadı. 2 Toplantıya başkanlık eden. oirşeye ayrı bir dikkat gösternıe vc ehemıni\et verme içl. 3 Göraleğimizin yakasını süsliyen. bir zaman rarçasımn tersl, 4 Bir çeşit Kokulu ot yetiştirilmek için ayrılmıs tarla '> Bu defa seçimde miısterek pusula 1 ile belirtilecr olan, bir edatın kısaltılmıs ve kalın!aştırılmı;ı. evlâtları ta r&fından çok sevilmesi gereken kadm. i Ç«vriJinm cdazlak kafalı» olur. çok parlak altından veya gümüşten para. 7 Cekeıin bu kısmı iyi yerin» oturcnazsa kol kısmı da bozuk görünür, namusa ait olanları alınlardan giifl silinir. 8 Bir otomobil çeşidi, boyayl pırıl pırıl hale getiren madde. 9 üzun kulaklı hay\'anın ün kazanmı< karakteri, Anadoluda kullanılan ölçülerden. VUKAR1DAN AŞAĞIYA: 1 Eski eserleri incelcme ve tanıma bilimi. 2 Kış bahçesi, Tanrının adını katarak söz verme isi. 3 Tersi bir erkek adıdır. maçlardan sonra yenen tarafın kazandıklarından. 4 Ermenice «Tanrı» karşılığı kullanılaa soz. 5 Çok doğurup yaşlanmış dişl. ' «Faust» un yazarı. kemiğin için 1 23456789 ÎIIINIIIDIIIIIIIIIIIIiyiinilllllllUllllllllllllllllııııııııııııı'ı (Baıua: 1638S A 10746/10591) iergüerdeltl uzun HıınkU Dalmacan halledllmls M ^ dekl besleyicl madde. 7 D a J kovugu. tstanbul da Aksaray çev» reslnde bir semt. 8 Moskovad» ziyaret edilea Sovyet Rusyanın kurucusu. tbaçfca V^re citme!» m a nasına bir emir. 9 Gazetc v« yazılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog