Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE DÖRT CüMHTTRmTT 6 Evlul 1965 Şehirde ve Yurtta Şehirde ve Yurtta SECtM SECİM ı SECİM SECİM İhtilâf .VÜZHIİflOll Bizim ama satamıyoruz SECİM 3 Kilise kapafıldı 1924 yılmdan beri Türk Ortodoks Patrikhanesi ile Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanıan Aya Nikola ve Aya Yani Kliselerinde, «Tapu> meselesinden çıkan anlaşmazhktan dolayı dün eyin yapılamarr.ıştır. Türk Ortodcks Patrikhaneşi Patrik Vekili Turgut Erenerol. Aya Nikola ve Aya Yani kliselerinin kendilerine ait olduîhınu ta pu kayıtlannı çıkararak 1leri sürmü; ve mahkemeye müracaat ede rek Fener Rum Patrikhanesinin bu kliselerl kuHanmamasını Istetniştir. Rum Patrikhanesi, kliselerİ kullanabUmek için Emniyel HTüdürlüğii ile Valiliğe müracaat etıniştir. Emniyet Müdürlüğu her iki cemaatin de kliseleri kullanabileceeini bildirmiştir. Bir ıâdisenin çıkmama^ı için İstanbul Valiliği. her ikl cemaatin de taju meseleleri aydınlanıncaya kalar kliselere girmemesini kararaştırmıştır. Sabahleym ba kararlan haberfiz olan her iki remaat. çliselere gelmiş. ancak polisler la afından sokulmamışlardır. Türk ortadokslar, âyinlerinl bu tUselerin yanında bulunan Pana i".a küsesinde yapmıştır. Rum or'odokslar ise, Syin süresince ka:>alı tutulan kîiselerin önünde bek lemişlerdir. Aılay listeleri yfizunden M ara^'la da karışıklık var Maraş Özer ÖZTEP Yazıyor Ön seçunlerin «mucu, Maraş'9 da parüleri bir hayli karıştırmışa zenziyor. Gerek CHP ve gerekse AP deki karışıkhkları önliyebilmek için bir hayli çahşmalar var. O kadar kesif çalışma oluyor ki. CHP îl Başkanını. evinde Jl Idare Kurulu üyeleriyie müzakereler yaparken bulabildik. AP liier ise Pazarcık'taki ihtilâfı halletmek için günlerdir Pazarc:kta imışler. Diğer partiler'in, yâni YTP, TÎP ve MP nin Maraşta hiç bir rolleri olmayacağa benzijor. Bununla beraber 15002000 oy ahp milli ba kiyeye gönderirler her haide. taraftarlarınm MP yl destekleyeceklerine muhakkak nazan ile ba kıynrlar. Maraş'm seçiminde ilçe olarak Ikinci derecede rolü olan Pazarcıklılar da sırf AP yi parça lamak için Ali Bozdağ'ı «Bafımsız> aday olarak göstermişler. Bu durumda AP 2 milletvekilini, yâni Veysi Kadioğlu ile Enver Kaplan'ı ancak Ankaraya göndercbiImrek. MAZHAR KtÇÜK Pnlisi giiriinfe ıiiiııiii/ii ılnrılıı İlçeler CHP'ye küskün 1961 seçimlerinde buyük bir tahribat içinde bulunmasma rağmen 2 milletvekili çıkaran CHP, gerek teşkilâtını ve gerekse tesanüdünü sağlayıp 4 milletvekili çıkaracak duruma gelmis olmasına ragmen, Ön seçünlerüı tahribatı, burada da tahminleri altüst etmiş duruma getiriyor. CHP listesinde ilçelere ve bilhassa en kuvvetli yer olan Elbistana yer verilmemesi, Elbistanhları son derece küskün hale getirmiştir. Fakat ll Başkanı Nâzım Beyazıt, «Küskünlükler, mendil kuru>"uncaya kadardır. Biz en az üç milletvekili çıkaracağız» riiyor. Eski CHP milletvekillerinden Elbistanh Hilmi Soydan'ın ih tilâfı halledeceğine muhakkak na zarı ile bakılıyor. Dr. Kemaü Beyazıt'ın •Lokomotlf.liğinl yaptığı listede Ikinci Dr. <Adana> «an trferleHnden birinde ama vakilndı Balatta çivi fabrikası sahibi Korin Süreyya'yı ölümle tehdit edip para isteyen Mazhar Küçük, o!ay dan sonra Ferruh Kâhya Camiine gırmiştir. Korin'i döven ve saçlarmdan tutup sürükleyen sanık, polisin peşinde olduğunu ve camiye girmek üzere bulunduklarını göriince hemen namaza durmuştur. Sanık bu hareketı ile po lisi oyalamağa kalkmışsa da yaka lanmış ve nezaret altına alınmıs.tar. Amerika izin verirse Adcıncı satılabilecek Vedat ETENSEL Türk bayrak'ı «Adana» yo!cu ge misini satabilmek için Türk Dışişleri Bakanhğı dün Amerika hükü metine müracaat ederek «Adana» gemimizi satma müsaadesi istemisür. Adana yolcu gemimiz Denizcilik Banka?: tarafından süresini doldurmuş, eski ve çalışamaz kaydı ije 3 mayıs 1965 tarihinde kadro dışı bırakılmış fakat gemi azlığı sebebiyle 38 ya;ındaki emektar ta rihî Adana gemisi İstanbul tzmir fuar jeferine konmuf ve limanda kaldığı müddetçe yolcularına otel vazifesi yapmıştır. Denizcilik Bankası, eski Adana gemisini satmak ve ycrine bugiinün şartlarına uygun yeni ve modern gemi almaya karar vermişse de Adana'nın Amerikalılar tarafından 1949 yılındaki satıj mn kavelesiııde •geml ucuz fiatla Tür kiyeye satılmı^tır. Bu bakımdan 29 yıldan evevl başka bir yere satılamaz ve devredilemez fayet sa tılacak ve devredilecekse Amerika hükümetinin özel müsaade verrnesi tarttır» maddeıi bulunmakUdır. Amerik» hükümeti müsaade verirse Adana satılacak şayet vermezse hurda gemi Denizcilik Ban kasının başına dert olarak kalacaktır. AP'deki sarsıntı AP yi sarsacak iki ariay adayı var Haraş'ta. Bunlardan biri aşırı sağcı ların lideri durumunda o!an Hacı Ahmet Tevfık Paksoy, diğeri de Pazaıcık Belediye Başkanı Ahmet Bozdağ'ın oğlu Ali Bozdağ.. İkisi de liste dışı kal rmslar. Bunun üzerine aleyhte ça lıjmaya ba?".amışlar. Han Ahmet Tevfik Paksoy'un Diğer partiler Maraş CHP adayı Nejat Çuhadar elleri cebinde propaganda hazırlıği yapıyor Nusret Durakbası. 3. de Nejat Çu yok. hadardır. Yâni üçunfi milletveMP. belki, belki Haeı Tevfik kili olarak görmek mümkun gibi Paksoy'un taraftarlarınm sayesingeliyor.. de birkaç bin oy toplar.. YTP nin bu şansı da görülmüyor. Havalar ısınınca anneler unutkan oluyor ANKARA Belediye otobüs va froleybüslerinde ağuıtoı ayı İçinde en çok unutulan eşyalar arasında, çoculc kundak takımları bafta gelmektedir. Ağustos 1955 ayında şehiriçi otobüs ve troleybüslerinde unutularak emanet memurluguna teslim edilen eşyalar şunlardır: Naylon torba içinde çocuk pudra ve maması, çocuk îapfcaları, takkeIt'ri. kilotUrı, jemsiyeleri, syakkabıları, kazak ve ceketleri, entarilcri ile ikisi boş olmak üzere 13 adet para cuzdar.l, 2 adet kadın fanüâsı, 2 çift kadın ayakkabısı, file İçinde bakır kap, örme ytin kazak. kadın güneş gözlüklerl, evrak çantaıı, 4 sdet el çantası. blr adet çakmak. bir kol saati. v Diğer partilere ve bilhassa TÎP'e S o i î U Ç '. hiç jans verilmiyor Marajta.. C <Sonuç olarak jöyle J diyebiliris fak tefek çaiışmalarının, bir so Maraş içiu: nuç vermiyeceğini TİP'liler de AP 2 milletvekillirt anlamışlar ki, Teknik cinayetinin CHP 3 milletvekilliği faili Mehmet Taşkesen'den başka Milli bakiye 1 milletvekilliit TİP'in hiç bir idarecisi ortalards IAP lehinej Eğitim Kongresi Eskişehirde toplanıyor Pedagoji Cemiyeti'nin 6 1 0 eylül 1965 tarihleri arasında Eskiçehir'de Yunus Emre Okulunda düzenlediği XIII. Eğitim Kongresinde: Ağır öğrcnen ve geri zekâlı çocukların mese'eleri ve eğitimi' ana konusu üzeıinde durulaeaktır. Kongre 4 gün sürecek ve 16 rapor ve tebliğ okunup tartışılacaktır. h'anbu! ve Ankara Universitelerine mensup profesör, doçent ve asistanların da tebiiğleri ve özellikle memleke'imizde yaptıkları etütleri ile katılacakları bu bilimsel ve eğitsel toplantının faydalı olacağı umulmaktadır. Kongrenin birinci gününde Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlu, Doçent Dr. Muallâ Örtürk, Zekiye Günsel'in tebiiğleri okunacaktır. Kongreye Milli Eğitim Bakanhğı ile Saglık ve Sosyal Yardım Bakanhğı tempilcisi olarak birer uzman gön derileceklerdir. Kongre bütün öğretrr.enlere ve halka açıktır. Trabzonda TİP iddiah çalışıyor TRABZON Ön seçunlerin yapılması ve listelerin belli olmacından sonra, AP ve CHP'de büyük kaynaşmalar olmaktadır. AP de, partinin kuruiması ve yajaması için büyük hizmetleri olan Temsilciler Mcclisi Üyesi, eski ll Başkanı Şükrü Dedeoğlulu'nun, iistenin 8. snasında yer alması, «ürpriz o'.muştur. Öte yandan, C. H. P. eski ll Başkanı Av. A. Rıza Kulaçoğlu taraftarları arasında üzüntü yaratmış, Sürmene İiçe î kinci Başkanı. derhal istifa etmi;tir. AP de, Ömer Usta'nm. CHP'de, Hamdi Orhon ve Mehmet ArsIsntürk'ün, parti\e hiç bir hizmeti o'madan, listenin ilk sııalarda yer alması, partide bilfiil hizmet yapanları hayal kırıklığına uğratmıştır. Burads, mahaüi teşkilâtın bütün dert ve isteklerini yerine getirmek için. kendi işlerini ihmal ederek çalışai kişilerin. seçimlerde arka plâna itilmesi. bundan böyle, parti teşkilâtında, çahşacak ki^i'eri umutsuzluğa düşürmüştür. Konuştuğumuz partililer, parti için çahşmanın aleyhte olduğunu jimdi anladık. Scçim üzeri, boy gösterip, listonin şans olan 3'erlerini almak varken. bunca yıl enayi gibi ça'.i'tmanın ne lüzumu vardı. demektedirler. Özellikle. AP'de. çok sayıda oyun kavbedilHığı, bizzat. AP'liier tarafınrlan ifade edilmektedir. SEÇIM ONCESINDE PARTİ GENEL MERKEZLERİ Denizeilik Bankası Genel Müdür Muavini tebdil geziyor Denizcilik Bankası Genel Müdür Muavini Bedrettin Seyhan tebdil kıyafetle gemilere eirmekte ve personelin yolcularia oian tutumunu yakından izlemektedir. Genel Müdür Muavini geçüğımiz Cuma günü Ispanya scferine ka'.kacak olan «İskenderun» gemisine girmiş ve turistik mevki salonunda oturmuştur. Personelden hiç kimse Seyhan'ı tanımamıştır. Hat'â kamarotlar bile yolcu olup rlmadığmı kendisina sormuşlardır. Bedrettin Seyhan kamarotların yolculara karşı olan tutumunu iyi ve fena taraflarıyla not etmiştir. Bütün gemilere tebdil gireceğini söyleyen Seyhsn; •Personelin yolculara olan tutumu daha da düzelecektir» demıştir. PTT memur ve hizmetlileri de sendika kurdu Memurların sendika kurabilmeîeri konusundaki 624 sayıh kanunun kabulünden 5onra kuruian Türkive PTT Memur ve Hizmetlileri Scndikası istanbul Şubesinin ilk genel kurul toplantısı yapılmıstır. Elektrikli bir hava içinde başlıyan ve geç saatîere kadar devam eden kongrede, zaman zaman sert tartışmalar olmuştur. îki ay önce 40 memur tarafından kurulan sendikanm üye sayı1 IP.'ıTyi gcçmiştir. ÎÎP G. merkezinde in cin top oynuyor... Röportaj Orhan DUKU Y.T.P. Genel Merkezi, boş, terkedılmiş bir araziye benziyor. Ancak ya bir iki kışıyle karşılaşıyorsunuz, ya da hiç kimseyi göremiyorsunuz. Partinin yöneticilerini bulmak kimi zaman çok güç oluyor. Başka partiler adaylarla, vatandaşlarla, heyetlerle do lup taşarken, Y.T.P. sâkin bir köşeye benziyor. Y.T.P. gelenl gideni en az bir parti. Bazı çevrelere göre, kafasını dinlendirmek istiyen r a tandaşlar Y.T.P. ye gidiyorlar, sonra da bir rivayete hakılırsa aday olup çıkıyor lar. Y.T.P , Izmir caddesinde bir apartımanın üst katını işgal ediyor. Burası bir partı genel merkezinden çok bir kulübe benziyor. Zaten kimi Y.T.P. li yöneticiler kendi partilerine «Yetepe kulübü» diyorlar. Bu arada Y.T.P. ilk kurulduğu zaman, o zamanki Içişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıioğlunun parti için söyledikleri geliyor insanın aklına «Ye tepe tepejı Yemekten bahis açılınca, Y.T. P. ye verilen bir milyon liralık devlet yardımı da akla geliyor. Bir genel yönetim kurulu üyesi aldıklan parayı yemediklerini bıl diriyor ve şöyle konuşuyor: «Önümüzdeki devre içinde mıskal mıskal harcıyacağiz.» Bu arada, Nuriye Özsever adında bir kadına ait kimlik kartı da bulunarak ilşililcre teslim edihnistir. Eylul 6 Cemazivelevvel 10 0* S O •^) O V. i 5 >> J 5.2912.12 15.50.18.34 20.08 3 43 E. 110.53 5.36 9.14112.00 1.34 9.07 ÜMinıııııııuHimıııımıııııuııimııııııııınımınıııııııııııiMiııımııııiiıı İNr. Raymond Hare Öğrendiğimize göre Türkiyedeki Büyük Elçilik göre\iniz sona ermi| ve Aınerikan Dışişleri Bakan'.ığına getirüecekmişsiniz. Yeni göreviniz önemli oîduğu i;in bir vatandaf olarak bazı gerçekleri unutmamanızı ve haürlamanızı rica edeceğim. Verdiğiniz demeçlerden Türk Amerikan dostluğunun kolay kolay ssrsılajnıyacağını iddia ederdiniz. 11 ağustos 1055 tarihli bir sabah gazetesinde çıkan sözlerinizden yine aynı fikirde olduğunuz anlaşıhyor. * 19501960 arası Amerikaya hayranlık ve sevgi duyguları ile yetiştirildim. Çevremdeki insanlar da öyle idi. Ne var ki Kıbrıs »orunundaki davranışlarınız bizi infile surukledi. Belki de siz eliniz • •f den gelen gayret ve uyarnıaları yaptınız ama: Amerikan Hariciyesi «Çirkin Amerikalıyı» gayet güzel canlandırdı.. Kıbrıs sorunur.a üâveten, Amerikan Petrol Şirketlerinin davranışları da bizleri gerçekten düşün dürmektedir... Amerikayı artık sevemiyorum. Daha açıkçası »evmiyorum. Çevrem de bövle. Gittiğim yerlerde da buna çahit oldum. Biz Türkler uîusal sorunlarında çok duygulu bir milletiz. Bunu ölçememekle aldandınız!. Mr. Hare: Amerikan Hariciyesini «Çirkin Amenkahyı» oyrıamak tan vaz geçirebilirseniz ne mutlu 21/S196Ö Cumaııea günü Kadısize. köy'den Ümraniye'ye 17.45 de kal Rafct Kayaalp kan Belediye otobüsüne bindim. Sivas Yol güzergâhmdaki Millet Bahçesi'ne geldiğimizde iki trafik polisinin vasıtaları kontrol ettiğini gördük. Yola devam eden otobüsümüzün şoförü ben inene kadar rastîadığımız bir kaç minibüs, Tcmas ettiğim bütün komşu ve ahbaplarm hcpsi lyni taksi ve bir kamyona eliyle dai reler çizerek trafik polislerinin va {eyi söylediler. Bir deçil belki elü defa yazdık çizdik. Gesıtaları çevirip kontrol ettiklerini 5; ne aldıran yok. Bir kerre de bu işi ben kaleme almıştım. haber verdi. Ben indikten sonra j= O yazımda demiştiın ki, gezdiğim gördüğüm ileri ve geri da bu işe son durağa kadar de5 yirraiyi mütecaviz ülkenin hiç birinde bu facialar faciası vsm ettiğine şüphe yok. Ankara ^ manzaraya rastlamadım. Mesele şudur. yolunda vukubulan bir kâbustan Ş Düne kadar yalnız Türkiyede değil bütün cihanda her daha korkunç kazalardan hemen = sonra bir devlet memurunun bu E taraiile ve her haliyle dillere destan bir İstanbul ve bu kazsları önlemeye çahşan diğer = İstanbulda tarih, ilim, zarafet, kibarlık ve efendilik, Allah devlet memurlaruıın işlerini bu = vergisi güzellik vardı. şekilde akamete uğratması ne ka Bu şehrin iüılü semtlerinln hayatı da ayrı renkte ve dar hazin. Kaldı ki trafik polisle ^ hepsinin kendine has rizellikleri vardı. Oralarda otuıanri belediye otobüsleri şoförlerinin 3 lann anlatılmakla bitmez huzuru vardı. Bu güzelim yerdiğer vasıtalar hakkuıdaki şikâ leri nihavet malıvettiler. Sıra oralarda oturanların mahyetlerini daima d ; '"kate alu, önce E lik tamrlar. vıııa geldi. Kadıköyün giizel semti Feneryolu bu raahvetme = (Isim mahfuz). fırtuiasınsn ilk hedefi. Zj 5 Şimdi bir sorum var. = Buranın temizliği ile, burada oturan vatandaşların ha İunihuriyete Inektüplar llli ll': «Belediye ceza yazarsa miinibüsler | çalışmıyacak Minibüsçüler Derneâi Başkanı Fethuüah Dodanh, dun Belediye Sarayırr.n önünde hir basın toplantısı yaparak «Belpdive, minibüslerde bilet kesme ve rahsat aima rnecburiyetini uvjnlamak ister ve ce/a yazarsa, biz de minibüslerimizi çalıştırmayıı» demiştir. Dernek Başkanı, minibüsler çahsmadığı takdırde, halkın geniş çapta taçıt sıkıntısı çek?ceğini sözlerine eklemiştir. TlP'in durumu Bir av önce kurulmasma rsğmen. TIP Trabzon'da büyük faaliyet göstermektedır. Trabzon'da, DP devrinin karanhk günlerüıde çıkardığı gazetesi ile büyük mücadele yapan ve ceşur ataklanyla tanınan gazeteci Ümran Baran'm. liste başında yer aidığı TİP Milli Bakiye sisteminin de yardımıyla 1 milletvekili çikaracağına inanmakta ve çahsmaktadır. Köylerde, bü>iik bir ügi ile karşılandığmı ifade eden Ümran Baran. «köylü, yıllarca a'datıldığını iyice anlamıştır. Çalışanlarm ve emekçilerin partisi olan Türkive îşçi Partisine büyük bir yakmlık göstermektedir. Büyük partilerin, hâlâ halktan yana olmayan aday ları listelerine alması, bizim baçarırnızı artırmaktadır. demektedir. Öte yandan, TİP Trabzon ll Baş kanhğı bir bildiri yaymlayarak, partiye halkın yardımmı istemiş ve önce, Yönetim Kurulu t v yelerinin kan vermek suretiyle bu yardımda öncülük yapacaklarını »çıklamıjtır. İhbarh kontrol Beıti kim sigorta edecek: İzmir'den yedi ayda 791 milyon liralık ihracat yopıldı tzmir Izmirin 1965 yılı ocaktemmuz devresine ait yedi ayhk ihracatının kıymeti 791 milyon 264 bin 994 liraya yükseimiştir. Ayrıca, ilk yedi ayhk ihracatta, geçen seneye nazaran, 180 milyan 195 bin 405 liralık artıı kaydedilmiştir. Ihracatın artmasını tütün, pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, bakiiyat, zeytinyağı, hambez ve borasit cevheri gibi ihraç mallarımızın dış satıslarının yükselmesi sağlamıştır. ö t e yandan, aynı süre içinrle Izmir limanından 232 milyon 163 bin 159 liralık çeşitli mal ithal edilmiştir. Bu rakam geçen sene ithalâtmdan, 7 milyon 952 bin 304 lira fazlalık göstermektedir. Toto'dan şıkayet Hangi Y.T.P. İleri geleninl gör seniz siza Totodan şikâyet edecektir. Bu toto, bildiğimiz toto değil, seçırn toto. Kimi partililer ise totoya kazananlara kızacak ve «Bizim küçük lük duygusu içinde olduğumnzu sanacâklar» diyecektir. Belki de doğrudur busöz. Yapılan tahminiere bu kadar kızdıklanna bakılırsa. Ama kimi Y.T.P. li sena Cevdet Perin'in açıklomosı Orhan Birgit'in dün gazetemizde çıkan sözleri ile ilgili olarak Cevdet Perin bir açıklama yapmıştır. Perin şunlan söylemiştir: «CHP Istanbui millet\'ekili adayı sayın Orhan Birgit'in gazetenizde bana atfen yayınlanan demecini okudum. Bu sözlerde tarzihe muhtaç taraflar olduğunu bildirmek isterim. Sayın NUüfer Giirsoy, üniver«Itede 4 sene müddetle talebemdi. Eski hocasına karşı böyle bir «Sx töylemiş olmasına ihtimal j veremem. Ancak onun ve »ayın | pcdcrlerinin gıyabında, nezaket [ lerini luistima) ederek evlerinc } ziyırete giden bazı kimseler TÜ zünden. ön seçime tekaddüm e den günlerde ortad» blr Ukım söylentilerin dolaştıği da bir va kıadır. Ben, yolda rastladığım Birgit'i tebrik ederken Işte bun dan dolayı daydufum Bzüntiiyii de ifade ettim. Üst tarafı ust;ı bir gazeteci olan gayın adarırj yakışhnnasından lbarettirj Herkes gittl, yalnıı kaldı.... (Fotoğraf: Mustafa İSTEM1) Y.TJ». Genel Başkanı gazetecitör ve milletvekillerl size partilerl se\Tnez. Bunu da her vesile lerinin elene elene «kaynaşmıs iie söyler. Belki Sayın Aiican, bir hir kitle baline» geldiğini, artık kaybedecekleri bir şeyleri olma çok politikacının diişünüp de söyliyemediğini açıkça ortaya> koydığını, ileri sürecek, memleket buhranlan içinde Y.T.P. nin oy maktadır. Ama ne de olsa bnı ga nadığı rolü hatırlatarak, vatanda zeteciler arasrnda ryi karşılanmaşın sağduju ile Y.T.P. ye oy ve makta, Sayın Genel Başkana kar şı çeklngerUilt yaratmaktadır. receğini «öyliyecektir. Y.T.P. Genel Merkezinin Bir Genel Boşkan kapıcısıyla Genel Baş kan Alican araaında büyük bir Y.T.P. den s&t açarken, Alicanı benzerlik vardır. Genel Merbir tarafa bırakmak olmaz. Y.T. kez kapıcısı da gazetecileri r. Alican demektir. Aiican Y.T. pek »evmez ve gidince asık P partiden ayrılanlar Genel Basbir suratla karsılar sizi. Bu kanlarınui sogsklağundan, sfenkı benzerlik sadece bir tesadfif lifindcn, yüzü pülümsemeılİBİnmii orası belli değU. den yikınnuşlardiT. Partide kaAlican son günlerde verdiği d»lanlar ise Genel Baskanlannın liderlik vasıflanndan, (aziletinden, meçlerlo dlkkati yeniden üzerine küçük politika ovunlanna kal çekmistir. Birincisinde Adalet kışmadığından bahsederler. Han Partisine çatmış, İkincisinde ise fisi doğrudur bilinmez. Yalnız «tnönii göğsümüze orak çekiç li rozet mi Ukmak istiror?» diyeSayın Genel Baskan ubahları rek C.H.P. lilerin hışmını çekbiraz «ert olur. Sabah saat 10 Ue mjştir. Aslında Y.T.P. li lider, kü 12 arası bir gazeteci herhangi bir çük partilerin saptıldarı bir taksonı sorarsa sert bir cevap ala tiğe başvurmuştur. Her iki bübilir kendisinden. Ama öğleden yük partiye çatmak. Eger bir tasnnra Alican'ın yüı batları bıraı rafa meylederlerse, kenriilerinin pcvşer, neredeyse cülümsemeye bir kimlıği kalmıyacafından çeyakın bir hal aür. En iyisi o za kinmektedirler, Ama büyük parman yanına yakiasmak lâumdır. tiler bu arada A.P. çevrelerinde Y.T.P. nin bütün teşküâtınm eridiğinden, yok olduŞundan söz açılmaktadır. Bu sözlerin ne dereceye kadar doğru olduğunu anlamak için 10 Ekinî! beklemtk srprpkecek. H'zada cevop Son zamanlarda ortaya Ç!.<an ve Y.T.P liler taratından bır «sıyasî skandal» olarak »asıflandın lan olay ise C.H P 1 öancar'ın 1 Ekrem Alican hakkmda demecı oldu. Demeç Alıcan ile Çerkes Ethem arasında öazı ılışsıler olduğu ihtimalmı ılerı sürovnrdu Buna kari; bılgıçıne Daşı.nırnııru muz Raif Aybar once «bır crvap veribııe.siı.r lüzum jiirülmpdıciııı^ sonra «Saııcarın hizasında bir şahsın cevap vereceğinı» D.laırciı En sonunda bu cevabı lcendısi verdi Cu durumda Aybar'ın hızası anlasılmış oldu yatından, sıhhatiııden kim sorumludur? Gürey ve Doğu hudutlaruntz kapatılmış komşu memleketlerde kolera var diye.. Kolera Feneryolunda kol çezecek bu gidijle.. Fenerjolunda Bağdat caddeslni bir dere gibi lâğıın sıılariyle sulayan, kokudan geçilmez hale getircn sitenin tnikrop ve pislik yuvası korkunç çukuru bizi bizar erti «rtık. BÂttk, usandık lâğun sularuıı «•»•irnira götürmekten. Bu yer başka bir ülkede olsa (İnsanlara insaa muameIeleri eden ülkede) hemen yerle bir edilir. Veya çare bnlunur. Burada oturan insanlara acıyan yok mu? Bu insanUruı ızdırabuıa kulak neden verilmez? AZ ye kadar sorumluların vazifeleri icabı buraya neden bakmazlar? Koltuk ve sandalyeleri bırakıp dolaşalım artık. Halkın dertlerini dinleyelim. Kadıköy Belediye Şube Müdürü bir çün lütfen zahrnet buyursunlarda ağlanarr.k hâli görsünler. Bir lâğun çukuru ile bag edemezsek dsaa mühim problemler için ne yapacajnz? Bir semt ve o semtten geçen on binlerce insan yalvarıyor. Bizi kurtann bn tehlikeden... İhsan KABAALİ Feneryolu Eyüppaşa Sokak No. 8 Bekç/ meselesi Küçük sikâyetler büyük lelerin belirtileridir. Bizim durumumuz da bunun tipik bir ^ örneğidir. Bekçi tahsüdan ber a ; munta Ş zaman bekçi ücreti adı altında = ~ tabakkuk ettirilen parayı vatan 3 daştan tahsil eder, hem de bir banka hassasiyetiyle. Ba gayet Ş tabiidir. Elbette vatandaş, kendi sine yapılan hizmetin karşılığını ~ ödiyecektir ve ödemektedir. An ^ cak hizmetin yapüması şartıyls. = Bizde gece mahalle bekçileri ııc iş vaparlar bilemiyoruz? Şim = diye kadar mahaUelcrde bekçi jrörmek kimseye nasip olmuyor. | Sayet bekçiye düşerj bir iş yok|Z sa tpşkiiâta da lüzuın yok detnek 2 tir. O halde bekçi parası tahsilâ 3 tmdan vaz ceçilrnelidir. Pars a 2 ZZ lındıeına çöre, hizmetin de ye^ rine eetirilmesi gerekir. H tl^ilüerden ba hale bir «on Ş rermelerinl tsrarla TC ciddiyetle ~ 2 bpkipmekteyiı. | = mesebekçl = Bir Habeş harb gemisi İstanbul Iimanını ziyaret edecek Habes donanmasına ait 2.800 tonluk «Ethiopia» «dlı harb gemisi dört günlük bir ziyaret için yarın İstanbu3a gelecektir. Yarbay J. Chatella komutasındaki seml İstanbul limanına girişte sehri 21 pare top atımı ile selâmlıyacak ve gemi komutam Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramira! Celâl E: :ceoğlu'nu ziyaret edecektir. Gene> Genel Merkezde en çok çalışan lar arasında Ertuğrul Alatlı hulunuyor. Partinin en r.skilerınrten olan Alatlı bir randan partinin ilk kurulduju şanlı inlerı düşü niiyor. hir vandan telrfunlara ce vap veriyor, tek bagına partinin seçim hazırbklarını wtiştirme»e çalışıyor. Onun ranında (ienel '»lerkezde en çok eöriilen h«ska hir sima da Ankara adavlarınrian Nail Basçamsojlu o da Alatlı îihi eski partililerden. Acaha «ar fedilen çabalar ne dereceye kadar bir lonuç ^erecek orası hilinmiyor. Halk Eğitimi Semlnerine katılacak heyetimiz Kopenhag'a gitti ANKARA Unesco'nun dttzenledigl •Uluslararası Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınmatı Semineri» ne davet ediJen Türk heyeti uçakla D»nimarka ba;kenti Kopenhag'a hareket etmiştir. Yırından Itibaren çahşmalarına baslıyacak seminer blr ay devam ede cek, bu ıür« z»rfında çejitli konfer»nıl»r verüecek. Halk EJitiml ve Toplum Kalkınmuı Uzarinde hazırUaajı blldirller tartifiUeaktır. YTP Genel Sekreteri lurhan Kapanlı ve milletvekili adayları seçimde ne yapablleceklerini konujnyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog