Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

H arita1 ı ALMANYAYA GİDİYORUM Münir Hayri EGELİ •k İşçi olarak gideceklera ilk rehber, * Öğrenci olarak gidilecek okullar ve başvurma yollan. ir Seyahat edeceklere tam bir kılavuz * Hıç Almanca bilemiyenleri hemen Konuşturan PRATİK ALMANCA ÖĞRETEN KİTAP. Mükemmel renkli bir Almanya haritası. Fiatı: 10 Liradır. İMKILÂP ve AKA KİTABEVLEBI İlâncılık: 8358/10578 umhuriyet 42. yıl soyı 14763 KÜRÜCÜSÜ: KVNÜ9 NADİ Teâgrai * e tnefcfup adresl; C a m h n r i y e t İstanbul Posta KuUısu: î s t a r f e d Ro. 248 Telefonlar: 22 12 90 2 2 4 2 86 « 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 »BRTA VE LİSENIN BÜTÜ3İ1 SINIFIAB1 MEVCUT VE BÜTUN &IKIFI.AinwiN MUADLLETt MİLLÎ EĞİTIM B A K A \ . I Ğ I N X A TASDIKU ÖZEL YÜKSEÜ KOLEJİ'NDE KAYTTLAK DEVAM ETMEKTEDİB Kontenjan Mahduttur Adres: Kızılay Fevzl Çakmak Sokak No. 30 ANKARA Tel: 13 M »4 12 90 50 12 77 20 13 35 05 Has: 3145 10600 Pazortesi 6 Eylul 1965 Asal seçim gezisine DEVLET PERSONEL DAIRESİ, YENİ EMEKLİLİK TASARISI HAZIRLIYOR bugün çtkacak PARTiLERDE KONTENJAN SARSINTISI DEVAM EDiYOR Ankara (Cumhuriyet Bürosu) HASAN ŞÜKRÜ ADAL "A,P. yöneticileri OGRETNENLERDE jjşçi sözünden İHTİSASA GÖRE |dahi korkuyor„ SINIFLANDIRILACAK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nin TİP ın seçimlere giremiyeceğıni geniş tep> Bu konuda basın sözousu Gokhaa A • P• »kı uyandırmıştır. demeçte, «APCKMP iddia etmesi tarafından Evbyaoglu verdiğl bir korkak yöneticiler yönetilroektedir.» demiştir. Bağımsız Ankara Senatdrü Niyazi Ağırnaslı ise «Gücünü serçekçi fikirlerden ve yoksul halktan alan bir akım önlenemez» şek,lınde konuşmuştur. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Baykam da aynı konuda «Gerçek sebep TİP'in AP yi tabanda parçalamasıdır» detniştır. İki Genel Müdürun görevlerinden alınması teşebbüsü ve TÎP ın seçimlere sokulmama çabalan hakkında CKMP basm sozcüsü Gökban Evlıyaoğlu şunları söy lemiştir: TİP'i seçimlere sokmama teşebbüsü tepki yarattı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu' C ı Ger.oJ Merkezıne, merkez kor.tenjanlarından aday olacakls • rı vaadedıldıği halde seçilmiyen partili ve partUız pohtıka cılann yarattıkları tepkıler devam etmektedır. Bu arada, partınır yuksek organınca verılen kararlan tasvıp etmediği ogrenılen Gene SeKreter Kemal Satır'ın, bu gorevınden ıstıfa etmek istedığı söylenmektedır. Aynca belirtildığine gdre Satır'm bu niyetı yuksek kademel?rce önlenmiştir. Gfnel Sekreter Satır'm bu tutumuna sebep olarak, kendısinın vaadde bulunduğu bazı şahıslann aday olamamaları, ya da »day hstelerinin gerilerınde yer • lmaları, gosterilmektedır. Ankara, (Cumhuriyet teleks) Ote yandan, Satır'm ıstıfa ar CHP. Parti Meclisi dün de zuçunu soylenti olarak vasıflantoplanarak, bir komisyon tarariıran Partı Genel Sekreter Yarfından hazırlanrm? olan seçim dımcısı Suphi Baykam. bu ko beyannamesi taslagını görüşmeye r.jva dejnnerek, «Belki bn söy devam etmıştir. Prof. Tahsin Bekir Balta'nın lentiler dah» da drvam edecekbaskanlığında vapılan toplantıda, lir. Gerçek odnr ki. Parti Meclisi parti meclisi iiyeleri, taslak hakimkânlann elverdigi nispette, kındaki çörüşlerini açıklamış, chjektif ve olnmlu bir anlayısla beyannamede yer alması gereken görev yapraaya çahsmıştır. Parhusnslar üıerinde tavsiye ve telinin en yuksek organının verdimennilerde bulunmuşlardır. ği kararlara, »ahsî kanaatlerimiOte yandan, C.H.P. Merkez Se>in ötesinde sayjı göstermek t j çim Komltesi ile Merkez İdare »ifemizdir. Genel Sekreterimlzin Kurulu dün rnüştereken toplanaifade edildiçi g'bi bir davranışı rak seçimlerle ilgili hszırlıkları yoktur» demıştır. gozden geçirmiş, dığer seçim ko nulan üzerinde çahşmıstır. (Arkan S«."», Sfi. 3 te) H D CHP seçim beyannamesi hazırlanıyor evlet Personel Dairesi Başknnı Hasan Şükrü Adal, devlet memuılarının sınıflandırılması ile ilgıli çalışmaların ılerlediğıni ve bu konuda butün kurumların nıhai tekliflennin 23 eylül tarihine kadar kendilenrıe verileceğini aç'klamıştır. Adal, bu tarihten sonra kurumların kadro tekliflennin Maliye Bakanlığma yapılacağını ve bir kadro kanununun hazırlanacağını da sozlerine eklemiştir. Kendısi ile konuşan bir rmıhab^rımıze Adal, Unıversite oğretun uvelerinın itirazları ile devlet memurlan kanun tasarısına yaptıkları itirazlar ile öğretmenlerin durumu hakkında bilgi vermiş ve daırenin diişüncelerini açıklamıştır. iddia eden kocaman bir yığu» partisinin bir yandan iki başanU genel müdürle, bir yandan da yeni kurulmuş bir parti Ue uğraşması cidden avıptır ve bu par: tinin ne derece zavallı ve korkak yöneticiler tarafından idare edüdiğinin delilidir. TtP in kurulması veya seçim mevzuatma töre seçim hazrrlıklannda kanun dışı bir durum varsa bu onları değil adlî mercileri ügilendirir. \P sadece dikkati çekmekle vetinmelivdi. «Ayıptır» «Tek başına iktidara geleceğini «Işçi deyince ödleri kopuyor..» Aynca. hükümettedirler ve hükünıet olarak vapamadıklan ştyi parti olarak vapmak istemektedirler. AP vöneticilerinin (işçi) kelimesinden ödlen kopuvor Calışma Bakanları bıınun verine (amelc) de\Tmini ıkame etmek ve işçi sınıfını haik na?arında kü çümsemrk ısteHı nlmadı Fakat, AP kitle«ı ıriııdPkı ılriatılmıs isci oylarından hak rttiklpri cevabı bu seçimdr alacaklardır Doktrinini isçi ve kövlü kitlcsinin ekonomik • sosvaJ eerçeklerl üzerine oturtan CKMP nin durnmu da AP vöneticilrrini Utretmektedir. Bu seçimde de sz buçuk halkı aldatmayı deııeyeceklerriir. Hıı onlarııı son s.mslriır. \p kitlesi bölünmüş ve halk çocukları kendilerinr ba>ka partilerde yer aramava haslaıııışlardır On seçimde. AP de mevdana gelen skandallardan sonra AP vöneticılerinden iprenen biıtün ^P lilerl arkadaslannı da marmava ve flamamızın altında toplanmaya ediyoru7.» Universite personeli Adal, Umversit» oğretım uyelerının itirazları hakkında şunları soylemıstır: « Cniversiteler arası karnl. yaptığı bir toplantıdan >onra keııdilerinii! üniversite için özel bir Personel Kanunu tasarısı hazırlanmasma Karar vermistir. Kurul, bu sebeple. kendi tasarıları kannnlaşıncava kadar mevcut devlet memurlan kanununa tâbi olmalarını bize bildirmis lerdir. Ancak. yürürlüğe eiren \e Bakanlar Kurnlunca yürütülen bir kannnnn. bir kanun tasariMnın hazırlanaca&ı taiebi ile nvgulamasının durdunılması söz koııu»u nlamaz. Bununla beraber. durumu. kanunj yurütmekle çö • reyli, Bakanlar Knrulona dnyurmak ü«ere Ba'bakanlua hıldirdik.» ünün Akıl (ukaralığı Öğretmenlerin sınıflandırılması Devlet Personel Daıresı Ba^kaıı, oğretmenlerin «bir sınıflandırmava» tabı tutulamıyacaRI sekhndekı ıririıalar hakkında ise şovle konusmustur « Gectitfmiz Cum.» gunü Milli Eçitim Bakanlığında miistesarlar. müMesar yardımcıları ilr genel müdürlerin \r dairemiz \ etkilileriııiıı katUdıiı bir tnplantı vapılnmtır. Bu toplantıda öğretmenlerin ve ogretim hizmetlehnin Miııflamlırılması isi ele alınmıstır. Ortaklasa yaptıgımız bu çalısmalara pazarte*i güııü vine devam edilecektir. Ofcretmenlerin sııııflandırılamı • >acağı iddıası varit değildir.» 1965 TUındavız an», aslında 20 inti a>rın başlarında yasmır pibiyiz. ToplumdakJ gerilik sadece ekonomik alanda değildir. OııunU paralcl olarak toplum sorunları \e fikir hareketleri bakımındao da Batıya nazaran 50100 vü gerilerde gidiynruz. Meselâ İngiltere>e. rrunsaya göre yüzyıldan tazla handikapımız var. Hattâ bırakalım onJarı, Ostnanlı devletinden kopmuş iilkelerle aramızdaki mesafe yarım yüzyıla yakJaşır. Ağzıraızın suyu aka aka Isveç diyoruz. Ingiltere diyoru/. o%sa tartışmalarııni7 henüz terimler üzerindedir. Işin ası) garip olan >anı şu ki, bir Anayasa yapılmı?, daba sağlam olması içiıı halk oruna »unulmuş ve dört yıl sonra tartıştığımız konular Anayasanın içindekiıcr, Anayasanın tüm esprisi. Ortanın solu bikâyesi de örneklerden biri: Parlâmantcr sistemlerde «sol» statükoculuâun «zıt» lığı olarak kabul edilm'ş; aristokrasiye karşı Burjuvazi, muhafazakârlısa karşı lıberahîin. kralcılığa karşı Cumhuriyetçilik gibi. Bir zamanlar Inıııltere'de Liberal Parti sol parti idi. Bugün Amerika'da Liberallik sol anlamında almıyor ve Demokrat Parti Cumhuriyetçilere nazaran daha «sol» dadır. 1 inci ve 2 nci B.M.M. nde Cumlıuriyptı ssMinan Atatörk hUâfetçilerin soluııda idi. Marks'tan önce »r sonra kapitalizmin karşısrnda sosyalizm ,iine zıtlığın ifadrsi. Su var ki. o gunden bu güne ekonomik anlayışa bağh olarak politika anlayışmda da zıtlıklar hatı ülkelerinde ha>li torpiilpnrni^. kurulu düzenin katı savtınuculuğunu yapan sağ parlıler verine ortaya daha yakııı. tâ\iz de olsa, kapitalizmi kurtarma'c i<,ı»ı bir lakım sosyal haklann verilmesini isteyen partiler çıkınıştır. Özellible İkinci Dünya Harbinin faşizmi ta^firr edişintldi sonra kurulu düzenci sağın merkeze doğru gittiği bir gerçektir. AMII lietişme. ihtilâlci sos\alizmin anlayısında da görülüyor. Batı A\ruua drmokrasilerinde. katüığhle meşhur Fransa'da. Italya'da komiinıst partileri vurau'şa.va yumuşaya. kunılu düzeni ihtiUlle drçistirmek israruıdan vazçeçmi'jler. seçim yoluvla parlâmento >olınla iktidar savaşı de\Tcsine girrdişlerdir. Kaldj ki. ihtilâlci sohyahznile Batıdaki sosyal Demokrat Partiler'in ilişkileri de ^oktıır. Aksine bunlar iktidar yarışmasında birbirlerine karşı ka[itali/.n sosyalizm zıtlığından daha da düşmandırlar. Enternasyouelleri ayrıdır v.b. Bugiin Almanyadaki sosyal Demokrat Partiye bir ihtilâlci partidir demek için ya pek cahil. ya da deli olmsk gerek. Fransa'daki merkez sol ve sosyalist partiler öyle, ltalyi öyle. Is\eç öyle. Hele InRİltere'nin tşçi Partisi bnnlardan da ayn bir kuruluş ve anlayış içinde. Kısacası Batının durumu bu. SiıiKİi Batıya daima bayranlığımız ve onu izlemememiz gprektiğini savunan bizler acaba ortanın solu komünizın midir? Değil midir? çibı acaip bir terinı tartısmasma girmisiz. llemâ fet\a veriyor. oniine gelen hikmet savuru\or. Ruzvelt'in tutumınla bir takım knaslamalar, ote vandan ortanın solunu orak • çekiçle birleştirmeler bilerek. >a da bilmiverek hazırlanmış, demokrasiye karşı. faşızm reçeleleri. Oncc suı u aıılayalım: demokrasi o'iınunu oynavacak mıyız? Oynamıyaıak mıyız? Daha doğruMi iktidar saıası demokratik düzenin içinde devam edecek ıni"? Etmijecek mi? Eğer edecekse. oyuııun \a da savaşın kuralları keşfedilmemi^ değildir. 1961 Anayasasında uyulacak kuralların hepsi yazılı. Bu kurallara nasıl uyıılacağı da yine Anajasada, öteki yasalarda mevcut. Oyunu ovnayacdk. hakemlik edecek kuromlar Anayasaya göre kurulmuş. l stelik öyle bir Anayasa ki, zaten kurulu düzeni yenileştırmek, ana ocnıokratik Uurallara uyçun olarak yenileştirmek amaciyle hazırlanmış, kabul edilmiş. Kısacası esprisi zaten frenklerin deyimiyle ortanın solunda. O halde? O halde nedir bn çığlıklar? Nedir bu tehditler? Batıiı adam doğmacı Marksizmi eleştiriyor, ona hücum ediyor ama. toplanid ondan ilerisini, zıtlıklarım törpülenmesi yoilarını, göstererek. Hattâ yalnız yollan göstennekle de kalmıyor. uygaluyor. Türkıye'de bir takım adamlar ise din elden gidiyor, paralarıraız. mülkierimiz elden gidiyor gürültüsü içinde ortanın solunu Doğmatik sosyalizmle birleştiriyor ve panzehir olarak hattâ faşiznı'i salık veriyorlar. Oysa 20 inci asnn ikinci yansında az gelişmişlikle kalkmmışlık arasmda bocalayan bir iilke için asıl tehJikeli olan işte bn geri çekme çabaları, Türkiyeri bulunduğu noktadan, hattâ daha geriye çekme nğraşlandır. Geçenlerde memleketine dönen A.B.D. Büyükelçisi bir konuşmasında, Türkiye'deki tartışmalar için, «Sizler hâlâ 19 uncu asırda yasıyor gibisiniz» demişti. Gibi değil genel olarak doğru. Üstelik mücadele şimdi tartışma alanından çıkıp. memleketi 19 uncu yüzyıun uygulama ortamına doğru kaydırma istidadı gösteriyor. riirkiye yüzyü öncesinde yasatılacak. Olmaz böyle şey. Bir süre için : S be!k . olur gibi görüniir. Ne var ki, o süre pek çabuk geçer ve ar• kadan gelen katı zrtbk, akıl ve fikir (ukaralarına bugünkü ortamı • da aratır. «Ciddiye alınamaz» Öte vandan, bagımsız Ankara Senatöru Nıvazi Ağırnaslı bu ko nuda sunları soylenııstır' «Türkiye tşçî Partisini seçimlere sokturmamali çahalarını ciddive almak giiçtür (Hsa Anayasa dışına tasan 21 Mavıs düşman lığından kuvvet alan ve halkın masum duvgularını sömüren, fikir dağarcıklan boş kişiler bile 19fi3 secimlenne katılrror. tsçi Partisinin pelişmesi ve halktaki uyanış. vabancı ve yerli bazı çıkarcı çevreleri ürkiitü>nr Anav<ı<ia >uriirlukte kaldıeı vo demokratik rejimden babsedilebildici sürece. İşçi Partisine dokunulamaz. Toplumcu akımlann gelişip güçlenmesi, buna karşdık büyük gövdeli sun'i tesekküllerin ufalıp yok olması mukadderdir. Hazine yardımlarından mahrum edilen, üzerine kaba kuvvet saldırttlan, çücünü gercekci fikirlerden alan VP vnksul halktan alan bir akım önlenemez.» I';trti Gtııel Merkezinde postalanmak ü/ere bekle\en se<im afi«leri Hallctcın yana mısın Şehrımızde bulunan uıılu halk şaırlerınden Âşık Ali lzzet, Âşık Nesımı ve Âşık Ihsani, A.P.'nin Malatya adayı Hüseyın Doğan'a hitaben ortak bır açık mektup yayınlamışlardır. Doğunun genış nüfuzlu ağalanndan olan Huseyın Doğan'ın, koy alıp satar gibi parti değiştırdığı, şimdi de tam kendi görüşüne uygun bır partı bulduğu behrtıldıkten sonra. mektup çoyle devam etmektedır «.Şimdi sana soruyoruz : Sen halktan yana mısın. haktan yana mısın, fakir fukaradan yana mısın? Hemen hatırlatalım ki, halkı u>ntanlar artık bu fukara halkı avutamnacak, aldatamıyacaktır. L'yanan zavallı halkımız artık senin gibilerin arkasından gitmi\ecektir. BıTuna caba! Haberin ola!..» Rcsimde, Aşık Ali İnet ile Aşık thsani gorülmektedir. Savaş Keşmir sınırını aştı Dün bir Pakistan uçağı Pencap eyaletindeki Hind birliğint bombaladı Yeni Delhi <APı iııdistan Saıunma Bakaııhğı, bir l'akistan jet uçağının dün Pencap e>âletinde bir Hint ha\a üssüjıe taarruz cttiçini açıklaınıştır. Hındıstan boylelıkle ılk defa olarak Pakıstanın halıhazır çatışmayı Keşmir'ın dışına yaydığını iddıa etmış bulunmaktadır. Savunma Bakanbğında bir sozcü. Pakistan uçağının Amritsar sehri yakınlanndaki bir Hint bir liğine iki roket attığını söylemiştir. Amritsar, Sikh dininin altın mabedi ve diğer kutsal yerleriyle meşhurdnr. Sozcü. olayda hasar kaydedilmediğini bildirmiştir. Bahis konusu şebir Yeni Delhi' ııin 384 kilometre kuzeybatısında ıc Keşmir'in Chhamb kesiminin 144 kilometre lüneydoğusundadır. Ote yandan, Pakistan Hükümeti. cşiddetle savunulan bir Hint mevzii» olarak va<ıflandırılan Jaurian'ın Pakistan kuv\etleri tarafından ele geçirildiğini açiklamıştır. Jaurian Keşmir ateskes hattmın 30 kilometre kadar doçusundadır. Çalışmalar Adal aynca De\"let Memurları Kanununun uvguîanması İIP ıigılı hazîrlıklar hakkında su bılgılerı vermıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) D SİYAHLARIN İSYAHI JAMES BALDVVIN ANLATIYOR... YILMAZ ÇETİNERİN RÖPORTAJI 1^ | Rrvpl Ct^REStN •*•••••••••••••••••••••• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIİ Baldwın zayıf vucuduyla yere doğru eğıldı. . üzerine oturduğu sol bacağını kıpırdatmaT Aan o aca3 ıp. guç pozda ve acı tebessumuj le. haiının uzermde duran; Amerıkanın mefhur dergısı NewsWeek'den şu satırları okumaya basladı : «Bu memleketin zencileri belki hiçbir zaman kuvvet sahibi olamıyacaklardır. Fakat onlar bugün, ça\et rahatlıkla kargaşalık çıkarıp Amerikan rüyasını yıkacak bir durumdadırlar!..» NewsWeek bu satırlan. James Baldwın'ın 1963 te ç:kan ve 1 müyondan fazla satılan «The Fıre nexı tıme» (Gelecek defa ate?) adlı kitabından bir pasaj olarak almış ve Loş Angeles'deki son olayların hıkâj'esme onunla başlamıstı. Derginin kapağında bir (Keşmır ile ıigılı dığer cıp ıçmde Los Angeles'de devri3'e gezen Amerikan haberimiz 3 sayfadadır) askerleri gorülüyor; üzermde LOS ANGELES : WHY dıye ılgi çekici bir anons yapılıj ordu:.. Dalgın, düsuncelı ve ümıtsizlik içinde kımbıiı; kaçıncı defa bunları tetkık eden James Bald'.vm'le lîtanbulun sahane deniz manzaralı guzel evlerınden bırinde kaTşı kar^ıya saatlerdır komışuyorduk. . Zaman zamarı New York'ta, bazen Paris'te, c;er'erıni yazarken ise tstanbulda oturmayı âdet h^lıne getiren Baldwm, arkadaşı Engin Cezzar'm mı=aI.ambareııe ıgab«n a.a. Kad fırı olarak kaldığı bu evde büyük şöhretinîn her tur>olar) Doktor ve fılozof Albert lü rahatsızlıklarmdan sıvrılmış. sakin. sessiz eserinı Schweitzer, önceki gece burada öl tamamlamEva çahşıvordu muştür. 90 yaşında o'an Schwitzer, rnahalli saatle 11.30'da hayata gözleritıi kapamıştır. Schwitzer, elli yıl ddn beri, Afrikalılar için LamAmerikalı zencilerin en onemlı '.ı^prlerınrİFn l'ibaıene'de açtığı hastanede çalışri olan James Bald\vm'ı daldığı lıavai âlerr.ınden ÇPraakta idi. Albert Schwitzer'in cenaze tö kip almak ı=tedik. Evet . Cımı. (Kendısıne arkadaşlar; kısarH renî dün mahalli saatle 15'de yaböyle hıtap ediyor) Los Angeles v e Nıçın" Lutfpjı pılmıştır. (Albert Sch»itzer'le iljili ya« bunu izah edebılir mısın bı/p"" 5, sayfamızdadıı.) (Arkası S», 7, Sü. 1 de) Zencilere kendi mahallelerinin dışında hayathakkı tanımazlar... Türkİş'in ^ bildirisi CHP'ye göre «İŞÇİ LİDERLERİ gerçek sebep İLE GÖRUS CHP Genel Sekreter Yardımcı^ı Suphi Bavkam. dün gazetecılerle yaptığı bır konuşma sıra» 3İRLIGINE sında. A.P 'nin TİP'in seçimlere gıremiyeceği yolundakı ıddiaları karsısında CHP görüşünü aVARILDI» J Aîhert Schıveitzet ötdü Ankara, (Cumhuri\et Bürosu) Turkîş'e bağlı sendıkaların yöneticilerinm bundan bırkaç gün önce yaptıkları toplantıda aldıkları kararlar Türkİş Yönetım Kurulunca aynen benimsenmıştir. Ydnetim Kurulu, topîantıdan sonra şu açıklamayı yapnııştır: •Yapılan göriişmeler sonucunda. toplantuıın cok olumlu geçtiği ve faydalı tavsiyelerde bulunulduğunda görüş birliğine vanlmıştrr. Yönetim Kurulu, ışçi liderlerinin, TurkIş'e karşı girişılmek iitenen baskı hareketini protesto ve sendika özgurlüğünü korumak yolunda tavsiye ve telkinlerin hepsini, alınma^ı gereklı tedbirler olarak benimsemiş ve bunların uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, bu kararların uygulanma zamanı, olayların gelişmesi ve giınün şartlarına gore, îcra Kurulunca tesbit edilecektir. İcra Kurulu, ahnan kararları uygulamaya geçmeden önce, Yönetim Kurulunu tekrar tonlantıya çağıracakîır » çıklıyarak, «A.P.'nin TİP'e karsı açageldi^i savası dikkatle iıliyoruz. Bu rabanın gerçek sebebi TtP'in. \P'vi tabanda parçalamakta olduğudur» demiştir. Genel Sekreter Yardımcısı Bay» kam. «A.P. tarafından aldatılan genis halk kitlelerinin, uyandıkça, gerçekleri ögrendikçe CHP'ye ve TÎP'e çeçtiklerini» ileri sürerek sozlenne soyle devam etmiş* tır : (Arkası S. 7. Sü. 4 de) DAKIKA: BİR , Yorgan gilü, İdeal billi Radyolarda «kayıp» ilânlarıııı diııli>or musuııuz? «30 sene ev\el cvden rıkıp bir daha dönmeyen filânı. kardeşi falan arıyor gibi şeyler. Sinıdi. secim listeleri resmen aııklandıktan sonra, büyük slyasi partiler de, şu şekilde ilânlar verselcr yeridir: Büyük flkir adamı. asil vatanperver, yuksek ülküdaşımız, partimiz llstesiııde yer alamadığı günden beri ortadan kaybolmuştur. Bir gören varsa...» Ama. onları artık polis bile hulama/! D. N. BİTMEYEN K AVGAN1N NEDENI? J. BALmVİN A.NLATIIOR Ankara. (Cumhorivct Bürosu) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesinde bugün yapılacak bir tö renle Adliyenin yeni yıl çalışmaları başlıyacaktır. Dün, Adliyenin yaz tatili Eona ermi?tir. Ankara'dan bafka bazı huyiık sohirlerde dc bugun yeni r dlı \;1 munasebctıyle torenler auzenlenmısur. ADLİ YIL BUGİİN TÖREKLE AÇILAGAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog