Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

DEMiRSPOR Ş. SPOR'U 89 UNCU DAKiKADA YENDi: 21 Stad: 19 Mayı* Hakemler: Farnk Talu S Ziya Türkdogan C, Tılçör Ük tern 6. Şekerspor: Erden $ Oçuz 5, Ismail t Doğan S, Zafer 5, Erol 6 Muharrem fi. Mehmet 6. Hikmet 5, Vahap 6, Günçör 7. Demirspor: Tekin 5 Oktav 6. Hakkı 6 tsmet 5, Hayrettin 5, Talçın 6 özer 4. Fikri S, Teoman 5, Birol 5, Timüçin 5. VvRKiYE LiGi DW 3 MAÇLA BAŞLAD1 San lâcivetfliler dün de geçen gnlın sonun€usu BetfUoz önünde bocaladı Ali ABALI ANKARA Başkentte milll ligin ilk maçım lki kuvvetli takım Şekerspor ile Deırirspor yaptüar. !1 inci dakikada ortalanan topu Güngör aşırtma bir vuruşla Demirspor ağlarına taktı (10). 52 nci dakikada 18 e dalan Fikriyi Zafer çelmeledi. Hakem penaltı rerdi. Fikri sert bir vuruşla penaltıdan beraberüği saâlacb (11). 89 uncu dakikada Yalçının sokulsrak attığı şut direkten döndü, özer'in ortaladığı topu Fikri gole çevırınce a/ sonra raaç 21 Demirsporun galibiyeti ile son buldu. FENERBİHCE TERLEDİ F. Bahçe bu gece Kâğıtspor ile deneme moçı F. BAHÇE ZORLCYOR Beykoz karşısında zaman zaman süratli bır oyun çıkaran San Lâcivertliler yakaladıklan fırsatlardan ancak ikisini değerlendirebildiler. Yukardaki resimde Zıya iie Ya?ar' ın muşterek bır akınını kaleci Nıhat önlemege çalışırken görülüyor. enerbahçe takınnnın Anderlecht maçı için ka i p U ralmasını futb<"!cular isten'^mekîediı ;er OzeJi'ikle evli oy.ıtıcuiir yattıklar; yeri ycciırgadıklarını ka:np yprlr.ın ;akin vc şehirden uzak bir yerde olnia'îi lâzım geldiğini beürtlnekt» ^e • ftiz kendi kendiınize daha iri hükarın demekudirier. DENEME MAÇI Selinı ile Nedim'in Anderlecht'e karşı r>ynıyabimeleri için pazar gecesi saat 20.30 da İzrnit Kâğıtspor ile bir d«neme maçı yapılacaktır. 13 Eylüide Brüksel'e hareket »decek Fenerbahçe takımınm idareci kadrosu t>elli olmuştur. Kul'jp Reisi Ismet Uluğ'un başkanlığındaki kafilede idareci olarak Esref Kafile 14 eylüide otobüsle hare Avdın ve Hanefi Uluğtekin, teknik adam olarak da Kemal Atakul, Erdal ket edecektir Kocaçimen ve Antrenör Hold gitmekBrindizide 'yapılacak oıan tumu tedir. Asba^kan Fanık ügaz ise kendi vaya Yunanistan ve Romanya da parası ile otomobille Betçikaya gidekatılacaklardır. cektir. ZİYA KAÇIRIYOR Türkiye Li ınin ilk maçında Fenerbahçe Beykoz karşısmda sayısız gol iırsatı kaçırmasına rağmen çok da terledi. 1ş1e maçın ikinci ya nsında Ziya tereddütü yüzünden bır topu Nihat'a ^^^"^^^™ kaptırırken görülüyor. . .. 0 IYOKÜM | | İ İ = E = E ^ ™ £ »= ^ S £ E ^ E £ S S S £ S S £^ £ £ C £ C £ H Ş ZZ S £ S £ £ £ £ S; £ S £ £ £ Z ^ ~ ~ 3 £ = = £ ^ £ ZZ ^ ~ ^ £ ~ £ ~ ~ £ ~ £ Z: £ S ^ £ = £ £ ~ £ ^ £ ~ ZZ ^ £ E = ^ E E ^ E S ' E £ E ~ £ E E S £ S | I F yapıyor H a k e m l e r : Ali Timur (8) ö z d e m i r Erentok (6), Muhittin Soner (6). Fenerbahçe : Hazım (6) Osman (7), Şükrü (6) A. t h san (4), Ercan (7), Özer (5) Oeün (6), Ziya (7). Yaşar (5), Bırol (8), Aydın (6). Beykoz: Nihat (5 ı Selâhattin (6), Ismail (7) Erol (5), Garbis (6), ErdoğaD (5) Çetin (6). Adnan (5), Şirzat (5), Cemal (7), Rıdvan (5). Asaf AYÇIL ürkiye Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe süratli bir oyun çıkarmasına ve çok gol kaçırmasm.) raşrmen Beykozu 21 mağlup etti. yuna her zamanki gibi Fenerbahçe hızlı başlamışü. Sarı Lâcivertliler ilk 20 dakik?.da âdeta bir fırtına gibiydiler. Daha ilk dakikalarda Beykoz kale?im çember içine almıjlar ve gol pefinde gitmeğe başlamışlardı. Ancak kale önünde kenetienen Beykoz. kuvvetli rakibine gol fırsatı yaratmak istemiyordu. 4. dakikada Aydın'ın şutu havsrian avuta çıktıktan 1 dakika sonr» Osman'ın şutunu Nihat kornere çıkardı. 9. dakikada Ziya'nın kafa pasını Ya?ar yakından avuta attı 14. ve 13. dakikalarda Aydın ve Yasar'ın şut'.arını Nıhat kurtardı. 33. dakikada Ogün mutlak bir golü kaçırdı. Bütün müdafaayı geçen F P nerbahçe saS açığı bir anlık tereridütü yüzünden topu ayaklarma e'.layan Nihat'a kaptırdı. T Rauf | Meleksoy'un § ithâmlara § cevabı | oto ,Bayileri Federasyonu £ Başkiim Müfit Yalçının = Toto İdaresini bjüısız ve E yanlıs İsnatlar altında tntmağa £ matuf 31.8.1965 günlu gazeteniz. E *> münteşir beyanlarına «ıra Ş sıyla cevabım. ~ 1 Balatta Mehmet Aeur'a 15 numaralı bayilik verilmesi tt ~ zerine, gerek Federasyonun ge. Ş rek Selâhattin Üstün'ün milra £ caat ve itirazlan dikkate alına Şî rak Emlâk Kredi Bankasına in. £ tikal ettirilmiş alınan eevapta, BayUlk Talimatı HilkUmlerl dal. E resinde bayilik lhdas etmek ve 3 seçmek husırsanda yetkill bn. E lunduklarını, mesafenin takdir Z yetkisinin de kendilerine ait bu. £ lunduğuna, mahaJlin özelliklerl. iştlrakçi kesafetl, hasıiat dnru £ nıu ve ijyeri Uzerinde objektif o. S larak durnldnğımu, Federasyo. 3 nun objektif bir f örüse sabip ~ olmayıp dnrnmn gerektiği je £ kilde incelemediğinl binaenaleyb E bn maballe yeni bir bayilik ve = rıLmesinde mahznr mütalaa c 3 dilmediği blldirllmiştir. = Bu itibazla Mehmet Aeur'a ve £ rilrn bayilik, Müfit Yalçın'ın bir bühtan olarak tekrarladığı bir ^ kayırnuı neticesi değildlr. Bu lkl = sahsı da n e jakından Te ne de ^ uzaktan tanımajnaktayım. Kai. ~ dı ki, Islem de benden çok «TT6 ^ le aittir. = Z 2S.2.1965 tarlh ve 11939 r= sayılı Resmi Gazete ile yayın E lanan Te aynı tarihte yürurlüğe = O BASKETBOL EKiPi AÜIKLAM1 Balkan şampiyonasına hazırhk olmak uzere basketbol takımımız lıalyadaki bir turnuvaya kaülacak tır. Bu tumuvaya katılacak olan ıaarecı ve basketbolcu kadrosu dün federasyonca ilân edilmiştir. Kafile başkam tzzetün Soraer, 1dareci Süha Özgermi. hakem Erdoğan Varlıer. antrenör Samim Göreç, Basketbolcualr Tuncer Kabaner. Erdal Po.vraz, Ferhan Baras. Hüseyin Kozluca. Emin Özer. İlker Esel, Halil Dağlı. Şengün Kaptanoğu. Nur Danişmend, Hüseyin Alp. Öner Şanlan, Birol Öngör. Türkiye liginde bugün G. SARAYVEFA Beyoğluspor: 0 Sakaryaspor: 0 Hakcmlrr: Hikmet Kolankaya 3 Rahmi Haliloğlu 6, Cahit Aybek S Bevoğluspor: Aleko 7 Petridis 5, Panayot 5 Manıli 4, Avram 6, Lâml 5 Kazanrıoğlu 4, K. Panayot 6. Erol 5. Zafer 4, Kemal ?>. Sakaryaspor: Fikret 6 İhsan S, Erdoğan 4 Mihail 5. tsmet 5. Zeki 4 Faruk S, Fu«t 4. Beşir S, Musa 5, Rıfkı 8. Galatasaray bu«rıın lieiıı ilk maçı nı Vcfa ile japıyor. Sarıkırmızılılar F. Bahçe macıııın galibiyetinf bugün Vefa n ı . çında alacakları sonuçla kuvvetlendirecekler. Resimde r.ündüz Kılıc ve futbolculardan bir kısmı. NAINİ BARİ'NİN IUBİLESİ YAPLOI >\aztni Bari divor ki: giren Toto Tüzüfü Hukümlerine göre yaşını, ad veya »oyadmdan ş hirini yaimıyanların kuponları Ş ile ilgili çalışmalardan ötürü = bu konularda halen teşkilâtımız Dün Dolmabahçe stadında oynaaleyhinde açılmıs bir davâ yok. = nan ilk maçta Beyoğluspor ile Satur. Eski tüzük hukümlerine £ karyaspor 0 0 berabere kaldılar. göre yazılmayan ya;, imza, ad Ş ve soyadı unutkanlısından dola ^ Rüzgârı arkasına alan Sakaryayı açılmıt olan dâvalar da bit spor ilk devrede daha baskılı oymiştir. £ nadı ve sık sık gol pozisyonuna gir 3 İştirâkçilerden 5.000 lira ^ di. Fakat misafir takunın forvetledan fazla ikramiye kazananların ZL ri beceriksizlikleri yüzünden bu fıı 5.000 liradan fazla olan mikta satları değerlendiremediler. Beyoğrından kesiUp Defterdarlığa ya = luspor ise zaman zaman yaptığı tınlan % 20 intlkil Terflsi ko. kontra ataklarla tehlikeli oldu. nusunda, Maliye Bakanbğınm İkinci yarıda Beyoğluspor oyuna g.4 19«0 tarih Te 2T81» 118/12891 £ taraamen hâk:m olup rakip kaleyi sayılı tebliğleri hükıimlerl nrgu = çok karıştırdı ama Sakaryasporun ianmaktadır. ~ İddia edildiği gibi, fazla kesin = iyi müdafaası gol imkânı yaratmati Teşkilâta kalmamakta ve bn ^ dı ve karşılaşma da 0 0 bitti. uycolamada da bir nsolsüzlük ~ bulnnrtuğu varit olmamaktadır. ^ 4 Değerlendirmenin BolRe ~ sistemi halinde yapılması konıı ^ sa ise, Teşkilât tarafından evvelden ele almmıs. Uk olarak "~ yaptınlan incelemede İstanbul da açılacak değerlendirme mer. Z kezinin teknik ve iktisadi bir ba şarı sağlamayacağı neticesine ^ MANİSA. (Erdener Ten bildiriyor) varılmıstır. Kuponlanmızın Gü Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İBneydoğu ve Kuzeydoğu iştirâkçi ^ tisare Heyeti tarafmdan alınan bir kasinin elinde daha uzun zaman rarla Millî Savunma Bakanlığma alt kalmasını temine matuf çalıs Ş Manisa Spor Ofculunun satın ailnması manm iktisadUik ve rantabilite £ 6n görülmüştür. yönünden Incelemeleri yapılmak = Türkiye'de İlk defa antrenör ve matadır. S sör yetistirilmesi vazifesl görecek olan • Kat'i sonuçlar çarşamba ~ bu okul. memleket sporuna çok fay> Künü ahndıgı halde listelerin ^ dalı olacaktır. bir hafta sonra bayilere gönde ^ rildigi Iddla edilmektedir. Listeler Teşkilâtımız tarafın. ~ dan perşembe siinü başbavilere ^ ucakla gönderilmektedir. Dola ~ yısiyle bu iddia da çerçfk de "~ Anadoiu Ajansı spor muhabiri îiğildir. £ hami Tansel hastalanmış ve hastaTansel'e şifa e Spor Toto l%0 yılında neye kaldırılmıştır. bfher dereceye 48".»00 lira da £ dileriz. ğıtırken 1964 yılında 300.000 11 S ra dağıttığı iddiası da varit de ^ eildir. Bn miktar 19«« yılında ^ ortalama 129.072,02 lira 19*4 yı. ^ hnda i*'' 331.193.90 liradır. Bina ~ »naloyb iddia edildiği gibl ikra = miv» miktan azalmış degildir. 7 Spor Toto'dan elde edilen Ş hâsılatın "r 40 hissesl her hafta Beden Terbiyesi Genel Müdnrlü. = »0nün Tiirkiye Emlâk Kredi 3 Bank.ısır.daki İ2 nnmaralı hesa bina devredllmekte olup bn gfl ne kadar devredilen para yeku. ^ r.n d» 1S9.014.641.02 liradır. Bn paral?r da Devlet PlSnlamanın o ^ nayından gecmiş, plân dalresln. ™ de Spor Tesislerine haTcanmak. tadır. Bn paralar bllmeditlnte £ bir yere titmemektedlr. ^ Gerçeklere dayanan bn izaha tımdan sonra, goreT Te sornmln ~ lııinnn mödrtk ve dtirüst Insan. 3 Hnn tanznr Te cesaretl lçlndc Mflfit Talçm'ın Cnmhnriyet Ş ^Rvnlıjhna müracaat etmesinl E ''nlamaita ve beklemekterlı. = 8por Toto Teşkflit MtMrt Z Ranf MBLSK8OT = Hüseyin ÖZTUNÇ Vefahlar tanınnu, antrenör Molnar'ı iş ba^ıııa Retirmekle lıedcn değil dıısmek orta sıralarda kalmak ve hattâ zaman zaman üo büyüklere kafa tutmak arzusundadırlar. Bugün ligdeki ilk maçını yapacak olan Veşilbeyazhlar bu iddialarım sa'rıad.ı da jrösterebilurekler ml acaba.' yıldır kortlarda rakipsi2 raket olarak ismini duyurmuş unlü tenisçimiz Nazmi Bari. dün yaptığı jübile ile tenise resmen veda etmiştir. T.EB. Kulübündeki törende ilk olarak Türkiye Junyor Şampiyonu Beyazıt Amber bir karşılaşma yaptıktan sonra saat 16.00 da Nazmi Bari, Avustralyah tenis antrenörü Paul Haerden ile son müsabakasını yapmıştır. Müsabaka sonrası arkadaşlan ve tenisseverler Nazmi Bari'yi tebrik etmişler ve kendisine başarılar dilemişlerdir. Saat 17.00 de Nazmi Bari şerefine bir kokteyl ve gece de bir yemek verilmiştir. «Cumhuriyet» deşerli tenisçiye başlıyacağı antrenörlük hayatında da başanlar diler. M O kadar çok kupam var ki kıymetli olanlarım bir bankada saklıyorum Röportai: Abdülkadir YtJCELMAN «1929 da Istanbulda doğdum. 1945 te Baba Kirlofun kortnnda tenise basladım. 048 de idealist hocam Şevket Galatah tarafından beğenildim ve T.E.D. Kulübüne getirildim. 1951 de ilk defa Türkiye sanıpivonu oldum ve o vıldan bn çüne kadar yalnız bir defa kaybettim. Yani 14 defa arka arkaya Türkiye sampivonn oldum. tlk defa milli formavı 951 de fsviçre'ye karşı Bunları söyliyen, yıllarca Tür kiye şampiyonn olan ve artık tenise veda eden Nazmi Bari idi. Alnına diişmüş saçları, muntazam yüz hatları ile karşısındakine genç bir yaş intibaını vereıı Bari'ye ilk snalim gayriihtiyarî şu oluyor : Tenisi bırakmak senin için daha rrken sayılmaz mı? lç çekercesine elindeki viskisinden bir vudnm alıvor.. Ben de istemezdim tenise veda etmeyi. Hakikaten benim için erken savılır. Zira daha en azından 5 yıl Türkiye şampiyonu olurdura rahatça.. Fakat şn bizim idareciler yok mu... tşte onlar sebeptir benim kortlara veda etmeme... Hnzursnzluk yarattılar dnrnp durnrken. Yok her yıl brn mi şampiyan olacakmışım, yok benden başkası yok mnymaş. yok artık bu işi bnrada bitirmeliymişim. Ben kimsenin elini ava^ını tutmuyornm ki. tşte kort.. Kim kendisine çüvenirse çıksın... Ben kimseden mükâfat beklemiyornm. Ama herkesi yendikten sonra da sampiyon olmak benim hakkım sayılmaz mı? Fakat her şeye rafmen bu hnzursuzlnktan bıktıçım için tenise veda etmeçe karar verdim» Kaç defa millî oldun? 30 defa. Unutamadıgın maçı anlatır tnısın? Davis Kupası maçında Lüksembnrg'a 3 î majlflp oldnfumuz maçı cnntamam. Zira ilk defa boyle bir fırsat elimize geçmişti Te ilk def» D»vi» Knpasında fkinei tnr» kstıltcmktık. Teniste bonca yıl sampiyon nldvn, fayısız knpa kazandın, :3yene nlaştın n y ı l ı r nunn? Hayır. fsyeme nlaşmadım. Gsyeme sneak benden gonraki nrnçlerin benden daha iyi dereeeler yaptıklannı jSrfirsenı ıılaşaea|ım. Butrüne kadar kaç knpa kazandm? AşajŞt r n k a n MTe yakın k a p * kazandım. Fakst bir s r s Tanınmış 3 tenişçi profesyonel oldu PARİS (A.P.) Profesyonel Tenisçiler Birligi tarafından bildiril diğine göre, İtalyan amatör tenisçi Pietrangeli, Avustralyah tenisçi Stole ve Ispanyo tenisçisi Santana profesyonel olmuşlardır. Toprakspor: 1 Karşıyaka: 1 liginin 2. gün karşılaşmalarma 3 şehirde Hakemler: Zeki Gürkan 6. îzzet Özbaydur 5, Sedat Arbay 5. Toprakspor: Atar 5. Cengiz 4, Mustafa 5 Ali 6. Aydm 5. Uğur 6 Yalçın 6. Kâmil 6, önal 7, Birol 6, Ali 5. K. Yaka: Salih 3 Sümer 5. Sıddık 5 Osman 4, Erol 5, Özcan S Cenap 6, Bulut 8, Selçuk S, Erdoğan 5, Gaüp S. Bu hakimiyet nihayet 35. dakika• da semeresini verdi ve F. Bahc< Türkiye ligine Birol'un golü üf girdi. Zİ3"a'nın avuta giden topu yaka'a yıp ortalamasından sonra Yaşar 5' rideki Birol'u gördü. Birol gayf eüze! bir hareketle pas veriyormıı1 sibi yaparnk çektiği çutls Nihai . avladı ve F. Bahçeyi 10 öne geçirdi. Bu golden yonra açılan Bevknoyunu denk bir havaya sokmak is»e di ve devrenin geri kalan dakika^s rı zevkli Reçtiyse de başka gol eıkmadı ve i!k yarı 10 F. Bahçe lehine kapandı. 2. yarıya Beykoz da açık oynıyarak basladı. İlk dakikalarda Cemal ve Ya?n: birer fırsat kaçırd:ktan sonra 72 riakikada Ogün sagdan süratle dsidı ve 6 pas çizaisi üzerinden çekti.iı kuvvetli şut Beykozlu oyuncular.^ çarparak Sarı Siyahlı kaleye grdi: 20. Ancak Sarısiyahlılar kazandıkiar 2 korner neticesinde bir gol kazan dılar. 75. dpkikada Rıdvan'uı attıC' korneri F. Bahçe defansı uzaklaçt.ramayınca Cemal kafa şutu ile to pu ağlara göndcrdi. 21. Maçın bund&n sonraki dakikplsn zevkli geçti. 83. dskikada Yaşar'ın röveşota<i' avuta çıktı. 89 dakikada da A îh sanm uzaktpn savurduğıı şut diıeâ yalıyarak avutu boylsdı ve maç d, hirsz ?onra 21 Fenerbahçenin gahlv yeti i!e sonuç'anriı. Manisadaki Ordu | Spor Salonunu Bd. Terbiyesi ahyor 19651966 Türkiye devam edilecektir. İSTANBULDA Dolmabahçede günün ilk karşılaşmasıru saat 14.30 da Galatasaray Vefa ile oymyacaktır. Günün ikinci maçı saat 16.15 te Beşiktaş ile Feriköy arasmda oynanacaktır. Son haîtaların en formda takımı Beşiktaşın pek varl:k gösteremiyen Feriköy önünde galibiyeti kolay olacaktır. İZMİRSPOR : 2 GÖZTEPE : 0 evime bırsız çirdifi için kupalarımı bankada saklamağa karar verdim. Evlilik için ne düşünüyorsun? Bir defa evlendim, ayrıldım. Simdi korknyorum. Fakat üniimüzdeki aylarda tekrar evleneceğim. Kadınlar bakkında ne düşünüyorsun? Kadın arkadaslarım erkek arkadaşlarımdan daha çoktnr. Sebebi de, insan, kadın arkadaşla daha fazla samimî olabilivor, dertlerine ortak edebiliyor. Haıııri knlübfl tutnyorsnnuz? Koyu Fenerbahçeliyim. Fen<rbahçe bir tenis şubesi açsa çider misiniz? Tereddütsüz. Tenisçi olmasaydın hangi rporn seçerdin? Hiç şüphesiz futbolu ve Galatasaraylı Kâmil ile karşı karsıya oynamayı da çok isterdim. Hangi memlekette tenis oynaraak isterdin? Avustralyada. Hangi meraleketlerde oynsdın? Amerika, ttalya, Avustorya, tsviçre, Tnnanistan. Tnjroslavya, Bnlı;aristan, Beyrnt, Lnbnan, Mısır, tsrael. i En bejendiğin tenisçiler hangileridir? | Cramer, Don Bach, Gonıales. Drobny, Cocbet.. i Nazmi Bari'yi, kimsenin vRraşmadıfi jfibilesinin haıırlıklannı tamamlaman İçin yalnm bırakıyornm. Hakemler: Ortaan Gonül (6> Müşfik Tolon (5). Nun Gu neş (5). İZMİRSPOR: Tauzef (S) • öz gür C6) Hüseyin (6) Sezen (6). Semih (6), Tuncay (8^ Turgay (5). Nazırr, (7) fb rahim (5t, Raşit (5), Meh met (6). GÖZTEP2: Sevfı (3) • Meft met (4). Ekrero (4) tzzeı (6). Sabahaltin (4) Ceytıar (4) Ertan f6) Nihat (fi) Fevzi (31 Gürseı (3). Cen giz (5V ANKARADA Başşehirde günün ilk maçını 14.15 te Ankaragücü Hacettepe takımları yapacaklardır. Çok çekişmeli geçmesi beklenen bu karşılaşmanın en normal neticesi beraberliktir. İkinci maçta ise iki zorlu ekip Demirspor ile PTT oynayacaklardır. Bu müsabakanın da normal neticesi beraberliktir. Erol Sipahi ANKARA Şehrimizde ligin ilk maçını ikinci Türkiye liginden Toprakspor ile Karşıyaka yaptılar. İlk devresi go 5Üz biten karşılaşmanın ilk golünu 68 nci dakikada Önal, 81 nci dakikada da Bulut kaydettiler ve mac da 11 berabere son buldu. Ilhami Tansel hastaneye kaldırıldı İZMİRDE Günün tek kaışıîaşnıası ^itay ile Istanbulspor arasında yap]lacaktır. Saha ve sejdrci dezavantajına rağmen SarıSiyahhlar 2 puvan alacak güçte görünmektedirlef. ÇETİN GÜREL İZMİR Alsancaktaki tek maçta sayısız gol fırsatı kaçıran Göztepe tahminleno aksine İzmİTspora 20 mağiup oldu. Oyuna çok süratli başlayan Lacivertbeyazlılar 10. dakikada Tuncay'm ara pasından istifade eden Nazminin şutu ile 10 öne gectiler. Bundan sonra 27. dakikada Gürsel, 34.. 36. v e 44. dakıka'ard? Fevzi mutlak goüük fırsatlardan istifade edemediler ve de\re 10 İzmirspor le hine kapandı. îkinci yar:da 65. dakikada Nazmi orta yEp^cakmıs gibi âniden çutunu patlatü ve tnp Seyfi. nin elleri arasından ağlan buldu. Maç da 20 tzmirsporun gaiibıyeti ile neticelendi. SPOR TOTO : F. Bahçe • Beykoz : D. Spor . Ş. Spor • İza. Spor • G. Tepe • T. Spor . K. Taka StUUlllIlllIllUlllllllltlIHUtlilIHlF.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog