Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B A S 1 N A H L A K Y A S A S I NA ü Y M A V I T A A H H Û Î ED ER * •¥ Sahibl: N.AZtMl? NADÎ * Genel Yayın Müdürfl: ECVET GÜRESİN • Sorumlu Yazı tşleri Müdürü: EROL DALL1 * Basan ve yayan: CUMHURIYET Matbaacıhk v« Gazetecüik T.A.5. . Cağaloğlu Halkevi aokak No. 3941 Meydam, Edtrn* Hanı Adana Telefon: 4550 • &NKARA: Ataturk Bulvarı Tener Ap. ?enl$ehİT Telefon: M 09 20 13 0» 66 13 95 44 17 57 35 • tZMİK: Gazl Bulvart No. 18 Tel: S1230 İLLBtf: r ı l l BUROLAR l f î t vı ^ S«neUk 6 aylık 3 aylık Türfciy» 75.00 40.00 22.00 Hlrtci 150.00 80.00 44.00 Saslık (Mafctu) t 3 4 S t a e J «httelenJ» («otfaol) I 7 n d rahifeler Niîan. Nikâh. Evlenm», Dofuo (Mafctal Ölum, Mevlit, Tejelürür w Kayıp arama Kayıp (Kelimesl) 17S U a 40 39 7S 90 1 SAYISI 25 KURCŞ Gazetelerde çıkan demecim doğrudur Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Başbakan Suat Hayr: Ürgliplünün, Türkİş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'un cBizi zorlarlarsa memleket için karıunsuz işler de yaparız» şeklındeki soz'.erini tenkid etmesl ve bu sözleri yazan gazetecileri «muzir» olarak nitelemesi karşısmda Demırsoy dün düşüncelerini açıklamıştır: Demirsoy'un Başbakan Ürgüplüye verdıği cevap şöyledir: «Ga7eteler doğruyu vazmışlardır. Ben şartlı konuştum. Bizi zorlarlarsa, iterlerse, bunları da yaparız. dedira. Bu sözlerimi inkâr edecek. valıyacak değilim. Saym Basbakanla 20 nllık hukukumuz vardır. Kendisi ivi bir dev let adamıdır. Ancak. Razetelerin hiç bir kusuru voktur. DedikJerimi doğru yazmışlardır.» Oıı IBaştarafı 1 inıi Sahifedeı hk yapııkları ıfade olunmuştur. Geniş çapta bir şebekeyi idare eden, fakat daima perde arkasmda kalarak iş gören t»angster sebekesi reislerinin. nüfuzlu kisilerden de adamlan oldugu. bunlarla arkadaşlık kurup kendilerini kamufle ettikleri, ayrıca bu şekilde adamlanna itinıat telkininde bulunduklan anlaşılmıştır. Bilhassa Cızrelioğlunun korkunç bir teskilâtı idare ettiği de bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Yine be'.irtildiğine göre Divarbakır, Elâzığ bölçelerindeki bir çok soygunlann da yine Cizrelioğlu ve Mehnıet Ali taraimdan tertiplendiği yolunda iddialar ortaya atılmıştır. Cızrelioğlunun, bü tün bunları kardeşi Sahmle birkkte yürüttüğü de anlas:lmıştır. etmektedir. Emniyet ekiplerl, 3 gündur yaptıkları bütün aramalara rafmen henüz bir ipucu ele geçirememislerdir. Ancak Mümtazın daha önce sık sık sehrimize geldigi, bar ve pavyonlarda eğlpndiği, Kent otelinde kaldîğı tesbit edilmiştir. Bılindiği gibi soy»ııncuların tstanbulda yakalanmalarından b:r gün dnce de şehrimizde Yıldız barda sabaha kadar eğlenmiş, ma ' sa arkadası Süreyya adındaki şah , sa veda ederek Ankaraya gideceğini soyleyip beyaz bir valizle şeh rimİ7den ajTilmıştır. Diğer taraftan Maden • Sivrece arasmda yapılan soyşrunla ilgili o larak İstanbulda ve Adanada nezaret altma almaniar hakkında Maden Savcısı tevkif kararı verKarar, İbtanbul Emniyet Mü j dürlüğüne telgrafla bıldirilmiştır. îstanbul Emniyet Müdürlügünde bulunan ^anıklann bugün veva yarın Elâzığa gönderilecekleri j tahmın edılmektedir. Adaylar arasmda isim benzerliği Ankara (a.a ) 10 ekimde vapılacaV: olan mılletvekili seçimlerme katllaca'r: parttlerin H^telennde yer aıan adaylar arasında ba^ı ısim ben ı zprliklerine tesadüf edümektedlr. ; Bu a/ada. MP 'M.misa listesinde Ke. . mal Dpmlr. MP Maraş listesinde İl. I ya? Se<kın. CKMP Sıvas listesinde Turan Şahin adlarındaki adaylar, çarip bir tesaduf eseri olarak. CHP nln vakthle bakanlık da yapmı; olan Iic milletveKiliTİe »Tnı Isımlrri tasımaktadır. Öte yandan. AP Sanıs'.ın Ilsteslnde de. hâlen AP Adana mılle.vekill bvıliinan eski tarım bakanlartndaa Cavit Oralın adı ve soyadmı tası. yan bir aday bulunmaktadır. (• istanbul Bayındırlık Mödürlüğünden: 1 (16.000.) lira keşıf bedelli müteahhit namıhesabına yaptırılacak Şişli Çocuk Hastanesi OKSİJEN ve AZOT TESİSATI onarııru işi 239'1965 perşembe günü saat (15.S0) da istanbul Baymdjrlık Müdürlüğü binasında açüc eksütmesi yapılacaktır. 2 İstekliler, bu işe ait mukavele ve eksiltme evrakı ile Bayındırlık işleri umuml ve hususî şartnameierini, keşif ve projeleri ve buna müteferri diğer evrakı dairesinde görebilirler. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek için taliplerin 1.200 lira ( ) kuruş muvakkat teminat yatırmış olmaları, 1965 yılına ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri, eksiltme gününden tatil günleri hariç üç gün evvel İlden ehiiyet vesikası almış olmaları, bu işe ait evrakı imzalamaları şarttır. (Basın 1627210538) t > } I Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar MüdürlüğiinHen: Kantin ve Lokanta Işletmeye verilecektir 1 Peykhane caddesi 24 numarada bulunan 809 3ataklı kız öğrenci yurdunun Kantin ve Lokantası ile Şehzadebası Darülelhan sokak No: 6 da bulunan 1024 yataklı VeznecilerSite erkek öğrenci jurdu lokanlası avrı ayrı, değişik şahıs veya firmalara isletmeye verilecektir. 2 İsleticilerden aylık zaruri masraf karşıhğı olarak Cemberlitaş Yurdu Kantini için 890. TL. lokantası icin 1620 TL. Vezneciler Site Yurdu Lokantası için 1620. TL. alınaraktır. 3 İşletmelerle ilsili dosvalar. CaSaloğiu Hamam sokak 10 numarada bulunan Müdürlü§ümüz Yurt İdare ve İsletme Şefliğinde görülebilir. * 4 İsletmeler. Sözleşme ve Özel Hükümlere uygun olarak verilecektir. 5 İsletmeler istekliler arasından. bu iş için görevli özel komisyonumuzca iş yerleri görülerek ve maiî çüçleri tesbit edilerek ve Eetirecekleri hizmet tekliflerine göre seçilecek. en uyçun vasıftaki işletmecilere verilecektir. 6 Lokanta işlftmeleri taliplerinin 777.60. TL. Kantin isletmesi taliplerinin 427 20. TL. geçici teminatı İstanbul Yurtlar Müdiirlü?ü Muhasebesi Veznesine yatıımaları gerekmektedir. 7 Müracaatlar en geç 8 9'1965 günü saat 17.30 a kadar kabul edilecektir. 8 Posta ile vap:lan müracaatlar kabul edilmez, isteklilcrin şahsen bâşvurmaları gerekmektedir. (Basın 16294/10537) Mayer ^\ ne diyor? DÜZELTME CHP milıetvekili Hurrem Mıiftigıl. önseçimlere girmedıEİ H:bi. Parli Genel M?ıke7.ıne konenjan adaylığı için ba^vurmadığını açıklamıştır. Liderler toplanıp Kıbrısı görüşecek Ankara. (Cıımhııriyet Bürosu) Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel'in başkanlıgında dün toplanan Yüksek Plânlama Kurulu 1966 programının ıç fınansman ihtiyacını tnüzakere etmiş ve hpnüz bir sonuca ulasarna mıstır. Nihai kararın salı eiinü vapılacak toplantıda ahnaca£ını Demirel basm mensuplanna söylemiştir. • Plânlama Kurulu dün toplandı ün yeniden kendisi ile konuştuğumuz, son soygun olayının elebaşısı Mahmut Zeler Mayer: «Mümtaz Cizrelioğlundan gizli hiç bir sey yapamazdık. Bütiin işleri o organize eder. Son soygunda ise vine aynı şekilde oldu. Hepimiz İstanbulda toplunacak ve paraları buracla pa>laşacaktık. Aldıklarımız sadece bir avans nıalıivetimle\di. Onların emirlerinden dısarı nktığımız an öldürülmek tehlikesi ile karşı kar şıva bıılunduğumuzu çuk ivi biliyordıık. İstanbulda borabanın patlaması kardeşimin yüzünden oldu. Buna sebep biraz da Censrizdir. Cen giz ve Ali l'nver de bütün işi biIivorlarclı. Paranın e\rien kavboldu;u Rün Cengizi tehdit ettim. Onıı her an nldurehilirdim. llattâ ayaklarının ılibine ve ta\ana kursun sıklım. \ e var ki ka^holan 300 bin lira için adam iiklürmek istemedim» demistir. Mahmut daha sonra: «Bu para ile mesru hir iş kurup kendimi dijjer işlerim için bir paravan olarak kullanacaktım. Fakat vermevince mâbut nevlesin Mahmut. Kısmet değilmiş. Bana verilecek ceza miktarı 15 ile 20 vıl oldueıınıı da hilivorum. Bu jibi suçlar af şümulüne de Eİrmivecejine çöre 50 55 vasında cezaevinden rıkarım. Yalnız sağ kalırsam tabiî.»' 4 * i < RE S Parti listelennden ANKARA, (Cumhuriyet Bürosıi' Genel Merke/ınin seçtiği merkez kontenjan adaylan. bu adayhğa başvurup seçilemiyenler arasmda gücenıklik yaratmıstır. Bu arada Millet Partisinden CHP'ye »eçen, kontenjana basvurduğu halde seçılemiyen eski Turı/m ve Tanıtma Bakanı Zekâi Dorman dıin sabah bir ara CHP Genel Merkezine gelmıs. ve bır odada bir süre oturarak bazı Genel Merkez memuılarıyle gıirü'îmüstür. Dorman kendi durumu ile ilgili ularak, «Siyaset hir kumardır» demekle yetinmistır. 1 ] ' i tur. A>nı şekiîde Erzincandan beşinciüğe düsen Zeynel Giindoğdu da istifa ederek bağımsız aday olmuştur. A P D E İSTİFALAR Diğer taıaftaıı, Adalet P a r t i sinden seçime katılacak a i a v l a r a r a s ı n d a n da bazı istifa'.ar olduğu o ğ r e n i l m ı s ' ı r D i y a r b a k ı r aciaylarından Esat Sezai Cemiiojilu ile Kadır Şent ü r k b i r l i k t e ıstıfa e t m ı s l e r d ı r . • • • • i sAM A R A N 1Y O R Siyah beyazı ve Müracaat 22 f, Kompoz «ycnu kuvvetli res^am aranıyor. Cumhuri\et 10543 [ Îstanbul Belediyesinden B e k d i y e emeklı, dul va yetimlerinın eylülkasım'19fi5 tiç ayhklarının tevziine başlanmışıır. Maaşları vekil, veli ve \âsiler tarafından al nanlar ile okul devamı edenl»rin yoklamaların> yaptırındiarı ı!ân olunur. (Basın 163.51 İU541) ı j , \ PERSONEL ARANIYOR GOUDYEAR LÂSTIKLERI T. A Ş. j,.,nt Lâsı.k Fabrikasmda islihd^ıa edılnıek ıızer*: ELEKTRİK MÜHENDUI: Sınai iç yerlerinde en az be; 5ene tecrabtU, Insılizce bilir. askeılık yapmış, âzamı yas 40 PERSONEL MEMUHU: İngilizee ve Tıırkçe seri daktilo yazabıkn, Ingili7ce bılir ve Itrcutııe >ap;,bilen, asker'ik yapmış. âzami yaş .''5. STENOSEKRHrTER: Muhaberat usullerine vakıf. ofis idare edebilecek, süratli daktilo ve Ingılizce steno bilır. Taiipleıin: Istanbul'da g Evlul 1965 ve 10 Eylül 1965 glinleri mesai saallen içinde Etsıktaş. Çırağan Ci.ddesı i>"o 20 adresinde Goodvear Umum MudürlUğ'ine hafı.ınm diğer gunlrrj^de İzmit Goodvear Lâstik Fabrikası Pcrsoııel Miıdi'i liii'ıı adresine şahsen vcyahut aynı adreslcre jeııi çpkilmiş bir sdet fologrr.fları ve hal tercümeleri jle yazılı olarak muracaatla! l rica olunur. B aşbakan Suat Hayri Ürgüplü, Kıbrıs konusunu görüşmek üzcre, parti liderleriyîe salı g j nü hir toplantı yapılacağını dün açıkiamışur. Milli Güvenlik Kurulıınun geçen persembe günü toplanmasından fonra, Başbakanın şimdi de parti l'derleriyle bir toplantı yapması, Kıbns konusunda bazı öneml. ge lişmeler olacağı kanısmı kuvvetlendinnektedir. Bashakan tarafından salı »üııü tnplantıya davet edilen liderler AP Genel Başkanı Suleynıan üemırel, CHP Genel Başkanı Ismet İnönü, CKMP Genel Başkanı Alparslan Türkeş. MP Genel Başkanı O«man Bölükbaşı ve YTP Genel Başkanı Ekreıtı Alicandır. Tedbir Tevkif edilenlerin suç yeri Diyarbakıra gönderilmeleri için sıkı tedbirîpr almaca*ı söyienmektedir. Yakalanan şebeke mensuplarmın mahkemede bazı durumları açıkhyacağından korkan diğer elemanlann bunlar hakkında bazı tertipler yapabilerpkleri dikkate fllınmıştır. Sanıklar soygunu vaptıklan en vakın adll nıerci olan Maden Savcılığına Sönderilpoeklerdir. Muhafi7 olarak jandarmadan ayrı olarak lstanbuldan bazı dpiektiflerin de sanıklarla beraber pidecekleri tah min olunmaktadir. Bölükbaşı eylülde Izmire gidiyor İZMIR MP Genel Başkanı Os . mfln Bolukba.*?! 10 eylttl cuma günü rzmlre gelecek ve buradakl ilk nçıkhava tcplantısını rapacafctır. Bolukbaşı ayrıca parti İzmir teşkl. lâtında devam etmekte olan kavnaşmalarla îl^ıll temasîarda da bıılu. nacaktır. Genel Merkez çevrelerl Ikl Eün evvel Istıfa eden İl Merkez İ:çe Kar=ıyaka İlçe İdare K.ır.r.larinm lçüfpdan önce isten el çekt'.rlldtklennt blldirmektedirler. .Istanbu! po'isi Ganssteflerin büviık bir kısmı" nın İstanbulda vakalanmaları sebpbiyle, tstanbul poli?! çe«itli illerdeki meslekdaslan tarafından tebrik edilmıslerdir. Maden Savcısı tevkif kararı verdi Adana. ((•iiney lllcri Kiirüsu) Elâ7i5 Ziraat Bankasına ait 2 milyon lirahk soygun olavının elebaşısı Mümtaz Cızrehoğlu'nun şehrımizdeki ara?ırması devam Gökay (Bastarjfı 1 ıııci sahifede) « Hcniiz bir kararım yok. Fa kat siyasetten ayrılma niyetinde dp dcsilim. deçen dört vıl içinde Parlâmentoda vazifemi bütiin etrafiyle vaptıshma kaniim. Bilhav sa demokrasinin verlesmesi ve knalisyonun vaşaması için bir enk buhranlı anlarda serekenleri vaptım. Her ne kadar bir politikacı beser hafızasını nisvân ilp \asıP.andırmışsa da bunUnn hıı kadar çahıık unutulacağını da zaıınctmiyorum. Ben veni durum muvacehesinde kimsenin açzına almadıjh devirlerde sosval dayanışma ve sosval vol diye başladığım Atatürk ilkelrrine baçlı faa livetlerime serek tstanbulda. eerekse memleket saflarında hızla devam edecesim. Rvlül müsaade ediyor. Biraz daha denizden faydalandiktan sonra sizinle veniden konusmak imkânını bııltıruz. Veni kararlar beni ne şevkimden. ne de hızımdan etmemiştir. Ankarada bulunduçum zaman hiç kimse ile temas imkânını aramadım. Çiinkii mevcııt bir mutabakata hürmet ettim.» TEŞEKKÜR Ikİ sene evvel gTÎrdı^ını «:uk a^ır bi'~ kalo anıeliya"ınd;»n sonra bu dela bobreklfrımde tesekk.:! eden laslaıı muvaffakı>o:M L^r R;cliyat!a alan Çapa U»"oloji K'inîgi Dırektörü kıymetli OPI.R \TÖR noÇ. Dr j • ! • S • ; • ; • ; NECATİ GÜVENT'e yardınıcılaıı Dr. Turgııt Ydlkut, Dr. Feyzi Macit. Dr. Dar.iel Vahya\ a, Narkozitör Dr. Xı rten Buı #az] ıoğlu ve Dr. Nevin Kargı'ja. bilhassa hasta k.ilbim dolay siyle hayatımı tehlikeden uzak tutmak için bütiin doktorlarımın sarfettikleri gayret ve yakın alâkaya çok tesekkur ederim. Tıırkân ARSOY Cumh'.ülyet 10.V.8 TEŞEKKÜR Çok genç yasta ve zo.mansız ölümü ile kalblerimizde derın > ?rn açan, ki)*metIİ varîığırr.ı^, Knrtıköy Tapu Sİcll Muhaiız rh.a\ ini LUM Rcgine Serrero'nun esi, Bay ve Ba>an Jozef Morinın. Sam Seırero'r.un, Bay ve Bayan Yaşar Kemal'in Bay ve Bayan îsaac Barzilay'ın babaJarı. kayınbabalan, Bay Azriel Serrero'nun. Ba> an Emma Mitrani ve EIiz Behar'm kardeçleri, Behar. Alazraki. Mandıl ailclerinm büyuğü. Raşit Gc.kçelt, EIi Barziiay, Svlvie BarziInv'm buyuk babaları ORHAN UÇAK'ın hastalığında yardımlarını esir^.ç.Ti^.en, hazin öluınr doiayısiyle Ctfiıaze törenine iştiralc eclfrek »luvık acımızı naylaçau. başta, i't. Tapu Kadnstrn Grup Miıcîürlıığü olmak üzere, diğer mıntıka nıııf^ıfız se me .ıv.rıaıina, deKt'ill nıesaı arkadaşları: Kadıkö;» Tnını SicJI Dairesi mensuoîanna, Ö^reırrıenler Bankası P Altı Sl». Mi:dıır ve personeline. Istanbu] K;ır,kası T. Ka!e Sb Müdurü ve Şb. personeline. bızzat gele.^k veya telgraf. tetefoıı, mektup ve çclenk gönderen, res.Tiî daire. hususi teşekkiıl ve diğer bıtv:n acistlarımi7a minnet ve ttfekki.rr l«' imizj sunari2. AtLF.St Cumhuriyet 10556 SALoSlON" S. SERRERO 4 9.1965 gunu vefat etmistir. Ccnazesi 6 9.19*5 tarirvnd? Kildırjarak. saat 13 te Arnavutkoy n t i i i l ı ğ ' n d a yaoıncsk dlr.i trirenden sonra ebedî istirahatgâhma tevdi edilecektır. Cumhunyet 10568 •••I •••••••I ••••••••••••••" S • J • • • DAKTİLO BİLEN BAYAN ARANIYOR Lise mezunu olması, süratli daktilo yazması, yazısının <3uzgün ve okunakh olması şarttır. Ta'ipîerin saat 913 arası PL'RO SABUN FABRİKASI (Levent) adresino şahsen raüracaatlan rica o'.unur. Yeni Ajans 5098 10522 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İnsaat Nühendisi Aranıyor Turk Derr.ir Uokunı Fjıbrikası tevsi inşaatının kontrol işlerinde çahşmak üzere, afkerliğini yapmış, en az 4 sene'.ik tecrübesi olan in;aat mahenrlijıne iRtiyaç vardır. Taliplerin, tercümei hallerıyle birlikte Al^beyköyi' yoîu No. 31 Silâhtar'daki Fabrika Umum Müdür!ügün*5 mür?c»atl»tını rica ederiz. Cumhuriyet 10544 B u n l a r ı n h e r ne kadaı 6. ve 7. ( s ı r a l a r d a olriukları için istifa et ! t ı k l e r i ö ğ r e m l n m ise de. A . P . j Genel Merkezı yetkılileri, Esat ; ; Sezaı Cemiloğhı ile Kadir S e n t ı ı r k ' ü n eski m i l l e t v e k ı l l e r i n d e n Dorman. mfikrz kuntenjanlığı AIp Doğan Şen'in «Mılli Bakiye» için yatırciığı 2000 lırayı gen alo y l a r d a n seçilmesini temin için mıstır. Bu arada ögrenüdigine göre, Zekâı Dorman'ın adavlığı • istifa p ' t i k i e r i n ı bilriirmistir. nı koyması ve CHP'ye gırmesi CKMP DE İSTİFALAR Parti Meclisi üyelerınden bazıla : G e n r l nıeıkcz kontenj.ın'tıdan rı ara«;nda tepki uyandırmı? ve list« başına ı k ı kişinin birden C K M P nın K o n y a bu sebepten Dorman seçıleme j konıılnıası, nıulır. Kıı ııveler. Durnıan'ın , ıl tt'skilatını k a n s t ı ı m ı ş , i''i sebeble 8 m i l l e t v e k i l i adayı. ad.ıyCHP'ye üiuını. Bolukbası'nın TRT kunu=unria «ekmeğine yag \ lıktan çekilmıs, 10 iKe teskilâtı paıtidtn istifa e t m i s l e r d i r . sürnıek» olarik va«ıfl:indırmı<Adaylıktan çekilenler sunlarlardır dı: : Ali Atıl. Hacı Kaya, AliMerkez konteııjanlıiına adaymet Dal. Kıza (Irpen. Sadııllalı |]°ıııı ko\up seçilenıiyenlerden Selcıık, O s m a n Tasviirek, Illıan Kadri Özek de dün Genel MerH t n ı l f r l i o e l u . Kııis A r a n . kezde s;i>rülmüs ve bazı Parti D ı ğ T t a r a f ' a n . kendileri i l e Meciyı üyeleri>le «sitemkâr. kokonuvtuğunıuz senel m e ı t f z yonusmalar vapmıstır. özek de 2000 , n e t ı c i l e r i , istifalarla iİRıi olaliraMiıı jeri a!mı«tır. rak sııdece: «olabilir» d e n ı i s l i r SATIK KIZUI ve <ı:nu ilü\e çrınıişleulT: Haber a h r . l u ı n a ıj.ıie CHP de • « Yeılek listelerimiz hazır. Dermerkez kontenıanlaıının seçılıs ' hal \ e r l e r i n e >enilerini aosteretar?ına ha.tanede yatmakta olan ! biliric.» l.stıfa eden ı k e l e r 'ie ^ u n i a r <?HP Gene! Sekreteri Kemal Satır çok kızmıstır. Satır. Parti • dıı : Yuııak, Bozkır, Aksehir, 11Meciiüinin tâvın ettıği merkez . gin. Karapıııar, C i h a u b e v l i . B e y şrlıîr. Se>diselıir. konUnjan adavları kendi'sıne bil B\RAN. BAGIMSIZ ADAY dirıldıği zaman, kendisini ziva ; Üt y a n d a n o ğ ı e n d ı ^ ı n ı u e golete s e l e n l ' i e bu k:7«m!ıj;irı \ re, bıı s u ı e ünce C K M P d e n is:fade ctmiştir. Ösrenıldıjine go , tifa eden eski Adalet Bakar.ı trre bilhassa Mahmut Vural'ın dııfan B a ı a n , Konyalılaruı 'stef.i luımı Sa'ır'da tepki uyandırni!*ıızeıine ba"lırnMZ olaıak Kjnvatır. Bilinclisi gibi Vıır3!. önce dan arlaylığını k o y m u s t u r . Ko:ıM:ıni.«a'da a'ıtıncı sıra la aciav eö« y a l ı l a r , Baranı üpsteklemeK u te;ilniiş. bı:nun tizerine adaylıkz e ı e kenui^ine iki otonıobıl t a h tan çekılnv.'ı • sıs »tnıı.ler ve bu arafla C K M P BİRT\RTISMA nın istifa eden teşkiiât ü y e l » r i de B a r a n ı n p r o p a g a n d a s ı n ı yapö t e vaııdan CHP (Jenel Merkenıak ü'/ere faa'i. cte îermis'.orzi koridorlarında Demiryolları dir. Sendıka«ından bir ısçi uve, P a ı İSTANBIL t:.K.M.P. ti Mecli'i iivelerınden Bülent ETESKİLÂTINDA D l R l M cevit ile tartısmıs ve merkez tstanbul C.K.M P li«testntn ba kontenıan adavları ara=ında yeşına kontenjandan üç kışının (Ah teri kariar ı«çı tem«ilcisi gi'.iteril nıediğinden vakınmıştır Buna | met T.ıhtakılıc. Mustafa Kaplaıı. cev;jp olarak Kcevıt. «A.P. "iıı ' Fuat l l u ç ) konması ilzerine eski İl Başkanı Musrala Muin Peksekonten.iandan iki isçi ada\ı «iislek dün partiden istifa etmiştir. trrdisi halde, CMP'nin bes »day Onseçmılerde bırinci sırayı alan çösterdiâini» h r ı ı ['i'mı^tır. BııSalâhattin Şar ve ıkinci olan Ben ı n üzenr.e ı«çı: «(Jiisterdiğiniz dia Seven kontenjan meselesi düada\lar isıilikle il°isini krsmis y? ıir:t/.se itıfa e d e c e k i e ı jni a kim«eler. Zaten ov süriikli\ecek çıklamışlardır kinneleri secmivorsunu/. MalıEski tl Başkanı Pekselek şunmut Vural'ı nive seçnıediniz?» Iarı sövlemistir«İstanbul gibi dcmı«tır. Tartı^ma on dakıka kapartilerin doğdıığu \e kuvvet aldar devam etmi'tir ılıçı kiiltür merkezinio seçtiği aİSTİFALAR I davlar üzerfne Genel Başkanm Bu arada adav h.telcrinden is ' şah«ıî ^empati duvcluğu kimneleri tıfalar ba<lamı«tır. tstıfalar YükÜKtüste getirrnesi uvçıın bulmadısek Seçim Kurulu aracılığıvla <im bir tutumdıır. Kıı barrketler yapılmaktadır. t stıfa la r konuötedenberi savıındu£um prensip?ur.da Genel Merkeze Y. Seçim ' lere avkırıdır. Bölükbaşı Genel Knrulundan y»zı gelrnekte v e Ba<kan ikrn Temsilcllrr Merlisl bu isimler yprine yenilerinin bilüeçimini kevfi olarak raptırdı dirilme«i istenmektedir. Bu araPr^inden partinln başıaa Ahmet da Kâmuran Evliyaoğlu'nıın biOiuz geçti. O da Celâl Bavardan rinci sıradan merkez kontenjan şefaat dilendi. Genel tdare Kuruadayı güsterildiği S a n m m CHP . lu arkadaOarmdan bazıları rıladay üste^inden üç kisi istifa etlarca aleybinde bulunduklan G. miftir. Bunlardan birisi Sam'iın H.P. ye girdiler. bir kısmı da A. Milletvekili Fevzi Geveci'dir. GeP. nİD ağuşuna teslim uldular. veci 6. s:rada bulunuyordu. DiBu kevfî konteojaa meselesi İse barda^ı ta.şıran riamla oldu.» ğer i .«51 i f a edenler ise 8 ve 9 uncıı T İ K K E Ş İ N TOPLANTILARI sırada bulunan \îu = 'afa Boyar '• C.K M.P. Genel Başkanı Alpasile Arif Akalm'dir lan Ttirkeş, bugün sıravla Kartal, Beykoz ve Üsküdar ilcelerinde va Krzurum'da i^e S ncı sırada tandaşlarla sohbet toplantısı yabııhınmakta olan Ziv» Soylu apaoaktır. Toplantılarda îstanbul davlıktan istifa etmistlr. Bunurı kontenian adayı Mustafa Kaplan yerine adav seçilemiven Kars ve bazı Genel tdare Kıınılu UyeMilletvekili Keraal Okvav'ın çös lerl de hazır bnlunacaktır. terilmrsl diisilniilracktedir. AKBAL T.l.P. A D * Y M G I V I U N Ağrı li'teşinden de iki istifa olÇEKİLDt mıi! fakat kimlerin istifa ettiei T.t.P. Bursa (Cüjımsız) adayı u9renilememi«tir. Avrıea listeOktay Akbal millerveltili adaylılerin gerilerinden oltnak üzere ğmdan çekilmiş ve durumu YiikSıva<!'t»n İki. Adana'dan bir istisek Seçim Kuruluna ölldirmlîtir. fa o'rluŞ'i öğr»nilmistir Akbal, adavlıktan çekilrne geCHP Genel Merkerindeki ?erekce?i olsrak T.î P Genel Merrim KıinMte«ı dün ton'anarak bu kez vöneMcilfrlnin ynklamalara i«tifa!arın yerine gösterilecek katılmadan kontenjan adavlıklan i«imleri te»bite çalıomi'tır nı kendilerine ayırmalarını, yokCMP PARTf MKCI.fSİ TOPLANDI lamada ftn verlfri kaüanmiî köy1 1 ve Isci adaviann gerire ltlle1 CHP Parti MecH«j dün top'anarek, vönetfri kadromın bu yerlerak «Secim Beyanname«i> üzerinri iseal efmeleri ve Bur«aâa bide çalısmaga bailamıstır. Topianrinciliji bazanan töyltl adav Pevtıda Genel Baskan tsmet înönü zi Ka\ıık'un verine Genel Merkez hazır buhmmanuştır. yönetieilerinden bfrinin getirilme CHP nin Seçim beyannamesi bir sini eöstermpktedir tefsilâtlî. bir de özet olarak hazır KIRANER AP'DEN İSTİFA ETTİ lanmaktadır. Tafsilâth olan beAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) yanname Beyaz Kitap> oarak yaAP Ankara milletvekili aday lisyınlanacaktır. tesinin perilerinde yer alan ZaStısyal Demokrat Parti Danışma fer Gazetesi sahibi Muammer KıKurulu dün toplanarak seçimlerde r raner dün AP den istifa ederek H P yi destekleme karan almışMP y e girmiştir. Kıraner'in MP "ır. ye giriş beyannamesini Parti GeİKl İSTİFA. İKİ BAGIMSIZ nel Başkanı Osman Bölilkbaşı AHıncı sıraya düştüğü için Kay ve Genel İdare Kurulu üyesl Abseri CHP adayiıgından istifa eden durrahman Şeref. L&ç imMiımi(. ^Tehmet Göker, partiden d« İjtif» İLÂNEN TEBLİGAT KARARI 59 unci! Tiimen Askerî Mahkemesinin 9 ocak 1964 tarih ve 964/213 sayılı karar ilânları ile As. Ceza Kanununun 106 maddesi delâletiyle 912 nci madde?i eereğince temyizi kabil olmak üzere 1 sene hapse mahkum edilen Çelikhan Askerlik Şubesi firarJ kadro erlerinden İstanbul Kartal Ydkacıkta nüfusa kavıtlı ve Tstanbul Taksjm Feridiye caddesi No: 97 de otunır Zahir oğlu Tuncer OZME'RT in bütün arastırrralara rağmen tebliSata elverisli adr^si tesbit edilemediginden 7201 sayılı kanumın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince keyfivefjı gazetede ilânen neşrine ve bu suretle kendi?ine tebliğine ve avnı kanunun 31 inci maddesi mucibince ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra teblığatın yapılmıs "avılmasma karar verilmiştir. 59 LNCU TÜMEN ASKERÎ SAVCIL1Ğ1 S İV A S (1496 Basın 16399/10542) ıRekUn.cılık: 34791 10;>S6 O Z E L İSTİKLAL LİSESİ Orta Lise Karma ve Yatısız Kııkiir senelik eski bir müessese. Seçkitı bir bğretmen kadrosu. Az mevcutlu sınıflar. Oğrencilerin yetiştirilmesinde özel bir itina. »,^., Beyazı t. Tel: 22 25 34 ^ ^ Ilâncıhk: 8460/10561 Afom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden: İstanbul Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkczinde İdari İşler Müdürü olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli bir eleman alınacaktır. Aranılan vasıflar açagıya çıkarılmıştır. 1 Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak, 2 Yaşı 45 vaşından jukarı olmamak. 3 Üniversite mezunu olmak ve İngilizceyi çok l.vi bilmek, (Ikinci yabancı dil bilgisi tercih sebebi olacaktır) 4 İlmî bir müessesenin idari işlerini yönetecek modera sevk idare prensiplerine vakıf olmak, İsteklüerin en geç 11 eylül 1965 tarihine kadar Ziya Gökalp caddesi Rumeli Han No: 12 kat 4 Genel Sekreterlik Persone) Şubesine müracaat etmeleri rica olunur. (Basm 16386 A. 10747/10527) Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlü^ünden: Aşa?Kİa yazıh mallar 20 eylül 1965 pazartesi günü saat 10 da Kavseri Fabrikamızda şartname esaslanna ı;öre satılacaktır. 1 Teminat yatlrmıyanlar ihaleye iştirak ettirilmiyecektir. 2 Iraleden sonra fiat artırmaları kabu! edilmiyecekUr. 3 Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. C i n s i Miktarı Muhtelif pamuk telefi 60 Ton Muhtelif üstüpü 8 » Muhtelif parça bez 2 » Müstamel ve hurda malzeme • (Basın 16279'10539) ••••••••••I • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"• lli'iıi/ıilılı l!iiııLı\ı 1,1,11. lıi'iırl \liiıliirliiıjiııııhı 30 Haziran 1965 Tarihli Hesap Vaziyeti A ÖDENMEMİŞ SERMAYK K AS A T.C. MERKEZ BANKASI Serbes» 1 021 853,27 KAN'UNI KARŞILIKLAR KASASI Munzam karşıhk. Mukabili kıymet. B A N KA LA R TAHVİLLER VE HÎSSE SEKBTLEiU CÜZDA.M Tahviller SENETLER CÜZDANI Sair Müjteriler A VA X S L A R Sair Müşteriler BURÇLU CÂRİ HESAPLAR Sair Müşteriler IŞTÎRAKLERİMİZ SABİT KIYMETLER Menkuller Gayrimenkuller Gayrimaddi labit kıymetler 22 411179,17 902 373 118,92 5 000, 87 349 184,57 ^ .. Bloke 6 466 552.4" 17 186 662,68 12 420 041,09 53 307 147.8C 5 921437,02 2 000, 38 022 501,78 57 420 000, 924 789 298,09 TAAHHÜTLERİMÎZ T.C. Merkez Bankası : KT I F L i r » K. 2 944 506,95 4 344 620,16 7 488 405,67 P S E R M AY E İHTİYAT AKÇELERİ Kanunî Ihtiyatlar ASI F L 1 r a K 500 000 0OU, 4 500 566.6? 358 133 817,bi 41 493 ««2.10 44 811) 838,90 268 6U0 611,92 3 32» 704 71 " Vâdeli KARŞILIKLAR Sabit Kıymet yenileme fonu Sahili Sigorta fonu Biriken amortismanlar Sair karşıhklar 722 513 180,90 Avans. ve reeskont Et. Senet. ... 17 261 740,27 Diğer taahhütlerimiz : 705 251 4^i),63 M E V D UA T ^^ Resmi Mevduat T Ü ^ n n . ' Ticarî Mevduat Bankalar Mevduatı Tasarruf Mevduatı TEDÎYE EMİRLERİ MUHTELÎF ALACAKLILAR SAİR PASİFLER 93 773 534.18 25 500 986.2S 15 S57 764.92 2 31» 7«5 18 sn«IMH?.K3 104 297..'b 79 ?90 19h «y 764 114 493.19 MUHTELİF BORÇLULAR SAİR AKTÎFLER ILK TESİS MASRAFLARI 2 311406 610^8 327 870,45 Iektı NÂZIM HESAPLAR 3 S22 830 MGM 486 422 794,73 I ek On 3 522 330 086,54 I ! i N'ÂZIM HESAPLAR Kefaletlerimiz Dijer Nâzım Hesaplar ' 175 504 302,07 3Ui*»ıx 4«vhB 486 422 ?94,73 J • 5 ederek bifcnuu adaylıjuu koymvuj lardır. ıınıııınııııııiflim '»••••••••••••••••••••••iiVBHaBflBBHaıaaî (Basın: 16340/1U52B)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog