Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

$AHİFE CUMHURİYET 5 Eylul 1968 ORHAN KEMAL 30 ı ağıtılmak ıhü>acında oıan çene var mı9» dıje me>dar okurdu sa pa sola Şajet kınştırdıgı ortan caja asıldıgını duysa, kaşınan \ umruklarıj la . Ortanca Bızım boksor, dedj, bugun gene benımle boks antrenmanı ya paoak1 Kucuk • Fena mı 0 Canımı jakıjor kız' Bujuk hala tavana daıgm dal gın bakıyordu Ortanca nın dıkkatınden kaçma di Ne o abla hanım, pek roman ti/C bır poz ıçındesınız gene1 Kucuk hınçla Nejatçıgım duşunuvordur Ablas'nm ne dedıgını dujmadı O Ie smırlenıyordu kı Nejat ona goreydı ışte, ona gore Ne dıve ablası daha once tamşıvermış kı rıştırmağa başlamıştı'' Korkmasa ablasmın ehnden alraağa kalkardı ama, korkuvordu Hem de beıba smdan Gençlıgınde ki'dıg1 ce\ız kırkı degıl belkı de vuzkırkı geç mış babasının gozu hala çoplukte oldugu halae kızlarını sıkmas tan janaydı Yok kosKOca Beledı •e reısıydı \ok herkesın gozu on \ lann ustundeydı, yok karşı parf muhalefet \ardı memlekette Her kesm yaptıgı goze batmazdı da kendılennınkı Annesı oda kapısında pe\dahla nıp da, «Uyandınız mı9» dıye so runca, duşıınceleTinın zıncın kop ru Uyandık, dedi Babanız korktuğuna ugradı Üç kızın üçunu de ılgılendırmez dı ama gene de lâf olsun dns sordular Ne oldu' Ankara dan bır mufettış gel mış gızlıce Şehrın lokantalarını otellerını teftış edıjormuş1 Babama n e ' dedi buyuk Hııç, deda anne. Babana gore hava hoş ama, vali bey pek telaşlanıyormuş' Ortanca Nıye? dıye goz kırptı Irıyarı, ama genç baba, karısının omuzu üzennden cevapladı Yarası olan gocunur kızım' Beledıje reısı ellının ustunde ama vaşından çok genç gosteren bır adamdı Aksam fazla kaçırdı srı \iskmin daha dogrusu şevtana u\up vıskı arasınaa yuvarladıgı rakı votkaların karışmasıyla ber bat haldevdı Bana çabuk bır Alka' dedi Hanımefendı jeşıl sabahlıgıvla bır koşu gıtti, yarım bardak su bı* Alka tabletıyle geldı Reıs be\ tabletı ma\ı kabugundan sovup varra bardak suja attı Be^aı? tablet suyıın ıçmde done kıvrana fışıldava erımeee baslamıştı Bı rir,en sujnın ıçmde âdeta ıhtılâ) oluvordu KUCUK kuçuk kabarciK lar cızırtılarla su\a baş kaldıra rak atmosferlennı parçalamağa f,al şıvor, ama sa\un havavla bır leşt^gı \ere gelınce patlayı^erıvor lardı Sonunda , herşey bıttı Ya rım bardak su ıhtılalcı, afacan vajgaracı Alka'yı erıtmış kendı leştırmıstı Reıs bey bıızdolaoından getırıl mış Alka lı suvu sıcak mıdesıne ındırıp boş bardağı kamma uzaf tı Oooooh' Sonra gulerek Demek eşek Fatma h a ' Hanımefendı gulmedı, kızdı Gulme şu sersem kıza1 Ne olmuş anne' dıye sordu buyuk kız Emnıyet mudurunü azarlamış telefonda Sersem1 Kızlar bırden meraklandüar Ararlamış m ı ' nasü' Adam, vali beyle bırlıktey mış Babanı aramışlar. Hanl aksam tenbıh etmıştık ya babanı kım ararsa arasın uyandırmasın d n e ' Sen tut . K zlar katıla katıla guîduler Reıs bev Ivı yanmış, dedi Afferın be nım Fatmama Seslendı Fatma1 Suçlu bır karşılık Efendım beyefendi* Hanıma bakma sen. Vali beyle, emnıyet mudurunden başka kım olursa olsun, sabahleyın beni uyandıran olmaz mı? Mutfak kapısında durmuşru bu laşık sulu ellenjle « Pekı bey efendı » dıjecektı banımın ça tık kaşları, asık yuzunden kork tu Gozierını onune ındırdı Fa kat şu be\efendı « Olsun saç ları agarmış olsun Yakı^ıkü a dam ja sen ona bak' Boy, pos, en dam, kırpık bıyık » Içmı çektı Nerdeee ımkân mı vardı' Eıkek suratlı hızmetçısının ak'ından geçcnlerdpn habeısız Beledı\e reı^ı sırtma ceketım ısteksızlıkle geçııdıkten sonra, karısının duzelttısı kravatını avnada kontrol cttı mınldandı O\le de ujkıım var kı' Hanımefendı < nırlendj = Bu Vali de delı mıdır nedır*1 Saat aokuz \nk daha Ve dı\e herk^sı tatlı u^ku^undan u^andıri' bılmem kı' Efendım, dedi reı> kafam kırar^a gıtmem m°cbur degı'ım Bana ne mufettısten supermufetti5ten Lokantaları, ote 'erı toftış edı Mirnuş Ednor«a \arsın etsın Rapor nıu \erecek pıs dı>e saglık KUiallarına u\Tnu^or dn.e' Versın Ankaıa ne \apacak bana 7 Saçlaıırndan tutup ta\ana mı asacak*1 Kafamı kızaıııılarsa al stını \er tmarırrı der çıkanm ısın ıçınden1 Bujuk toprak sah bı madına zengm bır adamdı Hattâ Beledıve ıeıshgını €Fahrı> sapıjor, laf o1sun dı\e alıjordu maa«ını Tutkula^ı vardı Içınde o'urduğu şehrın bu bjıncı sınıf caddesmdekı a=ı hovalı konak dededen kalraa>dı lste*e bır dcğıl, beş, on apartman \dptırırdı Gerçı apartmanları var dı ama o'urmuvordu Kıradavdılar Dedesınden kaldığmı sık sık =agda solda anlattığı bu ev bır dede ocagıjdı; buravı bırakıp ba«ka Nere taşınmavı dede ocağuıa saygısızlık telâkkı edıjordu Isteksızlıkle e\den çıktı, kapıda onu bekhyen 956 model KadıPak'ına atladı Vali nın odasında Emnıyet Muduru, emnıyetın ınlı ufaklı memur ları çeşıth lokanta, ıçkıll yerler, oteller sahıplerı toplanmışta Vah bey her zamankı Vali bey değıldı Rengı kıreç kesılmış, j a n sırurh, sorup soruşturujor, €Ada•nm» gecevı nerede geçırdığını şu an nerede bulundugunu tesbıt ede memenın korku'u ofkesını taşıyorau Beledı>e Reısının ıçen gırdıgınl gorunce esnafla Beledıje, Emnı\etın ınlı ufaklı memurlannı bııakarak Gel bırader dedi, neredesıa ^a^u•' Inadına esnejen Beledıye Reısı: Rahatsızım da, dedi Geçmış olsun Neyınız var* Aksam karışık, çeşıtlı ıçkıler almışım da Gecer dedi Vali Sonra Beledı\e Reısının « Ynk geçmı%ecektı'> Geçcrnış Bu ya ta bu zekâ> gıbıleıden duıunebıta ceğını he=aba katmadan durumu kı^aca pn'attı Anlasıldığma gore, \nkaradan gızlıce bır muiettış eon dcılmıştı Adamın butun gece arandığı halde buıunamavışı, bır veılerde g zienmış o'masmdanaı. Butun mese'e gızlendığı yen tesbıt edıp Gecevı evınde geçırten uzun bny lu ote cı korkuvla bakındı çe\rec me Suıda burda, daha çok da emnı\ette falaiı adamı o'elde eorduğunu fakat sonra ayrıldıklaı nı ^ojlemış geccvı evınde geçırtt'gını hattâ avanta verdığınl sak amıstı Vali bev Hajdı, gıdebılırsınız. Bır şart la Adamı nerede gorursenız en \a kın karakola haber venn. Fa>at anhvorsunuz j a ' Herıf Ankaradan burava gızlıce, memleketımızi tei tış etmek ıçm gondenlmiştır Sakın kendısıne bır çey Irı ı ufaklı, toplu, zayrf bır a!ay esnaf Merak etme be>ım, dedıler. Mufettıs değıl, «eytan olsun ater«e Nekrelığıvle tarunmıı lokantaa Çakal Ah kaçınverdı, O tdkiyse bız kuyruğuyıa beyım1 «Kodaman»ı evınde saklıyan uzun boylu otelci endıseyl» oradan avTilmışü. Vılâyetten çıkb. Kel Mıstık bekhyordu. Otelcı'yı gorunce goz kırparak sokuldu: (Arkan var) VOG&UMUJGıU . gt IHTIV4VCIM MAS MIVMlS VOWİSA? İIÂC4 ALDIKTAN / Tokat Valiliğinden llkokuilar ıçm (101300) lıra keşıf bedellı demır borudan oğrencı sandal>e ve masa yapımı ışı kapalı zarf usulujle eksıltmeye konulmuş, ıhalesı 27/Eylul/1965 pazartesi gunu saat 15 00 te Daımi Encumen Salonunda yapılacaktır llân ucreti ve saır masraflar mutaahhıde aıttır. Postada gecıkmeden dolayı mesulıyet kabul olunmaz. Şartname Mıllî Eğıtım Mudurluğunde gorulebıhr. İsteklılerm (6 315,) lıralık geçıcı temınat makbuzu, ıhale tarıhınden uç gun evvel muracaatla Ba,ınd"hk Mudur'uğunden a'acaklan yeterhk belgesl, Tıcaret Odası karnesı, ıkametgâh ılmuhaberıjle teklıf mektubunun ıhale aaatınden bır saat evvel Başkanliğa vermelen ı'ân olunur İ L A N ö ö ö a Etibank'a Imtihanla Müfettiş Muavini Almacoktır îsteklılerın 1 Sıyasal Bılgüer, Hukuk, Iktısat, Orta Doğu Teknlk ü n l versıtcsl, İdart n ı m l e r Fakulteleri üe IkOsadl ve Tlcarl llımler Akademısi veya muadıli okullar mezunu otmaaı, 2 111965 tarihinde 30 yaşmı geçmemlş bulunması, 3 E+ibank Gcnel Mudurluğu (Ankara), Etıbank tstanbul Alıra Satım Şubesi (Galata), Etibank Izmır Şubesi sdres lerınden posta Ue yeya bızzat temın edebileceklerl şartnamede gosterüen belgelerle birhkte en geç 30 10.1965 t a rıhine kadar Etıbank Teftış ve Kontrol Şubesi Müdürlü gune b ı r dılekçe Ile müracaat etmeleri gerefar Yazılı Imtıhanlar 22 111965 tarihinde saat 9 30 d a Anka ra Etibankta, tstanbul Etıbank Ahm Satmı Bubesln de yapılacaktır. Imtıhan k o n u l a n ve dığer hususlar şartnamede yazüıdır (Basın A. 10284 15779/10529) ADSIZ KAHRAMAN a vnezsra (Basm 16129/10531) IIHIHHIHIIHHHIIHHIIIinHIHIIII( Saglık ve Sosyal YankM Bakanlığı FLORENGE KJGttTİttfiALE YÜKSEK KHŞİRE MOJUI NÜDÜRLÖGÜNOEN: Okulumuz» 19651966 ders vıh ıçm offrencı kavdına başlarruştır Lıse mezunu vptıh, vatısız veya burslu kız oğrenci kabul edılır TamamlaViCi bilgı ıçm Okul ımuz Mudurlugıme sozlu veva vazılı murac?at van labılecepı gıbı dığer Vılâvet'erde Saglık Mudurluklerıne başvurulabılır Adres: \bıdei Hurrivet CadHesi Şışh Istanbu] Tel: 47 55 77 (Basın 15502 10530) s Malatya Belediye Başkanlığından 1 195119 51 lıra k e ş j bedellı Malatva Fuzulı caddesı beton yol yapılması ışı ıhaleye çıkarılmıştır. 2 Dıale 21/9/1965 sah gunu saat 15 00 de Malatja Encumenınde yapılacaktır 3 Şartname ve dığer evraklar Malatya Beledıyesı Fen Işlen Mudurluğunden temın edılecekbr. 4 Ihaleye gırecek olanlann muteahhıtlık belgelerı asgari C grupundan oîacaktır. 5 Bu ışe aıt muvakkat temınat 12 266 62 lıradır 6 Talıplerın 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırla>acaklan tekhf mektuplannı enzeç 21/9/1965 sah gunu saat 1400 de kadar Komısyon Başkanlığına vereceklerdır 7 Postada vâki gecıkmeler kabul edılmez. (Basın 16142'10532) 1 Edremit As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından Tugay bırlıkleri lhtı>acı ıçın aşagıda mıifredata yazılı ÎKİ KALEM yıjecek maddesı hızalarında yazılı gun ve saatte KAPALI ZARF usulu ıle ıhale edılecektır Şartnameierl Anka ra ve Istanbul Levazım Âmırlıkleri Ue Komısyonda gorulebılır Istoklılerm teklıf mektuplarmı ıhale saatınden bır saat önce verrrelerı ılân olunur C 1 n s1 Mıktan T Fıati G tcmınatı kılo kuruş Lıra Gunu Pırınç 120 000 500 27 750 29 Eylul S zeytln tanesi 12 000 400 3 600 30 Eylul (1424 Basın thale ve baatl 1965 11 00 1965 1100 159«2/10528) I S T A N B U L 6 25 Açılı; 6 30 Guıa>dın "00 TLTn.u!(r ve oyun napalaj, 7 30 latıl sabahl 7 45 Habrr'er ve hav» durumu 7 5ö tstanbulda bupıın 8 00 Bu pazar sızınle 8 30 Tıirk halk muzigı iınlei ıci lstekjen 9 00 Kcman soloları 9 15 Turk sanat muzıği dınle>ıci 1«tekleri 9 45 Aüı karmca 10 00 Kısa haberler 10 02 Plâklar donuyor 10 25 BIzi dınler mısınlz? 10 30 Cem ve Cemüe 10 45 Çeşltll muzık 11 00 Saz eserleri ve şakılar 1130 'iaz ruzgârı 1150 Dunya ne »re guıu>or 12 00 Yurdun sesı 12 25 Kuçuk ılan ar 12 30 Beraber ve solo sarKilar 13 15 Kajıp mektupları 13 20 Akordeonla haf f melodıler 13 30 Rek amlar g"çıdi 15 00 Kısa haberler 15 02 Opera konserı 16 00 Nıda Tufekçıden turkuler 1615 Gençl k «aatı 16 30 Va^fl Uçaroglu orkestra>:ı 16 45 Tarla donuşu 17 00 Melodı zıncırl 17 40 Çocuıdar içm 17 57 Kısa haberler ve kuçuk ilanlar 18 00 Uskudar Musıkı Ceraıyetl 18 25 Kuçuk ilarlar 18 30 Hafıf muzık orkeatrası 18 45 Baglama grupundan tıkuler ve oıun havaları 19 00 Reklatrlîr geçıdi 20 00 Haberler \e hava durumu 20 40 Kuçuk llan^ar 20 45 Çarkllar 21 00 Ttedı tepcden jankılar 21 10 Nes r ın Sıpahıden şarkılar 2130 Rad>o ya lı çalgılar topluluju 21 50 Chopınden nok'ur^ıer 22 00 Reklâmlar geçid! 12 40 Hafif muzlk 22 45 Haberler v» heva durumu 23 00 Hıkâye vo müzik 23 ?0 Gunümılzun plaklan 14 00 Kapanış ISTANBUL İL R\D\OSÜ 14 57 Açıhj 15 00 Muz.kh dakıkalar 16 00 Senfonık koıiier 17 00 Caz albumleri 17 30 Dıskotek 18 00 Akjam konsen 18 50 Dansa davet 19 30 Melodıler u'kesınde gezı 20 00 Sololar 20 15 Sızın içm îeçtUderimiz 21 00 Buyuk orkestraları tanıyalım 22 00 Her gece bulu;alım 23 00 Gece konserl 24 00 Bu gece «itmle t 00 Kapam<. A N K A R A 6 25 Açıhî 6 30 Gunaydın 7 00 Koye haberler 7 05 Sabah ıruzıgı 7.30 Oyun havaları 7 45 Haberler ve hava d jrurau 7 55 Ankarada bugun 8 00 Aynut Cu'kan Yuksel Alpdoğandan turkuler 8 15 Hafif muzık 8 45 Turk muzıgi dınlej^d Istekleri 9 15 AUı Karınc» 9 30 Isteklerlnız mıkrofonda II00 Kıs* haberler 10 03 Turk muzıği pazar konseri 10 40 Bızi dinler mısınizî 10 45 Eski sesler, eskı melodıler 11 20 Şarkılar, turkuler ve oyun havaları 12 00 Dıskotegımızden seçmeler 12 25 Kuçuk üanlar 12 30 Yurttan seler dınleyıcı tstekleri 13 00 Haberler ve hava durjmu İ3 15 Ejfelden muzık 13 40 Meral Armagandan çarkılar 14 00 Çocıık bahçesı 14 15 ReoJâın nrjgı,ımiarı 15 15 Kısa haberler 15 18 Muzik dunyası 13 40 Dılek kutusu 16 40 Kemal Oncaııdan «arkılar 17 00 K ı » habeıle. 17 03 Heı hafta bır şarkıcı 17 25 r^ermın Demırçajdan jarkılar 17 45 Tarla donuju 18 10 Spor dergısl 18 25 Kuçuk üanlar 18 30 Incesazdan Sultanivegah faslı 19 00 Reklam programları 20 00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kuçuk ilânlar 20 45 Uykudan once 20 50 Goneri Tecerden jarkılar 21 10 Saz eserleri 21 25 llulkıje Ecevıtten şarkılar 2145 Geçen hafta 22 10 Caz müzıgı 22 30 KemaJ Karasuleymanoğludan turkuler 22 45 Haberler ve hava durumu 23 00 Hafıf muzik dOnvasından sesler 24 00 Kapanı» ANK1KA tL RAD1OSD 14 57 Açıhs 15 00 Sevılen Uasik eserler 15 30 Arthur Murray toplulugundan Twıstler 16 00 Solıstler ve orkestraJir 17 00 Pazar konseri 18 00 Plâklar arasmda 18 30 Haftanın solısti 19 00 Senfonık konser 19 30 Dunden bugune 20 00 Fllm melodıleri 20 30 Akşam konserl 21 00 Mozaık 22 00 Gece konseri 22.S0 Batıya bakıj 23 30 Tanl ge<e«inln dan* müngi S4 00 Karma mu' k 1 00 Kapanış 27 Bazı soruları cevapsız uırakıjor a çare= zlıkten degıl ıstemeaıgındendır S a \ n Ba^kan bahsı geçen arjorlara ınanaDi'ır Teşekkur ederız sa\ın profe sor Butun tanıkları aeım bı r ılgı lle ızlemış olan Danıeüe bu bır anlık se^ızhktcn fajdalanarak >aş ı do~tu Delıotva bak'ı A\ ukat gozierını kı=mıj duşuncelerıne dalmıs goıunuyordu Genc kız a'çak sesle '•oıau I\e dnn=unuz butjn bunlara° Bır şey demı^orum k ' m beklıvoıuın Du unccını o td a koynıak ıstemıyordu • Anlamadışım şev şu jıgınla parmak ızlerı \olniz on lar bır adamm katasmı uçurünak ıçm \eteı Acaba onları ortalıg* bol ke^eden ekeıek Vauthıer ne Danıelle etrafına bakıvordu HerAts d kkatıi ıdı Taiıkıann sozlerınden Vauthıer nın ıstıverek susmasının kotu bır taktık olduga tahlıkevı arttırdıgı ve ba şı ıle oynadıgı anıaşılı\orau ^ca ba cezasını azaltacak nedenler bu lunacak mı ıdı' Ne dııüeyıcıler, ne de genç kız buna ınanıyordu Her halde, savunan avukatın go revn koiay değıldı Bakışlar, ıste mıyerek, bu ısım bılınmıyen, se YALNIZ sı ışıtıln em.ş >a?h ve muteva^ı avukata çevrılıyordu Karşı \on çok hareketlı ıaı Ya kışıklı Voırın yardımcılarunn or tasında, havatından memnun go runuyordu Bu duruşmadan m ^onuçlar bekledıgını bellı edı^or du Bu voıda ona şınıdılık sesı çıkmnan sa cmın buyuk vardımı olacaga benzı^ordu Herkes gıo' Danıelle d<* salo nun ha\asını anlıjordu Isun ve remedıgı bır kuv\et, bakışlannı durmadan korkunç samga çekı \ordu Onu ınceledıkçe bır kaatıl ^uratımn ancak boyle olabılece ğme ınanıyordu Hangi kadın, bu tu>ler urperten yaratığın yakını e<;ı olmajı goze alabılırdı' Bun dan ber kadın ısyan ederd' Başkanın sesl duvuldu. yedmcı *anığı çaŞırnordu Isrnım Thomas Bell'dır 1897 de Cleveland'da doğdum. Amerı kalıyım Mesleğınız' Washıngton Kongre ftzası Ohıo senatorü Başkan olarak, ük gorevım, azan G. Des Cars ZuAçesi • Berin Kurtbay Aiıerıkadakı me:nleketımm dost larmdan en bu>iığunu selamla maktır Bu üzucu dâvada bulun mak uzere Amerıkadan bura\a geldığınızı hepımız bılıvoruz B' ze oglunuzdan bahseder mısinız' John tek çocugumdu A n nesl onu dunyaya getınrken ol muştu Butun sevgım üzerınde toplanırıştı Çocukluğunda çok tatlı olan John, Harvard kolejın ae eğıtımmi bitırdl Pransızcası nın ıyi olmasmı istedığimden o na en iyl oğretmenleri tuttum Kendısme, bende olan Fransa aş kını aşılamaya çalıştım Okulu nu bıtınnce de Pransaya gbndere ceğımı soyledım Tam o zamanda T ^ınci Dunva Savaşı pa+ladı John hpnuz on sekiz yaşmda ldı \rra gonullü olarak orduyB va zıldı Butun savaş boyunca Pa sıfıkte çarpıştı. Japonva mağl*p ulduktan sonra Cleveland'a don du Savaş onu çok olgunlaştırmış tı AvTupaya yardım Işlerınde ça lışmaya karar verdi Gorevınden onıru sık sık yolculuklar yapıyordu Son yıllarda, Kongredski ış erım juzunüen Keuöısı ı.e çok beraber olamıjordum Her buluşlUgumuzda bayram edıyor, lkl arkadaş gıbı beraber gezıjordux Ben yetışrmş oglumdan ovucuyor dum Gahba o da babasına kar sı aym dujgulan hıssedıjordu Butun yaptıklarmı bana anlatır oı En sevdıgı işı açısından New York'un Fransız çevrelenvle teması ıdı Kendısme o ülkejı adım adım gezmedıkçe tanıyamı vacağını sovledım O gun bu >ol culuga karar verdi John butun ıstegıne rağmen bıraz da bu yol cuk hakkında tereddütte Idl. Du sunduren nokta, bence bır eksık lirti Broadway dansozlennden bırme tutulmuştu Bu da benım hıç hoşuma gıtmıvordu tşt ko kunden en Insa zamanda düzen lemek Içın, yolculuğa çıkmasını fa\dalı goruyordum Bır ay son TA, De Grasse gemısıne kendım soturdum Çok mesuttu Vapur hareket etmeden az once dan^o zunden ayrılmanın zor olup olma 1 dığmı sordum Gulerek bana (Arkası var) IŞ SAflTLERI * K> % »; 4 **£ r AII M A K 1 tk ^ Tfl) v m " ffoU ftttrr. i l t . 9 4 t / i /(? A. ı pVd Merak etme, kimseye kızgınlığı uzun sürmez. Bir^zdan bir başkasını azarlar. mt.2 A Pc\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog