Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

5 Eylul 1965 CUMHURÎYET SAHtFE LOKMAN RUHU Yazan: Burhan FELEK acı Salih Efendl Tazıhaneve pazar sabahı erkenden pelmişti. Kahve ocağını tutan Zeynel: Hayrola Hacıbey! Bugün erkencisin? Toksa tayyare yolculuğu falan mı? diye sormuştu. Hacıbey düşünceli düşünceli: Deeel deeel! diye cevap vermişti. Gajri pazarlan da mı çalışacaksın Hacıbey: Biraz diğnen! Bak belin iki büklüm oldu'. Öy'.e deeel Zeynel! Bugün önseçim var.. Varsa sana ne Hacıbey?.. Ülen Zeynel! Sen başından büyük işlerc kanşıyorsun! öyle ama Hacıbey! Bizim de blr pazarımt? »ar. Onu da scn bırakmıyorsun! Ben seni •onra eörürüm... Ondan yana kaaavet çekmi'! Görürsfln, förürsiin ama nerde burada.. Cüzdanım çıkardı... İçinden iki onluk aldı... .41 Zeynel!.. Bir kahve içersin!.. Eyrsllah Hacıbey! Ne yapalım? Gfirünü seTeyım. Kusura kalma!.. Çünküm biz Allahın pıinü burada. Afnadık!.. Çabuk bana bir kahve yap.. I h di sen de işine bak!.. Hacıbeyin kâtibl Sıtkı beş dakika sonra geldi.. Hacıbey, Sen benden erken gelmişsin! Gözüjne nylru çinnedi... Kalktım geldim. Evde telefon olsa... l o k yok... O da olmas... Bnrndan Idare ederiz. Sen ne yaptın?.. Sen hiç merak ertne Hacıbey! Ben tertibabraı sld"m.. sen bana suradan para ver» Ne kadar vereyim. Ver ver... Viiz lira yeter mi? Hacıhey.. scn kaçırdın mı yüz Hra ile kaı; ki?i ajırlanır... Ver hele bir be«. yüzlük de vetmezse ben eklerim. . Hay AUah! Ulan bunlara ne yedireceksin? Düğün mü, kına gecesl mi?.. Ver Hacıbey ver!.. Kolay kolay mürüvvet elmaz .. Hacı Salih Efendl yağlı cüzdanından bir bes yüzlük çıkarıp verdi.. Sıtkı Efendi aldı.. çıkarken: Sıtkı! Çabuk bana haber getir!.. G*'dl Hacıbey... Bn on geldzincl . Cayri sayıyı kaçırdık.. ben one geçmlşim Zeynel'. Trayret Hacıbey.. sık kendini.. geçirtme önüne! Ulan ben yanş atı rnıyım? Haha... Az soiıra telefon: Ne dedin Sıtkı!.. Lokmanı geçtiler mi? Kim ıeçti? Kara Bekir mi? Bizim Kara Bekir.. ulan o nereden çıktı Önüne gclen aday olmuş desene!.. Hadi b<k bak.. Kapar . Kara Bekir Lokmanı geçmiş? Allah büyük! Efendi sen neredesin? Önde mi arkada mı? Ksdın! Ben biliyor muyum?.. Aha, bu Sıtkı nerif ne derse onu söylüyomm. Amanın çatlıyacağım . Teltfon çalar.. Ne oldu?.. Hay ağzını öpeyim.. Bir daha söyle... Başta ben, arkadan Lokman.. arkadan da Kara Bekir... Ulan bu Lokman benim yakamı bı rakmıyor be!.. İmamı enrdıin mü?.. Alacağım .. Bir püz1 halı seccade var o da.. Kayseri malı.. onu camie vereceğim.. olur olur. Hadi koş bak Daha biımedi mi?... HŞLAR ıre BAŞLAR UMITYAŞAR Şenlik Oıianın Sağında Bir Aday İçin m Aday adaylarınm bir kısmı aday oldu Sükür hedtflerimiz çoğaldı taşlıyacak Ne çamlar devrilecek göreceğiı yakında Ne potlar kırüacak, ne şenlik başbyacak. Vatandaslar AUahın lzniyle iktidars geleceğiz Merak etmeyin O babslan şey Anaları şeyın şeyi olanlara Öyle bir şey yapacağız ki Hepsi »Itlanna şey edecek Sakm onlara inanmayın Memlekete refah Te saaderl Biz getireceğiz oöl isterseni? göl üeniz de»enİ7 denlz getireceğia Allahın izniyle Ne yaparsak Tam /apacaeız vatandaşlar Ve ilk olarah Maaşlara zam yapacağız •»lmıyacak şey yok tktidarunızda her şey olabüir Uüeyen miiyoner olur Canı isteyen Dört kan alabilir uoğnı yol bizim yolumuı O golcnlara, o kmllara Kulak asmayın sakın Ve dahn. neler yapacağımızı öğrenmek için Vatandaşlar Gözierimin için« bakın. •>•• m •• !••• 5 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Türk Rus İran •• misakı yapılıyor •• Ortanm Solunda Bir Aday İçin Xutuk Örneği Tahran Sefirimiı Memduh Sevket beyle İran Şahının Saray Nazırı General Timnrtaş'ın Moskovaya rauvasalatları ve oradB Rus Hariciye Komiseri tarafından şereflerine ziyafet verilmesi ve sair merasim icrası dolayısiyle yapılan tezahürat siyasi çevrelerd* dikkati çekmiştir. Bu hususta şehrimizdeki tran Sefaretinden tahkikat yaptırdık. Gerek Sefir Mirza Tabatabai hazretleri, gereka* sefarethane erkânı buna dair resmi bir malumatlan olmadığınt »öylemekte ve haberin ehemmiyetini de itiraf eylemektedirler. Sızan haberler, Türkiye Rnsya ve tran arasında üçlü bir misakın yapılacağına işaret etmektedir, •>•• •••• •••• •••• •••• :••:; • ••• '•§vVatanda^lar Biz iktidaıa gelirsek Gelirsek değil Muhakkak gelecegiz Ama lâf atarak tan yatsrak Çamuri batarak geleceğu (Telecejfiz ya Ve reldıjimiz zaman Parolamız Her köve dıniz Her den\ze bir liman .>onraa İşsize i«ı Dişsize aış Parası olnuyana bol para Evi olnııyanî ev Aklı olmayana akıl Ve böylece iktidarda kalacagımra dört yıl (jerekli bütün kanunları çıkaracağız Hetrol kaııunu. toprak kanuna Rahat ölmek kanunu Mutlu yaşamak kanunu Ve bu kanunlar «ayesinde Her e v bir sişe petrol düşecek Her evde bulgur pilân pişecek Hülâsa tktidara getirirseniz bizi Herkese bir kans toprak Ve ikişer metre kefenlik kaputbezl. Pilâvcıyan hudut dışına sürgün edilecek Ankara Istiklal Mahkemesi âun, hükümet aleyhinde tefevvühatta bulunmaktan maznun Abbas ile Pilâvcıyan'm muhakemelerine bakmış ve haklarında kararını vermiştir. Abbas üç sene hapis cezasma çarptınlmış, Pilâvcıyan'm da hudut dışı edilmesi kararlajtırılmıştır. Pilâvcıyan hakkmdaki karar önümüzdeki günlerde yerine getirilecektir. Gece ssat ona geliyor.. Zeynel kapıda... Hani kapayacağım Hacıbey... Aman Zeynel! Kırk yılda bir aday olduk. Gftzünö Bereyim. Al BU on kâğıdı. Hadi başımdao get! Telefon... Ha! . Ne oluyor.. baş basa mı? lUan aman rmamı görmedin mi? Ulan böyie giinde uyunur mu? G.t kildır.. bitti mi? Ne olacak şimdi.. öteki sandıkSr? Vayyy! Kaç fark var.. yirmi bes m i 0 AUah büyük.. Lokman ne oldu? Hâlâ peşimde mi? Vay anam... Var get... Bana her dakika telefon et! \erdik ya Sıtkı!.. Bes yüz lira verdik Peki peki! Ulan şu r> s r ; l T o k m u ? Hepiniz... Hadi hadi var get... Baı : a çabuk haber ver... Zevnel... Bana bir kahve! Of.. çatlıyacagım. neredea de firdim... H a c SsliL Efendi perişan halde.. bir cıgara yakar... Kahve de gelir... Bu on dokuzuncu Hacıbey!.. Anladık oğlum.. anladık.. pansiylen değil mi?... Onun için demiyonım Hacıbey.. feda ol«un. öfcleye dojfru Salih Efendinin karısı ile kızı Ama carına yazık. Karnın da kahve ocagina ciöogeldiltr... dfl... Ne geldinlz?.. Uöndü Zeynel... Hele şu geceyi bir hayırlısı Duramadık erde!.. Ue geçirsem... Üç gün yatacagım... Yemek yediniz mi?.. Teleloıı... Yomedik! A'o alo! Ne oldu? Ha.. ha.. evet!.. tkincl Ben burada size ne bulurum...«andık ha!. AUah büyük.. demek ki ben öndeyim.. Bir kebap yeriz. 1 ukman" Uçüncüye mi düştü? Beter olsun... Ka Her taraf kapalı.. Ne kebabı viyeceksiniz? ra Bekir?.. Ondan korkmam evvel Allah!» YumBugün paıar luk kacîar herif... Ben ondan korkmam. Şimdi. . Zararı yok.. peynir ekmek yeriz.. sen ne l'ç numaıaü sandık mı? Of... Ulan bu ne bitmez versen onu yeriz. çandik be! Hay ağzını öpeyim... Hadi var git... So Beninı iştahıra yok... nunu da söyle' Demek ki yüzde yüz... Ikinciye mi? Neden düşcjim oğlum.. İşin sağlamı dunırken... Saat beşe kadar Salih Efendinin yazıhanesi Bizimkıttr üç diyor ama ben işi sağlam tutanm . (*oldu doldu boşaldı. Arada bir Sıtkı Efendi geİkiden fazlası korkulu... Ulan başta gitsem daha liyor: iyi deçil mı?... Hadi get bak... Teşekkür ederim. Peç merak etme!.. Tiiz elli ya!.. Ben Rene Kapar... Karısına: yi.z savıyomrh... San3 verecekler... tmamın adamEfendi bize de bir şey söyle!.. ları bıır.lar! Hepsine tenbihat verdi... Ne soyliycyim kadınım! Sıtkıya bakarsan Yüzüno de mi? başta gıcıvnrum. Üç numaralı sandık gelirse düy Yanu! Öğlen namazından sonra deyiverdi scm düşsem ikinciye düşermişim. Uç mebusluk hrpsinc .. Sen imamı RÖr Salih Efendi!. Milletvevar... Nasıl olsa kazandın diyor. kili olıınca svüpıııı arttır e mi? Snı r.e diyorsun? Olur olur. Hele AUah o ırünü RÖstersin!.. E\nrl Allah bu iş oldu galiba! Ooooh! Ya Heç merak etme! Seninki çantada keklik! rabhi... Hı<! Adak kurhanı unutmıyalım.. Inşallah Sıtkı, inşalUh!.. Hacı Salih Efendi biraı »ükunet buldu.. Zeynel: Akşam üstü Mat bes buçuğu geçiyordu. Sıtkı Nc haber Hacıbey? diye sonıncs: geldi .. Olduk galiba! Ze>Tiel... Ne haber? Sıtln?» Mübaıek olsun Hacıbey.. bfai artık fdrfir Tasnıf başladı... tün .. Ne başladı?... Gördröm Zeynel... Sen bana bir soğuk şey Herkesin ne kadar oy aldığını hesaplıynrlar. getir! Prnifk ki dananın kuyruğu kopacak . Zeynel gider.. Hacı Salih Efendi koltuğa yığı üyle ama.. sen merak etmr! lıt.. kızı sıncmaya gittiği için karısı yalnızdır. Ya l<enirn yüreğim çok atıyor.. bana bir ilâç r:m saat kadar kestirdikten sonra Sıtkının içeri ynk mu? gırmesıyle uyanır. . Hacıbey az kendini rut! Çok cağara içıynr.N( hpber Sıtkı? Üç numaralı saııdıktan ne sıın' çıktı? Ya kahve?.. On be» mi. yirmi mi? Zeynel Ne çıkacak Çapanoğlu çıktı. bile hefabını şaşırdı .. O du kim?.. l.zme kendini Hacıbey! Seninki garanti!.. Kim değil.. işler çatallaştı... Ah inşallah .. tnşallah!.. Ulan lâfı ağzında geveleme... Ben nerede Ben ııjurlu adamım Hacıbey.. yım?... Ins'Hah inşallah. . Zeyneerel! Bara bir Sen dördüncüye düştün. Lokman başa geçti. kıhve yap .. Yok... Bir gazoz getir! İçim yjnıvor. Nr dedin .. Sıtkı... Ben... dör...dün...cü... Sıtkı jriderken: Aman bnıa bir fcnalık .. diye adam olduğu yere Hacıbey. l fak paran rarsa bana bir vflzlük vıkıiıverdi .. Karısı: verir rnisin? ım.ın efendiye bir şeyler oldu... Su yok mu? Ifak para mı?.. IHan Sıtkı vüzlük kâğıt ne rii<~erek >arı duran gazoz şişesini adamın yüzüne laman ufak para oldu? döktü.. adam ayıldı... Anlayıver Hacıbey! Bugün senin eünün! Aman bana bir şey verin! Fena oluyorum . Çı.k vorulüum Sıtkı: M şu elliliği.. Şurda köşede bir soğuk bira Lokman ruhu! Lokman ruhu verelim, deriç Bana c<.buk haber getir .. ken: t'lü" gene mi lnknıan! Gözün kör olsun Va'im saat sonra telefon çalar. . Sıtkı! Hâlâ Lokman .. AUahlan ahdim olsun.. Ben Kim o!.. Ha sen misin Sıtkı? Hayrola? bu lokırmmn yanına bırakırsam... diye söylendi. Hacıte> sen başta çidiyorsun! Sonra yüzünü eliyle sildi.. yapıştı... Pome Sıtkı! Yüregim çarpıyor.. riniı tutkal gibi ter dökmüşüm.. bu ne bu? Vallahrt başta gidiyorsun!.. Sıtkı. »vntl . Bana bir kahve getir! Kolay mı Hacıbey! Amma ria çekiştiniz... Iman efendi Ankaraya varırsak beni de Ama. üç numaralı sandık her şeyi allak bullak etmenclıse Kötürürsiin değil mi?.. ti. EUi beş oj birden aldı Lokman... Ama kasavet Sus Ayşe!.. Beni rezil etme!.. Ora Meclis.. itkrae . Dordüncüsün? Allah büyük... Senden soııMaç metdaı.ı değil... rası da vsr Telefon çalar... Kımmiş o?... Alo!.. Ne o Sıtkı hayrola!.. Ne?.. Geçti mi Zahrac Say Mehmet Bey... btni?. Kimmi> bu Hacı Lokman?.. Nireden çıktı? Kaçıncı lmiş? Aman ımaır.a var. selâm söyle.. ver ver!.. Clan Beşınci... Ter divorum sana tövbe estağfurullah... Ne ise?.. Demek Id Umut var.. Kjpnr tclefonu... Karısına: Vaaar... Hacıbey var... Sen kasavet çekme! Bir de bakatMtı! Lokman vazgeçer. . Simdi de hir Hacı Lokman çıktı.. herif be Ulan Sıtkı... Sen de beni aptal yerine koyci geçmi?... dun be! Heç Lokman vazgeçer mi? Ben olsam vaz llacırfendi ne kadar geçmiş sordun mu? geçmem (Içini çekerek) Dordüncü olduk... De Bak onu sormadım... Aklım başımda değil sıne! Ya?ık oldu masarife. ki Sağiık olsun Hacıbey .. Seneye gene koyarU s;rada kapı açılır. Bir çocuk: sın... H^cı Salih Efendi siz misiniz? Su« kadm! Bu dört yılda bir gelir. . Yılda Benım, ne istiyorsun? bu değil .. dedi. Ve Sıtkıya dik dik baktıktan son Bu kâğıdı size gönrierdiler ra: Hacıbey.. kâğıdı açar.. bir pusula.. Belkl bunda da bir hayır vardır. Sıtkı.. di Gözlüğüm nirede? Ulan gözlügiimu ne etyecek oidu. tiniz? Hay AUah gözlüğiimü?.. Çocuk senin oku Vardır Hacıbey, vardır. Eğer sen kazana man var n»ı? ıdin. Fınnn İsmaU sana itiraz edecekti... Var emice! Neden? OVn sunu!... Bı'ınero blr iflâs lâh etti... Çucuk bakar... O da nereden çıktı... Kim demiş onu... Vay Lmce bu yazı başka yazı... ar.aaam.. desene bizi tefe koyup çalacaklardı... hay Allah!.. Eski yazı vazmış.. Gözlüğüm Yasa! nirede" AU.ih büyük. . Bunda da bir hikmet vardır. Aman efendi, alıa önünde duruyor.. Imama soylc... Seccadeyi aldırsın! Hadi biz de gi »er şunu! Gözüm de görmez oldu.. ne imiş? delim... Bizim seçim bitti Zeynel .. Senin de görüp «Hüseyir hasını salladı.. sen öndesin. Merak etme». CÖreceğm rahmet bu olsun! diye bir onluk daha Gnrdütı mü efendi! Allah büyük.. vtrdi. . Ve çıktılar... Saat on bire geliyordu... Ze^nel hani kahve... •••• • >•• • ••• Dcstların Köşesi Hüseyin Cahit bey/n mektubu Izmit'te çıkan «Hür Fikir» gazetesinde Kılıçzade Hakkı beyin yazdığı «Tarziye verilmelidir» şeklindeki yazıya cevaben Hüseyin Cahit bey çu mektubu göndermiştir : «Filhakika zannettiğim gibi olfalardı beni asmalan icap ederdi. Halbuki fiiliyat ile gördüm ki, zannımda hata ediyormujum. Bu hatamı anladıktan sonra bana düşen bir vazife olabilirdi. O da aynı hâlisiyetle mukabele etmek ve hata ettiğimi, yanlış bir fikre kapılmış bulundugurau itiraf eylemek. Ali beyi ve mahkeme heyetini ziyaret ettim. Bunu kendilerine açıkça söyledim. Aynı şeyleri lsmet Pasaj'a da söylemek üzere kendisini görmek i?tediğimi Ali beye anlattım. Bir randevu aldı, benim için. Dün Ismet Paşayı gördüm. Aynı tarzda konuştı:k ve maziyi sildik. Pek dostane mtıamele etti.» Pilâvcıyan kol kumandanı Şarköj'lü Hasaa oğlu Ibrahim efendi olduğu an» laşılmıştır. Abdülkadir yakalandıgı zaman cebindeki 50 lirayı vermek istemiş v e Kırklareline sevkedilirken şöyle konuşmuştur : «Kuzum ben idam edileceğim, beni bıraksamz ıyi olur, benım vüzümden birçok büyük aıleler nıahv ve perişan olacaktır.» MüCAP OFLUtKiHJ Ibreti âlenı için sesini kiralayıp Şu Oztürk Serengüi icat eyledi Mücap. Temem Rilâkislerle, şepkeler, yeşşelerle Türk di'ini bihakkın berbat eyledi Mücap. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a •••• Fransızların yaygaraları Türk dostu olmadığı muhak" kak bulunan M. Poincarret'nin riyaset ettiği yeni Frans:z kahine.si Lotüs vapuru kaptanının muhakemesini büyük bir siyasi hâdise haline «okmak istemektedir. Fransız gazetelerı de bu mesele etrafında atıp tutmaktadır lar. Gerek Fransız kabinesi, ge" reks»" Fransa matbuatı istedik" leri kadar kıyamet koparsınlar kaptan zatfn mevkuftur ve muhakeme edilmektedir. • ••>• •••* • ••• • •>• Abdülkadir i kim yakaladı Maşlup lasıian) Abdülkadır'in yakaianması hâdisesi türlü tefsirlere yol açnuştır. Iğneadada kendisini asıl 3'akaiıyanın Demirköy kazasının Iğneada Nahiye Müdür vekili ve kara ~n Yeni sezona iki yerli eserle gireceğiz TIYATRO SELMI ANDAK Engin Cezzar, Gülriz Süruri v e arkadasiarı ile b u y ı l topluluğa jeni katı!an Tuncel Kurtiz (ortada ayakta) v e G ü b ü n K a m u isağdan d o r d ü n c ü 1 Ferhat i l e Şirin» in ilk provasında g ö r^jlüyorlar. 123456789 yan. 7 Bir çart edatı. birinl her hangi bir makama getirmeğe tejebbus etme. 8 Blr kadın adı. 9 Eski Mı = ır Tanrılarından. büyük annelerd?n. Cezzar Sururi topluluğu N. Hikmet'in "Ferhat ile Şirin,, ve Y. Kemalin "Teneke,, eserlerini haıırlıyor namağa can atacağı r o l l e r l e d e dolu. «Ferhat ile Şirin» efsanesinden alınan kişiler. vurdumuzda yaşamış insanlar, halâ da b a z ı l a n yaşayan tipler halinde gözlere s e riliyor.» S a h n e y e yeni u y g u l a n m a k t a o Gülriz Süruri Engin Cezzar lan bu oynnlardan biri Nâzım HikTiyatrosunda m e v s i m i n ikinci o met'in . F E R H A T İLE Ş t H İ N . e y u n u olarak seyredeceğimiz Yaşar ?eri, diğeri ise Yaşar Kemal'in K e m a l ' i n «TENEKE. adlı eseri iZaten daha önceki devirler• Teneke» adh romanıdır. çin sanatçılar şunları belirttiler. de gerek resmî, gerekse özel ti Gülriz Süruri düşüncelerini: Bu o y u n l a r m yeni başiayan p m y a t r o l a n m ı z klâsik Türk yazar vaları esnasında kendileriyle g ö «Yaşar Kemal'in b u rontanı ları Musahipzade Celâl'den, rüştüğümüz sanatçılar, başta G ü l ayni zamanda tiyatro'ya çok u y Abdülhak Hamit'den, Namık riz Süruri, Engin Cezzar olmak gun. Hazırlıkları geliştikçe çok Kemal'den. Reşat Nurl v e haüzere, bize b u o y u n l a r m seçilişint ı r l a n ı n a Nâzun Hikmet ile di verimli v e çok iyl bir o y u n olabideki özellikler konusunda özetğer çağdaş yazarlarımızdan e leceğine giivenimiz d e artıyor^ le 5'jnları söylediler: " serlcr oynamışlardır. O z a c ü m l e s i y l e belirtti. S a h n e y e u y g u l a r k e n herhan «Bizim. tiyatro olarak, Imandan bu yana Türk Tiyatro gi bir değişiklik yapünız mı? «okl yıldır miizikal ojTinlar oysu ö z e l l i k l e çağdaş v e öncü ya rusuna: namamız belirli blr iddia v e azarlardan yana gelişmektedir.» maç yüzünden olmamıştır. Her «Hayır, zaten romanın sahXâzım Hikmet'in «Ferhat i l e sezon gonunda bir müzikal neye uygulanraasmı doğrudan Şirin» adı altında oynayacağımız oyun oynamak düşüncesindeeserinin asıl uzunca bir adı var: doğruya Yaşar Kemal kendisi yapyiz. «Ferhat ile Şirin, M e h m e n e B â tı. Bildiğiniz gibi, konu: Türkiyede çeltikçilerle savaşan ayduı bir Emek v e caba harcadağımız nu v e Demirdağ P m a r ı n m S u y u . kaymakamın hikâyesi» dir. Aktüabu tiyatro k u r u l u ş u m u z u n e .. Bu oyundaki kişilerîn adları da: litesini kaybermiyen bu eserde, ^as amacı: Türk tiyatrosuna Mehmene Bânu. Şirin, Ferhat, bir tiyatro o y u n u n a yarayacak ve toplumuna yararlı olabile Müneccimbaşı, Hekimbaşı, Dadı. her türlü gerilim, si\TİHk!er, karcek Türk oyunlarına öncelik Vezir, Ustabaşı, Şerif, Behzat. şıt unsurlar, belirtme gücü var. tanımak v e onları halka sunMünâdi, Serfinaz, Ge!en adam Belki peşin bir yargı olacak ammaktır. Türk tiyatro sanatınm Derviş'tir.» ma. s ö y l e y e y i m : Yaşar Kemal'in, ancak kendi yazarları v e ken Bu mevsim Gülriz Sunırî Enonu okuyanların tanımladırı dedi y a r a t m a l a n i l e gelişebilegin Cezzar Tiyatrosunda seyreğişik bir dil v e üslubu var. İşte reğine inanıyoruz. Bu bakımdeceğimiz değerli aktör Tunce! hu söyleyiş, şimdiye kadar Türk dan r e p e r t u a n m m y a v a ş y a Kurtiz de konuşmamızda şu noktiyatrosunda geçmedi. B u nokta vaş hir sisteme sokmağa çalıtaya değindi: kafamızı kurcalıyordu. Acaba b u şıyoruz. B ö y l e l i k l e gerek klâ «Bu oyun, özellikle Türk diuslup v e di! tiyatromuza yeni "iik, gerekse çağdaş Türk yalinin en püzel örneği. Üstelik bu birşey getirecek m i diye? Bserl z a r l a n n m eserlerini. ayrıca y e bakımdan da o y u n c u y a büyük raele alıp hazırlamağa başladıktan ııi yazavlarımızı bir progran) hatlık s a i l ı y o r . Örnek olarak şu şonra bu konuda ffüvenimiz arttı. dahilinde oynamağa çalışacac ü m l e y e bakın: Sen yakından da f>7 v e biçim olarak n e gibl bir iız. İşte yeni m e v s i m d e de i uzaktan da. her zaman, her mekan venilik taşıdığı ise ancak sahneye '•cl Türk o y u n u n u İlk defa sah da. konustuğum dil gibl, Türker konduktan sonra daha fazla anlao e y e koymaktayız. Bütün gay8İbi güzelsin Şirin!..» iilacaktır.» cevabmı verdiler. •etlmizle ba;armağa çalıjacaff) Bu o y u n u sahnej'e koyan Erı mız bu İki oyunu hazırlaFler iki oyunu da sahneye Enein Cezzar da şu sözleri ekledi: maktan ötiirti sevinçliyiz.» :in Cezzar koymakta, dekor v e «Zaten bu oyun, diğer oyunNâzım Hikmet'in ojTianacak e<o?tümleri D u y g u Sağıroğlu halat içinde bizleri en çok etkileyen seri hskkında Gülriz Süruri ve vrlamaktadır. hir oyundur. Şiir dolu. sanat dolu Engin Cezzar şu açık)amayı yaptıTiyatro bakıramdan dörtbaşı maBu mevsim bu tiyatroya yeni lar: mur olan bu eseri oynamak z o katılan aktris G ü l s ü n Kajnu v e «Madem Id Türk Tlyarro runda »ayıyornz kendimizi. ÖzelAktör Tuncel Kurtiz İle kadro dalikle, her rlyatro o y u n c u s u n u n oyoyunlannı a r a ş h n y o r . Türk ha güçlenmiştir. G ülriz Sürurî Engin Cezzar Tiyatro t o p l u l u ğ u yeni m e v sime sanat çevremizde yeni iki olay sayılacak iki yerli o y u n la girmek üzere hszırlıkîarm b a j ladılar. sahnesine yararlı olabilecek eski v e yeni yerli yazarlara ön celik tanıyarak, geleceğe güv e n l e bakmak istiyoruz, şu hal de bir Haldun Taner, bir Refik Erduran, bir Yaşar Kemal, bir Nâzım Hikmet v e di^erleri bunun nasıl dışmda kalabilir? VVKAR1DAN AŞAĞIYA: 1 Her yemek veya içkiden tadarak dfğcrini bildiren kişi. 2 Kciy esrafından, o et derdindedir koyun can dçrdinde. 3 Dısarıya bakılacnlc canılı ve çerçeveli yeri mevcut. 4 Inanç ncîirmi? dunjmda. baca kurumu artığı. 5 Tersi başı sarıklı eski vareıctır. Ermeniler kendilerine boyla derler. 6 Gü'2 3 4 5 6 7 8 9 nry Afrikada bir İNİD >\!N L frolge. insan de2j£ ' ]£"• e E ,' risınin ü?t kıs3'g 4jM 8OLDAN SAĞA: mı. 7 Bir s ı • y 4 a f^* Ukı*ı. eski 1 Bir erkeğin kadınların v e bir Tıırk ^ruplarınkadının erkeklerin peşinde koşması dan birinin men İ3İ a Vurdumuzda bir bölge, içinde subu. 8 «Udevlet isleri görülen bin». 3 .Ün zakta balunan ge llâve e t ^ anlamına karma bir emir, mi ve vapur i s isim. 4 Afi kesenlerin sattıkları. bir Dııtıkti luıınidianın tasj'onu» anlamı haMfdılmij *ekll takı. 5 Bir edat, erkek çocuk dana iki soz. 9 «Fare tuUn cinsten dısı. 6 «Yaralıyan» karşılığı eski bir hayvan bulmaya çalıg!» mânasına karOsmanlıca söz, temizliğin canına oku rra bir emir. UNUTMAYINIZ NİLli PİYAHGO 15 EYLÜL'DE Büyük Ikromiye : l Milyon Lira Toplam Ikramiye: 10 Milyoi 374 bin Lira MILLİPIYANGO'yayâr olanlar er geç bahtiyar olurlar (Basın 16136/10536) ^ OÜNYANINENKUDRETLİ TRANSISTOR RAOYOSU DOKIOR PLATA TRANSİSTORLU Tar.k A 1 K;rbakan Siverek Belediye Başkanlığından Belediye garajmın ikinci kısmı olan 181.129,89 lirahk iuşaat 1/9/1965 tarihinden iübaren onbeş gün rnüddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Geçici teminat akçesi 10.306. lira ihale 20/9/965 pazartesi günü saat 11.00 de y=ıp!İacağından talirJerin bundan bir saat evvel teküf mektuplarını Belediyemiz Başkanlığından Komisyona vermeleri ve bu işe ait şartnameye ihale gününden bir jrün e\veline kadar muhasipliğimizde görebilecekleri veya bedelsiz alabüecekleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edümiyeceği ilân olunur. (Basın 1625S/10540) Oeıi, S a ç ve Zührevi H a s t a l ı k l a n Mfitehamıım tstlklâl Gad ParmaKkapı No: W Tel: t 4 10 73 • ı öalga (2 kısa. 1 orta. 1 uzun) • 1 Transıstor + 2 dlod • Mikrometrlk ıyar tertibatı • Ton kantrol tertibatı • Kadran lâm&ası • Go: Itmöaıı RATEL SANAYİ ve TİCARET KOLL. ŞTİ Marpuççular Çarşılı Gürün han Kat 2 No. 53 54 Tet. 22 73 73 IST. ^ KAYrP Belediy* Rlyasetlnden «1dı*ım 92 No. llu h«mllin» otobül pasomu kaybettLTn. Yenlslnl alacajımdan eskisi hükıimsüzdür. rehmi lnc« Cumhorlyet 10MJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog