Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE DÖRT CUMHlTRtTFr 5 Evlul 1965 Şehirde ve Yurtta Şehirde ve Yurtta Şehirde BEQİM Kadiköy dolmuşlarının zammı önlendi Kadıkoy dolmuş şoforlerının yaptıkları gelışı guzel zam nıhayet onlenebılmıştır Beledıye zabıtası, uç gundenberi devamlı o larak kontrol yaparak dolmuş şo förlennı eski tarıfeyı uygulamaya zorlamıştır Bu arada 104 şolor hakkmda ceza zaptı tanzıra edılmıştır Beledıye, Kadıkoydekı dolmuş duraklarına afışler asarsk, vatandaşların şoforlera fazla para vermemelerinı, ıstıjen lenn de Kadıkov Beledıye Şube M'idurluğune bıldirılmesmı ıstemıştır Reza/et çıkaran sarhoş intihara kalktı Asmalım»scıt, Karakedı pav yonundan çıkan Turhan Benhcglu. Erso> "ietkın ve Bılal Çakan, reza'et çıkanp etrafa saldırmı = lardır Aşırı derecede sarhoj olan sanıklar, kendılerını teskın etmeğe çalıçan bekçı Ismet Avdının uzerın^ saldırıp dovmeŞe başlamışlardır Sılâhını kullanmak Istıven bekçı etrafın kalabalık olduğunu ve bır kazaya «ebebıvet verebıleceğını duşunerek bu harekett^n \az geçmı;tır Asmalımescıttekı o lav, kısa sure ıçmde gelısmış \e halk toplanmıştır. Yetıçen ekıpler, bekçıyi dovmeğe l e «ılanmı almağa t»şebbus eden sanıkları jakalamışlardır İNTÎHAR ETMEK ISTEDt Karakola götürulen «anıklardan Tnrtaan Benlıofcln, karakolda cebinde taşıdıgi bır kntn Optalıdon hapını TUtmuştnr. Polısin zamanında hareket etmesi ile oldmden knrtarılan Turhan îlkvardım hastahanesıne goturulmüş \e rnıdosı jıUanmıstır. Sanık, nıun sure kendıne çelememıstır. Kannnn temsıl tdenlere karşı gelen uç sarho? arkadaş, polıs larafından nezaret altına almmışlardır. SEQİM SEPİM Mahmut Morolı'nm cenozesi bugün kaldırılıyor Turk sahnesımn kıdemli sanatçılanndan Mahmut MoraL' nın evvelkı g»ce geçırdıgı bır kalb krızı sonunda o'umu, sanat çevrelennde buyuk uıuntü jaratmıştır. 65 yaşında olan Mahmut Moralı sahne hajatına «Burhanettın Bev Hevetı Temsılıyesı> nde •=uflor olarak atılmış bılâhare Darulbedavı (Şehır Tıyatrolan) de çalışmağa başlamıştır Evli ve bır çocuk babası olan Moralı'nın eenazesi bugun kaldınlacaktır. C yaşıııılaki yankcsici giinde lOIirakazanıyor Sabıkah jankesıcılerden Remzı\e Karasoğut'un 6 yaşındakı oğlu Metın Karasoğut, dun Mahmutpaşada \ankesıcı'ık %aparken yakalanmıstır. Hacıhusrevde oturan Metın, bu isın otobuMerd= \e kalabaLk yerlerde çok kolav japıldığını so\lemıştır. Kı çuk sabıkah «Annem ı c dıjer kadınlarla ışe çıkıyoruz. Paranın Sarhoşlar Emniyet Müdürlugunde bile a\ ılamamışlardı Vazoyu düşürünce yakalandı Sarı>er, Muhendıs Şevket Bev srkak 17/1 saMİı eve gıren Mehmet Çetın Özçıçek, hırsızlık \apacağı sırada ev halkı tarafından gorulmuştur. Halde sergısı bulunan sanık, pencereden eve gırdiht^n kı=a bır sure sonra masan n uzerındekı vazovu du^urmuş ve ev halkının uyanmasına sebeb olmuştur. Ibrahım Kooalın ^anında mısafır o'an Mu^tafa Yanardağ, hır*ızla ko^ıdoda karşılaşmıs ve boRu^maca ba'lamı«tır. E\den kaçabılmeK ıçm bıçağını çesen «anık etra'a saldırmıştır. Bu arana Mustafa, muhtelıf yerlerın ren \ ara anmMır Camiden ayakkabı çc!an hırsızlar minarede yakalandı EGRIDIR Eğrıdır de Yukan camıde akşam namazmın kı ındığı bır sırada, Hamza A\cı ve Tev fık Bal adlanndakı ıkı şahıs namazı bırakarak camıde bulunan ayakkabıları yanlarındakı çu\ ala doldurmaya başlamışlardır Camı çeşmesınden su doldururken durumu goren Cemıle Sayın adında bır kadm, camınrn kapi'inı kapatarak namazın bıtmesını faeklemı, namazdan sonra «hırsu var» dıye bağırmıştır. Camı kapısının uzerlerıne kapandıgım gorerek selametı mınereve çıkmakta goren ayakkabı hır »ızlan, cemaat tarafından «erefede yakalanarak «dalete tesiım edılmışlerdır. kımde oldngunn onlar tesbıt ederler. Boyum Kuçuk olduğundan bacak aralanndan dalarım. Kadınlardan bırı, nzerinde para olan adamın uzrrıne duser. A • dam hareketlendıği laman ben de cebe dalıyorum. Iki parmağımla parayı çeklyorum. Sonra onlara verıvoram. Gt NDE 10 L1RA Butnn bu işler içın annem para vfrratı. Fakst baska kadııı • laria zaman, zaman kaçak ise çikarım. Onlar bana gunde 10 lıra verivorlar. A* ama ne japalım. Bu para ıle ben ıstedı4ımi alabilıvorum» demıştır. Metın, dun nezaret altına alındıktan sonra, bır ara, pohsın elınden kaçmak ıstemıştır. Kuçuk >ankesıcı, tuvalete gıdeceğını sovlemış, merdıvenlerın ba>ına geldığı zaman, hızla koşup soka ga çıkmaga te^ebbus etmıştır Fakat kuçuk sabıkalı, kısa sule ıçmde vakaianmıştır. Dursunbeyliler " Politikacılara verecek oyumuz yok „ diyorlar Fuorı 16 günde 888 bin kişi gezdi tZMlR Izmır Uluslararası fuarını dun 48 bın 530 kışı zıjaret etmıştır Açıldığı gunden bu yana geçen 15 gunde fuarı zıyaret eden lenn sayısı ıse 888 bın 460 ı buimustur. Ev»ul 5 Cemaziyelevvel 9 YanUı Ikıııdl V c T < 5 V E O İ 3 42 9 04 12 12 15 31 8 36 20 10 1 34 9 13 12 00 Gazetemız vazı aılr^ındrn Bulent Dıkmener ile Bavan Nermin Erman dun Bevofla Evlendırme Daıresinde seçkin bir davetli hozurnnda evlenrnişlerdır. Genç evlileri tebrik eder, saadetler dılerız. wmmmmmtmmmmmmmmmm&mm "Kışla Disipliııi,, koııaıı IllP'ıle G. l:\li) iiııolıı rilmliilii ıliinıımır Röportaj: Sait TERZIOĞLU SEÇIM ONCESINDE PARTİ GENEL MERKEZLERİ mm*. ATDIN: (Nurl Sevincek ja zıjor) APnın kalesı dıve adlandırı'an Aydın'da on seçımler hayh heyecanlı geçtı. llk 6 sırada ısmını goremeven Melâhat Gedık en çok uzulenler arasında ıd Ba>an Ged k o sırada AP Merkez kon^enjanından Samsun 1. adavı gosterıleceğını pek tabıi bılmı> ordu Okuvucularımız hatırlayacaklardır, Melâhat Ged.k 1961 seçımMelâhat Gedık ve Avdınlılara hıtaben yazdığı vedâ lerı arıfesınde «Gozlerime bakımektubunttn fotokopisi nız neler okuyabiliyor^unnz*» demıştı 30 Ağustos sabahı (%ânı on seçımlerın japılaıgınm ertesı gunu) Melâhat Gedık otomob'lınden inerck A\cnda ^P organı olarak çıkmakta olan bır gazetenın ıdaEm. Albay Hılmı Ajdın«;er İIK rehane^ıne gıdı \e ^azı ışle^ı musıralarda isminı goremeyince durun" «Kendi el jazımla vaztelefona sanldı dım lutfcn varınkl nushanızda neşreder mlsinız''» dıverek bır kâgıdı uza'tı CHP Istanbul ada%ı ve Halkla Mjnasebetler KomıteM Baskanı Bu kâgıtt* aşağıdakı vedâ Orhan Bırgıt dun yaptığı açıklamada, A P 'nın on kurucusundan §«mesajı jazı ı>dı «Savgıdeğer Aydınlı hemşeh dece ıkısımn A P ada>ı olduğunu belırtmıştır Bırgıt bu konuda şunları so\^BV rılerım Partımızın en >uk?ek nrganı lemıştır «Gumuspala ve Meneolan Buyuk Kongre tarafından mrnciogln bneun hayatta degiluzenme bundan pek az blr za man evvel tevcıh edılen şeref dir. Kâmnran Evlıvaoğla ıle Elı vazıfemi ifâ ıçin \nkarada mın Açar, Necmı öktem partikı Genel Kurul toplantısına mız saflarındadır. Tahsın Demihareket edıjorum ray, Muhtar Yazır ve Cevdet PeOn seçımi kazanan arkadaşrın dıskalıfıve edılmislerdır. Salarıma mu\affaknctler dılerken, kavbeden arkadaşlarımın dece Şınası Osma ıle thsan ö da, davamızın volunda azımle nam'a lıste gerilerınde yer verılvuruveceklerıne vakı inancımıst.r. Bunnn tek mânası olmah KOnteiljail a d a y l l k l a f l mı tekrarlamak tsterım DURSUNBEY, (Korkmazoğlu bıl dır. lhttlâl sonrasınm şartları Bana rev \ermek lutfunda dımor) Geçen seçımleıın prohulunan vefakâr Aydınlı par içinde, CHP'nin karsısındaki vapaganda devresmde, koylerıne tilı kardeşlerıme sa>gılarımı. tandaslan bir arava toplamak geleıek koyun, su, yol gıbl an a ADANA, (Guney lllerı Burosu) ; sonsuz muhabbetleruni bıldirır. ıçın ortaya çıkanların yerlerı, ddvâlarını halledeceklerıne daır Kontenjan adaylannın re» I dort senclık tcşrıi vazıfemi >ap dort yıl içinde baskalan tarafınJOZ verdıklerı halde en ufak bır men ılân edılmış olmasından j mıs olmanın vıcdan huzuru ı dan ele geçırılmıştır. Oemırel ılgı dahı gostermnen mıletvekılsonra Adana'da seçıme katıla \ çlnde, memleketın tek umidı ne derse desın, dısarıdan yonetilerıne kuskun bulunan Dursuncak her partıde buvuk tepkıler • nlan AP si saflarında vapa len bır A.P. mevdana gclmistır. bevın bazı koylerı kahvehanel»olmu^tur En çok zararı da kucağımiz çalışmalarda basarı dınne enteresan vazılar asmaktaler, hepınızı allaha emanet Oışandan yonetılmenın son or rjluşundan ıtıbaren bu>uk bır dır'ar neğını, kuruculardan Cevdet Peederun ılgı goren ve gelışme hızı 0 deUmurlar ko\u kah\ehanesmde rın bıze nakletmıstır. Perın, Barecede suratlı olan Turkne tşçı Melâhat GEDİK (Ko>umuze gelerek, bır çok u var'ın kızı Nılufer Gürsoy'un, Partısı gorecege berzemektedır adlerde bulunan ve hiç birınl ' t Postahanede Bursa'da, «Cevdet Perın'ı seçrıne getırmeven ustalara \e onlaAP'DEKt TEPKt "O Aeuslos sabahı Î radvonun mevın. Onn seçersenız ben çekırın çıraklarına verılecek oyumuz marşlar \e turkuler çaldıgı b;r A. P. Adana 1 Iırıra» dıve dolastıgını nakletmıs jok . saatte uzun boy u, vakışıklı ve ve «Bavar bızı ısteraedı» demısteskılâtı on «cKarakaya koyunun kahvehane esmer bır adam hızla Postahaçımlerde Ca\ıt sınae ne bınasma gırdı Telefon memu tır. Cevdet Perın'e gore eski D P. Oral'ınfi. Ynsnf ı iSağ, sol içın konuştuğunuı ın runa vak'aştı Ehndekı kâgıt to lıderının \ P M on seçmene muAktımur un da manları. menıleket meselelcrıne marlarında yazılı notlan dıkkat riahale«ının baslıca sebebı CHP 8 sıra\ı ışeal etaMrsavdınız, çok şejlcr \apar, ko .e mceledıkten sonra memura ıle A.P. arasındakı koalısvon sımelen, esasen vumuze gelmcğe de Mizunuz olur• Lutfen Ankara .. Sadettın rasında çıkan sıvası affın sınırhıı ıkı mıllfUekılının şansını kıdıı) Bılgiç le konuşacagım • ded Bu lannın senış tutulmamasıdır. \e rık duruma jetırmıs Oral caTa^kesıgı ko\u kahvehdne'unde 7at, AP Ajdın on seçim hstoının Bavar ıkı M! daha cezaevınde kaln n r . drmek i(,m derhal \nkara(Sagı, solu bu askerde oğren 1' ncı «ırasını ışga! eden Emrkıı nıasını unutmamakta. bunda o >a Genel Merkeze kosmustnr. dık taru*e hacet jok, eğer bılmi Hava Alhavı Hılrrı ^\rimçer'dı \ma, Adanndakı \ P trskılâtı, >orsanız ordu «17e de ogretır). şek Aydında mılletveküı sayısı ıse zamankı A P. vonetıcılerını başsaiet kontenjan meselesınden lıca sorumlu lormfktedır.» hnde >azılar ası mıştır 8'dı! bır prensıp donusu nlahılırse, Yusuf Aktımur'un tercıhi için ! u:ra«mau baslamıstır Vncak ne var kı, teskılatın umut«UTra hekledıfl olmadı Çıka •••••••••••• çıka «\dalet» sazptesınııı sahıbı Turhan Dıllıgıl, lıstenııı 6 sırasında çıkageidı. 6 ncılıktan umudu olmaıan Cavıt Oral ıse bu R öportaj : Neyy/re Koçer «efer 7. lıge dustıı kı, kazanacıiSme artık pek ıhlımal \erilmeme ktedır Melâhat Gedik'in Aydınlılara veda mesajı Kurucuları tasfiye ediliyor,, Adanada politikacılar Bır köyun Kahvesının üuvannda su yazı var: «Bız sağı, solu daha askerdeyken öğrendik» hnzursaz partüerı zedeledi KADIHLAR ve SEÇIM B C Gokhan Evlıyaoğlu var.. Sorulanları, «oylenenleri, tenkıdlen umhunjetçı Koylu Mıllet sılah beklıyen bır mucahıt zamanında gereğı gıbı cevaDİı Partısı, onumuzdekı mıllet • Bır Ünıversıtelı. Zıya öztan.. yor . vekılı seçımlerıne tıtızlıklo Bır elınde daıma bır defter buHer kosesınde «kıçla disiplini» hazırlanıyor. Partının her koae lunur Genel Baskanın odasına hukum suren partının basın buEinde hummah bır faalıjet goze gırenıe çıkanın ıımlerını \e rn^u Gokhanın devımı ıle ıçerıde kaldıkları muddetı def «Sıvilize...» çarpıyor. Sebeblerı var.. Bu faalıyet bır saat intızamı terıne geçırır Devlet yardımından partıler» 1 O re sabır, ne kuvvettır' . bırer, ıkıçer mılj on lıra verılıçmde yapılıyor. Çunkü, CKMP nın bugunku yonetıcılerı, partıji Her gun sabdhtan akşama Kadar dı. Bu arada, CKMP de bır mıldaha zıyade bır «kışla disiplini» ayakta, bır an jorulmadan, bır yon lıra aldı . Şımdı her partı yere dajanmadan bek^er de du başta g<>zetecılere olmak uzere ıle vonetıvorlar .. rur Meselâ, gazetecısımz, genel sDguk bır se>ler ıkram ed'yor Bu partının mensupları soze Gokhan Evlıyao.*lu, bu ikram başkan ıle goruşmek ıstesenız, sızı once genel sekreter yardım başlarken «Albavım'» «Tarba lara bır de çıkolâta ekledı He cılarından emekh kurmay j uz yım!>, «Bınbaşım:», «Yuzbasım!» başı Muzaffer özdaga «havale» «generalim!» dıve hıtab ederler men her gun bır kılo çıkolâti ederler... Çunku, «Sılsıleı me bırbırlerıne . H\erarşıve dık dağıtı\or. Öncekı gunku çıkola ta kutusunun uzerıne gerpıstı ratib» e rıa>et etmenız gerek' . kat edılır bu partıde Turkes karargâhı, yi"e bır as rılmış altın «arısı nallar vardı Turkeş'ın kapıs nı «komvan» Bır gazetecı soylendı « Kı «posta erı» sızı son derece cıddi keri ıntızam ıçmde onseçımlerı bır çehre ile bjna abus da yaptı Kontenjan adavlarını tes ratın dokulen nallan mı bnn bıt etM «TJvgnn adım» la «ge lar?» r n e Gokhan, hemen ekle denebıhr Özdaga gonderır Özdağ ıle konuşrrak da o\le ko nel seçimlere» ılerh>or Ha\di nı «Kıratın nallannın bir gun havava dikildiğıni de görecek lay olmaz . Özdag, seçım once ha'v ırlısı sı faalıvetlerı cumlesmden olButun bunları bojlece kabul tıniz!» mak uzere, «gençlığe hıtabe» sı ettıkten sonra sız gelın de sım Bu partıde seçım komıtesınm nı hanrlamaktadır dı, Turkı\e Isçı Sendısaları Da ba^Kanı her nedense sıvıllerden Özdağ, partı vonetıcılerı ara janısma Kurulu Baskanı ıken seçılmış Avukat Kemal Atala^ sındakı emsallenne nazaran par CKMP Genel Idare Kuruluna gunlerdır, gece demeden, rui tınm en «velut» u>esıdır. 67 ı'ın seçılen, \e bır kaç gun once ıs djz demeden bu ışı yuruttu muhtehf ıl ve ılçelerınde çıkan tıfa eden Mehmet Kıhç ın su Bır kaç gun önce de son adax gazefce, mecmua veya dergılere sozlermı hakh balma'inlı^telerını tanzım ederek Yuk « Çantadan vetısmış, talım sek Seçım Kuruluna te«hm ettı makaleler yazar, partının lehmde, aleyhınde so\lenenlerı ce lı asker olmadı|ımız içın kısla Herhalde bugunlerde Erzurumn vablandırır. Her zaman meşgul da daha fazla kalamadık.» gıder°k kontenjandan gostenl "KMP Genel Başkanlık kapısında dur .. dığı ada\hğı hak etmeve çalışa Bır şe\ı mkâr etmemek ge cak . tobet tutan Ozel Kalem Muduru CKMP, Alpaslan Turkeş ka rek Askerî dısıplıne kısa bır *u'e ıçmde ahstırı'an CKMP rargâhı .. Bu partının Genel Baakanı E genel merkezının çehresı, Turmekli Kurmay Albay A'paslan keş n başkanhğı ıle hemen ieTurkeş'tır. Genel Başkan vekı ğ nverdı Öncelıkle uzun sure, partının lı Topçu (Emekh) Bınbaşısı Mustafa Kepır Ha en Koy Iş ber turlu kahrını çeken, Hasan lerı Bakanı Genel Sekreterı Efendı, memurluğa \ukseltıldı Emekli Albay Fuat Uluç, Genel Boylece, ıstıfası orlendı Sonra Sekreter yardımcısı Emekh Kur da Çorumdan onseçımlere gır me«ı sağ'andı Kasan Efend may Yuzbaçı Mjzafler Özdağ g«nel ıdaıe kurulu uve'erı e voklamavı kavbettı kaybet*ı a mekli tank Yarba ı Dundar Ta ma, o ılın uç ılçesı kendi'in şer, pıvade bınba<=ısı (emekh ta tutarmış o da sımiı, seçım bol gesıne gıdiD CKMP adavlannır bıi) Rıfat Baykal, emekh Kumay Yarbay Mustafa Kaplan, seçılmesı ıçın nutuklar ç*>kecek relkı de Genel Başkan Yarriım emekli Kurmay Yuzbaşı Numan 'i' Mustaf» Kepırı savunacak Esın, pıyade Yarbay Fazıl Ak koyunlu, emekh Kurmay Yar bay Şefık Soyuyuce, denız kur may Yarbay (emekli) Munır Koseoğlu'dur ^ en«l Başkanın odasınm ka partıde, degisiklik «adece Ha Oenel Baskanı gormrk i«tivenler önce •Ismınız''. İşınız '•. «Albaj «an Efsndıde değil, bır ba rurke« U oiçia (oruırrl ı»ıı'., K»ç dakilu konugacaluuıu? »orula^*puınd» dundik duran bir NÖBETÇÎ... Sankl, hmt an, «ld« mı« büroau kufulduM* Rıyımiâ Fvliyaoğlu'nun çikolatala A P nın konJtenjanı bu şekıl• ie kanstı da C [P karıçmddı mı sankı' CHP de de h sıravı ışgal ed°n ve oy toplama gucu o i lan Avukat Vah't Kantel 14'ter * den îrfan Solmazern 5 snada ' u >a7 <;absh[arıııaa guzel bır gazınoda başbaşa ıkl Kaduı aKİa modajı eu. çocugu sınemavı yıgın gosterılmesı uzerıne 7 lığe duşuia şeM ge^ırebıhr Bız bugunun Turkıvesı buna ulasraı» bır Turkıje. Ama a\nı gazıno%a saçları ha verdı T?bıi bu arada Muslıhıt • vaoa gırıp çıkan «avısız kadına yak'aşıp seçımı, tju sorarsanız bılmem kaçı durup dınler sızı Butın Yılmaz Mete de 6 lığa ındı r gunun Turkıvesınde aydm olarak Adana hsteMnde kontenjan aHav 15te bu çehsmeve savaş açma) lığın» luzum olmadıgını Vahıt gerekıyor Kantel ın venncie ka!ma«ı halınGazetecı Muşerref Hekımoga ae 6 mıl!et\ekıh çıkarnnanın İle konuşmamızın polıtıkadan bıı muTikun oıabıleceğını ılerı *ureşev'er beklemesım bılen bır kadı rek Gerel Merkezde ıltımas aranın duçunce \e goruslerını belırtjan CHPhlenn bj çabaları da mek bakunından ozelhğı var: h f a çıkmıs oldu Neden oy kullanıyomınuz » CK.MP'DE AYAK OYUNU dıvoum, ama <odev» lı, «vatandaç« lıdan başka bır cevap CKMP \dana • teskılâtı kurucu Havır, divor. odev filan demlvecegım Ben ovumu memlekel 'v^"""^~5*1 larından Avukat yonetıminde etken olsun dıve veSaadettın Tokrij orum. bev, korıtenıan • ada\ lığını ve lıs Oy vermenıze engel olunsa' • tede 1. sıravı ken Savaşırım Zaten bovle bıı dm ıçın tçantaia keklık» sanırsev dusunemem bıle Ataturk kukeıı, Genel Merkez, Mustafa Zesagıyun. Butun hakları hıssettım. kı Sofuoğlu'nn 1. sırada kontenHem kadın, hem vatandas olarak. jan adavı olarak gosterınce şoke \ Kadınlara ov hakkı verılrneMuşerref Hskunoilu yaıanmııa flklrlerinl açıklarken mış olsaydı ne yapardınız' Ama • oldu. Genel Merkezı bu karara, A P.'den CKMP've transfer eonce, şunu sorayun: Bu hak, sızdenlerın sev kettıklerı de anlace kadına verıldı mı, joksa ken1 dısı mı aldı " sılriı. Röportajdan çıkan sonuçlar Bağıslandı. Fakat bu tarihsel : • TİP KARIŞTI gelisme içinde nasıl olsa hurrıye: • «Keske su seti içın sava;ırdı bence. Bugun de çımler bır vıl elinden almavı istıven bulunsa sonra olsavdı. basanya ulaşamı>acaktır. T.l.P. ne guzel ldeal partı den ne anlıyorsugelısırordu. ön nuz7 seçım bu gelısmevi kösteklemek Emeğe en juce değerl vele kalmadı, on bevesleri fidets ren, so«val adaleti »ağlayan paryntnverdı.» dıvenlere hak ver ' , ti En onemllsi de bağımsız blr memek mumkun değıl Zıra, ATurkıve için savaşan parti. danada hıç ı«=çı vokmuş Adanaıne röportajdan çıkarılabilecek bazı noktalar var: Uya Turk kadmmı seçım karjısında hıç sendıkacı vokmuş, Ada ' oık Turk kadınuııc memleket suuruna vardığı muhakda naiıl buluyorsunuz' nada partıve omuz ve emek ver Bıraz bilinçsiz. Politikanın 1 kak ama jenel olarak kadın polıtıkayı bır meslekten mış kım^e mevcut değılmış Ku '* çınde yaşıvor, dışında kalıvor. ıbarnt çibi goruyor. Kcndısine, doğrudan doğruya fayda va rucuların ara^mda bır tekı dahı * Oy verıjor, kıme, neden verdığida u r T getirebüecek bır vasıta gıbi eörmuyor. Politıka lavık bulunamazmış eıbı, Istan 4 ni bilmıvor Ovsa kadın bilınçle onur, goznnde «Bulanık başı sonu belırsız, fazla soğukkan buldan ıkı kışınm, Alı Karcı ve İ ov verse ıstedıgı partıvı dusurur, lıhk ıstıyen ve kadın yaradılışı ile uzlaşmayan bır meslek » Salıh özkarabay'ın 1 ve 2 sıra ! | ıstedığıni ıktıdara getırebılır, çun Rıı g07le baktıjı için onu erkeğe bırakmayı hemen hemen larda kontenjan adavı gostenl îf ku nufu^un varısı kadın. tabn «viîor. Kendı isteği ile yüzgeri ettifi bn vasıtanın yımelen, te'kılâtta bujuk hosnut ^ ne Iren.ii havatını avarladığını farketmıyor. Aydın kadınlarımızın bır çosuzluk varattı Oy vermek kadına bır haktan çok bir bdev gıbı geüyor ğu e\, koca ve çocuğun kadını Onun vasıtası ile, doğru, lyi saydıfını getırmekten çok bir polıtıkadan uzakta bıraktığma ma MİLLÎ BAKtYECİ YTP •ıderi yerine getirdifine Inanarak o ; »eriyor. Bu ödevl dunıjorlar, ne dersınız' \anlar ilffleniyor onunla, duymayan yan çiziyor, ozak kalıEski D.P. mil Ben bunları bırer engel olavor. letvekili Mnstafa rak gormuvorum. Tam tcr«ıne, Kadın, «eçim karsı«ındald durumunu memleket öiçösu Akçah'nın liıte bs evınde kar;ılaştığı hıı sıkıntılar ıle rifğil, yalnu kendi çevresinin etkisınde duşunüvor, o olşına getinlmesi, avuzuııden kadın polıtıkava itıliçönun sınırlan içinde kalıyor çoklnk. Zeld bir doktor bir ildavların partıden vor Bunları halledecek bır partlçcd»ta birkaç kadına bakarak iç sertnieten yargilar çıkarııstıfalan ile so<« itilnor yordu n .çlandı. Esasen 1 1 d« blr partiy» gırmeve 1» Kuacası, bugün Türkiye'de, partıye girmis ve polıtikayı Adana teskılâtını knrmakla gömeiıek edinmis kadınla, oy rermenin ne demek oldugıınu revlend'ılen Akçalı, Adanadan Hayır. Oyunu verirken bunkarramı? kadımn Oteslnde, seçim karşıgtndaki kadın hâlfi 5000 oy götürebıline millî bakilan duşunup çare aramaya erkffinin göleesinde, erkegin bir yankısı. Politikanın kendi yeden Utifade ettirilecek. Bızde kadın memleket ıdarevasantısında oynadıfrı bflyflk olöo bllincine »aramadıgı İçin ' nde erkekle eşıt rol alabılır mı? Bnnnn icin Akçalı'va simdiden de tepkt gösteremİTOr, uzak ve pasif kalıyor. Alablllr, omeklert raı, ad da takıldı: .Mılli Bakıye Ak M. Hekimoğlu "Oy hakkı için savaşırım,, diyor CHPDE 1! Y Kadın poliîikayı blr ıııeslek olarak görüyor ! I ı: SON j:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog