Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ti Eylul 1965 CUMHURİYET BAHtFB 0 0 AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Pakistan askerî birlikleri Keşmirde ilerliyor Şastri "Hint halkını zor günler bekliyor,, dedi akıstanın Keşmirde giriştiği askerî harekât dün de devam etmiş ve Hint birlikleri ile Pakistan askerlen arasmda şiddetli çarpışmalar olmuştur. Raivslpindi'den verilen haberlerde Pakistan birlikleri nin 10 kilometre daha Keşmirde ilerledikleri bildiriımiştir. Yeni Delhi'den resmen bıldırildığıne göre, Hmdistan uçaklan dun sabah Şomb kesiminde Hint mevzilerine doğru ilerliyen Pakistan zırhlı araçlann& iki kere hücum etmiştir. Gece ve gündüz P DOIİffl ıl \HI\ llillı 'i SAXTO DOMIN'GO (a.a.) onıinik Cumhuriyeünde, Anayasa hukumetinm başkaııı Albay Caamano, eski başkan Juan Bosch rcjimindeki kongre üyelcrinin huzurunda istifasıuı vermiş ve bu münasebelle yaptığı konuşmada, •lktidan halk bana verdi, şimdi onu halka iade ediyorum» demişür. «Nisan ihtilâlinin» bir zaıurct olduğunu belirten ve «Eskl Başkan Bosch, sürgunde verdiği bir demeçte Dominiklilcr sosyal bir ihtilâl yapıyorlar, demekle haklı idi» diyen Albay Caamano. sozlerine şoyle devam etmiştir: Hinl Başbakanı Şastri Keşmir olaylan hakkında beyanat verirken Hava hücumlarına 40 uçak katılmıştır. Pakistan zırhlı araçlarını destekliyen uçaklarla Hint uçaklan arasmda bir gün öncesinin aksine dün çarpışma olmamış ve Hint uçaklan üslerine dönmüştür. Önceki gün Pakistan • Hindistan uçaklan arasmda yer alan ha\a savaşında bir Pakistan uçağı Batı Pakistana, iki Hindistan uçağı da kaçarken Hindistan toprakları üzerine düşmüştür. Şastri'nin konuşması Başbakan Lal Bahadur Şastri dün gece yaptığı bir konuşmada, halka Hindistam zor gunlerin beklediğini ve Pakistan hava hücumlarından zarar görebileceklerini sbylemıştır. Başbakan, Hint kuvvetlerinin Keşmirde şiddetli çarpışmalara giriştiği ve iki Pakistan uçağının düşürüldüğü, gerginlik içinde geçcn bir günden sonra, radyoda yaptığı konuşmada, heyecandan bir kaç defa kısılan bir sesle «Pa kistan tecavüzü» karşısında savun ma gücünün süratle arttuılacağı nı açıklanuştır. Bu arada, Hindıstandaki Hindu Müsluman çatışmalarına da değinen Şastri, «Memleket kendisini ileride bekliyen zor günlere hazırlamalıdır. Hava hücumlarında zarar goreceğiz» demiştir. Hindistan hükümetinin bu arada Amerika Birleşik Devletleri nc karsı da sinirli tavır takındığı hissedilmiştir. Nitekim Hindistanın H'ashington Büyükelçisi B.K. Nehru, Keşmir ihtilâfında Pakistanın Amerikan imalâtı silâhlar kullanmasını Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk nezdinde protesto etmiştir. Hintli diplomat, Dean Rusk ile görüştükten sonra verdiği demeçte durumu «çok ciddi» olarak vasıflandırmıştır. D • Maalrsef Amerıkalılar 28 nisan da memleketimizi isülâ ve işgal ettıler. Amerikan Devletleri Teşkılâtı ıse Domınik'in hükümranlığını kcruyacağına butun prensiplen inkâr etü ve istilâyı haklı bul du. Yabancı işgali ihtilâlin zafer yuriiyüşünü durdurdu » Albay Caamano sözlerine son \erirken, 150.000 kişi kadar tahmiıı edilen kalabalığı «Yabancı hirliklerin memleketi terketmesi icin mücadcle aııdı icmcye ve «iştibdada asla müsaade ehnemeye» dâ%et etmiştir. Yeni hükümet kuruldu Dort ay süren iç savaşın sona er mesınden sonra, Hector Garcia Godoy bugün yeni hükümeti kurmuştur Albay Francisco Caamano Keşmirden göçıer Resmî kaynaklar, Hindistan nirliklerinin Keşmirde mütareke battının Pakistan sınırlan içerisindeki topraklarda Uerlemelerine devam ettiklerini bildirmektedirler. ürı Poonch kesiminde ıse Hmtliler 30 Pakistan askerirü öldürdüklerini ve bir çok yeni mev zıler ele geçirdıklerıni ileri sürmektedirler. Diğer taraftan kuzey batıda Hindistan kuvvetlerinin, Pakista nin Muzafferâbat şehrinin 25 km. yakınına kadar sokulmuş bulundukları bildirilmektedir. Bu arada Hür Keşmir hükümetinin bir sözcüsü tarafından açıklandığma göre, Muzafferâbat şehrinin yakınında kurulan mülteciler kampına 5.000 Müsluman daha göç etmiş bulunmaktadır. Hindistan idaresindeki Keşmir den gelen mültecilere Hür Keşmır hıikümeti tarafından yardım edilmekte olduğu bildirilmektedir. EMEL EKDİL ile Amerika'da çelik işçileri anlaştı YVASHDîGTON (AP) ıımhurbaşkanı Johnson tarafından duıı gece açıklaudığına gorc, çelik i^cılcri tcmsilcilcri iş\crenlerle yaptıkları mu/akereler sonuııda csas üzerinde bir anlaşnıava varmıijlar ve birkaç miıı denberi Amerikayı tehdit etmekte olan çelik işçileri grevi tehlikesi ortadan kalkmıştır. MÜNIR KUŞÇU TCişardandılar • E?KIŞEHIR Has: 4 9 1965 21S9 10564 C TEŞEKKUR Sevgıli kızımız IşH/ı bize kazandıran, devamlı tedavi ve rr.jşfık kontrollarıyle doğuma kadar takip ederek muvaifakıyetli bir ameliyatla eşim Neclâ Onan'ı ve kızımı sıhhate kavuşturan kıymeth insan, Kadm ve Doğum Hastahkları Mutehassısı OPEKATÖR DOKTOR Johnson yaptığı radyo televızyon konuşmasmda, çelik grevinin bertaraf edilmiş bulunduğunu açıklamıs fakat varılan anlaşma hakkında hiçbir bilgi vermemiştir. HULKİYE TURGAYa Ayrıca yardımlarmı esırgemiyen G\n. Dr. Josef Bardavıt, Gyn. Dr. Suzan Akman, Anestezi Dr. Sabahat Araboğlu, hemsıre Meryem Batur. Ebe Yıldız Aday, Nebi. hastabakıcılar Sukran, Ünzule, HajTİye, Bfdia. Salıha ve bütun Istanbul Kliniği personeline teşekkuru candan borç bılınm. Eşi: Metin O.VAN Cumhurıjet 10 534 Schvveitzer'in hayatından ümit Kesildi Lambarene (Gabon) (a a.) oktor Albert Shweitzer°in sağlık dıırumu daha da vahimleşmiştir. Doktorun ifadesine gore, ünlü doktor ve müzisyenin olümıi bir an meselesidir. Hâlen ba^ında Amerikadan özel surette gcinıiş tanınmış bir kalb mutehaşsısı bulunmaktadır. 6. Konseyi toplanıyor Diplomatik kaynaklardan öğre nildiğine göre, B. M. Güvenlik Konseyi bugün Türkiye saatiyle 17.00 de Keşmir meselesi ile flgili olarak toplanacaktır. Bu arada, Güvenlik Konseyınin Eylul ayı içerisindeki başkanı Amerika Birleşik Devletleri delegesi Arthur Goldberg'in toplantı ile ilgılı faaliyetlerde bulunduguna dair belirtiler görülmektedir. Geçen hafta içinde. Ankara I s tanbul yolunu otobusle aşan bir dos tum, kara yolunun, son zamanlarda, gerçekten çok konforlu hale gelen otobüslerle, pek zevkli olduğunu, bir kere daha soylüyordu. Kendisi İstanbula sık sık bu vasıta ile gelip gider. Yalnız, bu sefergelirken, yolun zevkini çıkarmak yerine yol boyunca dertli gelmiş. Dağ yollarında, sapan taşı önünden kaçarcasına araba sürmek çılgınlığının insanlara musallat olduğu tarihten beri misli görülmemiş, asidde erime kazasının dehşetini düşüna düşüne gelirken, bir kasabanın gırişinde gözüne bir yafla çarpmış. Galiba bir otobüs şirketinin rekekiplcri tarafından sular lâmı olan bu yaftadaki yazı şöyle İtalyada sellcrin otomobili birlikte surüklediği bir kadın kurtarma içinden çıkarılırken başhyor: «Geceyi gundüze katan fedakâr şofdrlerimiz . > Yuzlerce insanı bir anda hayattan ölume götürebilecek kadar tehlıkeli bir mesleğin sahiplerini, kazanç hırsıyla, ölçüsüz çalışmağa zorlamak yetmiyormuş cvıi bir de duvar ilânİariyle teşvik ^ .alkışmak, yok edil1 mesi şart ilk zıhnıyet. | Dağ yollarında pusu kuran facia, larm en başta gelen sebebi bu zihkayması yüzünden ölmüs, doğa " niyet olduğunu öğreninceye kadar, Roma (a.a.) Tirollerde ise bir kurtarma eki J her sabah, gazetemizi açar acmaz ağanak halinde yağmuriarla bi, sel suları ile sürüklenmistir. ı karşımıza hernen çıkan ilk yazı ve kabaran Tiber nehri, KomaBu bölgelerdeki halkın tahliye resim, bir facianın taisilâtı olmakta yı tehdide başlamıştır. Tarisi için derhal helikopterler gön devam edip gideceğe benzer. Tıpkı hî şehrin ortasından geçeıt nehderilmiştir. Ayrıca su baskınları Mutlakiyet devrinin tevcihat sütunu rin suları normal zamandakinin bir çok bdlgenin etrafla irtıbaüç misli kabarmıştır ve nehir gibi. tını kesmiştir. Bu bölgelerin iaüzerindeki 19 köprüden biri traGeceyi gündüze katmanm, tahina şesi de bir mesele olmuştur. Bir fiğe kapatılmıştır. Nehir, bir çok köpru yıkılmış, telefon, ka pekmez katmak kadar kolay olmayerde yatağını asmıştır. Yağra ve demir yolu irtibatı kesil dığmı bilmek lâzraıdır. mur; îtalyanın diğer bölgelerınO bile her babayiğitin harcı değilde sellere sebeb olmuş, on bin miştir. lerce donüm arazi su altmda Hollanda, Belçika ve Lüksem dir. kalmıştır. Kara ve dem.ir yolu burg'da da devamlı snrette yağBir sivri akılh çıkar da, karıştırulaşımı sekteye u.»ramı?tır. mur yağmaktadır. dığın gibi şımdı ayır bakalım dersa Dört gündenberi devam cden FRANSADA: Atlantık sahil ne yaparsınız? Roma ile Floransa arasındaki otomobil yolunda sel ve fırtınanın firtına ve su baskınlarınd» ölerinın bir kısmına, görulmemış • hendeğe yuvarİadığı otomobillcrden bir kısmı lenlerin sayısı 55 e yükselmiş • kesafette yağmur düşmüştür. Kara lâfı açıldı da akluna geldi. tir. Yaralı sayısı 20, kayıp sayıBiarritz'e 24 saatte metrekareye Bizde gorünür kaza, görünmezınden sı ise, belirtilmemekle birlikte düsen su miktarı 82 mm. dir. çok fazla. Bile bile kendini ateşe ayüksektir. Yağmur, toprak kaymalarına, tanımız pek çok. Meselâ şu Ankara trafiğin aksamasına sebeb ol • Çamurlu sel sularının şehir tstanbul yolu, oldu olası tehlikeli muş, telefon irtibatı kesilmiş, suyuna karışması ve salgın hasbir yoldur. Yalnız devir devir tehbazı yerlerde çatılar uçmuştur. talık ihtimalinin belirmesi üzelikenin şekli değisiyor. rine Homada su kesilmiştir. Iş Pireneiere kar yağmağa başlaYolculuk, paldır küldür giden omıstır, ve çığ düsmesinden korçiler, gece gündüz su kanallarıtobüse nazaran, tıngır tmgır gıden kulmaktadır. Buna karsı Cote nı temizlemeğe ve ilâçlamaya trenle yapılırsa daha iyidir zannedeçalışmaktadırlar. d'ajure'de hava güneşlidir. rim. Tren belki otobüsten daha geç İSVİÇREDE: Fırtına, doln ve MOSKOVA (a.a.) vanr ama, meşhur kelâmdır, erişir çığ, kara ve demir yolu ulaşımerikau Büyukelçisi Foy Koh menzil'i maksuduna aheste giden. KOPENHAG Dün resmen mını sekteye ngratmış ve Italler, So\">et Amerikan kültüOnun bile bir görünür tehlikesi bildirildifine göre, dünya sag • yadan, knzey Avrupaya dönrel mübadele programının bir olduğu tarihleri bilirim. lık tcşkilâtı Avnıpa bölgesi komekte olan turistler, yolda alakısmuıın Ruslar tarafından iptal roitesi 15 inci toplantısını 711 konmu.ştur. edildiğini bildirmiştir. Ankara'nm hükümet merkezi oleylül tarihleri arasında tstanbulAlplerdeki butün geçitler, yeduğu ilk yıllarda, oraya tek gidiş Bu yıl Moskovada açılacak olan da yapacaktır. ni yağan kar, çığ ve çığla birgeliş vasıtası günde bir posta treni Amerikan «El âleüeri» sergısınlikte yuvarlanan kayalarla kaIstanbnldaki toplantıda, 1967 idi. O günlere tekaddüm eden tarıden şimdilik vazgeçilmesi bildirilpanmıştır. yılı bütçesi tasarısı hazırlana • hin imkânsulıkları içinde, türlü güç» mıştir. Bundan başka gelecek yıl cak, ayrıca çeşitli yerlerde «zelüklere katlanarak kendi vasıtaları» Demir yolu idarecileri, 10 kiAmerikanın çeşitli eyaletlerinde hir istihbarat merkezleri» kurolrnızla yaptığımız çerden çöpten ahlometre yol boyonca dizilen otoaçılraasına karar verilen Uzay sergi ması meselesi üzerinde çalışıl»şap köprü, biricik yolumuzdu. mobillerin St. Gothard istasyosınin de geri bırakıldığı öğrerülcaktır. nunda trene yüklenmek üzere O ahşap köprüden çok geçtim. Het miştir. beklediklerini bildirmektedirler. TAHRAN Yabancı ulkelergeçişimde, bir katar dolusu yolcuSovjet Amerikan külturel anİNGİLTEREDE: Şiddetli yaz le ıktisadi ilişkiler komitesi münun yürek çarpıntılarını, vagonların laşmasuıın oğrenci ve ilinı adamı yağmurları yuzunden Londranın dur yardımcısı İliador Koolef tekerlek gürültüleriyle karışık, işimiibadelesi ile ilgili kısımları yübazı kesimleri ile guney Ingilte başkanhğında beş uzmandan kutır gibi olurdum. Lâf aramızda, ken rütühnekte ise de, bu Mİ sona erenin bazı kısımları su altındarulu bir Sovyet heyeti, Iranlı G O S FtRİKSİYON di kalbimin atışları da bütun bu recek olan kültur anlaşmasınm ye dır. Thames nehri Chelsea köpyetkihlçrle «butün sorunları» Beyazlanmış saçlarımzt kısazaman gümbürtüleri bastırırdı. nilenmesi için Amerikanra miızarüsunde yatağından taşmıştır. tartışmak üzere dün Tahrana Köprünim öte başına varınca, herda eskı ve tabii rengıne çevirir. kere teklifine Ruslar henöz cevap Richmond parkı buyuk bir gölü i gelmiştir. Bu sorunların başınKepeklen yok eder, dokülmeyi önler. kes biribirini tebrik eder, Sırat köpvermemişlerdir. andırmaktadır. da, Iran Şahının son Moskova rüsünü koyun sırtında geçip sağ saGOS ''«'•' ™ «ntrtı Vi Şh ziyareti sırasında Sovyetlerin AVUSTURTADA: Şiddetli yağ ] lim öteki uca ulaşmış, sevabı çok Amerikan çevreleri Sovyetlerin yardımda bulunmayı teklif ettimnrlar, büyük hasara sebebiyet | Orr,, Abcd H>« N» İC? '>'• 44 09 42 kullar gibi, sevincinden, neredeyse davranışını Vietnam meselesine gi bir çehkhanenın kuruluş tavermiştir. Karn alpleri bölgesin i gobek atacak hale gelirdi. bağlamaktadırlar. sarısı yer almaktadır. de dnrqm gittikçe vahimleşmek j Katar, usul usul geçip giderken (Reklâmcıhk: 3478/10567» tedir. Bn bölgede üç işçi, toprak 1 LONDKA Ingiltere Başbaköprü ayaklarından yükselen korkanı Harold Wilson, son zamankunç gıcırtılar, kulaklarda, korku larda tngiliz otomobil sanayiin •^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V ile karışık, bütün ufuklan kaplayan GLLAY I Ğ U R A T A de başgösteren ve üretimi va bir akis uyandırırdı. ile him şekilde etkiliyen nyuşmaz BEHI ONGAR O zamanki o pestenkerani köprü, hklara çözüm bulmak amacı ile doğrusunu söylemek gerekirse, dört EvlendıJer dün öijleden sonra otomobil sabaşı mamur bir görünür kaza kay8 9 1965 A.VKAHA AHA i nayîi isçi ve iş veren temsilcinağı idi. Galiba adı Karaköy köprüleriyle görüşmüştür. Toplantıya sü idi. Ama, bu bir kaç dakikalık ga Çalışma Bakanı Gunther de kaçici korkuya rağmen oradan, bildiCumhuriyet »565 tılraıştır. ğimiz Karaköy köprüsü kadar rahat geçip giderdik. Otobusle Ankara yolculuğunu ter cih edenlere onun için hak veriyorum. Ne de olsa, uğramalan ihtimaB Amerikan Neşrıyaü Bürosu İstiklâl Cad. No. 387 Istanbul 5 li olan kazalardan yüzde bir mikta> Sevgıli Aile Büyüğümüz n görünmez cinsinden. 5 Tel: 49 35 58 g Ama unutmayalun, yine de şoför2 Mithatpaşa Cad. No. 61 Ankara Tel: 12 73 18 J lerin geceyi gündüze katacak dereceye varmamalan şart. BaaaHBaa Hamdi ânî olümu karşısında duyduğumuz sonsuz acıya telgraf ve İlâncılık: 8412/10550 telefonla veya bızzat katılarak en buyük yardırncı ve teselh•••••••••••••• miz olan bütun arkadaş, dost, ahbap ve akrabaya sonsuz şuk•••••••••••••• •••••••••••••ı ran, minnet ve te^ekkürıerimızı arzedcriz. AILESİ Seller Avrupo'da con kaybına sebep oldu S iptal eılilıli A diilliir iiıılmııiii\ı Amerikan Rus DUNYADAN NOTLAR •1 m • • 5 • | Encyclopacdıa Brıtannıca | • • Son baskısı gelmiştir. 9 a B Dünyanın en büyük eseri 24 ciltlik • 8 ! 8 TEŞEKKUR Dr. MÜFİT PARKAN'ın üâncılık: ^••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8458/10562 D •••••••••••••I •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••a •••••«•••••••1 *••••••••••••• f TÜRK TİCARET BANKASI 3 EYLÜL 1965 Tarihli Yaz Çekilişi Davetliler ve 14. Noter Abdullah izmen' in huzurunda yapılmıştır UNUM MÜDURLUGÜNDEN 3 Eylul 1965 Keşidemız Umum Mudürlüğümüzde Beyoğlu 1. Noteri ve kıymetli müşterilerimız huznrunda yapılmıştır. İkramiye kazanan sayın müşterilerimizin adları ve hesap numaraları aşağıda yanhdır. •••••••••••••I 50.000. Liralık İkramiyeyi Samanpazan Hsr No: 9033 Bay ZEKİ 100.000, Lira *••••••••••••• 5.000. Liralık İkramiyeleri Hanımlar!. AI15 verişteki tasarruflarınızı değerlendiriniz. Nişantaşı Kurtuluş Beşıktaş Beyoğlu Hs. Hs. Hs. Hs. Ko: 263 Bay İMADLTl'İN No: 971 Bay DİMİTRO No: 246 Bayan RAİFE No: 1667 Bayan VARVARA nmnnmn Apartman Mm\ ( DAİRE I ) Altıyol Şııbesir.den Türkân Erkimkal Besime Öztürk Şubesinden Ahmet Sürman 2.500. Liralık İkramiyeleri Bakırkoy İsianbul Adana Yenişehır Galata Beşıktaş Adana Beyoğlu Aksaray Bolu Hs. No: 9636 Bayan SIDIKA Hs. No: 706 İSTANBUL ES.N.\F Hs. No: 2320 Bay MUAMMER Hs. No: 2065/9044 Bay TALÂT Hs. No: 30751 Bay NESİM Hs. No: 9123 Bayan RAİFE Hs. No: 1327 Bay H. ERDEM Hs. No: 9255 Bay MUSTAFA Hs. No: 48 Bav HÜSNÜ Hs. No 5150 Bay AHMET Ayrıca 610 Muşterimiı HAST. 25.000;Lira 5.000;tznıit Sııhesinden şükriye Aydm ••••••••••••a» »•••••• ••••••s ANADOLU BANKASI 1 000. hra ile 100. lira arasında para ikramiyeleH kazanmışlardır. Talıhli müşterilerimizı tebrik eder, diğer keşidelerimizde bol tans dıleriz. Çıkan ikramiyeler mektup'a ı!gililere bildirilmiştir. hurukoprü Şubesinden Orhan Serçe Istanbul Şubesinden Belma Barut Istanbul Şubesinden Cemal Engin Ankara Şubesinden Enis Şanlıoğlu Samanpazan Şubesinden Ahmet Salim Balta'ya isabet etmiş ve ayrıcn 11"5 kişi de 1000. er liraya kadar muhlelif para ikramiyeleri kazanmışlardır. Bankamız, taiihljlcri tebrik eder, 7 Aralık 1965 ikramiye çekilişinde de muhlerem müsterilerine bol şans diler." I TÜRK TİCARET BANKASI • ••••• r • ^ 9b ••••• !•• • • ••••• >•••• 10öâa| rUık: 3457
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog