Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE IKI CUMHLRTYFr 5 Eylul 1965 SİVAS KONGRESİ VE NANDACI NORİSON Alp KURAN TOrklye MU11 Gençlik Teskilâtı Genel Ba5kanl Bu bakana dikkat! :»• OOĞAN NAOI • • ••a :::: III Başınızı öteye çevirin Politika bu Gazeteden öğrenmeye mecbur muyuz? Beklemek hastalığıCennete dâveîArttıranda kalıyor Başınızı öteye çevirin Döndük dolaştık, yine >ynı H ımmmmm...noktaya feldik. Scçimler yaklaşıyor ya. Istanbula Anadolunun muhtelif bölgelerinden, akın ve bu akının neticesi olarak da, gecekondu yapunı pek te«blt etmeli, ona göre yenl bir rebber bastırmaü, ancak ondan conra numaralan detlştirmeliydi. Toksa, bugünk9 haliyle, bir yerine dört be? konuşma yapan vaUndaşların, ve gazetelere kocaman kocaman ilânlar veren müesseselerin, bu paraları (bakım ücretinde olduğu gibi) tdareden istemeleıi haklandır. 4 Eylul 1919 tarihinde toplanan Sivas Kon bu balimizde kalır ve dı? bir rardıra »ayeıln de terakki edemiyecek olorsak ihtimal, jrele fresinin 46 ncı yıldönümünü yasıvornı. L'lusal tarihıni bilmiyen ve ona bağlı olamıyan bir top cekte Tunanjstanın bile taarruzlarına karşı kendimizi müdafas edemeyiz... Binaenaleyh, Alnm, ulusal değerlerini ve varlığım koruma merika mandası, her şeyden önce bir kefil ve •ansına sahip olamaı. Tiirk Kurtulu? Savası Ise, yalnıı Türk hal yardımcı bnlmak için lâzımdır». kına defil, bütün esir Dİuslara kurtulus ve yükseliş yoiur.u gösteren müstesna bir tarihtir. Bu sebeble, siyasî ve iktisadi ulusal kurtuluş savaslarının esaslarını tesbit bakımından, lusun» inancını yitirmiş kişilerin, nasıl <ebSivis Kongresinde alınan kararları ve cereyan veni şer» zihniyetiyle nluslarına esaret elbieden olavlan bir kere daha hatırlamakta fayda »esini fiydirmeyi kabul ettiklerini çösvardır. trrmesi bakımından Rara Vasıf Beyin Sivas Bu kongrede: Koneresindcki şu konuşması da ilei çekicidir: Q llusal Kurtulnş Savaşının kazanılması«Bütün devletler bizi tamamen müstakil bıranın tenıel şartı olarak, bütün ulusal güçlerl karaklarını söyleseler bile yine yardıma (manve dasınık vc parçalanmış kuvvetleri bir ara daya) muhtacız. Dört, ilâ beş yüz milyon lira >a tuplamak Uararı ve «Milli Birliği» gerçekleşborcumuz var. Bu parayı kimse kimseye baçıştirmrk tedbirleri alınmıştır. lamaz; biıe bnnu ödeyin diyecekler, halbuki Q Tiirk nlusunu sivascten ve iktisaden bizim varidatımız bnnun faizine bile kâfi de esir \e vok etmek istiyen ltilâf Devletlerine tildır. O zaman cüç durumda kalacaŞız; başımkarsı kesiıılikle cephe alınmıştır. ÜIZ yaşamağa nıali durumumuz müsait deçildir. Qcu Kongre, Türk nlnsnns ve onun gü Sonra, yanıbaşımızda, bizi taksim etmeği emel edinmiş hükümetler var; onların ibtiraslarına cünc inancını yitirmişlerle, Türk nlusuna inakarşı mabvoluruz!.. Onlar tayyare ile havada nanlinn çarpıştıgı bir alan olmuştnr. Türk nlnnçuyorlar, biz henüz kafenı arabasından kurtu suna ve onun gücüne inancını yitinnis olanlar, lamıvoruz. Onlar dretnot yapıyor, biz yelkenMorıson gibi meşhnr simaların Amerikanm li bir gemi yapamıyoruz; bu baller ile bugün Türkheyi umumi manda altına almasına tarafistiklâlimizi kurtarsak bile yine günün bitar nlmasından da cesaret alarak (Bak, Atatürk, rinde bizi taksim rderler... tstanbuldaki AmeNutuk. 1938. Cilt I, S. 68). tek çıkar yolnn Amerikalılar (mandadan korkmayınız, Cemiyeti Akrikan mandasını kabul etmekte oldueunu ısrarvam Nizamnamesine dahildir) diyorlar; iste büla ıdıİM cimislcrdir. tün bu sebeblere mebni Inçiltercyi kendimize Nitckim, Amerikanm umnmî mandasına tadaimî düşman, ve Amfrikayı da ehveni şer raftar olaıı MorUonla birlikte. «mandanın is addedivorum...» tiklâlı ihlâl etmiyecegi» ilcri sürülmüş, bazıları Sivas Kongresinde manda fikrine ve sözüne ıse «istiklâli muhafaza kaydiyle manda» formükarşı çıkan jerçek milliyetçilere verilen cevap lünü orlaya atmak suretiyle nlusu nyntarak ise şndur: «Mandanın cisnıinden ziyade ismine esaret elbisesiııi Türk ulusunnn üstüne geçiritiraz edenler, bosuna telâş ediyorlar, kelime mck istemişlerdir. nin ehemmiyeti yoktnr. Manda altına girdik def.n vatansever bilinen baıı kişileri bile manmiyelim de isterle'rse (devleti ebed müddet dacı Morison'nn tuzagina düşüren ve onunla olduk!) diyelim». Mandaya, müzaharet (yardım) birlikte «l mumi Amerikan mandası» istemeie ismini verelim». sevkeden zihni>et. şu zihniyet olmuştur: «Biı İste Atatürk'ün bağımsız vaşamak istiyen kendı başımıza yapamayız, dM yardımm (manbütün esir üluslara örnek olan ve ışık tutan dasız) kurtulamavız». büyüklüğü buradadır. Ulusuna ve onun çücüInsanları manda istemeğe sevkeden baletl ne sonsuz inanc ve «üven beslemesi, sözü gecen ruhiveyı nöstermesi bakımından Refet Beyin hasta ruh hâletini toplumda yıkmayı başarmayı (Faşanın) % sözleri bilhassa ibret vericidir: . u bilmesidir. «Bizim. Amerikan mandasını tercih etmekEğer Türk ulusunu ln|ilizlere teslim etmeten maUsadımız, bütün cemiyetleri esir eden, » mek icin, Amerikaya esir etmeyi kabul eden kalblrri. \icdanlan sömüren Ingiliz mandasından kurtulmak ve sâkin ve milletlerin vicdan zihniyete (yani ulusuna inancını yitirmislere) karşı, bu savas kazanılmamış olsaydı, bafımsıı larıııa riavetkâr Amerikayı kabol etmektir.... I,âf itibariyle, manda ile istiklâl birbirine en Türkiye Cumhnriyeti de do£mıyacak ve yasamıyacaktı. gel değildir: yalnız, ejşer biz hakikatte kuvvetli Yakıı» tarihimizden bu^ün almamız rereken olmıvacak olursak, iste o zaman mandanın alders şudur: Gerçekten vatansever olanlar, ulutındi e/üiriz ve o zaman manda bizim için mnhiüi istiklâl olur. Bir de, diyelim ki, biz ha snn siyasi ve iktisadi ba|ımsızlı£ını ve namusunu yalnız bir yahancı devlete karşı dciil, ricî ve dahili tam bir istiklâl isteriz! Fakat, bütün yabancı devletlere karsı korumak zorunacaha ketıdi basımııa yapabilecek miyiz? Yadadırlar. Bir ulusu. bir yahancı devlete esir panii»acak mıyız? etmekle. hir baskasına teslim etmek arasınd» Oııdap önce. acaba bızi kendi haşımıza nırakncaklar mı. bırakmıyacaklar mı? Bunu dü bir mahiyet farkı yoklur. Siyasi bağımsızlık savaşından 46 yıl sonra siinelım... Herhalde bir Amerika kefaletini kahir kere daha süratle iktisadi hağımsızlık ve bııl etnıck mcehuriyetindeyiz. Tirminci yiiz\ılda beş yüz railyon borcn, harab bir raemle kurtulnş savasına gtrismrk zorunda oldu«;umuz kcti, pek mümbit .olmıyan bir topra|ı ve an RU günlerde, her seyden anct bu eerçekleri jöz önünde tatmak, hrr seydpn önce Tiirk tflosu"na cak on. otı beş miîyoh Tfra (reliri olan hir kavim ve onun gücüne inanmak ve dayanmak zoruniçin bir dış yardım olmaksııın hayatını devam ettirmek imkânı yoktnr! Eîer bnndan sonra da dayız. •::: u Ulusuna inanmak Beklemek hastalığı ı:'.: KOIERA •^ tlşünüyorum da, basımıza ne ""^ belâ gelirse, hep, vaktinde davranıp bir çaresine bakmış olmadığımızdan geliyor. çoğalmıs. Meselâ, şu trafik kazaları. EVatandaşlar, belediye arsası, hağer, küçük daiıl olsalar, daha ilis rine arsası, hattâ husus! kişiler kazalar vuku buldugu zaman, «kaarsası dinlemiyor, dikiyormuş gezadır, olur» deyip geçmeseydik, cekondusunu. Kimse de ses çıkave bir takım tedblrler alsaydık, ramıyonnnş buna. Gazetelerin yaz hiç şüphesiz şimdl, bUyUk yollar dığına göre Belediye Başkanı birer insan ve makine mezbahası Sayın Haşim tşcan, bir genelge haline gelmezdl. (taınim) yollıyarak bu konuda » • Eşkiyalılc ve soygunculuk da öylâkalılann dikkatinl çekecekmiş. le. Ehemmiyetsiz dahi olsalar, ilk Sevimli tşcan'ın, böyle bir ge vak'alar karşısında «canım, iki nelge vollamak ihtiyatsızlığında haydut bir karayonu soymuş. O bulunacaçını. hiç zannetmem. Yollur a.» diyecefimize, işi ciddiye larsa ne olur? alıp, âsayîş tedbirlerine bir çekiEvvelâ Belediye Meclisindeki partili üyelerin hücumuna uğrar. Oradan paçayı kıırtanrsa Halk Partisi (malum ya, üstad oralıdır) tstanbul teşkilâtının gazabına uğrar. Oradan da paçayı kurtanrsa o gecekondulan yapanlar Ankaraya bir heyet gönderirler, bu sefer. Hükümetin zıngıltına uğrar. Böylece de. güzelim genelge, askıda düzen verme yolunu tutsaydık, bu kalır. memlekette can ve mal emniyeti Bunca senelik Haşim tşcan bunbakımından yüz kızartıcı vak'alar, ları bilmez olur mu? Bildi»i için doğu dağlanndan taşıp, şirndi olde. dünyanın hiç hir demokrasiduğu gibi, memleket sathına yasinde görüldüğünü zannetmediyılmazdı. fim bu acayip «seçim gnz yıımÖrnek yığınla. Saymakla bitmez. ması» na o da katılır. çıkar işin Dediğim gibi, hep böyle oluyor. içinden. Bir şeye, başlansncında. ehemmiyet Zaten akıllıcası da budur. vermiyor. küçümsüyoruz. Ondan sonra da ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bir çeşit, ateşin bacayı sarmasını bekler bir haîimiz var. Haîbuki, eelgelelim. ateş bacayı sardıktan sonra ne itfaiye para eilk defa olarak, pe» diyor, ne de horturnu. , bir hastaya «geçmıs olsun» diyemedim. Bu hasta Sayırı Kemal Satır'dır. C.H.P. nin her zaman güler yüzlü Genel Sekreteri düşünmüş ta^ * iincy kıyılarımızda dolaşan üç şınmış, bakmış ki durum içinden Fransız televizjoncusu oralaçıkılır gibi degil. Durum da şöyle: Partl, Merkezden 23 milletverı pek beğenmişler, ve «dünyanın kili adayını listelere koyacak. Halcenneti Türkiyedir» demişler. öybuki bu is İçin partiye başvtıranlcdir. Elbette cennettir. Yalnız acaba cennet nasıldır? Politıka Du Cennete dâvet Gün geçtikçe buşünkü iktidarın anlamını mühürlü mumla damgalıyacak olaylar gazetelerde sıklaşmaya başladı. Hiç şüpheye yer vermiyecek biçimde ortaya çıkıyor ki, Türkiye artık ikiye ayrılınıştır. Memleketin milli kaynaklarını yabaneılara peşkes çekmek istiyenlerle, bu satışın karsısında duranlar çetin bir roücadeleye girmişlerdir. Bu mücadeleniıı yogunlaştıgı iki alan vardır : Fetrol ve madenler alanı. Bu;ünkü Petrol Kanunumozu Amerikalı petrolcülerin adamı Max Ball yapmıştır. îsmet Paşa'nın bu kanun hakkındaki hflkmü şudur : Bu kanun kapitülâsyonları geri getiriyor. Madenler Kanunn Tasarısını ise Amerikalı madencilerin adamı Mr. Ely hazırlamıştır. tsmet Paşa bu tasarının kanunlaşmasına karşı dnrarak : Petrolü ksptırdık. bari madenleri kurtaralım... demiştir. Yani, Oteki cennet, asıl cennet naüç millî müessese, petrol ve madenler konnsunda canlannı dissıldır? Gidip göremediğimiz için onu büemivoruz ki, mukayese, doğ lerine takmıs, milletlerarası kapitaüzmin Türkiyeyi ahtapot gibi ru mu değil mi. anlıyalım. sarmış kollarıyla savaşmaktadırlar. Bunlardan biri Türkiye PetroŞimdilik bizim cennette, meseleri Anonim Ortaklığı' dır. Onun yanında gene bir millî kurum olan lâ, ağaç yokrur, su yoktur, bir Petrol Ofisi vardır. .Madenler konusnnda ise Mr. Ely tasansının çok köşelerine gitmek için yol yok karsısına E'ibank çıkmıstır. tur, pek çok yerlerinde temiz bir Ama bu millî kurumlar ve birer gerçek vatansever olan yönryatak yoktur, geceleri zindan giticıleri, yalnız yabancı büyük sermaye ile uSrasmıvorlar; bir de bidir elektrik yoktur, her sene bir ba.slarındaki siyasi iktidar ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar. vilâyet büyüklüğünde arazi parçaÇünkü, buçünkü iktidarın kuvvetli ortafı Adalet Partisi'dir. Adası denize gider, filân, filân .. let Partisi'nin basında ise Morrison firmasının üçbes ay önceki koBuna mukabil bizim cennette misyonensu Süleyman Dpmirel bulunuyor. Bay Süleyman Demirel çok olan şeyler de var. Meselâ, akoltn^a oturalı beri yabancı sermavenin avukatlıırını yapmak fırdam öldürmek çoktur, soyguncusatım kaçırmamıstır. Onun yanısıra Ener.ji Bakanı Mehmet Tnrçct lıık çoktur, kıza kadına saldırda pnrtisinin baskanma lâyık olmak icin vahancı üirketlerden y.ina mak çoktur. hele trafik kazası. o konnsmakta ve millî kurumların karsısına hasım çibi çıkmaktadır. Dünkü sazeteler bu Rakanın T.P.A.O. Genel Miidürü lh«an Tnpaloclunu Petrol Ofis Genel !>Iiidürü Kenan Onat'ı ve Etibank Genel Miidürü Tahsin Yalabık'ı çörevlerinden uzaklastırmak için çalıştığını. ancak kendini bilen Bakanların karsı koymasiyle emeline ulaşamadı^ını yazıyorlardı. Bay Mehmet Turgnt, thsan Topalojlnnn T.P.A.O. nin hasmdan n/aklastırmak için dört kere tesebbüse eecmis. ama basan kazanamamıstır. Etibank ve Petrol Ofi* Genel Müdiirlerini sörevlerinden azaklastıran kararnameyi dört daha da çoktur, filân, filân... Bakan imzalamamıstır. Raymdırlık Bakanı Orhan Alp bu kararnaEçer öteki cennet de böyleyse. meler icin : gitmeye heves edenlerin sayısı bir Part:7anca zihniyet ra'miktidır... demiştir. hayli azalır zannederim. Evvelâ, Hafif söylemistir Bavındırlık Bakanı... Mehmet Tureut'nn davbııraya uğrayıp bir tecrübe etsinranısları «partizanca» zihniveti çoktan asmış, çok daha başka vr lcr! afır bir anlamın sorumunu yüklenmistir. Tabancı çıkarlara karşı duran. ve memleketin milli çıkarlarım koruvan genel müdürleri işten uzaklastırmak. ve yerlerine vahancı sirketlerin isteklerine boyun ejecek tabiatta kiımeler yerlestirmeyi tasarlamak, partizanlı|Uİ niıv» Bakanl:ğının hazırladıİın dısında ve çok agır bir anlam taşır. ğı bir rapora göre, 1953 e kıGeçen temmuz ayında razetelerde yayınlanan bir vesika, bn yasla geçim, Ankarada 3 misii, anlamı ivice ortava kovmaktadır. Istanbulda 2.5 misli pahaltlaşmış. Çünkü. hilindifci eibi. Petrol Ofis Genel Müdürfl Kenan Onat Haberde bir yanlışlık yok^a yine ve arkada.sları. is ortaklığı yaptıklan bir Amerikan şirketinden bir iyi. Biz çok daha fazla sanıj'orsüredir şu taleplcrde bulnnuvorlardı : duk. 1 Yabancı ?irketten. diinya rekabet fiatların» uygun bir lnrliMaamafih, ne olursa olfun, yalrim vapılmasını .. nız Ankara ve îstanbulda değil. 2 Türkiye'ye uygulanan 14 dolârlık Amerikan navlunu yeriherhalde Konyada da böyle bir ne 2.5 dolârlık Avrupa navlunıınun ııvüulanmasını istivorlardı. pahalılaşma olacak ki, nra koy • Tabancı şirketler ise el altından Petrol Ofis Genel Müdürünii lerinde babalar, kızlarının fiatlarını artırmışlar. Evvelce 5 bin defcistirmeye calısıyorlardı. Bn mak^atla casusluk yapan bir sirket liraya kadar olan «başlık» parası, mensubunon vazdı^ı gizli rapor ele eeçirilmisti. Tabancı sirketin şimdi 15 20 bin liraya çıkmış. adamı bu raporda Petrol Ofisin taleplerinin önüne geçmek için iki Nereye dayandığını bilmedığim çözüm yolu gösteriyordu. Bunlardan birincisi : bu çirkin gelenek yüzünden A Petrol Ofisi yöneticilerinin değiştirilmesi ve Türkiyedek: nadoiuda yer yer facialar oluyor. petrolü millileşîirme havacının sona erdirilmesini sajlıyacak sivaBir defa, başlık maşlık, adı ne ?i atmoifer değisiküğinin Türkiveie gerçeklesmeM... idi. oiur.'sa olsun, bu dupedüz bir kaEner.ii Bakanı iste bnnn yapmak, ve Petrol Ofisi Genel Müdiid:n ticareti şekiidir. rünii dejistirerek yabancı sirketin isteklerini gerçekleştirmek yn Kızın fikrini soran yok. En lundadır. fazla kim para öderse, baba kı • Petrol Ofis Genel Müdürü Kenan Onafı bunnn İçin yürütmek zını ona veriyor. Ve bundan doistiyordu. layı cinayetler i^leniyor, düğün T.P.A.O. Genel Müdiiru Ihsan Topalojlu'nu harcıyahilirse milgec^leri kıziar kaçırıhyor, sevçilî petrol dâvasını yabancıların istediîi biçimde baltalamı» nlaraktı li parasmı ödiyebilmek için hırEtibank Gerıel Müdürü Tahsin Yalanık'ı azaklastırahilirse Mr sızlıklar yapılıyor. Hattâ intıhar Ely'nin tasarısını eerçeklestirmfk ynlnndan bir engel kalkmıs olaeden kız'.ar bile var. caktı Bir çarefine bakmalı diyecefim Bütün bnnlar. bir insanı ömrü hillâh peşinden Izliyecek aSır ama, nasıl bakmalı? Alan razı sorumlardır. Ve Türkive'nin milli kaynaklarını yöneten Bakanlıkta veren razı. Anadolumuzun birböyle hir Bakanın bulunması Türkiye hesabına gerçek bir talihçok yerinde parayı veren (yalnız sizliktir. düdüğü değil) kızı da çalıyor. Arttıranda kalıyor Dr. Ihsan UNLUER K Selmis ve morarmıştır. tdrar azalmış, cilt soğuoler3 salgınının Dojju »e Güney »ınırlanmıza ınuştur. Hastanm harareti düşüktür. Halbuki madayandıgı bu günlerde Kolera hastah|ından kattan »lıııan ateş 39 a kadar çıkabilir. Tansiyon kısca liahsetmeyi faydalı bulduk. Yarım asırdüşer, cilt idrar kokulu pis bir terle kaplanır, danberi memleketimizde göriiUneyen bu korkunç yapış yapış olur. Nihayet nefes darlığı, sıkıntı, hastahgu mensei Asya re Doğu ülkeleridir. Bu aılele kıampları ve bazen hastanın cinnet getiryüzden ASYA KOLERASI da denilen kolera. bıımesi ıle hastalık ölümle sonlanır. Salgın zamaı<lasıcı ve salgın yapan barsak hastalıklarının eıı larda lıastalıği teşhis etmek kolaydır. Ekseriya belâlılarındaıı biri olarak tanınmaktadır. Bulasma imkânlnrının kolay oluşu koleranın bir çığ tifo, paratıfo ve dizanteri eibi diçer barsak ha^mikrobu pibi b'iyüyiip kıtalar arası yaTümasına ve PAN talıklarından ayırdetmek için dışkıda göraıek veya muhtelif besiyerleriude üreterek biD^Mt denilen büyük salgınlar yapmasma «.ebep ynlojik muayenelere başvurmak kâfidir. olmaktsdır. Asırlardanberi Hlndistan civannda \ar olan kolera zarnan zaman Anadolu ve Rusy3 yolu ile Avrnpaya yayılmış, meselâ 1817 senelerinde Afrıl.aya, hatta Amerikaya kadar uzanıp P \ N ikroba karşı öldürücü ilâç olarak Sülfamid HEMI'lcr yapmıştır. Memleketimize 1912 seneleve ^treptomisin'e ümit haclanmıssa da yü* rınde Balkaı. Harbi esnasında Mısır ve Suriye«üldürucü sonuç alınamamıştır. Bağışık seden gelıriş ve savaş halindeki ordumuzu tebdıt ramlar da pek fayda sağlayamamıştır. Bu arada Ftmişti. O zamanlar bir kolera savaş merkezi haağızdan ve makatten bazı antiseptik solüsyonlar l;ne geririlen Selimiye kışlasuıda binlerce erin kallanılmaktadır. En iyisi su kaybını gidermek gaitası bıi.vflk bir sabır ve gayretle teker teker amacı ıle bastaya derialtı ve damar yolundan Bakterivolojik muayeneden geçirilmiştir. Korkunç bol mayi vermektir. Etrafın soğumasına karşı sıkolera t.elâsının böylece önünün alınraasında hecak tathikatı. ishal ve kusmalar için yapılan özel kim re lâborantlanmınn emeği büyük olmuştur. tedavi fayciadan uzak değildir. Muhakkaktır ki, Tedavi ve tedbirler M kolerada teda\iden ziyade koruyucu tedbirler daha çok öııemlidir. Korr.su ülkelerde salgın görülünce sımrlar kaolecr» ishalle görülen öldürücü bir barsak haspatılır. Girenler karantinaya tabi tutulur. Pörtör Ulığıdır. VİBRİO CO>IMA ve daha birçok olanlar tesbit edilip tecrit edilir. Hastalık (örüadı olan bir mikrop tarafından husule gelir. lürse haslaJar da mutlaka tecrit edilip tedavi Bu mikrop ilk defa Verem mikrobunu bulan ROedilmelicür. Dezenfektan iJâçlarla temizlik sağlanBERT KOCH tarafından koleradan ölen hastala malı ve dışkılan kireç, Lizol gibi maddelerle Uâçrın barsakJannds görülmüştür. Kolera mikrobulanarak dökülmelidir. İçme ve kullanma sularında run günese, kuruluğa, ısıya ve asit ortama riiren mikrop aranıp icabında kullanılmabtan men edilci azdır. Alınan gıdalarla mideye girecek olursa mesi lâzımdır. Çiğ yenen yiyecekler hususunda nıidenio tabü ekşiliğinde kolayca ölür. Hastahk dıkkatlî olmalidır. İshalli ve sağlam şahısların ^spabilraesi için midede durmaksızın barsaklara djşkı nıuaytneleriyle mikrop çıkarıp çıkannadıgı peçmesi şarttır. Kolera, hasta kişilerin gaitası İİ3 araştırı'malı ve bilhassa Portörler tesbit edilip bulaşmı^ yiyeceklerle, kirli ellerle ve bilhassa sutecrit edilmelidir. Portör araştırması büyük gavlarla bulaşır. Arabistan'dan hacıların aracılığı ile ıct ve sabır isteyen bir iştir. Vakın tarihimiz dığer ülkelere bu suretle yayılmıştır. Mikrobun düşman ordusnna olduğu kadar bilhassa kolera barsağa ycrleşmesinden 25 giin sonra hastahs »algınlarına karşı savaşlarda da kazanılan zaferbelirtileri görülür. Bu müddet kuluçka müddeti ıcrle doludur. Bütün başanlar koruyucu askerl dlr. BarsaklarındakJ özel mukavemet yüzünden lıtkimliğımizin kıymetli eserleridir. Meselâ Bağbasta olmaksızın dışkılariyle mikrop çıkaran flat'taki korkunç kolera salgını esnasında hastaPORTÖR dediğimiz kişiler hastalığı yaymak balığın Kutülemare'de savaşan Türk ordusuna bukımmdan çok tehlikelidir. Hastalık evvelâ hafif laşması kahramanca emeklerle önlenebilmişti. ateş ve azar azar isballe başlar. Daha sonraları Burada Sayın Hocamız Ord. Prof. Abdülkadir ishal artarak günde 1530 defaya varacak kadar Noyan Paşayı saygı ile hatırlamak borçtur. siddetienir. Kesiklik, ürperme, bulantı ve bilhasMemleketimizin seçim hayhuyu ile çalkandıjı •a kusmaJarla birlikte olan bu ishaller sonralan bu günlerde sınırlanmıza ulaşan büyük tehlikepırfnç suyu manzarasını alır. Mikroskopla bakıyi önlemek hususunda hazırlık yapılmaktadıı lınca bu sıvıda kolera mikroplan ve harab olmuş Dünyadi vc yurdumuzda insanlan süru hallndc barsak cidan tabakalan görülebilir. Gitgide artan kırıp geçiren KOLERA'yı halkımızın tanıması ve kıısma ve ishallcrle vücudün su kaybetmesi yii kolera savaşı konusunda aydınlatılması lâzımdır. cfinden bastalar kurur ve bir deri, bir kemik kaSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıfinın kıymetli Iırlar. Gözîer içeri çöker, burun ve çene sivrilir çalışmatarından halkın haberdar edilmesinde f»yve morarır. Eller ve ayaklar da çomak gibi bale d? vardır. Nasıl bir hastalık? K lann sayısı, neredeyse. 250 yi buluyor. Yani, ne olursa olsun, en azından 200 adamı danltmak lâzım. E, Ismet Paşamn yanma girmek kolay degil. Genel Sekreterin kapısı ise (evininki dahil) dostlarına, hattâ düşmanlanna, daima açıktır. Belli ki hücuma o uğnyacak. O halde ne yapmalı? Kemal Satır, yalnız Parti Genel Sekreteri değil, aynı zamanda doktordur da. Yani, bir hastahaneye, sizin benim gibi başvurmaz. Madde tosrih ederek gider. Oyle de yapnnş. Siz bu yazıyı okuduğunuz sırada Kemal Satır belki h'astaneden çıkmış olacak. Çıkraış olacak ama listeler de kesinleşmiş ve ilân edilmiş olacak. Tabil anlamışsınKdır. « Ne yapayım kardeşim, hastalığıra çok aksi bir zamana geldi. Yoksa ne yapar eder senl rnutla , ka listeye koydururdum. Senden ı daha iyisini mi bulacağız?» mese ' lesi. Sivas eşrafından merhum Miralay Osman Beyzade, Kaymakam Osman Bey ile Hayriye Hanımın oğulları, Sadiye Ergin'in eşi, Aygün Erbil, Merih, Selçuk ve Ansan'ın babaları, Gül ve Ahmet Erbü'in büyük babaları, Miray Ergin ve Avukat Ertuğrul Erbü'in kayınpederleri, uzun seneler Valilik, İçişleri Bakanhğı Müsteşarlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve İdare Meclisi Reisliği, Umumî Müfettişlik, Milletvekilliği yapmış bulunan Türk Ticaret Bankası İdar« Meclisi Reisi DÜZELTME: önceki günkü f.kramırın 54 üncü satırında tırnak icindeki boliim 55 ir.ci satırda. ve 55 inci satırın tırnak içindeki bölümü de 54 üncü «atırda yer alacaktı. NflZIF ERGIN Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi 5 eylül 1965 pazar günü Fatıh Camiınde kıhnacak öğle namazını mütaakıp Merkez Efendi Kabriştanmdaki Aiie metfenine tevdi edilecektir. Çelenk gönderilmemesi rica olunur. AİLESİ Reklâmcıhk 3476'10558 Kıymetli Reisimiz, faziletli insan Vefat Bankamız İkinci Mücürierinden kıymetli me»ai arkadö?ımız Celfll Morolı Londra'da vefat eımijtir. Cenazesi Pazartesi günü (ysrın) öğle namazını müteakip Şişli Camiinden ka!d:n!arak Zincirlikuyudaki aile kabri«tanına c>inedi!ecektir. KedfJi ailesine ve mesai arkadaşlanna Bassağlığı dileriz. TÜRKİYE tŞ BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ • ** NAZİF ERGIN'in Hakkm rahmetine kavuştuğ\ınu teessürle bildirir, merhuma Tanrıdan mağfiret, kederli ailesina va dostlanna başsağhğı dileriz. Gazeteden öğrenmeye mecbur muyuz? musunuz? D fkkat ediyor üstüne ilân Gazetelerde ilân çık> yor: «Şimdiye kadar ş6yle olan teİefon numaramız, bundan sonra böyle oldu.» ve bir takım telefon numaralan. Neden bu telefon numaralariy Yeni Ajans / 10554 VEFAT Merhum Morahzade İbrahim Etem Bey ile merhume Hatice Hanımın oğlu, Nesime Moralmın eşi, Nurcemal Yenal Ue Iclâl Akad'ın ağabeyleri, Ganimet Serdengeçti'nin damadı, Dr. Orhan Yenal vo Ali Akad'ın kayınbiraderleri, Şeref Serdengeçti ve Atıf Serdengeçti'nin enişteleri, Türkiye İş Bankası Müdürlerinden TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. İDARE MECLİSİ Reklâmcılık 3473'10559 CELAL NORÂLI Bankamız idare Meclisinin değerli Reisi NAZİF ERGÎN Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, dostlanna ve Bankamız mensupiarına başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi 5 eylül 1965 pazar günü öğle namazını mütaakıp Fatih Camiinden kaldırılarak Merkezefendideki Aile metfenine tevdi olunacaktır. \OT: Ailesinin arzusuna binaen çelenk gönderilmemesi rica olunur. tedavide bulunduğu Londrada vefat etmiştir. Cenazesi 6 eylül 1965 pazartesi günü öğle namazınj mütaakıp Şişli Camiinden kaldırıhp Zincirlikuyu mezarhğında ebedi istirahatgâhına tevd: edilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. Curr.huriyet 10557 • aaa aaaa aaaa aaaa llll aaaa aaaa aaaa aaaa ıaaa • •aa • ••• aaaa aaaa aaaa aaaâ • tfl MÜHENDİS ÂRANIYOR İNGİLİZCE j ! İngiliz Bayan Öğretmen humul ; | İngilizce den verir. ! ! MUracaat: Beyoğlu P.K. 2391 • Cumhuriyet 10533 Fabrikamızın İstanbul ve Anadoludaki Bakım ve Servis teşkilâtını idare etmeğe muktedir askerliğini yapmış bir mühendise ihtiyacı vardır. Taliplerin tercümei halleriyle birlikte cP.K. 92 Şişli İstanbul» adresine müracaatlan rica olunur. TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. Silâhtarağa, Alibeyköyü Yolu No: 31 Yenl Ajanj S122/10S2T BATTANİYE HerCins yıgiR ÇARŞISI 47 de Cumhuri/at US5S le oynayıp dururlar. niçin deflştirirler, teknik iştir, anlamam. Ama, su anda, bütün tstanbulun birbirine girdifi, ve bir konuşma yerine dört beş konuşma parası ödediğl muhakkak. Geçen gün bir srkadaşın çahştığı şirketi anyacagım. Her zaman çevirdiğim numara. Yine çevirdim. Karşıma Elektrik tdaresl çıktı. Sık sık olduğu gibi yine yanUş düştü zannettim. Bir daha çevirdim. Yine Elettrik tdaresi. «Allah, AUah, zaar aklımda yanlış kalmış» diye daşündüm. Rehbere baktun. Yine çevirdim. Aynı cevap: Elektrik tdaresi. Bereket versin santral bayan nazik davrandı da neresini araclığınıı sordu. ve o şlrketin numarasının değiştiğini söyledi de giiç belâ bulduk. Yoksa İnsan çjd'racak. Bu lş böyle olmamalı. Telefon • aSm aaaa aaaa •• • • •• • • • III aaaa aaaa • III • aaa aaaa • •aa :: :: ' • 111 ELEMAN, ENJEKTOR, VALF M O T O K A M PK.1018İST. TEL: V '<M5 . 27 79 30 Ilâncıhk: S425,'i(1318 PERKINS, BEOFORO, THAMES TRADER. BMC , TÜRK7RAKTÖRÜ, MASSEY FERGUSON, FORDSON vs aaaa • •a» aaaa •• •• • aaa aaaa avaa • aaa aaaa •• • • • •aa • aaa aaaa aaaa aaaa aaaa «aaa aaaa İaaa • •• • aaa «: :: «••a aaaa aaaa • aaa • ••a • aaa aaaa aaaa •• • • • III SIMMS, CAV, DPA POMPA AKSAMI TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. UMUM MUDURLUGU Reklâmcıhk 3476/10560 TÜRK PHİLİPS SAIMAYİ LTD. ŞTİ. Teknik Eleman Âramyor Fabrikamızın plâstik ve bakaliı kutu kısım şcfliâini yapabilecek kabiliyette iyi İngilizce hilen tercihan Mühendis bir teknik eleman aranmaktadır. Müracaatların bizzat Phiüp? Radyo Fabrikası Levent adresine yapılması. Reklâmcılık 3455/10551 ÖZEL MAYA O K U L U Ana İlk Yatılı Gündüzlü KAYTTLARA DEVAM EDİYOB. v ADRES: Akağaç Sok. No: 16 Tel: 63 63 77 3364/1052S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog