Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Yone*en: Memet Fuat FYLÜl SAYISINDA: SANAT T» HAUK tSanııt v« Halk »rajındakl İH«ki]«ri Man'fi •çıdan «1« alan uzua bir incel«n«i AT.ct: J«m«s Joyce'un btr hikâytrf; Kerml Ogur'un «Hıroşima.. Aaım DcıiıuiHıla cYrak Saraylar» tnceleıralerl; Raslh Gürsn'm . Sanatm Tararlılığı» kommmd» Mr degtnIDP3İ; Osman Mazlum'on, Crvd«t Kndrafin tartıjm» jr«nları n Idlp Caamr'lıı beklenen fürt: DÖKÜMCÜ NIKO VE ARKADASLAHI Bayın 2.S, yıllık aboıı««] 32 ttr». DF TAYINEVt, VTLÂTET H*N, YENİ DERGİ umhuriyet KTTRÜCUS1T: TTJNUS NADİ \ SAİT FAİK cSait Faik'in Bütün Eserleri» aeriaiııin beçinci etldini teşkü edea cMahalU K»hv«ai Tunelddd Çoeuks adü «Mr Varbk Yaymkn arasmda nefi* Wr bMkı v • Hı« flatia çıkmiftır. ÖAncılıfc 8355/10547 42. yıl soyı 14762 Telgraf *• »elrhrp «âresi: Cumhuriyet Utanbui Posta Kutusu: İatanbui N« 346 Telefonlar: 22 42 90 22 43 96 2İ C » 22 tt M 8 İ3 N Pazar 5 Eylul 1965 Topladığı çeşitli vesikalarla Yüksek Seçim Kuruluna başvuran AP, "TİPmuhayyel partidir,, iddiasiyle seçime katılma hakkmın iptalini istedi TİP ise durumun zaten tesbit edilmiş olduğunu belirterek m Kontenjan adaylarının açıklanması üzerine AP nin korktuğu için yeniden bu yola başvurduğunu ileri sürdü AP, TİFe İTİRAZ ETTI Lislelere Bakarken Kuruluna aday listelerini, teker teker adayların kişiliği açısından İBcelemeye fcalkarsak yurdumuzdaki siyasal gelişme hakkında csaslı bir fifcir edinmemiz rüç olacaktır. Bir kez, Iistelerde yer alan adların çoğu kamuoyuna yabancıdır. Bnnlar belki kendi çevrelerinde tanınmış, «rvilmiş. şu ya da bu eğilimi tera«il edebilecek kıratta kimselerdir. Ta da partisiz gazetelerin ısrarla ilori sürdüğü gibl bıınlar çoğunhikla Meclise girmekten gayri bir kaygu Uşunıyan ve knlis çalısmalan sonunda Iistelerde baş köşeleri kapmasını beceren ilçe politikacılandır. Tammadığımız kitıler hakkında ezbere fikir yürütmeyi doğrn bulmadığunız için ba konuda bilgisizli.rimizi ilân etmekle kıvanç duyarız. Ancak, listelere şoyle bir gö% »Urken yurt dözeyine ün salmı? bir takun adlara rasthyoruz ki. onların kılavuzluğu ile aiyasal partilerimiz yurt ferçeklerl karjısmda nasıi bir yol tutmak fi'ılimindedir. az çok anlamak rnümkün oluyor. Vavınlanan listelerdco anlırabildiginıiz kadar biz bu egilinUenn kahataslak üçe bölimebîleceğinj dıışünüvoruz: 27 Mayıs öncesine örlem duyanlar. statükocular ve donusüm (refonn) istiyenler. Ortava koyduğıımuz bu sıralama seçimlere katılan altı siyasal partiyi ikişer ikişer Dç kategoriye ayırarak hir kcsinlik taşıyor diyemeyİ7. Bizde eskhc özlem duydueu kanısım uyandıran bir aday listfsinde pckâlâ statükocular da, dnnüşumcüler de bulunabilir. hatta \ardir. Buoun tersini iddia etmek aklımızdan geçmez. Biz sadece Iistelerde rastladığımız tanınmış adavlann kimliklerini güz önünde tutarak edindiğimiz izlenimleri ana cizçileriyle sıralamaya çalıştık. Incp avırımlardan biraz daha fedakârlık edersek, partilcri lıtç he^aba katm.ıksızın. içinde bulunduğumuz secim kampanyasıııuı aslınria statiikocularla dönüşümciıler arasmda geçeceğini de sovlnebiliriz Bi7e ö^le gclıyor kı halk. yirmi vıldır ınçıılanan dar görüşlü. kısır pnlıtika çtkismelerinrien artık bıkmava başlamıştır Adıra adJin da oKa vurdu feraha vöneltecek. topluca bir venilik ihti>acı RÖnulleri için için sarmaktadır. Bu doğisıküfi temsil edenler de artık öreutlenmısler. maddi • mânevi türlıi çüçlüklere goçüs gererek bu seferki seçimlere jfirmektedirler. 27 Hayıs öncesı özlemcileriTİe statükocuların durumu çörrnemiş nlmalanna ınıkân yok. Fakat onlar dunıma uyçun olarak kendi yönlcrine bir çeki • düzen verecek yerde \eru akımı (bizim biçitnScl deraokrasımize göre yeni) riaha başlansıcta boema carelerini araştırmışlar ve alıştıkları volda ^örümeve devam etmislerdır Bu ıtibarla önümüzdekı seçımler. hanjı partinın kazanıp hanjisinin kavbedeceği açısından olrluîiı kadar. belkı daha zivade gerçek dcmokrasinm vurdurauzda eeli«ip gelısemı>eceçini çöstermesi bakımmdan da önemlidir belki de bir döniim noktasıdır. Yem akım temsilcilerinin Meclise eireceklerıne şiiphe voktur. Böylece. 27 Mavıs devrimi ile volu açılan \e devrim anavasasinm çüvene baçlaclıeı çerçek fikir özçürluçüne doğru sııclü bir adım daha atmış olacağiz. Ortalığa veni bir ı«ık serpilecek ve kafalar daha bir avdınlanacaktır. 8o avdınlıktaıı rahatsız olanlar bulunacajnna hic şüphe etmiyelim. Kiminin çözü kamaşacak krminin başı ağrıvacak kiminin vüreği burkulacaktır. 27 Mavıs öncesinin havali ile kendilenni avutanlar ve statükocular biçünsel demokrasiye geri dönmek ufnına ellerinden geleni vana kovmıyacablar. her çareye ba?vwrmak istiyeceklerdir. Onların cesaretıni tnrmanın başbca rolu Meclise girecek dönüşümcüleri sayica •rttırmaya çalışmaktır. 37 Mayısa inanan partili partisiz bütiİD aydınlar. nnnmüzdeki haftalar boyunca atır bir görev taşıdıklannı nmıtrnamalıdırlar. Listelerden istifalar başladı CKMP Konya listesinden 8 aday aynldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) iyasî partilerin kesin listelerini ve Merke» kontenjan adaylannı ilân etmeleri partilerin teşkilâtmda tepkiler yaratmış, yer yer adaylıktan istifalar olmuştur. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu> • Adalet Partisi ön S€clralerden öncc TİP'in 306 sayıh kanunun 10 uncu maddesine göre 15 ilde teşkilâimı kıırmadıpı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna basvurmuş vc seçimlere katılmaması hakkında karar istemişti. Müracaat o zaman reddedildiği halde A.P. dün .venideıı Kurula basvurmuş ve bir kısım deliller vermiştir. Adalet Partisinin iddiası TİP'in mevhum şahıslara teşldlât kurdurduğu ve dolayısiyle seçimlere girmemesi gerektiği seklindedir. Bu iddiaya karşılık T.t.P. Genel Başkanı M. Ali Aybar partisinin İcişleri Bakanlığı vesikalarına dayanarak seçimleıc katıldığını bildirmiştir. F.ICGÖKAY'IN CUHHURİYETE DEMECİ Siyasetten ayrıimak niyetinde Gtne! Merkezınm «azızlıgıne» C.H.P. teıilrniyen Ord Prof Fahrettinkurban gıderek aday gos Kerım Gokay, «Sıyaset S Dun «abah bir basın toplantısı vapan A P. Gencl Ba>kan Yardmnı Talat Asal, «TİP bn halile bir si\asi knrulus de^ıl, bir komitedir. TtP hayalî bir partidir. Elimizdeki \esikalann tetkikinden sonra TtP'in 10 Ekim seçimlerine katılmaması kenriilisinden ortaya çıkardemıitır. Asal bu konuciakı ıddıalariiıs «o\le basıamıştır : «TİP seçimlere katılma imkânına hnknken sahip bnlunmamaktadır. Bu mucip sebebe dayanarak elde ettiğimiz delil \e vesikalarla Yüksek Seçim Kuruluna yeniden müracaat ettik. Biz. A.P. olarak rakiplerimizATİNA «O/elı Merke? Btrliden cekinmiyonız. Demokratık İri Lideri Papandreu dün riğledeıı düzende elbette diğer partiierle sonra yaptığı bir açıklamada Epartilerin mficadele etmeleri uRK Partisi tarafından kurnlarak snldür. TtP kuçük deiil, «minnabir hukümetin idaresinde 45 eııneık» bir partidir. 10 ekim seçimde (renel seeimlere eidilmosini lfri A.P. CHP arannda geçeprensip bakımından katml ettiji cektir. ni sövlemLştir. Papandreu bn bevanatı evinde ksndisıne sadık Merkez Birhgı mıüetveKilleTi ile yaptığı foplantıdau sonra rerT Î P kuıuluşu ıtıbarıyle kanumıştır. na uvgun bir kuruhışıın •shıbi degıidır. TtP muallfl bir kuru;uçtur. Yüksek Seçim Kuru'una daha cncp de müracaat ettık. Delı! ıstendı. Tevdı ettığimız lâıharia Seçim Kurulunun 1407'1248 «aılı karannı enrîal olarak gosterdık ve eskı karara da u\arak veıkalar tODİadık TtP 17 ilde seçim tarihinden 6 av önce kurulmus oldujunu hildirmistir. Ovsa TİP. bu tarihte ancak 8 ilde kurulu vazi\ rttedır. Bu dabi süpbelıdir. 306 sayıh Kanuna gröre, secime katılacak partinin. seçimden 6 av önce assari 15 ilde kurulmu> olması lâzımdır. TtP'in Millet Meclisinde parti çrupu da voktor.» Papandreu, yeni bir hükümete Şartlı evet dedi iddialar ten ayrılm&k niyetinde degılım» demıştır. Kendlsıne s t ^ verıldıgi halde kontenjandan adav posterılmedığı ıçın haylı burkulan Gokay. ciun Goztepedeki evinde istırahat etmış ve bu arada Fenerbahçe plânndan denıze gırmiftır « Istanbulclakı hcmş.ehrilerim önseçin» sirmem ıçın ıwar etmışIrrdi. Fakat ben varılan bir mutabakata uyarak alınacak kararları hok leiira Demek ki dört yıllık çalışmadan sonra bir akümülâtör doldurma dpvresine ılıtivjç \armış ki hildiiriniz şekilde vöneticiler ön*eçimlerın «mıucu liirşiMnc.a kararlatuiı drgi^lirmek zorunda talou>lmr» dıyen f«<5lcay, «Pekı. tH»ndan sonra ne \apmayt duşünüvorstınuz? Yoksa »sıl mesleğinız olan hekımliğe mı doneceksınız'')) şeklmdekı sorurauzu yiyle cevap'ar.ri''nnjtır: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bu arada CKMP Konya tistesin den 8 aday, dün adaylıktan çekilmıştir. Ayrıca Konya teşkilâtına bağh 10 ilçentn yoneticileri. CKMP den toptan ıstifa etmıslerdir. Lıstelerde ıstifa edenlenn yerlerı partı genel merkezlerince, ıstifa, Yüksek Seçım Kurulunca partılere bildırildığı tarihten sonra ıkı gun içinde, yenileri dol durulacaktır (Bu konudaki geni; haberimiı 7 nci sahifededirj Gangsterler Adliyede 2 mırronlofe so>gunun elebsjlları, »o^guna katılanlar \e vataklık yapanlar dün Adliyeje verilmişlerdir. Şehrimizde Adliyeye vrrilenler sunlardır (soldan saga): 1 Zeki Alper, 2 Ferit Zeler Mayer, 3 Mahmut Zeler Ma»er, 4 Cençiz Akıncı. 5 Vili Goherman, 6 Arif Ün\er Acar, 7 Mehmet Acar, 8 Vural Acar. Rfimde, sanıklar Adliye koridomnda jrörülmektedır. SİRKECPDE BOĞA GÜREŞİ Polis, Cizrelıoğlunu bulamıyor KEŞMIRDE" ŞIDDETLI ÇARPıŞMALAR DEVAM EDIYOR 10 SOYGUNCU DÜN ADLİYEYE VERİL I stanbul ve Ariar i.aı. yatelanan Dıyarbakır Elâzıg yolundakı 2 mü• yon liralık scygunun faillennden, ıkısi kadın olmak uzere, 10 kışı dun saat 12.30 di> Adliyeye verilmişlerdir. Polis kordonu altında Emnıyet MüdürluğdMden çılcanlarak Adliyeye goturulen sanıklar şunlardır. Mahmut Ze er Mayer, Vili Goherman, Ferit Zeler Mayer, Cengiz Akıncı. Arif Ünver Acar, Mehmet Acar, Vural Acar, Irma Küçükarslan \e annesi Anjel, Sanıklann sorguları geç saatlere kadar devam etmistir. Soygunla ılgıh olarak Adh;.e>c verılenlerden Mahmut Zeler Maver, Zekı Alper, Arif Unver ve Vılı Goherman 4 uncu Sulh Ceza Mahkemesınde yapılan ılk sorgularını müteakıp tevkif edılmıslerdır. Duruşma sonunda Sulh Ceza Mahkemesı sanıklardan altısının serbest bırakılmasına karar vermiştir. Savcının ıtırazı uzerıne bır ust mahkeme olan Aslıye Ceza ıtırazı tetkik etraış ve altı sanıktan Cengız Akıncı, Ferit Zeler Mayer, ve Irma'nın tevkifıne, Anjel, Vural Acar ve kardeşı Mehmet'in serbest bırakılmasına karar vermıstır. Serbe«t bırakılanlar sebekenın ele basısı Mumtaz Cızrelıoğlu tarafından olduruleceklerinden korktuklarını poliie bıldırmışlerdır. Mılyonluk soygun faıllerinın elebaMİarından \e 1 mılyon 700 bın lıravı beraberlerinde goturen Mumtaz Cızrelıoğlu ile Mehmet Ali Yusrı butun aramalara rağmen bulunamamıslardır. İkı sanığın da genış çevresı olduğundan adamları tarafından saklandığı tesbit olunmuş. fakat nerede saklandıklarına dair bır bılgı alınamamıştır Soygnnda bulunanlardan Mehmet Ali Yusrinin bundan fiç yıl önce Elâzıjçda adam öldürdüğü ve bu sebepten devamb şekilde arandığı polis kayitlanndan anlaşılmıştır. Büvük kaçakçılıldara adı kanşan Mehmet Ali Yusri'nin, Mumtaz Cizrelioğlu üe ış Bombay, Hindistan. (AP) Bom yaptığı, bir yıl önce yine Diyarbay ın 320 kılometre kuzeydoğubakırda bir bankadan sahte bo sunda bulunan Satara'd3 dün bir no yaparak 170 bin lira çektikleri HmduMüsluman çatışması olde öğrenilmiştir. duğuna dalr haberler almmıştır. Dun sabah ilâhlartndan HaIrtibat numan'ın heykeli şehrin meyda1^1 umtaz ve Mehmet Alının nında kırık vaziyette bulununca ' 'Ortadoğu İle devamlı irtibınlerce Hindu toplanarak yurubat halinde oldukları, Sunye, İ yıişe başlamışlar ve yollan usran ve Irakta şebekeye mensup tünde bulunan çarşıdakı Müsluadamlarının bulunduğu, afyon, ıman dukkânlannı, evlerini ve bir peklı kumaş, altm, kahve ve çe camıyi ateşe vermıslerdır. şitli maddeler uzerinde kaçakçıSehırrle Aaledrn sorjıa sokağa (Arkası 8a. 7. Sü. 3 de) çıkma 5asagı konmuştur. A.al. a r.ca TlP'ın Malatva'nın Darende ılcesınde. Sara^un'un Çar^amba ı!çesınde. Maras'ın Af'in ılçe^mde. Bılccık'ın Osmarıelı ılçe^ınde k'irulmadıSını. bunun da tlçe Serjm Kııruîları ile k?\makam!ık ve landarma teşkılâtı ve polıs kavıtlarından tesbıt edıldığını. Ankara'nın Sulak' urt ılresındekı kurtılusun da 8 Nısan 1965 tarıhınde daçılrîıSinı Edırne'nın Lalapasa, Uzunkııprn 'e Ke«an ılçelorınde hıç kurulmadığını. Bolu'da da kurul mami5 bulunduâunu. Sakaıja'ııın Sapanca ka^asInda kurulmadıjını, bu arada bir adamın muh tchf ılcelerde eorev aldıfını bunlardan Ünal Öcal adındakı sahsın Koçarlı, Sultanhısar ve Karacasu ilçelerinı avnı zamanda kurduçunu ve bunun hukuken ımkâns:? olduğunun. avrıca Bur=a'nın Karacabey ılcesınde partı merkezı olarak go^terilen bınanın (ahır) o'duğunun tefbıt edıld'Sını. Mer.gen'deki bır partı merkezının de (lokanta) çıktığının \ap:lan tetkıklerden anlasılrlcını ılerı surmus ve «Biitiin bn \âkıalar karstsında TtP bir ha^alî partıdir» detrıstır TENt DELHÎ, (AP) Hint uçaklannm akınlanna rağmen, taarruza kalkan Pakistan tank vs pıyade birliklerının dun Guneybatı Keşmırde Hint hatlarını yar dıkları bildirilmektedir. Bu arada, Yeni Delhi, Amerikan yapısı ıkl Pakistan uçağımn düşürüldüğünü ve Çarşamba gününden bu yana Pakistana ait 22 tankın kullanılmaz hale getirıl' diğıni ileri surmektedır. Güvenlik Konscyi toplandı B. M. Güvenlik Konseyi, Keşmır'de devam eden Hint Pakistan çarpışmalarını gorüşmek üzere dun gece Türkiye saatiyle 21.33 te toplanmıştır. (Bu konudaki diğer haberlerimiz 3. sahifcmizdedir.) BALDV/IN KONUŞUYOR r\ ün sabah Sirkeci Hanıidiye raddesi ile Knıniyet Müdüılüğıi sokağı genç bir boğanın etrafa saldırması •^ ile vArenaya • dönmüştıir. Mezbahaya götürülmek üzere Kadıköyden bir motorla getirilen büyük hayvanlar arasında bulunan henüz bir yaşında. Karagöz adındaki boga çobanların elinden kurtulmıiş ve enıp halinde yürüyen kadmlara saldırarak bunlardan ikisini yere sermiştir. Kadınlann çığhkları üzerine halk toplanmış, ancak boğa. toptanan halkın üzerine de hışunla saldırmıştır. Daha sonra Emniyet Müdürliığü sokagına sapan Karagöze polisler İMİabahk olduğu için ateş edememişlerdir. Bu arada trafik aksamı>>. motorsikletli memurlar boğaya yol açmak irin olay yerine pttnişlerdir. Halk ve polisler ancak bir saatl/< ralıjmadan sonra boğayı, sokak içinde kıstırmı§lar \e gerdihleri iple yakalamışlardır. Karagözün. saldırıları sırasında yere yıklığı iki kadın hafif yaıalanmıştır. Tukardaki fotoğrafta yakalanan boğa hareketsİ7 hale getirilmek istenirken eorülüyor. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLl') Hindistanda Müslüman evieri ve bir canti ateşe verildî M. A. Aybar'ın cevabı ıa ılgılı olarak gorüstüffümüz TÎP Genel Baskanı M Aîı Aybar unları soylemıstır : Q T t P . teskilâtının tamam olducunu tçisleri Bakanlığından aldığı resrai vesikalarla Yüksek Seçim Kuruluna bildirmis; Tüksek Seçim Kurnlu da TtP'in seçimlere katılma hakkını tanımı; tır. Resmî vesikalarla ispatlanmıs ve kabul edilraiş bir gerçeçi toplama vesikalaria çürütmeie çalışmak, boşuna gayrettir. Q A P. yöneticilerinin bu aon idvranıstan önce seçim mevzu• tını ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarmı dikkatle ok'jması gerpfcırdı. Q B u tiir yollara saparak TİP' ın seçime katılmasını Snlemeve çahşmak, A.P. yöneticilerinin rerekl) ciddiyptten uzak oldnkUrını ve TtP'in seçimde alaeatı lonnçtan korktnklanm (dfterir. nin AP lulunaYüksek Seçım Kuyaptığı muracaat Hukümetin son teklifi petrolcülere bildirüdi \nkara ırumhuri%et Bürosu) Enerjı ve Tabü Kaynaklar BPkanı Mehmet Tıırgut, nam petrol ithal fıyatlannda yapılması gereken ındırim oranı hakkında dun yabancı Petrol şirketlerl tem sılcilenne Hukümetin rnhal görüşünü büdirmiştir. Oun sabah* saat 11 de Enerji Bakanhğmda Mobil, Shel) ve B. P lemsilcileri ile yapılan toplantıda Turgut. Hiıkiımetm indirim oranı hakkında dıişüncelerini bildirmis \e kendilerine perşembe gibıfine kadar mehil vermiştir. Toplantıdan sonra Turgut basın •nensuplanna Yabancı şlrketlırin lekliflerini almi;tık. Simdi nukabll teklifta bolunduk. İTALYADA SELLERDEN ÖLENLER 100'ü AŞTI RO1LV, (AP) Uç gunden berı devam eden çok şıddetli fırtmalar ve seller'de ttalyada 100'd.en fazla insan ölmüş veya kaybolmuştur. Su sevıyeleri hayli yükselen nehırler hâlâ endişe yaratmalcta ve seller hayatı felce uğratmaktadır. Binlerce Romalı evsls kalmış durumdadır. Bütün Roma kahselerınde, havanın düzelmesi İçin dinl ayirüer riuzenlenmektedir. Fırtına ve seller şimdiye kadar >î kişinin olümüne ve en az 46 ^ışının de kaybolmasına sebep ıjrnuştur. AVRUPADA HLKLM SÜREN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SELLER II\KKIND4Kt DtOER HABI;RLER ı fiocB SATFAMIZDA. SIYflHLflRIN tSYANI iılmaz ÇETÎNER, ünlü zenci yazar James Baldwin'i İstanbulda son eserini tamaralarken buldu. Ve onunla uzun uzun konuştu. Amerikadaki isyanin nedenlerini ona anlattırdı... Yarın Cumhuriyette u Seçim öncesinde parti genel merkezleri, •»» Bugün 4. sayfamızda NADİR NADİ Sadettin, tut şunu,.. Belki attan inip eşeğe binmek icap eder...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog