Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Şaheser Romanlar )En Buyök Yazarlann En 6uz*l Enrlıri A. PREVOST Dünya edebiyattnda yuzyılUrdan fa«ri bir b*nteri daha yaıılamamış, eperalara konu otmut »üywc fr8J6oı fomam * kabartnuı cılUı beş renk ofset ceket kapb 12,5 L M ANON LESCAUT umhuriyet BTUBÜCÜSTT: V'LNIIS NADİ DflRKAH Andre Gıde'ın bu çok unlü romanırun Burhan Toprak tarafından yapıltnış olan çevınsi gorduğü buyuk rağbet yüzünden Varlık Yayınlarj arasınd» yenıden bastınlarak 2 hra fiyatla y»yırüanmıştır. İlâncılık: 8355/10492 \ \ V 42. yı! soyı 147 61 Telgrsf v e mekttrp aetresi: Cumhurtyet Istanbul Posta Kutusu: fstsnbo! N a 346 r: 22 42 90 28 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 4 Eylul 1965 M.Turgut, TPİIO G. Müdürü Topaloğlunun da görevinden almmasını ısrarla istemiş Dört Bakan ! genel müdürlerin naklini önledi Hki milyonluk"! soygunun M •r. D ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) elebaşısının izi bulundu iyarbakır Elâzığ yolnndaki iki milyon liralık soygun olayının sanıklarından Mümtaz Cizrelioğlu'nun izl polis tarafından teabit edilmiştir. 4 gundenberi yuzlerce polis ve 11 motorlu ekip tarafından aranmakta olan Cizrelioğlu, dün akşam nzeri bir kamyonla Gölbaşı bucağına bağb Ahıboz köyune gitmiştir. Yakalanan katnyon şoförü, Kamğı bıraktığı yeri polise bıldirmiştir. Ekipler civarda üikı emniyet tedbirleri almışlardır. Bütün civar illere durum telsizle bildirümiştir. D Enerjı ve Tabu Kaynaklar Bakanı Mchmet Turgut tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan bu iki kararname uzerınde «Dörtlfi Komite» ıncelemelerde bulunmuş ve Turgut'un «şik&yetlerini» dinlemıştır Ancak, M.P.'lı Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Bu iki karamamenın «partizancs lihnivetler» taşıdığım ve «istnnde bnlnnsn Baksnın kisisel kaprisleri» sebebıyla hazırlandığmı ileri sürcrek imı« ı t m c mıstır. Orhan Alp'ın >anısıra Ismaıl Hakkı Akdoğan ve Husejın Ataman ile YTP lı Îmar îskân Bakanı Recaı îskenderoğlu tarafından kararname reddedılerek ım7a'anmarmstır Bu durumda ıkı genel mud ırun pasıf gorevlere atanmalar nı o'iaoren kararnsmpler kabul edılmedığınden Onat ve Yalabık gore\ Ierınde kalmaktaaırlar. li üç Bakan ile Y.T.P. K îmar tskân Bakanı, Petrol Ofisi Genel Müdürü Kenan Onat ve Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık'ın görevlerinden ahnmalannı öngören kararnameleri imzalamamışlardır. Aynca, M. Turgııt'un T.P.A.O. Genel Müdürü İhsan Topaloğlunun da gnrevinden uzaklaştmlması için 4 kere muracat ettiği, fakat bu müracaatuı her seferinde reddedildiği öğrenilmistir. Listeler Seçim Kuruluna verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu> İA III ekim seçımlerıne katılacak olan altı partı, 306 sayılı ınılletvekılı scçım kanununa gore dun saat 17ye kadar, merkez kontenjan adaylan da dahıl kesın aday lıstesını Yuksek Seçim Kuruluna vermişlerdır. AP lıstesıni Genel İdare Kurulu üyesı Cevat önder, CHP listesıni » e Genel Sekreter Yardımcısı Cihat Baban İle Senatör Zıhnl Betıl gotıirmuşlerdir. AP ile CHP listelerini saat 17 ye çok az kala verrmşlerdlr. MP lıstesını sa at 11 10'da Genel Başkan Yardım cısı Hüseyın Ataman elıyle Yuksek Seçım Kuruluna vermıştır. CiarP lıstesıni Kemal Tamer ve Orhan Kaftancı, YTP listesıni Genel Sekreter Turhan Kapanlı, TİP lıstesını lse Rıza Kuas goturmüşlerdir. Lısteler, Yuk<;ek Seçim Kurulunda ıtırazlar içm 13 eylul tarihme kadar kalacak ve bu tarıhte kesuıleşerek radyo ve Resmi Gaze*e ile ilân edılecektir. Seçımlere katılacak olan slyasi partüerın kontenjan aday, larını dun Yuksek Seçim Kuruluna vermelerı uzenne, se1 çım listeleri kesınleşmıstır Bu arada bazı mületvekıllen on seçımlere gırerek yoldamayı kaybetmışler, bazıları ise Partı Genel Merkez kontenjarıma talıp olduklan halde lıstelere alınmamışlardır. Her ıkı şekilde de adav olamdjan mılletve kılleri şunlardır Siyasi partilerkontenjan adaylanm tesbit ettiler DEMtRSOVUN DEMECİ TEPKİ YARATTI ADAY LİSTELERİNDE YER ALAMAYAN MEBUSLAR Soruşturma bitti Diğer atanmalar , Dıyaret îşlerı Ba«Tapu Kadastro Gerel Muduru ve îller Bankası Gerel Muduru'nun de çorevlerınden al'nmalannın ıleılı Bakanlarca ıstendığı fakat, çeşıtlı sebeple'le bu atanmalann onlendığı hukupıete \akin çevrelerden oğrenıl^ mi'tır. Bu aıada, Turkıve Petrollerı A O Genel Muduru İhsan Topaıoğlu'nun da gorevinden ahnmaMnı ongoren bır kararnamenm dort kere «Dortlu Komıte» ı e geldıgı ve buradan geçmedığı te^b't edi'mı«tır Eneru Bakanı Turgut. Petrol Ofısı ile Etibank Genel Mudurlerımn gorevlennd»n almması ısınde ba«arı «ağlariığı takdırde Tooaloğlu'nun da kararname^ını hukumete gp'ıreceâı bır \ P 'lı vetkı'ı tarafınrsr, ıfade edılmı^tır Ba=bakan Sua* Ha\"ı Uıguplu ıkı genel mudurun atanma=ı o'a1 1 ile ılsılı olarak sorıılan bır <sor'i% a «Haberim vok. Bana arzedüsjedı. Arzedilince düsfinurum. O zaman kesin olur» demekle \ etmmiFtır Ankara (CumhuriyetBurosu) Turklş Genel Başkanı Se>fl Demırsoy'un oncekı gun Sendıka hderlerıne hıtaben yaptığı konuşma, Biskentte genış yankı uvandınnıstır A d l ı v camıası ıçınde kanun'ann bazı vetkıliler tarafından yan'ış uvgu'andığmı Soyhven Demırsoy'un «Biıi zorl.ırlar';» memleket i<;in kanunst» iıjler de yaparı?» demesi uzenne kendısine bir soru yoneltilen Başbakan Suat Hayrı Ürguplü şunlan soylemiştir: Kanansaz yola kimse çidcme». Turkbede ya kanuıı vardır. ya da Turkive bir aşlrettir. TürkIş'in kanunlara karsı geleceğini tahmin etmiyornra. Turkİş'in basında sağ duvusnndan emin olduğnm, milIhetçi \e vatanper\er bir kbnse tardır. Ojle bir bejanat vereceğiııe asla ihtima) \ermhorum Turkts'ın basında olan adamm kanunlara itaatkar olduğunu bilı Mirum. Bu bevanatı yazanlar ka^ den yazmışlardır \e tnuzırdırlar.» Öte vandan Çahşma Bakanı th^an Sabri Çağlayangıl, bir muhaDinnuzin aynı konuda sorduğu so ıuyu çoyle cevaplandırmıştır •Mabkeme kararlannın aygiılamasında hatâ edilebilir. Bu yine, kananlaruı gosterdiği yollarla duzeltilebilir. Turktş'in bu konuda yanlış uygulama yapıldığına dair deliller olduğu beliıiilmiş tır. Bu deliller mahkemede karşıt delillerle karşılaştınlu. Sonucta ihtiyati tedbir karan lcaldınlahilir. Turkİş'in kararlanna her za tnaıı saygımu \ardir. Onlarm da kanunlara sayfı gosterdiklerine eminiz.» Diğer taraftan, Diyarbakır Elâzığ soygumı olavı ile ilgili »oruştunnanm Istanbul kısmı dun ak^am sonuçlandırıltnıstır. Istanbul polısinın vakaladıgı govgunculardan Mabmut Zeler Mayer, Almatı Vili Oohcrman. Zeki Alper. rerıt Zeler Mayer, olayla ilgili görüldüfclerı iddia olunan O n g i z Yalçın \e Ali Unver Acar üe Alrnanın nişanlısı Inna Küçükarslanın hugfin Adliyeye TerOmeleri tah min olunmaktadır. Gangsterler ve bonlarla ilgili Rörülen ler, Istanbnl Adliyesi tarafnv dan teıkif edilmelenndeD son ra suç verine gönderileceklerdır. I ( \rkası 8a. 7, Su. 6 da) I Yeni bir haxa : 9 45 Kontenjan adaylan Osınaııi\e loprakkdle aıasında İ kışının olumu, 22 kışinin de )uralunma*>ına sebep olan lokomotıf . otoK bııs carpıvn.ı<ırdan sonra oııceki akşam Adıvamanın Kahla ilçesinden Adana>a işçı goturmekte olan bir kamjon da «arampolc y uvarlaıımış. 9 kişi olmuştur. Kazada ayrıca C M açır olmak uzere 45 kişi de yaralanmıştır. •I AN 831 plükalı km»v»ft »ol«nitttta uyumasından ilerı ş«t«. kazadn olenleriıı g i, kadmdır. Avnca Kazan yolnııds bir traktı r romorka devrilmis. içindeki i^ilerden 7 si .«aralanmıstır. Resitnde. Osmaniyeye S kilometre nzaklıktaki trcn geçitinde marjandizle çarpışan kamyonun hali go'ruluıor. Dun Yuksek Seçim Kuruluna, secime katılan 6 pnrti taratından \erilen ada* listeleri ile, kontenjan adajları da kesin jeklmi almı$ ve açıklanmıştır. AP NİN KONTENJAN ADAYLARI ŞLTO.ARDIR: Turhan DillİRİI, Adnaa Akın, Mehmet Turgut, Halim Aras, tlhan Akhun, Ertugrul Akça, Sabahattin Ba>kara, Ahmet Dallı, Kemal Bağeıoğlu, Melâhat Gedik, Seyfi Kurtberk, Fethi Ge muhlnoğlu. Hami Tezkan, Talât Asal. Sadettin bilgiç. Aydın Yalçın, Kaya Ozdemiroğlu, Mustafa Ertuğrul, Husamettin Gümuşpala, Enver Turgut Sinan Bosna, Hasan Dinçcr. Lutfi Akdoğan. CHP MERKEZ KONTEJAN ADAYLARI ŞUNLARDIR: trfan Solmazer, Zarife Koçak, Orhan Apavdın. Haluk Gurtan, tsmail Arar, Şerafettin Konuray, Husnu Özkan, Selâhattin Kılıç, Fuat Sirtnen, Nermin Neftci, Erol Unal, Burhanettin Asutay, Haluk Nurbaki. Huseyin Bildik, Nihat So, Ismail Inan, Mahmut Vural, Hilmi Oben. Orhan Kabibay. Kâmuran Evliyaoğlu, MaIik Yolaç, Yusuf Ulusoy, Kâmil Yıldınm. CKMP'NIN KONTENJAN ADAYLARI SUNLARDIR: Alpaslan Turke$, Muzaifer Özdağ, Irfet Halim Oruz, Ahmet Tahtakılıç. Mustafa Kaplan, Fuat Uluç, Turan Onat, M. Zekl Sofuoğlu. Gokhan Evliyaoğlu, (Arkası S. 7, Siı. 4 de) CHP. TÜRKIŞ BILDIRI VAYINLADI Hind uçakları, iki Pakistan ucağı diişürdü "Anayasa korunması için gerekli her müdahale yapılacak,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Açık oturumda Kamu ile özel sektörlerin rekabeti tartısıldı T« SosyaJ Etutler Konferans Heyetlnln tertlpledlğl ve Kilyosta devam eden «Karma Ekonomi Sfmineri»nln 10 uncu gününd» «Türkiye Endüstrt alanınd* kamn sfktorü . ozel sektör rekabeti . çaJı^. ma dfizenı ne olm«lıdır?» konulu I bir açık oturum yapılmıştır. Koç Holdlng Oenel Müdürü Hulkl Altsban, Prof. Sadun Aren, Prof. Ahmet Kılıgbay. Ertugrul Soysal, Prof Memduiı Yaşa'nın katüdıeı, Nejat Eozacıbaşı'nm yonettlgi TB 3J saat devam eden açtfc oturumda konu derinliglne tartlşılmıştîr. ' Ilk konuşmavı yapan Alisbah, kısa | bir tarilıçeden sonra Tılrk devletçlllginln hudutlarım çlzmlştlr. Prof Aren soze karma eJconomlnln tarifl İle baçlamış, daha sonra en. dustrl alanında kamu ve ozel set. tdr reiabetlnl tncelemlş »e çozüm yollan tızerlnde durmuştur E Soysal lse konuya doğru dan gtrerek tatblkatta eçlt rekabet şartlarl bulunmayan sahalardan crnekler vermljtlr. Prol. Mem. dun Yaşa lse soze «Türkıye «ınayileşmeyi karma ekonomi ile yapmı$. tır. Bu milletce yapılmış bir seçlmdır. Karma ekonominm doktnnn olmadığı fCkrine karılmıyorum» dtye başlamış flyat tesbltl, sermave tedarlkl. vergl konularında rekabet şartlarını lncelemlştlr. K DIŞ H\BERLFJt SFRVTSI F^mır buhranı yuzıınden Hind* Pakıstan ordnlan arasında b»şlıyan çarpıgma dun goklertle erre^an etmış ve Hind kaynakların» «rore 2 Pakistan ııçağı dusunılımıştur Fahrettjrt.Kerirn Gq]say, Zo• kâı Dorrrmn, Asım Yılmaz, Şuk rü Yuzbaşıoğlu, Mehmet Geçl: cıoğlu, Ahmet Karamuftüoğlu, M. Kemal Kuçuktepepınar, M. Kemal Karan, Fuat Borekçl, Ethem Ağva, Nedım Müren, Edıp Ruştu Akyürek, Hürrem Mufıtgıl, Zeynel Gundoğdu, tbrahim Cemalcılar, Osman Orhan Bılen, Naım Tıralı, Sırn Hocaoğlu, M. Ali Arslan, Yahya Dermancı, Vahvı Özarar, Ziya Hanhan, Hasan Erdoğan, Kemal Okyay, Alı Özdıkenll, gahabettın Bilgisu, Abdussamet Kuzucu, Ahmet Bozbey, Ahmet Fırat, Halit Zıya Ozkan, Hılml Baydur, Orhan Naıra Hazinedar, Nurettın Cerltoglu, Feyzl Ceylân, Mahmut Alıcanoğlu, Haşım Tan, Bahml Celtekli, Ahmet Kangel, Turhan Kut, Ali Rıza Ulusoy, Bekır Şeyhoflu, Kâmuran Ural, Fethi Ülkü, Osman Ağan, Suphl Konak. Olayın tepkileri Kendılen>le konuştuğumuz M. P lıler, «Bu iki genel müdüruıı değistirilmesine A.P.'lilerin gucu jetmi\eccktir» demi'lerdır. ötejandan Tıırkıje Mıllî Genç b\ Te"=kıîatı tkıncı Bakanı Huse\ın Guna\ dun vaptıgı bır ba«n toplantısında, «Yabaneı petrol sirketlerinin yalana bas\urarak Türk yurtseverlerinı enterne etmek istediklerıni» soviemı» ve «.oi 1P konuşmustur r «Petrol Ofis ile Etibank Genel Mudürlerinin eörevlerinden alın malarına T.M.G.T.Tı fençler olarak siddetle karsıyız. Bu iki \urUe\erin >erine venilerının oturtulmasına engel olacagız ve elımizden eeleni vapacaîız.» •••••••••••»••••a t A.P. Ahmet Savrun, thsan Koknel, Mehdi Mıhçıoflu, Nazml Kerimoğlu, Hilmı Aydınçer, Mehmet Yavaş, Kaya Bulut, Orhan Tuğrul, Turgut Çulha, Ekrem ' Paksoy, Ziya TJğur, îsmail Yümaz, Baha Cemal Zağra, Meh; met Çobanoğlu, rbrahlm Kocatürk, Alp Doğan Şen, N a d Guray, Ömer Faruk Saaaç, Kudret Mavitan, Ali Muhsia Bereketoğlu, Mustafa GulcügO, Zıya Altınoğlu, Mahmut Rıza Bertan, Şahabettın Orhon, HüV samettın Tıyanşan, Cemal Babaç, Haldan Kısayol, Ahme» : Gürkan, Sezai Sarpasar, N u * . ret Koklu, Hurrem Kubat, Y B kup Yakut, Ali Hudaıoğlu, Cev^ det Oskay, Rafet Aksoy, Hamlt Kıper, Nazmı ökten, A. Cemfl Kar=, Zeki Yağmnnterdi. Amerikan tanklan BJ arada Pakıstan ordusunun 4 Ü tnnluk Anerıkan vapısı Patton tank larının kara harekâtında ustunluk 6^^'lpdıei belırtılmektedır. Ogremldıgıne gore, çatısmalarda Pakıstanın Amenkan yardırıından saŞlanan sılahları kulandıgına daır ıdriıaları tekk'k maksadı>le Kesmire bazı Arrenkalı subavlar gonderılmiütır Pakıstan, Hind kuııetlerımn daha • xıelkı hiıcumlanna mısılleme mak*ariı\!e taarruza geçîldıgını belırtırtrkiedır. Hmdıstan şımdıve kadar 13 Pakıstan tankını tahrip ettiğiıu i f ı a ağır hasara nğrattığını \e avrıca 30 »eva 40 ağır vasıta üe baıı topları. bılhassa ha\a taarrnrlarijle. kullanılmaz hale çetirdı^ini iddia ttmektedır T J. BALDV/IN KONUŞUYOR urkıyedeki butun lşçı kuruluşları jonetıcılerının de katıldığı bır toplartı japan Türkıye Işçı Sendıkalan Konfederasjonu (Turklş) jonetım Kurulu, dun yayınladığı bıldırıde, .Anayasanın korunması icin gerekli her mndahaleyi yapmasını Turkİş'in butün organlanna emrettifini» dçıklamıştır. Yeni kuru;acak Parlâmentoja ıjı rujetle ısbırlıği tekııi edeceğıni, bunun kabul edilmemesi ve alınması gereken tedbirlerın aluunası halınde 1969 Eeçimlermde sorumlulardan hesap sorulacağının belırtıldıği bıldırıde, ozjliıkle şu noktalara değınılmektedır. ^ 1 BugUi) Turk ışçisi tarafından en şuurlu şekılde gerçckleştırılen seçtirmenıe kampanyası, gelecek defa, toplumun butun kesimlerine rnal edılerek ve gerekırse, hedef olarak, toplum menfaatlerı aleyhine çalışan siyasi partılere karşı ve yurt çapında gırışılecektır. H Tıllardan ve hattâ asırlardan beri ıhmal edilmı«, sadece, \er^i almak, askere çağırmak, oy istemek ıçın hatırlanmıs Türk halkı artık, bu ülkenin gercek iahipleri olarak, çağdas ujgarhk düzevine erismeleri için çalısılmasmı istemektedir. Toplumumuznn birçok kesıminde bu^ün gbzler Türkts'e çevrilmis. son ümit ısıçı olarak, Türk • ls'in toplumumuzun meselelerine sahip çıkması beklenmektedir. Temizlik Lnerıı \e Tabıı Kasnaklar Bakanı eıderavak ıkı değerlı sen< I muduru değıstirtneğe uğrasıvor. Bunlardan bırı. Petrol Ofıs'ın basmdaki Kenan Onat, di§eri Etibank G*nel Muduru Tah>ın Yalabık. Aslında deçıstirılmek ı^tenen altı eenel müdürmııs. lutfedip ikite ındirmısler. Keııan Onat'ın kababati Petrol Ofı« m basında Türkıvenın çıkarıııı savunmak, petrol fıatlarında indirım yapılması ıçın ınatçı da\ranmak, Türkı\e p e t r o l l r m l e a>nı paralele sirmıs olmak, \ J bancı sırketlerle ıç pazarda siddetlı bir rekabete eırismek.. Tah*in Yalabık ı«p. sbvlendığıne gure. \enı taazırlanan Maden Kanununa muhalefet etmis, Boraks madenlerıne el koymak ısteu n bir ^abancı sırketin tesebbusüne karsı durmuş ve bazı ısletme mudurlerının despstırilmesıne rıza gostermemistır. Bır kısım bükümet uvelerının anlaMsına çore bnnlar, kabahat değıl. hukuk devımı\le «uç, hem de cezası ağır <!) olan suçlardan. Ama pek \ufka iıireklı, avnı zamanda memleket çıkarlarının pek >anında ( ! ) olan Sa\ın Bakan \ıne lutfedıa. iki çenel muduru miısa\ ırliklere atamı, bo^lece renc değerlerden ıstısarı olarak fa\dalanmak ıstemıs. Bn kararname hele bır tamamlans ın. bıc süpbe etmnoraz. serıden otehiler de gelecek, böylece asağı eıil bahce^.nın zaman zaman ıdarecilerın elıne batıveren, hıç değıUe batacak dı\e korkntan dikrnleri temizlenecektir. Eİ Tuık ı^çı harekeü, seçtırmeme kampanyası ıle ılgiiı olarak. TurkIş'e karşı gırışılen arama broşurlerıne el koyma, arabalarını çevırme gıbı baskı harekptlerını nefretlp teluı etmıstır. Q Turk ijçı haıeketı, TurkI m toplum menfaatlerıni koruma çabaları sıra'inda, Anayasa ve kanun dışı baskı hareketlenne mâruz kalması halmde, «Hurriyet, I D r t ı m ı Sa. 7. Sn. 3 te) Reklâm sirketlerinin basın toplantısı MILLETVEKILLERI ADAYLARININ TAM LİSTESİ 5. SAYFAMIZDA SİYflHLfiRIN ÎSYflNI Yılraaz ÇETİNER, ünlu zenci yazar James Baldwüı'i İstanbulda son eserini tamamlarken buldu. Ve onunla uzun ıızun konıtştu. Amerikadaki isyanın nedenlerini ona anlattırdı... TRT Reklâmcılar Dernegı dun bır basın toplantısı yaparak TRT ıdarecıleri hakkında şıkâyetlennı açıklamışlardır Toplantıyı yoneten Sahap Balcıoğlu, TRT'nın reklâm cılar için çıkardığı son açıklamay la, program yapamaz hale geldık lerını, bu bakımdan geçtigunız akşamdan itıbaren radyoda reklâm programlannın tâtıl edildiğını (anlasması onceden yapılan prog ramlar yayıniEranıştır^ soyltmışar TRT rekiâracılar demeği, yapılan son açıklama için, TRT'yi dâ\â ederek danıştaya başvurmuştur Dâvâ pazartesı gıınü başla•\acakhr SEÇİM ÖNCESİNDE r PARTİ GENEL MERKEZLERİ u Ona vuran zaten vurmuş...,, Röportaj: Sait TERZİOGLU ugunku havasıyle Adalet Partısıne, ne «Tuccar kulübu» ve ne de bır «Parti çenei merkezi» dıyebılırsınız Ona yakışacak en guzel isım «Diışnnen A» dam» lar partlsıdır. Takdim tehir Toprak reformn ıstıvornz. Ama, evvelâ tapu kadastronun tam olması lâzım. Tam dejıl. hiç yok gibı. Vergi reformn ıstıjornı. Ama, evvelâ kimin ne kadar kazandığını bilmek lizım. Hiç haberimiz yok. Tanm reformn istiyorvz. Ama, evvelâ nenın, nerede, ne kadar çıktığım tesbit etmek lâzım. Bilemiyomz. Hanı «çeml yol» çıksın. ıstim arkadan gelir» e, yahut. bir zamanın pek meshnr «biı jrideriz, plân arkadan (ellr> ine benziyor. D. N. B Kısacası koalisyonsnz ıktıdar bazırhfı bnnlar.. Ve yıne bnnlar, diken temizüğinin su vüzüne çıkmıs olanları» Aslında. basındaki adamın partizanlırı olcusunde bütün Bakanlıklarda 5 a\dır temizlik ^apılnor ^r . a»dır «herkese refah», «cıleve pa\do<>» çu1 lar, devlet mekanızmasını kendılerınç çbre karmanın hazırlığı içindedirler,, Görunen kov kı!a\oı ıstemez. « • • • • • • • • • I I •• •«•••••••• • ••••••••••»•••••••••••••••••••••••f Pazartssi gönü Cumhuriyelte «Düşünen adamiar» partısıniB her katuıı sıradı «dnseçim» ler de kazanamıvanlar, veya sıralarını beğenmıyenler doldurmuş... Kımi, elı şakagmda dalgın, donuk gozlerle bir noktaj'a bakavor kımı de asık suratlı limitsız . Hepsı ısığa koşan pervanaler gıbı son bır ümitle Genel Mer keze koşmuş Bazılan da Genel Başkanın evinin eşığıni aşmdırmış Mebus olacağım derken tneyus oluvermişler (Arkası Sa. 7. Su. 1 d e ) AP sloganiaıı butun yurda pastalanıyar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog