Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Mağlubiyet F. Bahçede şaşkınlık yarattı Gol kısırlığını gidermekiçin Anderlecht'e karşı tedbir... Nedi ve Seli oynıyac akî ım ım Gündüz Kılıç: Kötü günleri geride bırakhks ürkiye Kupası finâlinde Fenerbabçe'nin Gaiatasaraya 1 0 mağlup olması, Anderlecht maçı arifesinde kulüp çeiTelerinde belirIi bir huzursuzluk ve şaşkmlık yaratmıştır. Takımın Szellikle son raaçlarında kötü oyun çıkarmasından idare heyeti, antrenör v« futbolcular mesul tutulmaktadır. Kulüp çevrelerinde hâkim olan kanaate göre. idare heyeti çok yumuşak ve yavaş hareket etmekte ve daha zecri kararlann alınması gerek mektedir. Antrenör Hold'un ise takıma yorucu antrenman yaptırdığı, takım teşkilinde isabetsiz hareket et tiği ve oyunculan hâlâ nerede oyna tacağım bilemediği tenkid edilmektedir. t. LXtGUN SÖZLERİ Ga'atasaray maçı ile ilgili o'arak Kulüp Başkam Dr. îsmet Uluğ şun ları söylemiştir: «Elbette dünkü maçta hakem bir faciaydı. Ve bütün söylenen ve yazılanlara rapmen Fenerbahçe maçm 23 sinde daha baskılıydı. Fakat me? hur forvet hattımızın yine go\ tıkaramaması bizl yeniden üzüntüye sevketmiştir. Şimdi ilk vazifemiz bu gol kısırlığını telâfiye çalışmaktır.K. ATAKIX NE DİYOR? Öte yandan SarıiâcivertH takımın teknik direktörü Kemal Atakul. G. Saray maçı ile ilgili olarak «Galatasaray maçında iyi oynadık dive bir iddiam yok. Mac hoyunra hâkimdik. Hakemin yersiz kararı ile moralman röktük» şek'.inde konu=muştur. Yaşar ile ilgili olarak sorulan bir joruya karşı K. Atakul: Bre Yasardan ümitliyiz. Henüz meviim başıdır. Yakın zamanda islenileni vererektir demişiir. SELİM İLE \EDr\lIX OYNAMASI KLVVETLE MUHTEMEL Galatasaray maçında kendisine son şans verilen solaçık Aydın, bu müsabakada da başarı gösteremediğinden Anderlecht maçında oynaması süphelidir. İdarecilerin deyimine göre °o 6070 ihtimalle Anderlechfe karşı solaç;k mevkiinde Selim'e yer verilecektir. Aydmın Anderlecht'e karşı oynayabilmesi için yarınki Beykoz maçında ıTuncer Benokan Kldirivor) güzel bir oyun çıkarması gerekmekSan Sebastian Düfl^a Bisiklet tedir. Şampiyonası dün nihayetlenmiş ve Öte yandan forvetin gol kısırlığı Türk takımı 100 kra. lik bu yol ya nın gideriîmesi için Nedımin de oy rışında yirminciliği elde etmiştir. natılması düşünülmektedir. Türk takımı müsabakaya Rıfat Ancak Selim ile Nedim'in AnderÇalışkan Gürel Atasoy ve Mustafa lechfe karşı oynayabilmeleri için Cengiz üçlüsü ile iştirak etnıiş ve idare heyetinin seçeceği bir rakip yarış şiddetli bir yağmur altmda i!e pazar veya pazartesi günü bir geçmiştir. deneme maçı yapılacaktır. Bu karşı Dünya bisiklet çampiyonasında 1laşmada daha ziyade yedekler oynataîya amaîör takım fampiyonluğunu yacaklardır. Sarılâcivertli takım. dün saat muhafaza etmiştir. îspanya ikinci, Farnsa da üçüncü 17.00 de kendi sahasında Beykoz maoîmuşlardır. çı için çahşmışîardır. Antrenör Hold, bilhassa forvet oLasarte'deki eski otomobiî yarıj yuncu'ıarına bol bol şut attırmıştır. pistinde yapılan müsabakayı LucaGALATASARAY KAMPA ino Della Bona, Giacomo Denti. P DEVAM EDİYOR etro Guerra ve Giuseppe Sclid'den Türkiye Kupasını 3. defa kazanan müteşekkil İtalyan takımı 2 saat 22 Gaîatasaray takımmın bu başarısı, dakika 03 saniyede bitirmiştir. OrSarıkıımızılı camiada bayram hava talanıa hız saatte 42,238 kilometr» olmuştur. sı yaratmıştır. Fenerbahçe galibiyetinin, kötü gün Dört yılda üçüncü d«fadır ki 1]eri unutturduğunu söyliyen antre talya bu şampiyonluğu almaktadır. nör menajer Gündüz Kılıç: «GaYarışa katılan takımlardan Doğu latasaray artık iyileştU demiştir. Almanya beşinci, Polonya altıncı, Gündüz Kılıç. Galatasarayın bun Rusya yedinci, Danimarka sekizindan sonra galibiyetlere koşacağım ci. îsveç dokuzuncu oîmuşlardır. belirterek «Kötü günler artık arVenezuel» yanşı terke*niçti». kada kalmıştır» demiştir. Fenerbahçeliler dünü kampta istirahatla geçirdiler Ceza Heyeti Taksimlilerin tedbir cezasım haldırdı ~ı T Anderlecht maçına kadar devam edecek olan kampta öğle yemeği. Düııkıı yemek öncekilere nazaran daha sakin va konuşmasız geçti. Spor lliilıiiıılıyııiii evef, (iııiii kim nasıf yapacaft ? : .:.»os'ta tatilimı geçirirken gazetelerin birinde, aslında çok il^ ii cekici, fakat gereken önemi balamamış bir haber okudurtı. ^aberde, Beden Terbivesi Genel Müdürlüğü ilgilileri ile Devlet Plânlama Teşkilâtı yetkililerinin bir toplantı yaptıkları. D.P.T. jetkililerinin Spor islerinin Millî E£itim Bakanlığına baglanmannı istedikleri, yapılan miizakerelerden sonra Spor Bakanlıgina ihtivac nldugu kanaatine varıldığı ve bir tasarı hazırlaması için Beden Terbivesi Genel Müdürlüfcüne yetki verildiği yazılıydı. Oknvucularım. bn haberi, bondan aylarra önce «Romatizmalı Kırkavak» başlı£ını taşıy3n Beden Terbiyesi Teşkilâtını inceledisim seri yazımdan hatırlıyacaklardır. Bu, Merkrzî Hükümet Trsküâtı adındaki plânlamaya bnndan flç yıl kadar önce alınmış ve biz konuya e^ilerek hatayı göstermiş, «Millî Egitim Bakanlıfcı krndi isleriyle ufraşamıyor! Elde yüzlerce rapor oldnğn halde, bu geriye dönüş niye?» demistik. Haberden anlaşılıyor ki, Spor'n bilmed«n Sporu plânlamaya kalkan bn zatlann da nihayet avaklan »uya ermiş, Spor Bakanlığının zorunlnlnğann anlamışlardır. Simdi... Spor Bakanlıgı Tasansını kimin bazırlıyacagını merak ediyorum. Onbir yerden tnaaş alıp, onikinci yerle de rnukavele yapan Genel Müdiir Mnavin vekili mi? Toto'da müşavir, TRT programlarında Spor konuşmacm, dışarıya giden fotbol takımlariyle birlikte müsahit sıfatına sıaınıp gezraeye giden «Mnhterem» liginden başka bir tarafı kalmamış olan Vildan Aşir Bey mi? Toksa, bin yasındaki tenisçileri Atina'ya götürüp. tenis >.poruna (belki de islerinin çoklnJundaıı) bakamıvan, Turkiye Millî Olimpiyat Komitesinin en hâs üyesi iken, idare heyetinden çıkıııca. (dokozancv aya çelindifi halde) Federasyon aidatlarını ödetmiyen Tenis Federasvonn Başkanı Bülent Savcı ajabeyimiz mi? Toksa, yoksa... söylediklerinin hepsi sözde kalan, parti çenel baskanı Alican'ın sevinçle 655 savılı Kanann alkısladıgı. vaptıet turalarda tek oy alanları Federasyon Baskanı yapan Teni Türkiye Partisinin iyi niyetli, efendi fakat biçbir sonuca ulasamamış Devlet Bakanı Şekip tnal mı yapacak? Karar iyidir. Spor Bakanlıfı şarttır. Fakaaaaaat : Saglam bir temele. iyi bir alt yatırıma dayanması; bilçili ellerden çıkması ve bilşili kafaların da bilerek nyçulaması şarttır. Toksa sahnedekiler. döner sahne ile ad defciştireeeklerse, bizim hurda Genel Müdürlük yeter de artar bile!.. Galatasaraylı Doğan a 35 gün boykot verildi eden Teıbıyesi Genel Müdürlüğü s;nı dür. yapmış ve Galatasaraylı miştir. Kurulun aldığı kararlar şöyledir: \ Taksim Toprakspor maçında hâdise çıkaran. Taksimli futbolculardan, Yervan*. Balç, Ermanak Arsehyan ıle yöneticileıden Agop Kâhyayan, Garhis Muratyan. Ye:vard Momeyyan. Hegan İskol, Barkel Hamparsunyan, Ardas Sargavakyan, Arto Yatanyan, Sahan Kavafyan ve Harutyan Yeniver haklarındaki idari tedbir kaldırılmıştır. Diyarbakır Yıldiz Genç'.ikten Ahmet Bozacı'ya. İnebolu Güneş'ten Şeref Karao>^nanoğluna. Adıyaman Coşkunspor'dan Mustafa Akgün'e, Tekirdağ Gençlikspor'dan Yavuz Uncuoğlu ile Biga Gençlik Yöneîicileri llhan Karpuzoğîu, Fikret Ev B ANKARA Merkez Ceza KuruJu, ilk toplanüDoğan'a 35 gün boykot eezası ran ve takım kaptanı Tuğnıl Boekur'a birer sene 35 gün, Kırıkhan Gençlik kaptanı Beyazıt Antiçer'e sürekli hak mahrumiyeti eezası rerümiştir. I Galatasaraydan korkmuyoruz» Birinci Türkiye Liginin yeni takımı Vefa, pazar günü Galatasaray ile oynayacağı ilk resmi maçı için dün Beylerbeyinde kampa girmiştir. GALATASARAYPAy KORKMUYORLZ Dün saat 15.30 da antrenor Moînar'ın nezaretinde Vefa Stadmda çalışan Yeşı'.beyazlıar, antrenmandan sonra 18 kişilik bîr kadro halinde Beylerbeyindeki Alman misafirhanesinde kampa girmişîerdir. Formsuz rakiplerinden çekin mediklerini belirten Vefanın teknik sonımlulan «Galatasaraydan korkmuyoruz. î;k maçımızı puan alarsk bitireceğimizi tahmin etmekteyiz. Galatasarayın ismi, bizim ise formumuz var» şeklinde konuşarak iddialannı saklamamiîlardır. RIFAT ÇALIŞKAN DÜm'A BİSİKLET SAMPİYOISASIKDA Konkurhipikler için hazırlıklar basladı Binicıük Federa.jonu 2226 eyliil tarihleri arasmda Dolmabahçe Sıadında, 13 ekim tarihleri arasmda da Ankarada Ankaragücü Sta dında yapmağa karar verdiği Uluslararası Konkurhipik müsabakalan için çalışmalara başlamıştır. Buna paralel olarak «Konkurhipikieri Düzenleme Kurulu» adı altmda bir kurul teşki! edilrr.iş ve başkanlısna Cemal Okçuoğlu getirılmistir. TÜRK TAKIMI YİRMİNCİ OLDU Erdoğan AfHPINARi MANISA: Erdener Ten bildiriyor) Atıcıhk Federasyonunca düzenlenen Ferdî Türkiye Birincilikleri Halit Değirmencioğlu Atış Poligonunda başlatnıştır. 10 Bölgenin katıldığı müsabakalarm ilk gününde Gençler B kategorisi müsabakaları yapılmıştır. 22 çap tüfek 50 metre B Kategorisi mü »abakaların sonuçları şöyledir : 1 Adil Sarı 945 puvan (Bursa), 2 Emin Renda 944 puvan (Trabzon), 3 Ramazan Başpınar 926 puvan (Manisa). Tiirkiye lıı\ Jampiyoııasi Gençler kategorisi : 1 Kâmil Özboy 375 puvan (Manisa), 2 Akın özbekligil 375 puvan (tzmir), 3 Özyurt Aydın 373 puvan (Trabzon). 2 nci gün: 50 metre, yatarak 6(ı metre 1 Behzat Akdeniz (E^kişehir) 580 puvan, 2 Mustafa Yavuz (Diyarbakır) 578 puvan. 3 Burhan Atillâ (Trabzon) 576 puvan. T»n« Tassıadada başlamak üzereydi. Miisabıklar tam teçhizatla iskeleye sıralandılar... DENiZ ALTI AV j Röportaj ökjüzil bulutlarla kaplı müsaade eden bulutların a Güneş, ışınlarmı arada bir rasmdan uzataüiliyor. Kuvvetl; bir poyraz ve güneş yükseldik çe yükselen bir deniz var... Sabahm erken saatlerinde y:z... Herkeste bir telâş, bir heyecan... Diyeceksiniz ki sa bahın erken saatlerinde bu telâş, bu heyecan niye? Bizl Bur gaz adasında hiç de deniz için uygun olmıyan bir günde top lıyan hâdise ilk defa tertiplenen bir denizaltı avı içindi. Tekrrr.î verildi. Herkes malzemesirı şöyle bir yokladı. Sonra da Adalar Susporlan Kulübü Baş kanı Turgut Egemen talima; verdi: « Herkes motora. tlx durağımız Yassıada. Marş marş...» Tam 40 dakika sonra Yassıa dadayız. Son hazırlıklar yapılı yor. Şnorkeller, gözlükler, tü fekler, paletler, su ftletleri, bıçaklar ve benim bilmediğim daha btr çok malzeme... Herkes bir kayığa öindl hep sinin de yüzü kireç gibi... Hep si de vıllann tecrübesi ile belki de tonîarca balık vurnıuj avcılar ama avın adım müsa baka koyunca lş degişiyor. Daldıtar çocuklar Yariş tam Atinaya gidecek kafile belli oldu ANKARA, Atina'da 1012 eylül tarihierinde yapılacak Balkan Oyunlanna katılacak atletizm kafilesi tesbit edilmiştir. İstanbuldan Atina'ya otobüsle gidecek olan kafile şöyiedir : Ender Karay (Kafile Başkanı\ Mustafa Ağlayan (Mutemet), Adnan Ö'çen (Idareci). Antrenörler : Şevki Koru, Besim Aybars, Doklor: Sermet Ak. Sporcular: îsmail Akçay, ö. Lütfi Gültekin, Mehmet Gesas, Cengiz Akıncı, Ahmet Yakac.kh, Meiek Aydınoğlu. Aşkın Tuna. Turgut Korkmaz, Şükrü Şarian, Tayfun Aybaslı, Tamer Aydenıir. Yalçm Akgün, Çetin Şahiner, Muharrem Dalkılıç. Hcnra poyrazdı, deniz yiilcselcti yüzler ise kireçten farksızdı». Abdülkadir YÜCELMAX \ Türkiye su topu şampiyonası Türkiye Gençler ve Büyükler Sutopu Şampiyonasına dün de Burgaz adasında devam eülmiştir. Dün kü sonuçlar şöyledir: BÜYÜKLER: Î.Y.İ. Ad. Demirspor 00 berabere, G. Saray Karataş 22 berabere, Ad. Demirspor • G. Sarayı 80 yçndi. Karataş • Karsıyakaya hükmen galip, t.Y.l. Karşıyalcaya hükmen galip. GENÇLER: ITrfa Gençlik t.T.t. ı 54 yendi Adalar Sudpor • Karataşı " •0 yendi. G Erzurumda «Kayakçıhk Kulübü » kuruldu Erzvram, (özel) Uzun çahşma lardan sonra şehrimizde genç ve müteşebbis kayakçılarm çalışması ile «Kayakçılar Kulübü» kurulmuş r e faaliyete geçmiştir. Başkan: Sıtkı Karakaş, Asbaşkan: Nihat Yamkoğlu, üyeler: Bahattin Topal, îhsan Kadıgel, Turan Kamer, Ünal Keskin, Kemal Dayı, Gündüz Gözümoğlu, Özer Ate?çi Fe^i Tosua, Gürbüı Kep Kenyalı harika atlet Kenyalı atlet Kipehonge Keino, üç gün önce Londra'da 1 miîde 3'54"2 yaparak hem dünyanın en iyi ikinci derecesini gerçekleştirmiş, hem de bu mesafeyi 4 dakikanm altuıda koşan ilk siyahî sporcu olmuştur. Keino, kısa müddet önce Jazy'nin dünya 3000 m. rekorunu da 7'39"5 ile kırmış bulunuyordu. Yukarıdaki fotoğrafta meşhu r mil koşusunda varı§ ipini göğüslerken görülen Keino'nun arkasmda sıralanan atletler ve dereceleri söyledir: Jozef Odlozil (Çekoslovakya) 3'55"6, Alan Simpson (îngiltere) 3'55"7, dünya 1000 m. rekortmeni (Doğu Almanya) Jurgen May 3'56". Hârika atlet Keino'nun bu günlerde Fransız Michel Jazy'ye ait 3'53"6 lık dünva 1 mil Mkorunu kınnan da h«H«nm*trt»riıt Millî takım 20 eylülde Kilyosta kampa grirecek Dilny8 Kupası eleme maçlan İçin Mtlll takım teknik sorumiulan, Ayyıldızlj kadronun 20 Eylülde Kilyosta kampa alınmasına karar vermişlerdir. Teknik sonımlular bu hafta sonunda başhyacak olan Türkiye liginin ilk haftasında yer alan karsılaşmalan seyrettikt«) sonr» rnflM takımın kadrosunu tesbit S M*t aüreoelc. Tanyorlardı âtt nizin dibini... Bakıyorum kimi 40 saniye kadar kalabiliyor sujun altında. Ama bir tanesi var ki malzeme bakımından da dığerlerinden daha yoksun .. Öylesine bir dalıyor ki, ben motorda beyecandan «ha gitti. oa gidecek» diyorum. Bir de bakıyorum ki öteden dışan çıkmış. Tam 2 dakika suyun altında kalmak bir mesele. İsterseniz şöyle bir saatin karşısına ge çin de elinizle ağzınızı, burnunıızu tıkaym bakalım 1 dakikadan fazla kalabiliyor musunuz? Ben denedim 1 dakika bile duraraıyorum... Neyse biz yine müsabakamıza gelelim Bütün avcılar faaliyette... Kimi karaşöz tutuyor. kimi iskorplt, kimi sinarit... Yeni yeni isimîerini öğrendiklerim de var tçlerin de kikla, minokop, gibi... 3 saat sonra bazıları vücutları mosmor olmuş çıkıyorlar sudan. Şeftali, bal. cikolâta gibi şeyler yiyoriar. Bazısı da inat efmiş, iile de su kadar balık çıkarmadan istirahat etmiyeceğim diye... Ama avcılann nepsi de hayal kınklığına uğruyor kısa zamanda.. Diyorlar ki: «Biz barayı bâ kir bir aaha zannederdife. Balbold bombalamışlar buralannı» iBtak.o« lctmai iıtiyor Balık adamlardan Ericide Kızıl denizde avlanmış tecrübeli bir balık adamdır. Ama ne razık ki tvttnğn baliklar onu dereceye girmesine yetmedi. ama istakoza puan yok, 250 gramdan daha hafif gelen balıklara da puan yok. Zor şart lan var bu müsabakanın. Halbuki av avdır. Yok küçüktü, yok büyüktü olur mu avcıhkta. Neyse kısmet odur bizim bildlğimiz: Bizim motor biraz da Hayırsız adaya uzanıyor Diyorlar ki Hayırsız adanın yıllar danberi bekçiliğıni yapan yaşlı bir foku vardır. Bir gidip görün diyorlar. Yolda soruyorum: «Buralarda köpek balığı var mıdır?» diye. Söylüyorlar: « îş te bu adadaki ihtiyar fok balığı. buralarda köpek balıfı > » •şatmaz.» Biraz sonra da ysşlı fok balığını gözlerimle görüyor ve vıllardanberi buralarda avlananlann sözlerine inanıyorum. Yaşlı fok balığı bize kendisini göstermek istercesine ka fasmı kaldırıyor ve suya dalıyor. Çok bekliyoruz ama diyorlar kiıtÂdetı bir defadır. Ne kadar beklerseniz bekleyin bir daha suyun üstüne çıkmaz.» Biz tekrar yarışçıların sahasına dönüyoruz. Kimisi Kızıldenizde avlanmış, kimisi Egede yıllarca balık peşinde koşmus, kimisi Marmarada kanş kanş bahk vurmuş avcılann gırdigi müsabakalarda avcılar dertll dertli sudan çıkıyorlar ve mırıl danıyorlar: «Allaiı Allab ne oldu bugün böyle, tek baiık yok . piyasada.» Sanki söz birligi etmiççesine balıklar avcı üstadlarırun geldiğini anlamışlar da başka yere mi kaçmışlardı Nihayet müsabakanın sonu gelmiş ve avcılann torbalari top lanmaya başlanmıştır. Her çıktıklan avda 50, 60 kilo balık avlıyan avcılann torbaları hiç de tahmin ettiğimiz gibi çıkmamiş tı. Ama bunda müsabaka tıeyecanı kadar. balıkların grevinın de rolü vardı. Motorlarla tekıar Burgaza döndük ve torbaları bosaltarak teker teker tarttık Neticede Giovanni Kaliç birinci. Nisso Kalvo ikinci, Yorgo Markeli de üçüncü oldular. Dikkat ettim, derece alanlann yaş ortalaması 40 idi Sordum sebebini. «Bu tecrübe işidir» dedileT. Şimdi bütün Adalı amatör avcılar tertiplenecek tstanbul şampiyonasını heyecanla bekliyorlar. Ve ben kulüpten aynlırken de şunlan yazmamj Istiyorlar: < Aman Tümamıral Sait Kurtçokan'a tarafımızdan teşekkür vazmayı unutmaym. Bize çok yardımlan dokundu. Yoksa biz Yassjadada degil avianmak. yanından dahi eeçemef dik.» Elime sıkıştırılan eşantiyon bahk paketi ile vapurun yolunu tutuyorum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog