Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAHİI £ ALTT CUMHURtTET 3 Evlul 1965 9 CANU ^ADAM DGKİ Atıvec. ^ VCETİİLE DeL.İGİNE Ş ORHAN KEMAL girip girmiyeceğl. Vali'nin kapısına geldi. Vurdu, bekledi. Hiçbir şey aniamıyan arabacı, kırbacını hayvanlaruıın yeleleri Emniyet müdürünün tanış sesi: lizerinde şaklattıktan sonra, ken Geel! Tam bu sırada akşam, emniyet di kendine mınldanmağa başladı: Girdi. müdürlüğünde «Müfettişuin kimVali bey elleri arkasında, odalığini, kendisine çaktırmadan öğ Hikmeti hükümet... hikmeti da sıkmtıyla dolasırken kapı vurenme görevi verilen «Sivil» gelihükümet... hikmeti hükümet... rulmuş, kımin geldiğinl merak etverince, sözü kestiler. Merakla Vilâyet'in üç katlı, harap alı^ap genç adama bakıyorlardı. O, hiç mişti. Sivil ber ikisini baçıyla kiyapısı önünde beyefendiyi indirbarca selâmladıktan sonra: biriyle ilgilenmeden merdiveni di. Emniyet müdürü geç kalmışciddi ciddi çıktı. Bütün gece imaçasına, fldeta koşarak yapının tah Maalesef, nerede kaldıklarını nı gevremişti koş oraya koş bu tesbit edemedim efendim, dedi. ta merdiveninl çıkarken, merakraya. Hani şu herif «Müfettiş» dehlar arabacıya sokuldular. İçlerinValının birden öfkesı taşarak: ğil de, herhangl zararlı biri olsa. den kravatlı, efendiden biri sor Neden? Neden tesbit edemişu anda eline geçse... du: ' orsun? Vazifen ne? İlk katın Insansız loşlugunu ge Emniyet müdürü neden böyEmniyet müdürü de kızmı = h çip ikinci kata çıkılan merdivene le erken erken geldi Mıstık? bu soru da. Lâf mıydı yani? Heyöneldi. Kendini kasarak : rif kalkmış Ankaradan özel oia... Eline geçse, itoğlu itin a Vali bey çağırtmış! rak buraya gönderilmişti. Kim nasmdan emdiğini burnundan geBaşta soruyu soran kravatlı, bilir ne maksadı vardı eelişintirirdi. Ulan anlamıştı işte müfet şaştılar: •:1e. Şehrin otelleriyle hanların • tiş mi ne Allahın belâsı olduğunu. dan başka yerde yatıyor da, oıı Vali bey mi? Buraya da ne için gelirse gelsin. na, yani kaldığı geceyi, £eçirdi5i Bu saatta? Yattığı, zıbardığı yeri saklamakta yeri bilha^sa sakhyorsa, ne yap Çok mühim bir şey mi var ne mâna vaıdı? Sonra, müfettiş, smdı emniyet? Memlekette davu! acaba? bilmem ne? Teftiş edecek de ne valdırıp, tellâl çağırtacak değil Belki de seferberlik? olacaktı? Otellerin pisliği, lokanerdi ya! Oîur olur... taların sağlık kurallarına uymaVali ise bildiğini okuyup duruması, sokaklar, esnaf, A dan Z ye or, akşamdanberi birikenleri ârieta kusuyodu: Gene kravatlı. Mıstık'ın az ön kadar her şeylerin bozuk olduğuna dâir düzenliyecegi rapordan ce arabada emniyet müdüriıne Emniyet demek, bir memleda ne çıkacaktı? Düzelecek miysorduğu gibi bir göz kırpışıyla: ketin A. dan Z. ye kadar h«r di? Bütün bunlan Ankara bilmi Niye? dedi. turlü âsayişiyle ilgili ve bu âsayor muydu? Mıstık çalımla : yişin tanziminde birinci derece Ne niye? de görevliler ocağı demektir. Bir İkinci kat. îkinci kat, birinciye Vali bey niye bu kadar eremniyet, önceden haber alma vas bakarak az daha aydınlıktı ve çok ken gelmiş makamına? fını haiz olmalıdır. Haber, habeiyi tanıdığı Zeynep ana tahtaları Emniyet müdürünü hatırlatarin sıhhatini tevsik, sonra da kasiliyordu. rak: nun çerçevesi dahilinde suçu suç Kolay gelsin, dedi. E .. bâzan öyle icap eder... suzluktan ayırt etmek, emniyeGeveze kadın hemen ayağa kalk Niye? Neden icap eder? tin birinci vazifesidir. Halbuki tı, haber verdi: Arabasına atlarken : siz... Vali bey erken erken geldi! Hikmeti hükümet derler buEmniyet müdürünün sabn ria Bizimki yanında mı? na. dedi. ta?mak üzereydi. Vaünin sözu O da az önce geldi. Dizginleri toparlayıp, kırbacını Sivil, karavatını düzelterek ü nü keserek, sivile: hayvanlarm yeleleri üzerinde şak Ona dair hiçbir haber alaçüncü katm merdivenine yöneldi. lath: mariınız mı? A dan Z ye kadar bütün bozukluk Deheeeeyü! Vali. Emniyet Müdürün? içermiydi Orada kalanlar, en çok da kra lan düzene sokabilecek lediyse de belli etmedi. Bakalım sanki vereceği rapor? vatlı, efendiden adam şaştı arahaşka ne gibi bilgi toplamışlarbacı Mtsük'ın «Hikmeti hükü« ... ohoooo...» diye geçirdi. dı... met» ine. Yıllardır tanıdığı, ayyaş, « ... şimdiye kadar nice nice ra Sivil, az önce validen yedigi geveze, üstüne vazife olmıyan şey porlar verümiştir. Bu da onlann zılgıtın isteksizliğiyle: lere burnunu sokan, içip içip ka!yanına gider, ebedl uykusuna va Bazı şeyler öğrendik efendırımlara sızan biri ne biliyordu rır!» dim, dedi. «Hikrneti hükümet» i? Üçüncü kat. Artık ne «MüfetVali bey merakla lokuldu: Herif diplomatlıktan da ça tiş», ne, vereceği raporlar, ne de Meselâ? kıyor, dedi. verilecek raporlar işlerin düzene Meselâ... Akşam »aat dokuz B « 2 NAMLU 34 Çakar. Onun çakmadıgı var mı? nBögv • DÜŞUNECEJC GÜNÜ CLUC5AN 00 / T VE DEC.&C &R GÜM GEitE. VÇR&İ<5Ü MÜNE oe oec.is.Me. EUİarında şehrin kıyı bir saraphanesine ueramışlar, şaraphaneyi çok pis bulmuşlar ama, asıl kızdıkları, çaraphanenin kirli duvar larında çirişle asılı iktidar parTisi büyüklerinin, pardon, b ü yüklerimizm taş basma resimle» rini görünce, bu saygısızlığa öfkelenmişler, bağırıp çağırmışlar şarapçıya: Vali ferahlıkla: Öyl« miii? dedi. Demek be:.efendi iktidar partisini tutuyorlarmış? Emniyet müdürü de memnunı öyle anlaşılıyor efendim, dedi. Sivile döndü: Kimden öğrendiniz bunu? Sivil, «faşedeceği» sırn bir yabancının işitip işitememesinden korkarcasına çevresini kolladı, sonra: Şaraphane garsonu adamım dır efendim, dedi. Peki, şarapçıyj çağırtıp bizzat dinlemediniz mi? Dinledim efendim. Neler anlattı? Şarapçı pek bir şeyler an • latmadı ama, garson ve müşteriler arasında o sıra orada bulu nan bir yakımmızın anlattığına göre, şaraphaneyi çok pis, çok kontrolsüz bulmuşlar, sağlık e kibinin gelip gelmediğini sormuş lar efendim... Sonra? dedi vali. Sonra, bir bardak şarap İ9temişler, bir tek yudum almışlar, çok berbat bulmuşlar v« milletin sağlığı pahasına kazanç sağlamamn vatanperverlikl» alâ kasını sormuşlar.. Valinin korkusu büsbütün artmıştı. Emnivet Müdürüne hâzin hâzin bakarak baçını salladı: Adam, işi, demek, çok sıkt tutuyor? Sivile ?ordu: Bütün bunlardan belediya reisi olacak kendini beğenmişe bahsettiniz mi? Sivil haklı olarak Emniyet Mü dürüne çevirdi gözlerini. öyls ya, belediye reisiyle ne ilgisi olabilirdi? Yahut da ne sıfatla uyarmaga kalkardı adamıT Emniyet Müdürü: (Arkası var) jf L Â ı\ C&3.IM1 SCJZ. %/EEDİM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ İSTANBUL SATINALMA K0MİSY9NU BAŞKANÜGINDAN: 1 Orman Gene! Müdürliigü teçkilâtında çal'.şhrılmakta clan çeşitli makinelerin ihtiyacı b'ilunan : a) T kalem. Caterpi'Iar D7E ve D4 traktörleri için dozer bıçakları. b) 164 kalem, International Harve=ter L'D. 14A motorları için yedek parça c) 98 kalem, Roll?Royce motorlan için yedek parça d) 58 kalem, Filitre eiemanlan e) 39 kalem, Atlas Cdpco hava kompresörü ve tabancalar için yedek parça olmak üzere beş ayrı mübayaa konusu malzeme iç piyasadan teklif alma suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Tekliflerin 17/9/1965 cuma günü saat 17 ye kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. .? Bu işe ait şartname ve parça listeleri Komisyon Başkanlığı i!e (Tünel Caddesi No. 38 Kuthan kat 2 Karakhy îstanbul), Ankara, Izmir Orman tşletme Müdürlükleri ve Yedek Parça Depo Müdürlüğünde (Fatih Ormanı, Büyiıkdere îstanbul) görüleb'ilir. Keyfiyet ilgililere duyurulur. (Basuı 15972/10445) Kum, Çakıl ve Çimento Alınacaktır: TARIM BAKANLSGI Erenköy Amerikan Aema Fidanlığı MiidüHüğünden 1 Açık eksiltme ile 23 m3 kum, 35 m3 çakıl ve 250 tcrba çimento saün alınacaktır. 2 Tamamırun mılhammen bedeli (TL. 3.572.30) lira olup geçici teminatı (TL. 267.95) liradır. 3 Eksiltmesi 14 eylül 1965 salı günü saat 15 de Fidanlımızın Goztepe hat boyundaki idare binasında toplanacak Emanet Koomisyonunda yapılacaktır. 4 Şartname ve mukavelename hergün iş saatlerinde Müessesemizde görülebilir. 5 İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde Kadıköy Malmüdürlüğüne yatıracakları teminat makbuzu ve 1965 yıb Ticaret Odası vesikasile Komisvona müracaatlan. (Basın 15969/10443) ADSIZ KAHRAMAN &İIZİ PİNİ KIBAUNIZ4 ANNA PEÇAROPVLO D İ K İ Ş Y U R D U f Istanbu! Teknik Okulu Müdürlüğiinden (YILDIZ'da) 112 525 lira keşif ve S880 lira ilk teminath okulun Elektrik şubesi lâboratuarlan kumanda tablosu ve cihazlan imalât ve montajlan, şartname ve eklerine göre kapalı zarfla ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 9.9.1965 tarihinde perşembe günü saat 15.30 da Şişli'de Okullar Saymanlığında toplanacafc olan (Teknik Okulu Satınalma) komisyonunda yapılacaktır. Kapab zarflarda ilk teminat makbuzu, bu yıl Ticaret Odası belgesinin bulunması şarttır. Şartname ve eklerini görmek istiyenlerin Yıldız'da Okulumuz Müdürlüğüne müracaatlan, kapalı zarfların eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceâl ilân olunur. (Basın 14790/10444) • B İ Ç K İ Kayıtlar Başladı. Yeni adres: Meşelik sokak 36/5 Taksim. Tel: 49 57 92 îlâneıhk: 8296 1046O Merkez Aygır Deposu Müdürlüğünden 1 Müessesemiz ilıüyacı 250 ton balyalı sapsaman 2490 •ayıh k a n u n u n 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 47.500 lira olup geçici teminaü 3.562.50 k u r u s t u r . 3 İhale 17/9/1965 cuma günü saat 15.30 da Eskişehir Veteriner Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname ayni müdürlükt» görülebilir. (Basın 15938 E. 426/10442) İSTANBUL 6.25 Açılı? fl.30 Kur'anı Kerim ve »az eserleri 7.00 Haftf müzik 7.15 Günaydm 7.45 Haberler' "e hav» durumu 7.S5 Istanbulda bugtln 8.00 Şarkllar 8.20 Bu sabah sizinle 8.40 İstanbulun sesi 9.00 Şan soloları 9.15 Türküler 9 30 Kadın ve ev 9.50 Müzik kutusu 10.10 Şarkılar 10.30 Kısa h.berler ve küçük ilânJar 10 35 Ev kadınmın istekleri 11.00 Tür küler 11.15 Suna Kan çahyor 11.40 Çahşırken müzik 12.00 Afife Ediboğludan şark'.lar 12.20 Darvaş çahyor 12.35 Küçük ilânlar 12.40 Rıza Ritten jarkılar 13.00 Haberier ve hava durumu 13.20 Hafif müzik 13.30 Bir rrklâm 13.40 Konçerto saati 14.00 Türküler 14.15 Sayılar konuşuyor 1435 Ne nedir? 14.45 Yurttaslık 15.00 Kısa haberler, kapamş. 16.55 Açılıs 17.00 İlham Gençor orkestraîi 17.20 Türküler 17.40 Çccuklar İçin 18 00 Karma fash 18.25 Küçük ilânlar 16.30 Hafif müzik 18.40 Fatma Türkândan türküler 19,00 Keklârr.Iar geçidi 20 00 Haberler ve hava dummj 20 40 Küçük Ilânlar 20.45 İnci Çâyırlıdan şarkılar 21.05 Lied saati 21.30 Klâsik Tüxk musiklsi korosu 22.00 Reklâmlar geçidi 32.40 Haftf müzik 22.45 Haberler ve hava durjmu 23.00 Caz dür.yasmdan istekler 23.30 On yıl önce dinledlklerimlz 24.00 Kapanıj. İSTANBLL tL RADYOSU ; 17.57 Açılış 1S.00 Muzikli dak kalar 18.30 Türkiyeye hoşgeldiüiz 19.31 Bir senfonik jilr 39.55 Melodiden melodiye 20.15 Plâklar arasında 21,00 Müzik sözlüifü 21.20 Opera saati 22.00 Her gece buluşalım 23.00 Küçük konser 23.30 Gece ve müzik 24.00 Viyaii.ı klâsikleri 00.20 Haftf müzik 1 00 Kapanı; ANKARA «25 Açıhj 8,30 Kur'an. Türkçe açıkiaraası ve saz eserleri 7.00 Günaydın 7.30 Şarkı ve « a 745 Haberlsr ve hava durumu 755 Ankarada bugün 8.00 Ssbth konseri 8.15 Küçük ilânlar 8 30 Her telden 9.00 Çesitli müzik 9.30 Ev içta 9.50 Hacer Bu luştan türküler 10.05 Dikkat, tr«fik 10.10 Nusret Ersözden jarkılar 10.30 Kısa haberler 10.33 Dans raüziği 11.00 Cemlle Cevherçiçekten türküler 11.15 Şarkılar 11.45 Konser saati 12.15 Klbrıs saati 1225 Küçük ilânlar 12 30 Beraber ve IOIO şarkılar 13.00 Haberler v« hav« durumu 13.20 Öğle konseri 13.45 All Candan türküler 14.00 Çocuk bahçesl 14.15 Sayı'.ar kor.uyor 14.30 Ne nedir? 14.45 Yurtta«lık 15.00 Kısa haberler, kapa16.00 Açılış 17.00 Nevin Akoldan türküler 17.15 Güler Gökselden jarkılar 17.35 Caz müziğı 17.55 Nevzat Güyer ve Emel Saymdan şarkılar 18.25 Küçük ilânlar 18.30 Yurttan sesler 19.00 Reklâm programları 20.00 Haberler ve hava dunırnu 20.40 Küçük ilânlar 20.45 Uykudan önce 20.50 Cevdet Bolvadinden şarkılaı 21.15 Gece konseri 22.00 Müzeyyen Yıldızdoğandan jarkılar 22.20 Müzikll dünya turu 22,45 Haberler ve hava durumu 23.00 Haftanm bestecisi 23.45 Gece yarıfina doğru J4.00 Kapams. ANKARA İL RADYOSÜ 17.57 Açılıs 13.00 Plâklar araÖIH''I IS.30 Diskotcğimizden 19.00 Bir senfonl 19.30 Fransızca melodiler 19.45 Radyo ile Fransızca 20.00 Günün melodileri 20.30 Akçam konseri 21.00 Dilek ııınarı 22,00 Gece konseri 23.00 Dansa çağrı 24 00 Karma miizik 1.00 Kapamş çaltşmak için mi? Cevap: «Hayır.» Sekizinci soru: John BeU «ize fenahk mı etti? J»cqueı Vauthier buna da gavap Termedi.. ve o andan •ooaa bütün sorularım cevapsız kalcU. Madame Vauthier'den. bizimla odadan çıkmasını rica et varmadan uç saat önce son olatik ve oradan ayrıldık. Kocasını rak yanına gittik. Madame Vauöptfilcten lonra büyük bir tevek thier'nin sözlerini unutmadım. külle arkanuzdan geldi. «Jacques seni cezalandıracaklar, Bagkan: sen öldürmedin, eminim.» O gün Yolculuk boyunca kocasını Madame Vauthier'nin parmaklarınm kocasının elleri üzerinde jörmesina izin verdiniz mi? Her gün, ya benim, vcya Ko hızla işlediklerini hatırlıyorum. mtoer Bertin'in yanında onu gör Fakat o cevap vermiyordu. Hatdfl. Tercüman olarak yardımı ge tâ bajka bir şey daha eklemeee rekiyordu. Fakat, doktor Langio niyetli olmadığını belirtmek için k'umda fikrine uyarak, onu ko ellerini çekerek cepîerine «okoasıyla yalnız bıraknıamayı fayda tu. Üç saat sonra, Vauthier'yi. k buldum. Hâli normaldi. Fakat gemiye gelen jandarmalarm tesbottd b k delıiikle cinayeti i^ledi lim ettim. grn4 düşünerek, eline bir fırsat Teşekkür «deriı «fendim. dabt vormem*yi oygun bulduk. Dördüncü tanı> gir«in. Ba foruçmeler füresinde Bu defa içeri genri doktoru M. n* oluyotduT Langlois girdi. Madame Vauthier her sefe John Bell'in eesedini incelerinde daba perişan oluyordu. Kocasına başka sorular sormak dikten sonra vardığinıs sonuçlalstedlm, hiçbirine cevap alama n iîitmek istiyoruz. Süvari Chardot ve komiser dım. Madame Vauthier yalvarıyor, dizlerine kapanıyor, kendi Bertin ile kamaraya girince, celintn dostları olduğumuzu, onun sedin, ilk bakışta, karotid damaiyiliğini istediğimizi söylüyor fa nmn kesik oldtığunu gördüm. kat kocası ausuyordu. Le Havre'e Birkaç ıaniy» içind» ölmüftü. YALNIZ Vaıan. G.DesCars ZüAçesi • Berin Kurtbay bılinen sakatlıklarının dışında, gayet sıhhatli bir adamdır. Aklı da yerindedir. Savcı söz aldı: Vesikalarla aydınlanan bu ta nıklığa dikkatinlzi çekerira. Anlaşıldığına göre, Jacaues Vauthier, kaatü olduğunu kabul ediyor ve bu sözleri de hasta bir adaırun değil, akıl ve vücutça sağlam bir adamm ağzından çıkmış olarak jazılıyor. Victor Delio; yerinden kuruldamıştı. Doktor Langlois'nin sözlerini dinleraemiş görünüyordu. Teşekkür ederiz doktor. öbür tanık gelmeden önc» sıhhat raporlannın okunmasını lstiyorura. Başkan bu sözlerden sonra, okunan raporlan dlnledi. Bltincs de: Mufettiş Menel gelsln, dedl. Le Havre'da, de Grasse gemisine çıktıktan sonraki lneclemelerinizi bize bildirir misiniz, müîettiş Mervel? (Arkası vsr) Yaraya bakınca kullanılan silâhın cinsini anlamak çok kolaydı. Keskin ve ince bir kâğıt kesecek. Komiser Bertin, başka bir kamaradan öyle bir tane getirince tereddütsüz silâhın o olduğunu söyledim. ölüm başka bir sebepten olmaz mi idi? Hayır. Karotidin kesilmesiyle kan kalbe gidememiş ve adam derhal öimüştür. Zaten John Be!l genç ve sıhhatli bir adamdı. Olaydan Bonra Jacques Vajthier'yi de gördünüı değü mi? Evet, ilk inceleme basitti Fakat sonra her gün Vauthier'yı gordüm. Fransaya varıncaya kariar. onda bir değişiklik olmadı Le Havre'de gemiye gelen »dliye doktoruna fikrimi töyledim. Onunla cesedi inceledikten sonra Vauthier'nin yanına gittik, Baçka tercümanların da bulunmasından faydalanarak, uzun uzun muayene ettik. tkimiı de aynı aonuca vardık: Jacques Vauthier, Boşuna süslemeye çabşmayın, güzel bir seiLreterin yeriui hiçbir zaman tutamaz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog