Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

t Bylftl 1965 CUMHUltİYE* SAHtFE BBÇ Moda HABERLI AktUalit Muzık âlemi her geçen gun venı bır topluluk kazanıjor Çoğu 4 gıt&r, bır davuldan kurulu olujor lar Gençlık suTf sevıyor Shakeı benımsedı, monkey en ıvı dans VVobl ntmı feıkalade dıje tek tarz muzıkle uğraşıyorlar Içlerm de başarıya ulaşıp lıstelerde haf talarea kalan, plak üstune plâk dolduranı da çıkıjor teıt melo aıjle isminden bahsettırıp kajbo lanjıa da rastlıyoruz Kınks topluluğu ılk kısımda ver ahyor Varlıklarını plâk şırketlerı tıe müzık eleştır cılertne kabul ettıdıler î?te toplulugun elemanla Gençlik lillllllllll Memleket mıze uçuncü defa geırruş olan untj Italvan şarkıcısı Peppmo dı Caprı bır gece kuluounde çal"=masından Daşka ıkı de is.o.,ser verd A'las ve Buda^ smemalarmda dtnledığırmz Avrupa r n SaV"Iı *orj]uljğu ıZ 1 w ı ockers> cıdden goz doldu'du Bıl na'sa «ahnedeıu rahat bareıi°tler' ve her bırmın tam anlamıvla «Shovv manı olmalan Peppmo run başarısırun sırnnı açıkladı Th» Topless ıse kotu bır B^aües takhaı olmaktan ılerı geçeme dıgı gıbı zaman zaman dınlevıcılerı sucn 3 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ien Onatkut orkestrası Yaz sezonunu Klob Mını de ge çtren Donık Onatkut orkestrası 30 Eylulde Şohretler Gemısı adıv ls aıulan Ankara vapuruyla turıs tık bır gezıve çıkıyorlar \nka raU bir sarkıcıva eşlık edecek o lan topluluk bas gıtar a Şanar î urdatapan ı aldıktan başka bır de Ankaralı gıtanstle anlaştılar ıi'Üiilııliin KINKS •288 ~ı Sı J etaıs «ur Marc An an 8 Trvıng ın the chapel Elvı» Presley ® Help Beatles 0 Brıng ıt on home to me inımal! ö Kızılcıklar oldu mu' Tulay German O Gıorgına Marc Arvan O Cette Lettrela Svlvle \artan \\ı revoır mon amour Rıchard Anthony O Lıke «trangers Charles \znavour © Qu un peu d amour Marc Arvan % Chantal Govanın «l.ne echarpe une rose» adlı melodısl lıstelerde suratle vukselı>or F.İ7 Tavlor'un kocası olarak buvuk bır hıssî darbe yemı? olan Tısher ın Lolıta Ue her yerde be raner gorunmesi dedıkodnları on le'temedi. Bakalım sonu nasıl çı kacak" Âtina'da birbiplerini yiyorlar Başvekıl Gen=ral Kondıhs ıle Terakkıperverler hderl esH Bri^ »kıl Kafandari": ara«ındakı n t ı af sıddet enm «t r Bu »ht 14" fın «eçımlerde tatDik edılecek sıs'em uzennde çıktıgı lenmekt» ı^e a° daha derın «ebepl»re da and gı muhakkaktır F v'cr A ar«ının bı d rdıgır» 2ore Venızelos hukjmete bır telgraf gindererek ıansı kabırede olur a olsun Harıcıve Isezrretırıde daımı mj^te«ar olarak vazıfe g o m e v e hazır oıiugjnu bıldırmışfır Tulây German Tanju Okan Paris Tv. sinde Parıs Telev zyon vonetıcıleri Turkıye ısımlı programlarının îıl mını çekmeıt içın vurdumuza gel dıler Son gunlerın akırru «Turk Populer Muzıgı» ıle vakından Laı lenen jonetıcıler bu konuda ıki Turk sarkıci'Mm dınledıkten son ra Pans halkma sevrettırmek ıçın Tulay German ve Tanjj Okan ın hem fılmını hem şarKilarını kav d»ttıler Busunlerae Fransa da Keşanlı Alı Destanı nı, Kundura ma Kum Doldj yu dın eyenler venl akımı da tanıyacaidar İngılız lırası muamele gördü E \ »Ikı gun Borsaaa hıçbır muamele gormeven İngılız lırası nıhavet dun Borsada 912 KUru? uzerınde kapanmıştır Dun Borsa Komıserı Kemalettın bevın rıva«etınde toplanan acenta ve banka mume 5 sılle'i arafinda uzun goruçmeler yapılmı? tır Netıcede şehrımız banka tem^ılcılerı pıva«aya İngılız lıra«ı s ıreceklerını taahhut etoı ='erdır Kış sezonuna hazırhk D. R. Gordon Davies : 1947 doğurrüu Gitar, piyano, bongo çalıp şarkı soylujor En aevdığl şarkicı Anıta O day Her çeşıt gporla uğıaşıjor Alman televızvonunda bajan josteren aklor Ibrahım Arslanhan Peter Quaife: 1943 doğumlu Bas gitar ve bango çalıyor Tıuzme ve uçmak en büvük meşgı.1 yetl Vazgeçe medıgı tek &ey ise ujku lazlık lnkallerın çalısmalarını tatıl ettıfı bu gunlerde kışlık faalıvetler de başladı Hılton Roof Suhevl Denızcı ıle venıden bır vıl Iık muksvele ımzaladı Şartlı mu kavelenın enteresanlıjrı su Toplu luk genellıkle caz çalacak Şadırvan'ın orkestrası Ferdı Ozbrgen Cınar otelıne ıjeçıvor ^asfı lçar oglu Klob X de Sdjm Özer ın *s kulupte çalışma ıhtımali var Erırun Ozer \e Kanat Gur Anka radan aldıkları teklıfı dusunuvor lar Doruk Onatkut un başkente (tıtmesı kuvvetle muhtemel. Gene Beatles Şohretlerl ö'dıi artık yenfden pe< bırşev vapamazlar derken Beatles Amerıka turnesi Ile daha a\akta re dımdık olduklannı ls patladılar «Help» ısımli fılmleri vizjona glrer gırmez hasüst re korlarını altüst ederken, asil dortlu ılkin 37 000 kışıye sonra da 76 000 kışne kendılerıni dınletti ler Hem de 150 250 TL bılet parası odeterek Lıstelerde ıse Help ısımlı plaklan hemen yer a dı 0. Veli Almanyada tanıtılıyor Papazlann evlenmelerl meselesi Papazlann kıvafetı ve evlenrrelerı hakkında Papa Eftım, kendısı>le Galatadakı Panaıı Kıhsesınde goruşen bır muhabırımıze şunları soylemıştır « Bız kılısemıze mensup olup da evlı bulunmayan papazların evlenmelenne musaade edıjoruz Cemaat ıçınde namuslu yasamak buna vabestedır Ruhanı kısve valnız kılı=e dahılırde gıvılıvor Kılı^e ıçınde papazla sıvıl elcıse ııe geznorlar Papazlar da ınsan olduklar ndan hukjku tabııyelerınden rrahrjm kalamazlar M. Asser ketıne al t tan» torpıto muhrıbt sıpar ş etmış dığer Fran=ız fabrıkalarıra da ıkı tah'elbahır (denızaltı) ıle ıkı kruvaznr ısmarlamış ve şırketlere bunlara mahsuben 92 bın İngılız lırası odenmıştır Bahrıje Vekâletı bu paravı gerı almak ıçın muhteht rnahkemeve muracaatta bulunmu?* tur Eğer gemıler ınşa edılmıj ve Fransız Hukumetı bu gemılere el kovmuj olsavdı gerı alınma«ı belkı muşkul bır vazıvet a'zedebılırdı Fakat bu bır Mpari1; bedelı oldugundan mahkemenın lehımıze bır kara vermesı beklenebılır Bu dava\« bakacak Turk Fransız mubte1 t mahkeme=ı reıslığme M Asser getırılmıstır Dedikodu mu? Başanlı orkestralarımızdan bırl daha dağılma tehlıkesl geçırıjor Yaptığı ıvı müzıkle hakıı olarak takdır toplavan Kanat Gur orkes trası sojlentılere gore kış sezo nunun başında avrılacakmış Sax cısı Erol Ergıner ın başka bır top luluga geçmesı ve elemanlardan Mzılarının mazereierı sebebıvle şımdılık Kanat Gur orkestrası sarsmtıda Fransız akımı Fransa plak lıstelerı son ajlara kadar pek çenç şarkıcı ısımlerıne ıltıfat etmnordu. Son haftanın lıstesmde ıse bırden buvuk ripgışıklıkler oldu 1 numaravı Johnnv Hallvday alırken SvİTie \artan, Rıchard Anthony, Claude Francoıs on sıralan ışgal edıverdıler 50 şarkılık Iıstede Françoıs 11 şar kıvla yer alıvor Michael Charles Avory: 1944 doğumlu Toplulugun darulcusu Elvis Presley hayranı En büyUk arrumı dünyanın 1 numaralı davulcusn olmak. R. Douglas Davies: 1944 doğumlu Harmonıka gi tar, piyano çalıyor Arzusu M bir komedven olmakmış Glenn Miller hayram Yeni bir şarkıcı askı daha... Frank Sınatra • Mıa Farrow me lelesı detatn ederken Amerıkan basını venı bır R17İİ aşkı daha va kaladı Eddıe Fısher Sue Lyon Saliım K1MLIK KARTI oAâır aş J (• DOGVM YERt VE TARİHÎ 1935 îrtanbul GOZ VT SKÇ BENGI Kumral elA gozlu EN SEVDlGl SEY Davulu SEVDİGt g*RKICILAR Caz Tulây German popfller Dıkrren Ha>atı Kafe Erol Buvoıkburç NEFRET ETTÎGt SE^İ Sabah akşam ne zaman oıursa oısun tra^ clmak TL ITLGU K I L I P Beş kra» BEGENDIGI SAN'^TÇI Io« Morel o BEGEVDIG1 TARIHI KİS1 Ataturk TERCİH ETTtGl MLZtK D\LI Jazz RENK Bevaz MLO VE BOY 65 kı o 1 65 boj MLZIK H « \ T I Şımdne kadar çeş tlı lokallerde çesıt ı ornestalarla çalışmn o'an Salım Agırba» son claak Zekaı Apa%dın topluljgu\la bır'ık'e vurt dışına çıkmı^ \e donuşunde Serıf \uzbaşıoğluna gırmı«tır Halen bahıs konu'u orkestra ıle b rlık'e Moda Denız Kjlubunde ça ışmaktadır Salim Ağırhaş da\ulunun başında Çafidas re l'eri Turk şurıne jeru öz \e bıçım getırmış olan oncü şalr Orhar. Ven Almanj ada tanıtılmaga başlanmıştır Stattgart Güney Almanya Radyosu 27 Afustosta «Bir Şair Tanıtıyoruz» adlı ozel serı programda, Vuksel Pazarkaya tarafından hazırlanan :::: ••«• «Orhan Velı Üzerıne Konuşma» yı yayınlarruîtır Bu programda Orhan «••• \»h nın gerçek sanatçı kışılığı 1 ıç n satı^a çıkarmaga karar ver butun •vonlemle \e çnrınd' n mıştır Pakıze Başaran romamaornekler verılerek oze*lenmıjrını, çalısmakta bulunduğu E • ••• tır • *»• mınonu 2 îyoterlıgınde îstnen • !•• A\nı zamanda, Yuk'iel Pazır lere ımzalıvarak sunmak*adjr ka\a ve Helmuth Mader ta'afın1965 SAN4T SERGfSt :::: dan bırlıkte A'manca a ı,°\ıı •••• ••• Yenı kurulmuş olan «Genç Is • • • • mıs olan Orhan \elının ^urle •«•« • ••• tıdatjar Kultur Kulubu» tara • • • • rınden 50 kadarı Alman\dda • •••• SPOR •••• fından duzenlenmşı oîan 1985 Suhrkamp \ erlag (\awna\ıı••*• •••• Sanat Hareketlerı konulu bır • • • • nın cPoe^ıe» dızısınde «QRHAN *••• •••« sera sanatseverler tarafından • • • • VELλ adlı kıtap halınde \a\ın • ••• ılgıvle ızlenecek bır nıtelık ta • •a* lantı ştır Bu kıtab n «sonso^u» • ••• •>•• ;ımaktad r Genç İ'tıdatlar Ku • «•• Yuksel Pazariva%dnın olunrîu? • ••• • ••• lubu nun Tes\ıkı\e Ba>ır «okak Turlc Şaırı nı degerleniıren bır «••• •••• No S8 de bulunan lokahnde a • ••• \azı^ı%'» kapanmaktadır Tirk Frars z muhtelıt h»çılmıs bu unan bu sergıde bırALMA> TFLE^İ7TONINDA kem ma'ı<emesı a n onaltı^ınçok ı t n ı kabı'wet goze ÇarpBtR TLRK Alrran\a a gıden futbTİ tada ga%et muhım bır davava ban aktadır Bu ku up a\nı zaman Mjnın şehrınde uzun «uredei kacaktır Davanın esası şudur kımımız Hannoverde bu şehda çalı«ma amacı ıçınde Edebıb«rı bulunmakta olan Ibrahın rın muhtehtı ıle karsıla'mi": v e Hukumet Harbı Lmumıden \n* Tnatro Folklor, Sınema A^larhan ad'ı bır Tur» «ılman (egıtıcı v« oğretıcı fılmler), Fo(Bırıncı Cıhan Harbınden) evkar^ılıklı atılan ıkı«!er goll» telev ız\on programlarınd» sık tografçıhk, Resım, Karıkatur v« vel bır Fran«ız denız ın«aat şır22 berabere ka'mıştır «ık gorulmektedır Bu genç oMuzık kollarında çab» «arfet\uncu hem Alman televızvon mektedır programlarırda hem de ba?ı Al man fılmlerınde Almanca k o BtR ORT*OKVITN •••••«•••••••*• • • • • •• • • • • • • •• • •• • • »••• nu^masına ragmen gerek kaoıFOLKLORDA TURT hvetı geek«e s^mpatı u%andDIŞI.NDAKt BAŞARISI m n ı bak mından, Alman anakı Ze tınburnj însan Mermercl Turk ı»çı erının genış ılgısını Ortaokulu Turk Ha k Ovunları çekmı« b ı mmaktadır T ırk ı«Ekıhı bır «uredenberı j u r i dıçılerı ı^lermden bır vatandisin çmda çesıtlı ulkelerde riuzenleAsağıda cınsı, mıktan, rnuhammen bedel ve geçıcı temı«anat v ol ındakı bu başar s nı nen f»stı\ allerde Turkıvevı bana( a ı vazılı bır kalem (konat bezı) maddesının kapalı zarfla o mektedırl°r îbrahım «L>:]an «arula terrsıl etmekteaır îsveç ek>;ılımelerı hızalarındakı gun ve saatlerde vapı'acaktır E han şımdi' e kadar OsvvaH ve Norveçte en ıvı derecelerı ««f ve şar^namesı mesaı saa'lerınde Komısvonda ve t'tanbul York Han Puest Hani Mu1 cr almıs buluran bu oğrencı folkLevazım Âmırlıgınde gorulebıl r Istekhlerın kanunl şekılde Peter Jakob Oswald Ropke adlar ekıbımız, uç vıldanberı ı«tıhazır ıyacakları teklıf mektuplarını ıhale saatınden bır saat lı v on" f ıcılerın hazırıadıgı prog dat ı çocukları calıstıran okul evve ne kadar makbuz karşılığı Komısvon Başkanhğınm verrnmlarda rol almıştır muduru Bedıa Kılıç'ın yonetımelerı Postada gecıken mektuplar kabul edılmez. mınd'", ozelHkle Gazıantep Bı*BİR ROM\VCIMN «MÎLLET M Bedelı G teminatı Thale lı« \an Erzurum, Kon a, SıT 4 P 4 R . A B\GIŞI Cinsl Miktan Lira Krj. Lira Krş. Gunu Saarl lıfke \e Üskup halk ovunlarıyTanınmış kadın romancıları Kanat bezl 5000 Mt 65000 4500 22 9 1965 çarş?.mba la dıkkatı çekmıştır. Orta'ama mızdan Pakıze Başaran şımdıve saat 10 30 16 vaşmia bulunan bu Turk karar vavınlamı; bul ındugu segençlerının başarısı dış başında \ıl»n romanlar ndan 100 kadarı (146fi Basın 16179) • 10463 o\ ulmuştur n «Mı let Yapar» kampan>ası Mühim bır dâvaya bakıiacak Hannover'de berabere kaldık: 22 Ankara Lv. Amirliği ( 3 ) No. lu Saf. Al. Kom. Bşk. lığından: Beatles topluluğu Amerika turnesinde 10 mityon kaıandı S4N FR4NCİSCO (Californıa) ( AP) Oa ıp «ekı ı «açarıvle tan.nan unlu îngılız dot u topl ıl ısu Bea'le ler sek.z Amer kan şehr n c e verdıklerı tem«ıllerde tam 1 mılvon do'âr (10 mılvon l ı n kazardıktar sonra evve'kı Run hav ranlar'nın elınden ancatc bır unutulsa bıle artık gam vemevız demı^tır '3 \as ndakı çarkıcı, yangın merdıvenınden kaçmak «artık hıçbır para sıkıntımız k»lturetıvle kurtulmjşlar ve Lond madı» demekteriır Beatle ler ra ja donmuşlcrdır kızların bayılmalann» ve çıglık Yırmı yaşından kuçuk gençleatmalarına sınırlenmedıklenm, rın ılahları olan Rıngo Starr bılakıs hoşlandıklarını bıldırmek Paul McCartnev, John Lennon tedırler ve George Harrıson otellerımn Dun S«n Francı^cn dakı ıkı onunde kendılerıni gcrmek ıçın tem^ılien bırmde ırmı vakınb ı^pn bınlerce genı, kız \e er dan kuçuk beş kız varalanmışttr k»k havranlarmdan kurtjlmak Hadıse bır çocuğun sahneve fırıçn sekızıncı kattan asagıva alamaM Rıngo njn omuzuna dosan=orle ınmıçler ıkıncı katta kunman ve akabınde sevıreılodurmuşlar pencereden çıkarak nn arasma balıklarra dalma ı vangın merdıvenını ^jllanmı^jz"rıne olmuıtur ladır Temsılde Beatle havranlaı Beatle er ctelın arka kapı= n«ahneve fıstık ıçı doldirulmuş dan bır kam^onla h ı a alanına = navvanlar ve kendıl°rını fırlatgıfnıs'er ve alela^ele uçağa bımı^lar buvuk taskın ık vapmısn»rek Amer kadan avrılmı^larlaraır Polıs kım^enın aeır sudır rette varalarmadıgını ve bavılan bır hamıle kadının ılk yarB " po ı= «Ben havatımd» bö< dım hastane«ne goturulduğunu le *ty sormedım. înşallah bır bıldırmntır Pohsle gençler »radaha gormem» dem.şt r sında bazı onemsız ıtışmeler olPaul McCartnev «övlesine bamuştur şarı kazandık kı, adımız bır gun Uyuyabilmek için uyuyamıyacağım lâfı etmemelidir Uykusuz bir gecede .kendini oyalayabilmek sanıldığı kadar giiç şey değüdir. Hoşunuza giden tatlı bir filmi düşiinmek, gözünün öniinde canlandırmak, sahneleri yeniden yaşamak bu işe yeter ve daha filim bitmeden ııyku bastırır. vuvamıvorum Uvuvamıvorum Uvujamıvorum , Savısız ınsan, geceler bovunca bu sozlerı tekrarlar durur vatağında O yandan o yana donebır turlü gelmez urku Buru tatmamış ın?an yoktur Çunkı kavgılarm aşırı vorgunlukların b tıp tukenmed ğı bır dunvada jaşamaktavız Bunların hepsı d° uykunun düşmanıdırlar 7 3 4 5 6 1 1 2 345 6789 1 1 1 TRT M ~ U• 1 1 J S 1 M U bırebırdır bu ı 5 ı 4ÇIK PENCKRB Yatarien pencerevı »çık bıtakmak ta uykunun jardımci'i ülmak demektır B j japılmadiE takdırde, hıç değılse jatak o c^ası bol bol havalandınlmalı dır Hele bu odada en kuçuk bır çıçek, ja da saksı buljndurmak çok v»n'ış olur Bılmdığı gıbı iııtkıler geceleri oksıjen emerler HEP ATN1 SAATTA İZMİR VALILİGİNDEN Çeşme ılçesının llıca mahallesınde Ozel Idareye aıt tumtık motel, gazmo ve pla: tesıslerının mukavele tarıhınden 28'ŞUB^T 1970 tarıhıne kadar beş yıllık kıravnı 1000 000 lira muhammen bedel uzerınden kapalı rarf ırtırma«ı bır av ıçınde pazarlığa bırakılmıştır HJSUSI kıra şartname^ı her gun me'aı »aatlerınde 1 Daım Komısvon kalemınde ve tzmır l«tanbul ve Ankara Özel tdare Mudurluklerınde gorulebılır î«teklılerın 43750 lıralı* muvakkat temırat mukabılı barka makbuzu veva f emınat mektubu ve luzumlu dığer b^lgelerı ıle bırlıkte ha'tanm perşembe gunlen saat 11 de Hukume* Konağındakı Mahsus Odasında toplantı halınde bulunan ll Daım Kom«vo>j Baskanhğ na muracaatlan ı an olun ır (Basın 1 9İ36 Ancak sebebl gerçekten bır hastalığa dayanan devamlı uykusuzluklar bır yân» bırakılır«a hıç bır uykusuzluk yoktur kı basıt, kolay tedbirlerlt geçnıesın Bu tedbırleın baş nda «l vııvamıvacajım» sozunu unutmak akı'dan çıkarmak gelır «tTHyamıyacagım» ded »çe uy^yamız insan Cjku k»çınn»k içın Yatma iaatının uykud» bj\uk bır rolu vardır Her «k<am 22 21 te jatmak, vataoılmek kolay bır ı? olmıyabılır am» u\k ı \u tedırgın etmemek ıçın huır n a arlanması gerekır V ÜCÜDUN GEVŞEMESt Vueut gergin ka'dıkça keniı 1 Savssta havadan vere mm« aracı ıle çalışma mesleğınd* uzman olmu$ kışı. 2 «Vucudunıi ortadan kaldır!» anlamına karma bır emır, zaman parçalanndan 3 Istanbul Radyosunda sarkı sojliyen kıdemlı hanım okuyuculanmızdan bın, nota. 4 cKendısın» ı ave parça kabul etmek suretıvle» anlamıra ıkı soz 5 Bır çoğul takısı, Fırat nehrı uzennde kjr" ııi9)i hazırlandıgımız buyuk barajın jerı ve adı 6 tdare bo« lumlerımızden, kuçuk çocuklann kopeklere verdıklen adlardan. 7 Guney Amerıkadakı devletlerdea bırının başkentı, kış bahçesi. 8 «Çok mukemmel lât^f'•^ mânasına uç soz 9 öteki dunyaya goçmu» eskı Şehır Tıyatrosu erkek artıstlerınden b ı n YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Yunanıstamn en tanınmı» hmanının halkı (çoğul) 2 «Bı. rının nezrettığl şeyı ele geçınp Uvkusuzluk bır hastalık değüdir. Bırçok telâfı çarelen vardır. Sıcak bır banvo, açık pencera ve sukune kabul eden. karşıhğı ıkı »oz 3 Gemılere gecelerı yol gosteren h4venci gcyler dujunmek çok zamaa en mdsnla uvkıuiızhik hallerinin onnne geçebılır nka «raç, Ingılterenın eskı denenmıs Başbakanlarından (adı bızd« ıvkuja bırakmaz Gevseme en kestırme çaresı oyalama ola derece'ık bır banjo sogum«ma soylendığı gıbı yazılmıştır) 4 ı n basıt bır çaresı vardır Sert bıhr Uvkusuz bır gecede kendı sı içın vakıt Takıt sıcak »u ek : , Bır olayı k»robır vatakta jatmak Hatt» Şı kendını ovalamak lanıldığı ka lemek sartıyl» mukemmel bır S T ' 2 3 4 5 6 7 8 9 ' rıı*,va"n"'".e"b"e'b" 'enının altına bır taht» koymsk iTTTTTTTTTri dar guç şey değüdir Hoşunuz» uvku ilâcı yerınt geçebılır. Ra ~ esann •l«ha da ıjı olur hatladığınızı dujar duvmaz çı j gtden, tatlı bır lılml duşunmek tasıyan madda. Ilk gunler bıraz rahatııı bıle gozunjn onund» eanl«ndırm»k, kıp doğru yatağ» gıtmelıdır Ban j 5 Bızda g ı i . ne? doâmasını et*e katUnmav» değer Çunku sahneleri bır bır, yeniden yas« yo iuvunt lkl kajık denı% tızu j katmtk t»sınni arttınr • tânf eden kelimak cn ufak teferruata kadcr bovle §*rt bır vttaktı eklemler ^J melerden bıri, hatırİRmart ealısmık bu i;e y« ÇtNLlLERİN tLACI vumu*ak ııltelerdekınden çok j çağırma vaıta larından 6 BHz»n bir mesel» zıhne takıdaht laıla, çok daht çabuk ra ter D.ha fllra bitmeden uvku bastınr Onnku buimı «mn Kumarda, oyua hat ar lır, bır turlu ıkıldan çıkmaz, uy hKİIedllml; «eKll cularm paralaÎYİ BİR BANYO ku tutmtz ınjsnın gozu Çınhler HLM r nı vutarak, ıkı gozu başka ba«ka boyîe zamanlırda baldır kemıkKımi vakıt butun bumala taraflara bakanın yarısı 7 «Asık F»k«t jalnız vucudun gevşelennden bırısının t»m dıx »ltına suratlı beygır» mânasına ikı soz. nesı de vetmez Bssın içı de ra ugrssmıyıcık kadar yorgun du gelen vennı tırnaklı oğraıyı si8 «Doner harekette bulunan b t hatltmahdır Bunun en kolav ser inıın Boyle aks.ml.rd. 35 hklıyorlır ley t.ıın» Tur'ı «nlamına lki s o lu bir emır 9 Herhangı bır kuII rul mensubu, bir kadın adı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog