Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT CÜMHT3RÎYET 3 Eylul 1965 Şehirde ve Yurtta Şehirde Şehirde ve SEGİM Etrüsk, Kadeş ve Sus gemileri yenileştiriliyor Demzyolları Işletmesı, bır araba vapuru, 23 jolcj gemisı ve ıki tankerden muteşekkıl 112 bın 643 gros toniuk fılosunu verım'ı hale getırmeye karar vermıstır. Bn maksatla daha önce «Samsun» ve «tskenderun» gemileri Holânda'da, «Marakas» ve «Tırhan» gemileri Öldüğü sanılan kız otelde yakalandı Ahlâk pohsı dun gece sabaha karşı Boğazda fuhu? yuvası hahne gelen bır otelı daha basmıştır. Polisin bastığı GıHa otehnde 6 kadın yakalanmıştu. Yaşları 16 ıle 18 olan kadınların burada devamlı şekılde alıkonuldukları ve fuhsa teşvık edıldıkleri ortaya çıkarılmşıtır. ALT1 AT SONRA îstanbul polisinm bır cinayete kurban gıtmış. clma«ı ihtımalı uzerinde durduğu 16 yasmdakı N. A. adında bır kız da baskın sırasına ikıncı kat odaların bırındeki gardrobun ıçirtden çıkarılmıştır. Yan çıplak bır halde elan N. A. polıse şu bPgivi vermistir' «Evden 6 av önce avrıldım. Almanysya gidecektirn. Gidemeyince hnraya düstüm. Beni bırakmadılar. Polis beni anyormnç. Şimdi ne yapacafım.» demiştir. 16 yaşındaki N. A. hastaneye gotüruleoeğı sırada kendıni otomobilden atmaga tesebbus etmıstir. Polıs otel bas kınmdan baçka Bevoğlu boige«ınde ıkı randevuevını daha ba* mıştır. Bu baskınlarda da 7 kadın yakalanmıştır. Haliç Terganesinde yenilestırılmistır. Halen «Sus» g < misi Caraiıltında, «Kade» Haliçte, «Etrüsk» tstıme Tersanesinde onarılmaktadir. Kömör kazanları mazot kazanı haline çe\rı1ecek olan bu gemıler modern bır hale getirilecektir. Işletnıe nın elinde buiunan yolcu gemılerinden dordü Marmara, dordu Karadeniz, yedisi Akdeniz hattında çalışraaktadır. Fı'nnun en e=kı gemisı 57 yaşında bulunan «Tarı» \?puru. en yenı genv'sı ı«e bu yu hızmete gıren «Yak1* I» tankeridır. T>naj ve bujukluk ıtıban;'e 8 8''9 gros ton 144 metre boyundakı «Karadeniz> başta gelmektedır. Yolcu taşıma bakım.ndan 1273 kışılık «Ankara» gemisı başta bulunmaktadır. «Karadeniz» aynca, 19 rnıl suratıyle îştetmenın en çok j ol alan gemısıdır. 19 740 gros ton tutarında Aksu, Erzurura, Guneysu gemilen hurdava çıkmıs, Tarsus gemısı ıse Bogazda yanarak Denızyo'lannın kadrosundan çıkmıstır Bugun verım lılıklerini kavbettıklerı ıçin işletme masraflan fazla ve bu juzden ıdareve yuk olan ban gemılerın kadro dışı bırakılmaları duşünulmektedır. Bir kısmı tersanelerde bağlı olan bu gemıler şunlardır: 5 235 gros toniuk «Adana> ve «îstanbult, 1629 gros toniuk «Bandırma» ve «Uludağ» ıle 1138 gros tonluk «Başan» tankeridır öte yandan Isletme, gelecek yıl, Türkive Ynnanistan ve ttalya ara«ında çaiısacak olan «Trova» feribota ile venı \e modern bir gemi kazanmış olaeaktır. Alıııaııyaılaıı gelıııeyeıı ııı elitııplardaKi esrar nihayet rii/iilılii Mustafa DAVRAN Almanyadan yurdumuza, mektup zarfı içmde para yollarlar Bazan karbon kâğıdı srasına, bazan da ikj fotoğraf arasına kovaılar. Boylece paralar gozukmez zarfın dışmdan. Bu mektuplar ara sıra kavbolur. Âdı mektup oldukları ıçın kayıtları yapılmaz Giriş, çıkışları, sajıları bellı değıldır. Hiç kıın se kavıplardan mesul tutulama?. Zarf ıcıtrie para alacak olsn da şı kâyette bulunamaz. Zira o da, ka nun dışı hareket etrmş.tır. Saban Sengül'ün ke>fl yerinde idi. Tophane Rıhlım Posta hanesi Naklive Mııdurluğunde cslışı>ordu. Aylık geltri nldukça i>i idi. 950 lira. Ayrı ra memleketinden de bir akarı vardi, sovlenenlcre eor». E\li. Kadıkoyde oturuvordu. Simdi. kârlı, zararsız bir İJ daha bulrnuştu. Sefere çıktığı f I^taııhııl Adana posta sefer lerinde, gezici posta memuru idi. tçinde para >ollanan zarf t ları yok edivordu. Mektubu ^ kavıp olanlar şikâyet edemi>ordu nasılsa. Geliri daha da , nrtıvordu. Anla^an çıkmazdı. İçi rahat, ke>fi yerinde idi. l'c avdan b»rı çıkâ%p!ler artmı? %> tı Kayıp o an mektuplar. Fakat kımse parasının ka\'p olduğundan bah'etmıjor, sadece mektubum kayıp oldu dıyordu. Şuphelenen PTT ldarecılen, haıekete V geçtıler Üç ay suren araştırma « lardan sonra şupheler Îstanbul Adana yolu uzerinde toplandı Te *. saduf bu ya' Mektuplar hep Sa * han Sengül'ün çahşma gunlerın, de yok o'uyordu. Ama bütün bunları ispat etmek gerekjyordu tstanbul Adana posta vagcnuna. o gun blr rrektup krndu sessızce Almanvadan gelmış gıbı gostenlmışti Tren yo la çıktı Tren. Eskişchir Kutabva, arasında ynl alıvnrdu Saban Seneul. mutad faalivetine sec misti. Arkadaşı u>u>ordu her feyden habersiz. Diğer zarflar arasından aradığını buldu Şengul. Daha doğrusu atilan »emi. Sessizce zarfın içinde bulunan paraı ı cehine indirdi. Zarf pencereden atılarak ruzgâra karısıp ka\ıp oldu, gitti. Kutah>a ista'vonunda âni hir ba«kın yapıldı. Her şev ters gjdiyordn bııçün. Cehinden numaraları alınmış para lar çıkmıştı. Suçu sâbitti. Daha onre hiç para çalmadtğını Iddia edivordu. Trvklf edilmijti. Fakat mekrup sahipleri paralarınm çalındığiDi sikâ >et etmerlerae. kendisine haska bir suç \*üklenemezdi. Kütah>a'dan Eskişehire ^ollandı. Burada muhakeme edılecek, adaletin tecellisini beklıjekti. gj i BIÇAKLA YAR\LADI Zekiye Özcan admda, Karagümriikte oturan 32 yaşındaki bir kadın kızının kaçınlmaiı yuründen komsusu Huseyin Dinge'yi bıçakla kalbinden ve »ırtından yaralamıştır. Resimde, Adli>e>e verilen Zekiye föriilmektedir üçük pa r t l l e r c 'en bırırün ll Merkezınde parthler oturmuşiar, on seçunlerin snnuçUrı ve kontenjan adavları ıızennrie sohbet eaıvorlardı . Sa'ona sactarı hsfıf dokulmuş gu kaşlı, el'ı ellbeş \aşlarında tpnı.z gıyım lı bi' bev girdı . Partılılerden b'ıı «Ooo Mehme» ab c m nee eıdesın, hiç gozulonedın''» dıjerek a>ağa kalktı ve boynuna sarıld fonra. orada bulunanlara tamştır dı «Benım çok sevdığım. muhterem abimız Avukat Mehmet Yavuz » Kısa bır hoş beşden sonra, konuşmalar şu şekılde devarfl ettı. Boynuna sarılan partılı, İki cıy önce başvursaydınız teşkilât kurar sizi seçtirirdik «Ne konuşacaktın abi, bızıra yapabilecefrımız bır şeyse yapalım1"» «Sev a jecek'im Eçer E zıncan adayın'Z >ok=a ben tdıibım Bıhrsınız ben Erzıncanlıvım Benı oralaıda IM tanırlar Uzun vıiıar orada çahştım, sonra buraya tıakleîtun » K ka!d:Iar onlara karşı esaslı mücadeıe açardık » Kıymetli abimiz Bır aıger partılı «Siz uzmeyın kendm zı önumuzde Senato seçım len var. tnşallah ozaman senator olursunuz namuslu kışılere teşk lâtım'zın kapıları daıma açıkf.k • Son gelen «lnanın sozierıme, ne Yaa çok ıjı olu'du sbı a parada ne sandalyede gozüm var ma hızmı Ezıncanda tefkılâtımız Zaten seçüsevdım alacağım bü\ok Bundan bır ıki ay evvel bıze tun odenekleıi fgkır fukaraya dabaşvursaydın nekadar ıyı olur eıtacaktım. Amacım vatana milledu Sızın gıbı kıjinetli bır abımızi te hızmet etmek • ka^anırdık » B'r dığprı «Tabıı ondan hiç pup «Havro'a abi, nasıl oldu buB'r paıtılı soze karıştı «Evvelce hemız vok» raara uğradın''» basvuravdınız, orada teşkilât kuYcnı gelen, «Zatcn Sayuı Genel Son gelen «Bılırsm «ız:n partı rardık Mılletvekıllıgını de kaza Bsskan Alpaslan Turkeş ne dı\or» nıze kalben nekadar yakınımdi" nırdınız Çok yazık oldu • Aslolan ahlâk! kuvvet ve birlıkSoyle bır uğruyayun dedım tl Yeni gelen «vah vah» ha'bukı tır« Bııgtın memleketımızın ıçıne 1 Başkanı yok mu?» benım oralarda çevrem çok kuv f jştuğu buhranın e?as sebebi «h «Ne o abi yoksa partımıze •vethdır Butun akrabalanm oraâk voklugudur. Ferden ahlâklı kajdolmağa mı gfldın"» da polıtıkavla uğraşırlar. Teyze o madan ahlâklıların işbaşına ;eç Bu arada, partıli yazıcıya ses ve halazadelerım orada Y.T.F >T mesi imkânı sağlanmadan, yurdu gore muzun mesut bır ülke olmasına lenır «Oğlum Mehmet b^r gınş kurmusjlardı. Duyduğuma beyannamesı getir» yeni gelen he şımdı A P. ye geçmişler. Ben aday ımkân j ok » lığunı koyabıleydun, onları da bı Ayağa kalktı «Bana musaade emen atıhr» «Yok, yok istemez. Ben yalnız z,m teşkılâta ahrdık. Erzıncanda fendım» dedı. Ve elıyle bi temenBaşkanla konuşmak için geldim > Simdı A P. ve C.H.P. adayları boş nah çakarak salondan çıktı. Üzmeyin kendinizi Uzaklardan geldim çok çok selâm getirdim Turgutln Şaban BASKIN M KADINLAR •••••••••«M Röportaj : Neyyire Koç Potitika kadın ruhuna aykın bir dişi işi idarosi ıüınlerı cıcı bıcı ıle renk renk cemıyet kadın» dısı gozu ıle h» Dr. Vahide Erdojfan ırnk «eramıkten ışıldayan bu kıvor Memleket ıriaresı bır dıt.ğınde Neşıde Baykara bana şı ı=ı npffildır hovle bır yerde Turkıvevı meaçıkça, knrkunun golgesını seErkeSın kendı c unda hiç bır rak eden vabancı ıçın bır «çey» zmlemedrn etki'inı kabul etmıvor: dı bu Ama yıne bu Turkıve'de. O'.umu kuîlanmıvorum dı Eşımın te^ırınde kalacak ol \ açantnının çenberınrien ote=ıvor, acaha her ov veren nevp, sam ov kııllanırriım, dı>or: nı bılemıven mılvonlar ve mılrıçın verdığını bılijor mu? Ne Ama, \ıne de kadının, pohtıka vonlarc» kadın vardı Bu da bıkadın var kı hiç birsey anlama da v e merhleket ıdaresınd* jf»T 7im ıçın buyuk, çok buyuk bır dan yapıvor bu iiij alacak kadar erkegın ıtişîhe 're • şev» dı. Knrkunun golgeçını se?ın e toplumun dışı ayrımına karîi Vahide Erdoğan, kendı devımeden, dnorum, çunki bu konu knvabıleceğınde umutlu gorun mı ıle, bır cumhunyet çocuğu vu konuşmak ıstedıjım bır çok mııvnr Kendıni b:!dı bılelı Turk kadıkadın bu golgeden kaçtı nının ov verdığını gormuş OBu cemııet kadına disi gözü «Politika çok soğuk• unu, ha«ta olsa bile, kullanıİle baktıkça... kanlılık îstiyen bir iş, ' or «çunku. çok partılı rejımın Bavkara kad'.nlarm polıtıka^a rievamını lstıyor» Bu gunku n uzakhğını erkekler.n riavranışm kadınsa heyecanh u r k cemıvetınde oy hakkı verıl d a b u U; y o r " memı«. olsa. kadının onu kendısı Kadın erkek tarafırdan ıti bir mahluk.» nın alacaiına» ınanıyor Turk lnor. onun ıçın çekınnor, rîıDelı bır ruzgârın tozu riuna 'oplumunda. kadının bır doktor yor. Yıne dıştan gelen etk^er ra kattıîı bır gune rastlamıştı. kadın gıbı davranscağını hayâl vuzunden, kadının memleket ı Tatlıktakı buluşmamız. Bız, edıv or dare=mde tutunabıleceğını akh genç bır kaaın doktorla bır kaGerç rioktor, kadınla erkek kesmı>or d*n gazetecı ne bu ruzgarı, ne Kadın sebatlı mahluktur, dı denın, ne modajı, hajır... seçı ardsında hiç hır fark sormuyor v or, her sahava gırdı ama, bu mı ve po'ıtıkavı koruşuyorduk ama memleket ıdâresı gıhı çetın bır ışın kariınm fızvolojısme uvnariıgı kani'inda Meclıste kadın »7İıgını bır sevr e mesele«ı nlarak kshul edıv or O halrie kadının pohtıka' a karşı kavıtsızlıgını da bunda bu luyorsunuz' dıvorum. Bence pohtıka buyuk soSukkanlıhk ı^tıven hır meslek kadının mızacına avkın Kadın çok hevecsnh hır mahluk Doktor Erdofan «Turk kadırının ov hakkını koruduğuna» ınanıvor «Koçe bucakfa »vnı par tne ov vermemek ıçın kocaları ılf mucad»le »rien ksrlınlar» ROT müş. Görduju kadannı «koruma» ya yetpr savıvo'Neşıde Baykara yazarımızla Doğuda eşkıyaların soyduen İumhuriyeie vatandaş anlatıyor mektuplar Bendeniz Ankarada bir bankada dıier ki beni o snda amcam gıbı müstahdem clarak çalışmaktayım, dovmedıler, takat ne var ki. \asenelık iznimi alarak memleke kıt ak?am oluyor çırıl çıplak ve tim olan Ksrs'a bağlı Sankamıs aç susuz vazıvette tırıl tırıl tıtnkazasınm Karakurut nahiyesi Ba ynrum. Tekrar yalvardım, benım lıklı köyüne gittim. Oradan da 23 de elım avağım bağh, reı^lerin'n seneden beri hasretini çektiğim, bır işaretıyle bir başka haydut ba ablamı gormek için Ağrmın Tu na gel seni aşağı dereve gtitürece tak kazasınm BURCO köyüne gıt ğım dedi, avağım! açm dereve mi tim, bu köye amcam ile bpraber yoruz, yolda «yahu beni neeye beygirlere binerek gittık. Ablamı goturüyorstm», Allahını kıtabını gdrdüm hasrethğunizi bir nebze seversen ben zaten o'dum eğ»r vu dahi ol«a birkaç gun içinde gider racaksan vur dg kurtulavım ded'k. îznim bitmesine kısa zaman dım Sen gel şimdi senı termz'.ıye kaldığı için fazla kalamazdım ve ceaım dıyor havdut, i^ ı pekıyı ben nıhayet dondük, dönüşümüzde yo soğuktan dondum. açhktan za'en lumuz o'an Eleskirt'in Koş Oğlu oldum, sıgarasız zaten bitiyorum dağlarından köyümuze doğru yol Bari vur hiç olmazsa bir an önce ahyorduk, yolda bir adam yolun • u azaptan kurtulurum diyorum, b kenanna oturmuşru b.z iki atlı ya gene boyuna dereye aşağı iniyonından geçtık yokus indiğirniz i ruz Nihayet ağaçların en sık bır çin atlar yorulmasm dıye inmi? yerinde durduk, beni orada oturt terkimize almıştık. Adam benden tu bır 5igara verdi saat 6 da bırs bir sigara ırtedi ben de verdim, kacBğını vâdetti. Fakat saat 6 yı tam bu sırada ağaçlar arasından çoktan geçti, ben de konııçacak uç adam daha çıkıp sılâhlarını dahi takat kalmamıştı. B rden be tam bıze doğru çevirmişler (kıpır ni Ankarada gorsen ne yaparsın damayın yakarız, eller yukarO de dıye sordu, elim bağlı ayağım ge diler. Bız bu hal karşısında şaşır ne bağlandı, elinde emniyeti aç:k dık kanunız kurudu, zıra boyle tahanca ne yaparsın boyle bir dubır vaka ile simdiye kadar karşı nımda, bence hiçden bajka. laşmamıştık. Ister istemez elleriBen de dedim ki »eni Ankarada mızi yukan kaldırdık. Bızi öyle gorsem ne yapacağım hiç bir şey, bir soydular ki; sırtunızda kilotu elimden gelirse sans yardvm edemuzdan başka hiç bir şeyimiz kal rim dedım. Bu sozümun onunl» madı. Amcamın elinden kırbacı alav etme mahiyetinde olduğunu al'p yüzune gözüne velbâsıl rast anladı ki bana sille tokat ptmagele yerlerine vurmaya ba?ladı ya başladı. hülâsa ben de amcam lar öyle bir an geldi ki amcamın gibi bır dayak yedım ve çekti git ağzı bumu kan ile doldu. Bana ti. Elım syagım bağlı kurdun eagelince ellerim yukanda azıcık navarın dolu olduğu bir yerde k»l kıpırdasam kurşunun belki elli dun bu vazıyette. Nıhayet uğra»a tanesini birden yiyip oraya uza uğraşa bir avgğımı Ipten çıkarnacağun, beş çocuğum dışarda ba dım. doğru elım bağlı olduğu halkımsız kimsesiz kalacak, bunu dü de amcaml bağladıklan yere, oraşünüp kıpırdıyamıyorum. Amca da amcam hâlâ bağh idi, Benım mın durumuna bakınca, her ş,eyi, elimdeki ipleri dişleri ile çozdü hattâ kendimi bile düsünmeyi u ben de onu çozdüm. Bu arada hay nutuyor bu alcaklann alçakça ha dutlar atlarımızı elbıselerımizi ve reketlerini bastırıp dördünü bir benim 510, amcamın 67,5 lirasını den gebertmek istiyorum. Fakat da alıp kayboldular. Biz de sabane yazık kı gene ellerim yukanda. ha doğru ancak gelebildık ve duZaten bidayette bile yanımızda rumu o mevkiin jandarma karabir çakı veya benzeri bir âlet da koluna bildirdık, amcamla jandar hi yoktu, olsaydı belki ilk anlar malar •tâkipteler, ben çekip Anda kendimizi rmidafaa ederdık. karaya vazifeme geldim. Durumun Hulâsa amcamın gövdesi simsiyah netıcesi henüî meçhul. tnsaallah ağzı, burnu kan içinde elıni ayağı ilgıli mâkamlar bunlan bulup ınm bağladılar bu vetmiyormus gı tikamımızı alırlar. Ve bu halin bi bir de ağaca bağladılar. Sıra ba boyle o'acağına errinim inanıyona geldı: B«n bu ksrektersiz adam rum. Hâdıse 23. temmuz. 1965 talara yalvardım yakardım o anda rihinde o1muçtur. bana bir |ey yapmadılar. Durumu tsml mahrnz bir okuyucu mu anîattım, blraz merhamete gel V Trafik Müdürlüğünden bir rica Îstanbul Vilâyett Trafik Koroisvonunca alınmış olan Bağdat Cad desıni motosiklet kullanan vatandaşlara gezmeği vasak eden kararnameye istınaden, vazifeli polıs memuru, ış yerımden Suadıye Aycıi sokağındakı evıme akşam saat 19 da donerken ceza kesmiş bulunuyorlar Ben gezmıyor evıme vaktınde donmeyi arzuluyordum 1 Suad'.vede o^uran btr şah sa Kayişdağı yolunu gtizergah olarak gostermek herhalde motosiklet kullanmak mecburiyetlnde olan vstandaşa reva gdrülmese gerektır 2 Kayışdağı asfaltırun dar, bozulc, bilumum vasıtlara serbest oluşundan sıkışık trafığı sebebıyle: koruyucu cidan olmıyan bi« motorlu v&sıta sahiplenni ölüme biraz daha ysklaştırmavı temin etmektır 3 Bağdat Caddeslni yalna kapltal sahibl muavyen blr zümreye tahsis etmenın ve hatta uusulsüz trafığıne goz yummak hangı gayeye hizmettlr. Misftl: Yolun ber ıki yarunın park olarak kullanılması. Tatbık edılmeğe çalışılan bu ka rarın hangi demokratık düşuncenın mahsulı! olduğunu bır vataadaş olarak sormak İstiyorum? özdemir GÜNERÎ Sıudiye Aycd Sokak No: 11 Erenköy tst. E z: Belediyenin cevabı E Gazetenizin 18.8.1965 tarihli E nüshasında çıkan «Emirgan Ko E ruiunun durnmu» baçlıklı razı E ilpliler tarafından incelenmiştir; E «Emirıran konısu dahilindeki Fı^tıklı, Sedirli ve Haynzbaşı kır = kahvesi ve büfclerinin nisan ayı • içersinde ihâleleri Tapümış olup, = yalnız Havuzbaşı toc kahvesi ve E E büfesi müstecir ahdesine 3 »y müddetle kiralaıunış, diğerlert ~ nin Ihalelerine Istirak eden ol E E mamıstu Bahse konu. kır kahvesine ait E mukavele 1.8.1965 tarihinde hita E ma ermiştir. E Müstecir aktin nzatılmasını ta ~ lep etmişse de şartnameye göre E bu talebinüı hitam tarihinden bir E av önce yapılması lcab ettigi hal E de möracaat tnüdürlüğümnze 27.7.1965 tarihinde intikal ttml* E tir. E E.tasen, müstecir jartnameye ~ avkın hareket ederek Konı Sef E lijinl mü?kül durumlara sokmu? E TP hakkında cezal takibat tatbik S rdilmis olmasına rağroen bu daE nımıınu kira mnddetinin sonuna kadar israrla devam ettirdiği mö «ahade pdildiğinden eerek Park E ve Bahçeler Madiirlüğü gerekse Mndıirlüğumüzce müddetin uzatılması aTgun gSrülmeverek müs tecir mezkür Terl en kısa zanjand» fahlive etmesi tebliS edflmistlr.» Yazıvor mısa'ya Ege'nın sıvasî sıklet merkezi dıvorlar. Bu, deyim ne kadar doğnıdur. bunu pek bilmıyonız Bilinen bir ?ey varsa, o da Manisanın halledilmemis bir çok meselelerin merkezi oldugudur Hal. böv'.eyken 15 yıllık demok ra«i denemesinde Manısa. maalesef bir imarethane kszanı olmaktan kur*aramamıs kendini. ge'en h'r kepçe batırmış. Eeçen bır kep çe Yrhn do'rt mevsiminrîe ı<s ıslemek ınn selıp. alın terı dokıip be; on kurus kazanıp mernleketle rıne donen tasralı isci kardeşlerimıze can minnet Fakat dort vtldan. Dört yıla ov dpvşirmeğe Kelen vabancı lara ne diyelim? Manisa bir dertler, halledılmesi lSzım gelen bir srürü me«eleler di vari'îır Manisanın bu vukünii ca nı eönülden çekebilenler ancıtk kendi bz evlâtlarıdır. Diger 111erden eelenler »nlsr mı Manisaluım derHıni' Mısal rri istivorEunuz' Anlatalııtı 19«1 secımlermden önce mey danls'Ha alaMMıcine* Uzaklardan geldimmm. çok selâm cetirdimmm... Hıye bagıranlar rinrt vıl icpr'inde Manisava n» eetirmislerdir' Kts ortasında 50 kuruşa tutun sstılırken bu *elâmcılar nerede idıler** Ve simdı R lirs'ık nota^a karaborsa ej0 derinin eünden vatandasm eline 200 pape'e eererken «plâm mplsvkeleri ne vanıvorlar'' rVaklprdan epldimmm. eok «p'ârn gpfirHimmm • r i »mm* Msmss hpp HM uraklarf'an eelenlerin hannaSı mı olscak' Sımdı ^îapısalI secmen Hprin de rin düsiınüynr Yahannlar mı, yerliler mi' dive ve belki de bunun icin kopuvor partilerrîe verli vahancı mücadelesi Seçmen hakh olarak Mani«a'va tran^fer olanlar »raba kondi memleketinde nlcln ndaylıklarını knvamnor. kovmaMir. dıve riiisıinıip. bu «snnıva cevap'ar arıyor B'r 7amanlar kahinenin varısını ^Tanisahlar teikıl çttıei halde maale"=ef bu vabancıhV rluveu=ıın dan Manisava va5 kıtlıemda bır tenpke vag dahi vermeden sıva=î devirlerinı tamamladıklan daha ıınutulmadı Bu «ecimde de vahan pı'snn «avılan kabarık Manissria Tranrfer kadrnvla vıllaroV verin de savan Mani«a'vs hir Hört vıl daha •avHırmak ts+pmivenler miıcadple havrajını acmıslarHır. VP «İTidi «eınen v^tandas Manisanın dâvalartna candan sanlacak k»ndi e\iâf'arını df«teklemek cahasını Bosterrnektedir Buna karsı ! k transfprlorinde barı kişüeri ova Hamlarında •op'antılar vacarak kerıdi istıkamptlprindp mucadelev hızlandtrrmslardır lTzak1ardan geldimm, selâm eprirdimmm. Vatardaş hak'ı nlarak hasıvor naravı: Eh. be. Selâm karın dojurmuvor, sen dort yılda Manisa'va ne getirdin ki onümuzdeki dort vılda ne eerireteksin.. ' , { £ '4 'f. • • * • w Transfer hızlondı İ Unkapanındaki | kömür deposu | kaldırıldı Beyannameli istihkak sahiplerinden 36 bin 955 aileye 37.939 ton serbest olarak 9017 aileye 4508 ton kok kömürü 19651966 teshin «ezo nu tevziatından tesüm edılmistir Hâlen depo ve gazhanede 77 000 *"n kok kömuni bulunmakla beraber, Havza'dan muntazaman sev .viyata devam edılmektedir. Öte yandan, Belediyenin Ataturk kö'priisü başında yaptırmak ta olduğu yeraltı geçidi dolavısıy ' e Komür SaÜ5 ve Tevzi Muesse sesinın Unkapanı Depojnınun ksl dınlması gerekmiştir. Bu bakımdan, müessesenin Istanbul Satış Bürosuna para yatırarak kömur almakta olan istıhkak sahiplerinin kömürleri, 6 91965 pazarte=ı gunünden itıbaren sıra ile, oturduklan yere en yakm olan depo ">e gazhaneden tesiim edilecektır Ayrıca depolarda fazla miktarda çeşıtli cins hnyit kömürleri bu'unmaktadır. Bu arada, havalar bozmadan apartman sahiplerinın istıhkaklarını almalarmm uygun olacağını söyleyen ilgililer, «lınyit komürü stoklama ve muhafaza sı broşıirünün» basıldığım isteyen vatandaşların bundan yararlanabı leceklenni açıklamışlardır. Rvlul 3 • CfmRzivptpvvp) 7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I ••••••••••••••••••••••••• îstanbul Vakıflar Başmüdürlügünden SAT1LIK GAYKİME\Rl LLER Hısse Kaıan Zeytınburnu Mahalleti Kazlıçeıme Sokaî, Demırhane cad. ve cami sokak Aydınlık Tetık ve Ftızei Samatya Akarcası Halıcılar koşku Kuk» Davutpaşa Ca1. E.E. El. 2 4 6 21 23 Te. TaJ. 78 43 Ad». Pır. 9 Cinsi Arsa Mik. Tamaraı Mahammen Bedeli M.2sı Lr. K r . 43 27 13413 Î0 Muıakkat Teminatı Lr. Kr 1006 0 . 7S4 B;ikt«j Fatıh » • Ortakby Dervıı Ali K. M. Pasa Molla Çeref Nevbıhar 65 2531 1203 15 9 8 Ahşap ev 5/8 Arsa » 3/4 1024 3072 160 320 244.00 92 32 222 00 73 26 77.66 86 13 143 00 12743.75 12428 40 11136 40 5590 50 5177 33 4019 40 3587^0 955 ln Bir öğrettnen okulu için yardım istiyor 27 jıldır llkokul oğretmenı olarak çaasıyorum. B'jnun sırm; iki yılı tek öğretmenli köy okullarında, geri kalam da taın teşkılâth kasaba okullarında geçti. Bu defa Zonguldak'ın merkez nahıyelerinden kesif bir isçi kıtlesınin meskun bulundugu Kozlu'nun îhsaniye semtinde bir llkokul yaptmlmış ve adına Cengiz Topel İlkokulu adı verilmiştir. Şimdi adj geçen ckula mudur olarak atanmış bulunmaktayım. (600 700) öğrencısi bulunan okulumuzda, yeni açılması dolayısiyle, tekbır dtrs aracı mevcut değildır v« bugun de buna maddeten imkân da yoktur. Bu bakımdan (Cumhurıyete Mektuplar) bölününuzde biılere de bir yer ayırabılir mısiniz? Okulumun adını değerli okurlarınıza duyurmak ve mümkün olan ders aracı (ayni veya nakti) sağlamak yoluyla aracıhğmızı kabul buvarur musunuz? Muhterem gazetenizin 27 yıl ve daha önce<ır.denberi memleket çapında, her alanda oldufu gibı, kültür clanında da bır cok faydalar sajlamakta olduğunuzu günlük vayınlarınızdan öğrenmekteyiz. Bizler» de bu yoldı müzahuolacağın zdan emın bulunmaktayız. Rasim ÜNLÜ Merkez Cengiz Topel ÎLkokulu Müdürü 18 1 36 1 Mü. 10 10/1 932 n 835 2 , 419 20 1982 1814 2914 1349 13 33 46 » 1/3 12 18 388 3 " 301 4fı 269 0b Zeytinburnu Merkez Efendı Fatih Bejceğız 13 S 27 25 5O'l 25 27 7 8 Kaiecı çıkmımarı ve Arap Ismaıl çık. zı Saray önü (tdare) Gultekın » 4/8 • BeslktM Haeı Hamza Ort»k8y n 25 1298 32 « Ahsap e» 2/8 ArM 92 00 5î 10 3463 13 1793 70 açık 259 75 132 28 40 65 58 Isteklılerin aynı gun ve saatten önce ikametgâh llmuhaberleri Nufus cuzdanı ve temınat makbuzu ıle bırlıkte •nısvona ve daha fazla malumat almak ısteyenlenn Emlâk ve Gelırler Mudurluğune muracaatlan ılâr, olunur. V E I 5 26ıU.13|15.S3|lgJ9|20J4j 3.39 |!P.4a| 5 J 3 | 91J|12.00| 135| 8 5* (Basın Yukarıda adresi r a z ı b j<uluyle latılacakür. Gayrimenkuller 10 9 1965 C u m a g u n u saat (15) de B a ş m u d u ı l u ğ u m u z ıhale K o m ı s y o n u n d a arttırma mezkür Ko• 15580) 10463 FllinilHllllllllllllliilllHUIlllllllUIIllllllHIIIIUUUlUUlUIUIIlIUllllllUUliimilUlUUlUUIllilllUiailiUlllllil^ UHIIU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog