Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

3 Eylul 1T5 TTMHURÎYET AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABÎRLERİMIZ 8AHİFE ÜÇ Hint Pakistan çatışması genişliyor Pakistan tankları Keşmirde Hindistan mevzilerine girdi Yenl Delhi, (a.aA.P. • Radyolar ) Hint mevrilertnin 8 Ulo Tito Nâsır görüşmeleri başladı SovyetMısır ortak bildirisi yayınlandı BELGRAD, (a.a.) ngoslavya'yı resmen ziyaret eden Baskan Nâsır ile Maresal Tito arasında göriismelcre, çarsamba günü ögleden sonra Belgrad'ta baslanmıstır. Bırbuçuk saat suren bu ilk gorüşme sonunda jayımlanan bildiride, iki başkanın, gunun UİU5lararası bazı sorunları hakkında samimi gorüç teatisinde bulunduklan ifade edilmektedir. Mısır ve Tngoslav heyetleri arasındaki siyasi gBrüşmelere, dün de, Tngoslav Devlet Başkanının >azlık konatannn bnlnndağn «Brioni» adasında devam edilmistir. Bjüutdır Şastrl U indfataa dün, tanklarla desteklenea Pakistan biıliklermln Güneybatı Keşmird» * • metre içrne gtrdlklerinl ve çarptsmalanıı Hd fttnden beri aralıksu devam ettiğinl açıklamıstır. Hindistan Savunma Bakanı Y. B Chavan, Parlâmentoda yaptığı a ,M 3.»o Pakisb j r k o m ı ş m a d a ) tan askeriyle 70 tankın Keşmirde mllletlerarası hududu aşıp taarru la geçtiğinl, olaym •ciddî şekilde geliştiğinl» söylemistir. Chavan, Pakistana Amerikan askeri yardımından verilen 13 tankın tnhrlp edildiğinJ Ueri srürmuştür. Bakan, Hindistanın da dört nçak kaybettiğinl doğrulamıstır. «VKlSTAN Anlaşıldığına gore, Hindistanın dun sabah safakla birlikto taarruza başlamasına rağmen Pakistan tanklan Hint hatlannı yarabilmif ve Keşmir yaylâlarma girmiştir. Chavan, Hindistanın, harbt gelistirmek için Pakistan tarafından gırişilen hareketicre karsı gereken bütiin tedblrleri slıp cevap vermek mecburlyetmde olduğuna loylemiştir. Güvenilır kaynaklardan oğrenil diğine gdre Hmdıstan Başbakanı Lal Bahadur Shastri, Hint siyasi hderlerine, Hindistanın «çok büyük çatasmalar» beklediğini bildir miştir. Shastri, sağ cenah Hindu liderlerine Müslümanlara karsı harekete geçilmemesi gerektiğinl söylemiş. «aksi takdirde iki cephede sa\aşmak mecbnriyettade kalacağız» demiştir. Başbakan ayrıca, B.M. Genel Sekreteri UThant'tan Keşmirda çaıpışmalann durması için Pakis tan ve Hindıstana çağrıda bulunduğuna dair her hangi bir mektup almadığuu söylemiştır. Pakistan Radyosn dünkü ögle yayınında, Pakistan orıiusu birlik lerinin dün Keşmirde Bhimpar ya kınlarmda lkj Hint tankıyla külliyetll miktarda silâh ve cepbane ele geçirdlklerini biIdirmiştİT. Rad yo. ayrıea 8 l Hint askerinin esir f edildiğini bildlrmiştir. Hındıstanla Pakistan, üzennde hak iddıa ettikleri Keşmir eyâleti içm 194748 de gırıştikleri topyekun harbden bu yana ilk defa olarak Hımaiâyalarm bu bolgesmde tam mânâsiyle çarpışmaktadır. Tanklarla uçaklarm kullanılma sı, çarpışmalann büyüdüğunti ve eeliştiğini göstermektedir, fakat bunlann 24 saarten bcri devam edcn savasta elan kullanılmaları, taroflarrian hiç birinin yatısmadığına işaret sayılmaktadır. Bır Hmt sözcüsü, Hindistanla Pakıstanı bırbirinden ayıran 1600 kilometrelık milletlerarası hududunun başka taraflarına çarpışmala rın sırayet ettiğine dair bir haber a'madığını sdylemişür. Y W//"//////////^^^^ Hint • Pakistan çarpışmalaruun yeraldığı saha (ııı. Amerikaya karşı Kuzey lipiıı.iııılılnrlii birlikie çarppcajjınj açıklandı K TOKTO, (AP) omünist Çinin Ueri gelea llderleri, dün, Kuzey Vietnam'a, B. Ameriksyı mağlflp edinceye kadar Vietnam halkıyla birlikte «omuı omnza» çarpışmak için «bütün gereken hazırhkların» tamamlandığına dair teminat vermiştir. Bn teminat, Knzey Vietnam Cnmhurbaşkanı Ho Chi Minh'e gönderilen bir mesajda verilmis bulnnmaktadır. Mesaj, Komünist Çin'in bir nnmarah lideri Mao TseTung, Cnmhurbaşkanı Lin ShaoCbi ve Basbakan Çn En Lay tarafından imzalanmıstır. Metni, Yeni Çin Haberler Asai, bugün kutlanacak olan Kuzey Vietnam'm kurruluş yıldönümü mönasebetiyl» fSnderilmi»tir. Mesajda«Memlekeü knrtarmak ve Araerikan teoavüsfine karşı kovmak için Çin balkı Vietnam balkının mücadelesini katî gnrette desteklemektedir. Çin halkı, Amerikan emperyalist tecavüzünü sonuna kadar mağlflp etmpk için gereken bütün bazırIıkları tamamlamıştır ve Vietnam halkıyla omuz omnza çarpış mava azimlidir» denmektedir. Nâsır. Yugoslavyayı, Tıto'nun vâki daveti üzerıne ziyaret etmektedir. Mısır Cumhurbaşkanı, Vietnam'da sulh konusunda Moskovada yaptığı gorusmeler hakkmda Tıto'ya izahat vermistir. Sovyet Mısır bildirisi Nâsır Moskovadan aynlmadan öııce hava alanında Sovyet Ueri gelenleri ile gdriılüyor Başkan N'âsır'ın beg günlük Moskova zijaretinden sonra dün Sovyetler Birlifi Mısır ortak bildirisi yayınlanmıstır. Moskova'daki Batılı gözlemeiler, Sovyetler Birliği Birlesik Arap Cnmhnriyeti ortak bildirisi hakkında yaptıklan yoramlarda, şn dört nokta fizerinde dnrmaktadıriar : 1) Bildiride, Başkan Nâsır'ın Vietnam sorununu çözmek için Sovyet yöneticılerine bir «plân» sunduğu yolundaki bazı soylentıleri doğrular herhangı bir ifade yoktur. Vietnam sorununa doğrudan doğruya tek atıf, her iki tarafın «Knzey Vietnam bombardımanlanna derhal son veril mesi ve 1954 Cenevre Anlaşmalanna tamamen saygt gösterilmesi» konusundaki ısrarlarıdır. 2) Birleşık Arap Cumhuriyetı, 1965 kasımında Cezayir'de toplanacak olan Afrika Asya Konferansına Sovyetler Bırliği'nın katılmasına resmen taraftar dır. Birleşik Arap Cnmhnriyetinin, Pekin'e karşı Moskova'yı desteklediği bilinmekteydi. Fakat bn hnsns. ilk defa b» kadar açık ifade edilmektedir. 3) Birleşik Arap Cumhuriyetinm Sovyetler Birliğı'ne olan borçlannın ödenmesiyle ilgili herhangi bir bahse raslanmamak tadır. Başkan Nâsır Moskova'ya gitmeden once de söylendiği gibi, Arap hderin, Sovyet başkentini ziyaret amaçlanndan biri de, bu borçların ödermesi konusunda muhlet verilmesini sağlamaktı. Bildiride, herhangi bir mühlet isteğınden bahsedılmedıği gıbı, «Birleşik Arap Cnmhnriyeti, Sovyetler Birliği'ne oian borçlarını, bn ülkeye geleneksel ihraç mallannı ihraç ederek ödemektedir» denmektedir. 4) Bajkan Nâsır'ın Bre.ınef, Mıkoyan ve Kosigin'den kurulu Sovyet «Troyka» sını Kahire'yi resmen ziyarete davet ettiği doğ rulanmaktadır. Bildiride ayrıca Kıbns'ın toprak bütünlüğü ve hükümran lığıns riayet zarnretine de işaret olnnmaktadır. jansı tarafından yayınlanan me Varşovadaki İngiliz Büyük Elçiliğinde gizli dinleme cihazları buîundu ATİNA, (AP) ıral Konstantin dun akşam, yedi haftadan beri stirüp giden siyasi bnhrana bir bal çaresi bulmak amaciyle Kıraliyet Konseyinl toplantıya çağırraıstır. Konsev toplsntı halinde iken, 3,000 kadar ögrenci Atina Üniversitesinde sabık Başbakan Yorgo Papandren lehine nümaviş yapmıstır. Pclis, numayıs sah;)«ı etrefında sıkı tedbirler almıp, ıncak gösteri Tapan oğrencı'ere mudaha'.e etmerr.ıstir. Nümsyişçiler arasında bir hati bln: «Hükfimeti yalnız halk de\irebilir. saray degil» şeklindt konnsması büyük tezahüratla karsılanraıstır. Bir öğrenci: «Talnız bir lider Halk» yazısını havi bir dövizi elinde sallayıp dnrmnstur. Baska bir dövizde : «Amfrikalılar dışarıt» yazisı g3ze çarpmıstır. Konstanîin Ynnanlsfanda lııılıniiıııı li'lılilıi'li bir safhaya oirıliOiııi söyledi K Çin'in protestosu Kimunnt Çin dun «Amerikanın Vietnam'a karşı tecavüz barbi için» Hong Kong'u B. Araerık?';a «bir üs olarak veren Ineiltere'vi» protesto etmiş ve «Honç Kong'daki bütün Amerikan tecavüz kuvvetlerinin faaü\etine son verilmesini» istemıstır Komumt Çin aj nı zamanda, tneılterenın aksı takdirde «bn husustan doiacak bütün mesuItieti» yukleneceğini ılerı sur Johnson'ün müşaviri Başkan Johnson eski Saygon Büyükelçisi Generâl >Iaxwell Taylor'n, Vietnam meselesini tedvir için kendisine müsavir tavin etraistir, Öte yandan, Doğu Pakistan Hindistan suıırında da çarpışmaIar başgöstermiştir. Dun gece yarısı, Assam'da Latnitilla bolgesinde Hind birliklerinin otomatik silâhlarla ates açtıkları bildirilmek tedir. Olay hakkında fazla bir bil gi alınamamıstır. Vmıun Mııdürlük TELEFON Numarasının Bngiınden itibaren 44 48 60 44 49 60 olarak değiştirildiğini sayın müşterilerine arztder Reklâmcdık 3415/10478 Numayışı, buhranın başlangıLONDRA (AP) * ngiltere Hukümeti dun, Var cmdan berı Papandreu'yu destek sovadaki lııçiliz Buyük EIçilıven Mıllî öğrenci Birliği tertıplemıştir. lifinde bazı gızli «dinleme cihazlarının» huluııduğunu arıkla Kıral, toplantıda hazır bnlnmıştır. Bir Dısişleri Bakanlığı nan 11 parti lideriyle sabık başsözcüsü, hâlen bir protesto nobakanlara. yedi haftadan beri tasının hazırlanmakta oldufnnu devam eden siyasi bnhranın Tusövlemiştir. nan iktisadiyatma, milletlerarası Sozcu, gızlı mıkrofonların bıdnrnmnna ve dahilî vaziyetine nanm hangı taraflarında hul"nzarar verdifini ve ciddî tehlikeduklarını açıklamak istememışler yarattığını söylemiştir. tır. Toplantı uçbuçuk saat surdukAçıklaraa, tngiliz Dışişleri Baten sonra bu geceye talik edılkanı Michael Stewart'ın Polonmıştir. ya başkentine yapacağı resmî zi yaretten hemen evvel olmnstnr. Kıral. konnsmasında, seçimleHükümet kavnakları. Stewart're taraftar ofmadığını ImS etmişın Eylül ayının ortalarına doftir. rn Varşovaya gideceğini belirtKıraliyet Konseyinin toplantımişlerdir. sından sonra Papandren gazeteİngiliz Büyuk Elçısinın Varcilere, Merkez Birliği Partisinin şovadaki ikametgâhı geçen sene görüşlerini» 165,000 sterline, Polonya Dış Tı «gayet iyi bilinen bir daba izah ettiğini »öylemiscaret Teşkilâtı tarafından inşa tir. Papandren, geçici bir hüküedilmişti. metin knrnlmasıru ve ba hükftingiliz hükümet kavnakları, metin memleketi 45 gün içinde gizli mikrofonların bnlnnnşn oseçimlere hazirlamasını istemeklayını kfiçfimsemeğe calısmıslar tedlr. dır. Bir İngiliz: «Gizli dinleme, Demir perde gerisindeki havaParlâmentoda guven oyu alatın normal şartlanndandır vt mamasına rağmen yeni bir hübeklenmclidir» demiştir. kumet kuruluncaya kadar işbaGepen hafta N'ısan avmJ» B. îinda kalmağa memur edilen ÇiAmerika a.ıanları Moskovadaki rimokos, toplantının faydalı olAmerikan Buyuk Elçiliğinde 40 dugunu sandığım «öylemistir. dan fazla gızlı rmkrofon ortaya çıkarmışlariı. I 1 Huinlc I : HER NEVİ KALEM İÇİN ENİYİ *\TIKAMAZ *. KAIEMİ KORUR * SOLVEKSÜDİR Cape Kennedy (a a.) stronot Gordon Cooper ve Charles Conrad, dün Cape Kennedy'den nçakIa Houston yakınındaki Ellington hava alanına gitmişler ve nzay yolculuğundan sonra ailelerini ilk defa alanda görmüslerdir, Fakat bu goruşme ancak bır kaç dakıka surmuştur. Çünku astronotlar çalışmaya devam edecekler ve gelecek haftayı Uzay merkezınleki bır bınada geçıreceklerdır. Uzay uçuşunu idare eden uz manlar, uçuş sırasında bu bınada bulunuyorlardı. Conrad ve Cooper, bugün, nzay nzmanlarına tarihî volNe ise dâva orada değil de bu cnlnkları hakkında izahat kontenjan meselesinde» partiler ba verecekler \e cumartesi giin kimselere de evvelden söz Terirnü de bnndan sonraki gemiler. Onlan da tutmak lâzımdır. Bani yolenlnfcuna cıkacak astrozı zümreleri de memnun etmek f notlarla çorüşeceklerdir. çin bir iki temsilcisini listeye koyAstronotlar, pazar gunu, mak gerekir. Böylece bu kontenjan Gemını 5 kapsulu pencereümidi zayıf bir ışık haüne gelirken sınden çektıkleri 1 000 fotoğlistenin emniyet bölgesinde olan bir raf üzennde izahat verecekiki kisi\i de tehlikeli mıntaka>a ito lerdır. bilir. Bu da ne olsa seçünle kazaöte yandan, Gemini 6 Unümış bir yerin başkasına bağışlanzay yolcaluğu için hazırlık, ması mânasına gelir. Krrgınlığı ve lara hız verilmiştir. Bn yol i j kızguüığı mncip olabüir; fakat ça> cnlnğnn astronotları Schirra resi de yoktur. ve Stafford, dün bütün günü Gemini • 6 programını ha Böylece şu günlerde kimlerin milzırlıyan mühendislerle görületvekili seçileceğini yüzde 10 hata şerek geçirmişlerdir. ile kestirmek kabü oUcaktır. HaGemını 6 Uzav >olculuğunda kullanılacak Tıtan 2 ş yırlısı olsun. Doğrnsa benim gözüm yemiyor bu şekdldetd çalışmalan. roketi atış rampasma yerleştirilmiştir. Kapsulun de bu ', Onun için seçilenlere Allah yarduncmız olsun demekten başka yapagun yerleştirılmesi beklencak işim yok.. ben şimdi artık samektedir. Gemını 6 yolculuğunda, kapsulden 95 daki \ , dece seçmenliğe kanaat etmiş bir vatandas srfatiyle uzaktan bakıyoka önce fırlatılacak bır Agernm» ve kendimi hiç bir parti kay* na roketi ile kapsulun havadiyle bağb olrmyan bir seçmen farda buluşması denemesi yapızederek listeleri inceliyorum. lacaktır. Agena roketini uzaya çıkaracak Atlas roketi de Ali Bey fevkalâde.. malumatlı, atış rampasında bulunmakkafalı bir adam.. fakat vapurda şaptadır. Agena roketinin, gelekasını, mağazada eldivenini, bürocek ay içinde Atlas roketinin ı da gözlüğünü.. takside çantasını nbaş kısmına yerleştirilmesi < nutur.. dalgın adamdır.. lâkırdı e; beklenmektedir. derken ara snra: Ekim ayı sonlarında yapı Ne diyordum?.. diye söylediğilacak Gemini • 6 denemesini, ni unutur.. ben buna nasıl oy veocak ayında yapılacak Gemirebilirim, diye düşünürüm. ni 7 yolcnlnğu takip edeArkadan Hasan Bey gelir.. onu dü cektir. şünürüm.. mazbut, ahlâkı düzgün, muntazam adam.. gelgelelim bir işi üç defa anlatmazs^nız kavrıyamaz.. kavradıktan sonra da bir haf) tada karara ya vanr ya vannaz. | E nasıl olacak!.. Geçelim Veli Beye.. bir sükutî aNECLÂ KOSLÜ daın.. ne düşünür? Ne büir?.. Neye ile inanır? Neye inanmaz belli değildir. ' NİZAMETTIN BÂBL RTEKİN Bir kapalı tmtu! Kırk yüda bir: B^lendiler Bıet! der ve bir yılda lork: 25 8 1965 Beledije Sarayı Hayır! der.. kötülüğe asla razı değildir. Gelgetelim iyilik etmek için de bir türlü eli varmaz. Bir acayip adamdır.. ne yapayrm ben? Cumhurıvet 10484 Hüseyin Bey sıradadır. Eh gir» gin, cemiyet adamı, güzel konuşur.. çabuk karar verir. İsabeüi karar verir.. lâkin adamuı borç başından aşmış.. aldığmdan fazla sarfeder.Belediye bütçesi gibi bir adam .. Kendi derdini düşünmekten milletirı işine vakit ayırabilir mi?.. Belki.. Ahmet Bey beşinci başa geçecek adam.. bilgisi fazla değil. Ama trcrübeli gün gönnüş.. gelgelelim aile derdi! Türlü karışıklıklar.. bir karısını boşamış.. ötekini almış. derken birinci ile barışmış.. çocnklan üvey anadan kaçnuş. nafaka.. iki ev.. adanun başı dertte. Uzatmıyalım. On beşinci gelen Rahmi Bey mükemmel adam.. iki fakülte diploması var. Ekonomi. hu kuk.. üç dil biliyor.. dünya gönnüş, hali vakti de yerinde.. zeki.. iyi niyetli... Düşündüğünü kimsedeD çekinmeden söyler. tabiî ara sıra da fincancı katırlanru ürkutür.. ama dörtbaşı mamur bir adav.. gelsrlelim on beşinciye düşmüş.. şansı yok .. Amerika Uzay çalışmalarına hız verdi A Onlarki verir••• imdi adaylar aşağı yukan belli oldu. Geçen geçimler» göre teblikeU bölgede bulnnanlar veya yakasmı kurtarmış olanlar var. Bu yan çıkıncaya kadar merkez kontenjanlan d» listelere serpilmis olacak. tşitüğime göre büvük partüerin merkea k o * tenjanı talipleri 300 den fazla imış. Halbuki bunun sayısı topu topa 23. Yani Millet Meclisi mürettep sayısı olan 450 nin yüzde beşi olacak. Bu da 22 buçuk eder ki yanm d» caba koyarak 23 sayısım tabul etmişler. E bu 23 ü kime dağıtabilirsiniz. Bir kere her partinüı mutlaka Meclisc girmesini istediği bir kaç elcmanı olur ki; bunlar yokUv mada kazanamazlar. Yoklama denemek de o kadar rahat değüdir. Çünkü yoklamada listenin içinde girdiniz mi bir daha merkez kontenjanı olamazsınrz. Çünkfl böylo ! bir şey listede sıra değiştirmek mâI nasına gelir. Buna da psrtUeriıı haklan yoktur. PARKER SM s Alman kadın seçmenleri Bonn (a.a.) ederal Alman Seçim Kurulunun bildirdiğlne göre, 19 eylülde yapılacak Alman seçim lerine karılmak üzere kütüğe kay dolanlann sayısı 3S mllyon 509 bindir. Bunun 17 mllyon 606 bini erkek 24 mllyon 900 bini kadmdır. F I :•: üâncılık: 8316/10456 Kolombiyada Hükümet buhranı sona erdi Bogota (a.a.) aşkan Guillprmo Leon Valen» cia, bir aylık buhrandan son. ra yenl hukümeti kurmustur. 1958 den bu yana Kolombiya'da kurulan bütün ulusal cephe hükumetleri gibi bu kabinede de, altı Liberal, altı Muhaîazakâr ve bir asker Bakan bulunmaktadır. Dısislerl Bakanlığına «Birlikçi Muhafazakâr» Castor Jaramillo Arrnba getirilmistir. TEŞEKKUR AUemiıln büyüjü, «evgüi anncebedlyete totikali münasebetlyle gerek cenaz» mera*taine ljtirak eden. gerek blzzat gelerek, mektup yazarak, telgraf çek«rek «cılarımıza katılan yakınlanmıı», dostlarımıza ayn »yn cevap vermeye büyıik acımızfankanvermediğinden kendilsrhM alenca tderiz Dojnı aileal adına CEMtL DOĞRU HATİCE DOĞRU'nun ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • VTM Utlkiai Caddesl 150 Cfî*/ Jıpon îfâğazasımn yertnde) • Radyo Reklâm Firmalarının Bildirisi BI MAĞAZASI Böyledir arkadaşlar, dörtbaşı mamur adam bulmak çok zor. Onun için listelerin iyi taraflannı ve zayıf taraflannj tartıp ona göre oy vermek lâzun.. çünkfl ya hep, ya hiç» bu da yeni bir usul. bir de bunu deneyelim . Yalnız dikkat edeceğimiz nokta şn: Bütün bu adaylar bir şeyler söyliyecek, bir şeyler vaad edecekler... Bunlan hep dinliyeceğiz. Aksine delil olmadıkça inanmamaya hakkunu yok.. ne var ki bütün bunlan dinIerken Ziya Paşanın şu beytinl hatırdan çıkarmamak lâzundrr: Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât Bin türlU teseyyüp bulunur hflcelerinde. Allah cümlemize akd, Okir thsan eylesin.. bu nimet paradan, puldan, maldan mülkten çok, daha kıymetüdir. Ve gene Ziya Paşanın sözünü dinUyelim: Âylnesi Iştir kişinin lâfa bakılmaı Şahsın gorünür rütbeı aklı eseElhak doğrudur. B. FELEK Yeni Ajans 5063/10450 | 5 B • ÖZÜR DİLERİZ Yıllardan ben Rad>o reklâmcılığı dalında sız değerli dinleyicilerimiz ve müştenlerimızfc hizmet etmeje ve imkânlarımız nispeünde ^oırtta yeni bir iş alanını yerleştirip geliştirmeye çalışan bizler TRT'nin (Turkiye Radyo Televızyon Kurumu) Anayasa temınatı altında bulunan ticaret vapma ozgürluğumuzu azamî şekilde kısıtlayan, jrurtta ve batıda yerleşmiş bulunan Radyo işletmecıliği ve reklâmcılık ılkelerivle bağdaştırılamıyscak yepyeni hükümlenyle maalesef ış ?dremp? hale gelmış bulunmaktayız. Hsklarımızın korunması içaı kanun yollarına baş\urduğumuzu bıldirir, İstanbul, Ankara \' Izmır Radyolarındakı programlanmıza <o vermek zorunda kaldığunız için sizlerden öziir dılerız :n ANKARA REKLÂM ANTEN REKLÂM Ltd. Şti. ATEŞ REKLÂM AHU REKLÂM AŞKIN REKLÂM BATEŞ REKLÂM BORA REKLÂM ÇETİN REKLÂM DENIZ REKLÂM DOĞAN REKLÂM AJANSI DOĞU REKLÂM DÜNYANIN SESİ AJANSI ERDİL REKLÂM ESER REKLÂM EŞ REKLÂM FEZA REKLÂM FERGÜN REKLÂM FİLİZ REKLÂM GENÇER REKLÂM GENÇLİK REKLÂM GÜN REKLÂM GÜNE\ REKLÂM GONG REKLÂM HUZUR 1EKLÂM HÜRRİYET REKLÂM İŞ REKLÂM İNCİLİ REKLÂM KAHRAMAN REKLÂM KAMERA REKLÂM KIVILCIM REKLÂM LİR REKLÂM MELODİ REKLÂM MERKEZ REKLÂM MİM REKLÂM MÜRAT REKLÂM NUR REKLÂM ORHON REKLÂM ÖZGER REKLÂM PETEK REKLÂM RADAR REKLÂM REKTAŞ REKLÂMCILIK Koll. Şü. RODİ REKLÂM SEDEF REKLÂM SES REKLÂM SÜPER REKLÂM STUDYO KARAMANİ TAMTAM REKLÂM T * \ REKLÂM TAYFUN REKLÂM TELEV;ZYON REKLÂM TEM REKLÂM TEMPO REKLÂM TELEKS REKLÂM TUNÇ REKLÂM TUNCEL REKLÂM ÜMİT REKLÂM VAR REKLÂM YAYIN REKLÂM YONCA REKLÂM YURT REKLÂM. İlâncılık 3405/104RO Cumhuriyet 1047» V EFA T Trabzonlu Yahyaoğlu merhum Hattat Ali Efendinm ve merhume Hafız Fatma Hanımın kızı; Akçaabat Müftüsü merhum Ağanoğiu Mehmet İzzet Efendinin refikası; merhume Habde Ağanoğiu; Trabzon eski milletvekillerinden Halit Ağanoğiu, Hacer Kânoğlu, Maliye Bakanbğı Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Fazıl Ağanoğiu, İlyas Sami Ağanoğiu, Trabzon Mületvekili ve eski Devlet Bakanlanndan Ali Şakir Ağanoğiu ve Cevher Ağanoğlu'nun anneleri; merhume Macide Ağanoğiu, Nurettin Kânoğlu, Müzdat ve Macide Ağanoğlu'nun kayınvaldeleri; Tuncer, Aydan (Orhan), İsmet, Ayşe (Ustaoğlu), Mehmet, Aslan ve Sınan Ağaoğlu'nun babaanneleri; Amasya Şilepi başmakinisti Vedat, Türk Ticaret Bankası memurlarından & kal, Taner ve Yener Kânoğlu'nun anneanneleri; Şükrü Orhan ve Mehmet Ustaoğiu'nun büyük kayınvaldeleri; ve Çifdem Orhan'ın büyük babaaıtnesi, Sfilihsh Nisvandan: TELEFON NÜMARAMIZ FABRIKALARI TURKİYE MÜMESSİLJ oo Tuifctelefon. ŞIRKETLERI Hafız ASİYE AĞANOĞLU Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 3 eylül, 1965 cuma günü, öğle namazırjı mütaakıp Şişli Camii Şerifınden kaldınlarak Edirnekapı Şehitliğinde ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Allah Rahmet Eylesin. ıımııııııııuııııııııııııııııııııuıuuuııuıuıııııııuuuuuı 5418/10477 Reklâmcılık 3401/10453
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog