Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ri.'VUH'KrVTT 3 Evlul 1965 YABANCISERMAYEYE VERGİMİ ÖDENİYOR? ürkiye'de yabana »ermayeye tanınan imtiyazlar üzerinde, Anayasa'mızın hükümlerinin ışıfn altında dikkatli bir inceleme yapmak, vurt ve millet menfaatleri aç/ısından ycniden değerleme yapmak ve karara varmak zamanı gelmiş ve eeçmiştir. Yurdumuzda, vabancı sermaye ile ileill en finemli kanunlar. hle, jüphesiz •Yabancı semıayeyi teşvik kanunu» ile «Petrol kanunu dur. Bu kajıunlar baslı başına ayn inceleme konusudurlar. Bu huçuslarda daha genis inceleme «nnurlarını vermeyi ilerdeki zamanlara bırakarak. bu yazıda ladece yabancı »ermayenin vergilendirilmesi iizerinde bazı arastırraa sonuçlarını belirtmek istiyorum. Bueiin. ynrdumuza yahanrı sermaye cckohilmek rndişcsl ve bu vollı kalkınma iinıidi içinde olusurmız en büyük zaafımızı teşkil etmektedir. Rıı zaafınvzı büen yabancı sermaye de bıınu en büyük hacimde isti«mar etmektedir. Rumııı yanında senis erastırma ve hesaplara dayanmıyan hazı yanlış davramslarımız da bizi zarara sokmaktadır. Bunlar örnek olarak. burada yatırım yapan yabaneı sermayenin dışardan ithal etmekfe olduğu maddelerin ithal fiyatlannı ?ıkı kontrol etmeyişimiz ve patent hakkı «eklinde verdieimiz ücretlcrin seviyelerini. diğer dünya devletlerl ile ycterli ve devamlı bir mukayeseye Ubi hıtmamamız RÖMerilebilir. Suat Ziya AKÇAGÜZ T fMaMye Bakanhgl Hesap Uzrnanı para kalmıyor. bu parayı hizim almaınızda n sirket ha'k'mından hiç bir sakınca yoktur. Yabancı sirketlerin yıırdumuzda faaliyette huhınmalarında ve tesebbüse geçmclerinde en esaslı scbep (diğer politik ve giivenlik unsurlan yanındaı yatırımların vnrimliliğidir. Vcrçi aııcak yabancı kurumun nıenıieketindeki vcrsi oramndan yüksek olıırsa, olumsuz rol oyııar. Düşük olursa hiçbir olumlu etkisi olmaz. Teklif edilen usul halen Hindistanda uygulanmaktadır. ::: Yapılacak düzeltme u yanlıs uy^ulamanın hir kanunla düzeltilmesi eerekmcktedir. Bunun için. kurumlar verEisinin vergi nisbetini bclli eden 2.î nci madde>e şoylc bir fıkra ekleııir: «Ancak. yabanrı kurumların odeyeceklori vergi. k<>ndi iükelcıinde ödeyeceklori bu nevi versi nisbetindrn diisük olamaz.» Aynı huMi« dar miikellef olan gercrk kişiler icin de diisiiııüierrği gibi. hu yöndcn. gelir ve kurumlar vertrilcrinin muafiyct ve i«tisııa veren diğer hükümleri de taranmalıdır. Bu yönden yapılacak değiçiklikler. hiç şüphesiz Türk ulusunun menfaatlerini biiyiik çapta koruyııcu olacaktır. Bu hu•iısta yaptığımız ön hesaplamalar aşağıda belirtilmiştir. B 1%"! yılında dar mükellefiyete tabl yabancı kurumlarm bdedikleri vergi 15.86S.0.19 Iiradır ı2l Ortalama bir hesapla, yabancı kurumların kendi iilkelerinde ödedikleri kurumlar vergisi oranı olan *n 50 oranı ile. hizim kurumlar vergisi nisbetimiz olan *n 29 oranı kar;ılaştırıldığında, bizim şimdi ntdığımız vergiye ek olarak bir bucıık misli daha fazla veref almamız miimkündür. 15.86J.039 liralık ?h^ncı sermaycnin vergilendirilme«ine «Dar*verginin 1,5 misli ise 23.802.058 Iiradır. Demek ki, niiıkellefiypt" denilmcktedir. Yabancı »rmaye îinıdiki kanun luıkiımlrı ine göre, yalnız vergi nistek tek kişiler fjerçek kiçiler) tarafindan yahctini yabancı iılkelerdeki vergi nisbeti ile e» tuttınlmıssa. «Gelîr verırisi» kajıunu hükümlerine götuğumuz takdirde. halen alınaıı vergiye ek olarak re. şirketler (tiizel kiçilerl tarafından yatırılmıj23.802.(58 liralık daha vergi almamız. diğer bir dela «Kurumlar vergisi» kanununa jrore verfcilendlyijle toplam olarak 39.670.097 liralık kurumlar verrilir. Bugün yabancı sermaye teşkilâtlanmif dugisi tılmamız mümkün olacaktır. Bunun yanında, nımdadır. Bu sebeple şahu olarak faaliyeti çok yabancı kurumlara lüzumsuz tanınan. kendi iilkeaz görülür. Bu itiharla da mcscleyi Kurumlar verlerinde tanınmayan bazı vergi istisna ve muafiyetgisi kanunu yönünden belirtmek yönüne (ridecelerinin kaldırılması. > ine yabancı kurumların vergi fciz. matrahlarından haksız olarak indirdiklerl hazı masraf karşılıklarının da tanınmaması gerekir. BüYabancı kurumlar Türkive'de kazandıkları kâr tün hu hususlar dikkate alınıp vergi kanunlarımız üzerinden «i» c9 kurumlar vergisi ödprler; bu verjfi dıızrltildici takdirde. yukarıda hesaplanan menfaödendiktcn sonra kalan miktar üzerinden tekrar atimiz çok yüksek rakkamlara varacaktır. Zira, •• 20 gelir vergisi tevkifatı yapılır. (100 liralık kâryabancı kurumlar yılda 3540 milyon dolarlık dan 29 lira kurumlar vergisi çıktıktan sonra geriye (350400 milyon liralık) kâr traıısferi yapnıaktadır80 lira kahr ki. 80 liranın % 20 si 16 Iiradır». Böylar O'. 400 milyon liralık kârdan alınacak % 54 lece toplam olarak (2016 = ) % 36 verRİ bderlor. kurumlar vergisi ?tXI milyon Iiradır. Bizim halen Bir yabancı kurum. Türkiye'de ödediği vergiden alabileceeinıiz kurumlar vergisi ise 1S milyon lirs sonra kendi memleketinde de vergilendirilir. Yahile değildir. Bu sııretle l?0016) 184 milyon lirabancı ileri ülkelerde kurumlar vergisi nisbeti "• lık daha vergi alahilmemiz mümkün olaeaktır. Sim50 nisbeti civarındadır. (1) (Örneğin: Birlesik Adi alman vergi l*e. bu müdarın yanmda komik merika Devletlerinde % 52 iken son yillarda % 48 kalmaktadır. olmustur: baska ülkelprde bu orandan da yüksekMr.) Faraza bir Amerikan sirketi Tiirkiye'de Ufi.î Yukarıda yapılan açıklama ve hesaplar. oldukrılıjıda 10 milvon lira kazanırsa. biz hundan J milça dar hir inıkanln yapılmıstır. Zira elimizde, yayon liralık kurumlar vergisi alırız. Bu şirket aym bancı kurumların sayıları. ülkeleri. yıllık kâr hekazancı Amprika devletine de heyan etmek zorunyanları hakımından ayrıntılı hilgiler yoktur. Bu dadır. Amerika devlcti bu kazanç üzerinden • 4S bilgilcr hıılunduğıı takdirde. hangi ülkelere ne • kadar vergi ve döviz bağışıada bulunduğumuz aoranında 4.800.000 liralık kurumlar verpi tahakcık ve seçkin olarak tesbit edilebilerektir. Baut knk ettirir. 4.800.006 liralık vergiden bizde ödenen bir metodla da olsa. yukarıda çıkardiğımız rakMV».(H» liralık versri düsiilerek geriye kalan 2.SO0. kamlar gerçekte kaybettiklerimizden çok değil MO liralık vergi sirkettcn tahsil edilir. Demek obelki biraz azdir hile. luyor ki. Türkiye Devletinin almadığı JS OO f li. O . Ol ralık kurumlar vergisinl Amerikan sirketi kendl Türk l'lusunun 2W milyon Iirayı bulan verırl devletine öder. Diğer bir deyisle, biz bu «irketve döviz kaybetmesine tahammülü olmadığı glbl, ten almadığımıı vergiyi, Amerika Devletine hir riddî hiç bir sebep de yoklur. Bugün yapmadığımıı nevi hagışlarız. hıı miktarda verei ve dovizl kaybn ııvgulamayı Hindistan Devleti yapmaktadır. bederiz. t'stplik bu nevi zararlarımı/ın ne ka Hindistan. yabancı kurumlara. bu yoldan hiçhlr dar oldu^unıı ve bu yolla hangi devletlere ne ka vergi ve döviz bağışında hulunmamaktadır. Geç de olsa. hizim de bu vergi ve döviz kaybı dar vergi ve doviz bağışladığımızı bilmeyiz. Muhyollarıııı kapatma yoluna gitmemiz bir zarurettelif devletlerden Konsorşiyom ynlu ile krcdi tatir. Bu hususta kanıu oyunun dikkatini çekmeyi, lep ederkpn. yardım alırkpn. bu durıımu o dpvlctbir milli ödev saymaktavız. lere belirlerek durumumuzu da kuvvetlendirmemiz şrerekmez m i 7 U 1 Kurumlar verci.i oranları Fransa ve îran'da Yukarıdaki örnek göstermektedir kl, hiz ba% 50. Hollajıda'da 't 45 tir. zı drvlrtlere bu yolla yardımda hulunmaktayız. '21 Bu rakkam. 19«3 yılı Devlet Gelirleri Bülteni'Gelir darlığı icinde olan ve dövir Mkmtısı çekcn nin 30 ve 31 nci sayfalanndan derlenmiştir. vıırdumuzda bu duruma son vermek gerckir. Ma(.3ı Bu hususta elimizde resmi bir rakkam olmadem ki. bir yabancı sirket burada odemediei verdığı için, bir kısım hesap ve tahminieıie tes(iyi kendi devletine ödüyor, onun kasasında bu bit etmiş bulunuyoruz. Yabancı sermaye nasıl vergilendirîliyor? Y • ••• * " Sî îî îîîSS * * * " * • " • • • • " • • • • • " • • • • » • • • • • • • • • • " îSîsîîî î " * * * * • * * • " " • • • • " • • • • • • • • • • » • • • • * • Mfmlcketimizin ilk özel yüksek nğretim miiessesesi İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksek Okulu GÜNDÜZ GECE öğretimi ve YATI bölümü ile dördüncü öğretim yılıno giriyor. Halaskârgazi Cad. 2 3 6 Tel.: 4 8 2 9 15 ŞİŞLİ Rekiâmcıhk 3224/104^4 Bu yazımı toplumcu olmıvaıı namuslu lihcrallerin okumasını dilerim. Bir de sahte librraller \ardir ki. onlarırı kimlieini teshit eltiğiniz zamaıı serıckte faşist ve halk düsmanı olduklarını sörursüııüz. Namuslu liherallerle sahte libcraller araMiıdaki fark sudur : Ticarette ve iş hayatında liheralizmin kanunu olan •Bırakını/ yap;ın, bırökır.ız goçsın> ilkesini baştacı edip. fikir ve sanat hayatında «B: rakmay:nız yapmaiin. bırakmayınız çeçmesi.i" diye >asakların pesinde kosanlar gertekte sahte liberallerdir. Türkiye hu sahte Batıcı'lardan çok çekmıstir. Bunlar ticarette «ferdi teschbüse" imkân verilmesini isteyerek özçürlükteıı yana £İbi görünürler; ama sanat. fikir ve bilim hayatında sanatçıııın ve fikir adamının «ferdi tesebbüsüne» olanca yasaklarla dikilirler. 150 >ıl önce Fransa da yayınlanmıs kitahı busrüıı Türkçeye çeviren profesörü zındana atmak isterler. şairlerin siirleri, ressamların resimlerı. romancılann romanları. vazarların fıkraları karsısına hapis tehditleri çıkarırlar. Oıılar için rizEÜrlük. yalnız ve yalnız sirket kurma ve kâr etme özgürlüsüdür. Gerçekte böylesine liberal denmez; ama Türkiyedeki yutturHasse'a göre, Avrupa dışındaki sökılip. Şansölyelik makamır.ı Komacada bunlar kendilerini özefirlükten yanavmıs çibi takdim etmürgelerin taksimi çoktan yapılhenlohe alınca, sevinç göstermışmek isterler. mıstır. Bu konuda. Almanya. ditir. Zira Çindekı ve Türkiyedeki nfnj vüzyılda, bütün büyük ger sömürgec; milletlere na^aran, Bu yazımızda böylesine kafası bozuklarla isimiz vok. Bizim isderr.iryolu ve maden imtiyazları Avrupa devletlerınde millî eeç kalmıştır. Fakat, diyor, Hasse, bu Şansölye zamar.mda elde edütediğimiz sosvalist olmıyan iyi niyetli kişilerle konuşmsk. Seçimler menfaatların korunması duy taksim edilmiş bütün sömürgeler mişti. Alman ırkçı teorisini ve yakın.. ve çoçu vatandaşımızın düşüncelerinde lereddütier var : ile gelişen milliyetçilik, Almanyayeni baştan ve yeni bir taksime pancermanist birlik hareketlenni Acaba oyumu nasıl kullanırsam Türkive'de gerçek özfjürlüda kısa zamanda bir «üstün ırk tâbi tutulmalı ve Almanyanın nİmparator Wilhelm dikkat ve ilgi je, çerçek demokrasiye ve halktan yana bir yönetime hizmet edemilliyetçiliği» halini abvermişti. zası olmadan hiçbir başka taksim ile izliyordu. Nitekim Alman sörim? diye düşüniirler. Bu, Almanlar İçin bir ortak duytarzı kabul edilmemelidir. mürşre derneğinde, 1896 yılında gu olmuştu. Bu durumda havadan konusmak yerine önce hirtakım bilgilere yaptığı bir konuşmada. AlmanlaAlman politikasınm Avrupa meBu üstünlük duygusunun belli dayanmak verinde olacaktır. se'.eleri üzerinde duran Hasse, d. rın sonradan «Welt politik» dedikbaşlı üç sebebi vardı. Geçenlerde şrazetemizde Prof. Dr. tlhan Arsel'in bir incelemesi leri, dış politikasınm esaslannı çi yor ki: n 18A4 ve 1870 vıllan arasında çıktı. Sayın Profesör, Devlrt tstatistik Lnstitüsü yayınlarına ve zerken, Almanyanın bir dünya ufMıllet olabilmek için iki şartm Alman birliğini gerçekleştiDoçent Dr. Ya.şar Gürbüz'ün «T.B.M.SI. üyelerinin Sosyal Sınıflakuna sahip olması gerektiğini. ya varlığı gereklidir. Birisi halkı mev ren başarılar, ne sadece Bisni dünyanın her verinde etki, nürı» adlı eserine dayanarak hazı rakamlar veriyor. Şimdi hu sayılara marck'ın maharetine re ne de ge dana getiren her ferdin aynı kolfus ve toprak sahibi olmasının dayanarak konuşuyoruz. lektiviteye bağlılık ve müşterek nerallerin stratejik zekâlanna b a | sart olduğunu söylüyordu. Türkiyede busün. yuvarlak hesap. otuz milvon kişi yaşar. Bnnmenfaat bilinciye sahip olması, di laruyordu. Bu zafer ve başarılarda lann 16 milvonu meslek sahibi olacak yaştadır. Mecliste 450 milletğeri de ayrn dili konuşmalarıdır. Almanlar, kendilerinin fedakârlık Bu iki şart ve unsur beraberce var vekili vardır. Bu 450 milletvekili. sosyal durumları bakımından, şöyve üstün kabiliyetlerini görüyorolmadıkça ortada millet yok delece sıralanıyorlar : lardı. mektir. Hasse, buradan, pancerSanayici tüccar: 41 kişi. ^ 3 Sür'atli ekonomik gelişme, manist teze geçerek, iki türlü halk Büyük toprak sahipleri: 47 kisi. ^ ^ teşkilâtlanma kabiliyeti, tek2 mparator, karakterinin de etkivardır, diyor. Birisi, «KulturvölSerbest meslek sahipleri: 263 kişi. nik mükemmeliyet ve teşebbüs ru I si ile, Alman üstün ırk teorisini ker» dediği, medeniyet tarihinde Bütün bnnların toplamı 351'dir. Demek ki 450 sandalyrnin yuzde hu. biraz da hakh olarak bir Us kesin rol oyr.amış, yani medeniye' kolaylıkla benimsemişti. İki Al80'i böylece doloyor. Geriye kalan Meclis üyeleri de halktan de|il, tünlük duygusu yaratıyordu. man misyonerinin öldürülmesi üte hizmet etmiş olanlar, digeri de devlet memuriyetinden çelmedir. U Bunun gibi, Alman müzigi, özerine Çinlileri ve Çin hükümetini bu hizmetlerden yoksun ve küçük ^ ^ zellikle Wajrner'İD, Alman felPeki halk dedi^imiz köylü işçi esnaf takımından kimse yok cezalandırmak üzere. Hamburg Iiolanlardır. Befesinin ve diğer entellektüel şöh mu? Hayır. Millet Meclisinde halktan tek kisi yok! mamnda gemilere bindirilen iki KUçük halk niteliğindekilerin retlerinin dünyadaki etkisi, haklı Peki . böyle bir Millet Meclisi halkı temsil edebilir mi? Debin Alman deniz askerinin harekemilliyetçiliğe sahip olup olmamabir öğünme vesilesi oluyordu. mokrasiyi halk yönetimi olarak adlandınyoruz. Halkın sesi Mectinden önce verdigı nutukta, Willarının, yani millet olabilme şartBu sebepler yanında Prusya orhelm, aynen şunları söylüyordu: liste duyulmazsa, bu mümkün müdür? larını haiz olup olmamalannın hiç dusunun gücü ve üstün nitelikle«Cine, iki Alman misyonerinin inNiifusumuzun yüzde 60ı kövlü iken köylünün tek temsilcisi bir önemi yoktur. ri, Alman ordulanndaki öğTetlm tikamını almağa gidiyorsunuz. Sayok Mecliste Ve elbette böyle bir Mecliste toprak reformuna karBu itibarla, küçükler üzerinde üyelerinin, diğer ülkelerdekilere rı ırka öyle bir ders veriniz ki. çağ şı durnlacaktır. büyüklerin tahakküm ve yayılma kıyasla, yatkın olduklan müliyetların ötesinde hiçbir Çinli. bir AlBuna karsılık Meclisi dolduran kimselerin temsil ettikleri takıhakları vardır. Avrupada, Polonçi egilimler, Alman üstünlük duy mana van gözle bile bakabilmek mın 30 milvon nüfus içindcki yerlerini de çörplim : yalılar, Çekler, Slovenler, Belçika gusunun faktörleri arasındadır. cesaretini bulamasın...» Sanayici tüccar takımı 63.806 kişi (NüfusDmuznn binde 30'n) valonları, Litvanyalılar, küçük Daha önceleri, yani 1810 yılınhalk niteli*inde olup. devlet kurBüyük toprak sahipleri 48.817 kisi (Vüfnsnmuzun binde 43 ü) Alman ekonomisinin sömürge dan itibaren, Almanların ırk olama niteliğinden yoksundurlar. iştahı ile kabaran niteliği ve sürSerbest meslek erbabı 143.510 kisi (Nüfusumuzun binde 88'i). rak başkalanndan üstün olduguati. Alman halkmın bahsedegeldiBunlar büyük devletler arasınDemek ki. toplamı yuvarlak hesap 30 milvonda 250.000 kişi tnnu savunan doktrfnlere rastlamğimiz özellikleri ve üstünlük duyda taksim edilebilir. tan (yani (ffnel nüfusun yuvarlak rakam yüzde 1,5 n) tüccar, a$a yordu. Fakat !89O dan sonra sürAvrupa dışı yayılışa gelince. Al gusu, Alman hükümetlerini ister takımı ve serbest meslek erbabı Millet Meclisinin sandalyelerini atle yayılan Alman ırkçı teorilerl istemez bir yayılma ve rekabet po man üstün ırkusı Hasse'a göre, kapatmıslardır. biri Fransız, Gobineau, diğeri înlitikasına doğru sürüklemiştir. Alburada Almanya için ilk akla gegiliz Houston Chamberlain, isim• man diplomasisi Avrupa içinde ve len yer Küçük Asya (Türkiye)dir. li iki yazardan cesaret ve ilham tste Türkiye 1965 seçimlerine bn türlü bir demokrasiyle )firdışmda, kendi yayılma emniyeti Hasse. Türkiye üzerindeki söalmışlardı. mektedir. Şimdi demokrasiyi çerçekten istiyen, halktan yana bir ve hasımlannı etkisiz hale getiremürge yayıhşının Basra körfezine düzeni özli.ven bir kimsenin oy kullanırken tek hedefi, parlâmenBu iki yabancı yazar, eserlerinbilmek için çeşitli kombinezonlakadar yayılmasını istemektedir. tovu bu yapıdan kurtarmaktır. Batı demokrasisi bir dençe rejimi de. Alman ırkının bütün diğer ırlc ra. gizli ya da açık milletierarası sayıhvorsa ve her smıftan «elme politikaeılar bu denseyi parlâlardan üstün olduğunu iddia etantlaşmalara doğru gitmiştir. Famişlerdi. Bu üsrünlük teorisl, fiilt mentoda varatahiliyorsa bizim buçün büyük bir dengesizlik içinde kat bu çabalar. tngiltere, Fransa S kinci yayılma bölgesi,. orta ve bir yayılmaya dogru sür'atle yöbulnndu*umuz asikârdır. Demokrasiden yana olduklarını «övliyen ve Rusyayı, müsterek tehlike karI kuzey Afrikadır. Ve nihayet nelmiştir. Önce, 1869 da Almanyave halk idaresine içtenlikle tntkun olanlar, parti listelerini dikkatle şısmda, birbirlerine daha da yak' Hasse'a göre, Almanyanın Güney nın sömürge valilerinden biri, de«özden eecirmeli ve han?i listelerde isçi esnaf köylü daha çoksa laşır hale getirmis. Almanya karşıAmerikaya da el atması gereknizaşırı ülkelerdeki Alman mensmda, kesin bir üçlti pozisyon yao partive ov vermelidirler. Bu ödevi yerine Retirmek için sosyalist mektedir. faatlerini korumak gayesi güden ratılmıştır olmak «erekmez, kendi halkına sayçı duymak yeterlidir. bir teşekkül kurmuş, bu teşekkül, Hasse, böyle bir programın ger Bütün diplomatik manevralar, sonra, Üstün Alman menfaatlarım çekleşmesi için deniz ve kara Alhiçbir fayda vermeden, bir gün Aldünyanın her yerinde pekleştirman silâh gücünün arttırılması ee manya kendisini I nci Dünya Samege hedef yapan başka bir ırk rektiğini söj'lüyordu. Irkçı pancervaşının içinde bulmus. 4 yıl siiren' çı tesekkülle birleşerek «Pancermanist birlik, üstünlük ve sömürbu savaşta, Almanya hem yenilmb} manist Birlik» adı altında yenl bir ge pöTHflcasmm ve bumın gereklehem de kurmak istediği «t'zeriıısekilde organize edilmiştir. rinin yerine getirilmesi için Alde günes batmıyan tmparatorluk» man hükümetleri üzerinde büyük İçinde iş adamlannın, profesörtamamen tastiyeye uğramıştır. ve etkili bir baskı kurabiliyordu. lerin, asillerin ve milletvekillerinin Kendl görüşlerine aynen uymıjan YARIN bulunduftu birliğin (derneğin) bahükümetleri her tüılü imkânı kul şına 1R93 yılır.da bir üniversite Okuluınu:: tosis heyetinin kıymctli üyelerinden lanarak sarsabiliyordu. Birlik, profesörü olan HASSE getirilmisN AZt Şansölye Caprivi'yi sömürge politir. Birliğin Uye sayısı yıldan yıl» DİKTATÖRLÜĞÜ tikasındaki aczinden dolayı sert sür'atle artmıştır. şekilde tenkid etmiş, hükümet çeâni oîarak vefat etmiştir. Cenazesi 3 eylül 1965 cuma günü öğle namazından sonra Şişli Camiinden kaldırılacaktır. Kederli ailesine bassağlığı diler: Okulumuz mensup ve mezunlarını bu son vazifeyi ifaya çağırırız. lman üstün ırk milliyetçiliğini ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESI ve bunun heyecanını (iilen ysve TESİS ri ratan ve Nazizst teorilere aktaran. iste bu pancermanist birlik olmuştur. Birliğin programı Ilâncılık: S3S6M04Ö5 şudur: Her konuda halkı aydınlatmak, Alman halkın* esas görevini öğTetmek. bunun için de gazrte, kitap vesaire gibi her tflrlfl propaganda aracından fard&lanmak.. 1.'9, 1965 eünü vuku bulan fpcî trafik kazası netieesinde Birliğin resmi görüşü, birliğin şirkptirriz mensuplarından başkanı Ernst Hasse taraîmdan «Deutsche politik» «Alman politikası» isimli eserinde, geniş bir şekilde açıklanmıştı. Hasse's göre. devletin (törevl, vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 4 eylül 1965 cumartesi halkı geleceğe hazırlamak ve milgünü Şişli Camiinden öğie namazını mütaakıp Zıncırlıkuyu lete en iyi şekilde varlık imkânmezarlığına defnedilecektir. larını vermektir. Alman milleti Kederli ailesine bassağlığı dileriz. dünyadaki kafi rolünü oynamalırlır. Bunun için Alman halkına bir CARLO ERBA ideal vermek gerekir. Bu idealin temelinde Alman sömürge ve yaİlâç Fabrikası Ltd. Şt. yılma zarureti yer alır. Dünyaya yayılma (yabancı topraklan işgsl) canlı ve saf bir organizmamn ıeRekiâmcıhk 342010483 rekli bir safhasıdır. NAZIZM ve GEÜŞIMI Hesap çok açıkiır IREÇ1LIK, MILL1YETÇILIK PANCERMAHİZ Dr. Nihat TUREL M Almanya karşısında güçlü birlik 2. yayılma bölaesi AC1 BİR KAYIP ABDURRAHMAN MALTA Pancermanist birlik " A ACI KAYBIMIZ Bn. AYLA KAYA ••••••••••••••••••••••••••«••••«•ı \ Gelibohı 2 nci Kor. Sat. Âl. Kom. Bşk. lığından Cinsi Geliboluda erat yemekhanesı Malkarada erat yemekhanesi Miktan 1 adet 1 adet 70000 00 4750 00 Keşil tuUrı Lira krs.' 50000 00 G. teminatı Lirs krş. 3750 00 Ihale tarihi re 24 Eylül 1965 curna saat 11 24 Eylül 1965 euma saat 15.30 Hasse'a göre, yayılma askerl yollarla olabildiği gibi ekonomik usullerle de yani, pazarlar bulmak j suretiyle de olabilir. Alman eko | nomisinin ham madde ihtiyacınm temini ve kendi mallanm satabil f mek için dünya pazarlarına ihtiyacı vardır. Bu pazarların kendisine açık kalabilmesl için, Almanyaya genis bir dünya politikası lâ zımdır. Diğer bir yayılma da. Hasse'm • Erpansion spatiale» adını verdiği yoldur. Bu yol Avrupa içinde ya da dışında gerçekleştirilebilir. Yeni Ajans 5074/10471 ACI Bn. İVANKA KAYBIMIZ kazası neticesinde 1/9/1965 günü vuku bulan fecî trafik şırketimiz mensuplarından KOSTÂNTİNOV CARLO ERBA İlâç Fabrikası Ltd. Şt. Rekiâmcıhk 341910482 vefat etmiştir. Cenazesi 3 eylül 1965 cuma günü saat 15 de Feriköy Bu!gar Kilisesinden kaldırılacaktır. Kederli ailesine başsağlığ: dileriz. 1 Yukanda cins ve miKtarı yazılı insaatlar kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. 2 thaleleri hizalarmda gösterilen gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. 3 Bu işe ait ihale dosyaları ANKARA ve İSTANBUL Levazırn Amirlikleri İle Komisyonumuzdft mesai saatleri dahilinde her gün görülebilir. 4 Yeterlik belgeîeri ihale tarihinden en az 3 gün önce GELİBOLU tnşaat Emlftk MüdürlUgüTKİetı alınabilir. 5 Teklif zarflarının ihale saatinden bir saat önce 1965 yılı ticiret odası veslkası İle blrlikt» Komisyona verilmesi. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (1464 Basın: 16177 10466) 1, SEMAHAT TEVRÜZ ile Dr. NEVZAT TÜRKMA.N Evlendiler Alüminyum İletkenler Salınalınacaklır 1 Muhtelif kesitlerde alüminyum iletkenler satm alınacaktır. İşin tahmini tutan 350 000 TL. dır. 2 Geçici teminat 25.000 TL. dir. 3 Teklıfler en geç 14 eylüJ 1965 sa'.ı günü mesal saati sonuna kadar Etibank Genel Müdürlüğü Genel E\Tak Servisine teslim edilecektir. 1 Şartnameler Genel Müdüriük binasmda 302 No. lu odadan veya Bankamız Istanbul Alım Satım Şubesinden ücretsiz oîarak aîınabilir. 5 Postada *âkl gecikmeier nazan itibare alınmaz. 6 Etibank ihaleyl yapıp 3apmamakta, kısmen veya tamamen dilediğin» yapmakta »erbesttir. l.t.lMS TEŞEKKUR 11.8.1S«5 fOnü vefat eden levgili MURAT ERTEN'in eenazesine blzzat ijtir«i eden ve telcfon, telgıal v» mektupla •eüarımuı paylasan »kraba, dort Te ytkınlarımızaveeenaz» törenl a n ı u ı d ı trafigl tanzlm eden tsteiml Emnlyet Müdürlügü Trafik 8ub«d MüdürHlJOn* mlnnet v* fOkranlkrunın »rzeyleriz. AILESt Cumhuriyet 10475 Malatya As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan Malatya Garnizonu Hv. birlikleri için asağıda cinri, miktan, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazıl» iki kalem yiyecek maddesl 23. eylül. 1965 tarihinde saat 11.00 de Kapalı zarfl» ih«le edilecektir. İki kalem yiyecek maddeleruıin tamamı bir lıtek'iye ihale edilebileceği gibi cins cins «yrı ayn istekliler» de ihale edilebilir. Evsaf ve şartnamesi Ankara, Istanbul Lv. Âmirüklerinde ve Komisyonda görülebilir. tsteklilerin Ücaıret vesikalarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir laat evvelıne kadar makbuz mukabilinde komisyon» vermeleri ş»rttır. Postsdaki çecikroeler nazan itibare alınmaz. Cinsi Miktarı Muhammen Bedeli G. Teminatı Yofurt 200O0 Kg 25.000 TL. 1875 TU. Yumurta 16 000 Ad 4.800 TL. 360 TL. 1463 Basın: 16176) ~ I04S4 i Ecz*cı GCLGÜ BATAZ ile f Cumhuriyet 10470 MTJAMMEB KARABFT Vl;anlandılar Gaziantep t. 9 1965 Cumhuriyet 104M E TtB A N K CBasm 16255 A. 10639/10481) BÜTÜN ECZANE VE PARFÜMERİLERDEN ARAYIN12 İlâncıhk: 8344/10458 •' KATTP 1Î77O5 numarılı pasaportvnnu kaybettlm. Yenlıtal »I»e«|ımhukrnfl yofcrur. Ahra«t Balri OrknMB l KARAMAJ4 ile Astegmen RCSTEM BORA GÖKTAŞ 31 Ağustos I9«5 Ankarı ESMERAY HER Teessüriebayılanlar Sinir buhranı geçirenler Yürek çarpıntısı çekenler 20 damlş ile derhai ferahlar. NEVROL CEMAL',, EVDE.BULUNDUrfÜLACAK en MÜHİM İLÂÇ IslıKlai Cadden 1ou (Sskl Jtpon iitğausının yerinde) TM MAĞA2ASI IMM .Yeni Agam „ 5063/10441
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog