Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A SI \ 1 U V ' P A H L Â K Y A S A S IN \ I T A AH H Ü T ED E R Sahibi: NAZIME NADİ * Gene] Yayın Müduru: ECVET GURESIN • Sorumlu Yazı tşlert Muduru: EROL DALL1 • Basan \e yayan: CUMHURIYET Matbaacılık ve Gazetecılık T A.Ş . Cagaloğlu Halkevl so'cak No 3941 5ÜNEY İLLEBİ: KOçuksaat tfeydam Edırne Hanı Adana Telefon 4550 • 4NKARA: Ataturk Bulvan Yener Ap Yeıuşehır Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * IZMIR Gazı Bulvan No 18 Tel 31230 A B O N E v eİ L Â Scnelik 6 «ylık 3 aylık TurkJye 75.00 40 00 22 00 N Hartel 150 00 80 00 44 00 Başlık (MaJrtu) 2 3 4 S Incl aaMIelerde (santlml) 6 7 oet lahlleleı Nifan, NUıâh Evlenme, Dogum (MaJctu) 0!üm, Mevlit Teşekkuı ve KaviD arame 1 Kavıp (Kelımesi 175 40 35 75 90 1 Ura • > • > > SAYIS1 25 KURÜŞ Secim (Bastarafı ! ıncı sahifede) vecanı tasımıyanlar Amerikayı Rusyaya tercih ederiz diyorlar .» sozune karşüık olarak vaptığı bu konusmada Alpaslan Turkeş ozetle sunları solvemışHr« Kuvayi Millive hevecanından mahrum olduğurauzu iddiaja cüret edenlerin haııçi he^ecanlarla hareket pttilkerini hiıtfin Türk milleti bilmektedir. Biz dalma Kuvavi Milliye hevecanı içinde bulunduk ve valnız bu he\ecanla bir kere dejtfl, bir çok ke reler Türklük için hayatımm bu yük tehlikelere atmaktan cekinme dik. Bundan sonra da Turkivevi parealavacak mahıvette enternas yonal kml bir idare kurmak i«tivenlerin karMiına dikileceçiz \e onları vok edeceefe. KOL IRGVTLlGl 1^1 illet. ^atan. aile. din ve bunun gibi en mukaddcs saydıçımız inançlara düsman bulunan, bunları inkâr eden ve üniversitede vetişmiş aydın insanlann hizmetlerini hor eörerek bun ların verine valnız kol ırgatlısinı ileri süren bu zavallı zihniyetliler modern dünyanın Ridişatından da habersizdirler. Komunizm doktrini yazmıs olan Karl Mar,T kol ırgatı olmadıfı sribi I enın de kol ırgatı değildi E£er kol ırgatlıfı ile her şev düzelebilecek olsa idi, Sovjet Rusva \e diçer komünist melmeketler şimdhe kadar biitün iıniversite ve okullarını kapatırlardı. haberleri Yürekten dilefimiz. masum A P. li vatandaşın macera arıvanlara uymamasıdır. Tanrı onlan maceracüann şerrinden korusun..» Tokırdağ \ e Çorlu'da da geç saatleie rağmen, ka abalık bir dıneyıcı kıtlesinı karsılarında bulan Turkeş genelhkle, CKMP'nın «mıllıyetçıl'k goruşu» ıle «sos>al ve ekonomık» konuîardakı dusun ce'ennı açıkıamış \e bu arada mahallı sounlara deâınmıstır. C. H. P. (Sait Terzioçlu Di>arhakırdan bildirıvor) f i u m h u m e t Halk Partısı Genel Sekreter Yardımcısı Dr Suphı Baykarn. dun Dıyarbakırda vaptıgı konusmada, Adalet Partısı Genel Başkanı Sulevman Demırel'ın Gıresun konusmasına te masla «Tiirk milleti kendisine hizmet edenleri daraçacma götürmez. bastacı eder. Darağacına gidenler, vatana ihanet edenler, halka zulmedenlerdir. A.P. Genel Başkanına son siizümüz sudur: Sizi tehdit etmiyor, uyarıyoruz» demıştir. C H P nın duzenledı») açıkha\a '•oplanhsmda konuşan Dr Baykam ozetle şunları soylemış tır T. I. P. SIVEREK. Oztep bildiriyor) un sabah Mardının Derık ılçeslne gıderek tezahuratla kar sılanan ve bır konuşma yapan T I P. Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar: «T.I.P. iktidara gelince doçu ve guneydoğu bölgelerimizin utanç verici durnmuna son verilecektir» demıştır Davul zurna ıle karşılanan \e ılçeden ajrılırken tezahurat j a pılan T I P Gene' Başkanı ve beraberındekıler bılâhare Sı\ereğe gelmışlerdır PARASIZ TOPRAK DAGITACAGIZ Y uzleree kovlu, esnaf \e ışçi• nın alkışları ile konuşmaat sık sık kesılen Ajbar T İ P ın toprak reformu hakkındakı prog ramını açıkhyarak bu konuda şunları soylemıştır « Türkiyede 500 bin ailenin hiç topraeı yoktur, ırgatlık. renç berlik. \ancilikla geçinmeye çabsırlar. \eya ekmek hulmak umuriu ile büvük şehirlere cdç ederler. Memleket kadar çeniş topraklar bir avuç toprak afasının elındedir. Bu duruma cetinlikle son verılmesi kalkınma dâvamızın temel meselesidir. Türkive tşci Partisi iktidara gelince. \navasamızın emrettiği sekilde derhal toprak reformu cıkarılacaktır.» CETIN ALTAN'IN KONLSMAS1 y I P adavı Çetm Altan ıse şoy • le demiştır « Kaderinı ancak sen bızzat Meclise eirmek ve çoğunlueu saç lamakla deeiştırebilirsin. Bileisızim. okumus değılım dive çekinmemeli. korkmamalısın Meclıs ne üniversitedir. ne de akademi. Meclıs halkın ıstıraplannı, halkın ağzından ortaya »erilmesi demektir.» D «Sülevman Demırel. Giresunda nıhavet maskelerini atmıs ve çercek çehresi ilc karşımıza cıkmıstır. Eline sıkıstırıldığını iddia et tiği bir ka£ıdı vesile sayarak söylemeye cıır'et ettijji sözler. De mirel'in zihniyetini, vürejrini dolduran kin ve intikam duygularıAloaslan Türkeş Lulebur^azda nı acığa vurmustur. pazetecılere verdıeı bevanatta A.P. Genel Başkanının bu sö/Turkıyenin tam mânası ıle baleri, 27 Mayısın milli devrim kağımsız olmadıŞı konusunda da rakterini reddetmekte, Yüksek ısrar eden T İ P vönetıoılerının Adalet Divanı kararlarını tez\if Eöruslerine karşılık olarak da şun etmekledir. A.P. Genel Başkanı lan sovlemıştır: bu sözleriyle meşrulupunu kavTURKİYE PEYK OLAMAZ beden bir iktidann sa\Tinmasını, « Türkive baçımiız bir devAnayasava rajmen yapmaktadır. lettir. Her devlet eibi o da va Turk milleti u&runa darağacına bancı ve dost bir çok devletle mii citmpk azdır> divor Demirel, nasebette bulunmakta. alış veriş bu sözleri tnasum halk kitleleriyapmakta. borç alıp karşıhihnı ni kıskırtmak icin Ana^asa düödemektedir. Turkıye ^menkazenini ?oleelemek ve milletin vic nın peykl, uvdusu değüdır ve danında mahkum olan bir idarehiç bir zaman olmamıstır Ama vi masum (töstermek için sövliibazı sapıkların suruklemek ıstevor. Demirel vanlı? yoldadır: Dedıklerı gıbi kızıl blokun da asla mirel tehlikeli voldadır.. peyki olmıvacaktır. 14 SAATLIK TUK On dort saat içınde Trakva Bolgesmı bir baştan dığer basa bir • Jet« hızıyla doiaşan Alpaslan Turkeş'e, halk umulandan çok daha fazla bir ılgı gos'ermıştır. Edırneden Knklare'ıne gıden Tur keş ıle Mustafa Kaplan. Cumhurıyet Meydanında 5000'den fazla bir topluluğa hıtap etmışlerdır. DARAGACI | | i | l k adma dun akşam radI l i U \oda vaptığı konuî"•!• mada Turhan Feyzıoğlu mıllet%ekıllığı odenekVrı konusuna değınerek, Tutanaklar, tasarılar ve kanuıı metinleri ortadadır. Yazılı ve basılı belgelerdeki gerçekleri hicbir soz kalabahğı gızlejemez» demıştır Feyzıoğlu ıktisadî konulara da ternas ederek, >urdun selâmetının plânh ekonomıye \e 27 Mayıs Anayasasına bağlı ka'makta olduğunu bıldırmış. sozlerıne şoyle de \am etmıştır. 1960 oncesine doııuş ve şahsî kinleri temsil edenlere di>oruz ki, gayretiniz boşuna dır Tarıh Irmağrıııı tersine akıtamazsmız » 1 A I % Genel Başkanı Osman Bo• I ) lukbaşı, dünku radyo ko• •• nuşmasmda ozelhkle AP nın tek başına ıktıdara getirılmesi nın yaratacağı olurasuz sonuçlara değınmış ve bu durumda CHP nın bos durmıyacağına ısaret ederek: «Tek basına iktidar istiven \P ile CHP nın karçı kar;ı\a kalmaları ateşle barutun bir a^a^a çelme^i gibi bır lıâdiie olacaktır. 'MP, bu ateş ile barutun arasına girmek ve memleketi yangın felâketlerinden koıumak istijen bir partidirdemı«1"V S | M ın danku radyo konusI itjM rrasını Gazıantep'm Ça•'• palı ve Bostancı köylerinde çobanlık yapan Hamdoş ! ıHamdi Doğan >apmış %e aâalara şıddetle c.unıstır Çoban Hamdoş ozetle şunları soy lemıştir: • Ağalar Ktemesm bız u>anacağız Bız de okuyacağız. Adam olacağız Onlarm çocukları en jruk sek tahsıllerı gorürken, bizler hudutlarda nobet beklıyoruz » A R adına dun radyoda bır koA l l nuşma yapan Genel Baş•*• kan Yardımcısı Talât Asal, ozelhkle CHP nin petrol meselesındekı davranışları ile milli bakıye kanunu hakkında düşuncelerıni açıklamıştır. mel îdare Kurulu ü'yesı Sevınç Duşunse! dun Radyoda yaptığı konusmada AP ve CHP nın jalnız ıktıdara gelmek ıstedıklenne çatarak «tktıdarda kalmak için yaptıkları ahlâk ve Anavasa dı«;ı davranışlardır» de nıştır Radyo konuşmaları Meriç üzerindeki Ada ile \hm prolokol um ya^ldı EDİRVE Yunanhlar tarafın dan asker çıkanlan Merıç nehrı uzermdekı ada ıle alâkalı protokol dun Turk ve Yunan yefkılı leri arasında Menç ilçemızin Aİ3 bev kovıınde vapılmıstır Protokolda muzakere edılen ko nular hakkında sızan haberlere göre. bu toplantıda üzenne Yuranlıların asker çıkardıkları adanın aıdıveti meselesi karara bağ lanamamışUr Bu arada hevetımızın. uzenne Yunan askerlerı çıkanlan Adanın Pelemeni adası olmayıp o ada. n n yıllaıca once Merıc suları tarafından sokıılup goturülduSu nu ve jsker çıkar'an adanın 'se Vakıf adası o.duğunu açık ladıgı ve yapılacak olçuler sonun da bu hususun da mevdana çıka cagım savundufu anlasılmıstır. Dunku toplann 4 ekım tarıhin de i'apılacak dığer Wr toplantıva bağlanmıs'ır Taraflar 4 pkim toplantısına topograflarını da getıreceklerdır AGI BİR ÖLÜM Dul Bayan Pırlanti Keleşyan, Bay ve Bayan Hrant Agasyan ve evlâdı, Linda, Bay ve Bayan Zare Mınasyan ve evlâdı Rıta, Bay ve Ba>an Arto Santah ve evlâdı, sevgılı eşi, babaları ve bujuk babaları Değerü okuyucular, Bilet a'ıp almamak sizin bileceğiniz bir işiir. BİZ HATIRLATIYORUZ Doktor SETRAK KELEŞYAN'ın \efat e'tığını teessurle bıldırirler Cepaze merasimı yarınkı perşembe gunu 30 eylul 1965 saat 15 30 da Uskudar Selâmsız Surp Haç Ermenı kılisesinde icra olunacaktır Işbu üân davetıje yenne kaımdlr Vapur Sırkecıden saat 14 35. Cenaze Işleri S«rvısl BECtDYAN Tel 44 12 29 Ilâncıhk 8S74 11674 MİLLİ PİYÂNGO Şimdiye kadar onbinlerce vatandaşı zengin yaptı. ÇEKİLİŞ 7 EKİM'de Büyük ikramiye 1.000 000 îiradır Toplam ikramıye: 10.374.000 liradır En büyük ve en çok isabet daima MÎLLî PİYANGO'dadır. (Basm 17749'11646) YEFAT Bay \e Bayan Mordeh F'ıazsrof. Bay ve Beyan Iliya Eliazarof ITelâ\ı\i. Bayan Tamara Elıazaroi Ba>an Tusıa Elıazarof. Bay ve Bayan Leon Elıazarof. Bav ve Bajan Larry Brent (Nea York), Bay Samı Elıazarof Bay ve Bavan Paskal Fâh ve oğlu (Zdrıh), Bayan Suzan R. Eliazarof (Boston), anneleri, kayınvalideleri, buyuk annelen \e akrsbaları Dl'L B\Y*N J L A JS Sevgili annemiz ve kıvmetlı aıîo bu\ jgurruz NECMİNNİSA Kesküıin MALKA Eliazarofun vefat ettiğinı teessurle bıldırlrler Cenaze merasımı 29 E>lul 19€5 tarıhme rastlıyan Bugiinku çarşamba gıjnu saat 12 30 da Bu>uk Hendek Neve Şalom Slnagogunda icra olunacağı ılân olunur Ilâncıhk 8852 11644 Bodrum Kaymakamlığından 1 Bodrum Kalesı 19K5 yılı onarımı 2490 sayılı kanun hukumlen dahılınde. kapalı zarf usulü ıle 29/9/1965 tanhinden itıbaren yirmi gun müddetle eksiltmeye konmuştur. 2 İ=in birinci keşıf bedeli (150 000) lıra olup geçıci teminatı C87501 liradır 3 İhale 19'10'1965 salı gunü saat 10 da Bodrum Muzesı Mudürluğu vapısı içmde toplanacak onanm ihale komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 4 Bu işc aıt şartnameler sozlesme proiesi ve ekleri Bodrum Mıizesi MıidürHıgü ile Mıllî Egitim Bakanlığı Eski Eserler v Mıizeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 5 bteklilerin, ResTiî Gazetenin 23 mart 1961 gün ve 10763 savı'ı mishasmda intişar etmiş olan nEksıltmelere iştırak YönetmPİı?i» nin 4 maddesinde belirtilen: A) MALÎ YETERLtK BELGESİ'niB) İNŞAAT BELGESİ'ni (Aslı) a Belgebir kalemde (100 0001 liralık benzeri hir eskı eser onarımı işini muvaffakiyetle başanp geçici ve kesin kabullerini yaptırdıklarını ifade edecektir. b Veyahut istekli Yüksek Muhendis, veya Yüksek Mimar. olacaktır. C) TEAHHÜT BEYANNAMESİ'ni (Halen teahhüdü altmda bulunan bilumum işleri açıklayan», B) TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİ'nl, dilekçelerıne eklıyerek, resmî tatıl gtmleri hariç, ihale tarıhınden en geç üç gün evvel, Mıllî Eğjtim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne mıiracaat ederek YETERLİK BELGESİ almilan şarttır. Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebeplerile telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 6 İrtekliler, teklif mektuplarma yeterlik be'gesi, Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplarını ekliyerek, eksıltme saatinden bir saat evvel onarım İhale Komisvonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak gecıkmeler kabul edilmez. 18055/11649) srrmızdan ebedı\en aynlması dolayısıyle mektup. telgraf, telefon ve şahsan gelıp bu\uk acımıza ortak olan » ı ı n akraba ve dostlarırnıza gazetenız vasıtasıyle scn<oız mınnet ve şn'<ranlarnııızı bıldırırız Evlatlsrı, A.lesi Cumhuriyet 11634 Melıha Sayarı'nın kıymetll eşl, Curol, Gungor, Guven ve Sabihanın babaları. çok sevgılt karVIKSEK MIMAR TESEKKÜR İtalyan .EXCELSİOR. Ispanyol .COMESA. Toma Planya ithalı ıçiıı muracaat SELÖI SAYARI'nın Turk milleti kadirbilir ulustur. Turk milleti kendisine hizmet edenleri daraçacına söndermez, bastacı vapar. Darağacına Ridenler. vatana ihanet erienler. halka zulmedenlerdir. Tıirk adliresi «ereflidir, âdildir. Haksız karar »ermez. Turk hâkimi. eçer hir kirasevi darağacına föndermişse, hak ettiği icin göndermıştir.» C H P Genel Sekreter Yardım oısı A P Genel Başkanının « Cehenneme bile çitmeje razıyım» sozüne de de£inmiş ve soyle demıştır «Yeni Anavasa düzenımizde sevahat serbesttir. Dilediçi vere fri dchilir. Ama vıırfuncular ve karaborsacılar eünde aziz vurdumuzu cehenneme ce\ iremez, buna müsaade edeme\iz. C.H.P. ADAY ADAYI «ÖN SEÇİ^MDE PARA DÖNDÜ» DEDİ DOLLY <VLF\\D\RI SFVTK ıle KIFAT S4BAN N'ı^anlandılar Istaııbul 25 9 1965 Ilancı'ık S914 J 1STANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TIYATROLARI Yeni KomeHi Tîvatrosunda 30 e\lul perşembe aksamından her gun 21 de HALDUN TANERın ıtıbaıen EŞEĞİN GÖLGESİ Teoebası îivpirosMnda 1 ekım cuma akçrmından it'baren Pazar Pazartesı Car=amba Cuma 21 de Pazsr 15 30 da Moliere'in C İM R İ Üskiidar TıyairosMnda 1 ekirr cuma akş&mından ıtıba^n H<r eiın 21 de pazar 15.30 da \ı ciVın Soforun Sesı gazetesi sahibi ve C H P mılletvekılı adav adj\ı tzzet Kaıabulut riun «Ön seçimlere adavlığımı kojduğuınK^.VrP Babam Mehmet Kefelınln da şordum ki komi<ivoncn çıhi Anadolu Sıgorta İle akdettlği 1M16 nuKAYIP hareket eden bır takım deleıe maralı polıçemı ka>bettım. Hukum833 Nolu Serbest Gıriş Kartunı lerden mılleHekilIıSı âdeta sa suzdur. Kaybettım, yenısını alacağımdan tın alınıjor» denmTır Gulen KefeM eskısınin hükmu yoktur. Karabulut devamla «ur.ları Cumhuriyet 11676 Ayçm ÖZKAN sc\ lemıstır « Size bir mısal vere^m. Adav adavlarının \e delejjelerııı jogun calısma gosterdıklerı ctınlerde bir delege. vazıhaneme eeMuhtehf tarıhlerde şirketımizce ahzu kabz vesair şlerilerek «Bende su kadar deleee ı^ tâkıp etmeğe vekıl tâyın ettığimiz Celâlettın Çinkıhnc'ı var, iıc bın lira \erirsen, li«tevekâletten 24.91965 tarıhınden itıbaren azletmiş bulunuyoruz. \t ralıatça girersin» dedı. lîen, Goriılen luzum uzerine ilân edılır. kendısini ko\dum. Bir kaç sun sonra uc kisılik bir delege enıpu Y1LBAK TİCARET A.Ş. geldı. Iclerinden bıri hemsehMEDİKA İLÂÇ LtcL Şti. rim olduju ıçın. kendılerıne on Ilâncıhk: 8819 11672 ceki gun basımdan geçen ila%ı anlattım. l'zülerek gftrdiim kı. onlar da sözlerımı saskınlıkla dınlediler \e terleri daha «urumadan kalkıp gittiler.» Şoforler DerneSinın tesvikıv • le adavlıfını kovduğunn. fakjt, karsılastıfeı olavlar karşısında. Kastaınonu Şeker Fabrikamızdan 4000 ton melâs sarsendıkasının kendisinin kontennıçlı kamjonlarla Yarımca Melâs Termmahmıze ve Turjan adavı olarak gösterilmesı ıhal Şeker Kabrıkamıza naklettırılecektir. çın Innniıse basvurduklarını aBu ısle ılgılı sartname, Genel Mudurluğümıizle Istancıklıvan Izzet Karabalut «konbul Buromuz ve Kastamonu Şeker Fabrıkamızdan ucrett°nıan ada\lıSım d^ bır hanımın £<z olarak temın edılebılır. konmasıvle <;uva du'tu» demistır Adav ada\ı ":07lerin! ov e Tekhflnr, en geç 4 101965 pazartesı gunu saat 10 a heh'tmistır «Artık bana iinıd kadar Genel Mudurluğumuz Muhaberat Servısme verılmış hağlnan genıs bır kiitle savuolmalıdır. nulmıvacagına gore. CHP emekçilerle bagını çoktan kesmistır. TÜRKİVE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Bu durumda ben de partiden avrılı\orum.» Genel Müdürlüğü hazın ÖIÜTU dolayısiyle cenaze mrrssımlpp Istirak lutfund» buluian telefon telgraf ve bizzat pclerek zjvarette bulunan dostlar.mıza avrı. ayrı teşekkure acımız mânt olduğundan saym gazetenlzin tavassutu ile tesekkür ve Eihhatler dıleriz. SAY4RI AİLFSİ Hens reklâm 2173 11669 ALEM KOLL. ŞTİ. Ömerağa sokak 4/3 Karakoy tst Telefon 44 94 33 Ilâncılık: 8S81 11673 Kilo almamak için•••• VEKÛLETTEN AZİL MELÂS NflKI ETTİRİI.ECEKTÎR I L A JS Samsun Gelemen Devlet Ürelme Ciffliei kahvaltı ve yemeklerde ekmek 1 Çıfthğımız istihsali olup tahminen 100 ton kadar sarıatdışı mısırm toptan veya asgarî 25 şer tonluk partiler halmde pazarlık veya açık artırma suretiyle 7/10/965 perşembe gıinü saat 15 te Çifttfk İdare binasmda satışı yapılacfiktır. 2 Beher partinın muvakkat teminatı 1593.75. liradır. 3 Satışa ait şartnamesi Ankarada Genel Müdürlük Ekonomi Şube Müdürlüğunde, Adapazarı İstanbul ve Samsun Teknık Ziraat Müdürluklerinde ve çiftlikte görülebibr. (Basm 18061/11654) SÜRÜP GİDER Dışarsya usulsüz işçi sevkeden simsariaria baslandı Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Son aylarda bazı \"atandasları dış ülkelerde çahştırmak vaadıy!e sevkeden sımsarlara karşı hukumetçe muradele açılmıştır Başbakan Suat Hayrı Urguplu Çalısma Bakanı frısan Sabn Çağlavangıla ve Emnıyet Genel Mu duru Ahmet Demır ıle bır toplantı yaparak bu kabıl şahıslar hakkında sıkı tedbırler almmasını ıstemiştır. Ilk alınan tedbirler arasında gerçek turıst olmayanların turıst kımlığı ıle yurt dışına çıkmalarımn yasaklanması, ısçı olarak dışanda calışmamn jalnızca l ş ve Işçı Bulma Kurumu aracüığı ıle yapılmasma dıkkat sarfedılmesı bulunmaktadır. Ote yandan, Avrupaya ısçı sevketme kurallarına ve İşçi sevkettığımız ulkelerle aramızdakı anlaşmalara aykın sevkiyat >*aptıkları, Dışışleri Bakanlığınca tespıt olunan şahıs ve firmalann ad ları, yıne aynı Bakanlıkça dxin açıklanmıştır. Adı geçen şahıs ve fırmalar şunlardır: Avrupa Tercume Burosu Şâm:l ve Kemal Guven, Hızır Tıcaret Mehmet Cengiz, Oto' Kırat Tıcarethanesi Mehmet Kırat, Ata Levent, Kemal Özçeker, Kâzım Dener ^Zonguldak), Nuri Hacı Tahpoğlu, Mehmet Şevki Uğurat Yılmaz Koksal, Çıbık Tıcaret • Guzın Çıbık Ali Eryığıt. Mehmet Okumuş (Ankara), Gundogdu Kultur Merkezi ve Tercume Burosu Mehmfit ve Huseyın Öngoren (tzmır), Başaran Tercume Burosu, îlhan Çetm ve Ortaklan Atlas Burosu, Avrupa Terr'ıme Burosu, Bakj Gerçek, CengU Alp. (Basın A. 1196218108/11651) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdüriüğünden: 1 Fabnkamızdan Çırağan CİstanbuI) deposuna İncbolu tarıkivle veya kara volu ile 6.000 ton kristal şeker nak lettırılecektır. 2 İlgıhlerm bu veya benzerl işi yapmış olduklaMm daır belegleriyle Tıcaret Odası vesikalannı teklif mektuplarma eklemelerı lâzımdır. 3 Muvakkat teminat TL. 25 000, olup, bu ışe aıt şartnameler Istanbulda Istanbul Büromuzdan, Ankarada Genel Müdürlük Ticaret Mudurluğunden ve Fabrıkamız Tıcaret Servısınden temin edılebilır. 4 Ihale 8 ekim 1965 cuma gunü saat 15 00 de Fabrıkamızda yapılacağmdan teklıflerın en geç ayni gün saat 14 30 a kadar Frbrıkamız Muhaberat Setrisinde olması lâzımdır. 5 Sırketımiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığmdan ıhale} 1 yapıp j apmamakta veya dıledjğıne yapmakta «erbesttlr * " (Basm 18165/11675) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Oaıresı Başkanlığından bildirilmiştir Denizcilere ve havacıl ara 82 sayılı bildiri 27 Eylül 1965 ılâ 13 ekim 1965 tarihlennde 08.00 Ue 12.00 ve 14.00 ile 17 00 saatlen arasında aşağıdaki noktaları birleştıren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu eahanın 1700 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeü bakımından tehlıkehdu. KARADENİZ RURIELİ KARABURUN İLE YENİKÖY ARASL 1 nci nokta : Enlemi 41 derece 21 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 41 dakika Doğu olan E. 4954 No. lu Rumelı Karaourun fenerı. 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 34 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 20 dakika Doğu 3 ncu nokta : Enlemi 41 derece 31 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 15 dakika Doğu DENİZCİLERE VE HAVACDLARA ÖNEMLE DUVURULUR. (Basm 17727/116281 Zeytinburnu Tr;airos^nda (Bozkurt îlkokulu Salorunda) 1 ekım cuma aksamından itıbaren Her eün 21 de pa?ar 15.30 da ADALET A'""AOĞI U'nun ÇATIDAKİ Her ÇATLAK Fatih Thjslrosunda gun 21 de, pazar 15 30 da ÇETIN ALTAN'ın SUÇLULAR Gı^eler saat 12 de acııır. (Basm 18126'116661 GRİSSİNİ doyurur fakat §işmanlatmaz Hâncılık: 8319/11638 MEMUR ARAN1Y0R Cumhurivat 11571 Anonim Şırket mustakılen İng Iızce muhabeıe vapabılecek, tecrubeli, koieı n.ezur.u asksrlığini yapmış erkek memur alacaktır Muıacaat P K 68 Şısh. ISTANBUL VAKIFLAR BAŞMUDURLUGUNDEN S A T I L 1 K GAYRİME1\KULLER KazaM Beyoğlu 515İ1 Beyoğîu Beyoğlu Beyoğlu Sarıyer Beyoğlu Beyoğlu Mahallesı Sutluce Eskişehir Bostan Pırîmehmetpa^a Bostan Mırgun Kuçukpiyale Sütluce Sokagı Ayazma Çık. Kırkayak Mahmutdayı Sarraf Mumin v e Tuzcunaurat Kurtuluşderesi Tahirzühre EE. 1 • • w •• Kapı No. Ei Ye. . Taj Ad» No. 1874 Parsel No. 1 9 insi Sarnıçh arsa Arsa Arsa Arsa Hisse miktarı Tamamı Muhammen Muvakkat bedeli temınatı M.2 sı Lira Kr. Lira Kr. 26149 10461 60 784 62 Terzi SUPHİ YAÜOfüOS Yenişehir İzmır Caddesi No 20 de Sa\ın musterılerının hizmetıre şırmıştır Tel: 17 21 35 ANKARA (Heriş Reklâm 2171'li670) 18 55 13 11 4,6 3 ılâ 16 16 89 16 1328 802 1764 15 50 3 Tamamı Tamamı Tamamı 48 85 55 20 148 63 10136 40 8292 00 7505 85 760 23 621 90 562 94 5 TO?Î BİTOMASTÎK BfîYâ /Uınacak Son teklıf tarihı 7'10'1965 dır. Şaıtnamesi Ma!zene 7.1üdurluğu Veznesmden temın edılebılır. DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. (Basın 17554'11668) Cmnhıırıjet Resat Hamıt \zız Napohon 24 Aıar kulce 9425941Î 1510015JOO 1130011400 97009730 98D097M 13SS1390 73 Dere 23 795 Arsa Tamamı 37 50 7505 15 .563 00 3 Sezaibey 109 Arsa Tamamı 42 25 4436 25 332.72 Değırmenarka'ii 52 1163 Arsa Tamamı 57 50 3507.50 253 06 Hacı Gıilsen Çık. 54 Salaş 1870 41 Arsa Tamamı 67 59 338ü 50 253 54 109 Beşıktaş Arnavutkoy Bejazgul 102 26 Arsa Tamamı 43 37 3352 00 251 40 1 Sarıyer Yenımahalle Avukat Reşitefendı 767 5 Arsa Tamamı 40 38 138S H U 103 94 17 Sarıver Özen^ıağası 17 786 5 Yenımahalle Arsa Tamamı 42 46 1295 U5 97 13 n Yukanda adresı yazılı gayrımenkuller 810965 Cuma g u u saat (15) te Basmudurluğümuz thale Komı s:\onunria açık artırma u s u l ı y l e s a t ı l a c a k t ı r îstekhlerın avnı gun ve saatten once ikametgâh ılmuhaberı, nufus cüzdanı ve teminat makbuzu ile b ı r l i k t e m e z k u r k o m ı s y o n a v e daha fazla m a l u m a t alı^tıvenlenn EmHk ve Gelırler Mudurluğune muracaatları l l * 0 olunur. (Ra^ın 1772511657)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog