Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 29 E\lul 1965CUMÎÎLRİYET 9 CANLI DAM 59 Benim böyle hayırlı bir bacana#ım olsa beyefendi .. Emniyet müdürü de onun gıbi duşünüyordu: Bastım mı istilayı... Vall: Bakalım, dedi. Evde hanım, kızlar, gorüştük, konuştuk. Şayet bir başka vilâyete tahvil değil de emeklılığe aynlrrsam .. Hânka olur beyefendi, dedi muavın. Sonra da gevrek kahkahalar atarak başladılar: Turistık otel ne demek îstanbul'da? Boğaz'da nu, Boğaz'da mı? Hem de, dedi Vali, Boğaz'ın en şâhane yerinde! Desenıze dunya cenneti? Orası öyle. Öyle ama... Emniyet mudıirü ayağa kalktı: Istanbul beyefendi, tstanbul! Vali muavini daha da ıştahlanmıştı: Turistık otelde idare mudurlügü demek, huıi'ler, gılmanlar arasında cenneti âlâ demek beyefendi1 Cılmam geç bir yaprak.. Huriler olsun. . Kevser şaraplan . Yoo .. rakıdan şaşmam! En muhimi, cânım tstanbul' un havası, suyu! Evet, dedi Vall. Hanım da öyle soyluyor. . Otel büyük mü bârı? Efendim hâli insa'da. Çok bü >aık. Bacanağa kalırsa, ayrıca ev tutmanıza lüzum yok, dıyor. Bir dâireyi bana tahsis edebilirmış. O zaman nasıl olur beyefendi? Emniyet müdürü: Kaymaklı ekmek kadayıfı! dedi. Odacı içeri girdi, Emniyet müduru'ne bir «SıvJluJn beyefendiyi acele görmek istedigini söyledi. Emniyet müdürü fırladı. Geçenlerde, şu kelle kulak yerinde müfettiş'ın geldiği sıra görevlendirilen sivil'di. Müdürü'ne sır verircesine: Müfettiş'ın sahte bir müfettiş olduğu kamsı bendenızde kesmleşiyor beyefendi, dedi Gitti gıdelı «O» nun üzenne sağ da solad soruşturma yapılıp duruyordu. Merakla sordu: Yaa! Evet. Nasıl? Şehrin kıyısında Haydar dlve bir şarapçı var. Yanında çalışan garson adamımdır. Geçende sıkıştırırken sıkıştınrken patronunun herife bır paralar verdiğini agz^ıdan almış! Emniyet müdürü buyuk bır ferahlıkla Yaa1 dedi. Evet. Gel!. «Sivıl», âmirinın ardından Vali' nm odasma girdi. Odacı da merakîa arkalaftndan. Emniyet müdürü sevinçle' Müjde beyefendi, dedi. Mujde! Vali heyecanlandı: Hayrola? Geçenki müfettış'in :phğı pazara çıktı galiba.. «Sıvıl»e döndü: Anlat' «Sıvil» bıldiklerini anlattı. Vah'nin heyecanı daha da aıtmıstı ki, odacı da ortaya bildığını a+ıverdı: Beyefendi bendeniz de haddın olmıyarak, bir şeyler ışıttım . Odacı'va onemsizce baktılar. Bu ?dam, böylesine gızli sey!er:n konuşulduğu sıra yanlarmda neden b'i1unuyordu>> Oriscr Arabacı Kel Mıstık d? nna ı e rilmek üzere bir lokantadan bes\uz almış. vermemış. Hattâ bız:m Ze\nep ana dıyor ki. karısıyla pav'aşmışlar parayı, diyor! Odacı'nın «Önemsizlıği«, bir anda dehşetti önem kazanıverdi. Vali Çok mühim' dedi. Emniyet müdürü: Anlat anlat.. Odacı: Ben de Zeynep ana'nın valancısıyırı beyım . Zeynep ana kim? Şu, tahtaları silen, orta işlerine bakan avrat yok mu? Vali: Burada mı o? Benim odada beyim. Çağırayım mı? Çağır! Odacı koştu. Tulum peyniri, ekmek. çayla hem sabah kahvaltısı, hem de öğle yemeği yerini tutturmağa çalışan Zeynep ana, odacınm heyecanı karşısında ürktü: Ulan sana bir şey dediysek be ni ne karıştırdın? Sana gore hava hoş ana. Kalk haydi' Acelen ne be? 5u lokmamı yu tuvum hele.. Lokmasmı yuttu, bir bardak suyu yere çömelip, elini de başına koyarak içtikten sonra, ağzını kara iş entarisinin eteğiyle sildi, çar pan yiıreğiyle takıldı odacınm ardına. Öyle kızıyordu ki şu minare kmğına. Bir sır verdiyse hemen koskoca Vali beye yetiştırmeli miy dı? Bir daha ağzma sahip olma ka ranyla, Vali beyin odasına girdi. Cigara dvunanı içindeydi. Sordular, soruşturdular. Anhyordu ki bu sorup soruşturma kendisini hiçbir şe kilde zararlı kılmıyacak, tam tersı, hileğindeki üçyüz liralık altın bılezikie mahaHede cart eurt dolaşan. sağa sola caka satan, geceleri de kocasıyla kavga edip milletın ORHAN KEMAL tatlı uykulannuı car.ına ckuyan Kdr Dursun'un çanına ot tıkıyacaktı. Başladı: Her gece kavga. her gece kav ga bevefendi. Mahallelı tekmi! bık tı usandı. Neymiş, kocası beş>uz almış da, üçyuzünü kendine vermış, gerıye kalan iki yüzuyle de gece varılarma kadar kaiayı çek:>ormuş .. Vali merakla sordu: Arabacı beşyüzü nereden almış? Orasını biimiyorum beyım. Demek mufettişe verecekmiş, vermemiş? Ben de bizim bileyicinin kansı Hadıj'e'nin yalancısıyım.. Yarım saat içmde bileyicı'nin ka rısı Hadiye, arabacı Kel. karısı falan Emniyet'e çekilip sıkı bır ıfadeden geçirildiler. Kel Mıstık gene z fır gıbi sarhoştu. Dikilı> ordu boyuna: Beni Emniyet müdıirüne goturun. Ben ancak ona anlatırım her şeyi' Emniyet müdürü butün bunları bitişık odada dinliyordu zâten. Dayanamadı: Getirin, dedi. Kel Mıstık Emniyet müdürünü gorunce bir ağıttır tutturdu. Bır yandan da adamın ellerine sanlma ğa çalışıyordu: Bir hatadır ettim beyefendi. Beni koru. Bunca yıllık arabacıyım. Mustafa Kemal Paşa'nm Yunanı Izmir'de denize döktüğu giındenberi. Koru beni. Şuna buna yedirme. Ben, bu kel, Kel Mıstık sana her zaman lâzımım beyim! Emniyet müdürü: Sana göre hava hoş. dedi. Bizim maksadımız o herifın gerçekten müfettiş olup olmadığını anlamak! Kel Mıstık: Yoook, dedi. Herif sapına kadar müfettiş! Ne biliyorsun? Hem de müfettişler müfettiçi! tyi ama evlâdım, ne biliyorsun müfettişler müfettışi olduğunu? Bılirım ben! Kendisi mi söyledi? Hı, sdyler mi? Enayi mi? Nerden anladın öyleyse? Anladım ben. Bir insana şöyle bir bakayım, şıp, anlarım ne ma! olduğunu. Allah'tan bir his işte. Herıf sapına kadar müfettiş hem de. Müfettişler müfettişi olmasa ye diği yemeğın, içtiği rakınm parasmı verir mi? Emniyet müdürü kızdı: Zırvalama! Hiç mi müfettiş görmedık beyefendi? Emniyet müdurü anhyordu ki, zif'r gıbi sarhoş bu adamdan şu ânmda bir şeyler öğrenmek imkânBirden, ânı bır soruyla boş atıj» dolu tııtmak ıstedi: Demek ondan beşyuzü aldıa, her.fe vermedin? Kel Mıstık boş bulunarak: Lokantacıdan mı? dedi. Evet Ocağma düştüm beyim. O ''erıf aksinın biri. Ertesi gün sordu paravı gotürup «erdım mi vermedım mi diye. Verdim dedim. Duyarsa, ki vermedım, garaz olur bana. Duyurma emi? Emniyet müdürü hangi lc^kantacı oldusunu anlamamıştı ama, adama «eznırmemelıydı. Bir başka dolaylı yoldan gitmevi uygun bularak: Bana bakm. diye seslendi. îçerive bir daktiln memur girdi: Bıı>urun beyefendi! Sesıni mahsustan kıstı. ise önrm, daha doğrusu üçü arasında kalarak bir sır sii'ü vermek için kısmıştı: Arabacı Mıstık e'er.di yabanc.mız değıl. Hattâ adamımız da savabilıriz. Daha doğrusu benim adamım. Herkesten gizli ifadesini al . Kel Mıstık inledi: Aman beyefendi . Ernnivet mudurü tekrarlad 1 : İfadesini al, bana getir! Kel Mıstık'a Ifade evrakı bana gelecek, de» fîi. uee UALDE COK YAZILI OLMALI Kulscına eâı'di: Hiç merak etme. Ben hasıra'tı ederiın. Sonra vınutma ki, sana gde hic, hiç bırşey yok. Olsa ben kendi adanıımı .. haydi! Tam çıkarlarken, merruru çağırâı: B HnassFi, dcdi, beş\H'ız lira riıî vet aldıgı lokantacının kim olduğu nu oğren! Başustüne efendim .. Üç gün içindo hemen hemen her *ey oçrenilmiş. • Müfettişler rafifettişimin korkunç bir dolandırıct olduğu kanısına varılmıştı. Duzenlenen evrak Savcı'lığa teslim edılmişti. Peki ama, neredeydi bu adam şimdi? Bunu bıiert olmadığı eıbi. elde fo tnğrafı da yoktu ki çoğaltılıp sağa 50a gönderilsin. Bütün bunlar, zâten emekliliği kanunen gelmış Vali'nin emekliye sevkini onliyemedi. Vali bey bir hafta içinde Valilijrinı yaptığı memleketle butün ıli^lâıni kesıp, bacanağınır; Boğaz'dakı turistik otehr.de idare müdürlüğü yaomak üzere Istanbul'un yo!unu tuttu. XIX Boja^'ın sâhane bır yerindekl ntel, pek o kadnr kocaman deâıl atıa zârifti, şirindi. Yeni açıldıpı, ı=letmeye yenı açıldığı için fez'a kalabalık değildi. (Arkası var) konu ve resim: Ayhan Başoğlu SON DÖGÜS I S T A N B U L A N K A R A sualleHn cevebını buldu « 2 5 Açılıs 6 30 Gjna\dın 6 25 Açılış 6 30 Gunaydın 7.00 Sabah çayı 7 15 T u r k u l e r ve 7 00 Koye haberler 7 05 Sabah oyun havaları 7 45 Haberler ve muzıgı 7 30 Beş ses, beş şarkı hava d u r u m u 7 55 Istanbulda bu7 45 Haberler \ e hava durumu gun 8 00 Oyun havaları 8.15 ( 7 55 Ankarada bugun 8 00 Sabah Kuçuk ilânlar 8 20 Bu sabah si' konseri 8 15 Kuçük ilânlar zlnle 8 40 Haf ıf muzık 9 00 81A Her telden 9 00 Melodiden Gıtar s o l o l a n 9 15 Turkuler mclod> e 9 30 Ev ıçın 9 50 9 30 K a d ı n ve ev 9 50 Sızin için Bıılıkte soybyelıın 10.10 Dikkat. seçtiklerımiz 10 10 Şarkılar trafık 10 15 Gonül Akından şar10.30 Kısa haberler ve Kuçuk ılânkılar 10 30 Kısa haberler lar 10 35 Gonul Akkordan şar10 33 Çeşitli muzık 10.45 Bando k ı l a r 10 55 Konçerto saatı 11 20 muzığı 11 00 Osman Turenden Dıkkat trafık 11 25 Oda rruzıgı turkuler 11 15 Sarkılar 11.45 12 00 Sadı Hoşsesten şarkıl?r 12 20 Konser saatı 12 15 Kıbrıs saatı W. l l u l l e r orkestrası 12 "5» Kuçuk 12 25 Kuçuk ilânlar 12 30 Şarkıilânlar ve hafıf muzık 12 40 Tu.ın İ3r Turkuler 13 00 Haberler ve Kormandan şarkılar 13 00 Haberhava durumu 13 20 Öğle konseri ler ve hava d u r u m u 13 20 Hafıf 13.45 Nezahat Bayramdan turkuşarkılar 13 30 Bir reklâr.ı 13 40 ler 14 00 Çocuk bahçesi 14.15 Vıyolonsel sololan 14 00 T ü r k u l e r Nermin Demlrçaydan şarkılar 14.35 Dans müziği 15 00 Kısa ha 14 15 Chopınden val'ler 14 40 berler. kapanış. Çocuklar için 15 00 Kısa haberler, 16 55 Açıhş 17 00 Guneri Tecerkapanış. den şarkılar 17 20 Caz sanatı 16 55 Açılış 17 00 Lied saatl 17.45 Reklâm programları 18.45 17.15 Hadyo fasıl topluluğu 17 40 Seçim konuşması 18 55 Ara muKuçuk ilânlar 17.45 Reklâmlar zıği 19 00 Haberler ve hava dugeçıdi 18 45 Seçım konuşması rumu 19 40 Ara müziği 19 50 18 55 Ara muziği 19 00 Haberler Seçım konusması 20.00 Ara muve hava d u r u m u 19 40 Ara muzıği Seçbn konuşması 1 50 Seçım konuşması 20 00 z.ğı 20 05 20 15 Ara muziğl 20 20 Seçim koAra muzıği 20 05 Seçım konuşması nuşması 20.30 Ara muzıği 20 35 20 15 Ara muzıği 20 20 Seçim Seçim konuşması 20 45 Ara mukonuşması 20 30 Ara müziği zlğı 20.50 Seçim konuşması 20 35 Seçım konuşması 20 45 Ara 21 00 Kısa haberler 21 05 Silâhlı muzıği 20 50 Seçım konuşması Kuv\.et!er saati 22 20 Ali Candan 21 00 Alâeddın Yavaşçadan şarkılar turkuler 2135 Bir konuşma 2120 Bitmez t u k e n m e z Anadolu 21.45 Gül Batudan şarkılar 22.15 21 30 Küçük koro 22 00 RekGenç şöhretleıi tanıyalun 22.45 lâmlar geçidi 22 40 Hafıf muzık Haberler ve hava durumu 23.00 22 45 Haberler ve hava durumu Geçen mevslmin konserleri 23.45 23 00 Oruz dakika caz 23 30 Gece yarısına doğru 24 00 KapaPlâklarla h â t ı r a l a r 24 00 Kapanıs. İŞ SAATLEBI nış. tSTANBCL İL RADYOSTJ 17 57 A ç ı h s 18 00 M u a k l l dakikalar 18^0 Klâsık B a t ı muzıgl 19 00 Dans muziğl 19 30 Aksam konseri 20.15 P l â k l a r arasında 21 00 Opera konseri 22 00 Caz s a a ü 22 30 Sololar 22.45 Hafif Batı nıuzigi 23 00 Oda muzıği 23.30 Dans müziği 24 00 Çeşitli muzlk 1 00 Kapanış. 50 Evet. Genç kadın, özel hayatlarımn bazl zorluklarmdan bana bahsetti, fakat sabırlı olmasını tavsiye ettim. Surecek bir evlenmenin, başında çok fedakârhk gerektirdiğini kendisine anlattım. Bir ay sonra, NewYork'tan Solan ge'dan aldığım bir mektup, haklı olduğunm gösteriyordu. Bu mektubu sakladınız mı? Sanac'ta olduğunu sanırım. O halde, beş yıl aynlıktan sonra eski öğrencinizi şimdi ilk gö rüyorsunuz öyle mi? Evet efendim. Lütfen o yöne bakarak Jacques Vauthier'yi inceleyin. Kendisinde o günlere göre büyük bir değişiklik görüyor musunuz? Yaş.lı adam, Başkanın isteğıni yerine getinnek için kendini zorla dı. Sanığa uzun uzun baktıktan •onra acı bir sesle; Hakkmtt var.. Çok değişmis, dedi. Herkes hayret etmi§ti: Ne demek istiyorsunuz? Yvon Rodelec cevap vermeden once, yerinden çıkü, Ud jandarma arasında tercümanın yardımı ile muhakemesini izleyen sanığa yaklaştı. Oradan Başkana d<^ndü: Eski öğrencime tek bir soruyo kendim sormama izin verir mi *niz? dedl. Sorunuzu önce bize yük=ek YALNIZ Vazan. 6. Des Cars ZüAçesi: Berin Kurtbay sesle bıldırmek şartıle.. Şudur efendim: «Jacques, ev lâdım, neden kendinizi savunmak ist emiyorsunuz? > Sorabilirsinız, M. Rodelec. Yaşlı tanığın parmakları, sakatın ellerine dokununca, sanık irkıldi. Cevap veriyor mu* Hayır.. Ağlıyor.. Yvon Rodelec ağır adtmlarla yerine dondu. Ilk defa. juri, samğın cansız mas kelı gıbi duran yüzünden göz yaşları aktığmı gormüşlerdî. Korkunç bir acı içinde olduğu besbelli idi. Bu yaşlı tanığın, Vauthier'nin kalbine dokunan tek adam olduğunu anlayan Başkan Legris: Sanığa başka sorularda da bulunabilirsıniz, dedi. Sanac'ın Müdürü üzüntü ile: Boşuna, dedi. Jacques susacak. Onu iyi tanıyorum. Bunu bir gurur ifadesi olarak almayın. Biz den gizlemek istedıği, hiçbır zaman söylemiyeceği bir şey var korkarun.. Tanık da mı suçlu oldueuns ınaıuyor? Bu soruyu Baş Savcı sormuştu. Yvon Rodelec cevap vermedi. Dınleyiciler rahatsız olmuşlardı. Victor Deliot derhal a>ağa kalktı: M. Rodelec'ın susması, Jacques Vauthıer'cin de Grasse facıa sından beri takmdığı tavrın nede mni aradığındandır, dedt Baş Savcı: Bunda araştırılacak bir neden olduğunu sanmıyoruz, dedi. Sanık faciadan beri tavrını değış tırmemiştir. Katilin kendisi oldu ğunu kabul etmiş ve bunun gercek olduğunda israr etmisür. Eski hocası ne düşünüyor? Yvon Rodelec'in sesi flk defa büyiık bir heyecanla dolu idi: Jacques Vauthier işlernediği bir suçun kim tarafından yapıldığını biliyor, onu kurtarmak için de bu acılara katianıyor, kanaatira budur. Madem ki Sayın Başkan müsaade etti, cevap vereceğme inanmamakla beraber, Jacques'a ikinci bir sorum var. Yeniden sanığın yanına gelmişt' Onun ik: e v ni tutarak parnsk larıle onunla konu^uıken, yazdığı kelimeleri de yüksek sesle tek rar ediyordıı: Jacq""s. bana cevap ver. Katıl kun? * J tanıyorsun. Bundan emınım. Sen değılsm yavrum. Sen boyle şey >apmazsın.. Benden, ho candan gerçeğı saklayamazsın. Sana anlamak ve konuşmak çarelerini ben öğrettim. Benden gizleme derdini. Neden suçlunun adını söy lemiyorsun? Sevdığin bıri de ondan mı? Öyle olsa bile doğru söy lemelisın. Sen her zaman doğruyu aradın, söyledin.. Mecbursun, yavrum.. Suçun olmadan kendini mahvetmeğe hakkın yok.. Neden susuyorsun? Yoksa korkuyor musun? Kimden? Ah.. Jacques, gu snda bana verdiğin acıyı bilsen.. Yaşlı adam yerıııe döndü. Ümit sızdi. Durmadan ayn. şeyleri tektarhyordu: O öldürmedi, Başkanım. Asıl katili bulmak için ne gerekiyorsa yapalım; Baş Savcı soguk bir sesle: (Arkası var) ANKARA H. BADYOSD 17 57 Açılış 18.00 Plâklar arasında 18.30 Diskoteğımizden 19.00 Bir konçerto 19.30 Günün melodıleri 20.00 Bill Black Combo'dan popüler melodıler 20 30 San soloları 21.00 Batıya bakış 22.00 Gece konseri 22.50 müzlk seslerl 23.30 Dansa çağn 00 30 Karma müzik 1 00 Kapanış. Caddeden bir sirk geçli diye bu kadar heyecan neden anlamıyorum. T. C Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Gene! Müdürlüğünden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENGE NİGHTİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU O O Ü İ İ Okulumuzr 19651966 ders yılı için öğrend kaydma bajlarruşür. Lise mezunu yaüh, yatısi2 veya burslu kız öğrenci kabul edilir. TamamJayıcı bilgi için Okulumuz Müdürlüğüne sözlü veya yazıü müracaat yapılabıleceği gibi diğer Vilâyetlerde Sağlık Müdürlüklenne başvurulabilir Adres: Abidei Hürriyel Caddesi ŞişliIstanbuJ Tel: 47 55 77 (Basın 15502/11627) İ L A N 1 Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapümak üzere aşağıda yazılı malzeme fiat ve teklif isteme usulü ile satın almacaktır. Şartname No: 6515T106 2 Mevzuu ÇELİK TEL HALAT Teklifler 25. Ekim. 1965 Pazartesi günü saat 17 ye kadar DSI Makıne ve İkmâl Dairesi Başkanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığma verilmis veya gelmiş olacaktır. Postada vaki gecümeler ve telgrafla yapılacak olan teklifler kabul edilmez. İ L Â N Üsküdar Kız Lisesine imtihanla bir adej Memur alınacaktır. Alınacak Memurun lise mezunu oLması, daktilo bilmesı, erkeklerin askerliğıni bitirmiş olması ve memurin kanunundaki memur olabilme şartlarım taşıması gerekmektedir 15 Ekim 196.5 cuma günü saat 9.00 da Üsküdar Kız 12sesinde imtihan yapılacağından, isteklilerin en geç 14 ekim 1965 perşembe gunü saat 17.00 ye kadar gerekli belgelenyle adı geçen Lise Mudürluğune başvurmalan duyunjlur. ^Basın 18040/11R471 3 İstekliler, bir dilekçe ile, dilekçelerinde şartaame numarasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini «arih adresleri ile belirterek DSİ Makine ve İkmâl Dairesi Başkanlığı Etlik/ANKARA adresinden şartnameleri bedelsiz olarak temin edebilirler. 4 Istanbul'dan şartname talebinde bulunacak olan firmalar şartnameleri (DSİ 14. Şube Başmühendislıği, Yerebatan Caddesi Salkımsöğüt sokak No: 20 CAĞAL, OĞLU İSTAJ'TBUL) adresinden temin edebilirler. 5 Odeme, gayrikabili rücu bir akredıtifle yapdacaktu. 6 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta. miktarlan azaltıpl çoğaltoıakta ve bazj kalemleri tamsmen almamakta sorbesttır. (Basın 17985 A. 11940/11632)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog