Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CTMHURİYET 20 Eylul 1965 B H H H H Jtktiialite Itlars ve Çjüneş sistenıi hakkında çok tnlcrzsan bilgiUr gb'ndertn Moda Mariner7 iki ! sürecek bir uykuya yatı/or Pasadena (California). (a.a.) Amerika'nm «Mariner4» uzay aracı, •nzay bilşınlerinin peyk ile radyo telemetri bağlanüsını kesecekleri cuxna gününden iübaren iki yıl sürecek uzun bir dinlenme devresine girecektir. Geçen 28 kasımda Cape Kennedy'den uzaya gönderilen «Mariner4», Mars ve güneş sistemi hakkında insanı hayrete düşürecek bilgiler göndermişur. Tarihi uzay gezisi sırasında 400 milyon milden fazla yol aian «Mariner4» en büyük başarısını 14 temmuz günü Mars gezegeninin yakın ır.esaieden fotoğraflannı çekip yer istasyonlarına göndermekle sağla0 Gezegenin 25 milyon nııstır. yıllık bir tarihi vardır. Uzay bilginleri, «Mariner4» ile O Gezegenin üzerinde, göl T eylül 1967 tarihinde yeniden irveya Okyanus şeklinde biiyük tibat kurmayı tasarlamaktadırlar. su birikintileri bulunmamakEu tarihte araç, dünyamn 29 mil tadır. yon mil «yakınında» bulunacakfj) Gezegende hayat butır. lunduğunu gösterecek biı beMariner'in «uyku devresi» sıralirtiye rastlanmamıştır. •ında Maryîand'daki uzay şebekeBununla beraber, Mars'da her si aracı daimi bir şekilde izliyecek hangi bir çeşit hayat bulunmadıtir. ğını gösterecek belirti de yoktur. •Mariner4» Mars gezegeninin fotoğraflannı çekmekten başka, gezegen hakkında son derece fayda'.ı bilgiler de göndermiştir. Bilginler. bu fotoğraflar ile bilgileri değerlendirdikten sonra gazegen hakkında şu sonuçlara varmışlardır: O Mars'ın atmosferi. sanıldığının aksine, gayet incedir. Q Mars, oluşum bakunından dünyadan ziyade aya benzemektedir. TIYATRO SELMI ANDAK Yeni Komedi Tiyatrosunda değişik tiirde bir eser: «Eşeğin Gölgesi» yararı Haldun Taner arkadaşunızla konuşurken... 30 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Nikâhlar Belediyede kıyılacak Önümüzdeki aydan sonra mer'i yete girecek olan Medeni Kanun mucibınce nikâhlar belediye dairelerinde kıjnlacağı için Şehremanetince (Belediyece) muhtelif belediye dairelerinde nikâh salon ları hazırlanmaktadır. Bunlardan bazılan tamamlanmış ve nikâh memurları Emanete çağtnlarak kendilerine lüzumlu izahat verilmişîtir. Beyoğlu nikâh memuru Übeydullah Efendi kendısiyle görüşen bir muhabirimize bu hususta şunları söylemişitir: « Âkit icrasına memur olduk. Yani buncîan sonra nikâhı biz kıyacağız. Merasirr.deki tefeıruata ait bazı kısımları da öğreneceğiz.» İsmet Paşanm nutku Ankara, 28 (Hususi) Spor kongresi, Türk Ocağı salonlarında toplanmıştır. Başvekil İsmet Paşa bu münasebetle irat ettiği bir nutukta şurüarı söylemiştir: « Kongreyi meserretle selâmlarım. Hazırlanan raporu okudum. Güzel şeyler yapılmış. Fakat raporun her sahifesinde mali müşkülâttan bahsediliyor, geçen senetcı vaadimlzin yerine getirilemedigi ihsas olunuyor. Hazinenın bütçesiyle sizin bütçeniz tevafuic etmiyor. Katl bir taahhüde girmek bilirsiniz ki hiç bir hükümetin iktidan dahilinde depildir. Milletin kendi şuuru, kendi arzusu ile meydana gelmiş bir müessesedir. O da menabiini başka yerde, hariçte aramalıdır. Böyle olmazsa inkisan hayale uğranılır.» •••• "Suç/a/ar,, başladı Şehir Tiyatroları yeni mev «ime dün gece Fatih Tiyatrosunda Çetîn Altan'ın «SUÇLULAR» adlı eseriyle girmiştir. Tunç Yalman'ın sahne ye koyduğu bu piyeste rolleri: Kemal Bekir, Şaziyc Moral, Hümaşah Hiçan, Atacan Arseven, Atıf Avcı, Fatma Andaç, Oral Yonci, Kemal Ergüvenç, Mazlum Kiper, Cemil Şahman ve Tansu Konuralp oynamaktadırlar. Dekor: Turgut Atalay tarafından hazırlanmıştır. Alttaki resimde «Suçlular» piyesinden bir sahna görüimektedir. EŞEGİN GöLGESi Haldun Taner9eskibir masalı günümüze aktardık, diyor Ş ehir Tıyatrolannm yarın akşamdan itibaren Yeni Komedi Tiyatrosunda oynamaya başhyacagı Haldun Taner'ın «EŞEĞtN GÖLGESI» adlı müzikli oyunu tür ve nitelik bakımından Şehir Tiyatrolannın geleneği dışma çıkan b'.r yenilik taşımaktadır. Çünkü bu oyun ne ş;mdiye kadar açıhştaki klâsikleşmiş piyeslere, ne de alışılagelmiş operet, hafif müzikal komedi ve ne de tam deyimiyle «müzikal» lere benzemektedir. jılır. Bu yolda, hiç bir üsluba bağlı kalmayıp yeni bir üslup ya ratmak zorunluğunu duydum. Bu nu da yukardakilerin sentezi ile vermeye calıştım.» Masal ile realizml hareket içinde nasıl birleştirebüdiniz? « Oyunun ritmine dikkat etmek benim için başta gelir. Oyunun tnüzik gibi işlenmesine taraftanm. Oyunu asla epik oynuyor defiliz. İçinde epik görünen unsurlan başka biçimde sahneye kovmaya çalışıyoruz.» «Eşefin Gölgesi» nin müziğini Yalçın Tura bestelemiştir ve Karlo Kapoçelli yönetiminde 12 kişilik orkestra çalmaktadır. Otuz altı kişilik kadro içinde baş rolleri ise: Toron Karacaoğlu, Bil ge Zobu, Çetin Ipekkaya, Ani Ipekkaya, Sevü Candan, Necdet Yakın, Kayhan Yıldızoğlu, Tuncer Necmioğlu, Ali Serttaş, Deniz Uyguner, Erden Ener ve Devlet Operasından bas Erdoğan Kökçam oynıyacaklardır. tbcyduilah Efendi Dampsev yenıldi Boksör Dempsey, 130 bin kl?l önünde ve yağmur altında jrapılan maçta aKrpantiyeye yenilmi? tir. îki boksörün boğuşması müthiş olmuştur. Bu maçta 4 milyon dolar hasılât elde edilmij tir. Dempsey 1 milyon dolar almıştır. Galip boksör ise 200 bin dolar kazanmıştır. Sudan'da 60.000 kişi uyku hastaiıjpa lutuldu HARTL'M (a.a ) Sudanın güney eyaletlerinde devam eden huzurs;i7.:uktan dolayı tıbbi müdahale irnkânları bulunamaması sebebiyle, en az 60 000 kişinin uyku hastalığı ve buna benzer hastahklara yakalandıfiı bildirilmektedır. Sudan Sağhk Bakanhğının bir Bçıklanıasına göre, uçaklar güneyli vatancaşların oturdukları köylere beysnnarr.eler atarak hastaları derhal hastanelere gitmeye teşvik etmektedirler. Büindiği gibi. Sudanın güneydekl üç eyaletinde, hükümet kuvvetleri ilc muhtariyet talep eden âsiler arasında bir süredenberi çarpışmaîar olmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 79 SAYILI BİLDİRİ 1 ilâ S Ekim 1965 tarihlerinde 09.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 200 mctreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehKkelidir. EGE DENİZİ ÇANAKKALE BOGAZI METHALİ 1 nci. nokta: Enlemi 40 derece 02 dakika 30 saniye Kuzey. boylamı 26 derece 11 dakika 00 saniye Doğu olan E. 4850 No. lu Mehmetçik feneri. 2 nci nokta: Enlemi 40 derece 02 dakika 37 saniye Kuzey Boylamı 26 derece 01 dakika 30 saniye Doğu 3 ncü nokta: Enlemi 40 derece 08 dakika 00 saniye Kuzey Boylamı 26 derece 01 dakika 30 saniye Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 40 derece 08 dakika 00 sanive Kuzey Boylamı 26 derece 13 dakika 30 saniye Doğu DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULLR (Basın 17171/11629) Kosaplık Koyun ve Sığır Bağlantısı Yapılacaktır 1 1. ocak. 1966 30. nisan. 1966 tarihleri arasında Eraurum ve 1. ocak. 1966 30. haziran. 1966 tarihleri arasında Konya Et Kombinamıza teslim şartiyle bağlantılı olarak kasaphk koyun ve sığır alınacaktır. 2 Bu yıl da bağlantılar Kurumca besici ve yetiştirici olcîukları bilinen veya kurumun kendi imkânları ile yapacağı inceleme sonunda besiei ve yetiştirici olduğu tesbit edilen satıcılar ve kooperatiflerle yapılacaktır. 3 Besiciliği teşvik ve pszar emniyetini sağlamak amacı ile bu yıl da şartnamelerde üreticiler lehinde birçok önemli değişiklikler yapılmıştır. a) Satıcılar için faydalı olduğu anlaşılan garantili fiat sistemine bu sene de devam olunacaktır. b) Avans mikdarı koyunda 100., sığırda 350 liraya çıkarılmıştır. Kooperatiflere beher baş koyun için 125. lira, beher baş sığır için 450. lira avans ödenecektir. c) Bağlantı yapan besici ve yetiştiricilere garanti fiat dışmda ayrıca şartnamede belirtilen esaslar dairesinde randıman primi, kalite ve besi teşvik primi ve gençlik primleri ödenecektir. , d) ll ve ilçelerin belediye hudutları dahiîinde bulıınan ve Kurumca kabul olunacak gayrimenkullerin ipoteği karşı'.ığında da hay~vancılık kooperatifleri ile bağlantı yapılabilecektir. 4 Kooperatiflerin geçici teminatları dışında. noterden tasdikli kcoperatif ana sözleşmesini, kooperatifi hâlen temsile yetkili şahısların noterden tasdikli imza sirkülerini ve kooperatifin hâlen faaliyette bulunduğuna dair sicilli ticaretten alacaklan bel geyi ve en son bilânço, kâr zarar cetvellerini teklif zarfının içine koymalan zorunludur. 5 Şartnameler Gene! Müdürlüğümüzden, Zeytinbumu, Ankara. Konya, Erzurum Et Kombinaları ile Istanbul Bahçekapı Yeni Valde Handaki Bölge Müdürlüğünden, Valiliklerden ve Ticaret Odalarmdan parasız almabilir. 6 Kururn. teklifleri kabul edip etmemekte, diledigi il« sözleşme yapmakta serbesttir. 7 Istekülerin, teklif mektuplarını jartnamelerde kayıtlı geçici teminat'.arı ile birlikte ve üzerine <canlı hayvan teklifidir> yazılı zarf içinde en geç 5. ekim. 1965 günü saat 16.00 ya kadar Erzurura ve Konja Et Kombinalarından hangisi ile bağ lantı yapacaklarsa o Kombina Müdürlüğüne vermeleri veya bu tarihte bulunacak şekilde postalamaları, zarfın üzerine ad ve soyadları ile adresierini yazmaları gerekir. Postadaki gecihmeler dikkate ahnmaz. Haldun Taner'e son prova araısnda, oyununun özelligi ve niteliği Üzerine soruyoruz: « Eşeğin Gölgesi» nin tema'n birinci yüzyılda yaşamış Samsat'lı Lukianos'un bir küçük fıkrası üzerine kurulmuştur. «Eşeğin Göleesi kiralanır mı, kiralanamaz mı?» diye başlıyan sofistçe bir tartışmanm koca Abdera sehrini nasıJ birbirine kattığını anlatan bu fıkra o giin bugündür bir «Amıitrio», bir «Oidipus», yahut bir «Helena» tema'sı gibi pek çok yazar tarafından işlenmistir. ömeğin 18. yüzyılda Alman yazan Wieland aym tema'yı 500 sayfalık bir roman halinde ele almıştır. Daha sonra ünlü besteci Richard Strauss hayatının sonunda bu isimde bir operaya baş lamış, fakat ömrü bunu bitirmesine imkân vermemistir. Bundan başka Çekoslovak, Bulgar, Avusturyaü bir sürü yazar a>nı konuyu hikâye, şiir ve oyun olarak kul lanmışlardır. Hattâ F. Dürenmatt'ın da aynı konuda kısa k i oliere'in Sabahattin Eyübbir radyo skeçi vardır.» ™' oçlu tarafından dilimize Şu halde, yüzyıllar boyunca çevrilmiş olan «CİMRİ» komeölmezleş:niş bu konuyu siz bir disi, 1 ekim cuma akşamından Türk yazarı olarak nayıl işlediitibaren Tepebaşı Tiyatrosunda niz? başlayacaktır. Eseri Coşkun « Biz bu tema'ya her şeyden Tunçtan sahneye koymuştur. önce yüzyılınunn penceresinden Dekor Turgut Atalay'ındır. Rol ilerici ve uyarıcı bir açıdan bakleri: Mücap Ofluoğlu, Aslan maya önem verdik. Wieland'ın Altm. Selmin Barutçu, Cüneyt sinopsisini başta aynen alıkoyTürel, Filiz Toprak. Necdet M. duk. Amma feiişmede değiştirAyral, Nur Sabuncu, Kadri dik ve belirli bir sonuca göre Ögelman, Fâdıl Garan, Ferih yönelttik. Günümüz ile ve topEgemen, Fethlye Sezer, Engin lumumuz ile belli bir paralellik Akçelik. Ali Yörük, Uluer Sükurmak için oyunun çatinnı yeer, Dinçer Çekmez oynamaktaELEKTRİKÜ ni ana kisiler, yeni epizodiar rkdırlar. KAHVE OCAĞI liyerek başka türlü kurduk. TePİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR ma aynca ne zamandır TflrkiTede yerleştirmeye ve sevdirmeye çalıştığımız «epik» tarza uygnn olduğu için konuyu bir Ortadoğu Ankara, (özel) Ankara'daki masalı halinde kaleme aldık. \'altiyatrolardan ilk perdesini açan çın Tura müziğinde, Çetin İpek lul ustafa Yalçm'ın yazdığı ve kaya reji ve koreoşfrafisinde ayAnkara Sanat Tiyatrosu olmuşm sahneye koyduğu «SÜRÜP nı iislubu tutturdu.» tur. Ankara Sanat Tiyatrosu uGİDER» piyesi, 1 ekim cuma zun süren bir Anadolu turnesinakşamı başlayacaktır. Başlıca Bir noktavı kesinlikle açıkden sonra geçen yıl başarı kaza110 220 Volt mevcuttur. GARANTİUDIR ıollerde Agâh Hün, Şükriye lar mısınız? Sözü geçen fıkranm nan «Avak Bacak Fabrikası» oAtav, Fuat Işhan, Nedret GüYakındoğuya uygulanması yalınIlâncılık: 8613/11637 . yunuyla perdelerini 23 eylulde aç venç (Sibel Gökseli, Şevkiye kat hayalî bir masal biçiminde rruştır. May, Şâkir Arseven, Feridun mi, yoksa halkırruzın tamamen İST. 12 NCt tCRA Karakaya, Ertuğrul Bilda, Saibenimsiyeceği bir «yerlileştirme» «Ayak Bacak Fabrikası» o>oınu MEMURLUGUNDAN me Arcmıan, Mehdi Yeşildetarzmda mı yapılmıştır? Uç hafta devam edecek, bundan Dosya No.: 965/19T7 niz. Leylâ Alün, Reha Kıral, « Seyircinin önüne hafif bir sonra Güner Sümer'in yazdığı Mahcuz olup satılmasma kaTürker Tekin oynamaktadırlar. çocuk piyesi. yahut egzotik bir «Bozuk Düzen» adlı oyun başlırar verilen 12.500.00. lira deDekor kostüm Turgut A«1001 gece masalı» ile çıkmamı yacaktır. «Bozuk Düzen» yazarı ğerde 1 adet 5 beygirlik komtaîay'ındır. her halde benden beklemezdiniz! Guner Sümer tarafından sahnepresör, 2 adet espiratör AlLukianos'un tema'smı sırf söyleye konulmaktadır ve provalara man malı, 1 adet cilft karma başlanmıştır. Oyun geçen yü İs mek istediğimiz ana düşünceye maklnesinin birinci satışı yatkın bir araç olduğu için sevtanbul Şehir Tiyatrosunda oy1/10/965 (ruma günü saat 12.30 nanmış ve başarı kazanmıştı. O dik, aldık ve kullandık» dedi. 13.00 arası Çağlayan Park Solc. Bu oyunun rejisörü Çetin îyunun başrolünde, İstanbulda ay No. 6 da satılacaktır. pekkaya'ja son provanın humma nı oyunda başan kazanan İsmet O gün verilecek bedel musı içinde sorduk: Ay oynayacaktır. O u yıl yeni açılmıs olan Zey hammen kıymetin cb 75 ini bul Oyunun aktarılışında hangi " tinburnu bolümiinde 1 ekim mazsa ikinci satışı 2/10/965 MEYDAN SAHNESİ stilde çalıştmız? cuma akşamından İtibaren Adacumartesi günü aym yer ve salet Ağaoğlu'nun yazdığı ve Bugünlerde Istanbul rurnesi so « Bu eseri belli stillerin hiç atte yapılacaktır ve en çok art Ergun Köknar'ın sahneye koybirine oturtma% mümkün değil. na ermekte olan Meydan Sahtırana peşin para ile ihale eduğu .ÇATIDAKİ ÇATLAKNe orta oyunu, ne karagöz. ne nesi, ekim'in ilk haftasından itidilecektir. tsteklilerin mezkur adlı piyes oynanaeaktır. Başrol comediadel arte, ne köy oyunu, baren Haldun Taner'in yazdığı gün ve saatte mahallindeki lerde Alev Gürzap, Müfit Kine meddahlık ve ne de özellikle ve tstanbul Şehir Tiyatrosunda memurumuza müracaatleri iper. Melâhat İçli, Suna Kökmüzikaldir! Bir masalın günümü oyn&nmakta olan «Eşeğin Gölgslân olunur. nar, Gül Vergon ve Ergun zün aktüalitesine uyarak sahnesl» adlı müzüdi oyunu oynayaKöknar oynamaktadırlar. ye konması tiyatro için yeni sacaktır. (Basm: 18058 1165S) Gazı heykeli açılıyor Sarayburnuna dikilen Gazl tıeykeli önümüzdeki pazartesl ?ünü mahallinde yapüacak bir merasimle açılacaktır. Bir llân TEPEBAŞI Tiyatrosunda İsmet Paşa, spor hayatında nizam ve intizama karşı göıillen hafifliğin mucibi hlcap (utandıncı) oldugunu sözlerine eklerruş tir. Kadmlara gabardin pardesüler I6ji; erkeklere 19.5 lira. Muşambalar l l j lira. Bu par desüler en iyi İngiliı kumasından mamuldür. Galata Ka raköy fınnı karsısında EkselRiyor fabrikası. 2 * .«ı»•••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••»»•••••*••«# •ııtııı<ififiıııııııııııııııı*ıııaıııttıtıııaıııııı»>ı«Bi*Vf*ıı*ııııiBiıııııııııııtııı•#B»^>an# ŞRHLRN Ankara Scuıat Tiyatrosu perdesini artı USKÜDAR Tiyatrosunda değil. 6 Bir hayvan, olağanüstü v» acaip olay. 7 İçinde çamaşır yıkanır, bir atalar tözüne göre «iş» ten \ degil bundan artar. 8 Yılın anlarından biri, bir edatın kısaltılmışı. 9 ~ Rutubet. bir clnı toprak. YI/KAUIDAN AŞAClTA: 1 Borç verdigl paraya karînık bir mala el koyan (iki söz). 2 Osmanll Tıirkleri bu «Han» m sülâlesine I suptur, bunun ticaretinl yapana meno ot tekrar satılamaz. 3 Traky&mızdan geçen bir akar su, keder. 4 «Özür dile ve bağıjlanmam iste!> mânaaına •karma bir emir, 5 Başkan veya âmlr, ateşin vüI 23456789 cutta açtığı yara. SOiDAN SAĞA: 6 Çevresind* 1 Geçenlerde fazla yağmur soruıcu küp yapılan kasu baskınına uğrıyan İtalyanın başEabamız, bir takenti (iki söz). 2 Bağımsız ve dekı. 7 Bir ermokrstik idareye sahip railletlere böyle kek adı. g denilir, kol ucu. 3 Mitolojiye düşkün «Başkanı tanı!> ve uydurma efsaneleri «even kisüere anlamına iki t o ı boyle denilir. 4 Her çahşanın yılda lü bir emir. 9 en aşağı 15 gün almayı hak ettiği. çev Diınim boımacaniB Idare bölümleririlince Yeniçerilik devrinde polialere mizden, okarnı h»IİKİIIml> v k l i verilen ad belirir. 5 Onu görmeden boş uzun kulaklı hayvan» karşılıjı paçaları sıvamamak gerektir, bir jey iki söz. 1 2 3 45678 2 3 4 5 6 7 8 9 •• nM Lı ı rp rr PLJ n MI I n rd • J \ \ \m 1 1U1 1 •I d3rrm ZEYTINBURNU Tiyatrosunda ET VE BALIK KURUMUNCA KEMİK ALINACAKTIR Kurumumuz, Zeytinbumu Et Kombinasına tesiim kaydı ile kaynatılmış ve kaynatılmamıs kemik satın almaktadır. İlgilüerin adı geçen Kombinaya müraacatları rica olunur. Telefou: 71 55 61 27 62 10 ET ve BALIK KURUMU İstanbul Bölge Müdürlüğü (Basın 17213/11626) günler geçiyor... kıs kapıda! Soğu|a karşı hazırlıklı olunuz. Bunun için, İYİ bir gaz sobası kâfi... Fakat EN İYİSİNİ almak istiyorsanız, çeşitli ihtiyaçlara göre yapılmış 3 ayrı tipte VEZÜV sobası emrinizdedir. VEZÜV sağlamdır, VEZÜV kullanışlıdır... ve VEZÜV Sobalannın Bakım Tamir Servisi daima hizmetinizdedir. Tantnmış Vezüv 101 ve Vezüv Süperden sonra yepyeni bir model a. >• i TL. 330 Istanbufda Satış Ratı TL. 550 Istanbul'do Satış Fiah Kalorrfer sisMmffi v e karbüratödü eşsiz bir gaz tobası •J J VEZÜV1O1 VEZÜV SÜPER VEZÜVDELUXE (FAZLA BİLGİ İÇİN SATICILARA MÜRACAAT) ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 17974 A. 11850/11631) Emayetas Toptan Satış Müdürlüğü: Tahtakale Cad No. 13 Tel: 22 03 52 / 22 66 90 • Bakım Tamir Servisi: Aksaray, Namık Kemal C. Kasım Bosran S. No. 18 Tel: 21 29 08 Cemayetaşj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog