Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 29 E\lul 1965 CITVIHURÎYET Şehirde ve Yurttn Telleri çahnan PTT polisten yardım istedi P T T Ger.el Mudurlugu, Jandarna \e Emnıvet Genel Mudarluklerıne başvurarak =on gunlcae anormal olaras çoga Isn kablo hır>uzlıklarına kars tedbır alarak kenrîılenre \ardımcı olraalarını ıstemıştır Gondenlen jazıda seçıml°rın \e muhtelıf T^ATO mane\rala rınm jap'lacagı bugunlerde kablo çal nmaları \uzunden sehır lerarası ve mılletlera'ası konuş maların sık SIK kesıldıgı belır tılmectedır Kabıo hır^ızlık'arına raanı olrıah. ıçın G"bre \e Şılede devamlı nobetcıler ıhdas edıldıeını bıldıren P T T Gen°l Mudurlugu, eT fazla hırsrız ' ğm Gebze Şıle Samandıra Sıl « n , Boğaz su aln kablosıı L skudar arasında oldugunu bıldıMrek bunların ancak jandarma ve polısm yardımı ıle on »ne • fcıleceğını, bu bakımdan vardım ıstedıklerını açıklamışlardır Geçen \ıl Sağmalcılarda Ha mıt Akman adınaakı şah>=ı Vah i ede do\erek clumune sehep o lan Esref Çalça Sabrı Kandt mır ve Yahja Salbacak ın du rusmalan 1 Agır O z a Mahke mesınde sonuç>anmı.tır Esref Çalçanın ?J \ıla mankum edıl aıgı ve Sabrının beraet ettıgı ne daır karann okunrrasi sıra sında Esref vanında duran ı r kadasına Mddetlı bır \umruk atmıstır Sabn parmaklıkların urerme v ıkılms ve \ere dusmu'"tur Eşref ıkmcı hamlevı \ a parken arka^ında duran landarmalar tarafmdan v<m.aıdn n ıştır Olav, mahkeme saıaruı da hevecan uvandırmıştır Eş Bir mahkum beraet eden arkadaşmı mahkemede dövdü lef SEÇİM SEÇİM SEÇİM SEÇİM SECİM ÂP'lilerle CHP'liler aynı görüşte birleştiler Bir gece yarısı koalisyonu Klfpnrlprıın raışür ı gun •n s» n ahkemeden çıkaı lırken sına «Bu ı^te ben suçsu «en b^ruet ettın Senı t ı r rıdurecŞım» dıj e ba.ır M Sait ESEN vazıyor • 1SK.CI1UCHJU İD4M T4LEBI Dun Resıncı Agır Ceza Mah kemesınde Fatıhte ıkı kızkaıde sı olduren Ahmet \dan'ın du rusmasına baslanmıstır tdam talebı ıle varçılanan kaatıl çe cen vıl \ \ * e Ger\ıız ıle karde sı Fatma Gerjuzu bıçakla oldârmustu. OTOBÜSE BÎNDİ \ F Kn î kaıada oturan Ehf Enıır adında bır kız çocugu aılesının haberı olmadan evınden kaçmıstır Bır otobusle l»tanbula gelen Ehf av nı otrbusun şoforu tarafından po h>e teslım edılmıştır Re»ım Elıfı Çocuk Burosunda beklerKen go«terı>or Şöhretier Gemisi Ankora gidemiyor Turıstık bır gezi ıçın kiralanan De ıızvollannın < Ankara» yolcu gep m sı \olcu bulamadıgındaT \arın ^ fere çıkrıı acaktır Büındıği gıbi ff Ankara» gemısıne tanınmış şo i r»tler şarkıcılar ve fılıra vııdıuarı d'uet edılmıştı Gemıde avrıca bır de fılım çevrılecktı Genıde \er ayırtan bazı jolcular şohretler gemiai kalkrrayınca • A.nkara* vı k ı a lıjan Turızra Şırketıni mahkerreje vem ıgle^dır Maöen işçi'erinden kesilen bağış iade ediliyor ZONGLLD4K Hukumetın ı eı u e r n e Maden tşçılerı Sen c ka<;jnca 46 b n maden ısçisinın gecpn av basında av lık ucretınden "Mnlet Yaoar» kampanıa5 ıçın keailen D0 «er hra varm Freclı omurlerı Isletmesın^e e\ bordro halınde kendııerıne iade <?aıl»cektır Maden ısçılerının • Mıl et Yapar» kampanv a=ına bır vevm e tutarındakı bajisJarla ıstırak edeceklerı tahmın olunrrak'arî r «Bır tatlı huzur almava geldık Kalamıştan» şarkısının, 22 şubat çılaruı parolası olduğu dun gece yarısından sonrakı ozel sohbet te açıklandı Şarkıvı en iyi okujanın Üstat Munır Nurettm olduğu soylenır «Bır tatlı huzur » havalmın bu pılağı 22 şubatç lara ozel anons lar ıçm seçtırdığı anlaşılıjor Ayaklanmavı bastıranlardan Hava Kuvvetîeri eskı Kurmav Başkaru General Husnu Özkan o muthış gecede olup bıtenlerın meraklı taraflarını yetkılı bır dılle anlat'jordu Zamanın Koalısyon Hukumetı üjelerının duv gularını elyazılanvle anlatan bır kolleksı>on, emekli generalın ha tıra dosvalarındadır 29 Cemazıjelâhır 4 o Ikindl Yantsı m a Diyarbakırlılar sazda kavga çıkardılar i i O V 5 52 12 04 15 24 17 55 19 26 4 11 3D E 1 11 6 07 9 27 12 00 1 31 10 13 Bir bogımsız aday rey vermek istemeyen avukatı kırbaçiadı Balık Cok Yer Y o k Et Balık n ı n nın başlara3sı ıle ve Balık Kurumunun Bes kta«takı soğuk hava depolarmda s kışıklık başgostermistır Bu ciurum bazı şıkâyetlere yolaçmaktadır Bazı balıkçüar, bahklarınm depolara alınmadığım, bu \uzden denıze dokmek zorunda kaldıklarım ve buvuk zarara gırdıklerını ıddıa etmektedırler Beşen Palas ın bırınci kat sa lonunda bojle bır gecejansı soh beti tertıplemek kımsenın aklın Toplantı ken Öncekı gece «aat 24 de Bevog ' dan geçmemıştır lu Bekar «okaktakı Denız Sazda * düıgınden oluverdı ve kısa za kanlı bır arbede çıkmıştır Ka J manda onemlı konularda pren sıp anlaşmasma varan kuçuk bır dın vuzunden çıkan kavga «ıra I koalısvon kuruldu bır cece<on «ında sıHarın sondjrulmesı Saz , Cu koalisyonu Asık sura*larla, da masa sandalve, tabak ve bar sıternler iğnelemeler suçlamalar dakların kırılmasma vol açmıs ; la başlıyan gdrüşmeler yumuşatır Kadın çıglıklan ve naralar * yınca kahveler keylfle yudumarasında polıs Saz ı basrnıştır I landı Kavgacılardan D varrjakırdan ve Z Salondakıler daha once volda nı gelen Bahrı Yoruk, Nevzat / karşılaşmıştı Pakat selamdan Oner ıle Abdulkadır Çalkılıç * once «teessufleştıler». Bır taral Havdar Sovler ve Erdoğan Mıh ' otekıne «çok üzulduk» dıvordu ç akilanmıslarri'ır { Ötekıler «Boşuna uzulmuşsunuz» SAK\R\A Sakar>a bağımsız diye karşılık verdıler Hepsi de mılletveıcılı »davı Bombalı» dıve çeşıtli verlerdeki kapalı salon tanınan Burhan Eyup Kubılaj Geyve toplantılarından donüvordu Sı iicesınde PTT onunde jakaladıgı yasl rakıplenne ağız dolusu çat Mustafa Ço'akoğlıı adındakı avukalı maktan, bazılarımn seslen kısık kubacı île adamakılh dovmuştu^ tı Kalabalıktan bır kısmı ayrıl Bır ıddıa>a gore kendısine seçımdı Geri kalanlar, anlaşmazlıgı lerde rey vermek ıstemıven avukata çozmek ıçın otele gırmevı uyeun ıçerl \en Bombalı halkın gozleri onunde kırbacma sarılmış ve rev buldular Beşen Palasta, gece va ZONGILD4K Eskı Armut\ornck îitemejışırın sebebını sor nsı meclısı ış'e boyle kuruldu çuk maden ocağında çalısan Enu=tur Avukatı kırbacladıktan regh ılçesı Otçular kovunden 34 Daha yoldakı karşılaşmada be ^onra iıpne atlayıp jehre gelen Bonıbplı bı.gun ogle uzerı landarmavasında kazmacı u tası Mehmet ' lırtılen uzuntu, toplantıvı açan 1 T tara'ından \akalanıp Geyve ilçeVu a! çalıst gı verde vukua ge •ılk konusmada tekrarlandı Ko'ire getır Imış ve nezarete ahnmış l"n goçuk al*ında kalarak olmuş '. nuşan CHP Ilçe Idare Kurulun t dan Abdulkadıraı elındelu notla tura goz atiD karşı«;ındakı hanı ma «Çok uzulduk, dıvordu Sız, kahrolsun Halk Partüıler de mışsınız » B'i hanım n adı bıraz da alerjı uyandırır Bana benzer Isletmek ıstevenlenn 21 73 28 telefona muracaatlan olaylardan kovu^turmava ugra Koalisyon lerı a j d r ı des>em 1 gozıerı kor ol baska jonlere açıldı ve kuıü arsun) dedığımı ılerı surerlerdı kaQa$lari"in da rıcasıvle General Husnu Ozkan '6 «uba* accelerıne ayaklarına zıncır de oı Sımdı sadece not alıjorlar» 7 «ınden ba i hatıralarım anlaftı rulmuştur Bu hanım sradi A Hava Kuvvetlen kararga'ıma P Genel Kurul hatıbı olan Neoa hat Arslandır toplananlardan soz ettı Inonu' Bu şakac ktan «;onra şıkajet vu, metınlıg n soa Jk ianlılısını Kerdısme bu uzontulenn be hrtıld^ğı sırada Emeklî Ha' a Ge konuları eıe alındı Sohoetın bu hevranlıkla anaı Cankava koş neralı Husnu Özkan (CHP) Re kısmı uzun surdu ve tuhaftır kunu sar nış ve Baskentın oaşlı saTondakılerın aynı konu.arda. ra noktalar nı kontrollerıne al şat Mursaloglu fCHP) Ahmet Be şen (CHP Ilçe Baskanı ve otelın mış olan Aydemır kuvvetlennın sahıbı) Senator Mustafa Delıve <=avı^ı havlı kabanktı harekat h (^P) Beledıve Başkanı Şem hakknda plan uzennde verılen settın Mjrsaloğlu C\P) Ilçe Ba5 ızahlardan sonra Inonu « Jekanı Reşıt Delıveh (AP) Emekli neral demışti (Çunku Inonu şeYarbav Lutfı Özen (AP) ıle Ne neral deşıl de leneral derrrış) bahat ^lann kız kade^ı Neza hu kadar kuvvetın (18 bın cıvahat A"=lan da salondaydılar nnöa) her tarafa hakırn olması gerekır, aralarında anlaşmazhk var'» >' A ^; îkı taraflı tanıklann anlatt'kla m a çore ortaaa bır vanlış an Toplantı bıterken «sevınılecek, lama vardı Nebahat Aslan ak ogunulecek derecede» tam b ' j sıne Halk Partılı karde«'erı de kardeşn* arkadaşlık havası ıçın«su sol tehlıkesınden oturu» AP de herkes bınbırının elını sıkıp ye oy vermeğe çagırmış fakat en ı>ı dıleklerını sunarak değıl Husnu Ozkan Profesor Turhan Fevzıoğlu ıle dı alejhındekı dâvalardan bırmde tıpatıp avni duşuncelerde O kadar «aTiımı ıdıler kı, ben < bılır kısı» olan Muammer AK goruldu Kele her zaman tekrar bıle varm (yam bır ıkı saat son sov la Sulhı Donırezer e venp lanan ve «Turkıvemızın ra) «Herkesın jıne de bıldıginı, buçun verıştırmıştır Bunu kendısı de her zamandan zıvade bırlık ve okuvacagını» akla bhe getırmnegızlemedı ve bır «ılerleme» kar beraberhge muhtaç oldugu» ve rek sabaha karşı Cumhurıvet e *"nnda memnunlufunu «ojle a cızesi uzennde bır daha ıttifak «u mektubu vazıvorum cıâa 'urdu « CHP lıler her edildı Bu fasıl da boyle bıttı Bızımkı de bır başka «tatlı huairzımı a^ısta zabıt tutarlar, (goz Koal"=5on kurulmuştu1 Sohbet, zur » hajaü 1 Haose av gırmışnr hat a n l a ( l k l a r m a g o r e e l t a k e n d l inönün göruşü Yanlış anlama ••••••••• Z/yo Armutçuk kömür ; ocağında bir işçi göçük altında kaldı Kırklareii 1950 1954 1957 PARTILERIN ALDIGI OYLAR VE 0Y YUZDELERI DP 42 821 %54 19 o5 "83 62 29 0 BL H P NEBIOGLU CP H 36 206 CMP YTP MP TİP Banımsız o45 81 31 °16 ° 3T6Î f 1 844 n 2 0S 0 49 5İ3 'o^2 32 36 0do o 3 983 • o4.25 o38 44 4 206 •o4 49 EKMEK FABRIKASI ile BöREKGİ FIRİNI AP CKMP 38 6a3 »o4O3 Cumhurıvet İIP^Ş 1961 1963 n G Vec 13 774 %144 8 225 »c86 O 35 240 c36 7 £Mimi!imııııııımııııımımımi!MiımımıııııııııııııııımııııiMiıııııiııı | Borçlarmı ödemeyenier îümhüriyett kil Ben Istanbul Çapa Ka>"=eri Yuksek tahsıl talebe yurdunda i kâmet eden bır Iktısat Fakultesı talebeslydım Aılevı mazeretim se sebıyle tahsılıme ara vermek mec burıvetınde kalarak çok sevdığım tahsıl hayatmdan ve talebe vur dundan avnldam Bu ve bunun gıbı talebe vurtla rtnın douer serrnajelerı olmadığı ıçm, kendı talebelerının iskan, ia şe ve saır masrafları gereK hem sehrılerın hamıvetlı jardım ve teberrulanvla gerekse paraTı o kuvanlar tarafından elde eaılen ıueblag ıle karşılanmaktadır Fakat ne jazık ki mezun olnuş veya muhtelif sebeplerle yurttan ayrılan ağabeylerımı7 arasında borçlu durumda olarüar 1950 se nesınden bu yana pek cuzl bır kısmı borçlarmı oderruş geri ka lanlar ise az da olsa odemek ga\ retıni gostermış, dıger bır kısmı ise maalesef hıç bır savTet gostememışlerdır Yekunen oldukca ki barık bır durum arzeden ağabsv lerımızm borçlarmı taksıt tak«'t odemelen halınde yurdun butçpsı auzelecek ve hemşehrılanrrLZ az rahatsız edılmiş olacaktı Harmylı hemşehrılerınızle borç lannı odeven agabeylerımıze te >ekkur ederken borçlu durumda olanlann yurda aıt borçlannı b demelerını çok kıyme*lı sazetenız den hatırlatmavı vazıfe bıld m 7ıra kendılennden sonrakılere hem ornek hem de voksullugun onu kı«men al rmış clur Kavserı Çarclakba^ı ko vunden MH4T \\LXZIA \w\\y 53 1\i » ıS 22 0 3 620 38 31 1 602 ° c l "5 5«6 ° 0 475 LUM0P «'NT Batı Alman malı LUMOPRINT yuksek kalıteli ZINDI£RKĞ FOTOKOPİ CİHAZLARI * • zaman • para • personel tasarrufu sağlar Turkıye Mumessıli: TRANSTÜRK TİC. A. Ş. KIRKLARELİ : ]%1 de nısbı temsıl usulune gore vapılan secımlerde 4 nıılletvekıllıgını AP barajı aşamadıgı Kin CHP ıle 1 T P v ı n varıva pavlaşmışlardır Bu devre 4 mılletvekıllıgı ıçın APCHP CKMPMPTIP ol111 ık uzeıe 5 partı secımlere katılmaktadır CKAIP MP boluıımesuıden cok \ T P dekı zaMflama buvuk olçude \P nın lehıne olnıuştur AP nın 1961 >ecımlerınde aldıeı 13 bın ov 1963 secımlerınde 53 bın e vukselraıştır Çekışmenın APCHP ıkılısı arasında geçmesı AP nın 2 CHP nın 1 mılletvekıllıgı alması 4 uncu mılletvekıllıgımn mıllı bakıveden seçılmesı normaldır L Ataköyün oiobüs derdi = | Atakoy 2 kısımda oturan ve E her sabah saat 8 de vazıfelerı E b&jincta bulunmağa mecbur olan Ş bır aılejız Butun yaz. otobasle nn plaja uğraülması mecbunyetı E vuzurden volumuz uzadı ve za ; mandan kavbederek ılk otobusle = vollara duştuk Sımdı de Bakır Ş kovu Londra asfaltma baglıyan ş caadede kanalızasyon ınşaatı j a E pı'dı^ından otobüsler Zeytınbur nj Yedıkule volunu takıbedı E vor Hem en e^kı otobuslerle, E hem de uzun ve rahatsız bır vol E takıbederek sallanıp duruyonoz 3 Ise ndığımızde eve donduğumuz de vorgunluktan perışanız E Şımdı, dileklenmızı sı^alava ra< karşılanmasmı istirham edl E Soruz E a Bakırkov yolunun süratle ş bıtırılerek Londra asfaltma bir an evvel bağlanmamızı, E b Eskı otobuslenn bu kadar ~ uzak vollarda cok rahatsız edıcı J£ oldugunu kabul ederek değişti = rılrresmı E c Okullann açılmış olduğu ^ na pore, otobuslenn 2 kısımda E kı bas duraktan hareket ettınl E mesını, = d Sabahlevın 6 45 ve 7,10 se s ferlenne ilaveten saat 7 de bir E otobus konulmasını, ş e Taksım den saat 24 de bir = araba kaldınlmasıru rıca ediyo E Butun bınaların dolmak üzere S oldugunu, geçen v^lkı seferlerın ~ kat ıyj en kafi gelmedığını tekrar 3 arzeder, dıleklerımızm kabulunü E savm Başkanımızdan tekrar tek E rar rıca ederiz = Süreyya Aylâ • = Tunel Caddesl 18, Transturk Han Kat 6, Karakoy, Tal 491141 Not: Her türlu fotokopı kâğıt ve malzemcsı de Şırketımızden temın edılebılır Kocaeli Iı659 PARTILERIN ALDIGI OYLAR ve 0Y YUZDELERI DP 49122 6 CP H 35739 °o39 98 29 7"2 »r32 9o 38 298 " 3123 CMP 0 HP YTP MP TİP clan ms ? Yenı Ajans 1950 1954 1957 5495 4o26 o506 5919 İ Emekli Sandığı § sorumsuz mudur? H E ^ = E = = :z = E ^ E = =: ^ ş E = z: ^ ^ E = ;: S 5434 sajül Emeklıllk Kacunu na 23 2/1965 tanhlı ve 545 savı lı kanunla eklenen ek maddeve gore borçlanma şumulüne giren hızmetlerlmtn borclandınlmak su retivle emokhlik hızmetıme eklen Tiesıne daır "fi 3'l<)fi5 tanhli di lekce ıle Emekli Sand'fı Genel MıidürlüÇüne japrnıs oldugum müracaat gerpklı rjütün evrak zamanında gonderilmiş olmasma ve kevfıvet flgıH bulunduŞum da ırece gerekli ha«saiıvptle tâkıp edılmekte bulunmasına ragmen, bu grune kadar bir netıceje ulaştı rılmadıSı gıbı tiurum hakkında her hans^ bir bılgl de e!de edıle memiştir Emekli ''andıgı, nıçın bır va tandpşn kanunı bir muracaatının altı av sürüncemede kalmas na «cbpp olmaktadır'' Yoksa E meklr Sandığı >iorumsuz mudur"' Emekli SandıSma g'avesınm dı smda snrava bura>a otel motel vapt'rmak gıbi ışlerle meşgul olacagtna kanunen viikümlu bu lunduğu ı<:leri zamanmda yurat r^ek mecburhetınde oldugunu hatırlatacak b r makam anvonım' Şer» Çağar Emet UMRANİYE BELEDİYE BASKANLIĞINDAN 1 Tamamı 372 000 TL. kesıf bedellı Beledıve bması vapıııı 2490 savüı kanunun 31 ıncı maddesı geregmce \e kapah zarf usulu ıie el =ütrneye çıkarılmıştır 2 Ke<=ıf bedelı uzerınden ve 24% sa\ ılı kanunun 16 ıncı rraddesı geregınce geçıcı temınatı 18b30 TL dır " Ihalesı 15 ekım 1965 cuma gunu saat 15 00 de 8e3 ledıve Encumen salonunda >apılacaktır 4 Şartname ve proje 30/9/1965 per 5 embe gunundcn 'ıbaıen her gun mesai saatlerı ıçerıs nde Lmranıve Be edıyesınde eorulebılır 5 Ihaleye gıreceklerın a~ı 1965 yıh Tıcaret Odası vesıkası, b) Baj'indırlık Bakanhğı C gi"upu karne=ı, c) Fen ış'ermden alacağı veterlık be'gesı ıbraz etrresı şarttır 6 Fcn Işlerı Şeflıgınden alınacak olan veterlık belgssınm ıhale gununden en az uç gun once alınması rnecburıaır 7 Teklıf mektuplarının ıhale saatmden bır saat oncesıne kadar Beledne Başkâtıpbğıne verılme«;ı mecburıdır. 8 Postadak: vâkı gecıkmelerden BeledıjemıZ sorumlu deçıldır 9 Encumen ıhalevı \apıp japmamakta tamamen =erbe^ttır (Basuı 17951'11658) 54 642 • 60 48 49 JO7 • 6S0 5 7.7 0 • 30 71 J36 4 )80 4 17 AP CKMP 42 7^2 o38 8 33 847 " 33 63 1 4 1 1961 1963 49 404 0 i4g 49 290 »"48 84 . I 19 .4 15 191 * i l 3 54 Pislik yuvası Gazeten 7 n 2! 71965 gunlu sav ^ının 4 ncu sahıfesmdekı (Cumhurıvet e mektuplar) sutununda «Pıshk vuıa=ı> basiık'ı v o zı konu=u o'an Edırnekapı Çakıraga so kaaı ıle Nester =okagnın bırle^tıpı ko~eve beh"" ız kjn^eler tarafın (îan doku'en çoplenn temız!e*tırı'd 51 baderıa huranın temız bulun duıulması ıçın ılgılılere gereken cırr n verıldıgı Beledıve Rei'îlıgının 7 91965 gun ve 3236 sajılı yazıları ıle bıldınlmektedır ^lâkanıza tesekkur eder bılgınıze ııca olunur Dr Nurı Ertıırkoglu Muav ın Saglık ve Sosjal Y Muduru Y. 1961 secımlerınde 5 mılletvekılhğınuı 3 unu \P 2 sını CHP almıştı Kocaeli (Izmıt) ın çıkaracagı 5 mılletvekillıgı ıcın bu devre APCHPCKMPMPTİPTTP olmak uzere 6 partı ve2 de basımsız adav seçımlere katılmaktadır. CKMPMP bolunmesı îzmıtte 4P've hıçbır sev kazandırraamış ve CKMP oylan 1963 nıahalli seçımlerınde olduğu gıbl MP ye kavmıştır. AP ise 49 bın donmuş ova sahıptır. Bu duruma gore 1 0 KOCAELİ: Ekım secımlerınde AP nln 2 CHP nın 1 ınılktvekılhgı alması kolay olacak, iuncu mılletvekillıgı mıllı bakıveden •îeçılecektır CKMPMPTIP\TP nın toplıvacagı ovlar ıkı buvuk partmın bılh !«sa \P nın 5 ıncı mılletvekıllıgındekı şansını zavıfldtacaktır Gerıve kalan bu mılletvekıllıgi ıcm mııcadele daha çok CHP ıle MP arasında çecetektır Netıcevı ıkı parbnın onumuzdekı gunleHe vapacafı ralışma tavm edecektır Kars 1950 PARTILERIN ALDIG! OYLAR ve 0Y YUZDELFRı DP 54 130 »/o41 33 CP H 76 5ol »o58 45 79 436 •c49 85 90 369 »o58S4 CMP H P HP MP riF îaîıms / ruz E İst. LY. Â. (2) No. Sat. Kom. Bşk. dan: Sirkeci Demirkapı Kapah zarf sureüyle (50 000) elbbm hralık tahmıl, tahl ve tasıma ve ıstıf ışı yaptınlacaktır Geçıcı temınatı (3750) lıraaır Ihalesı 15 ekım 1965 cuma gunu saat 1100 de yapılacaktır Teklıf mektuplarının ıhaleden bır saat evvel Kom na ven'mesını, postarakı gecıkmeler kabul edılmez Şartname ve pozısvon tahmım fıat hstesı Ankara Izmır Lv Amırlıklerı ıle Kom. da gorulebılır. (1698 Basın 18098/11652) 1954 1957 61506 °D38 6 0 18 4U "0 1 5D 56 761 •o36 77 1 I3S «oO75 6C57 ««3 93 4 «1 Gerçekl. Resmî makamlar cevap vermiyorlar?... DILEKÇELERE 15 gun ıçınde bır cevap vermevı on t ıtan ANAYASA ve Basıt muhabere kuraUarını hıçe sa\tn B\ŞBAKANLIK Icışlerı IMAR Bakanlıklan ANKARA Vılavet Idare Hevetı Başkanlığı, » Beledije Reıslığı, » C Savcılığı'na vazılı müracaat ve Te t dılekçelerım 4 avı geçen zamandanben maalesef CEV \PSFZ KALMIŞTIR VATANDAŞ HAKLARIYLE ILGILI, vururluktekı kanunlan ÇIĞNEYEN bu rrakamlardan bır cevap alab Lmpk ıçm Mahkemeden ılâm mı a!mak lâzımdır' Bojle de olsa yıne vatandaşa bıldırmek gerekmez m ' Bu ne KAYÎTSIZLIK \e ALÂKASIZLTKTIR Y\RABBI S VAROL tmıt. E AP 1961 1963 h G Mec 38115 %215 61527 »o32 51 83 806 •o48 73 141 •/o38 66 CKiv:p o3 O ARAÇ VE GEREÇTEN = YOKSUN BİR | İLKOKUL | Daha venl tesıs fdılen lmokıılun ^ butun araç ve gereçlerden joksun bulunması koyumuz halkını ve 5g retmen arkadaslan cıdden diışun ^ dürmektedır KoMimuzdekı çok mah « dııt olan kaynakiardan âzam! ıstı ~ fadeyı saglamıj olmamız» rsjTntn ~ ejıtun ve ogretimı ve cevremızdekl E so»\al ve kultürel harekctlere layıkı ~ Ue favdalı olaınamakta\ 17^ Sosjal ve ktıllurel harefcetlere IU E Etımlu ohn çeşıtli kıtap, defter \e ~ âen araçlarını hamıyetsever Cumhu ^ tııcl o) uculanndan bekler ve bu n» yardım ve aracı olan Cumhurı^et gazetesıne teşekktırlerıml bıldinrım = Miinlr ALTIPARMAK 3 Merkeı Honcngıı İlkoktılu M f r LRF4 o30 5 33 00/ 17 83 0 „ 111) JH LT.Ü. Mlmarlık Fakültesi Dekanlı^ndan: ASİSTAN ADAYI AÜNAGAKTIR Fakultemızın çesıtlı kursulerıne asıstan adavı alınacal tır ügılılerın Dekanlıktan eereklı bıleıvı alarak 13 ekım 1965 tarıhme kadar yazılı muracaatta buIunmaUu luzumu ılân olunur (Ba";ın 18054 11653) , 1961 de nısbi temsil usu• lune göre yapılan seçımlerde 9 milletvekıllığinden 2 sını A P., 4 unu C H J» 3 unu YT.P. almıştır. Bu devre 9 mılletvekıllısı ıcın AP CHP • MP TİP İTP olmafc uzere 5 parti ve 6 da bağımsız adav secımlere katılmaUti dır Karsta çekışmenın 4P CHP YTP arasında çeçmesı beklenmektedır Ardahanlı Kaymaham Kemal Bozbey harıç dığer bağımsız adavların ve >IP ıle TİP seçim şanslan zavıftır 10 Ekım secım lerınde AP nm asgari 2, CHP nın ıse 3 YTP nın de 1 mılletvekülığı alması, 7 ncı mılletvekıllıçının mıllî bakıveden seçılmesı normaldır Rsas mura rlele eenve kalan 2 rnılletvekıllıeı ıcın AP CHP YTP ve baçımsi7 aday Kemal Bozbav arasındj o lacaktır. Dıger partı ve baçımsız adavlann tuplı vacakları ovlar AP ve YTP ve tesır edecektır 8 ıncı mılletvkıllıgı ıçm CHP 9 uncu mılletvekıllıeı ıçın AP daha şanslı çorıılmektedir \etıo<vı nırtılerin onumuzdekı gunlerde vapacagı çalışnıa tavın edecektır YARIN Ka>seri Malat\a Mus fıiııııııııııııııııııııııııııııııııııı m ııııııııııiMiııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog