Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 29 Eylffl 1965 SAHÎFE ÜO AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Güvenlik Konseyi Hindistan ile Pakistanı şeref sözlerini tutmaya çağırdı DÜNYADA BUGÜN £ Rasyada y"> Han Amerikayı ziyaret arzusunu açıkladı XEW YORK a.a. A.P. Radyolar üvenlik Konseyi dıin. Pakıstanla Hindistanı, «ateş kes» hakkında Birleşml? Milletlere verolduklan şeref sozlerinl tutmsya çağırmıştır Ittıfakla alınan kararda taraflar aynca, kuvvetlenni 5 Ağustos 1965 teki mevzilere çekmeye bir defa daha dâvet edilmişlerdir. Karardan önce Pakistan ve Hindistan birbırlerini Güvenlik Konseyinin 20 Eylul tarıhli «ateş kes» kararını ihlâlle yeniden suçlamışlardı. Diğer taraftan Pakistan, Hint Pakistan savaşının baslamasından bnce Pakistan bırhklerının ışgal etmekte oldukları bolgeleri terketmıyeceklerıni resmen bildırmiştir. New York'ta bulunan Dışısleri Bakanı Butto, Keşmir anlaşmazlığım halletmek için derhal tedbırler alınmadığı takdirde, daha buyiik bir çatışmanın patlak vereceğıni hatırlatmıştır. Buna mukabil Güvenlik Konseyinin Keşrnır sorununu incelemek üzere resml bir toplantı yapması şimdilik düşünülmemektedir. Pakistan Bafıya mı dönüyor? I yetkilerinin genişletilmesi bekleniyor S H'lılllllınillilNII Dominikte Barış Kuvvetleri aleyhinde gösteriler oldu SANTO DOMIN'GO (»A) merikalılararası barış knvvetine mensup bırliklenn Santo Domingo'dakl oknlları Işgal etrnesini protesto eden gençlerle muhafız birlikleri arasında, dun, Curohurbaşkanlığı sarayı dnunde baa olaylar çıkmı; ve genç bit öğrencl acılan ateş sonunda olmustfir. Olay, Cumhurbaşkanı GarcıaGodoy'nın Amerikan devletleri teşkllâtı nezdındeki Amerikan temsılcisl Ellsworth Banker ve Albay Francisco Canıaano ile sarajda goruştuğu bir sırada cereyan etmıştır. 150 kadar oğrencl, derslere devam edebılmesi ıçın askerlerin oktılları boşaltroasınl ıstemışlerdir. Öğrencilerin saray dnıuıden aynlmamakta dlrenmesi uzerine muhafu birlikleri ateş açmıştır Ote yandan, eski Cumhurbaşkanı Juan Bosch'un hafta sonunda Santo Doıtüngo'ya gelı^i sırasında patlak vereıı olaylar «ırasında sadece bir kişiııin olduğü anlaşılmıştır. Aynj kargasahkte 17 kM °e yaralanmıstır. Bardakta fıriına eşni değiştirmek istiyorum.. Gazeteler çok «politika» yazıyor. Politika «hırs» verir.. N e aamana gün her yerd» kadar? Her thırs» adamın iılâhını tüketir» . Insanları göriiyorum.. Bunnn has talanna bUe bıkkınhk gelmiş. Am» bir kere bu piyasaya ginnişiz salyangoz satamayız. Birseyler vereİim diye nğraşır dururnz. Vermek için elde, avnçta da birseyler olmalı.. O da bizde yok. Hamdolsun karihamız genis, fakat havsalamı» dar. lîydurma bilgi Batmıyor, karnımızdan görüsemiyoruz. Kolay o l muyor; ama her meslek gibi gazeteciliğin de «iyi» si zor. Onmn da meslekî güçlükleri var. B u y t o d e n zahmet çekiyoruz. Bereket versin, okuyucular bix» vardım ediyorlar. Mektup yazıyor İar, telefon ediyorlar, okuyucu kfit lesinin az çok tepkUerini aeziyoruz. Bunlar arasında geçenlerde bir mektup almıştım. Rizede çay sanayiini dirilten «Zihni Derin» b e y isminde birinin sessbt sedası* v e fat ettiğini, Rizeden hiç bir ses çık madığını, bu adamın Rizeye h e y keli dikilmesini yazıyordu. Biz Zihni beyi tanımayız. Mektupta da bir pürüzlü taraf görmedifımiz için bu sütuna geçirdik.. Ve böyle mahalli muvaffakiyetler v e basanlar kazanmıs olanların heykelini dikmeyi uygun bulduğumuzu yazdık. Buna karsı su mektubu aldırru Koymays mecbur oldnm. «Muhterem Burhan beyefendi, «Ankara'dan, çayın Bizeye getirilmesi hakkında size yazılan v e sutununuza koymuş olduğunuz bır mektubu okudum. Kizedeki çay mevzuu aşağıdaki şekilde cereyan etmiştir: 1 Birinci Dünya Harbini müteakip, Hizenin Rusya ile ticareti k e silince Rize halkı büyük bir yoksuzluğa duşmuştü. Bu tarihte 1924 senesi Büyük Millet Meclisinde bulunan Rize mebusları iki çare u zerinde durdular: 1) Rize halkını başka vilâyetlere nakletmek, 2) Ri ze halkına bir yaşama vasıtası bulmak. 2 Ikinci cihet ele almdı. Hükümet değil, Rize mebusları, Rizede çay v e nafi fidanlar yetiştirme kanununu Meclise teklif ettiler. Bu kanun Rızede luzumsuz ağaçların sökülerek yerlerine nafi fidan. dikilmesini, Rizede bir çay fıdanlığmın tesisini v e idaresînin ilml bır rcutehassısa havalesini emrelıyor, fidanların meccanen verileceğini, vergiden muafiyeti, maddl mukâfatı ihtiya ediyordu. 3 Hakkında mübalâğalı yazılar gorulen Zıhni bey bu kanun hukmü icabı Rizeye gönderilen bir m e murdur. Vazifesini gayretle yapmıştır; fakat o olmayıp da baska bir memur gdnderilse idi, o da bunu bdyle yapacaktı, nitekim Zıraat Umum Mudüru Batumda tetkikat yapan baska birini bu vazifeye ver mek istiyordu, Rize mebusları Zıhni beyi gönderttıler. Zihni bey 1946 seçiminde Rizede mebusluk ıçın ıamzetliğini koydu, kazanamadı. 4 Kanunî vazifesini üstun bir ayretle yapan nice memurlar vardır, hele harblerde hiç bir menfaat mukabili olmadan büyük kahraman Iıklar gosteren, ölen askerlerdır. Derin saygılarımla.. Ekrem Rize» A MOSKOVA (a.a. A.P. Radyolar) G esal Eyup Hanın «.uy| gun bir zamanda» Baş,J kan Jobnson ile görüş" mek üzere Amerıkayı ıı*aret etmek arzusunda olduguııun açıklanması, gelişmeleri vakından izliyemiyenlere sasırtıcı gelebilir. Şaşkınlık. hiç suphesiz kafalarda şu ıstıfba» mı varatacaktır: «Doğunun De Gaulle u, tekrar Batıya mı dönüjor?» Pakistan Devlet Baskamnın . AmeriMyı resnwn ziyaret ar I zusunun muhteroel sebeplerini | B. M. gözlemcileri şo\Ie sıralıvabiliriz: Genel Sekreter U Tnant ise Güvenlik Konseg% Hindistanla savaştığı sı | yıne sunduğu bir raporda, «Anlasmazkğın hüküm rada Pakistan, Kızıl Çinden geEİirdüğü bölgede askerî durumun seyyaliyetinj mulenılccek yardımın smırlı olabihafaza etmekte olduğunu» büdirmiştır. leceıoni anlamıstır. Pekin, PaHindPakistan sınınndaki B. M. Gozlemciler Heyeti Öte yandan Hmt Pakistan sınırındaki B. M kı.t3n için elinden çeleni vapKomutanı Tuğgeneral Macdonald gozlemcıler heyetınin başkanhğına atanan Ka mıstır. Koskoca Çini yenıden nadalı Tuğgeneral Macdonald, in«=a etmekte olan Pekinden, dadun Yeni Delhiye gelmiştir. ba buvuk maceralara atılmavı Butto New York'ta gazetecüe. alması zaten beklenemezdi. re, Cumhurbaşkanı Eyüp Hanın CT Rusva, ateşin kesilip ba«Uygun bir zamanda» Başkan rı^a dönulmesini sağlamak amaJohnson ile görüşmek için Amem l e ijı niyetini gostererek tarafsız davranmıssa da, esasta, . rikayı ziyaret etme arzusunda olvanı Kesmir sorununda, afırlı I duğunu soylemiştır. 'ğını hâlâ Hindistanın arkasına | Eyüp Han geçen Nısan aymda koımaktadır. Nitekim carpışmaWashıngton'u resmen ziyaret ede gılanmasına karar \ermistir. Ba ların baslamasından sonra, Bacekken, Başkan Johnson'un «iş. Tokja (a a. A P. Radvolar) tıiıların aksine Hindistana silâh karara göre, Kuzey Vietnam üze lerinin çokluğunu» ileri sürmesi U snoi Hükümeti esir edilen A (meselâ Miç uçakları) sevkiyarindeki akınlar sırasında nçağı uzerine ziyaretini ileri bir tarıhe ~ merikalı pilotların «Suç ustını durdurmamıştır. Üstelik Padüşörülüp esir edilen pilotlar bırakmışh. tu yakalanan cânıler» olarak yar kistan duşman kardesiyle flörtKuzey Vietnam kanunlarına gö lrsırken, Hindistan Kızıl Çinle re varçılanacaktır. kanlıbıçaklı haldedir. Hanoı rad;. 05u ayrıca ıkı AmeQ Moskovanın kavpaklıriKah'nın Vıetkong taıafından feına ragmen, VVashinçton âlenen kurşuna dızılme^ını «Tam mânaPakistanı desteklemektedir. Ası ile haklı bir hareket» olarak merika, üç yetkilisinin (Johnr.ıtelenmıştır. son, Rusk ve Goldbers;) agzınOte yandan Gunev Vıctnetm dan, 18 Mİlık Kesmir sorununun TAHEAN, (A P.) Urdiin BaşBa^bakanı General Kaokı. VıGu\enlik Koıısevi kararları çerbakanı Vasfi Tell tarafından dun etkong esırlennl kursuna dı/ılcevesınde çozumlenmesinden yabir basın toplantısında açıklandıra oldueunu açıklamıştır. meye devam edeceklerını soyteğına gore, Kıral Hüseyin'in son £} Pakistan ordusu, uç hafnı^tır ziyareti tran ile Birleşik Arap ta suren knasıva savasta silâh Devletleri arasında bir yakınlaşAnıerikalılar kızgın vc tpçhİ7atmın nerede\se varıHOM\ (a a ) Kıuev Mlantık raayı mümkiın küabilecektir. sını ka\betmistır. Sa\a«a rafeAııtlaşması Bırligı Ocnel Ktırulunun Bır Ameukan sozcusune gore İki memleket arasındakı dıplomrn husunırt ve meseleler çidun flkşam Roma'da açılan 11 incl ıe Amerikan makamları Vıetmatık bağlar beş yıl evvel tranm rîerüemedisine göre. ordusunu loplantı doneminde mz alan N'ATO kong'un ıkı Amerıkan askerıni Israeli resmen tanımasından son Genel Sekreteri Manlio Brosio. Batı veniden donatmak mecburivera kesılmiş bulunmaktadır. oldurnıesını Mılletlerarası KıA\rnpa ile A.B D nın ıttifak cercctınde olan Pakistanın silâh ve \esi fçlnde e<:itliği konusıınu ele ala zılhaç Te»KıUtı nezdınde protes Ba.şbakan Tell, Irana yapmaktcchizat temini için Batılılarınrak bu esıtlıgın ancak Avntpa Bırta oldnğu ziyareti dün sona eren to edecektır. Sozcu, karısıklıklar kinden baska çalabilecek kapısı lık haiınde olursa goz onune alınal rdün Kıralı Hüseyin'in Tahrançıkaran uç Vıctnamlı sıvıhn Dav oktur. • bılcceğmi \c bu durumun hntrun her nang da kursuna riızılmesı uzeO Pakistana vardım kon I da tran Ue Birleşik Arap Devletzamankınden daha rok gercklı oldııleri arasındakı fikir ayrılıklarıtıı rine mısılleme maksadıjle Asnr^İMimu, Ratılıların kontro ' gıınu > so> lemiştır. mpııkahların oldurulme'inın, lundadır. Konsorsiyum, Pakis • ortadan kaldırmak için Şab ile îttıfakın 16 yıl once So\\et t°huzun görflşmeler vapmış buluntanın uçüncü be< vıllık kalkın I «Bir cinajet» oMueunu behrtdıdı karşısında kıırulmuş olduğunu duğunu açıklamı.ştır. ma plânının dıs finansman ıhti ' mı«, «Bu hareket Vietkonç'nn, hatırlatan Bros.o, konuşmasının gerı «Iran ile Arap dunyasının mu> açlarını tesbit amacıvla geçen kalan kısmmda, bugun de ıhtnat'ı insanlık prensiplerini \e 194!) nasebetlermi ıyi bir yola sokmak olmak, zaafa kapılmamak gerektıcnı hafta vapacağı toplantıvı. «GüSasas Esirleri Sozlesmesini hıçe bchrtnııştır. Urdunun vazifesidır» diyen Başnr\ Asvadaki kansıklıklar» gesavdığını gösterivor» demıştır. bakan bu konuda fazla izahat ver rckçesivle süresiz ertelemiştir. Bırlık Genel Kurulu çalışmaları uç memiştır. gun surecektır. Anlamsız savasın yoksnl PakisMiIIerin telgrafı tanın iktisadi bünvesinde vapJohn=on'un Vietnam sıja'etını tım inanılmaz tahribat da, unu ı tasvıp etmedığı ıçın Beyaz Satulmamahdır. 1 raydakı bır dâvetı reddeden unPakistanın içine düstuğü du • ' lu pıyes yazan Arthur Mıller rum. çeri kalmış ulkelerin diBaskana gnndeıdığı telgrafta namik. baçimiız ve haysiv etli soyle demektedır hır dıs politika izleraelerinin eurlucünu eozler önüne seren «Eıı ulvi san'at. en buvük sanaoıklı bir delildır. tnsan bura'at eseri insanı se\mektir. Basda, tnonuve atfedilen bir sözü kan Johnson'u, san'at eserlerine hatırlıvor: vardım kanununa iınza ko>ar« tv î dıs polıtika vapabilmek ken. Hanoi'un altı a>dır ce\ap icır» kuvvetli bir harıciye teskibekleven dört maddelik ateşkes lâtına ve saçlam bir iktisadiya I ve müzakere teklifine maknl ve ta ihtivaç vardır. Ikisi de vok | inandmpı ce\ap vermeye dâ\et A U32 sa. benim elimden ne ırelir?» Reklâmcüık 3218 11636 edıyornm.» Sımdi bütun mesele. Amerıka I nın i.yup Hanın ızhar etti$i I ar/u karşısında gostereceği tepkıdır. Washinçtondan pesin huUümlerden ve dar çörüslüliikten sıyrılabilir de. Kızıl Çinin do<.tu bir muttefike sahip ola I hılmenin faziletıni kavrıvabilır I se. Amerikan • Pakistan ilisküe • rinin tekrar mutlu ve olumlu I hır safhava eırmemesi için pek az sebep kalacaktır. Kavhan S4GLAMER ovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi, ülkenin iktisadiyatına cdaha Batıh bır veçhe» vermek amacıyla hazırlanan reform tasarılarını incelemek uzere, rinceki gün başladıgı toplantılara dün de devam etmiştir. Kruçefin işbaşından uzaklastırılmasından beri hazırlanmakta olan reform tasarıları, 171 kisılik Merkez Komitesine Basbakan Kosigin tarafından sunulmuştur. Teklifler u bnnlar üzerinde cere\an eden gizli müzakereler hakkında bugün veya yarın resmî bir açıklama yapılması beklenmektedir. IM haber alan kaynakların ılerı surduklerı tahmınler doğru çıktığı takdird'e, 47 yıl once yapılan bolşevik ıhtilâlindenberı ılk defa olarak, Rusyada fabrı kalar bırbirleri ile rekabete gırışecek ve ıktısadî hayatta fıatlar ve kâr, esas faktörleri te'kıl edeoektir. lyı haber alan kajnaklara gore, Kremlin, fabrıkaların hergun değişen durumları gdzonunde tutularak çalışmasmı sağlıyacak ve çalışma plânlarına tesir edecek bazı iktisadi değışıklikler \apılması goruşündedir. Bunlar, ihtilâldenberi iktisadi alanda >apılacak en ileri değişiklıkleri teşkıl edecektır. 23 tNCÜ KONGRE Komünist Partısi Merkez Komitesi gundeminde sadece sınaî reformlar ve gelecek, yani 23 uncu kongrenin toplantı tanhinın yer aldığı sanılmaktadır. Moskovadaki mü^ahitler, Kremhnde müzakere edilen reformlar:n, Rusyadaki teknokratların ve fabrıka idarecilerinin genç nes]ıne buyuk yetkıler vereceğı, bunların sorumluluklarının da artacağı goruşundedırler, idarecıler, hukümetin plânlar, normlar ve kotalar uzermde î'îrar etmesmden şikâvetçidirler. Yetkıli çevrelere gor», merKe7İ plânlama devam edecektır. Fakat yenı ref"rmlar, mahalli 1 darecılere daha fazla haveket hurrıyeti sa»lıyacaktır. Reformlardan başlıca gaye. istıhsalı artırmaktır. Avnı zamanda, ıiçi lere, ıstıhsalın artması \e kalıtcnin nileşmesî hahnde zam \erılecektır Fransa Dışişleri Bakanı Rusyayı ziyaret edecek MOSKOVA, a a. ransa Dışişleri Bakam Couve De Murville'in, Sovyet hükümetinin dâvetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunmak üzere 28 Ekimde Moskovaya geleceği resmen açıklanmıştır. Bır kaç ay önce kararlaştırılmış olan bu zıyaretin Rusya ile Franas arasındaki dostluk bağlarıru takviye etmesi beklenmektedır. Diplomatik çevrelerde hâkim olan kanaate gdre, Dışişleri Bakanınm ziyaretini gelecek yaz avlan içinde Cumhurbaşkam De Gaulle'ün Moskovaya yapacağı resmî bir ziyaretin izlemesi kuvvctle muhtemeldir. Couve De Murvılle, Sovyet Dışişleri Bakanı Andrev Gromıko'nun geçen Nısan ayında Parise yaptığı ziyareti iade edecektir. Öte yandan Fransanın Batı Almanya elçisi François Seydouı De dausonne dün gece yaptığı bir konuşmada Fransanın Batı Avrupa Doğu tehdidi altmda bulunduğu müddetçe NATO irtifakının içinde kalacağını söylemiştir. Bir Pransız Alman cemiyetinde konusan Seydoux bunun NATO ittifakının 1939 yılında kurul duğu şekilde kalmasınm da gerektirmediğini açıklamıştır. F Oriak Pazardaki anlaşmazlık pıderiliyor Hanoi de Amerikalı esirleri idam edecek NATO Genel Sekreteri birlik istedi Hüseyin Şah'la Nâsır'ın arasını bnlroaya çalışıyor Bruksel (a a.) Fransız Mılli Meclisi Dısişleri Komisyonn Başkanı Maurice Shumann, Ortak Pazar Dısisleri Bakanlarmın, Avrnpa ekonomik iopluluğu yürütme komis>onu temsilcisinin katılmaması sartivle toplanmasını Fransanın kabule yanasacağını ihsas etmiştir. Belçika Dışişleri Bakam Paul Henri Spaak ile bır münazara sırasında bu fıkri ortaya atan Shumann, Spaak'ın boyle bir toplantı ile ilgili teklıflerinin Pariste musait karşılandığını belırtmiş, ancak gene de, Fransız hukumeti namına konuşmaya yetkıli olmadığını hatırlatmış tır. Avrupadaki jşçılerimiz için yeni haklar istedik STBASBOÜRG, (a a.) Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Sosyal Komitesinde işçi meseleleri müzakere edilirken snz alan Türk delegesi Ertuğnıl Akça, uluslararası işçi organizasyonu konusuna drçinerek: «Memleket dışmda bulunan Turk işçüerinın, çalıştıkları ve bu Konseye üj'e olan memleketlerde yerli ışçilerın faydalandıklan bazı garantilerden yoksun bulunduklannı» izahla, özellikle bu memleketler radyolarında Türk işçilerinin dinliyecek leri düzenli Türkçe yayım yapümasını istemiştir. Ertuğrul Akça, yabancı memleketlerdeki Türk işçilerinin durumu konusunda demiştir kv «Avrupa ışçı meselelerinin gorüsülmekte olduğu bu toplantıda Konsey üyesı olan bir memleketin ışçılerinın yıne bu Konseyde üye o lan dığer dost memleketler tarafından daha anlayışlı muamele gormelerıni isteriz. Sosyal ve ekonomık durumlar, üzerinde ozellıkle durulması gereken husus landır » Ertuğrul Akça, sosyal ve eknnomik kola>Iık ve garantilerin ne ler olduğu hususunda izahat vererek konuşmasını bitirmiştir. ROOER.GALLET tOSYONU FLEURS D'AMOUR İngiltere Aden'e harb gemıleri gönderdi İNGİLTERE, (a a ) Londrada açıklandığına şöre tngiliz deniz kuvvetlerine bağü EAGLE uçak Renıisi Aden'e doğru yola çık mıştır. Gemı, cumartesı gunü ânıden Maltadakı ussunden ayrümıştı Amirallik Dairesi sozcüsü ayrıca Lowestoft firkateyni \e iki jardımcı gcminiri bu akşam Süveyş kanalından geçmesinin bekIendiğini bildirmiştir. Sozcu, savaş gemılerınüı Orta Doğu Bolümu Komutanı Korgeneral Sir Charles Harnngton'un kumandasına verildığini açıklamıştır. Binara BUTUN DIŞ DOKTORLARININ TAVSİYE ETTİGİ OİŞ MAGUNUDUR. Ulm vs 515e Bflynelmllel tesclllldlr. PİYASAYA Vallahi bu mektuptan ben bir ıey anlamadım. Anladım.. O d a Zihni beyin heykelinin dikilmesi ARZEOİLMİŞTİR istenmiyor; ama bunun için zannederim eski Rize mebusu olan İlâncılık: 8337/11641 mektup sahibi doğrusu ciddî bir ebep gösteremiyor. Kanun varmış da Zihni bey o kanunu gayretle tatbik etmiş. Pekâlâ» o gayretin semeresi de bugünkü parlak basan olunea heykel dikllir. Ama baskaları da olsa imiş onu vaparmıs.. Pardon,. yapamaz.. Tür kiyede yüzlerce pek faydalı kanun vardır ve bunlan tatbike memur edilmiş kimseler vardır. Iyi netice alınmaz» Politika olmasın diye, isim vermiyorüm. Iyi bir memurla, mra memurunun n e kadar büyük farkı olduğunu bir resmi dairede n küçiik bir işimizi takip ederken görmüyor muyuz? Ama bütün b u a 1arda bizim rolümüz sadece Zihni Derin beyin ismini duyurmaktan ibaretti. Ona da muarız olanlar varmıs. Bence bu işin hakemi bizzat Rizelilerdir. Memleketlerini kalkuıdırmış olan çayın orada bugtinkü parlak hale gelmesinde Zihni Derin beyin ehemmiyetli hissesi varsa kadirşinaslığını gösterir. Elr'erir ki Işe politika girmesin.. Bu münasebetle söylenen, barbde kahramanlık göstermiş olan askerler h.akkmdaki sözlere gelince; onun böyle idarî v e küçük takdirlerle alâkası yoktur. Onlar sahıslar değil, Adsız Kahramanlardır. Bütün dünyada bunların adına «Meçhul Asker» anıtları dikilir.. Bizde de Mehmetcik âbidesi vardır. Mederrf milletler bu işi böyle halletmislerdir. Aksi halde biri birinden kahraman binlerce kisinin heykellerini dikmek icap eder. Böy le olunea da heykel ile takdir ve teçvikin kıymeti kalmaz, mezar tasma döner. B. FELEK VEFAT L»man Aker'in esl, Dr. Haluk A*er. Dr. Umıt Akcr, Avukat Bılge Azızoğlu'nun babalan, Nigâr Özkan, Nezahat Arıkan n kardeşlerl, Neriman Özkan, Cavıdan Gençâip, Nıhâl Eroğlu, Neclâ Fetvacı, Nermın Hhan'ın dayıları, Guner Aker, Avukat Orhan Azizoğ'u nun kayınpedcrlen, Ömer v<" Zeynep'in dedelerl aziz bjyuğumuz h'VHKLI GEN'ERAL pjzartesı gunu vefat e'mısttr. Nâşı, bu?un 29 Eylul 1965 çarsamba oele namazını nıııteakıp S15I1 Camunden aîmarak Zinoırîıkuju kabrıstanına defnedılecektir (VILLSt Cumhuııjet 11635 NÂZIM AKER ACÎ BİR ÖLÛİS Uzun seneler Cumhvrbet gazete5İndP durustlukle çalışan \e her k~s tarafından sevılen aıle bujuğumuz \e scvgılı babamız ŞABAN DOĞAN Z~ 9 °65 gunu Hakkın rahmetıne ka\Tjşrruitur Bızzat veya bılvasıta acılaumıza ıstirak eden d^tlara tesekkuru bir borç bılır merhuma Tanrıd?n rahmet dılerız. AıJesı, OğuUarı ve Kızları Cumhurcet 11662 MİLYON 60 5 10 50 100 500 APARTMAN DAİRESİ ADET 100.000 LİRA ADET 50.000 LİRA ADET 10.000 LİRA ADET 5.000 LİRA ADET 1.000JİRA ayne»Yeni De» Çekıhşte TÜRKİYE Papa Polonyaya gitmek istıyor BANKASI paranmn ". •slthbalınlzln emmyetıdır YenJ Ajans 5498/11660. VATİKAN, (A.P.) Vatikan çevreleri tarafından dün gece bildirildiğine göre, Papa Paul VI Polonyayi ziyaret etmek istediği. ne dair Varşova kardinali Wyszynski*yi haberdar etmiş bu lunmaktadtr. Vatikanda dolaşan söylentılere gore Papa. Polonyaya bu memlekefin Katolikliği kabul edisinın 1 000 ınri vılını ktıtlamak maksadıyle 1966 yılında seyalıat etmeyı düşünmektedır. Op. Dr. HÜSNÜ UMAN Avrupddakı tetkık seyahatmden donmuş \ e hasialarmı kabul et~np"C başlat ıı tıı 15 000. adet para ikramiyesl Tttrklye İŞ Baımıtsmın fkramıye çeKfHşleıı halk huzuranda' ve otomatik makinelerle yapıiır. Tanh oncesı hayvanttnn dtn Cunıhurıyet 11664
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog