Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Şaheser Romanlar r.n Büyulc YazarUnn En Güul Eıerleri A. PREVOSTi Dünyı edebiyatında yüzyıIlanUn faari bir benıeri daha yazılamaımş, operaiara fcenu olırnıs /îı... * ünlü büyük trajedi romanı 5, LJı T Yaldjziı fcabartma b e z < r ( « f F f c l / / l E l ^ l ^ c a t ü beş renk ofset v*Yı " t » ı «ket kaplı 12,5 L . M ANCÇN LESCAUT umhuriyet KÜRÜCDSÜ YüNÜS NADI Yeııi ^ , ÂC> *;a.r tift^irı 5on:nianna ^ cevap veren romîtı İlhamı^UZEL tarafından dilunize çevrUflystir. BUhtea ögretmen ve öğrencilere tavjjye ederiz.^»Lüks ciltli, beş renkli şömiı içlnHç, 495 sayfa %J.5 lira. İSTANŞUL KİTABEVİ Beyazît^ İstanbul N^ıldız: 1596 1İ621 42. yı! sayı 14785 Telgraf v e t n e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : İ s t a n b u l No. 248 T e l e i o r J a r : 22 42 90 22 4 2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Salı 28 Eylul 1965 Teyzioğlu: Pahalılık sıhhattic dig/eıı, halkla alaı; etmektedir Tek ders konusnnda henüz karar alınamadı HALK, DEMİRELDEN EKMEK VE İŞ İSTEDİ ktidara adaylık iddiasında bulunan A.P. Liderinin seçim propaganda konuşmalarıın dinlerken hayret etmemek elden gelmiyor. Bir çırpıda vatandasa diinyanın bütün nimetlerini vaadeden Sayın Lider, bunlan hangi metodla, nasıl ve ne kadar zamanda pereekleştireceüni bir türlü söylemiyor. Dikkatle izlertiğimiz konuşmalardan bizim çıkarabildiğitniz sonuç kısaca şudur: Türkiyenin kalkınması özel teşebbüs yolu He miimkündür. Karma ekonomi, fertlerin girişimine engel otanadığı siirece ve ancak bir geçiş (intikal) metodu nlarak yürürlükte kalabilir. Vatandaşları en kestirme yoldan refalıa kavuşttırmak için istikrarlı hükümctler ıjereklidir. Bu itibarla A.P. kazandığı takdirde şimdiki Seçim Kanunn değistirilecek, Parlâmentoda irili ufaklı grupların üreyip tiiremesini önliyen eski çoğunluk sistemine dönülecektir. Komışmalarında bu noktalara uzun uzun deijinen Sayın Lider, kendisi ve arkadaşları hakkmda rakip parti konusmacıları tarafından ileri sfirülen «komisyoncu». «konıprador». «Amerikan nydusu» vc benzeri deyimlere de fena halrie sinirlendiğini jnzlememekte, bu küçiik düşürüeü sözlerin bir jiın yumruklaşmaya. sille tokat döğüşmeye. hattâ silâhlı vurusraava kadar gidebileceioni söylenıektedir. Silâhla demokrasinin bir arada raşıyamıyacaçına. hele silâhlı demokrasidcn hiç söz edilemiyeceğine före acaba Sayın Lider. partisi seçimleri kazandığı takdirde Seçim Kamınunda nldujhı ısihi cela kanununda da bir takım değişiklikler vaparak geriye döntnek eğiliminde midir? 1950 1960 yılları arasinda denenmiş ve fiyasko ile snmırlanmış usullere yüresriııde bir özlem duydıığunu srT.disrimiz icin bİ7 Sayın Demirel'i burada bir nehze uyarmayı hir görev savıvoruz: Özçürlük rejimlcriııde iktidar uğrıına savaşılırkrn rakiplcrin karşılıklı nlarak hirbirlerini vıpratmaya çalısmaları olağandır. Bu arada mübalisalı sıfatlar kııllamlabilir. yorsiz ithamlar da vapılabilir. Durum hakarpt sınırını aştı mı. vapılarak iş vumnifa va da silâha riavranmak drzil. olsa olsa mahkrmrve hasvurnıaktır. Yabann bir ticaret firmasının Türkiyede trnısilc'lisini vaDmak kanunlarınııza göre suç değildir. Bir masoıı loca'iina üye olnva>n da kanıınlanmız vasaklamamıştır. Fakat bir vabancı firmanın temsiltilieiııi vaomış. mason derneçine ya7ilmış bir vatandas bir gün politika hayatına alılırsa rakipleririn de bu niteliklerini ele alıp keııdisine karşı propaganda aracı nİ3rak kıılianmalarını hos görmelidir. Yurduınuzda hiç bir eüc bir vstandası zorla bir partinin başına oturtamaz. Bu eörevi kabul edrn hir kim«e gpçmişi ile. eelet p*i ile tiim varlıeını millete mal ptmevi neşin pesin kahuHpnmeliriir. İktidar adavhgına adavheımırı ko\Tnadan önre ilkin kpndi^nizi miltete adamavı öjrenmeüyİ7. Bumı vapamazsak iktidar koltııçunun da ancak hir hizmet veri nlduğunu hiç bir zaman anlıyamanz. Hem Sann A.P. Liderine hiieum edenlerin vanısıra onn mühalâğalı bir biçimde övenler, goklere çıkaranlar da var. fîittiği yeriprdp biiviik devlet adamı. varınki Türkivenin essiz miman eih\ «atafatlı •sıfatlarla karsılandığı rta sık sık söriiliivor. Bu eihi poh nohrnlara Savin Lider: Büyiik deviet adamı oiüiıçumu kim sövİPdi? Yannki Türkiyenin essiz miman olacasımı nereden bilivorsunuz? Diye çıkışıyor tmı? Demek müslakbel haşarılariyle ö%üldüğü zaman hoşlanıvor. eeçmişteki hir takım davranışlan eleştirildiği zaman ise âsahı bozuluyor. Bu tutıımu bir devlet adamı için basarı işareti saymaya biz imkân bıılamıyomz. Bövlesine karakter çizçilerine bağlamakla uzak değil pek vakm tarihlerde nasıl çıkmazlara sürüklendiğimizi eözlerimizle eördük. Bu itibarla bu satırlarla Saym Lideri bir parea uyarmaya çaltştik. Aym zamanda A.P. ye oy vermeye hanrlanan sayın seçmenlerin de dikkatini çekpbildikse kendimizi mntlu sayacağız. Tek derMen kalaıı çocukların anne ve i>abaları dün bütün gün kararı beklemişlerdir. Kcsimde. Talim Terbiye Dairesine giderek soııucu nıerdivenlerde oturup bekjeyen aileler görülüyor. Baraj puanı dolduramayan öğrenciler liselere girecek ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) giriş için yaL iseleretestlerde «baraj pılan ptıvani» dolduramayan il» reiHilerin durumları dün geç saatlerde sonuca bağlanmıs ve bu ö'ğrencilerin liselere aluıması kararlaşünlmıştır. Buna göre Ankara'da sayılan 800 ü bulan ortaokul mezunu, iiç orta okulun lise haline getirilmesiyle açıkta kalmaktan kurtarılacaklardır. Diğer illerde de aym tedbir uygulanacaktır. a Ov, evet yer,hayır! Özgen ACAR Giresıtndan bildiriyor Sabah, erkenden Sam sıından hareketle kara yoluyla Giresuna kadar çiden ve yolda Perşembe, Bulancak ilçcleri ile Orduda konuşan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in ikinci Karadeniz taarruzunda bazı vatandaşlar kendisine «Petrol, ekmek, iş» diye bağırmışlardır. Gezinin ikinci gününün ilgi uyandnmaması üzerine Giresunda AP Hierin bir tertibi mi. yok?a bir CHP li tarafından mı söylendıği belli otmayan sözle ilgili olay, Giresun mille'.vekili Etem Kıhçlıoğlu tarafından Demirel'in konuşrtıasının bitişinden sonra şöy ie takdim edilmiştir: «Dinleyicilerden biri bu puslayı ~ gönderdi, arka tarafta duran bir CHP li. Oenel Başkanımız hak kında. İnönü. seni de Menderesin yanınu gönderecek» diye bağırmıştır. Genel Başkanımız Demircl. tekrar kiirsttye gelmek suretiylc keııdisine iki dakika içinde cevap vırecektir.» Yunan askerleri, Meriçteki adacıktan geri çekildi Dışişleri Bakanhğı'nın bir yetkilısi. kendisıyle görüşen Anadohı A.ıansı muhabirine bu konuda şunları söylemiştir : « Meriç Nehri üzerindeki adacık. 1926 y.lında yapılan bir aıılasma ile Vurıanlılarda kalmıştır. Nehirde inşa edilecek set dolayısiyle Vunanlıların bu adacık üzerine asker çıkarmalarını hos karşılamadık. Talebimiz üzerine Yunanistan, askerlerini çekmeye karar vcrdi. Adacığın alınmasi vrva verilmesi diye bir şev yoktur.» Belirtildığıne göre. udacıiın. 1960 yıhnda imzalanan protoko'. ile bir ilşisi bulunmamaktadır. Öte yandan. Türk ve Yunan :!gilileri bugün sınırda. Meriç üzerinde yapüacak set'ten doğan anlaşmazhklara bir hal çaresi bu'.mak üzere toplanacaklardır. Bu toplantının daha ziyade «teknik seviyede» oiacağı ilgiîilercp, ifade edilmiştir. İKAZIMIZ ÜZERİNE ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Meriç nehri üzerindeki bir adacığa birkaç gün önce rıkan Yunanlı askerler, talebimiz üzerine, dün geri çekilmişlerdir. Konu: Tek Ders DONANMA GÜNÜ Bütün yurtta kutlandı Tek deısten Einıfta kalmış olan ' öğrencilere, bir imkân sağlanıp sağlanamıyacağıru, dün sabah 9.30 dan itibaren tekrar göriişmeye başlıj'an Tâlim Terbiye Kurulu. yine bir sonuca varamamış ve çalışmalarına devam edeceğini a(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Nereye götürür? | ^ emire!, hunım üzeıine ikinci " defa kürsuye gelerek şunları söylerr.istir: Millrt yolund.ı. hak yolunda si/i refaha ulaştırmak için vola cıktık. Beni, bu nereye cötürür? Nereye götürürse oraya kadar giderinı. Türk milleti uğruna dar asacına kadar gitmek azdır. Beıı Siileyman Denıirel olarak ıçtırabı nız dininceye kadar cehenneme de Sİtmeve razıyım.» Tt RKİVK İŞÇt P VKTtSl • nin öpceki cün Ankara daki bir sinemada yaptıiı toplantıda fazla kalabalık sebebivle polisten vardım istenmiş; bir kısım halk. resimde görüldüğü gibi. konuşmaları kaldırımlardan izlemistir. Türkiye müzakere istiyor Açlıktan ölüyoruz • ^ emirel. günün ilk konusması^ ^ nı Perşembe ilçesinde yapmıs ve kendisinden önce Milli Eğitim Bskanı Cihat Bilgehan'ı halka lanıtmışir. Bilgehan. liselere gircmiyen öğrenciler hakkmda DPT Ortaokııllar ve Liseler hakkmda bize yanlış bilş;i ve rakamlar vernıiştir. Mesele bundan doğmustıır. Bıınunla beraber ortaokulu lıilircn lıerkes liseye çirecektiı. Bu imkân sağlaııacak ve nıeseleyo bir ç.ire bulunacaktır» seklinde konu şLirken bir grup: «Biz açlıktan olü ynrıız scn ne konuşuyorsıın?» diye bti^'.nn^tır. Demircl isc. Perşembe ılçc^indeki kcnuşmasında «.Millet sıkıntı ve fakhlik irindedir. Siz buna ra zı olsanız bile biz razı olnıayacaeız. Bize rej verirseniz AP sizi *aadete «iitl'.receklir» derkcn bu kere haj ca ı..ı grup. kömürleşmiş bir jnı.=ır ekmeğini Denıirele gösiprnıiş ve «Biz buııu yiyoruz. scn ne yiyorsuıı» diye sormuşlaıdır. Demirel"in Giresun ve Ordu konuşmaları Ue Feyzioğlu'nuıı koııusması ve diger seçim konuşmaları 7. sayfada Aybar : Ne Rusya, ne de Amerika, sadece Türkiye DİYARBAK1R. (Özer ÖZTEP bildiriyor) Beiediye ^IçydaiMnua yapılaıı açık hava toplantısında konuşan TİP Genel Baçkanı Mehmet Ali Aybar. isinı zikretmemekle beıaivr Türkeş ve Demirelin TİP I.ıkkında yaptıkları son konusmalara sert bir şekilde cevap vererek «Yiireklerinde Knvayı milliyenin heyecaıum taşmııyanlar. Amerikayı Rusyaya tercih ederiz. divorlar. Biz Türkiyevi tercih ediyoruz. Türkiye bağımsızhğına mutlaka kavuşacaktır» demiştir. &J criç Nehri üzerindeki küçük ™ adacığa çıkan Yunan askerlcrinin geri çekiimesi için Yunanistan tarafmcan ahnan karar. Ankarada memnunlukla karşıianmıstır. İki ülke arasmdaki ihtüâfların sulhçu yollardan çözümlenmesi için karşılıklı gayret sarfını yerinde bulan Hükümetimiz, önceki gün, Yunan Dışışlen Bakanlığtna. Atina Büyükelçiliğimız vasıtasiyle, askerleri çekme kararlarını memnunlukla karşıladığımızı bildirerek, bu gibi konuların müzakere yolu ile hallinin iki ülke arasındaki ilişkileri güclendireceğını bfürtmistir. ' • • • • Başbakanm isteği: Radyo konuşmaları AQ adına dün rad>oda **' konuşan Genel Baskan Yardımeısı Faruk Sükan. kanunların boşluğundan yararlaumak suretiyle «Bolşevık ıhtılâl bcyannanıesındeki üslupla. konuşraalar yapıldığını, smıf kavga'an yaratıcı gayretîer sarfediidı.ğinı, şeref ve haysiyetlere saldırılmakta olduğunu. «vatanperver memleket çocuklaıına» lekeler sürülmek iv tendiğinı söylemiştir. Sükan, bu çabaların kötü sonnçlar vereeeğini bildirerek «Türki(Arkası Sa. "ı, Sü. t de) Seçim emniyetini bozacak her harekete karşı kanun hemen tatbik edilecek Ankara, (Cumhuriyet Biirosu) Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Adalet Bakanı thsan Köknel, İçişler: Bakanı İzzet Gener, dün akşara Başbakarüılîta «Seçim Emniyeti» ile ilgili bir toplantı yaprruşlardır. Toplantıdan sonra Başbakanlıktan şu açıklama yapılmıştır: «Başbakan. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı seçimleriıı emniyet ve selâmetle yapılmasını sağlamak üzere aluunış olan tedbirlcri gözden geçirmişler ve yurtta seçim faaliyetini kendilerine yakışan bir sükuııetle takip etmekte olan vatandaşlann huzurunu ve seçim emniyetini bozacak ve millî iradenin serbestçe tezahfirü ne mani olabilpcek hareketlere karşı müsamaha gösterilmemesi ve kanun hükümlerinin tam olarak sür'atle tatbik edilmesi lü7iımunda fikir birliğine varnıışlar dır.» Ayiı.M''tan önce ya^ur Va^ar Kemal. (.'etın Altan tezahürat'a kaışılannı konuşmalarını yapnıışlar ve mütaakıben sözü Genel Başkanlanna bırakmışlardır. Aybar. özetle şunları söylemişt!r : «Türkije bir daha hiçbir devletin, ne Batının ve ne de Doğunun uydusu. yarı sömürçesi olmıyacaktır. Türkiyenin tam bağımsız olmasını istiyoruz. Amerikayı tereih edenler bunu böyie bilsinler. ISııeün dünyada ilk bizim attıgımız kurtulus yolnndaki adım bağımsızlığa kavuşmuş 60 yeni de\ letin bağıtnsızlıeı olmustur. Buıılar Batı ve Doğu blokları karşısında bağımsız yaşıyacaklardır. Yasıvorlarsa. ilk milli kurtulus savasını vermis ve kazanmış olan milletimiz bunu elbette basarabilir. Ve başaracaktır. Ancak, bu is Amerikalılar ve Batı sermayedarları ile çıkarı olaıılarm harcı değildir. l Ankara. (Cumhuriyet Büıosu) Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, dün gazetecilerle vaptığı bir komışmada, «Halkm secimler konu sunda eösterdiği sükünet ve soğukkanlılığın parti liderlerine de intikal etmesini isterim» demiştir. ÂİDERLERDE HALK KADAR SAKİN OLMALI» Ankara, (Cumhuriyet Bürosa) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi • nin, 275 sayılı Toplu İş Sözleçmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 7. maddesinde geçen «bir veya birden fazla iş yerinde çalışan işçilerin, çoğonlnğunn temsil eden sendika» deyimmden «Işveri esasına göre kurulmuş sendika» anlamını çıkarması ve bu yolda karar alması üzerine Türktş bu kararm düzeltilmesi için Yargıtay nezdinde teşebbüse geçmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Daıresinin bu görüşüne göre, sendikalann tasnifinde yeni bir ayırım yapılması gerekmektedir. Oysa, Sendikalar Kanununun 9. maddesi, sendikaları bir tek kategaride mütalâa etmiş ve «iş kola esasına göre kurnlmuş», «Işyeri esasına göre kurulmuş» diye bir ayırım yapmamıştır. Türkiş Çalışma Bakanlığını suçluyor BİR , r DAKİKA Barbarosun Preveze Zaıerinın 427. yıldönünıü ve Deniz Kuvvetleıı Güııu âün yapılan törenlerle kutlanmıştır. Donanma Günü müna«Türkiyenin hariçteki menfaat sfbetiyle A:ıkarada Anıtkabre çelenkler konulmuş, Devlet ve Hükümet lerine zarar verici faaliyette buBaşkanlprı ile kumandanlar arasında tebrik telgrafları teati edilmişlundufu» iddiasiyle Ağır Ce?.a tir. Isranbulda ise, Barbaros meydanında geçit töreni yapılmıştır. De' Mahkemesine verilen Prof. Alı • niz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran. Donanma günü dolaFuat Başgil. dün. yapılan duruş | yısiyle şu demeci vermiştir: «Türk Deniz Kuvvetleri. bugünkü hüması sonunda beraet etmiştir. viyetiyle vatan savunmasında kendisine düşeeek her görevi yapnıaya âmadedir. Yanmış olan meşale tarilıin pek uzaklarındaki dedelerimizden nasıl bizlere intikal etmişse. bizden de yannki nesillere öyle devredilecek ve ebedi olarak yanacaktır. Türk Deniz Kuvvetleri Günü bütün milletiraize ve hepimize kutlu olsun.» Fotoğraîta, Barbarosun anıtı önünde yapılan törenden bir an görülüyor. Başgil beraet etti >. UHANî MEŞALKMİZ EBEDİYEN YANACAK Kararın sonuçları ne olur? Bugünedek imzalanmış toplu EÖzleşmelenn yarısından fazlası «iş kolu esasına göre kurulmuş» sendikalar tarafından işyeri e sasına göre yapıldıgından, bu kararın uygulanması halinde iş yerlerınde toplu sözleşme yapabılmek için işyerleri sendikalarının kurulması gerekecektir.Bu durumda Türk işçi hareketi parçalanacak ve ortaya, hiç cir gücü olmıyan binlerce sendika çıkacaktır. Bugüçsüz sendika • ların. grev yapmalarına fiiliyatta imkân olmıyacak ve bu ruretle. Anayasada yer alan grev lıakkı. işçiye suretâ verilmiş olacak, ışçiler bu haktan hiç bir şekildo ysrarlanamıyacaktır. Türk isçi hareketini parçah • van bu karar. başında AP li Bakanın bulunduğu Çalışma BakanlıŞmda memnuniyet uyandırmış ve Bakanhk, kararı, derhal Çalışma Müdürlüklerine bildirmiştir. 6 adet Hz. Mtısa Oört seııcde okulsuz köy kalmıyacak. Dört senede yataksı/. hasta kalmıyacak. Dört senede borçlar sıfıra inecek, ve ilâh... Liderler hep bu şekilde konuşuyorlar radyoda. Peki neyle olacak bnnlar? Ondan lâf eden yok. Anlaşılan, Musanın Kızıl denizi ikiye bölüp kavmini geçirraesi gibi, bizim parti liderlrri de hirer mucize gösterecekler. Hele bir seçilsinler! I ) . N. Bugünkü konuşmaları CHP Turhan Feyzioğlu MP Osman Bölükbaşı TİP Hamdoş AP Talât Asal CKMP G. Evliyaoslıı Sevinç Düşünsel 18.45 ' 19.50 ı 20.0.İ 20.30 .20.35 20.50 Millî irade rt ir başkası çıkıp nispi seçim ** sistemini değiştireceğiz. milli bakiye sistemini değiştireceğiz der. Çok parti olmamalıdır der. Doktrin partisi olmaz der. Sonra da aynı zat milli iradeden, hızlı (Arkası Sa. ". Sü. 3 te) Özel sektörün, zarar eden bir fabrikası devletleştiriliyor Ürgüplü, Diiğün Türklş'in görüşü PETROL PAZAPLİGİNI M. TURGUT YURÜÎECEK PAZAR OLA... NADİR NADİ Türktş yöneticileri bu konada şunları söylemektedir. • Yargıtay karannm bu kadar füratle Çalışma Müdürîüklerine Aııkaıa. (Cumhuriyet Bürosu) İktisadi aevlet teşekküllerini şönderilmesi. elbette saygıyla özel «e.'Uöre devretmeyi program ve ekonomik anlayışımn bir prenkar^ılanır. Ancak, işçi ve sendisibı olarak öteden beri ilân eden A.P. nin Sanayi Bakanı Ali Naili kalar aleyhindekı bir konuda Erdem, bu defa özel sektörün zarar eden bir fabrikasım Sümerbanka kararın yanlıs olduğunu kabul satın aldrrtmak için kararname hazırlatmıştır. Kararname 15 Eylulde etmelerine rağmen. bu kadar Başbakanlığa sevkedilmiştir. süratle hareket eden Çahşraa Bahis konusu fabrika Denizlinin Sarayköyünde 1958 yıhnda Bakanhğı. işçi lehtndeki hususkurultnnş olan beş bin kişılik bir tekstil fabrikasıdır. İşietme 9 ları. aylar ve hattâ yıllarca sümilyon sermaye ile kurulmuştur, rüncemede bırakmaktadır. Örbunun 4,5 milyon lirası ödenneğin Saglıkİs kolunda çalışan miştir. Ancak fabrika zarar ettiişçilerin, sendikalara üye olabiğinden, ortaklar zamanla ödenljyeklerini belirten Yargıtay miş sermayelerini çeşitli sebep<fcarqrı. arartan aylar geçmis ollerle ve çeşitli zamanlarda geri masina rajmen. hâlâ Çalışma çekmişlerdir. Daha sonra. çeşitBakanlıgi dosyalarında saklı li zamanlarda alınan fcredilerle 'utulmakta ve Hciler. «endikaBaşbakan Suat Hayri üryüpfabrika. millî bankalara 11 mil lü, dün Başbakanh.ktan çok ne lara girememektedir Bu davvon lira kadar borçlu kalmıştır. ranısı iyi nivetle bağdastırmaşeli bir hava içmde aynlmış ve Şimdi bu işletmeyi Sanayi Bava imkân voktur • etrafını çevreliyen gazetecilere, kanlığı, Sümerbanka satm aldırt «içinizde bekâr varsa, darısı başına» demiştir. mak için bir kararname hazırlatOLAYIN TEPKİLERİ Düğünün zamanını soranlnra. mış ve Başbakanlıga sevk etmiştl,E İLTifl.t Ürgüplü, ıkı elinı havaya kal • t:r. HABER 7. SAYFADA dırarak. «seçimlerden sonra ta • (Arkası ba. 7, Sü. 8 de) bii» cevabını vermiştir. sonra)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog