Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 42. yıl sayı 14784 KURUCUSU YUNUS NADİ Teîgraf v e m e k t u p adresi: Cumburiyet Ut; r.bui Posta Kutusu: İstanbul JCo. 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 2 2 4 2 99 TÜRKÇE Bu söîlük her hjrçogi arap ^ r f l i bir Iftgatın aktarması clmayıp metinıerle kdfctral edueaek meyda^ çetıriim.stir Tanıb%r ile 30.000 derl ^ a z l a Araoça ve Farsşe kelime ile 10.000 <Jsn faz:â deyim ve klişenin . atılamları açıklan mıştır. Fiatı ciltli 40 liradırl İNK1LÂP ve AKA KfTABEVLOU ' •, Ilâncüık: S358'llS4*k r Pozortesi 27 Eylul 1965 , f • "Bu fan mücadele, işi Toplu Sözleşmelerle ilgili silâha götürür,, Yargıtay kararı üzerine DEMİREL Pelemeni'deki Yunan askerlerinin çekilmesini istedik ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demirel: "Türkiyenin kel veya kör bir tepesi bile ahnamaz,, Özgen ACAR Samsundan bildiriyor Genel Başkönı Süieyman Demirel, dün önce Trabzonda, daha sonra Samsunda iki seçim konuşnıası yapmiş ve CHP ye sert bir dille hücum etmiştir. Samsun konuşmasında, memleketın iki kampa ayrılma tehlikesi karşısında bulurduğunu ileri süren ve politikacıların «Hırsız, vatan haini. salılmış, emperyalist usağı, sömüriicü'» gibi «yakışıksız hitaplarla» lekelenmesinin köîü sonuçlar dot>ıırc.cağını söyleyen AP lideri, bu kötü sonuçları telmihen şoyle demiştir : Türk İş harekete geçti ANKARA {Cumhuriyet BÜTOSH) S şkolu sevıyesinde kurulmuş |olan sendikaların, bir iş yerinde toplu sözleşme yapamıyacaklarma dair Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından ahnan karar, Türkİş Yöneticileri taraiından dikkatle incelemnektedir. Yargıtayın kararı üzerine Türkİ> Yöneticileri deıiıal harekete geçnıiş ve pazsr olmasma rağmen dün de toplant'lara ai'a vermeden çalışmıştır. Calişmalar sonunda bir yandan Yargıtay nezdinde kararın tashıhi için müracaat edilecek, bir yandan da konu ile ilgili olarak teşkilâta genelge yazılacaktır. yargıtayın verdiği karara göre, işkokı sevıyesinde kurulu sendikalar. bir ış yerinde toplu sözleşme yapanııyacaktır. Örneğin, Tekstil ve Örme Giyim Sanayii işkolunda kurulmuş olan Teksif Sendikası, bu iş kolunda bir milyon işçi çalısıyorlarsa, bunun yandan bir fazlasını temsil etmek zorundadır. Ve o takdirde İstanbuldaki bir iş yerinde toplu sözleşme yet kisini alabihmektedir. Karar dolayısiyle sendikaların bu konudaki faaliyetleri durmuş ve 274 sayıiı Sendikalar Kanunu ile 275 sayıiı Grev ve Lokavt Kanunu işlemez hale gelmiştir. Toplu sözleşmeyi yapabilmek "için ancak ışyeri sendikaları kurulacak ve böylece Sendikalar Enflâsyonu> başgösterecektir. eriç Nehri üzerindeki Pelemeni adacığı yüzünden Türkiye ile Yunanistan arasında çıkan ihtilâila ilgili calişmalar dün de devam etmiş ve «Türkiye Tananistan'dan adaya çıkardığı askeri geri çekmesini» istemiştir. Edirne Yali Muavini, önceki gün, Edirne'de bulunan Yunan Konsolosu ile bir görüsme yaparak, «Ihtilâf konusu haline gelen Pelemeni adasına çıkanlan Yunan askerlerinin geri çekilmesini istemiş ve aksi halde Türkiyenin de adaya asker çıkarmak kararında olduğunu» bildirmiştir. Vali Muavininitı teşebbüsü, Atına'da derhal yankı uyandırmış, Yunan Dışisleri Bakanlığının Türk r Yunan işlerine bakan Genel Müdürü, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarını önceki gece Dışisleri Bakanhğına davet ederek, «Ada konusundaki ihtilafın vahim bir mesele olmadığını. Yunanistan'ın adaya çıkan askerleri geri çekmek için incelemeler yaptı|ını> söylemiştir. M Dışişlerindeki toplantı öteyandan, dün Ankara'da. Dışisleri Bakanlıgında tdirne Valisi Ferit Kubat. Dışisleri Genel Sekreteri Siyasi tşler Yardımcısı Ali Binkaya ve Dışisleri Türk V'unan Münasebetleri Dairesi Müdürü Hikmet özkan arasında, ada ile ilgili bir toplantı yapılmıştır. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü de, önceki gece Ankarada iznini peçirmekte olan Edirne Valisi Ferit Kubat'Ia bir görüşme yaparak, Pelemeni adası ve diğer ihtilâflı sınır meseleleri hakkında bilgi almış ve Edirne Valisinden derhal görevi başına dönmesini istemiştir. ' | | , | S. Demirel'in I jeepi havaya kaldırılırken devrildi Silâha sarılma «Bu tarz siyasi mücadele. evvelâ ağız kavgası vc soz ducllosu ile uaşlıyan ihtilâfı, yumruklaşma.va ve silâha sarılmaya götürür.» Ankaradan özcl bir uçakla önce Trabzona gelen AP iideıi Sülcyman Demirel. Atapark'da yapılan AP mitingindeki konuşmasında partisinin dcvietçilik konusundaki göriişlerini ve ekonomik anlayışını da açıklainış, bu arada: «Biz Türk vataııdaşınuı scfalıti. fakirliği mııllaka yeııereğine inanıyoruz. Türk vatanının kaderiııi değiştireceğine iııanıyuru/.. AP bu inamşuı teşkilâtlanmış bir orgamdır» demişılı. Demirel bundan sonra CHP nin ckonomi ve dcvietçilik göriiijünu lenkit etmiş. gene geçmişten örnekler vererek taş kıran raükclleflerden bihsetmiş. İkinci Dünya Savaşı içindeki CHP polilikasmın kısır» olduğunu iddia etmiş ve özetle şunları söylemiştir: •CHP yapıcı değildir. Onların yapıları. bazıları feııııi projcler haline bile getirilınemiş olan hayali plaıılarla. kâğıtları dolduraıı sözde ilmi bir takım iri kıvıın lâflardan ibarettir. İş ve esor olarak ortaya birsey koyaınazlar. 1960 dan beri bes seııe gtçınhtir. Bu beş scııe 18 seııeııiıı yarısıdır. Bu beş seııe içiııdc CHP iktidarları Türkiyenin ekonomik >apısıııa. enfrastriiktürüııe ne ilâve etmişlerdir? Han<;i baraj. lıangi fabrika. hangi limaıı. hangi köpnı. haııgi yol. haııgi biivıık proic var ortada'.'. AP Genei Başkanı bundan sonra. 196u dan sonra CHP iktidarları Miasında sennayenin ürktüğünü, atılganhğını yitırdiğini. CHP nin teşebbüs gücünü kıiTna için elinden geleni yaptığmı ileri sürmüş ve şöyle devam etmiştir: Hususi teşebbüs. onların goziinde çıkarcıdır. versi kacakçısıdır. Sol kanattaki mt'iısuplarmın iıadeltrine göre sömürürüdiir.» Demii'ei. bundan sonra AP nin görüşünü özetle şu sözlerle anlatmıştır: «Dcvletin hiç bir zamaıı (erdin teşebbüs ve sermaye giicü ile yapabilccoti işlerc girnıcsiııc taraftar değiliz. Karma ekonomi. düııyfinın bîç hir denıokratik ınemleketinde de\anıli l.ir ekonomik düzen değildir. Karma ekonomi hir intikal düzenidir. hir seriş nizamıdır. Bu düzen sonunda muhakkak bir hedefe varacaktır. Bu hedel bizim için ferttir. Ferdin saadeti. refahı. zenginliği. huzuru emııi>et ve istikrarlı bir hayat.ı kavusnıasıdır. Şimdi. C. H. Partisiııe soruyoıum: Sizin ekonomik görüşüııüzdeki ııihai hedefiııiz nedir? Devlet mi? Fert mi? Bu seçim günleriude Türk vataııdaı hıı sualiıı açık, kati l'ormüller irinde iladc edilmiş olaıı cpvabını öğreıımek istiyor.SAMSl'N. (Özgen Acar bildirivorl AP Genel Başk.,nı Demirel. Samsunda j'aptığı konuşmada genclhkle seçim sistemi konusunda rîurmus. kütdeşlikten söz açmış ve «Türk milletini büyük bir raanıvi btıhraııa sürükiemekten korumak zorundayız. \"atandaş oîarak birbirimizi sevmeye. birbüimize güvenmeye meeburuz. Türkiye maalesef ton yıllaıda. birbirınden soğuyan. uzaklaşan ve hattâ şüphe ve nefret hisleriyle birbirlerine dost halinde getirilmek istenen bir halkın yaşadığı ülke olıııa tehlikesiyle karşı karşıyadu.» demiştir. Demirel. özetie konuşrr.a^ına şöyie devam etmiştir: iiılaılii ii\l\iT ılcuil iiiıııliirııiii var Atüıa (Özel Muhabirüniz bildi. riyorj Yunan Dışişleri Bakanhğınca dün yapılan bir açıklamada «Pelemeni adasında hiç bir Yunan askerinin bulunmadığı» ileri sürül» müştür. Yunan kaynakları adadaki kuvveti jandamıa olarak nitelcmişlerdir. Öte yandan 30 Eylül günü sınır görüşmelerinin başlıyacağı da ifa de edilmiştir. yunanlılara göre I Trabzon (özçen Acar hildiriyor) AP Genel BasKıI nı Süleyman Demirel. dün I burada bir trafik kazası aîI latmı.ş, bindiği açık jeep, hava alanından ayrılmadan örı(• , kalabalığın ıeepi havaya .e kaldırmak istemesi yüziin<ien jeep devrilmiştir. DemirIel, kazayı yarasız, beresiz htlf.tmış ve bir kapaiı ^raoa itinde mitinein yapılac)âı AI t a p a r k a docjru yoiuna devam etmiştir. CHP yapicı değildir KARAR Demirel, "Açıklama yapacağız,, dedi öteyandan, Karadeniz gezisinde bulunan Başbakan Vardımcısı Süleyman Demirel. Yunanistan' ın askerî gövde gösterisiyle ilgili olarak bir demeç vererek şunları söylemiştir : «Meriç Nehri üzerinde bir seddin yapılması dolayısiyle meydana gelen bazı adacıklardan ihtilâflar çıkmaktadır. Ba önemli bir anlaşmazlık değildir. tki hükümet arasında halledilebilecek bir konudur. Yunanistanla temastayız. Türkiyenin herhangi bir kör veya kel tepesini almaya bile kimsenin gücü yetmez. Temaslarımızın sonucunu birkaç süııe kadar kamu oyuna açıklıyacağız.' CKMP Genel Baskanj ile birlikte Eskişehirde bulunan Milli Savunma Bakanı Hazım Dağh da, Pelemeni adası ihtilâfına değinerek, Valimizin, Devlet Su Işleri yetkilileriyle beraber set meselesinı, bugün Yunanistanla görüşeceğini söylemiştir. Bugünkü Rndyo konuşmaları MP Osnıaıı Bölükbaşı 18.45 18.55 TIP Konuşmacı Belli değil 19.50 20.00 AP Karuk Sükan 20.U5 • 20.15 YTP Raif Aybar 20.35 20.45 CHP I. Rüstü Aksal 2ft.5fl J1.0« CKMP Muzaffer Özdaç İ0.20 20.30 Karma ekonomi görüşü Deraz Kuvvetleri Günü bugiin kutlanıyor Barbarosun Preveze Zaferiııin 427 nci yıldfttıümü ile Deniz Kuvvetleri Günü, bugün bütün yurtta kutlanacaktır. Ankaradakı tören AnıtKabrın ziyaretiyle başlıyacak, Istanbulda da Beşiktaştaki Barbaros Meydanında resmigeçit yapılacaktır. Donannıa Günü dolayısiyle Cumhurbaşkanı, Bafbakan, Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı ile Deniz Kuvvetleri Kumandanı arasında tebrik ve teşekkür nıesajları teati edilmiştir. Oramiral Uran, Cumhurbaşkanına gönderdiği mesajda Deniz Kuvvetlerinin millete olan bağlüığım teyid etmiş Ve : «Deniz Kuvvetlerimizin subay, assubay, er ve bütün mensupları, bölünmez bir parçası oldukları asil Türk milletinin kendilerine tevdi edeceği her görevi Türk evlâdına has olan yüksck fedakârlık duyşuları ile ve şerefle ifa edecek kudret ve bilgiye sahip olmanın heyecanı ve mutlulugu içindedir» demiştir. Samsun konuşması *«•••»••••••••••••*•«••••••••••• (T.İ.P. ten aldığımız bilgiye dayanarak verdiğimiz habere göre. dün Rıza Kuas'ın konuşması gerekirken Yaşar Kemal konuşmuştur. Özür dileriz. ı Yavuzu ntiize yapmak için şirket kuruldu Pren$es Fazıla, Yeniköy'deki yalının bahçesinde dinlenirken Fotograf: Selçuk AYBATAR ünün Kiıcük Bir ^ a MP|î|^y f%Hfiltt* • •^ ! l!u ıhtlâlın köliü I > yılıııa dıyanır. Meriç Nehriııiıı Türkiye sınıM0 rıııdan kopardığı küeük bir toprak parçavı jçin Vunanlılar 19K0 ta sınır kazıklarının \eniden tcsbitıııi istemisler ve o fiiniin havası ic'iııde Lo/aıı Anthısması âdela dejistirilircesine adanın Vunanistanda kahıcağı kannl edilmiştir. Oysa Lozan'ın esprisinr göre bu kücük toprak parcasının yarısının bize. yarısının Vunanistana ait olması gerekmekteydi. Buşüıı mesele, adacığııı stratejik bakımdan önemli olup olmamasında değil. önce Vunanistana böyle bir tavizin neden verildiçindedir. Kizim Dışisleri yctkililerimiz önceki çünkü açıklamalarında. adanın zaten Yunanlılara ait oldniunu. bu bakımdan işgal sebebini anlayamadıklarını sövlediler. Nasıl verilmiştir Yunanistana bu adacık? 1960 ta Karamanlisle sarmas dolas olduşuınaz devirde bir çeçici protokolla. Oysa devietler bukuku Uurallanna söre çok taraflı Lozan Antlaşmasının bir geeici protokolla diizeltilmesine imkân olmamak gereU. Ama kurala rağnıeıı bu yapılmıs ve Tunanistana, Meriv sularının sınırlarımızdan kopardıgı toprak parçası üzerinde egemenlik hakkı taııınmıstır. Simdi biz bn tavizin. eski deyimle, seyyiesini çekiyoruz. Meriç Xebri ber yıl taşkınUrla topraklarımızı lıarap eder. O çevre bataktan kortulamaz. ayrıca mütemadiyen toprak kaybeder dururuz. Türkiye bu kaybın önünf çeçmek için ister ki Meriçte taşkmları önleyecek setler inşa etsiıı. Bir Amerikan şirketi proielerini hazırlar. Setler'in çüneye doğru ve Enez'e kadar kademe kademe yapılmasına girişilir. Ancak sularııı bir tarafa yüklcıımcmesi için Yunanistanın da paralel inşaatı r>ynı hızla vapması gerekmektedir. Vunanlılar önce hızla insaata başlarlar. Ne var ki. Vunanistanın set yapımı yavaş çitmektedir. Ve asıl onemlisi Türkiyeııin keııdi kıyısiyle Pelemeni adacığı arasını birleştirecek blokun yapımına muhalefet etmektedirler. Zira Vunanhlara göre adacık kendilerine aittir. Bu yüzden hudut anlaşmazlığı başgösterir ve bizim tarattaki inşaatı dnrdurmak için Yunan askerleri adaya çıkarılır. Önceki gece verilen haberlerden anlaşılmaktadır ki. Yunanistan Dısişlerı Eakanlıeı. Genel Kurmay Başkanının ş3fını önlemiş ve hükiimet, askeri harekâtı durdarmuştur. Yine bildırildiçine çöre 30 eylülde teknisyenler toplanacaklar, bir karara varaçaklardır. Olay helki küçük sibi çöriiliir. Ve belki tekııik komite anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için bir hal yolu bulacaktır. Ne var ki. Yunanistanın hareketi bir zihniycti stöstermesi bakımından önemlidir. Türkiye aleyhindeki bütün fırsatlardan yararlanmak ve çenellikle Türkiyeye karşı olmak zihniyetini biz Kıbrısta büyük çapta förmüşüzdür. Pelemeni adacığındaki olay ise. onun sınırda biçimlenen küçük örneklerinden biridir. Şimdi yetkililerden şu noktaların açıklanmasını istemek kamu oynnun hakkıdır sanıyoruz : 1360 seçici protokolu hansi esasa göre yapılmıs ve nasıl kabul pdilmiştir? Yunanistana böyle bir tavizin verilmesinin sebebi nedir? I.ozan Aııtlasmasını. küçük çapta da olsa. bir anlamda değistirme yoiuna hangi yetkiyle gidilmiştir? Ânta... . Ithamlar • r.irhirinı ılıırsız. vatan haini. satılıııış. sömüriicü. satılııııs. emperyalist ıı^aın halk düşnıanıl gibi yakışıksi7 hitaplarla sesletıen kimseloriıı. elemokratik bir ortamda millete fikri ve manevi rehberlikte bulun ınası bahis konusu olamaz. Bu tarz siyasi mücadele. evvelâ ağız kavgası ve söz dıiellosu ile haslayan ihliîâfı. yumruklaşma ve silâha sarılmaya götürür.» , • Türkeş Eskişehirde Eskisehir (Sait Terzioğlu bildiriyor) CKMP Gen°l Başkanı Alpaslan Türkeş, dün E>kişehırde dü/.enlenen mitingde TüıRiye Işçı Partisı Genel Başkanının önceki gece radyoda yaptığı konuşmasına temas et miş ve sert bir dılle tenkid "c)e:ek, Amerika ile oian dos/.uv (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Prenses Fazıla Başbakan Ürgüplü'nün oğluyla nişanlandı çık renk gözleriyle Boşazııı dalçalarına bir an icin bakan genç kız, «Hayri ile Ü yıl önÇ ce tanısmıştık» dedi.. Karşımda Osmanii Hanedanın dan Pren.ieî Fazıla oturuyordu. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanı S. Hayri Ürgüplü'nün oğlu ile nışanlandığı bir gün önce açıkianmıştı. Zarif Prenses sozîerine devan; etti: «Tanıştığımızdan bu yana Hayri'vi ara sıra şörüyordum. Nihayet, bundan iki hafta önce Hayri bana evlenme teklif etti. Keııdi aramızda nisanlandık. Hayri çok kıymetli bir insan. llayatımı onunla birleştireceğim için çok nıutluyum.» Prenses Fazıla, yazları İ?tanbui'da. kışları ise Paris'teki evınde kalıyor. Nişanlanması dola>ısiyle bir müddet daha tstanbuida kalacak olan Prenses. bu yıı İsviçre'de bir üniversiteye devam edecektı. Fakat, nişanlanması sebebiyle bu tahsil geri kaldı. Prenses Fazıla ö'jnu şöyle açıkladı: «üniversiteyi, evlenmem doiayısiyle bırakıyorum. Evlenmeyi de bir türlü tahsil saymak do&ru olur. Fakat hu. tahsil için gidecek bir üniversitr voktur, hiç şüphesiz.» Hayri Suaî Ürgüplü ile ntre<l< jîuracakları sualimize, Prenşe^ Fazıla: «Bir kadının yeri kocasıııııı yanıdır. Dısarı da çıkacağımızı tahmin ediyorum. Fakat asıl ikametgâhımız, Türkhe olacaktır» jekiınae a^ıkladı. Mustafa DAVRAN Bakanlar Kurulu kararıyla satışa çıkanlan Yavuz zurhlısıru müze haline getirmek içüı «Yavuz İşletmesi Anonim Şirketi» lnırulmuştur. Şirketin kurucuları, 30 eylül günü kapaiı zarf usulüyle satışa çıkarüacak Yavuz'u, hisse senedi karşılığı toplayacakları parayla sa tın alabileceklerini, bunun için ıhalenin iki ay geciktirilmesini istemişlerdir. Va\Tiz İşletmesi Anonim Şirketi kurucuları Nuri Yücesoy, Feridun Nezihi Tuhsavuğ. Masbar Önad, Kemal Şahmazoğlu ve Zeki Caya, hâlen 2,5 milyon liraları bulunduğunu. iki ay içinde 10 bin liradan fazla. 10 liradan az olmamak üzere çıkaracaklan hisse se netleriyle 30 milyon lira toplayabileceklerini belirtmişlerdir. Bir aday tevkif edildi KONYA Şehriıiıizin tanınmış Nurcularından emekli öğretmen Kon ya bağımsız miiletvekili adayı Mustafa Kırıkcı dün tevkif edilmiştir. Dahâ önce bastırıp dağıttığı brosürlerde dini siyasete âlet ettiği ve Saidi Nursi'nin yasak kitaplarından parçalar aldığı gerekçesiyle mahkemeye verilen Kırıkçı dünkü duruşnıası sonunda suçu sabit gorülmüş ve tevkif edilmiştir. Kazlıçeşmede bir kâğıf fabrikası yandı Kazlıçeşmede, dün sabah bîr kâğıt fabrikasında çıkan j"angin, bu civarda bulunan fabrika sahipleriyle semt sâkinleri arasmda heyecan uyandırrrustır. • Saat. 9.01'de, Kirişhane sokakta Necdet Meral ve ortaklarına ait fabrikada, şimdilik clekrrik kontuğından çıktığı sanılan yangın, kısa zamanda büyüyerek, bütün fabrikayı sarmıstır. Itfaiyenin 4 saatlik uğraşması • sonunda kontrol altına alıııan bu yangın sonucunda, bir milyon liralık maddi zarar tesbit edilmiştir. A Radyo konuşmaları sertleşiyor s Ecvet GÜRESİN iyasi partilerin Radjoda yaptıkları koııuşmalar dünden itibaren sertleşmeye başlamıştır. Dün ilkönce T.İ.P. li yazar Yasar Kemal sert bir dille bütün partileri itham etmiştir. Daha sonra konuşan C.H.P. (Jenel Sekreteri Satır ise Demirel ve Bölükbaşı'ya eatmıştır. Satır konuşmasında özellikle Bölükbaşı'nın İnönü lehjndeki eski konuşmalannı hatırlatmıştır. Bu arada Demirel'in masonluğunu Kİzlemesine dc değinen C.H.P. Genel Sekreteri bu tutumu «kişisel za>iflığa örnek» olarak göstermiştir. Bolükbaşı ise milletvekilleri ödeneğinin artırılması konusunda kendini savımarak karşı durduğunu ileri sürmüş ve C.H.P. Başkanı İnönü'yü iki yüzlülükle itham etmiştir. Aym konuda DPmirel ve A.P. yi de suçlayan M.P. Başkanına göre ramma kar^ı koyan tek lider Osman Böliilsbaşr cür. Depo yangınında bir itfaiye eri öldü ANKARA İşçi Sigortalan kâğıt deposunda dün gece çıkan yangın sonunda. yangını söndürmekte olan ekip şefi üç çocuklu İbrahim Kara, dumandan boğularak ölmüştür. Elcktrik kontağından çıkan yangın seç saatlere kadar devam etmiştir. Bir pilot trafik kazasmda öldü •Bir 'Kara Leylek» dün İstanbulun iki saat susuz kalmabtna yol açmıştır. T?"kos tesislerini çalıştıran slekfrik kablosunun üzerine konan < Kara Leyiek'i gasa=ı ile tclleri birbirine değdirmiş ve kontak yaptırnııstır. Kon:ak neticesinde tesislerdeki nıoforpotnplsr hemcn durmus ve şehrc su veriliinemi.ştir. Elektrik idaresi arızayı iki saatte tamamlannştır. Resimde, İstanbuUuların susuz kalmasına y»l acan «Kara Leylek > görülmektedir. Istanbulu Susuz Bıraktı İZMİR Çığil Karşıyaka yolu üzerinde motosikletli iki pilot tej»men aksi yönden gelmekte olan bir kamyonla çarpışmış, kaza sonunda 20 yaşında Teğmen Ahmet Karaburunlu ölmüş, Teğnıen Orhan Erbanl da ağır yaralanmıştır. Kamyon şoförü Os* man Tunalı nezaret aituıa alınmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog