Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Lüblin'in 25.000 hisilik Lübtianka Stadmda Umit takımımız bugün Polonyâ ile oynuyor Sion'un müracaatı üzerine ü. E. F. A maçın D. Bahçeden başka sahada oynanmasını talep etti LCBLİN Turk ve Polonja üraıt futbol tak,mları buaan saat 16 da buranın 25 O O kiMİık «LubÛ lıanka» stadında karsılasacaklardır. Maçın baştan sona kadar çok çekısmeli ve çetın geçmesı beklen rnektedır. Cuma gunu satı=a çıkarı'.an bıletlerden sadece 4000 ı satılmıştır. Fakat ilgılfer, maçı 2 0 bın seyırcımn takıp etraesını beKledıklennı so\ lemektedırler. POLONTALILAR SANSLI Bjçun Helsınkı de Fınlândna ı'.e riuma kup<.«ı eleme maçır.l o>r.rva cak Pclonvalılar, bıze kar'i genç elemanlardan kurulu bır ekıp çıkaracaklardır. Basın ve otorıteler, kenaı takımlaıına gu\enmekte \e gahbıjet beklemektedırler. Karşıiaşmanm normal netıcesı de budur zaten. Takımımız oyuncularının aştrı form duşukliiğu ve bazı sakat.ık'ar, kendı saha ve se\ircısy onunde ovnıvacak Polor.yalı ları favorı kılmaktadır. TALlf (Mudafaada guven) G. SARAYSİON MACIHIN YERİ HENÜI BELLİ DEGİL B4NGARTER' uhaf bır tutumla Turkiyede Sıon lehıne ve Galatasaray aleyhıne açılan bır kampanya nıhayet netıcesıru vermış ve UEFA, G Saray kulubune dun sabah su telgrafı gondermış : «Galatasaray Sion maçı 29 Evlul Çarşamba püniı Türkive'de, fakat Dolmabahçede değil» ve bu şekılde Galatasarayın seyırcı ve saha avantajını ortadan ka; dırmıştır. T SİOMILAR: «TÜRK GAZETECİSîyE TEŞEKKÜR Ural AYBERK Bildiriyor Oıay, geçen çarsamba gunu 2. uluslararası Istanbul KonkurhıPolonva tak.mmm asıl kuvv°tli pıklerı munasebetıyle Dolmaoahtarafı, hucum hattıdır. For hattıçeye kum dokulraesı uzerıne bır nın bılhas^a sağ kanadı, skor^ fazgazetenın ya>ınlad'.ğı yazı ile başlası>le tesır edecek kudr.ette:hr. lamı«tır. Cuma aksamı U.E F A Bu bakımdan, maçın kadennı, Po genel sekreterı Bangerter, Futbol TASAR lom a for hattı ılp bızım defan^ın Federasyonu As Başkanı Dr. Ta(Forvette umit) arasındaki mucadele taym edecek rık Ozerengını telefonla aramıs. tir. İsın asıl acf tarafı, bızım ta kımm defansınm, hucum hat'ına futbolıinün iji bir örneğini verece Sıon kulubunun, yapılan bır :h • ğini iimit ediyorum. Lublin'de, son bar uzerıne, Dolmabahçe stadmda nazaran hafıf kalmasıdır. mağlubiyetlerin etkilerini silmek i tetanoz korkusunu ileri surerek o. Turk ve Polonyalı ıdarecıler vap çin fayret edeceğiz» demıştır. namak ıstemedığmi ve U.E.F.A. ıtıkları bır toplantıda genç takımlar Tamam*m çımle kaplı sahaaa ya dare heyetımn âcıl toplantıj a ça arasında her yıl musabakalar yapılacak maçı taraflar şu kadroları ğırıldığını bildirmıstir. Özerengın pılması konusunda anlaşmaya varile oi nıvacaklardır: durumu derhal Bolge Mudüru Turmşlardır. TURKIYE SaDrı Tuncer. Şuk ran Barlasa haber vermıs, Barlns Takımımız dun saat 16 da son bır ru Yılmaz, Talât (K.), Nevzat «Saha her bakımdan salı sabahı çalışma yapmıştır. Oyun suresınce Yaşar, Zıya, Ceraal, Sanlı, Zeki. hazır olacaktır. Veteriner rapor bır kaleci ile üç oyuncu değıştırılePOLONYA: Szeja Slomhvm, larına çore, tetanoz bahis konusu bılecektır. Wınkler Blaut, Oızechowskı, değildir. Raporlar hazırdır» ce\ a Futbol Federasyonu Başkanı Or Srhmıdt Zmıjeusk., Musıalek, bını \ermı*tır han Şeref Apak, «ÇocukJann Tıirk Czadek, Jaıosık, Loser. Dun sabaha kadar genel sekıeterden haber çıkmtımıs ancak 10.00 ria adı geçen teıgrai Galatasarav kulubun» ulasmı=tır >.ON" Dl'RUM Galatasarav tdare He etı V E FA u derhal protesto telgrafı çekıtın, maçın Dolmabahçe'de oynanmasınm sart olduğunu bıldırmıstır. Dığer taraftan Sarı Kırmızılı•i'IHIIIj lar, maçın Alı Sami Yen Stadmda ovnanmaü ıçın de tesebbuse geçmıslerdır Beden Te:bne=ı Genel Mudurluğu ıse (A A ) va^ıtasıjle, mu«abakanın çar^amba aksamı saat 1 da 9 19 Mavıs Stadmda yapılacağını halk o\una bıldırmıştır. Genel Muduıluk, Gala<asaravın butun masraflaıını kabul ettığıni de bıldınsıne ek!emı«tır Galatasaray KU'UÛU. Gen"l Mudurluk bıldırısı hakkında bır açıklama yapmami'tır OLAYIN BAŞLANGICI Galatasarayın D. Bahçede israr etmesi lâzımdır olmabahçe stadının başuıa bir vıl içinde gelen ikinci olay: ilki sayın Vali u Beledi\e reislerinin hedivesi Portekir mal çı idi. Ikincisi kim olduğu bilinl mez bir \atanseverin (!) hediyel si oldu. Isviçrenin nasılsa kupa şampi1 >onu olmuş bir semt takımınal şımdi haksız yere masa başındal mağlubuz. I Bırakımz Sionlulara kalelerimizin kapılannı açanları bir tara1 fa: koskoca V. E. F. A. Dunya! spor tarıhini cığne\erek karar a l Inor \e (Konkurhipiklerin \a • pılriığı sahada maç >apılamazj di< D GENEVRE İsvıçrede bulunan oır Turk gazetesımn muhabırının bır işguzarlığı, Sıon takımma Kupa Galrolerı Turnuvasmda bıi>ruk blr avanta] sağlamıştır. Gazetenm muhabırı bundan ıkı gün önce Dolmabahçe konkurhıpıklerdeki stadınm durumunu ve neşnyatı behrten bır gazetesıni Sıonlu ıdarecüere sostenp haber almak isteyınce Slonlular fırsatı ganımet bilmişlerdır. İsvıçre takımının ıdarecılen Dolmabahçe stadmda oynamak istememekte, seyırcıden çekinmekte idiİpr Bu ıhbar üzerine hepsi Isviçrede oturan ve bır kısmı îsmçrel! olan U E F A idare heyetıne muracaat ettiler Dun gece temin edılen bır veteriner raporu ile bu sabah \apılan fevkalâde toplantıda maçın Dolmabahçe stadından alınmasım sagladılar \or. I Hukmen bır >enilgi. Isvicrede ijtı Uluslarara^ı l^tanbul Konkurhıpık Musabakalarmın uçuncu gumasa başında alıııan kararla uğnure genç bınıcımız Kemal Oncu uçuncu basarısı ile gırmı«tır. Buranılan >enilgiden cok daha şe • gune kadar «anssızlıklardan dolayı ulu'lararası yarı^malarda lîk reflı olacaktır. I 2 Balık Adamlar denizden çıkardıkları bir testiyi dereceyı alaraı\an Oncu. mnli bınıcılerın en ustası olduğunu ispat etCIMHVRİYET I mıstır. Muhtemelen mılli ekıpın kaptanhğını >apaca'k olan Öneu'ju. E arkadaşımız A. Yucelmaıı'a jfosteriyorlar btad a\akta alkıslamıstır. İSTANBUL BİNİCtLtK Bursa Turkıye yuzme şamKULÜPLERt MCKÂFATI pi' onaının ıkıncı gunu bılhasva İstanbul II. Uluslararası Konkury n ç l e ı ı n derecelerı bak'mından hıpık musabakalarmın 3 uncu gubasarılı geçtı denılebilır. Her mjnunun ılk yarışması ulusal mahısabakava çok sayıda eleman ka\ette yapıldı ve Kemal Oncu bu setılması ve bu arada gençler 200 fer de bırıncı oldu. Netıceler şoyM serbestte A>han Kaıatasın 2 19. ledır. 7 ile 4X100 M. bajrak yarışında ls1 Kemal Öncu «Konjro» ile 65, 'anbul genç takımının 4 30 ile tesıs ettığı r°korlar şampıyonayı renk7; 10 sanıyede hatasız. 1 lendırdı A han Kararas bavrak 2 Levın Okçuoğlu «Temerer» yarışında Adana ekıbmın ikinci ile 77, 8/10 sanıyede hatasız. olma^ına raemen 1 U M fle llHiö 0 3 Asıl Doktoroğlu «Folle Es'. apmaı sevınç \arattı poir» ile 82. 2'10 sani\ede hatasız. Röportaj TEKNIK NETICELER Şampıvon Kemal Oncü'je şeref Abdülkadir YÜCELMAN 100 M. Sırtustü ıBJ 1 Behçet Kur mukifatı, dığer derece alanlara tıç ıln 109 5, 2 Mithat Hantal mukafatlan ^erıldı lUt ' 1 1 6 8 f İSTANBUL SEHRİ BÜYÜK S ğ\ addebostanı vapur ıske.esının hemen \anındakı bakkal.r. ele10« M. Sırtustü (Genç) 1 Tuıhan MÜKÂFATI ~ I fonu çaMı. Hevecanlı bır ses: « Bo^azda bir otomobil denize Demır (Adana ' 123. 2 Mahnıut Gunun ıkıncı yanşması uluslar E dustü. Hemen Balık Adamlar Knlübune haber \erir misiniz?. Koç lAntalya' 1 24. arası mahıyette yapılan tstanbul E Acele bır ekip > ollasınlar.^ Bakkal telefonu kapattı, çıragın. kulü200 M. Serbest (Bu>uk) 1 Unsal Şehrı Buyuk Mükâfatı musabakası EE be yolladı. 1 dakıka sonra 5 kısıhk bır balık adam ekıpı Boea/a 0 Fıkııcı (Adn ^ 2.19 9,.2 Behçet Kur ıdı ~ doğru suratle \ol alnordu. tıç ılst.) 2 30 9. 21 bınıcı ve 25 atın katıldığı bu 200 M. Serbest (Genç) 1 Ajhan yarışmada genç bınıcimız Kemal *** Kaıa*as ıAdana' 219 7, 2 Umit OÖncü uç atla girdi ve üçuncü sefeE O gun b a h k adamların antren guzoğlu <IST ı 2 30 2. rınde, kıymetli Takipleriyle beraS rnanı vardı. Koskoca b ı r tupu 200 M. Kelebek (Bu>ıık) 1 Eıdal ber şansızlığını da yenerek b.ze E N B4SARILI BİNİCt Kemal öncü Sampivonluk Knpasın. al.rken sırtlıyorlardı 50 kıloluk bır baAc A 34 Hu eym Y r 0 T 0 arzıladığımız şampıyonluğu hedıye = lık kızın sırtına. Soyle bır tararf etti. Halk, Kemal öncü'ye büyük S fmdan tartavım dedım, en azmgı 'Lrfo) 3 O f c Mılln.et gazetesi, Turkiye Petrolleri AjO. ve Petrol Ofısi tarafın tezahıirat yaptı. S oan 15 20 kılo gehr. Dusundum, 200 M. Kelebek (Genç) 1 A>han Y'arı^manın netıceleri şöyledır : E «Sununla bir denize düssem alıKarataş ıAdn > 3 09, 2 Aytekm T j dan Turkiyede ılk defa duzenlenen OtoTrafık yarışı bugun Istan1 Kemal öncu «Kazanova» ı'.e ^ lav fAdn.ıSerbest (Bujuk) 1 Ünsal bulda, Topkapı dışındaki Petrol Ofısi istasyonu onünde sona erecek1500 M. 3131, E mallah kimbilir nasıl <,ıkarırlar 84 4'10 sanıyede hatasız. ~ Fıkırci IAdn) 21181, 2 Ahmet O tır. E benı?» dıye 2 B. D. Pavlov (Bulgar) «KraZ S « Bu oksijen tüpü ile??..» ^ n M 0 1 ' . ,r , , „ ,, Yarışın 3. etapı dün sabah saat 8.01 de Adanada Yeni Istasvon ter» ile 86, 6/10 hatasız. ~ « Bn is çöründüfü eibi de£il. 200 M. Kurb. (Genç) 1 Mete Al, , , , . . • 3 Ütğm. O. Lecer (Rumen) n u n d e E Muhakkak ki tehlikelerı ^a^ınl,ar 1(Meısn) 3145, 2 O.han Eıbel oKenter n vermıştır. 5çıkış ısaretmı halinde ve tıyatro sanatç,sı ile yo'a «Harpr» ile 87, 7/10 sanıye ve 7 ceza başlamıs, erlık gruplar tanmmış 5 er dakıka ara Yıldız >Ist 3 22. = da bazı kola\ l ı k l a n da \ a r d ı r 4X100 M. Bajrak (Genc) 1 Istan eıkan yarışmacıları Vilâyet adına Emniyet Müdürü Alâattin Özkıper puvanıyle. E değil mı?» SAKARYA MÜKÂFATI bul takımı (Pana\ot, Fendun, Yor uğurlamıştır. « Siz bir kere e\et de*iıı bız tarafı da ıvı. Ama ne var ki, aGünun uçuncu ve son yarışması go. Ünııt' 4.30 2 Adana takımı 4. etap bu sabah saat 9.30 da Eskışehirden başlıyacak, İstanbuida E sızi b i r haftada balık adam \a matorluk her zaman ve her yerAVKARA. (Cumhurbet Burosu) karar uzerıne >erme ge'ırüecektıı • Sakarya Mükafatı» UluslararaEi 4 315. 3 Ama'va takmr 4 412, >ona erecektir. E parız» a n e cevap v e r i n e r so de oMuğu gibı Beden Terbıyesı Bolge Mudurluklen Bakanlar Kuıulunun bu kaıaıı bir Caddebostam kudret musabakası idi. 4X100 M, Ba>rak (Bu>uk) 1 A»jj ruma. Ve sonra anlattılar : Resımde, T.PA O ista^yonunda benzin ikmali yapan bir yarış Engel sayısı 8, engel yüksekliği kadrosunda çalışanlara aıt uç mJyon çok bolgelerde sewnçle karşılanmıştır. Tjrk Bahk Adamlar Kulubunde ddiıa takımı 4 251. 2 istanbul takıŞ « Bu isin 4 tehlikesi \ a r d ı r . de zafere ulaşmış... Tebrıkler... arabası görülmektedir. mı 4.39.2, 3 Uıfa takımı 4 41. 1 m. 40 dak lk ada asgari surat 300 ^ ^ 2 ^ ^ ^ = Bır tanesi h a \ a ambolesi, diğeri metre olan bu yarısmaya 18 musabık ... , , c s E oksijen zehırlenmesi, ücüncusü ve 20 at katıldı. Müsabaka surprizle ' •»;. ılı kanunla Beden Boige E vurçnn, sonancnsu da derinlik neticelendi ve Olimpiyat beşincisi Jludurlugune bağlı olan Mudurluklerme yapılmakta olan yardıE sarhosluğu..» Rumen Pinciu. vatandaşı BarbaceaE İclennde en tehlıkelı olanı nu'va geçılerek, îstanbul II. Ulus ır.ın kaldırılması uzerıne perışan bır ararası musabakalarda ilk mağlu vazıjete duşen ve amator spor faalıE derınlık sarhojluğu ımıs. DerıBUKRES Buranın Tunen poıiyetlerıni bır çok bdlgelerde yapılamaz bıvetım aldı. S ne dalan b ı r b a h k adam sarhos gor.unda >apılan Avrupa Atıeılık Musabaka\a iki atja katılan Ke hale getıren bu kararm mejdana çı^ gıbı o'.ur. tupü atarmı?, nareıleLLJTFEN SION A VlLDIRlM Sampı\onasınm kuçuk caph (22 mımal Öncü dereceye gıremedı. Bu kardığı boşkıkları doldurmak ve telâfı ~ yı agzından çıkarırmış. Yanı kıTELGRAF EPENDIM *M\KQQPJ hmetıei tufek muaabakajinı So\yet . arışmamn önemıni arttıran diğer etmek içın bundan bir muddet once i ; sacası. bılmeden ıntıhar ederLA.U DOLMA.BAV4CCDE ler kazanmış. Turk atıcıları derecebır husus. iki gun dnce Almanya'dan Bakanlar Kuruluna surulen ek butçe E mış. Onun ıçm balık adaml?r K L eEZİVORRDE O ye gırememıstır. getırtılen atlann yarışmasjydı. E dun toplanan Bakanlar Kurulunun ka~ tek dalmazlarmıs. Nargıle de bımekli Alb. Salih Koç, «Dervış» ve ran ile jururluğe gırmiştir. Pankreasta Ali Ahmet E zım bıldığımız Boğazı seyrederBu karar üzerine Bolge Mudurlukle•Frizer II» adlı bu atlarla yarısmaŞ ken fokurdattığımız cinsten deıınde çalışan maash, ııcretlılerın uzun Bulgar rakibini yendi ya iştirak etti. Her iki at da ilerısi Ş ğıl. Tokurtusu, h o m u r t u s u v a r bır nı ıddet vapılamıyan odemelen ba içın ümit verdi. 4 ceza puanı>la Turk Pankerasçısı Alı Ahmet dun = ama tombe'ii değıl doğrudan varısmayı bitiren Sahh Koç'un, bu gece Spor Sergi Saraymda Avrupa S doğruya hava çekihyor . sartlar altında, daha iyi bir. derece Sampıyonu Bulgar Nıkolaı Zıguıı~ Ama onlar yılmıyorlar, çalışıalması zaten beklenemezdı. noff'u 6248 yennııştır. Ancak 5 ra5; yorlar, ça 1 1 yorlar.. GeçenlerNetıceler şöyledir: und devam edeı musabakanın 6 ^ d e b ı r anfor çıkarmı=lar t a m 1 Bnb. V. Barbaceanu (E',ncı raunt başında Bulgar PanKreŞ 3000 yıllık. Değerıni blçturmusmen) «Altay» ile 59, 2/10 sanıyede asçısı, rakıbı Alı Ahmefın favul = ler, 4 bın lira kıymet bıçilmi"!.. hatasız. yaptığım ıleri surerek ıtırazda bu= Ve en guzeli M a i m a r a y ı bir aklunmustur. Itırazı kabul edılmeyen 2 Üsteğmen V. Pinciu (Rumen) ^ varyum j'apmışlar balık adamYesildırek B.Beyı 1 (10) Nıkolai, puan durumuna gore 62Gratiela» ile 67. 8'10 saniyede ve S lar. 5 ki=i dalıvor, 5 dakıka son48 yenık sayılmıştır. Bulgar pankreR ceza puanıyla 3 K. G. Raşkov Gunesipor K.Fa<a 1 (43) ~ ra 5 tane istakoz çıkarıyor. Aasçısı, mağlup sayılmıvacağını ra'Bulgar) «Razgon» ile 53 saniye ve TopraksporKon.Spor 1 (10) jŞ| mator olma=alar b u işin t i c t r e t kıbı ile yenıden karşılaşmak ıstedl 12 ceza puannla Musabakalara buğıni soylemıştır gun devam «dilecek. Hiiııuımııııııuııuuujıııuiiiıuıjıı 1 BALIK ADAMLARiy E\ 1 ÇOK KORKTLĞl ŞEY... Yüzmede dün iki Türkiye rekoru kırıldı 194S Loudra Wembley stadı ı O | TESEKKÜRU linıpi>at), Sıon'lu ıdarecıler bu ılk basan1956 Stockholm Ratunda stadıl (Ohmpi>at). I TELGRAF ÇEKİYORLAR SarıKırmızılı idarecıler U.E.F A. \a çektıklen cevabî telgrafıh metnını dan son derece memnunlar «Bize vardımı olan arkadaşınıza teşek1960 Roma Olimpivat stadı ı O | vazarlarken limpiyath kür ederiz» dedıler 1959 Turki>e Dolmabahçe stadıl ~W T W ~M "M ~W 7 tf~\ • • K a f ı l e Başkanı: «Yarın (pazartesl 12 gıın sonra Beşikta; Ferikoyl 30. Kasımpaşa Karagıımruk 21 nıaclarr. > I K k Bunlar Spor tarihindeki misal1 lor Stadlarda >apılan konkurhil m n P purla gidecektir. Kafilemizde tarafpiklırden hemen sonra futbol' f • f W £ 0 f 1 | 1 ~M ~M tarlarımız, 10 kadar gazete \e TV. macları oynamış. Atietizm yanşmaları >apılmışlır. Bu hareketi Turk Sporuna karşı bır dış baskı kabul edı\or \e Galatasarayın bugunku şartlar isarayı yenerek ikinci tura geçecekrinde fdezenfekte edilmiş. temizlennı iddıa ettiler. lenmis) her bakımdan normal olan Dolmabahçede israr etnıesini Asaf AYÇIL bekli\orıız. ıkı bmncıhk kazandı^=^^ 2 MYUMİMVUlMfllUa hımkıırhırfhı ÂY» lFlILU» ,f« rs ;S,S 'T. l\ finfjıss^.™££•*££: \ Derinlilc İ sarhoşluğu E , r \ f"« ~ • TRAF1K YARISI 655'İN İLK YIK1NTISI Bölgelere 3 milyon yardım çıkarıldı Bükreşteki atıcıhkta dereceye giremedik SPOR TOTO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog