Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

\ CumhuriYeı BASIS ^HL ÂK YASA SINA UY MAY 1 TA AH H0T ED ER * * Sahibl: NAZİME NADt • Genel Yaym Müdürü: ECVET GÜBESLN • Sorumlu Yazı lîleri Müdüru: EROL DALL1 • Basan ve yayan: CUTUHURİYET Matbaadlık ve Gazetecilik T.A.Ş. . Cagalojlu Halkevl sokak No. 3941 tLLERt: Küçüksaat Heydanı Edime Hanı Adana Telefon: 4550 * ANKARA: AtatOrk Buivarı Yener Ap. Yemjehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 •• 17 57 35 • İZMİR Gazi Bulvan No 18 Tel: S123O A B O N E Seneük t ajlık 3 aylık v e İ L A N Türkîy» 75.00 40.00 22.00 Hariel 150.00 80.00 44.00 Bajlık UUktU) 4 5 tnc) sahUelerde (sanüml) ncl sahileler Nişan, Nikâh. Evlenme, Dojum (Maktu) Ölüm. Mevlit Teşekkfir ve Kayıo arama Kavıp (Kelimesi) 2 3 6 7 175 40 35 75 90 } Lln • > • » f SAYISI 25 KÜRÜŞ Aliean (L.a..ıuratı l ıncı samteUel gözden geçirilmesi konasunda tek liflcrde bulunmuştuk. O zaman kulaklanmn üzerine yatmışlardı. Bugün bu konalara sahip çıktıklarını görüyoruz» şeklinde k o nuşmuştur. AP v e CHP den sonra üçüncü partının YTP olauğunu v e s e çim sonuç'.arının da bu fikri dofrulıyacaişnj açıklıvan Alican, orta yolda olduklarını, bunun Anayasa, sosyal adalet ;. olu o^duğunu soylemis ve «jvle • oevam etmiştir: «Ortamn s a ğında veya solundayım diyenlfrin bu terimleıin mânasını | anlamadıklarını nzaktan, biraz da ibretle izlivoru?.» • FİYAT Yt'KSELİŞLERt j A lıcan devamla, bu seçimîe | *"* rin, 1961 seçimlerine kıyasla daha seviyeli geçtiğini açıklamış, bu arada fiatlarla ilçıli bir soru üzerine «Bu hükümet, fiatları yüfcselmis bir dnmmda devralmıştır. Ancak fiat artısları sıhhat alâmetidir palavraları ülerinde gidersek; sonunda ajustos kararlarını almak mecburivetinde kalırız. Simdiki durumda enflâsyon ihtimali doemaga başlamıştır. Bütiin bunların yanında, hükümet biraz da kendini gösteremediSI için basarısız sayılmaktadır» şeklinde konuşmuştu. Ote yandan Alican, partisi nin toplantılarında bulunarak konusmuştur. GAZtOSMAVPAŞA'DA YTP Genel Başkanı Ekrem Alican dün akşam Gaziosmanpaşa'da yaptığı sohbet toplantısında gecekondu konusuna temas etmış ve «Halen yurdumuzda 400 binden fazla gecekonduda 2 milyon vatandaş yaşamaktadır. Ankara nüfusunun yüzde 60 ı. İstanbulıın yüzde 30 u aynı sekilrie (tecekondu sakinleridir. Lzmanlar bu şekilde giderse 1970 yılında gecekondu sayısının 700 bin olacağını söylemektedirler» demiştir. Bu arada Alican, iktidara geldikleri vakit bütçeden 300 milyon lira gecekondular için ayıracaklarını açıklamıştır. TIP TOPLANTISI " ^ u r k ı y e Isçı Partısi tarafından dun Istanbulda üç ayrı yerde üç siyasi toplantı düzenlenmistir. Eminönünde düzenlenen toplan1 tıda konuşan emekli generallerden Fahretün Yakal, özellıkle dın ve lâiklık konusuna temas etmı< ve • «Adalet Partisi din meselesiııde tamamen ters bir mantıkla kcndisini çüç durumda bırakı^or. Çünkü tslâmiyet ancak sosyalizmle baçdaşır, kapitalizmle drgil... demiştir. ö t e yandan, Zeytinburnuııda düzenlenen toplantıda bir konusma yapan T.İ.P. millrtvekili adaylarından Doc. Dr. Burhan Cahit (%nal da. tnprak ajalığına, vabancı sermayeye \e kapkarçı ticarete son vermekle demokrasiyi eneelleyiri unsıırların kalBAYKAM. EL ENSE ÇKKtTORl'Z DEDİ f Yunon birliği (Bastarafı 1 inci sahitede) deki Set konusunda cereyan ettiğini meselenin tekmsyenlerden kurulu karma bir komisyon tarafından muhteraelen 30 eylul'de inceleneceğini söylemiştir. Radyo aynı yayınında, Yunan hükümetince Meriç bölgesindeki jandarma birliklerine herhangi bir harekâtta bulunmamaları için talimat verildiğini bildırmiştir. miştır: « Seçim mücadelesi tara hınnı almamıştır. El ense çekmekteyiz. Yalancı pehlivanlan mindere çekmeğe çalışıyornz. Millete bunların çüesüzlüçünü çösterip sırtlarını yere getireceğiz. Demirel'in kaçak güreşine bakıp Bölükbaşı bile beveslendi.» «ANAYASA SALDIRGANLARIN SİPERİ DEGİLDİR» A.P. Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal dün Kartalda ciüzenlenen loplantıda konuşmuş ve «Anayasa saldırganların siperi deîildir» demiştir. Asal, isnat, iftira, tehdidin demokratık rejım dışı metgtlar olduğunu belirtmiş ve kouuşmasını, «Millet bu usnlle mücadele eden CHP den bıkraıştır» diyerek bitirmiştir. KÜÇÜK SÂHNEULVİ URAZ ÜÜ = 3 iincü çekilişte: ALTİN YUMURTLAYAN HOROZ (Komedi 3 Perde) Türkçesi ve Sahneye Koyan: Zihni KÜÇCMEN Dekor. Kostüm: Bülent ERBAŞAR Pazartes: hariç h°r gün 18 ve 21.15 de NOT: Çarşamba ve Perşembe Halk ve Oğrenciye * tenzilâtlı matine. Reklâmcıhk: S64711510 i Yunanlılara adayı biz vermişiz! Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Yunan sınırını teşkıl eden Meriç Nehri üzerindekı bir adacığa, Yunanistan'ın 20 kadar asker çıkarması, hükümet çevrelerinde, zamansız bir askeri gövde gösterisı olarak yorumlanmış ve iyi karşılanmamıştır. Bir süreden beri, Türkiye'nin bir su seddi inşa etmek istemesi bir ihtilâf konusu haline gelen ada için, iki taraf arasında müzakereler yapılmaktaydı.. Dün gerek Edirne Valiliği r e gerekse Içişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu müzakereler sonucunda adanm Yunanistana verüdiği anlaşılmıştır. Öte yandan, bu ada üzerinde inşa edilecek olan su seddı ve diger ihtilâflı adacıklarla ilgili sınır müzakerelerine devam edileceği. Dışişleri yetkililerince bildirilmektedir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, adanın Yunanistan tarafında kal dığını teyit etmiştir. 400 000 lira tutarında Ataköy'de beheri 50 000 lira kıymetinde 8 apartman dairesi İ LÂ N 400 000 lıralık para ikramiyeleri Harbiyeliler «bildiri»yi yalanladı Ankara (Cumhuriyet Bürosn) AP ye yakın bazı gazetalerde yer alan ve 21 mayıs o l a y l a n na karıştığı için okuldan çıkanian 1459 eski Harbiyeli adına Ismet Inönuye şiddetle çatan bir bildirinin, eski Harbiyehler tarafından hazırlanmadığı anlasılmıstır. Bu konuyla ilgili olarak hem Eski Harbıyeliler Yardımla.sma Derneği Başkanı Selâhattin Taflıoğlu, hem de bir basın toplanti!î] yapan elli kadar eski Harbiyeli birer yalanlama yayınlamışlardır. Basın toplantısında eski Harbıveliler bildiriyi yalanladıktan başka mahküm olan 73 arkadaşlannın affını, kendilerinin askerlik görevinden muaf tutulmalannı istemişlerdir. Basın toplantı • sında bulunanlardan birisı kendisinin jandarma eri olarak askere çağrıldığını bildirmiştir. Millî Eğitim Bakanlığından 1965 1966 deıs yılmda, 1416 sayılı kanun uyarınca, PETKİM Petrokimya A.Ş. hesabına müsabaka imtihanı ile vabancı memleketlere, master yapmak üzere 24 öğrenci gönderilecektir. Hangi öğrenim dahnda, kaç öğrencinin, hangi memleketlere gdnderıleceği aşağıda gosterilmiştir : Oğrenım dalı Kimya Makina Endüstri Fizik yüksek mühendisliği (Emniyet) » » » > » Gonderıleceğı memlcket Amerikalngiltere » » s • » » » Öğrenci sayısı 11 2 6 2 3 Son para yatırma tarihi: 8 Ekim 1965 Çekiliş tarihi: 27 Araiık 1965 (Makina) > Cumhuri.vct Re^at Hamit Aziı Napolyon 24 Ayar külçe 912594M 1510015290 113MU400 97*09750 96M97M 13901392 Cimenlo fiatları iki misli oldu tnsaat Malzemesi Imalâtçılar Cemiyeti Başkanı dun duzenled:pi basın toplantısında, çimenrnnun fabrika fiatlarından yüzde 90 nispetinde fazlaya satılmakta o'rîugunu açıklamıştır. Cemiyet Başkanı Dogan Güne«. çimento fabrikalarının. çirr.entonun toıbasını 775 kuruştan verdiğıni v e bunun piyasada R.75 kuruştan ^atf.ması gerektiŞını belirterek. « Bugiin çimentonun tnrbası 13 liradan satılmaktadır. Çimento karaborsaya intikal ettirilmiştir» demiştir. ~ Iddia e'dî!dîjıne<j<ft^r çTmento bâyileri, tamdıkları adına fabrikalardan çimento almakta ve bunu stok yaparak. karabor«ava intikâl ettirmektedirler. Cemiyet Başkanı. hukümetın bu konuda sıkı tedbir alarak. vatandasların soyulmasının önlenmesi ni istemis ve şunlan söylemistır: « Hükümet Başkanı 10.40 liraya çimentn aldıjını söylüyor. Basbakan fabrikadan torbası 775 kurusa çıkan cimentonun bu fiata satıldığım neden sormadı?» f" "" TEŞEKKUR (Enstruman» Adaylarda aranan nitelikler: a) Kimya ve emniyet yüksek mühend:sliği dallarında master yapacak adayların. kimya vüksek mühendisi, kimya mühendisi, kimyager. üniversite veva yüksek okul kimya mezunu ve erkek olmaları, b> Makina ve endüstri yüksek mühendisliği dallarında master yapacak adayların, makina yüksek mühendisi, makina mühendisi ve erkek olmaları, c) Fizik yüksek mühendisliği dalında master yapacak adayların, fizik yüksek mühendisi, fen fakültesi fizik bölümü mezunu ve erkek olmaları, d) Askerliğini yapmış olanların 1935 doğumlu ve daha küçük yaşta, askerhğini yapmamış olanların 1940 doğumlu ve daha küçük yasta bulunmaları lâzımdır. Imtihanlar 15 17 Kasım 1965 Çarşamba tarıhleri arasında Ankara Universitesi Fen Fakültesinde yapılacaktır. tsteklilerin 27 Ekim 1965 Çarşamba günü akşamına kadar mezun olduklan Fakültelere müracaat etmeleri lâzımdır. Daha fazla bilgı. Millî Eğitim Bakanlığı. Millî Eeitım Müdürlükleri ile1 ilgili Fakülte Dek^nlıklarından alınabilir. (Bdsın: 17218 A. 11398 11488) a YUZ BİN TÜRKİYE EMLÂK M KREDI BANKASI (Basın 17067 A. 112607/11512) ••(••••••••»•t«ıtı*iMt»ın«ı«iMittı». f Eşim BÜRRAN ÖZKAN'» yaptığı cerrahî mudahale ile oğlum Saülı Burak ÖZKAN'ı bizlere kazandıran Haseki Hastahanesi Başhekimi DOÇENTjt Dr. MANSUR SAYIN Dr. Erdoitan Akal, Dr. Rüçhin Kuibay, Dr. Meral Yentürel. Dr. Erdoğan Bavkal. Dr. Haluk Kutav. Bnshemsire Mediha Madakbas. Ebe Yıırdagül Akal, Ebe Guner Erdoğan. hem«ire Mellha Demirözen, Leylâ Denıırhan. Nazmıve Usta. Fatma Çevrek ve yardımtarını e^ırgemiyen diğer hastahane personeline tesekkürlerımi sunarım. Denlı V'ıb. Turjnt ÖZKAN Cumhur:yet 11528 •aaacr •BBBI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sejir ve IİKİıııyıafi Daıresi I>a>k,ınlı<j;ınrlan bildirilmiştir. Denizcilere ve havacılara 82 sayılı bildiri 27 Eylül 1965 ilâ 13 ekim 1965 tarihlerinde 08.00 ile 12 00 ve 14.00 ile 17 00 saatleri arasında aşağıdaki noktaları buleşüren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 1700 metreye kadar olan yüksekliği can ve rhal emniycti bâkımından tehlikelidir. KARADENİZ RÇMELİ KARABLRUN İLE YENİKÖY ARASI. 1 nci nokta : Eniemi 41 derece 21 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 41 dakika Doğu olan E. 4954 No. lu Rumeli Karaburun (eneri. 2 nci nokta : Eniemi 41 derece 34 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 20 dakika Doğu 3 ncü nokta : Eıılemi 41 derece 31 dakika Kuzey Boy'.amı 28 derece 15 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURl'LUR. <Basın 17727 11486) Sevglll büyüğUmüz TESFKKÜR '.«••»•• ••«•••••••• ••••••••M a * •••••••••• ••» ŞÜKRtYE SOYAK'nı hastalığında hazakat ve Ihtlmamını eslrgemlyen Saym Profesor Tarık Mlnkarl'yl,feıymetllmes. [ekdaşlarmı ve Ömtlr Kllnlğlnln muşfık câmlasını şüferanlanmız. Merbumenln cenaze meraslınlne lçtlralc etmek. çelenk, telgraı ve mektup göndermek, telefun etmek ve evlerlmlze ve 1 verle* 9 rlrnize kaüftr çelmefc •ruretlyle t». zlye lutfunda bulunan ve derln kederlmlzl paylaşan Sayın reşek küllere ve tnuhteren) lOarecllerlne. akrabaiarımıza. dttstlartmıza ve arkadaşlarımıza en ıc'fn teşekkürlerımlzl sunanz. Sag olsun. lar. Soyak. Brdogn. Sugan. Yönak. «kjasar vt Savaseıi AlİPlfrı Cumhuriyet U493 MENKULÜN SATIS tLANl Kadıköy Icra Mcmurlu • ğnndan : Dosya No. 9«/1800 T Bir borçtan dolayı mahçuz. açagıda cins ve kıymetlen yazılı menkul Garantı Bankası Moda şubesi önünde satılacaktır. Birıncı artırtr.ası 29/9'1965 günü saat 1213 te yapılacağı. mezkur günde kıymetlerinin I'o 75 ine istekli bulunmazsa 3091965 te aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiat verene satılacağı ve be lediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 1791965 îcra memuru Lira Kr. C i n l i 4290 00 Muhtelif cins v e ebatta elektrik malzemesl (Basın 1791011515) lft RnariK. CHP ' e n e l ^ekıeter Yardım UHUTHAYIHIZ Değerli Okuyucular cısı Suphi Baykam dün ^:.liıva'rla vapı'an ac:k hava t o i lantısında konuşmuş ve şöy!e> de ACI BİR KAYIP Jandarma Binbaşı ttUHİTTİN ÖZBAYRAK 24 9.1S65 cuma gunü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Tanrı rahmet eyliye. AİLKSİ Cumhuriyet 11532 KIAFÖR DKMİH 1 EKfMDE Yeni salonunda hizmetinizde Valikonağı caduesi No: 62 NIŞANTAŞI MİLLÎ PİYANGO T EKİM'DE Yine tam 10.374.000 lira dağıtacaktır Büyük ikramiye 1.000.000 liradır ELENAN ARANIYOR TEKNİKER Okulu mezunu. fabrika elektrık işlerinden anlayan birinci smıf ehliyetli elektrikçi aranıyor. Müracaat: PLÂSTEL PLÂSTİK VE KAUÇUK SANAYİ1 TOPKAP1 Salhane sok. No: 46 (General Elektrik Ampul Fab. karşısı» Reklâmcıhk 13790) 11523 aBBaBBBBBBBBBBBBBBBaaBI Elâzıi! ASIUTI Salın Alma Kuıııisyonu Ha$kanlığıııılan Aşağıda cins, miktar, muhamnv?n bedeli, muvakkat temînatı ve ıhale tarıhleri belutilen yiyecek maddelen. 2490 tayılı kanunun 31 incı maddesı pereğince kapalı zarfla ahnacaktır. Tekhf mektupları ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabıli komisyona venlecektir. Postada vaki geci'kmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnarrteleri ANKARA • tSTANBUL Levazım Amirhklerinde ve Elâzığ As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığında görülebilir. Muhammen Mnvakkat bedeli teminatı Cinsi Miktarı Lr. Kş. Lr. Ks. İhale tarifa v e saati Pirınç K.Fasulye Nohut Y.Mercimek Patates Havuç Pırasa Lâhana tiUTon 52Ton 25Ton 20Ton 60Ton 30Ton 60Ton 45Ton 270000 104000 37500 45000 43000 16000 34000 21880 00 00 00 00 00 00 00 00 14550 00 6450 00 2812 50 MILLI PİYANGO ' dan Kazananlar devamlı bilet alanlardır (Basın 17749/11513» j SUADİYE SAHİL SİTESİ! I Sııadiye Plajı hilişijpndchi I \\IIJK Mlllllll iıı\,ı eriilıniştjr j ! I Mahdol miklarda kalan, plâj kabineli daireleri mutlaka • gorunuz. • Reklâmcılık 3785'11524 »•••••••••••••« •••••••••••••• • >••••••••••••• • 3375 00 3225 00 12U0 00 2450 00 1575 00 18 18 19 19 20 20 21 21 Ekim 1965 Ekim 1965 Ekim 1965 Ekim 965 Ekim 1965 Ekira 1965 Ekim 1965 Ekim 1965 11,00 16,00 11,00 16,00 11.00 16,00 11,00 16,00 Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Okulumuzda 700 lira ücretli kadrolara yüksek öğrenimi yapanlardan asistan ve sınrf âmİTİeri ahnacaktır. İsteklilerin 15/10/1965 gününe kadar muracaatlan. (Basın 17343/11514) • • (1671 • Basın 1789511516) •••»•••»•••••••»••••••••••••••••••••••••••••t ^ınHmımıııııııııımımmıımıııııııımıııııımııııımımım TENZİLÂTLI SİTISLİR SirhecJ i!ııyııliiiııl\ Işlıanı YAZIHANE VE DÜKKÂN FİATLARINDA BÜYÜK TENZİTÂT 49.500 TL. lık yazıhaneler 37.500 TL 27.500 42.800 Handa çift asansör olup yazıhaneler ve kaloriferlidir. Müracaat: parke XAZANCI YOK^'J İLE PÜRTELAŞ SOKAKLARI KAVŞAGINDAKİ K Ö Ş E P A L A S APARTMANI DAİRE YE DÜKKÂNLARININ SATISINÂ 3UGÜN B n ^ N D I TAM KONFOFrTi. KAWRlFER.Lt DAİRELER . 700 İlâ 115 M2. arasnıdadır. Daire fiatları: 63.000 64.000. 67.500 75.000 77.500 81.000 TL. dır. Dükkrni fintlan: 31.500 ilâ 50.000 TJ. arasındadır. Müracaat: Razanri Camii 11 ?0 92 SÜREYYA PLÂjl YANINDAKİ. NEFİS MANZARALI ÖZEL PL^ YALI DAİRELERİNİ MUTLAKA GGRÜ«İU Mahdut miktarda kalan daire fiatlan. i I Doğu İş Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. Doğubaak İs Hanı 405 48 ilâ 75 bin TL. arasnıdadır Dairpier 100 Mürafat Küçük Yab Cad. No. 79 Maltepe ıınıuıımııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııınf Reklâmtulık 3784/11522
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog