Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET 26 Eylul 1965 Ruhminin î ı f lımet gerilerek: /ZA\ Yahu! Havalar da ne jüzel gidnor. . Hani bu sene yaz görmedik demeyin!.. Recep: öyle deme Abmet Bey! Geceleri öyle »yaz oluyor ki.. ben kaç gecedir yatarken üstiıme \alense alıyornm; o kadar soğuk. Eh, geceleri öyle olur; ama gundüzleri çok guzel sonhahar yapıvor; ne sıcak, ne soğuk., serbet gibi hava.. Kahmi: Ama sündüzleri sıcak olayor.. Yok o kadar değil.. Afabey.. sen onu bana sor.. Karakiivde güneşin alnında yolcuuu! diye bağırdığın var mı seuin? N'uri: Sen de güneşte kalma!.. Gölgeye çit! O zaman da dükkâncı bırakmıyor.. kapının önünden çekil diyor.. Prakmaz ya!. Herif para \ermis, lükkân açmış.. sen gelmişsin.. kapının önüne dökmüş•ün malları.. Biz de ekmek yiyeceğiı?. Ya o yeraiyecek mi?.. Naaapalım ağabey.. bizim zenaat hn!. bngiin burada, yarın Taksimde, öbür gün Befiktaşta.. geıiyoruı.. Ahmet: San» bir dfikkân »çiTerelirn dedirn.. istemedin.. Aman ağabey! Klm uğrasacak onnnla.. klrası var» belediyesl var.. vergisi var.. veresiyesi var.. açması var, kapaması var.. bizimkisi nerede sabah, orada akşam.. hepsi hepsi bir isporta.. veresiye alı?, peşin satıs.. vergisi jok.. bir seyl yokNuri: Siz, havadan geçlniyorgannz be!. Ta gen nasıl oluyorsun Nnri ağabey.. açtırma aftzımı?. Ne açacaksın!. Ben Allabın güntt irçadın basındayım 1'»» demez, kış demez.. prakırsam 1? yürümez Amaaan Nnri Afsbey. sen de işi büyfitBf! Bir ambar knm. üç çnval çimento.. iki teneke «a... Kanştır kanftır.. dök kalıba.. olda Mnı betoncn Ha böyle ist.. yapsana!. Ben isimden memnnnum; ama kafam kııars» yaparım.. Aklımız • kadar erer biz de mürekkep yaladık oldnkça.. değil mi Ahmet Ağabey!. Ne mürekkebi yaladın? Yani sözün gelişatı.. Nnriye boca hanımdan yedlğin değnekleri nnntraa!. O, çocnkkendl.. Ahmet ağabey.. Ben mektepte dayak yemedin mi? Ben erkek bocadan yedim.. Aman Ahmet ağabey!. Dayak yedikten gonra ha erkekten yemisin, ha kadından.. lokanta değil ya bn!. Konsolos bey güldfl.. Çok güz'el.. Hilmi Beyefendi! Fevkalâde.. evet tnesele dayağı yememekte» hattâ benee kadından yemek daha müreccabtır. Konsolos bey, siz hiç dayak yediniz mi?.. Ben kariyerimin onörünü mahafaza et mişimdir. Vazifem sırasında bana hürmetsizlik bile eden olmamıştır.. Konsolos bey.. onn demivorum ben.. mektepte dayak yemediniz mi?. Mektepte dayak meselesi ayn bir prob • lemdir. Ben Galatasarayda oknrken bir Mösyö Paskal vardı.. arasıra bizl pataklardı... Rahmi gülerek: Aman konsolos bey.. benimki gene zemlemle yıkanmıs.. ben Nnriye hoca hanımdan dayak yedim. Sizl Paskallar dövmüş.. ha, ha!.. Ne derain Ahmet ağabey!. Konsolos kızarakPaskal da bizim hocaımzdı Amma da hoca!. Neden beğenmiyonnnnz?. Çok lyi bir boca ldi.. Ama *izi iy] yetiştlrememiş Anlamadım... Tanl ya, affedersiniz.. siz Paskal olamamıssınız.. Paskal olamamıs mıyım?. Ne demek Paskal olamamısım? Ne demek olacak. Sizin Paskala benzer tarafınız yok da.. Ahmet Beyefendi! Hilmi Bey biraderimilin söylediklerini anlıyamadım.. Ahmet çülerek: Konsolos bey» sizin sövledifciniz Paskal baska, Itahminin sövlerliei Paskal baska.. Bir baska Paskal mı var?. Var.. türkçede paskal dive yüzüııü eözünii boyıyan, tuhaflıklar yapan adama derler.. Yaa!.. Monser.. çok enteresan.. nereden gelmiş bu lâf?. Orasını bilmem.. ama bizde paskal diye tuhaf adanılara derler. Rahmi: Yaa! Konsolos bey! Siz Paskaldan dayak... Abmet: OJIum.. !<en de aptal gibi konnsma!. Konsolos bevin dediîi Fransız.. Olsuuuun!. Fransız Paskaldan dayak yemis.. Adamın adı «Paskal». zenaati defil!.. Amma da ad koymıış babası.. bnla bııla.. Konsolos: Monser.. mükemmel bir hoca idi.. adama hakaret elmeye mâna yok . Ahmet: Rahmi.. senin anlıyacağın.. Paskal lâfı Frangızcada adam ismidir. Bu Fransızca da ne tuhaf dil.. lyi ki öğrenmemisim .. Aptal .. tki çift Fransızca bilse idin! Şimdi turistlere rehberlik ederdin. Yazan: Burhan FELEK çenesı UMITYA$AR Tırt Osman destanı Unlu Gençpsman türkıisüne benzetras yolıyle Osman Bolükbası'na Allah bin bin bereket versin! Ben ekmek paramı çıkartıyorunı. Elâlemin ağzınuı kokusunu çekemem. Nuri: Sen kapitalistsin . Ne demek o? Yani sen alnının teriylen para kazanmazsın! Sermaye işletirsin! Ağzını topla!.. Sermayeyi sen işletirsin .. Ben namuslu adamım.. kimmiş benim sermayelerim.. söyle bakalım.. Nuri: Dur be! Ne öfkelendin! Ben sana kötü bir lâf ettim mi? Daha ne diyeceksin.. sermaye işletiyorsun demedin mi? Dedum.. fena bir lâf mı bu!.. S«rmaye diye neye derler?.. Sermaye ha bir dükkânın sermayesidir. Ona mal derler.. sermaye kötü kadınlara derler . Ahmet: Rahmi uzatma! Adam sana öyle demek istemedi. Yani sen sermaye sahibisüı, mal sahibisin! Aylıklı, giindelikli değilsin, dedi Öyle söylese ya afabey! Bu kahvede Türkçe bilen kalmadı mı yahu? Birisi hocasına Paskal der, öteki arkadaşına sermaye işletiyorsun der.. naapicaz ağabey? Ahmet gülerek: Çekeceksin Rahmi .. Mademki bizim içimizde raşıyorsun. çekeceksin .. Hakkın var ağabey... Şimdi buradan kalkıp da başka yere de giremem ki .. Sudan çıkmış balığa dönerim .. Zaten ben de onu düşündüm de.. adayhğı kabul etmedim. . Vayy! Sen aday mı olacaktın".. Olacaktım ya!.. Bizim arkadaşlar bana «Ulan senin ağzın lâf yapar.. ilk okulu da bitirdin.. seni aday koyalım .. dediler... Ben kabul etmedim . Ben Ankarada naaparım ağabey!.. Yol bilmem tz bilmem .. Sonra da ben oranın dilini de anlamam .. Orada adamın islemini özetler, pişle . mini gözetlerler. Anladın mı? : Nuri güldü: \ Ha bir de mebus olaydın Rahmi, sasardım j bu milletin akhna... : Neden be!.. Beğenemedin mi? Ben alnımın ; teriyle paramı kazanryorum.. mahpushaneye gir j tnedim.. kimsenin hakkını yemem... j Temezsin Rahmi, yemezsin ama! Kimsenin : hakkını da anyamazsın! • Neden aramayayım ağabey!.. Benim ağzun : dilim yok mu? Benim nem eksik? Namussa na ; mus, açıkgözlukse açıkgözüm. Ağzun iki çift lâf • yapar.. tahsilim de var... Daha ne istiyorsnn? : Nuri: i Çok şey değil!. Ufak bir eksiiğin var Rahmi! • Neymis o? ] Aklın kısadır. • : Sen daha akıllısın değil mi?.. i Yok! Ben aküu değilim ama gene de sen • den akıllıyım .. '• Neden? İ Çünküm ben mebus olmayı aklıma getir • miyorum... • Nuri ağabey!.. Senin de akhna gelir... Sab : ret .. Benim de eskiden aklıma gelmiyordu; ama : aday adaylannı görünce seytan aklımı çeldi. • Sen şeytana «bana kim oy verecek?» diye • sormadın mı? Sordum ağabey! Ahmete, Mehmede, Hasa : na kim verirse sana da verir. Kimse kimseyi ta • nımıyor ki.. dedi. • Sen de inandın ha!.. '• Ağabey.. saka söyledim.. ben seçimde oy bi i le vermiyeceğim... • Ahmet: : Neden? i Ağabey.. kimseyi tanımıyorum Id.. şimdi • llste liste seçilecekmiş... • İnsan berkesi tanımaz.. sen partiye oy vereceksin... Bir partiyi seç!.. Ağabey.. benim gözüm yıldı bu partilerden! Onun için... Konsolos Bey: Hilmi Beyefendi! Teessüf ederim.. sizin gibi zeki bir zat bövle konusmamalı .. Eğer siz de böyle söylerseniz Anadolunun ücra köylerindeki vatandaşlar ne yapsınlar! Onlar mubtara sorarlar Konsolos Bey!.. Monser siz de sorun! Kim bu Muhtar bey? Haa haa.. fit olduk Konsolos Bey.. Muhtar Bey değil, mahalle muhtan .. Ha, ha .. Konsolos biraz bozuldu: Monser.. sizin ciddi mi, saka mı konuştuğumız belli olmuyor... Ahmet: Siz onun kusuruna bakmayın Konsolos Bey! Saf çocuktur Ahmet ağabey! Sen de beni aptal yaptın çık tın isin içinden . Ne dedim? Saf diyorsun! Benim nerem saf yahu? Yani kalbi temiz demek istedim.. öyle söylesene ağabey! Saf demek bön demektir . Nuri: Rahmi.. sen gene adayhğım koy da.. Ankaraya git... Neye gideyim?.. Biraz başımızı dlnliyelim.. çok konusuyorsun hemşehrim . Konuşurum ağabey!.. Allah insana dili konuşmak için vermis . Kulağı da dinlemek için .. Dinliyoruz ya!.. konuşsana. Senden vakit kalıy mı?.. Hep sen konuşuyorsun! Peki sustum.. bir daha sana lâf edersem iki oLsun.. Recep rer şu gazeteyi de Nuri Beyin başı dinlensin. Ahmet güldü: Senin de çenen! dedi .. Kahveye bir sükunet çöktü. 26 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'len Yavaş Yavaş thtilâlden çıktık yorgunuz Pasam Suraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman seçimleri görmesin gözüm Gizli perdeleri ger yavas yavaş Bekir Sıtkı Erdoğan'm ünlü Hancı Şiirine benzetme yoluyla İsmet Paşaya Tırt Osman dediğim bir ünlü iider Mersinc gitmeyip tersine gider tnsanı çıldırtır akıldan eder Allah Allah deyip seçti Tırt Osman, oy oy Makina misali isler çenesi Mnhalif olmaktan gecraez hevesi Yesin aman yesin onu nerlesi Allah Allah deyip geçti Tırt Osman, oy oy Acmasın ağzını destekviz atar Muhalif muvafık herkese çatar Bir fırsat bulmasın radynyu satar Allah Allah deyip »ecti Tırt Osman, oy oy Ünlü âsık O«man, ünlü müntehir Haltetmis yanında bafiye zehir Günlerdir demeden su köy bu sehir Allah Allah deyip çeçti Tırt Osman, oy oy Liderler içinde bellisiz rengi Aksilik dendi mi bulunmaz dengl Her hali tavnyla tam dört kol çengi Allab Allah deyip geçti Tırt Osman, oy oy. Panga!os un beyanatı ve İngiliz matbuafı Pangalos'un hezeyanlarla dotu beyanatını tekzıp ettığini jazmıştık. Bu mevzu etrafmda İnşıhz gazetelerınde mtısar eden yazıları hulâsaten karılerımıze îakdım edıyoruz. Pangalos bu beyanatında ciem:« kı: cBırkaç sun ıçınde sarkî Trakyayı ıstılâ edecektık. Ve hıçbir kuvvet bızı buradan atamıyacaktı. îlerı harekâtımız n kadar çabuk olacaktı kı, hıçbır muriahaleye vakit kalmıyacaktı. 25 atustosta Balkanlardan gayet muhım bir sah;ıyet eelpcek'ı. î^rnnı ıfşa edemıyececım bu ?at benımîe gorüsecektı. Ve en son teferrustma kadar tecavuzi bir ıttıfak imzahyacaktık. Iktidardan uzaklastırılmamız bızi bu projeden mahrum etti.» Pangalos'un imâ ettıği bu zat, Sırbi^tan politikacılarından M. Gabrıloviç'tir Halbukı M. Gab rılovıc, bu mesele hakkında matbuata verdiği beyanatta «Herkes bilir ki Sırbistanın gayesı. Balkanlarda kat"î olarak sulhün teminidır» denıiştir. îngıliz Daily Telegraph gaz~tesınin siyasî muharriri ise sun lan yazmaktadır: «Sırp Yunan ittifakı. Sırbistan, Yunanistanı Türkiyenin muhtemel bir hücumuna karşı müdafaa etmek için temınat vermekte ise de Yunanistamn taarruzî harekâtına istirak etmiyeceğinı bildirmektedir.» Bunlara mukabil Türk matbuatı olarak vereceğımiz cevap tek cürr.ledir: 9 Baskente bir bilet aldım giseden Felâket basladı İsmet Pasa'dan Pasam n'olur kalbindeki neş'eden Bir yudum da bize ver yavaş ya\as Biz yıllarca hem asladık bem ıçtik Ne ektiysen Pasam hep onu biçtik Biraz huzur gelse refahtan geçtik Bu hay hny sonradan kor yavas ya\as Ne büyük şehirler, ne Anadolu Hiç kimse bilmiyor tuttuğun >oln Yok solun ortası, ortanın solu Kızıla çalıyor mor yavas yavaş Sn bitmez geceye aydınlık getir En fakir milletiz elli senedir Eksiğimiz \ar mı derdimiz nedir Dolaş memleketi sor yavas ya\aş Hani kalkacaktı bevlik, ağalık Toksa onlar da mı bir milli artık Yine baş olursan eline sağlık Her basa bir çorap ör yavaş yavaş Dinle Pasam kusdilini bilirsen Alır bu memleket sen ne verirsen Yine bir çün iktidara gelirsen Sn bizim hesabı gör yavaş yava«. •••• •••• •«•• •••• İİİİ :::: •••• •••t •••• •••• »••• • ••• •••• (4lı »•• • *•• • «•• • ••• Ahmet Basel Paşa «Geleceğı varsa, goreceği de vardı» Basel Paşa şehrimize geldi Mısırın en büyük partm olan ve Zağlul Paşanın reisı bulunduğu «El Veft el Mısri» fıri sının reis vekili Ahmet Basel Paşa istirahat maksadiyle dıin şehrimize gelmiştir. Basel Paşa. kendisiyle görüşen bir muhabirimize şunlan söylemiştir: « Türkiye, teceddüt ve te • rakki sahasında pek büyük adımlar atmış, son senelerde ileri giden memlçketlerden biri olmuştur. Türkiye ile Mısır baba ile oğul gibidir ve bu rabıta asla avnlamaz.» Yeşşeee... Liderler başladı yayhm atese .Millet kan ağlıyor, hepsi pür nes'e Gelin, hep birlikte yuha yerine Çekelim hepsine bir nzun yeşşeee... Koroğlu'nun ünlü koçaklamasır» benzetme yolıyle Süleyman Demirel'e Benden selâm olsnn Süleyman beye Sinei millete yaslanmahdır At kişnemesinden alkıs sesinden Dağlar seda verip seslenmelidir Nice aday tabur tabur dizildi Vakit yakın kütükler de yazıldı Seçimler yaklastı dostluk bozuldu O iyi niyetler paslanmalıdır Dinle su ahları gelen derinden Oynatma kimseyi yerli yerinden Kırat köpüğünden korku terinden Mendil dolup kilot ıslanmahdır Basını serin tut basa gelirken Kimseyi dost bilme hasım bilirken Bu vatanda biz açlıktan ölürken F.ller kussüdüvle beslenmelidir. BBBBBBBBBI Benden selâm olsun Süleyman Beye • ••• • ••• •%•• •••• •••• • ••• • «•t • ••• • *•• • *•• •••• • «•• • ••• •••• >••• •••• :::: DOSTLAR Sâfi poz, sâfi tavır. sâfi eda radyoda Dün bir istifham idi, bugün nida radyoda Fâniliği unutmus, kendini bâki sanır Bâki Sühâ adında bir hos seda radyoda. U M I T Y A S A R ' ı n Kendi Sesinden 1 2 3 4 Islak Gül Şiiristan Gidene Sone Kimbilir 5 6 7 8 Çağrışun Ötesi Yok Vesaire Ayrılırken çıkmıştır. Bâki Sühâ Ediboğlu Şiirleri tek plâk halinde Tarık Dursun Ka. Ka'sından belli olmus adam olmıyacaÇı üünyaya geldiğinde demisler artık dursun Mahçup etmemek için adını koyanları Y'ıllardır aynı verde dnruvor Tarık Dursun. IBBBBBBBI M ELODİ Plâklannda Perakende Satış Fiyatı 12.5 Lira. Toptan Satış Yeri: Sirkeci, Doğu İş Hani No. 7 İstanbul Cumhuriyet 11498 = T23456789 A.RÇELİIC çamaşır günü dahi yuvanızda saadet ve neşenin koruyucusudur! Ist. Dz. Tek. Malz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulü ile iki kalem pil satuı «lmacaktır. Muhammen bedeli 36140 lira olup geçici teminatı 2710 lira ?0 kuruştur. 2 Şartnameler Komisyonumuzda. M.S.B. Ankara Lv. Âmirüğinde ve İzmİTde Deniz Satmalma Komisyonu Başkanhğmda bedelsiz görülebilir. 3 İhalesi 11 ekim 1965 günü saat 11.00 de Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 İsteklilerin ihale günü saat 10.00 a kadar tekliflerini Komisyonumuza vermeleri. (Basm 17016 '114891 SO1UAN 1 Son gunlerde çıkan soylentiler» göre guya Müsluman olduğu iddia edilen bir Fransız kumandanı ve Impar«torunun ikinci adı (aslında olduğu gibi yazılmıştır). 2 Çocuk dogurtma uzmanlığı, bir zaman parçası. 3 B:r yerin etrafmı çepeçevre kontol altma alaraK 4 Bir erkek adı. satılığa çıkarılmı; eşyaya eskiden bdyle denilırdi. 5 Bir seyin yapılmasına kalan kuçjk zaman veya Imkân. 6 Bir hayvan, tersi «uzunluk» mânasına geIfr (yenl geometri teriml). 7 Posasını dibıne bırakıp parlak hale gelerek. 8 Uzun kulaklı hayvan gibi bağırarak, bir takı. 9 Vücuda yapılan 6ikma ve yoğurma tedavisi, konuçma ve arılaşma vasıtası. YUKARIDAN AŞAĞH'A: 1 Evlı olmıyan erkek (iki söz). 2 Paüayıncaya kadar yemek ylyen aç gozlu. Avrupanın büy\ık akar su'.arından. 3 Yayın yapma ışi. çevrilince gizli tutulması gereken sey anlaşılır. 4 «Çok iyi tertip ohınmus tarzdaki esya satıs fiyatları lıstesi» mânasma iki soz. 5 ingilterenın eskl devlet adamlarından (adı söylerıdîği gibi yazılrruştır), bir modell vücuda getirmek için bazırlanmı; çamur hamuru. 6 Bir 1 13 4 5 6 7 8 9 yol bulup baş1 ka bir tarafa gi2 A'T '• I N I  B L V demiyen (sulu 3 trrw«, [71 t K 1 8 4 . 4 5 maddeler hak£ M A K 41 kında). 7 Bir APA LİSANSI 5 11 V rı ^ Î^B işin en yüksek ARANIYOR. KBV M A derecesıne erişme Tel: 49 29 «3 haiı. 8 TanI S f îlâncıhk 882111499 rıya kulluk etme IIIUIKD Dulmacanıa i;ı leski dinl tehallrdllmlj jekli rimlerden), «KaKAYTP Emekll cüzdammı kaybet. nunl Suleyrnan» için ünlü kasideyi yaz tim. BükUmsUzdUr. Ltttfü Kemanecl mıs olan Divan jairimiz. 9 Yıkmtı Cumhuriyet 11492 kalıntm (eskl terlm). bir clns toprak. 7 k i Tekel Genel Müdürİüğünden Malzemenln cinsi Selofan yapıstırıcı Aleminyum Bobin 100 mm. 107 > > » 117 » TL. M. thalenin Miktan Teminatı Tarihl Günü Saati 2320 Kg. 523,38 12.11.965 Cuma 10 81560 Bobin 162.000,) 21170 » 18.956,46) 5.11.965 Cuma 10 SOOO » 11.577,) Çîînku • Arçelik çamaşın yıkar, siz diğer işlerinizle meşgul olabilirsiniz • Arçplik çamaşırlarınızı yıpratmaz, tertemiz yapar • Arçelik ellerinizin I bozulmasına, f güzelliğini t kaybetmesine tnani olur • Neticede, yuvanızda temizliği ve saadetı, bütçenizdetasarrufu Arçelik sayesinde sağlamıs olursunuz Kocaş Devlet Üretme Çiftliği Müdürİüğünden NiğdeAksaray 1 1965 yılı istihsali tahminen elli ton ekserlal Amaiya elması açık artırma svıretiyle çiftlik merkezind* ağacmda satılacakür. 2 Muhammen bedelî 50000. elli bin lira olup, geçid teminatı 3750. liradır. 3 Ö.ale 5.10.1965 salı günü saat 14.00 de Çiftlik AJım Saüm Kom'jyonu huzurunda yapılacaktır. 4 Şartnamesi Ankarada Devlet Üretme Çiftlikleri G«nel Müdürlügünde ve Aksarayda Çiftlik Müdürluğünd» görülebileceği ilân olunur. (Basın 17468/11487) 1 Yukarıd» cina v e miktarlan yazılı malzemeler mevcut Şartnamelerine göre hizalarında yazıh tarih, gun v e saatlerde Unkapanındaki Merkez Satınalma Komisyonunda pazarhkla satın almacaktır. 1 Şartnameleri her gün Komisyonumuzda görülebilir. 3 Selofan yapıştıncı madde ihalesine girecekler ihaleden en geç onbef g ü n eiAelme kadar Tütün Fabrika'.ar şubesine enaz 2,5 litrelüt nümune verecekler v e bu nümunelerLn makineler üzerinde yapılacak tecrübelerini müteakip alınacak neticeye göre teklıf sahiplerinın ihaleye gırıp giremiyecekleri bildirilecek, menfi netice veren numune rahipleri ihaley» giremez. 4 tsteklilerin muvakkat teminat makbuzlan sair lüzumlu vesikalan i l e birlikte belirli gün ve saatlerde mezkur Komisyona müracaatlan ilân olunur. (Bams 1782Û) . 11513 2.015 LİRA PEŞİN 2.500 LİRA TAKSİTLE Not: [stanbulda nakUye, tstanbul hariclnde ambalâj, nakliye ee sigorta masraflan ahcıya aittir. Arçelik Genel Satıcıları: BEKO TİCARET A Ş : Istiklâl Cad. 349, BeyogtuT'49 35 00 BURLA'BİRADERLER ve Şsı.: Hezaren Cad. 6163, Karaköy, 44 47 20 Yeni Ajans 5462/11483
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog