Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8AHJFEDÖRT 2fl Evlul 1965 ClTYimîRİYET Şehirde ve Yurtta "Babamm kaatili işte bu,, diyeret kasığmdan yaraladı Kızıltoprak Hasan Âmır sokak 7 aayılı Huzur apartımanında bundan bir sure önce meçhul kişı'er tarafından olduru'en Şukrü Sertçekicın oğlu Mustafa Sertçekıç, babasmın kaa*ı!i olduğunu iddıa ettiğı Iran uyruklu Reza Evrenak'ı Divanyolunda yakalamıştır. Daha önce beraber iş yapan Iranh ile öl dürülen Şükrü ve çocuklan arasında bir alacak meselesi oîduğu önceki gece vukua gelen olaydan sonra anlaşılmıştır. Mustafa, bir guredenberi babasmın kaatili zannı ile aradığı Rezajn gorunce üzerine saldırmış ve rakibini tornavıda ile sol kasığmdan yaralamıştır. Daha sonra Ekipler müdahale etmış ve kaatıt zannı ile yakalanan Reza ile Rezayı yaralıyan Mustafa nezaret altına almmışlardır. Katil zanlısı Rıza A\ renak lstanbulda 25 bin seyyar satıcı var 41 satıcıya 1 nıemıır düstüğü ıcnı kontrollar kifayetsiz kalıyor I ** Kısa Seçim haberleri Yozgatta GKMP adayı Sayar islifa etti YOZGAT ön <ecimlerde CKMP listesinde ikinci sırayı alan ve birinciliği isgal eden Şükrü Gürbüz'ün de lehine feraçati üzerine liste basına geçen Mnstafa Kemal Sayar, dördüncü sırayı isgal eden Mustafa Kepü'nün Genel Merkez tarafından liste başına getirilmesi üzerine gerek partiden, gerekse milletvekilliği adaylıfından istifa etroistir. On yıldan beri aralıksız olarak CKMP'nin Yozgat ll BaskanhSını yapmakta olan Mnstafa Kemal Sayar Istifasını Parti Genel Merkezi ile Yuksek Seçim Kurnlnna bil dirmistir. Sa^ar avrıca Yozgattan 6 millet\ekili seçilecefi için parti tüzüğüne göre kontenjan tamnmıvacağjnı da bildirmekte. bunu «usulsuz bir da\ ranıs» olarak vasıflandırmaktadır. ••••••••a Ziya NEBIOGLU Hatoy 1950 1954 1957 PARTiLERIN ALDIGI GYLAR VE 0Y YUZDELERı D P 49.123 • o47 86 76 136 •o59 98 60 351 • o45 40 0 JSL Eski Muharipler # Şeref Günü Beşıktaj ilçesi Eski Muharipler Cemıyetinin Şeref gunü 27 Eylül Pazartesi günü kutlanacaktır. Şehirdekı seyjar satıcıların sayısı 25 bıni aşmıştır. Satıcılarm işlek cadde ve meydanlarda faalıyet goitermesi, sağlığı tehlıkeye duşurecek mal satmalan endışe ile takıp edılmektedır. Buna rağmen ılgilıler hıç bır tedbır almamakta, satıcılann faalıyetıne goz yummaktadır. Ilgilıler, seyyar satıcılar dahıl. butun muesseselerm 610 memur taraf'ndan kontrol edıldığıni belırrnıekte «Yalnız biz seyyar satıcılarla miicadele etsek, bir memura 41 satıcı düşmektedir» demektedırler. Ote yandan Beledıye Baskanlıgı, teşküâta gönderdiği genelgede seyyar satıcılarm toplatılmasmı, muayeneye sevkedılerek, has talıklı gorülenlerin mahkemeye verilmesını ıstemıştir. Nıtekıra dün geç saatlere kadar yapılan kontrolda 68 seyyar satıcı tutulmuştur. Satıcılar yarm muayene ye gonderilecek, hastalıklı gorülenlerle, sağlığı tehhkeye dusurecek mal satanlar mahkemeye verıleceklerd'r CHP 53 518 52 14 48 74ö ^38 40 C P M H P YTP M P rıp Bağımsi2 0 2 lı=,5 »ol 61 62 478 °c47 2 661 %2 06 7 448 %5 6 AP CK2»IP 54.279 »o37 3 56 052 »o41 50 * 49 6<7 %34.1 15 998 «oll 84 f 1961 1963 H G Mec 31.588 °,o21 7 60 8Ü9 °o45 02 5 145 | 4.920 •/o3.4 174 •cOOl 'n 2 036 51 TÜRKİŞ'E BAGLI sendika başkanları TOPLANIYOR Türkîş îstanbul Birinci Bolge Temsılcılığı, 274 ve 275 savılı kanunların uygulanması konusunda mahkemelerin muhtelıf karar lar vermesi karşısında çalışamaz hale gelen sendikalann gorüşunü tesbit etmek Uzere bır toplantı dü 'zenlemıştır 30 Eylul perşembe günü saat 10 da Temsılcılık merkezinde yapılacak olan toplantıya, Bırinci Bolgeye bağlı butun sendika baskanları katılacaktır. Toplantı sonunda bır bıldıri ya ymlanacak, aynca kanun boşluklannın doldurulması ve çeşitli ka rarlara yol açan maddelerın düzeltilmesi içm Meclı^e muracaat edılecektır. Öte yandan Adalet Mensucat Fabrikası, geçen yıl kıdem tazminatı vermeden çıkardığı 430 işoiden sonra ye niden 8 isçinin daha işine son vermiştir. Içlerinde 25 30 yıllık işçinin de bulunduğu olaya Türk Is îstanbul Birinci Bölge Temsilciliçi el koymuştur. TürkIş yetkilileri yarın işverenle förüsecek ve kıdem ta7minatlannııı verilmesini sağlıyacaklardır. Zina ihbarı Polis Topağacında bir daireyi bastı. Savcılığın talebi uzerıne Ahlâk Polisi öncekt gece sabaha kar?ı Ni?antaşı Topağacında biı apartman daıresıni basraıştır. N. admdaki kadi' nın Savcıhğa yaptığı müracaatında, kendısindeı 15 yaş kuçuk olan kocasının, bir müdurun sekreteri ile yaşadığını iddıa etmiştır. Muhıtındı B.B. olarak tanman sekreter ile mobılya fabrikası sahibi G. nın apartman dairesi basıldığı zaman, iki genç giyınık olarak gorulmuşlerdır Sosyetenin yakından tanıdığı genç fabrikatör ile sevgilisi Adliyeye verılmek uzere evden alınıp Emniyet Mudürluğune götürülmüşlerdir. îfadeleri alınan G. ile B.B.: «Biz sadece iki arkadaşız ve evde oturnyorduk. Yapılacak bir meseleyl konuşuyorduk» demı=lerdır. Foto muhabırlerinden kaçan G. ile B B Emniyet Mudurluğunde : «Bizden ne istivorsunuz?» dıye bağırıp hakaret etmıslerdır. G. nın eji ise: «Bunlarda utanmak arlanmak denen şey yok> demiştir. Fabrikatör G. İle sevgilisi B. B. Emniyet Mudurluğunde Adıyamanda Belediye Başkanhğı seçimi yeniden yapılacak ADIYAMAN' 8 afcnstos tarihinde \apılan ve 11 oy farkla AP adayı Mithat Harıkçı'nın kazandıği Belediye Baskanlığı seçimi, bazı müsahit ve seçmen lerin iki yerde ov kullanmaları sonucu ll Seçim Knralu tarafından boznlmustur. Bu karara AP tarafından itiraz edilmis \e dnrnm Yüksek Sfçim Kuruluna intikal ettirilmisti. Yüksek Seçim Kuralo. AP'nin itirazını reddedip tl Seçim Kurulunun kararım onaylamıstır. Bana göre Adnamanda 28 kasım EÜnü Beledive Baskanlığı seçimi yapılacaktır. , 1961 de nispî temsil u• sulune gdre >apılan seçimlerde 7 milletvfkilliğinden 1 inı AP, 3 ünu CHP, 3 ünü YTP almıştır. Hatay'ın çıkaracaiı " milletvekilliği için bu devre AP CHP CKMP MP TtP YTP olmak üzere 6 parti ve 2 de bağımsız aday seçimlere katılmaktadır. CKMP MP bölünmesind«n, daha çok YTP'nin zayıflaması AP'nin lehine olmus. 1961 seçimlerindeki 31 bin ovn 1363 mahalli seçimlerinde 60 bine jükselmıstir. üte>andan CHP'nin donmus oylarında 15 yıldan bo yana büyük bir degisme olmamıstır. 1964 yılı kısmî Senato seçimlerinde ise AP'nin 39.915 oyuna karsılık CHP 35.03!) oy almıştır. fkiser mllleUekili çıkarmalan çok normal olan AP ile CHP bu «seçımlerdc S er milletıekilliği için çalısacaklardır. AP CHP ikılisi dısında kalan partilerin ıc bagımsızlann toplıvacagı oylar taraflardan birınin çıkaraca£ı 3 üncü milletvekilli|ine tesir edecek yönde olacaktır. AP, 3 üncü milletvekilli|i konusnnda CHP ye kı\asla daha sanslı durumdadır. YTP'nin doerudan dogruia hir mıllet\ekili çıkarması halinde AP'nin 3, CHP'nin Z millet\ekilliğini alması, 7 nci milletvekilliğinin milll bakiveden seçilmesi normal neticedir. Isparta 1950 1954 1957 PARTİLERIN ALDIGI OYLAR ve 0Y YUZDELERI rıp Bağımsi2 CHP C P H P D P M P M YTP 44 571 • o59 58 52 051 •o62.76 36 172 o44 10 30 232 •,D40 4 1 0 30 890 ,o37 24 r 26 044 •o31 75 575 «o0 70 19 237 "«23 45 AP CKMP O 1961 1963 tl O Mec THY kış tarifesi 10 ekimde başlıyor Kocaelide MP İl İd. Kurulu feshedildi ÎZMtT (Ce^det Yakup bildıriyor) Ön seçımlerden sonra Ahmet Kara nın liste bası olmasiyle kansan Kocaeli MP teçkılâtının ll 1dare Kurulu, Genel Kurulca feshedılmış ve olajr yeni bır safhaya gırmiştir. Bu arada listede uçüncu sırada bulunan Ercument Ç f'çi hem adayhktan hem de partiden ı^tıfa etmi'= ve bunu Bolukbaşı'ya çektığı bır telgrafla bildırmiştır. Öte yandan MP'nın kuvveth önculerınden biriolan Recep Tırolor da 150 arkadası ile bjrlıkte partiden ı«t fa ederek CHP'ye geçmiştır. MP îl Idare Kurulunun fe«hı üzerıne Ahmet Kara'r.ın liste dışı edıleceğı ve yerine Hasan özcan'm getlrıleceği «ovjenmektedır 46 155 °o51 44 578 •o51.4O 30 357 o33 6 13 886 »ol54 32 259 •:37 20 3 869 «o4 46 6 264 •İ6 92 aillllllMMIIIIIIIIIIUIimilllllllimilllllllllllllllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIİII İ Tek dersten kalanlar İ ve Üniversite Sıhhatinizin ış'arı dememe musaade ıstedıkten sonra, bizlere tercüman olarak şu satırları yazıyorum: Orta ve Liselerin ara sınıflann da tek dersten başan gösteremeyen öğrencllerin NOT ortalaması (5,5) (5) olursa, sınıfıru geçmış sayıldığı malumu ilâmdır. Akıl yolu birdır. Mantık Adalet, insanlan dogru duşunmeye mecbur kılar. Orta ve Lise son sınıfta bınleri bulan ve TEK DERSTEN başan gösteremeyen Lise son sınıf oğrencilerinin bir çoğu, ne garıp bir tecellidir ki; fakülte giriş sınavlannı kazanmışlardır. Şimdi bu gençler bır yıl ftvare dolaşacaklar. Bugünkü bilgüennden birçok şeyler kaybedecekler. Yeni sene, Universiteye giriş sınavlanna yeniden baş vuracaklar ve başan oranlannın ne olacağını takdır edersiniz. Liseye devam edemeyen, fakıil teye bu sebeple giremeyen bınlerce öğrencinın sokaklan doldurmasj istenılen gaye olmasa gerek.. Şimdi : 1 Bu gençleri bir yıl başı boş bırakmakla memleket yaranna ne kazanılır diye çok düşiindüm, fakat bir olumlu karara varamadım. py mektüplar I1IIIIL' Kastamonu llinin Taşköprü 11 = çesı Duyrr.uş köyıi Başoğretmeni = Osman Özcan yıllardan beri yıl lık izninı yapmıyarak, çalışma = örneği vermıştir. Osman özcan' = ın bu jekıldeki çalışması, bğren ş cilerin başarıya ulaşmasını te min etmiştır Bu yıl. Kastamonu = Ögretmen Okuluna girmek için = cıvar illerden gelen bgrencıler E Kadıköy Tapu Sicil muhafızlı den imtıhanı bir veya ikisinln ka S ğında son gunlerde büsbütün zanmasına mukabü, Duymuş kö ş artan izdiham bizıat tapu mu yü okulu mezunlarından 10 u im = fettişlerince de, teftiş münase tıhanda üstün bir başan göster E E bethle geldiklerinde görülmüş mıştır. Bir veli olarak kendisi ile gö = olmasına l e her türlfi şikâyetler grnp müdürlöğüne »ksetmiş rüştüğüm ögretmen Osman Öz E bnlunmasına rağmen ilgililer, can, «Tatll japmadım ama, ço E Devlet gelirlerinin mühim bir cuklanm basanya ulaştı. Zevkle, E kısnıını temın eden Kadıköy Ta heyecanla >etiştirdim. Çocukla = pu Sicil muhafızlığındaki bn iz rımın hakkı yense idl üzülür E dihamı önlemek için daba ne düm» dedı. E beklerler? Öğretmenimızin başariiinı can = Bngiinkü dnmm iş gahiplerl dan tebrik eder, öğretmenlik sü = İçin oldnşn kadar çalışan me resini okulumuzda geçirmesinl E murlar için de fecidir. dileriz. E Emni\et Sandığına alt basit Hasan Gfiraea = bir ipotek muamelesi için dahi bir hafta sonray» gfîn verildifi Devlet Denız Yollan Işletmesi nazara alınırsa, izdihamm \e nin Kadıköy ve Kadıköye uğra kadro kifayetsizliğinin, gfinde en yan Ada vapurlarında seylr ha çok is yapan Kadıköy Tapu Silınde iken daima muhtelif satı cil mnhafızlığında son haddinl cılar tarafından avaz avaz bagı bulduğu kolayca anIasıİ3caktır. Neticede Kadıköy havalisinin nlarak serbestçe satış yapılmakHergün biraz daha artan nü = ta ve vapurlar bir panayır halina iki Tapu Sicil muhafızlıçına av fus sayısı ile Şişh'den Sütlüceye E rılması veya simdiki kadronun kadar olan sahaya Okmeydanı E sokulmaktadır. Bu rahatsız edici durumun ön takvhe edilerek i» sahîplerinin deniliyor. Bu yerde beş yapı ko = lenmesi hususunda ilgüilerin düt ferahlatılraasını ehemmiyetle il operatıfinin 10 sene evvel yaptır = gililcrden rica ederiz. dığı binaların ara yollarının ik E katini çekmek isterim. mâll için 3 sene evvel halk di E Kadıköy Insaat Halfl Onnr Muteahhıtlerınden lekleri yolu ile Beledıye'ye müra = Kadıköy, Ülker caat etmış, yollar için icap eden = AIi Haydar ERSOY sokak No: 55 masrafları biz kooperatıfler te E min etmıştık. Araya kışın girme E siyle yolun ikmali ikinci seneye = BİR TEKLİF bırakıidı. Aradan iki kış geçtığı = halde unutulduk. Beledıye Fen E îşlerıne 25425 savı 29 7 1965 tarih = li dilekçe ile müracaat ettiğimiz = halde bir cevap da alamadık, E Yollara dokülen çakıllann za = manla toprağa gömülerek yok ol = Şanb Ordumuzun, Millet Yapar kampanyasımn alemdamalan ve bordür taşlarının ezi s n olduşunuzdan, bn asil hareketinizi Türk milleti tlaima lerek kayıp olma3i, buraya dökü E şükranla anacaktır. len paranın bövlelikle heba ol E ması, burada oturan vatandaşla = Bn kampanya daimt olmak üzere, mükrim olan Türk n üzmektedlr. milletinin her paket sigarasından, bir tekinin pakete noksan konularak, bedelinin ebedî olarak bu asü gayeye tahsisini Gazetelerde Halk Dilekleri & E teklif ediyor ve bütün vntandaşlanmızın seve seve razı oladıyle yapılacak yolların lsimleri E ni veren Belediye Fen tşlerl Mü = cağına hiç jiiphe etmiyorum. dürlüŞune hatırlatıyoruz. E (Otuz milyon nüfusumuzun sayet bej milyonu sigara 3 sene evvel verilmiş SÖZT! kıs E içiyorsa. günde b«ş milyon adet sigara ortalama 10 kurus^elmeden yerine getirmelerini ri = tan 500.000, T.L. bir eelir sağlamıs olur.) ca ediyoruz. Ayrıca Beledıye Bas = Teklifin kanunlaşması için tarafınızdan takip edilecekanımızdan alâkalanmalannı bek E ğini ve bu şekilde Millet Yapar kampanyasımn daimî olarak lıyoruz. • E kalacağını iımit ederim. Şahap Atalayoğln E $!?li, Okmrrdanı Gtt = Remzi Tatari 1er gokak No. 2i 2 Sız bılır mısınız ki, bir og rencı • bır vell'ye, bir yıllık tahsıli için ortalama kaça mal olur? Şu son iki sorumuza, amme efkârı onünde doğruya yakın ce\ap verrnek; bugün işgal ettigihız makannn deraokratik vazıfesı ıcabıdır. Hıç değılse, bunu yerine getireceğınız umıdiyle sizi cevaba dâvet edıyorum Necdet Yurtcu Konya Eregllsi Gözneli evler, Pir Ömer mahaUesl No: 25 Turk Ha%a Yollan idaresi 15 Ekim tarıhinde başlıyacak olan yeni kış tarifesinm hazırlıklarmı tamamlamıştır. Yeni kış tarifesinde Bursa, Bandırma seferleri azaltıl mış; Gazıantep ile Urfa Hava alar.ları toprak olduğu, Erzurum ile Elâzığ'da ise kotu hava şartları sürekh devam ettiğı için bilmeeburiye trafığe kapatılacağından tarıfeye konu]mam:ş(ır. tstan bul, Ankara ve Izmır seferlerinde önemlı bır değiş.khk yapılmamış tır 1961 seçimlerınde 4 millet\ekillıfinden 3 ünü AP, 1 ini CHP almıstı. Bn de\re 4 milletvekiIliSi için AP CHP YTP olmak üzere 3 parti seçimlere katılmaktadır. AP Genei Baskanı Süleyman Demırel'in memleketi olan Isparta'da çekisme AP ile CHP arasında geçecektir. AP'nın 3, CHP nin 1 milletvekilligi alması, 4 üncü milleUekilIığinin millî bakiveden leçilmesi normaldir. Jçel 1950 PARTİLERIN ALDIGI OYLAR ve 0Y YUZDELERI D P 73 5? 5 •/oSl.97 73 790 •o53.14 CP H 48 814 Vo36.91 49 979 ",.35.99 CP M 1.327 •ol.ll 1.339 »oO96 2.033 •ol.42 H P VTP MP flP iaiımsı/ Evlul 26 Cemazivelâhır 1 1954 1957 13 742 •,o9 9O öğretmenin başarısı § ü V. •o 5 49 12 05 15 2B 18 01 19 31 ll! 5 re >• <Z ^C 67.215 •/«46.97 63.103 •o44 1O 10.751 •/o7.51 4 07 E. ] 11 47 6 03 9 25 12 00 Kadıköy tapu memurluğunda işler yiirümiiyor ENCOK 1 3 1 10 05 AP CKMP 67.483 •A41.2 59.326 • o37.97 5.457 Vo3.3 1961 1963 90.903 •İ55.5 93 726 »,o59 99 f 1215 /oO.78 H126 1.975 Vapnrlar ve Aranan Çamaşır Makinesi , 1961 de nispf temsil üsulüne gore 1 yapılan ıcçimlerde 7 milletvekil lifl AP ile CHP arasında paylaşılmıştır. AP uin 4 miUetvekilliğine karsı CHP de 3 milletvekilli£i almıştır. Bu devre 7 milletvekiOiği İçin AP CHP MP TtP TTP olmak üzere 5 partl leclmlere katılmaktadır. 10 Ekirn seçimlerinde AP'nin 3, CHP nin 2 mllletvekilliğini almaıı, 1 milletvekilliğinin millt bakiveden seçilmegi normaldir. 7 nci milletvekilliti için AP ile CHP çekisecektir. Bn mOcadeleye daha çok MP TtP YTP'nin »ophyacağı oylar yön vereeektir. 7 nci milletvekilliti için AP'nin mi, yoksa CHP'nin mi şanslı oldn|unn göylemek şimdilik füçtür. YARIN İZMİR ÎSTANBUL KIRŞEHIR •••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••KnBBBBBBBHn MEVLİDİ ŞERİF S Afuıtof 1»6S tarihlnd» ebedlytte lntik«l eden kıymetll v« fedakâr »nnem merhume seyyar satıcılar Yollanmız ne zaman f tamamlanacak | LÜTFtYE USLUER'in aziz nıhuna ithaı edilmek üzere 26 9 1965 p*zar (unü öğle tıımızını müteakıp Üsküdar Dogancılar Camilnde okunacak Kuranı Kerım ve Mevlıdl Şerife butün akraba, dost ve »rzu edenlerln teçrıflerlni noa ederim. Otlu: Ttvfik USLUEB Cumhunyet 11519 i" "" TEŞEKKUR DUNYAYI FETHEDEN KAZAN 17 Memlekette YGNIS Kazanı Sız de tekniğin tekâmülünden istifade edinız. M2 Fıatı 250 350 TL. DEMİR.ÇELİK • D O K U M KOM. ŞTİ. Çok kıymetll »İle relslmlı MnfU EmekU S*|lık Mfldflrfl Her paketten bir sigara Donanmaya verilsin Doktor RİFAT Basut'un Hastalığı «ureslnce özenle tedaTlye çallşan Dr HIFZI ÖZCAN, Dr. ALÂSDDİN BKNER. Dr. Zlya TAJfAN, Dr. SELÂHATTİN CtM. COZ, Dr. Asım İSTANBULLU, Dr. Ibrahlm Kafalı, Dr. S*Um Tüdu rım, Dr. Kemalettln Özkara, Dr. Tur»n üygur Dr. Bakl Aslan, Dr. Palk SUtman, Dr. Münlr Erden. Dr. Slrzat Ertan, Dr. Atlll Ysgcı, Dr. Tahir Gürdamar TB Dr. Alu met Çalışkan Beylere ve Nümune Hastanesl PersoneUne Te ufulü fsnasında gosterdlklerl deria 1 1 jl İle blzl mlnnettar bırakan «ayın Haklm Oeneral Fahrl KILKIŞ Te Eski Muharipler Dernegl Üs. küdar Şubeslne re sayın Muzaf. fer KUTAY Te' »ayın Nihat RADOR'a, blzl teselllys koçan aXrab», dost ve yakınlanmıza gazetenlz vasıtası İle teşeltkürlotmlzl areederta. Eji re Kızi KTZILAY HÜDAFAA CAD. 12/t TEL. 12 9» 71 ANKARA (Heriş Reklâm: 3050/11490) GAIBE İHTAR gıııııııııııııııııııiMiıımııı İ JturmetalJSTÜN.KALITENIM ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiııııııııııııııııııııiiiiiııımıııııır. \ „ PEŞİN 3 J \ T L 920. .AmbalaJ »a nakllye hariç Firar suçundan sanık olup gaip bulunan Ayanck ilçesi Yemkonak bucağı Kerendi kdyunde kayıtlı Mustafa oğ. ŞUAYIP AKIN'ın bulunduğu yer Askerlik Şubesi. Türk Konsolosluğu veya Türk Sefareti aracılığıyla mensvp olduğu kıt'a veya Askerlik Şubesine iltihak etmesı veya meskeninl bildirmesi As. Y U K. nun 190 ıncı maddesi gereğince ihtar olunur. MUSTAFA ŞAHIN Askerf Saveı (1641 Basın 17564/114S5) GARANTİSÎDÎR Oumhuı'ytt 114M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog