Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

0UMHURİYET 36 EyHM 8AHÎFE ÜC AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMIZ "Ateş kes,, ihlâl ediliyor Hind Pakistan kuvvetleri dün de yeryer çatıştı KARAÇİ a.a. A.P. Radyolar erşembe günfl çafakla yürürlüğe giren «atej kes» andlaşnnmıı» rağmen, taraflar bir kaç metrelik toprak z&ptetmek için cephede caman zaman çarpışmaktadırlar. Pakistan dün Hındistanı Lahor'un 19 kılometre ötesınde top çu ateşi açraak ve miıtareke hattında ilerlemeğe kalkışnıakla suçlamıştır. Pakıstanlılar diğer bir noktada, Hint topraklarının 9 5 kllometre içmde Kemkaran kasabasmda da bir tecavüzü havan ve maklneli tüfek ateşiyle püskürtmüşlerdir. Hinthler Keşmirde de ilerlemeye çalışmışlardır. Hindistan Ise Paklstanı Ferozepora ve Sialkottaki «ateş kes» hatlannda mütarekeyi ihlalle suç lanuştır. Aym tip olaylar ortay sınırın başka böigelerinde de vuku bulmaktadır. Ba haberin yazıldığı sı rada çarpışmalar yer yer devam etmekteydi. Güvenlık Konseyi taraflan kuv vetlerıni 5 Ağustosta çarpışmalann başladığı andakl hatlara geri çekmeye dâvet etmiştı. Fakat hem Pakistan, hem de Htndıstan çağırıya karşı şimdüik ayak dıremektedlr. G. Kurulu aldatmak için yeni bir Rum manevrası Makarius'un yiirılıııı teklifi geri çevrildi K P KUZEY YIETNAMLI PILOT Knzey Vietnamb pUot, üç Amerikan uçağı düşurdukten sonra Hanoi hava alanında tebrik ediliyor. Gromiko Genel Kurula iki önemli tasarı sundu Konu: Nükleer silâhlar 1 Yeni Çılctı 1 1 4 B NEW YORK. (a*. AP) lrlesmis Milletler Genel Karnlunnn dünkii toplantısınd» IÖZ »lan !»o\vet Dışışleri Bakanı Gromiko, hükumeti adına iki tasarı okumustur. Bnnlardan birincisi, devletlerin içişlerine müdahslenin kabul edilmezligi ile ilgilidir. Ikincisi Ise nükleer silâhlsrın yayılmasının önlenmesl hakkındaki bir antlaşma tasansıdır. Ikinci tasan, nükleer silâhlara sataip olmayan Dlkeler hakkında da bir hüküra ihtiva etmektedir. Ba hükme göre, b« fllkeler nükleer silâhlara sahip olmamak ve bnnlan kontrol altına almamak tansn•nnda taahhütte bnlnnmalıdırlar. Sovjet Dışışleri Bakar.ı, bir «Dünja Silâhsızlanm» Konferangı» nın 1966 yılı ortalarına doğru Cenevrede toplanmasım teklıf etmış, «Adalet ne kadar çabnk mnzaffer oinr ve Çin Birlesmiş Milletlerdeki yerini ne kadar çabnk alırsa dünya bançı ve Birleşmiş Milletler için o kadar iyi olacaktır» demıştır. i NA N ç 0 = FALİH RIFKI ATAY 'ın Gerçek At a t ü r k ' CU Oüşünc e l e r i 1 «Kapanmış bahis» Ravalpindide bir hukumet söz cusü, Guvenlik Konseyi Keşmir sorununun çözümlemnesi konusunda bir anlaşmaya vanbncaya kadar, Pakistan kuvvetlerinin cep he hattınd» kalacaklaruu açıklamıştır. Halbuki Hindistan Başbakanı Şastri, dün Parlâmentoda, Camnıu ve Keşmir devletlerinin Hint hiriiğinin bir «parçası» oldnğunu ileri surmüştür. Eğitim Bakanı Çağla ise, «Eyüp Han ile, ya da başka herhangi biriyle müzakereye hazırız. Fakat Keşmir sorumı kapanmış bir bahistir. Bu nun flzerinde kararsız davranmıyacagız» şeklınde konuşmuştur. Öte yandan Hımalayalarda Kızıl Çın Hındıstan hududunda da gergınlık devam etmektedir. Taraflar bırbırlerıni suçlayıp durmaktadırlar. j Fıatı 5 Lıra 1 DÜNYADA BUGÜN PEKIN Amerikan Baştemsilcisi Gold • berg, Gromikonun tekliflerini o1jmlu karşılamı<: «Bu teklifler, bir anlaşma\» gotürecek faydalı müzakerelere zemin olabilir» şek hnde komışmuştur. Kanada Dışışlerı Bakanı Martın de, Kızıl Çmın «Dünya Silâhuzlanma Konferansı» na davet edıleceğıni umduğunu söylemiştır. Tevzı V eri r Bateş Bavilik Teşkilâtı Cağaloğlu •İstanbul • • 1 1 1 1 1 nbeş temmuzdanberi çektigi doğnm sancılarından sonra, Innanistan nibayet bir hükünıete kavnşabilmiştir. Anoak dumava çelen çocuŞnn tam »ıhbatli ve uzun ömürlü olacaği, yani komşn ulkenin 1947 49 komunist avaklanmasından beriye gorduğu en cıddî siyasi bohranın atlatıldığı söylenemez. Kıl payı ile güven oyn alabilen, sırtını karmakarışık bir ekgeriyete vermis dermeçatma bir koalisyonnn, hayati dış politika ve iktisadi sornnları, özellikle mâneii tesanudü sağlayarak si . yasi buhranın açtıgı yaralan sarabilmesi beklenemez. En oncmli mesele, isbasına ge • len Stefanopulos Hukümetinin, I halkın 1964 basındaki genel se ' çimlerde beiıren eftilimini temsil etmemesıdir. Halk parlâmentoda 171 sandal.te \crerek merkezi, vani ihtiyar Papandreunun partısini iktidara getırmisti. Halbnki Sarayın himayesinde, battâ baskısıvla avakta dnrabilen Stefanopalos Hükümeti, aslında sa|cıların genel seçimsiz iktidara . dbnüsü anlamını tasımaktadır. | Kısacası Tunanistandan dün, halka karşı, demokratik kalıpla I ra nydurulmuş bir nevi sessiz bir hükümet darbesi yer almıstır. Çoğunluk partisi Merkez Birlifini parçalamak amacijle görülmemiş, isitilmemis metotlara bas\ urulmus, Papandrendan her ayrılana bir Bakanlık koltnSa snnulmustur. Bütun bnnları ve genel se<,imlerden kaçılmasını halkın hükümranlığının ihlâli biçiminde yonımlaraak mflmkün dür. Sagcılar genel seçimlerden kaçarken şn gerekçejrl Heri sfirfiyorlar : • Bneünkü şartlarla genel seçimlere gitmek bir Halk Cephesitıın kurulmasına yol açacaktır. Merkez Birliğinin genel seçimler sonunda yeniden iktidara gelmesi halinde karsımıza gerçek bir Parlâmento de£il, bir Knrncn Merlis çıkacaktır. Ba Knraca Meclis de bnrjnva sınıfı ile bütün meselelerini çözmek istiyecektir. Merkez Birliğinin kazanması ayrıca, halkın taçlı demokrasivi istemediği geklinde yorumanlacaktır.> Papandren ile solcnlar da mnkabihnde divorlar kl : «Hayati tehlikeler icadedilmrktrdir. Aslında korkulan, vatandasın MerUez Birliğini yeni ku\\etlerle iktidara çetirmeFİdir. Genel s«çimler memleketteki eergin havayı derhal yatıştırarak. millî ikilik son halacaktır.» Kıbns meselesıni çıkmaza sskan, Türkiye ile Tnnanistanı defalarca savasın eşiğine kadar getiren, Papandreu olmostar. Do I Iayısiyle 77 lik demagognn yeni | den Basbakanlığa gelmesi, alnsal çıkarlarımıza aykın düşer, I Fakat hakçasını konaşmak gere | kirse, yeni genel geçimlere gide . rek politikacılar arasındaki kav I gaM halkın hakemliğine bırak I mak. âdi) ve demokratik yegâne • yol olarak görünmektedir. Zaten | Stefanopulos Hukümetinin güven oyu alması da, Tnnanistanı | genel seçimlerden pek fazla n•aklaştırmıs değildir. I Kayhan SAGLAMER | Buhranı gideremiyen güven oyu I a 1 1 1 Batea Reklâm 12111518 Her devrin bir moda konuşması oluyor. Bu «nnnniT» modası d» bz tüıkçeçilik. IAstikli bir konu. Bir ucundan tuttunuz muydu, çekin çekebildiğiniz kadar. Uzadıkça uzuyor. Bir mecliste yine aym bahls a > çılmıştı. Birisi, onur kelimesinin ash Fransızca olduğunu söyledi, onurun aslı «honneur» dür, oradan alınıp Türkçeye yakıştınlmıştır, dedi. Karşısındaki kelimenin halis Turkçe olduğunu iddia etti, ttretme, Kanal anlaşması türetme, ekler, kökler bahsl bir feshedilecek hayli uzadı gitti. Lefkos« (a.a. AP) Bu Pransızca kelime ile o Türkıbns Türk liderliği, Adadaki Washıngton (Radjolara.a.) çe kelime biıbirlerine pek benzedik;koylerini terkedip başka bblleri için iki tarafı da haklı bulmak, gelere istica eden Türklerin aşkan Johnson, Birleşik A yahut iki tarafı da baksız çık&rmak tekrar eski köylerine yerlejtirilmerika ile Panama arasında kabildi. melerinl öngören Cumhurbaşkanı ki 1903 tarihli anlasmanın AslınB bakarsazıız, hsr düdo olduMakarios'un yardnn tefclifinl red(eshedileceğini radyoda açıkla ğu gıbi Tiirkçede de pek uzun zadetmiştlr. mıştır. Ba fesib, Panamanın ba mandanberl kelime yaratma, kelime Ada Türklermm «Silâhlı Kıbrıı ğımsızlığının tanınmasın ve bir uydurma, kBİime yakıştarma usulleTürk Llderliği» tarafindan koyleanlamda Panama Cnrahurivetl ri vardır. Arapçadan, Farsçadan, rinden zorla çıkarıldıklaruıı ve hattâ Batı cüllerinden malzeme alSİmdi eski yerlerine donmekten nin istiklâline kavnşmasım sag mış, ürete turete kuiiamnış, kendi menedildiklerini iddia eden Malıyacaktır. malımız haline getirmlş olduğumuz karios geçen gıın, Turk mültecileBaşkan Johnson radjoda yap malum. Şimdi artık öz malımız harinin tekrar eski yerlerine yerleştığı konujmada iki ulke arasm lme gelen bu kelimeleri atıp, gbmtirilmelerini ve emniyetlerinin sağ da anlaşmaya varılan hususla lek değiştirir gıbi, yerlerine yenilelanmasmı temin için Kıbns Hürı çbyle ozetlemiştır: rıni koymak bence hem fuzull bir kumetfatin gereken her masrafı gayret, hem boşuna yorgunluk. O 1903 antlaşması feshedl yapmağa ve yardımdı bulunmağa Iecektir. hanr olduğnnn ileri sünnüştür. Kelime uydurmada usta bir arka(2) Yeni anlasma ile kanal daşım vardı. Ama o, bu işin tersini MANEVRA bolgesinde Panamanın hüküm yapardı. Turkçe keUmeleri frenkranlığı tanınacaktır. çeymiş gibi kullanırdı. Türk liderlıği, Makarios'un tekMeselâ istil kelimesinden bir O Belirli bir süre sonnnda lifıni Eirleşmiş Milletler Genel veya yeni bir kanal açılmasiyle Istıfator yapmıştı. Uzun zaman biz Kurul müzakereleri arifesinde ikinci antlaşma d» yürürlükten bile sırası geldikçe kullamp durdunya kamu oyunu aldatmak aduk. Aslı îtalyancadır derdl. Bir dekalkacaktır. raacıyla gırişilmis bir banj taarruzu olarak nitelemektedirler. (4) Yeni aatlaşraa kanal bol nizci tâbiriymiş Belki de öyledir, Her Genel Kurul ve Güvenlık gesınin sıyasî, iktısadî ve içti merak edip araşürmadım. Kelime uydurmayan, hattâ uydur Konseyi müzakeresi arifesinde ay mai bakımlardan Panamanın dimak fahmetine bile katlanmayıp m taktiğe başvurduğunu da hatırğer bblgeleri ile kaynaşması i komşudan çaldığını kendi tnaii gibi latmaktadırlar. kânlannı verecektir. kullanmıyan tnület yoktur. öte yandan UThant dun Ge A Her iki ülke kanal bölDunya dilleri, millet tnab denize gesinde görevli personelin mea nel Kurula yaptığı açıklamada, «Kıbns barış gucunün arahk a faatlerini, haklarını ve güven • benziyor. Yemiyen domuz demesinliklerini teminat altına alma lii ler düye elde kepçe, dalan dalana. yına kadar goreve devam edebılmesi için 9,600,000 dolara ihti ınm ve mesnliyetini kabnl e< Ne var kl, dil hırsızlığı, kılıfı iyi biçiüp dikilmek şartiyle, rahat rahat derler. yaç var» demıştir. cebe bile yerleştirilebilecek bir mlnare yaratabıliyor. Bu hünerde Araplar en becerikU insanlar. Minarenin loiifı her an yambaşlannda hazır Bir tek harfi tarifleri var. Beğendiklerl kelimenin başma o harfl tarif kıiıfırıi bir geçirdiler miydl, kalubelâdan beri ken dl mallanynuş gibi kullamp gidiyorlar. Kıık yılhk Yaniyi bir anda Kâni yapmak onlar için işten değü. Banka, bir çırpıda Elbenk; doktor, şıpınişi Eldefctur; lokanta, el çabukluğu ile EUukendâ oluveriyor. Gerçekten de bu türlü, yalmz, başAmerikan Ncsnvan Bürosu I s t ı k l â l Cad No 387 Isianbul lanna el getirilmiş değil, düpedüz el konmuş kelimelerin, başlarmda T e l . . «9 35 58 agel, sırtlarmda entari ile bürünMıthatpaşa Cad No. 61 Ankara T e l . ' 12 73 18 dukleri Arapçafcıiıfeonlan blr anda Arap malı ediveriyor. İlâncılık: 8671/11506 Rahmetli ömer Rızadan dinlemlştim. Mısırlılarm, bilhassa soyadı bahsinde, minareye kılıf geçirme hü neri emsalsiz bir şeymiş. Meselâ «çorbacı» yı, sihirbaz değneği dokun muş gibi bir el çabukluğu ile bir namlede «Şurbagı»; «çamaşırcı» yı yine aynı sürat ve marifetle «şemeşirgi» yapıveriyorlar, oluyor size mükemmel bir soyadı. A. B. D. Panamanın istiklâlini tanıyor Minarenin kılıfı B Diinyanın en büyiik eseri 24 ciltlik ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Son baskısı gelmiştir I para yağmuru Kazanacağınız ikramiyeler LİRALIK 1OO 1.000 100.000 ADET 5.000 500 50 LİRA FRUKO ve PEPSI COLA kapakları bu hazinenin anahtarlarıdır İKRAMİYELERİ NERELERDEN ALABİLİRSİNİZ ? lçinde BEDAVA yazılan kapaklar mukabilinde dilediğiniz bakkal veya meşrubat satıcısı size parasız bir şişe FRUKO veya PEPSICOLA ikram edecektir. AnkaıVda İzmlr'd* : Kfmül Ş<rbotcı, VILS Yeni Hal lO.'IS : A\ker Koll Ştı, HOrnyet Bulvan 1374 Sok NP 1« A B C. : ^aıtn Vlukardeşler Ogl Şti: Altıparmak Cadı AYRICA TAM Enflye kelimesl yerine kullanılan burun otu tâbirinin, Mısırda Arapça bir libasa bürimüp Burnoti olduğunu büirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse ben, kelime uyduracağımız yerde, başka dillerde mevcut olup da yapısı itibariyle Türkçeye uygun gelebllecek olanlan ufak bir değişiklikle bize aktarmayı daha doğru buluyorum. Onlara belki daha çabuk ısınırdık. Benim, kendi hesabıma, bir türlU sevemediğim, ısınamadığım, dilimin ucuna büe getiremediğira kelime pek çok. Bunlardan biri, hattâ en başta geleni, eser karşılığı kullanılan şu «yapıt» kelimesi Gerçi modem denilen eserlerin çoğuna, pıt diye ortaya çıkanlıverdikleri 1 çin bu tâbir pek yakışıyor Hattâ bunlara, biraz daha ileri gidlp yapıt yerine sapıt da diyebiliriz. Ama zorlaya zorlaya ortaya atılan bu düşük çocuk, hiç de eserin yerini tutacak kadar özlü bir buluş değil. tJydurmadan, dil yaraülamıyor. MeselS şu, yazıma başhk olarak aldığım «kıhf» kelimesinin ash bile «gılâf» değil midir? Ama ne gtizel uydurulmuş, ne kadar Turkçe yapıda, minareye ne de yakışıyor! Yapıt da böyle bir yakısıkh uydurma olsaydı hangi minareye uymazdı ki? Hamdi VAROĞLU 2.100.000 şişe BEDAVA Rusya D. Almanyayı tamamiyle desteklivor MOSKOVA, (a^. . Radyolar) omunıst Partısı Sekreteri Brejnef bir toplantıda «Sovvetler Birliği, Batı Almanyadan gelecek savaş tehlikesine kar 91 Doğu Almanyanın sarfettiti gayretleri tamamiyle desteklemektedir. Sovyetler Birliğinin bü tün siyaseti, iki Alman devleti arasında imzalanacak bir anlaşmayla orta Avrupadaki durumu normaUeştirmeye yönelmiştir» de miştir. 5OOO lıralık ıkramıvcler >alnız, l«tanbut. Topkapı, Yenı Londra " Asfaltı, Merter ?ıte«ı mpvkıınde FRUKOTAMEK Mey\e Suları Sanajıı A.Ş. Fabnkaiından alinabılir SOO v SO Llralık Ikramiycler: Utanbul'da: MEKTA T1CARET A Ş . Unkapanı. Atatürk Bulvan. Sıgorta Apartmanlan BLOK 1 No 11/B ANTAS Havacılık ve Tunzııı Ltd Ştl Cumhunret Cad 39/1 TAKS1M MEKTA TtCARET^A Ş :, Kadıköy> Rıhtıın No >22 Buraa'da K Esklaatıirda: Tuzcıılar Koll Şti., K6pr0ba?ı N e v S / 8 Samsun'da : Ralmıt Oüçct: Ijkur Han No. 72 Adre^lerımlekı Acentelerinıızden abnabıhr 5 hr.ılık ıkranmclerı her hangt^bır, FRIKO, PErei^COLA k ndan «atıoısindan ılalülır'inız.' DAİMA FRUKO, HER ZAMAN PEPSICOLA İÇİNİZ VE ŞANSINIZ BOL OLSUN AT FRUKO ve PEPSİ COLA şişe kapaklarındaki ikramiyeler sebebi He kapakların bazı satıcılar tarafından açıidıktan sonra tekrar kapatılarak satışa arzolunduğu anlaşılmıştır. Sayın müşteriiehmizın içmeden evvel şişe kapaklarını kontrol etmeîerini ehemmıyetle rica ederiz. FRUKOTAMEK MEYYA SULARI SANAYİİ A. Ş. Yeni Norveç Başbakanı çiftçilerden Borten OSLO (a a ) or\eç Çıftçi Partisi ü\esi Per Borten Norveç'in Sosjalist olmı>an koalisyon hukümetinin başkanlığına gctirilmiştir. 52 yaşmda olan Boıten, koalısyonu me>dana getıren 4 partı ara sında cereyan eden ve 12 gun uren muzakerelerden sonra başbakanlığa seçıimıştir. N Işık, Rusk ve Ball ile görüştü Wasmngton (a a ) urkıye Dışışlerı Bakanı Işık, Amerika Dısiîlerı Bakan Yardımcısı Ball ile 45 dakika kadar suren bir goıuşıne yapmıştır. Göruşmede çesıtli Avrupa meselelerine ve ozelîıkle Kıbns konusuna temas edılmiştir. Birlemniş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak uzere Amenkaya gelmış olan Işık, Persembe akşaını da Dışışleri Bakaaı Rusk İle görüşmüştu. gikâyet Telefonlan : 21 10 36 , 21 62 07 T &ioatbk; 8788/115Ü»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog