Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU YUNUS NADİ EDEBIYATI anbul Efcjtim Enstitüsü ığretmeni Edebiyat BAKLI'mıı V Altı Snllık *emekle >£^ydana getirilmiş bîryük eserî €J0 büyvVsayfa, ciiüi ^ lirachr. { Çıkaran: 42 yı! sayı 14783 Telgraf v e m e k t u p a d r e s ı : C u m h u r i y e t l=; , a b u l Po»ta K u t u ? u : İ s t a n b u ] N o 246 T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozor 2 i Eylul 1965 ^ X^ jr Türk Yunan sınırında ihtilâf Pelemeni Adasını işgal effffi TÜRK DIŞİŞLERİ « ADAYI ZATEN VERMİŞTIK » DEDI SELÂNİK, (a.a.) Dun bır Yunan bıthğı, Turkiye Yunanıstan sının üzerinde, Menç N'ehrınde bir kuçuk adaya çıkmıştır. Diğer bir Yunan birliğine de, Suflıon sınır bolgesımn guneyinde çalısmakta olan Yunan işçilerıni «ortme» emri venlmıstır. Sufıion'dan ahnan haberlere göre. 150 metrekare buyükluğünde elan Pelemenı adacığı, Yunan Genel Kurmay Başkam General Gemmates'ırı emri uzerine işgal edilmiştır. Turkiye, adacık ile nehrin Türkıyeye aıt k:yısı »rasında çimentodan bir set insa etmektedir. Yunanlılar, sulann bu setle saptmlması şonucunda yakır.da bulunan kendılerıne ait bır vadiyi su basacağını ileri surmektedirler. Yunanİıİar Meriç'tekj STEFANOPULOS GÜVENOYU ALDI ATİXA K. DAPONTE bildiriyor ç tefanopulos'un Koalisyon Hükümeti, dün sabatfe ^ karşı Parlâmento içindeki yumruklaşmalar, dışarda da Papandreu taraftarlarının «Yuh, ayıp» avazeleri arasında 148 e karaşı 152 ile giiven oyu almış, böylece 20 yıldanberi Yıınanistanın gördüğü en vahim siyasî buhran, görünürde sona ermiştir. Stefanopulos Türkeş, rmtlıyetçi şııur istetli; Âlican. CHP iktidarını suçladı Sait ArifTERZİOĞLU Samsundan bildiriyor ün sabah özel bir uçakla Genel Başkanı D Alpaslan Türkeş. konuşmuş,Samsuna gelen CJC.MP. inırtulmak için öğleden sonra Cumhuriyet alanında tertıp edilen C.K.M.P. raitinginde ekonomik güçlüklerden lstıhsalin arttırüması, yeni iş sahaları açılması ve müliyetçi bir şuurla hareket edilmesi gerektığını sbylemıştir. «Gezimize Samsundan başlamamızın büyük önemi vardır. TurK milletinin Samsundan başüyan dâvalan büyük ve kesif sonuçlara uUşıı» cümleleriyle konuşmasına başlıpn Türkeş. beraberlik ve mıUıyetçüılt konusuna değinerek şdyle demiştir: «Türkiyemizin içinde bulunduçu sıkuıtüı ve jrüç dunımdan JnırtuV ması için her şeyden önce millî benliğimize sahip olmak ve n » 1 ^ ^ bir şuurla hareket etmek gerektiğine inanıyoruz. Bu arada demokratuc rejimin icabı olan çok partili çahşmalarda parti faaliyeüerının vatandaşlar arasında sevgiyi ve bağjıhğı yıkmıyacak sekilde yürntülmesi ve bilhassa Türk milletinin birlik ve beraberlieini her seyin üstünde görerek hareket olunma sı şart bulunduğuna inanıyoruı.» 4 PETROL ŞİRKETLERİ HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ REDDETTİ Ankara (Cumhurnet Burosu) Ba^bakan Suat Hayrı L'rguplu ile \abancı petrol şırketleri temsılcılen arasında, şırketlerın, ham petrol fıatlarmda yapacakiarı ındirım nısbetı konusunda yapılan müzakereler, dun sona ermış ve yabancı petrol şirkotlerının hükumetin ıstediği indirimı yapmaya yanaşmadığı anla«ılmıştır. Shell temsilcisi Lıvıngstone jle BP tembilcısı Rinddle, öncekı akşam ayrı ayrı Başbakanı zv aret ederek, şırketlerinın cevaplarmı getırmışlerdır. Mobil temsılcıleri Şerafettin Eranıl ıle Frecarda, dun sabalı Başbakana Mobılın cevabmı vermısleıaır. Bu;>uk bır gızlıhk ıçınde ceTf an eden, goru^melerden oılgı eaınmek mumkun olmamıs, ancak, Başbakanın basına yapty açıklamadan, hükumetin otedenberı i'Jtedıiı yuzde yırmi ındırımı sağlıvamadığı anla?ılmı^tir. Basbakan, dun gazeteınlerle yaptığı konusmaca, «meseienın çok kan^ık bır teknik mahıyet arzettığını» ıfade ederek şu açıklamayı yapmıstır: « Petrol sirketleri temsilcilerı selereh, merkezleriyle yaptıkları temas ve çalısmalannın neticelerini izah ettiler. Indirim me\zuu da buçüne kadar \apılan (.alısmaların arzetliği. tamaraeıı teknik \e lıcari busu». • lar. petrol sırketlem le, hızim ilgıli Bakanlık tcknıs>enlcrı a rasında esaslı çalısmalar gerektiSindcn, temaslarımın netice^inı Enerji Bakanına ıntikal ettırdim. Bundan soıırakı talısnıalar orada dev3m edecektir.» Basbakanın bu dçıkıamı~ınrisn, vabancı petrol sırKetlerının, hükumetin bundan önce temın edıienlerle bırlıkte, yüzde ;ırmı ındınm vapılmaj %oluncı?kı ısteğını kabul etmedık'erı anlamı çıkm<tktadır Yi'oancı retro! Miketten. bu ordnda bır .ıncırımın rafınprı kâr;nı sıfııa dusureceğını ıddıa ederek. yüzcie on sekız buçuk inrliiim vapahıleceklerını ciaha nnce bıl'i.ı mnlerdı Yunan keşif uçakları dolaşıyor EDÎRNE (Husasi) Yunanhlar, Meriç uzerinde keşif uçaklan dolaştırarak Türk askerî birliklerinin aldığı raukabil tedbirleri tesbit etmeğe çalısmakta dır. M.P. SEÇİM BILDIRISI Yunanlıların protestosu! ATİNA (Hususî) Yunan makamları, Pelemeni adasınm Yunanistana ait olan kısmmı Türk kıyıları ile bağlayacak bir su settinin Turkler tarafmdan keyfî bir şekilde inşa edilmesinin, bu «askeri müdahaleyi. gerekli kıîd:ğını iddia etmektedir. Ayrıca Yunan ilgüi makamlarının bundan bir kaç gün önce Türk makamlan nezdinde protestoda bu Uınarak bu inşaatın durdurulm»» sını istedikleri bildirilmektedir. Burada söylendiğine göre; Ankara hükümeti ise diplomatik kanallardan söz konusu meselenin iki memleketin teknik komisyonla rı arasında görüşülmesi Yunan Dışisleri Bakanhğına teklif etrmştır. Türk teklifine gore, su settj meselesine paralel olarak. yıne Merıç içindeki bir adacıkta Yunan lılar tarafmdan keyfi bir sekilde ınsa edilmıs su setlen de incelenrneliydi. Bunun ü?erine onceki gün Yunan Gene! kurmay Başkan hğında Milli Saranma Bakanı Ko'rtopulos'un başkanlıeında yapılan top'.antıda Pelemeni ada=ina as ker çıkartılmasınm kararlaştırıldıgı anla^ıhnaktadır. C.ecenlerde yapılan Tanzania Genel seçimlerine katılan tek partınin rakipsiz lideri Nycrere secmenleri ile birlikte sandık başına gitmek Sçin beklerken görülüyor. Seçim sonunda tahmin edilriiği gibi ve başka da bir ihtimal olmadığı için Nyerere'nin partisi >üzde 99.5 gibi bir coğunlukla iktidarda kalmıştır. LIDER YE KUYRUKTAKI MILLETI Türk Eczacıları Birliğinin iddiası: "Türklerin misillemesi,, Yıne Selânıkten alınan bsberlele gore; Türkler Yunanhlarca bir mısilleme olarak vasıflandırılan Wr harekete başvurarak Suflı böl ee^inde Yunan işçileri tarafmdan ın«a edilmekte olan Su setti inşaatına sılâh tehdidiyle mâni olmuşlardır. Bur.un uzerine Selânıkte bulunan Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı, işçilerin bu sabahtan ıtıbaren ı<=lerine Yunan askerlerinın muhafazası altmda devam et meleri ıçm talımat vermi=tır. "İlâçhammaddesifahiş fiyatla ithâl ediliyor,, T uık Eczacılaıı Bırhgi 1 ncı Bolge Istanbul Eczaeı Odasının dün >apılan toplantısında •Yabancı sermayeli Ilâç fabrikaları> nın tutumu şiddetle tenkid edilmiştır. Faaliyet raporunun «Yabancı sermayeli Ilâç Fabrikaları> bölümünde bilhassa yabancı sermayeli Ilâç fabrikalarınm müstahzar fiyat larındaki yüksekliğe ve aym formül ve ambalâjlardaki müstahzarların fıyatlarl arasmdaki bariz farklara değinilmekte ve özetle şöyle denılmektedir: •Ham maddenin >uksek fiyatla ithal edilmesi. ekli ithal raalları Fiat Tescil t e Tetkik Dairesi 2O.1965 tarih 501.02.7814 sayılı yazı \e listesinin tetkik ile bazı ilâc maddelerinin Türkiyeye ithal edildiği üatlar arasında korkunç farkların olduğu görulmektedir. Bu farklaruı (Palent hakkı). ıRuajalitc). (Araştırma masrafı hissesi) nin ilâvesi ile me>dana gelebileceği H'klınrieki izahlar akıl ve mantık hudutları dı$uıdadır.) îtbal malları Fiyat Tescil ve Tetkik Daıresınin sözü edilen liste?inde değişık tnemleketlerden ıtha! edilen ilâç ham maddeleri arasmda büyük farklar açık olarak Ankara, (Cumhuriyct Burosu) gorülmektedır. Şöyle ki: Dünku Resmi Gazetede yayrn«Chîorbenzodiazepin» adlı ham landığma göre Bakanlar Kurulu maddeyi İsvıçreden ithaJ eden YaCENTO teşkilâüyle ilgüi yeni imbsncı sermayeli İlâç fabrikası tiyazları onaylamıştır. Bu yeni im 73S.37 dolar (7383.70 T.L.) öderken, tiyazlardan bazılan şunlardır: avnı maddeyi İtalyadan ithal eden (T) Teşkilât, hiç bir tahdide tâbi bir başka Yabancı sermayeli İlâç olmadan her çeşıt para bulundufabrikası 57 dolar (570 T.L.) öderup bunları başka ülkelere aktamektedir. «Hydrochlorthiazide» ad rabilecektir. !ı madde için îtalyadan ithal eden (5) Personelin kişısel dokunulfabrika 8 dolar öderken, îngıltemazlıkları ve teşkilâtın malî bareden itbal eden firma aynı madğımsızlığı (vergiden muaflık) tedeye 234.85, İsviçre'den ithal eden mmat altmdadır. fırma ise aynı maddeye 572 dolar Türk Yunan görüşmesi Bu arada, Atina radyosu dun gece 21.30 yayınmda Yunan Dışıipleri Bakanlığı Turkiye Kıbns meselesi mudürü Teodoropulos'ım elçihğimiz müsteşan Turgut Tolemen ile bır gorüşme yautığını bildırmiştir Radyo ?öruşmenın Menc nehn üzerindeki Pelemeni adacığı ile Sufli bolgesın(Arkası Sa. 7, Sü. i te) CENTO'nun imtiyazları resmen yayınlandı OLAYIN SEBEBİ Ötedenberı Yunanlıların iizerınde hak iddia ettıği bn ada hı7İm topraklarımızdan Meriç Nehrinin kopardıeı ortalama 100 metre enınde 200 metre bo.iunda, üzeri söğüt aeaçUrı ile kaplı ga.trimcskun bir kara parçasıdır. \tnenkan Harza Sirketi tarafmdan tanzırn edilmis ve Türk Tıınaıı hükümetlerınce kabul olunarak uvçulanma\a baslanmıs, Meriç Nchrı \e kollarının ıslahı çalısmaları cümlesinden olmak U7ere buraya tarafımızdan bir set de insa edilmesi mümkün olducıından Devlet Su Isleri tarafından buraya bir set yapılmıstır. Genellikle projc uvçulamasında Türkiyeve paralel cahsamıyan lunanıstan bu seddin mukabilitıı insa edememis ve edemeyinre bızimkinin vapılmasını önlemrk yoluııu tutmustur. Türk makamları bu seddin çerek büvüU araziyi bataklık olmaktan kurtardıcı ve gerekse Merir"in Türk lopraklarını kemirmesine ençel oldueu ser'kçesivle Yunan ısteklerine olnmlo cevap vermeyince bu defa Vıınanlılar seddi 7orla vıkacaklannı bildirmislerdir. Ancak buna da cesaret edememıslerdır. Nihatet 20 Evliil çünü \apılan protokolda bu set hnsnsunda bir karara larılamadıktan sonra 24 Fvlül günü adaya 20 kişilik bır jandarma müfrezesi çıkarrnıslardır. Bn hareketlenyle Ytınanlılar. adanın kendilerine aıt oldufiınu ve binaenalevb kendi topraklarına dayanan bir set vapamıvaca^ımi7i ifade amaeını eütmektedirler. Edirne Valiliği. Yunanistanın E\ros Valiliğine bir tnekfup gondererek olayı protesto etmekle beraber, meydana çelen gtrgin ha\adan ve çıkacak hâdiselerden kendilerinin aornmln düşece|ioi a(ikça bildirmiştir. odemektedir. Kredi imkânları bakımından Ya bancı sermayeli İlâç sanayiinin da ha imtiyazh olduğu, bu yuzden ya bancı sermayeli ilâç sanayiinin ycrlı sanayi karşısında ezici bir rekabet gücü kazandığı belirtilerek şu örnekler verilmektedir: •Yabancı sermayeli İlâç Sanayiine sağlanan imkânlann bir tanesi Türk parası ile olmakla beraber. mcnşe memleketleri ile ilçisi me\cuttur. Amerikan Sürplüs hıraratı Merkez Bankası fonundan (Cooley Fund) : Abbott'a 4.616.008.00 TL, Wyeth r 10.600.W0.M TL. Pflzer'e 7.009.000.IM) TL. verilmiştir Diğer bir kredi imkânınm ecnebilikle alâkası yoktor Ordu Var dımlasına Kunımundan: Squibb'a 5J00.900.00 TL, Wander Ciba'a 1.000.000.90 TL. veribniştir. Bu kurum yerli ve millî bir Ilâç fabrikasına kredi vermemistir. Böyle bir anonnal durunmn izahi herhalde ilgililere düşen bir vazife olmaltdır. Bu kredilerin nemalannm da döviz olarak dışarı transfer edildiği düşünülürse, Kannnun öngördüğü memleketin Iktisadî inkişafına yararlılık $artı ile yabancı sermayeden beklenilenin, bn hâdisede de tamamen ak dnt terejaa ettlgi Eski Basbakan Papandreu, genel seçimlenn yapılmasını sağlamak amacıyla «amansız mücadele» sine devam edeceğiru soylıyerek, «Yeıri hükümet yakında düşecektir» demlştir. T ürkeş daha sonra, istıhsal yeSonuç, silâhlı kuvvetlerin kontrolunu ele seçirmek konusunda çı I ' tersizUğini gidermek için Ankara, (Cumhuriyet BürostJ kan anlasraazlıkta, 35 yaşındaki Kıral Konstantin'io "" lik Papandreu'ya çeşitli alanlarda reformlar yap Millet Partisi dün yaymladığ» karşı zaferi olarak >orumlanmıştır. mak gereküğini de sözlerine ilâseçim beyannamesinde kendisinl Stefanopulosu 99 Milli Rsdikal Birlikçi. 8 İlerici Parti mensnbu ve etmiştir. 10 ekim sccnnlerine giıen «Üç büvr Merkez Birliğinden aynlan 45 milleuekili desteklemiştir. PapanTürkeş mitingde halka, «Tajük siyasî partilerden biri» oladreu'ya sadık kalan 136 milletıekili ile 22 aşırı solcu EDA mensobn annki müreffeh Törkiye'nin kururak tanımlamaktadır. leyhte oy kullanmıstır. cusu» olarak takdim edilnüştir. Y "nan Parlâmentosunun bır Beyannamede Türkiyede demok kabineye giiven oyu verebilratik rejimin henüz temeline otur mesı için 72 gün geçmesi ve bamadığı ileri sürülmekte ve aşın şan«ız iki teşebbüste bulunulma nceki gün tstanbula gelen . cereyanlara değinilerek «Bogun sı gerekmiştir. 4 Ağustosta NoY.T.P. Genel Başkanı Elkrem < Türkiye için en büyük tehlOce AIvas 167, 28 Ağustosta da ÇirimoIahsız Komünizmdir» denilmekteAlican: «Buıriin yurdumuzda çekos 159 oyla mağlup edilmişlerdır. şitli fikir akımlan vardır. Aynı Beyannameye göre, MP. aşın di. Stefanopulos gibi Novas ve zamanda, bu akımlan komönist bir devletçlliği tehlikeli görmektev Çiritnolcos da Merkez Birliğuıden •kmn çekline sofemak istiyea ma istifa etmişlerdir. Papandreu ilk crracılar da bnlunmaktadrr» de dış yardımlar konusunda ise aaNew York Birleşmiş Milletcak «oznn vadell, duşük faizli «« oylamadan itibaren mutlak çoğun mistir. ler Genel Kurulu giindem komimillî menfaat v« baysiyetle bağ» luğu kaybetmiş, yeni bir hükıiParti İl Merkezınde yaptığı batesi Kıbns konusunun Genel daşabilecek şartlarla gelen» dJJ met kuramayıcağını anlayınca, sın toplantısında Alican, «CB.P. yardnnlann kabul edilmesi isten» Kurul birinci komisyonunda gösolcu EDA'run yardımiylo başka milli petrol. diyor. Söytesinler ba mektedir. rüşülmesine önceki gece karar bir hükümet kurulmasına engel kaüm, iktidara çelince, bürün pet vermiştir. Maddenin görüşülmeolmaya çalışmıştır. Dış politika konusunda, »Gee» rol tesislerini millileşiirecekler si sı rasında Kıbrıs Rum yönetitnişte bir süre izlenen gölgg poliGüven oyundan sonra konuşan mi?» demiş ve devamla: «Bh C cıleri Kıbns konusunun birinci tika» tenkid edilmekte, bu arad» Stefanopulos, «tlk hedefimiı eH.P. ile koalisyon ortağı iken, tskomisyonda değil, derhal Genel «Sefarethanelerin scfahathane oU konomik ve sosyal meselelerle be met Paşaya petrol fiyatlannın eKurulda ele almmasını istemışmaktan çıkanlması» gerektiği Som raber nlkede banş ve normale le aluunası, ikfli anlaşmalann lerdir. Üye devletlerin Kıbns sosürülmektedir. dönmek için çalışmaktır. Ülkenin (Arkası »a. 7, Su. 1 de) rununu gerektiği gibi incelemeyeni maceralara atılmasını istemi lerıne meydan vermemek amacıyen bütfin ivi niyetli ve banşsenı guden bu istek, Turk delegasver Yunan vatandaşlannı, bn yonunun çabasıyla reddedilmişmilli dâvada bize yardımcı oltir. Rum yöneticileri Kıbrıs somaya çağırıyoruz. Güven oyu, siarti liderlcri dün radyolarda partilere aynlan saatrununu insan hakları komisyonuvasi hayatınııza ve Parlâmentoya lerde partilerinin ilk konusmalarını yapmışlardır. na havale ettirip konunun kapsasokulmaya çalısılan gançster Bu ilk konuşmalar 20 ştr dakika sürmüştür. Bundan mmı daraltmak ıçm de bazı termetodlan takbih etmektedir» tiplere gırışmışlerdır. Buyükelçi sonraki günlerdeki konuşmalar 10 ar dakika sınırlıdır. demiştir. Orhan Eralp Başkanlığındaki • gy Genel Başkanı Süleyman Demırel yaptığı radyo konuşmaKimin zaferi? Türk delegasyonu 24 kişilik giınM\P sında, AP'nin iktidara geldiği takdirde yapacağı işleri sıradem komitesi üyelerini uyararak lideri Kanellopulos da '*' lamış, seçım sistemini gene tenkid etmiş ve şöyle demiştir I bu tertipleri önlemişlerdir. şdyle konuşmuştur: «Millet iradesini nfalamak için değiştirilmiş bnlunan seçim ka« Oylama sonncu ne ERE're, Gündem komitesi taraflan dinnunlarını müstekar ve halka hizmet eden bir hükümet çıkaracak sene de diğer partllere. bunu kendi ledıkten sonra konunun Genel kilde ıslah edeceğiz. Birleşik oy pnsulasıru kaldıracağız. Senato'da partüerinin başansı olarak kaKurul birinci komisyonunda ele ekseriyet nsnlüne döneceğiz. Devletin daha fazla zaafa, hükümetlerin bul etmek haktanı vermez. Baahnmasını kararlaştırmıştır. Kıb daha fazla İcze düsmesine razi değiliz.» şan ülkenin selâmeti ve peliçmens sorunu komisyonda incelendık si için 152 milletvekilini destekliGenel Başkanı Türkeş yaptıgı radyo konuşması»ten sonra Genel Kurulda göruşüTen vatandaşlann çoçunluçudur.» lecektır. ^ da özetle, dünyanın ve Türkiye'nin bugünkü duruT Stefanopulos gü\ en oyu aldıkmunu karşılaştırmış v e «Türk milletine hizmet tan sonra Kıral Konstantin olayolunda yeni bır hareket ve yeni bir bayrak açmıs bulunnyoruz. Açğanüstü toplantılara son verilditıiimız yeni hareketin adı, Türk milletini, her çesit engeli yıkaratc ğini büdiren emimameyi imzalabir hızda atom ve feza çağına ulastırma hareketidir» demiştir. rnış ve Milli Meclis 15 Kasıma CKMP Genel Başkanı bundan sonra CKMP'nın temel mançlarıra kadar tatile girmiştir. 23 madde halınde sıralamıs ve konuşmasını «Feza ve atom çağına Ankara, (Cumhuriyct Burosu) Yorum: Üçüncü sahifede. doğru hep birlikte çidelim» dıve bitirmıştır. Ortaokul ve liselerde not or«Dünyada Bugün» sütununda Genel Başkanı Ekrem Alican radvo konuşmasmda Y.T. talaması yüzünden üst sınıfa deP. seçim beyannamesının bir özetinı yapmıştır. vam edemiyen ve ortaokuldan Alican'ın konuşmasmm başında «Kuvvetli hükümet» komezun olduklan halde, koutennusunda ileri sürülen görüşlere definmış ve özetle şunları söylemiştir: jan sebebiyle liseye giremıyen «Nisbi temsil sisteminden uzaklasacak olursak. memleketin partiöğrencilerin durumlarivle ilgili zan idarelerin doğiTracağı siyasî rejim buhrsnına .enıden süruklenmesi çahsmalar dun de devam etmişAnkara, (Cumhuriyet Burosu) muhakkaktır.» tir. Bu konuda basma bilgi ve Kanada Büyükelçiliğine atanan Alican, bundan sonra YTP'nın «doktnnci bır p a ı u . olmadığmı ren Millî Eğitim Bakanı Cihat Mehmet Baydur'un kararnamesi söylemıs. doktrincı rjartilerın memlekete za:ar tetırpreâ'.tıı ılerı sürBilgehan, «Borçln olarak üst sıhenüz çıkmamıştır. mustür. nıfa devam edebilme meselesinin Kanada hükümetince kendisme Genel Ba>kam İsmet Inonu. konuşnıatmda «Biz, size Talim ve Terbiye Kurulunun tauygunluk belgesi verüen Bayduilerdeki çünleri vaadeditoruz. Size seridc kalmıs ffünrun kararnamesine MP. li Bakan ' sarrufnnda bir is olduğnnn, Kuleri vaadedenler de var» demıstır larm imza koymadıklan öğrenil ' nılun pazartesi günu kesin karar İnonu, C.H.P. nin özelliklerini =öyle anlatmı<=ur > miştir. I vereceçinj» söylemiş ve «Lisele«C.H.P. kolay vaadeden bir parti deçildir. C.H.P o> avcılığına îtibar re giremiyen öğrencilerin büyük etmez Güç zamanlarda. C.H.P. milletten fertakârlık istemekten çebir kısmının liselere alınabilecekinmez» sini» açıklamıstır tnönii, petrol kanununda milli şirketlerın sınırlı caiışmasını zorlaj'an maddelerin değistirilmesı gerektığını de beiirterek snvle demiştir: «Biz buffün petrolü hemen miUflestirelim demivnrıi7 Biz buçün cllerindeki bütün hakları alalım. vabaııcı prtrol «.irketlprını kapı dısan edelim demivoruz. Tiirkive bir hukııU rie\letidır.» Ankara (Cumhuriyet Buro'ı) Genel Ba^kör.ı Otmar Boıukba^ı ilk ıadyn knruşııiflS'nda 5 Basbakan Ürgüplri, dün Atzellikle CHP \i to.'yp 11 znı ve komünizmı hedef almış. MP henaçoras ve Sen Sinod meclinm r.eler yapacağım anlatn.ıştır sini cTürkiyenm iç islerine muBölukbaşı Padyoyu dört yıida bir ele gcçiıdıkleı ım. ik: ouyıık pardahalede bulunmakla» snçla • tinın memleketi iki kampa ayırdığuıı. oysa ılk sanın mem'ckeite karmıstır. deşliğin tahakkuku oldusunu bunu ekonom k sonmlaıın izlediqini ıl'adc ile MP nin 07e! teşebbüse yer vereceğini. devletleştirmenın memleTürk ortodoks kilisesinin Gaketi felâkete götüreceğini. vergi adHİetının vicd^anlarda \er edecek ollatadaki iki kiliseyi tapu seneçude almacaKin: söylemiştir •, * dine dayanarak işgali uzerine Birleşmis Milletlere basvuran ^ ^ | | ^ Genel Ba c kanı Mehmtt Alı Arbdr %Hptı'5ıi ra<i\o konusmaYunan ortadoks kilisesinin tu| | J ^ sında partınin seçim bildırısını açıklam.= ve spcım bıiriırısı tumuna değinen Ürçüplü «MahLevresınrie kalarak konu";mu = tur kemeye intikal eden anlaşmazAybar. yaptığı konu^mada «Vatan topraklanıım 35 mıhoıı nıetre11 sı bu duruma sokmak versızkaresinin Amerikan isgalinde oldusunu» ılerı = r m ı i î . . K ı b n s buhranı dir. Olavdan rioŞacak sorumluluk kendilerine ait olacak*ır» sırasında Yunan emperyalızminı korumak ıçın Türk Hukumetının demiçtir. karşısına Amerikaiılann dikildiğinı bıırlırmı=; v Araenka \a sıddetle Mehmet A!i Aybar bu arada «Amerika ne voldan gelmişse o yoldan dısarı atılaraktır» demiştir. Diğer konuşmalar Kıbrıslı Rumların Alican Ö yeni bir oyunu neticesiz kaldı Istanbul'da! rP RADYO KONUŞMALAR1 Ögrenciler için karar yarm Baydur'un kararaamesi imzalanmadı Orguplü: «Patrikhane içişlerimize karışıyor» Amerikonın yeni Büyükelçisi geldi BUGÜN KONUŞACAKLAR YTP AP CHP TtP CKMP MP Turhan Kapanh Süleyman Demiıel Kemal Satır Rıza Kuas Mustafa Kepır Osman Bdlükbası Saat 20.20 19.50 20.35 18.45 20.05 20.50 ümit, «MÂNtA» nm ardında Ankara, (a.a.) Amerika Bırleşık Devletlerinin yeni Türkıye Büyükelçisi Parker T. Hart, beraberinde e?i ve 11 yaşındaki kızı olduğu halde dun akşam Pan Amerikan uçağı U» Esenboğa Hava Alaaına «•Imijtlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog