Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Mıllî Eğitim Bakanhğıiîca ;. ayımlanan Dünya Edebiyatından tercumeler gerisınde ıkinci baskıaı yapılan eserler. Kuruş MENEKSENOS Eflârun Irfan Şahinbaj GSİRLER Piautua Türkân Tunca DOKTOR FAfTCS Marlom Irfan Şahinbaş M O 160 250 umhuriyel 42. yıl sayı 14781 KTJRUCUSU TüKUS NADt Telgraf ve mekhrp sdresi: Cumhuriyet L ı.bui IVSK. riuiusu: İstanbul No 346 Tekfonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 J2 42 98 22 42 99 AMPİYOISJ 'DAKTİL SEKRETER KURSLARI DONYA ŞAMPiYONLARI kYETfŞTlRENOĞRETMHNLER'le on parmakla yazmayı <M3GRETİR • 1$ BULUR*OCRETİ TAHSİTLE ALIR. Msrkez : Lâleli, Ağayokuşu Cad. 14 T»l: 22 21 06 Beyoğ!u:Lâl( Sıneması harşısı 34/5 T t l : 44 90 11 Kadıköyt Aitıyot. Kuşdili 8 Kat 4 T « l : 36 11 60 (Basm 16617 11414) Cumo 24 Eylul 965 Izmit Körfezi ve rafineri büyük bir tehlike atlattı Liderler konuştu: «TÜRKIYE SAVAŞ SıÇRAMA TAHTASı OLMAYACAKTıR) CHP LİDERİ •• •• , USTUNE BENZİN SIKIYOR BOLÜKB45I BATKAM Bir fanker dün infilak etti 5 olu var İZMİT (YALÇIN BA1ER BİLDİRİYOR) Yajıgın yuzunden kimse içeri soknlmadı AYBAR VURGUNCU, AP'yi ÇEMBER İÇİNE ALDI» «Barbaros» tankeri dnn Izmit Korfezinde boş bir hakle infilâk etmiş. (çemi personelinden 15 kişi parçalanarak ölmuş. 8 kıji de >aralanmıstır. şiddetli patlamalardan Körfez halkı heveranlı dakikalar Keçirmiştir. Saat 17 sulanndaki patlama, Körfezıle IPR4S Ratinerisi iskelesinde olmuş. dolaviNİylc rafine bü>ük tehlike çeçirmjstir. Tanker. armatör Hayri Baran'ın Uenızcilik Limited Sirketine ait olup H640 gros tonluktur. Batmandan Iskenderuna nakledilen Türkıvr Prtrolleri Anonını Or taklığına ait ham petrolü üç sün öncc IPRAS'a i^lenmek uzere setiren tanker. tankları gazfire yapıldıktan «nııra işlenmiş petrol alarak vine Iskenderuna dönecekti. «Barbaros» tankeri Yarınıca' dakı rafınenye gelmış. ve dun ha mulesını boşaltmıştır Saat 17 20 de IPBAS ı^ke^'iinden hareket cden tankerdeki ınfılâk kaptan koşku onunde bulunan 4 ncu tankta vuku bulmustur Bu ^ıra da \'anmaya baslavan ranker aiı vertesmde bulunan muıettebat ' ve tankları temızleycn amelelerden 8 ı kendılennı denıze atarak Ankara. (Cumhurivet Bürosu) T.M.C..T. ve T.M.T.F. temsncilerl kurtulTHis 15 ın n nldıiğu te.spıt Ba'ı Almanyaya işçı sevkine koşkten çıktıktan sonra ed'lmıstır devam edilmekte, her hafta 1000 Alman hilçivc gnrr. tankerin 1200 kadar ışcı İş ve Işçı Bulma tam personeli 4 ki>idir. \ncak K Kurumu aracıhğıvla Almanyava hunlann çotu izinli nlduğn \e gitmektedir. patlama sırasıncia sileptr >alnız Almanyava ışçı sevkınm kayıt22 marettehat ile 2 rafineri ilsilanacağı, Alman hükümetınin btı lisinln bulunduğu ö^renllmiştlr. yotda bir karar aldıği şeklındekı Olay sıra^ında. birinci kaptan haberlerm doSru olmadıgı Fede(•ünev Kaptan, Ist.ınbulria oldııral Almanya Büyükelçılığı ve Ça ıru için silrpte ikiııci kaptan Ozhşma Bakanhğı yetkilileri ile va< an Varan bulunuvordu. Ikinci pılan temaslardan anlaşılmıstır kaptan. infilâkten tahminen 10 Almanvaya ışçı sevkınm kavıtla ıtakika öncp murettebata, hanvo Ankara ıCumhuri>et Bürosu) nacağı yolunda çıkan haberler u>apacatını «ö\)emi«.tir. Ikinci kap Cumhurbaşkanı Cemal Gıırsei dun zerıne, Alman Buyukelçılısı dun, tanııı cesftli bulunamamıstır. kendi'ini zı^aret eden bir gençlık kendı hukumen ıle temasa aec OLl \ E YARAMLtR hevetıne •Petrolü nıillileştrrmek is mıs ve bılsı ıstemıştır Bir «aat Oicn 1> nıuıettebatın ce^ci eıı" te\en buvuk bir kitle \ardır. Bukadar sonra çelen cevapta tıabenın denı/Hp aranması zeç s^atlena karşı petrolü millileştirmhece rın Aimanyadaki yetkılıler tara e kadaı <ııiTnu^tıır Denızden çığiz dije konusmak tecrubesizce fından hayretle karsılandıâı ve Karılan ce^e'ler De\let HastahaVAR^l.II. \K Infilaktaıı «onra kartulaıı >aralılardan mu I/ınit lşci SıçortaLırı Hastahane*indr Soldan sndoğru olmadiğı öirenümıstır (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) ıesıne getırılm;s*ır Cesetler parç^ ğa Ali Sua\ı Can. Mehmet Ozcan. Yuk«el Gııneı fotoğraf: TIIUN DIVITÇIOGLU l.mmıs olduğundan tanınamnacMk İ3ir haldedir CfTi pcrsone'ırdTi hafıf "=ekı' dp vaıaıanarak Izmıt Isçı SıgoıtaInrı Ha^tahancssne kaldırılan 3 ının adları ^unlaıdıı Yüksel Guner ıKâtip*. Mehmet Ö7can (Amele'. Ali Suavi Çan Fıatların mâkul bır artış gostermesi her zaman enflâsyonist ba.skııSerdümen», Adil Tezcan. Halim lardan gelmevebilir. Daha doçrusu her fiat artışı için enflisvon Ekici. Avnca Dev'et Hastahanesın baslamıstır gibi bir iddiada bnhınulamaz. Aksine ekonomivi rie ?ı ^.ıralı dsha vardıı canlandırıcı. dürtücü nitelikteki kıpırdaıımaların sıhbat belirtisı SEBEP VE TAHKİKAT olduğu da kabul edilmelidır. Hele basat mevsımindeki tüketim Ilgılı çevrelerden, İPRAŞ ve >ı artısından gelen fiat yükselislerinı sadece enflâsyon belirtisi lep sahıbi tarafmdan olay hakkm olarak tanımlamak ımkânsızdır. Meseleve bu açıdan baktığımız cia hıç bir bılgi venlmemıştır zaman hükümet yetkilileri haklıdırlar. Ne var ki hata, hareket Henuz bıhnmemekle beraber mıse \e Orta ©kolların ara *ıfılâkın, ham petrolun boşaltılmanoktasındadır. Dolavısivle çıkarılan sonnçlar hatalı olmaktadır. nıflarında not ortalamasmı <;ından ve tanklam temızlenmertnre suno tekrarlamakta favda var; Türkiyede enflâsvonıst baskı tııtturamavıp tek dersten sınıfta <=ınden sonra ham petrol buharıartnor devimivie Turkıve enflâsvon devresine çırmistır dejımi kalan 12 bın oğrenci için Milli mn bir elektrık teması ıle olabıaraMiıdakı tarkı gozden nzak tutmamak şerek. Her enflâsvoKfitim Bakanlıçmca yeni bir im ANKARA, lecegı soylerunektedır. Avnca otihana tirme hakkının tanınma nıst baskı her zaman enflâsvon devresının baslanırıcı olmaz. lavda İPRAŞ'ta suçlu gbrulmek(Cumhurjyet Bürosu) f sı busnsunda çalışmalara baslan Fakat her enflâsvonist baskı sıhhat belirtisi eibi görünur dc. saedır mıstır. dece sıhhatliliğı artıracak tedbirlere çidilırse arkasından fâsıt Infılâkten sonra Kocaeli Valısı • Başbakan Ürgüplü, son a\lardaki fiyat artışlannı daıreve kolayca çırilir. Günümüzde Türkıvedeki tehlike budur. BıİMik bir ÖKrenci kütlesini ıl Bekır Suphı Aktan, Emnıyet Muolumlu bıılmadığim; ancak buna karsılık Milli KorunBu tehlikeve Devlet Plânlama Teskilâtı isaret edivor, Merkez gılendiren kararın önütnüzdeki duru, Savcı ve dığer ılgılıler oBankası isaret edivor ve basın hükümete verilen ikaz raporlacbnlerde sonnçlanacağı Milli Ema Kanunu gibi tedbirlerin diisiuıülemiveceğini belirtrenıhrr icine alınmıştır. Donaııma rını vayınlamakla yrtiniyor. Şimdi bn raporlara karsı vapılan titim Müdürlüfü ilçilileri tara(Arkası Sa. 7, Su. 1 de) miştir. Ürgüplü, «karaborsa ve kuvruk» iddialarınm fından açıklanmıstır. savnnmalara bakınız. Kımisi diyor ki, enflâsyonist gids< buçuyersiz olduğunu. tk ithalâtta yeni bir düzenin gereknuD değil C.H.P. hükümetleri zamanının politikasıdır ve veni Bu arada liselerin ginş sınatiğini söylemiştir. hükümet bn politikayı devralmıstır. Kimisi de diyor ki, eski hüvnda basarı gösteren oğrencıkumetler zaraanmda ekonomi asırı bir duraklama hattâ gerile^ umhurbaşkanı Cemal Gurlenn kayıtlan devam etmekteme devresine girmisti, simdi ise sıbhatli bir canlanma devresi dır. Bılindiği üzere esasların ^ * selle dun sabah bır buçuk Tiearet Bakanı: baslamıstır. kayıtlan yarm son bulacak ve saat süren bir gorüşme yapan Bu iddia ya da savunmalardan hangisi doğru? kontenjanda açık yer kalırsa ye Başb*kan Suat Hayrı Ürgüplu dekte 100 puan almış durumda daha sonra, gazetecilere, «Son Birincı iddıa gerçeklere uvar görünmez. Zira C.H.P. hükümetlerisıra beklemekte olan 43 kısı a aylardaki fiat artışlarını iyi kar nın, ozellikle 1963 ten sonra asıl tenkid edilen politikası enflâsrasından çekilecek kur'a sonunHındıstan Basbakanı Şastri ile sılamıyorura» dmiştır. yon korknsundan ekonomivi duraklama devresine sokmalarıdır. da boş yerlere öğrenci ahnacak Pakıstan Devlet Başkanı Eyüp Sonunda rakamlar gidişin tehlikesini gösterince \e Plânlama tır. Cumhurbaşkanı ıle çesıtlı Han, Sovyet topraklarında, TaşTeskilâtı tehlikeve bütün giicüyle isaret edince politikanın dememleKtt meselelerı ve hukukentte Keşmır sorunu üzerine gdğistirilmesı zorunluğn ortava çıktı, battâ bu yüzden Malive ile met icraatı konularında gorut;rüşmeler yapmaları için Rus BaşD.P.T. arasında cekısmeler de oldu. Crçüplü hükümeti ekonotuğünü ve bılgı verdiğmı behr bakanı Kosigın tarafmdan ulaştımivi gerılemıs olarak değil. aksine bu politikadan dönülmüs ve ten Ürgüplü, son aylardaki f;at ııian dâvetı «prensip olarak» kacanlanmaya baslamıs olarak devralmıstır. Ne var ki, temkinli artışları konusuna da değinebul etmislerdır. E>iıp Han, Kosıcanlanma jeterli görülmedi. 1%5 bütçesi sadece cârı masraflarrek «DPT teknisyenleri, bir ragmm gbruşmelerin başmdan îtıba A\KAR%. Tıcaret Bakanı l da 2,5 mılyar açık verecek şekilde çıkarıldı. tşte enflâsvonist porla bazı tavsiyelerde bulun;en hazır bulunma ;nı \e hakemMacıt Zeren, fiyat yükselmelenybaskı böyle baslamıstır Türkiyede. Bir yandan topln sözlesmedular. Bunlar tetkik edilivor. 'ık etme=im ıstemistır , le ılgili olarak «Ben şahsen buIerle yapılan zamlar hem tüketimi hem de fiatları zaten kamcıTedbirlerden itbalât konnsu Tı Öte \andan Ç'n. k,u7eyde, Hıma sünkü durumda endişeri mncip larken ote vandan verımsız kredilerin plâna aykırı ve kaçak caret Bakanlıeında çaİKma me\ âvaıaıda Hındistana k;ır=ı açtığı bir hal çörmürorum» demistir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) olarak artırılması. buna karsılık çıda maddeleri üretiminin düznndur. Ben Tiearet Bakanın.i ınır harbını de\am ettırrnekteZeren bu münasebetle Anado^apılacak ek ithalâtın, bucünr şüklüğü ve diğer faktörler enflâsvonist gidisin belirlenmesi so Ziraat Bankası Genel Muduru d'r Hındistana dun jenı bir ıhlu Aiansı muhabirine verdiği dekadar vapılan klâsik nsnlltrle nucnnu dofurdu. tarda bulunan Pekm Çm SıkÂkil Kitapçı'nm görevinden alın•necte şunlan söylemiştir. >apılmasıııı, derın bır arastır kım sınırının «Cin tarafındaki Bir ülkede enflâsyon var mıdır, vok mudur? Bunun ölçüleri ekonomasını öneören ve Tıcaret Ba ma ile çerçeklestirilmesini ta^ «Toptan fiyat endeksine mevzu Hind askerlerinin bnşaltılmasına» micilerin anlayısına çöre daima değişir. Hele gösterise meraklı kanlığı tarafmdan hazırlanan ka siye ettim» demıştır teşkil eden emtianın mühitn bir tagmen meselenın kapanmaktan politikacıların enflâsyon anlavısları ve ölçüleri ekonomicilerin, rarname durdurulmuştur. kısmı ihraç metaıdır. Bu kısımda (Arkası Sa. 7. Sii. 3 te) uzak olduğunu ı'eıı siırmüj ve Plâncıların anlavıslarına da çoğu zaman uymaz. tlerde dizçin. \âki olan fivat artışlannı müsj\le devam etmıştır1 leri daima tntabileceklerini sanan politikacılar çenellikle enfpet karşılamaktavım. Esasen A 'Daha kacırdifinız halkı ve sılâsyonu severler, ancak hunu millete büvüme dive RÖstermek çustos 1965 sonu itibariyle Uıraiırların sııııra eeri setireceksiniı. ısterler. Nitekim 1952 1958 arasında Türkiye böyle bir devreyı catımız. eeçen vıla nazaran 59 Çin Hind sınırının doğu., orta ve jeçirmiş ve 1938 de çirilen deflâsyonişt politika ekonomivi altüst miİTon dolar fazl» olmuştnr. batı bolgelerinde Çin topraklarını edivermistir. RucrSnfcö dnrnmda ben şahsen. is?âl ettiniz. Bu meselenrn de hal bir endişe hissetmek şöyle dnrli gereki>or. Bütün bu hesaplatkonomiciler, politikacılar ölçüler ve anlavıslar üzerinde tartısasun. en karamsar insanlan dahi rın gbriılmo^i lazım • dursnnlar, dünyanın hiçbır ülkesinde halk, fiatlar yüzde sn kaümide sevkedecek bir gelecek sedar artarsa iyidir, ?u kadar artarsa kötüdür çibı bir pesin yaronyanm Kulu ilceiinin Kara^e çalışmaktadır rivornm. Zayiat gıya bağlanamaz. Halkın enflâsyon ölçüsü sokaktaki etiketcadağ kbyunde bır süre once Kovlülcr daha gcnis kumluşhı ler, tüketime sarfettiği para, kısacası aldığı ile verdiği arasınHt'BtTB\T FtYATLARl I I ındıstan, dun yaptığı bir açık sığırlarda bashyan şarbon ha>>nğlık ekipleriniıı ilgisini beklfdaki olnmln, ya da olum«nz farktır. Türkiye çibi sadece küçük " " lamada, savaşlarda 3 840 PaBu rnünasebetle bır konu\a taliRi halka da gernıi; ve 15(0 iıckte \e incanlardaki şarbon çıbir azınlığin milli gelirden aslsn payını aldığı, geri kalanının kıstanlmın öldürulduğunu tddıa nufuslu kö\ün 45U5O0 ünde şnrdaha temas etmek isterim: ıiiiııı siğırlardaki serumla tedat ı ise kınntılariyle geçindiği bir ülkede, bu fark, enflâsyonnn yaetmiştir. Ayrıca 464 Pakistan tanhon cıbanma raslanmıstj. edilemcdiği iciıı. başka bir care Bu yıl hububat fıyatlarma va kı tahrip edilmiş ve 70 Pakıstan | hnt enflâsyonist baskının tek ölçüsüdür. Ozellikle çocuklarda goruıen ıranmavını i;temektedirler. Otc pılan zamla freni'5 halk kitlelerı 1 uçağı duşurülnıuştut. j *!inıı meselfi tstanbuldaki perskende fiatlan. 1964 yılına göre gtı' parmak, kol ve ayak bilekle\andnn 35 ila 40 sığırm telef olnin satın alma sücüne müspe Pajcistan ise daha once 7 (Wn karınde raslanan şaıbon yarası için masiyle sonurlanan varbon «alyolda tesır etmevı tstıhdaî etrrı v ! (Arkası S». 7. Sü. i te) dar Hind askerinm ö'dıtrulduğünu Kuiu tlçes nm tek Hukumet Tstık Bu gavenın tahskktık ettig'n ??nı ilçe \eteriner cslı^malari*!» Ecvet GÜREStN ( \« 5TO Hind tjınktnın tahrtp »djılblbı uj^asmBk^a \e kcrdi*ırt*^»î gttrmekt«n öolayı msmnunlyeti onltnmlı \c ııtırlarıU hjfUlık ^•••••••••••••••••••••••(•••••••••••••••••••••••••••(••••••••••••••J dığizu ngikltiinıttfc mi Utâg atmok tetarim. ^nmliiiılın tadtvi «toıt durfanümustuii • >IP Lideri Osman Bölükbaşı dün Konyada ilk secim konuşmasmı yaparak ozellikle CHP ve AP liderlerine çatmış, feSömürücü zat» diye hahsettiği İnbnii'yü millete şikâyet etmiştir. Demirel için ise «Reiirai oturmuş, herşeyi normal bir meralekette iktidar mücadeİesi yaptığını saruyor» demistir. İstanbulda Gaziosmaııpaşa ilçesinde konuşan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Baykam, kolay yoldan zengin olmak yolunun yeniden açıldığını söylemiş. AP mn rejimi ters yöne sürüklediğini ileti sürnıüştür. TİP adayı Prof. Aren, bağımsız bir dış politika takip edilmeden kalkınmanın gerçekleşemiyeceğini. Aybar ise kendileri için önemli meselenin çok sayıda miüetvekili çıkarmak değil, Meclise girmek olduğunu söylemiştir. Rejim henüz sağlam teme/e oturmamıştır KONYA, (Fıkret Ot\am bildıriyor), t i n lıderı Osroan Bolukbaşı dun burada yaptığı konuşmada hem CHP M ' Genel Başkanı îsmet İnonu'ye hem de AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'e çatmıştır. Bolukbaşı Inonu'yu «sörnürücü zat», «pîrl fâııi» dıye vasıflandırmış; Demırei'ı ise «başını kuma sokmakla» itham etmıştır Bolukbaşı, korıusmasının Demırel'e çattığı bolumunde, «Türkiyedc demokrasi rejiminin henüz sağlam bir sekilde temeline oturmadıgını ılerı suımuş ve «Nispi temsil ve koalisyon hükümetleri uzan muddet ıfratlara karsı rejimi ve memleketi kornyacak bir siçorta olacaktır» demistir M P. lıderı ayrıca, M P nın CHP ıle koalisyon kurmavacağını bıldırmıştır. Bolukbaşı, Demirel veya baska bır A.P.'limn bugünkii hukumet" te nıçın Başbakan olarak bulunmadığını, tarafsız Başbakan teklifm» ıtıiaz cesaretını A P.'nın nıçın gösteremedığıni de Demırel'e sormua \e «O zaman konDsnlanları nnuttalar mı?» demistir. M.P. lideri, demokratık rejım oturuncaya kadar memleketin mutedıl hukümetler» ıhtıjacı olduğunu da sözlerine ilâve etmiştır. (BOLUKBAŞI'NIN KONCŞMASININ TAM METNt, DIGER SEÇ.IM HABERLERI YEDtNCI SAYFADA..) Almanyaya işçi göndermeye devam edilecek Giirsel: «Petrol millîleştiriltmez diyenler tecrübesizdir REFAHLI GİDİŞ TEKDERSTEN Ürgüplünün açıklaması KALANLARA YENİ SINAV ÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR L A,P. Rejimi ters yöne sürüklüyor CHP Genel Set:reter "Fiyatlardaki artışı iyi karşılamıyorum,, Nato Cento savunmaya yaramıyor **"* sı Dr. Suphı Baykam, dun Gazıosmanpaşada yaptığı konuşmada «A.P. reformlan kötüleye ' rek vatandaşlan aldatmaya çalış ! makla rejimi ters vöne sürükle f mektedir» demistir Baykam A.P. yı suçlayan ko I nuşmasında özetle şunlan soylemıstır: «20 yaşına basan demokrasimizin meyva vermesini bekledicimir bir dönemde A.P. nin Adana, (Özer Oztep bildiriyor) Anayasadan ve devrimlerden in Turkİş 4. Bolge temsUdsl tikam almak istemesi. liste başHalıl Yener'm başkanlığında toplarını 27 Mayıs düşmanlan ile dol lanan sendıka yoneticüeri, yayitt(Arkası Sa. 7. Su. 4 te) ladıkları bır bıldınyle «Adans sendikacılarının işçileri kurşunlatan partilere oy vertniyeceğinl» açıklamışlardır. «Adana sendikacüarı olarak Tnrk işçisini bugüne kadar çeşitli vaadlerle aldatan. emeğe değerini vermekten kaçuıan ve işçiyi kursunlatan, Türkİş'in kut sal çatısına tecavüz eden zihniyetteki partilere oy verdirtmemek konusunda çalışmalar yapüacak, almteri bezirgânlarımn seçilmcsine engel olunacaktır» dıye başlıyan bıldirl şbyle sona ermelrtodır«Bolgemizde emeğe değer Teren, emekten yana olan ve listesinde işçilere yer veren siyasî parti desteklenecek ve ba siyasî partive oy verilecektir.» Bıhndığı gıbi Adana Hstesinde ışçıye yer veren tek parti T.Î.P. dır / Yardımcı TÜRK • İS Adana'da işçiadaylara oyverilmesini istedi Eyüp Han'la Şastri Rusya'da göröşecekler Ziraat Bankası Genel Müdiirü yerinde kaldı «Durumdan «ben endişe duymuyorum» Vabancı gazete muhabırlermın ' Paık Otelde verdaklen yemekte, bir konuşma yapan TIP Genel Başkanı M. Ali Aybar: « NATO ve CENTO genel savunma anlaşrnaları değildir. Tecavüz bir jonden geldiği takdirde savunma için kurulrauştur. Bütün devietlerin tecavüzüne karşı bir savunma pak tı olmalıdır» demıştır. « Ortadoğu ve dün>ada. nrtadoğunun kilit noktası bir ınemlcket olarak banşı sağlamak amacıınızdır. Milletlerarası bir deııetim altında siIâhsızlanmaM TIP iktidara scldipi takdirde sa\uııacaktır. Banş lâfta olmaz. Barısı koruyacak araçları mcydana getir mek ve bunları daha çüvenilir ha le sokmak lâzımdır. Türkiycyi <a ; vaş sirrama tahtası olmaktan da çıkaracağız.» Aybar, Meclije kaç mılletvckıiı sokaeaklarınm onemli olmadığını. meselenın Meclı^e gırnek olduğu nu sozlenne Partilerin tutumu Turkİyın jayınladığı bu blldırı uzerıne sıyasl partilerin yönetıcılerı, seçım komiteleriyle toplantılar tertiplıyerek mukarjfl tedbir almak ıstemektedirler. A P hler once Türkİş'i protesto etmek ıstemışlerse de seçım komıtesmde hâkım olan kanaat. böyle bır hareketin daha sert bır tepkrylc karşılanacağl merkezındedîr BİR KöYDE İNSANLAR DA "ŞARBOIU TUTULDU AP seçimi kazanırsa.. tstanbul bağımsız mılletvekılı adayı Cemal Madanoğlu, Türkiye Yabancı Gazeteciler Cemıyetinin Park Otelde düzenledığı toplan tıda «A.P. seçimleri kazanır ve Inayasayı Uılâl ederse silâhlı knvvetler harekete eeçip iktidarı alır mı?» şklmde sorulan soru m «Silâhb knvvetler 37 Mayr ıhtilâli Ue knrduğu demokratik ılüzeni. politika dejenere edilme dikçe ve bir parthıin rurda nelrı setireceçi gözle eörnlmedik cll< tutulur hale Ee'medikçe peşin hiı küml« nkmay» kalkısmaz» diye rek cevaplaadırmıytır. Bizden istenen, bizde de yok.« Vııkara (a.a.) Pakıstan'm lıukumetımızden 10 bın adet kdn alma ıle 10 bın kan verme aracl yardımında bulunulm^ ^mı ıstedığı oğrenıîmıştır. Bır vetkılının verdığı bilgiy« jore. bu araçlara e'asen bızım io ihtnscınvz bulunmaktadır. Daha nnce Batı Almanva'vj siparış rip 'frılmı^tır Sıpar"; g». lır EPİrrıez Pdkistan'ın ıstej*i karjılanacaktır. K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog