Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

İçtihatlı, gerekçeli, izahlı. tara mctinll f'eza Hiikümlerini Taşıjan IIUSUSİ KANUN ve NİZAMLAR A. Niyazi C.encer Fahrettin Kı>ak Yüksek Hâkimler Yargıtay Cumhurıyet Kurulu Üyesi Savcısı Sadık Perinçck Ccbbar "îenel Avukat Ankara Hâkımi Beş ciltlık kulliyat C O liradır. Ödenıeh O sondenl.r. Ayda 60 lıra tdksitîe de verılır. Ek laksıtı goncierene Kiâsor cıltli bes cılt prstalamr, değıjiklıkler çıktıkça gonderihr. Kulliyat yeni çıkmıştır. Mııracaat: Posta kııtusu 3S3, Ankara (Cumhuriyet 11383ı umhurİYet KURTJCUSU YUNUS NADÎ OSMANLICA TURKÇE SÖZLÜK Mustafa Nihat ÖZÖN Bu sözlük her hangi arap harfli bir lugatm aktarmasi olmavıp metinıerle kontrol edilerek meydana eetırilmıştir. Tanıklar ile 30.000 den fazla Arapça ve Farsça kelime ile 10.000 den fazla deyim ve klişenin anlamlar: açıklantnıştır. Fiatj ciltli 40 liradjr. İNK1LÂP ve AKA KİTABEVLERI İlâncıhk: 8353/11384 BÜYÜK 42. yıl sayı 14780 T e l g r a f ve t n e k t u p s d r e s i : C u m h u r i y e t Isumbul Posta K u t u s u : î s t a n b u l N o 246 TeJefonîar 22 42 90 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 99 Perşembe 23 Eylul '965 Çin Hindistana verdiği üitimatomu geri aldt Keşmir sorunu çözülemezse, Pakistan B.M. den çekilecek; Şastri Güvenlik Konseyi toplanü halinde MERKEZ BANKASI RAPORLARINAGÖRE ve Butto ağladılar "Yirmi yıl sonra,, HİHAYET ATES KESİLDİ DIŞ HABERLER SERVISI Ycni Delhiden sor.ra Pakistan da dün Güvenlik Konseyinin «ateş kes» çağrısını mehilin bıtmesinden ıki dakika sonra kabul etmiş, Kızıl Çın de, «Hint birliklerinin Sıkkim • Tibet sınırındakl sskeri lesislerini sökerek veya tahrip ederek geri çekildiklcrini» ileri lürmüştür. Pekinin açıklaması, Hindistana verdiği üitimatomu geri aldığı ?eklinde yorumlanmıştır. Böyleca Güney Asyadaki sular birkaç »a»t içinde durulmuş ve kara bulutlar dağılmıştır. Ravalpindinin bütun dünyada memnuniyet yaratan kararı, Güvenlik Konseyinin dun Türkiye saatiyle 08.36 da Pakistan Dışişleri Bakanı Buttonun isteği üzerine yaptığı olağanüstü toplantıda gayet dramatik bir biçımde açıklanmı^tır. Butto «ateş kes için verilen mühletm uzatılmasım talep için kursüye çıkmış, gözleri yaşlı halde hissi bir konuşma yaparak, «Memleketim, 1947 denberi bir tecavüz sivaseti güden bir canavann (Hin distan) saldırılarına ngramaktadır. Hindistanla barış içinde beraber vasamak istiyornz. Fakat bu bans serefli ve birbirine hürmet esasnıa dayanmalıdır. HinAnkara, (Cumhuriyet Biiro>.ıO distan hak yerine knvvetin üs Mület Partisinin, 10 Ekımde tün gelraesini istedigi için Kesvapılacak milletvekili seçimleri mirin kendi kaderini tâyin hakiçin ha7irladıgı sloganlar dün akı,elinden alınmalı mıdır?» dcçıklanmıştır mıjtır. M P. nın seçim sloganîanndan Barış uğruna baılan sunlardır: Önce. vatan sonra parti Sns «Ates kes» ıçm konulan mehival adaleti gerçeklestireceğiz lin (Türkiye saatiyle 09) bıtm"Biri ver, biri bakar, kıyamet bun smden ıki dakika sonra Butto dan kopar • olmazsa bir yerde sos fevkalâde etkili konusmafinı keyal adalet. ortadan kalkmaz serek Pakistan Cumhurbaşkanı fakrü sefalet Allahüiz komüKyiıp Handan o sırada gelen telnizme karşıyız, komünizmin ne grafı okumuştur. TelfTafta şöyle solundayız, ne sağmdayız. sacledenilmektedir : cr onıın karşısındayız.. Kflmü«Pakistan. 30 eviül (ates kes) nizmin vaadi cennet. getirdiği rekararını yeterli bulmamaktadır. hennemdir Denenmişi denevip Fakat heynelmilel snlh ve barısaldanma. kırk yıllık kıırdu da kıızıı sanma Vatandaş konnıa çı bir çöziim yoluna varılahilmeda'dan dala. bağla kaderini karsi için. askerlerime çarsı^malatala Varalan kapatmıyacağız, rın durdurulması emrini verdim.» onlan saracaçız. Butto. muhabırlerin. «Birlesmis Milletler tarihinin en güzet söylevi» olarak niteledıkleri konuşmasına devamla demitır kı : « Güvenlik Konsevi Kesmir sorununa nihai bir çöziim yoln hulamadığı takdirde Pakistan, B.M. den çekilmek zorunda kalacaktır. Pakistan B.M. e son bir sans daha tanımaktadır. Fakat B.M. bundan fa\dalanıp Kesmir Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) sornııuna bir çöziim ^olu bula Tabıi senator Mucıp Ataklı, mazsa. Pakistan belirli hir tarih kondısinin daha önce Ener;i Bailân edip o zaman B.M. den avrıkanı Mehmct Turguta çektiiji lacaktır. Bu bir iiltimalom dejiltelc.af üzerine AP Snmsun mıldir.» letvekih Mehrnet Ba^.TrancİHn aldığı ve tabıi «ı'natorliıkter ısŞastri de ağhyor tıfa etmesini istiyen telgrafına dı:n bir telgraf]a cevap vnm:^Daha sonra Güvenlik Konsevi tır Ataklı. bu telerafta «bu vaBaskanı Amerıkan terasilcisi ziteıne ben arzıı ettiâim zamaGoldberg konuşrr.u=, «ates kes» na kadar de\am edeceîim. \ c kararının sıyasi bır Çd:ura yoluM7 doâru yola sr>linceye \e milnun ba^lanşıcı olması gerektiğili cıkarların her şevin östünde ni bıldirmiştir. olduennu anlavıncasa kadar daHindi'stan Parlâmento=unda koiına başmi7da Demokles'in kılıcı nuşan Basbakan Şastri de, silâhçibi sallanıp duracairım» demışh kuvvetlere «ates kes» emri vertir digini ve Pakistan i!e barış içinTelgıaf ş<\vle fona ermektede beraber vasamak istediklerini dir: sovlemıstır Şastri konuşmasmı «Silâh siicü ile gelenler va >aparken. ozelhkle savaşta ölen kendi arzusu ile veya silâh siiHınt askerlerini överken kendini rü ile giderler. Böyle bir çüc'inüz varsa hilhassa denemenitutamıyarak ağlamış ve parîâzi isterim. Sayın Basarîn. ha mento derin bir sessizliğe gnmul memleketi hârâmilerin, yajmamus'ur. Bu arada Şastri, «Barış rıların elinde bırakmıyacağız.» iyidir» diye mırıldanmıştır. Şastri ve Eyüp Hanın aç:klanıalarından sonra savas derhal durmamıs, zaman zaman hava v kara çarpıçmalarmın devam ettiğine daır haberler Relmistır. (Arkası Sa. 7. Sii.'S te) İstanbul Hnhatadan ihi misli pahalı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) C iat artışlan konusunda Merkez Bankası da Devlet Plânlama Teşkllatı uzmanlarının görüşüne katılmıştır. Merkez Bankası tarahndan, fıat hareketleri ve bunlann ağustos ayı içindeki durumu için hazırlanan «hizmete özel» bir raporda «durum devam ederse, fiatlarda önemli yükselmeler vuku bnlacaktır. Toptan eşya fiatlanndaki artışlar öncmle izlenmelidirler denilmektedir. Bakanlar, Genel Müdürler ve ilgili yerlere gönderilen bu •hizmete özel> raporunda ayrıca İstanbuldaki pahalılık artışının Ankaradaki artışm iki misli olduğuna işaret edilmektedir. lexancire Dumas'nın «t'ç Silâhşorlar» romanını hatırlıyacaksınız. Gaskon•yalı kahramanlar, elde kılıç. sırtta tüfek, nıaceradan maceraya koşar dururlar. D'Artagnan \e arkadaşlan gozü pek, atılgan. aynı zamanda duygusal ve neşeli insanlardır. Hiç bir tehlike onları yUdırmaz. Atlanna bindikleri gibi düşmanlaruıın peşine takılır. ne yapar eder onları bulur ve döğüşe döğüşe tepelerler. O araria âşık olmaya da vakitleri »ardır. Severler. sevişirler, tuzaga diişcr, kurtulurlar. Görevleri okuyucuya heyecanlı ve eğlenceli saatier geçirtmektir. Bunda da plhak başarıya ulaşırlar. Bu romanına Dumas kendisini öyle vermiştir ki. bitirdiği zaman hııını alamamış ve bemen arkasından »yirmi yıl sonra» adıyla «Lç Silâhşorlar» ın devamı olan bir başka roman yazmak zoruııda kalmıştır. Başta D'Artapnan aynı kahramanlar, yirmi yaş ihtiyarlamış 'olarak, elde kılıç, sırtta tüfek; biraz Uaha romantik, biraz daha (Uozof, fakat yine maceradan macerava koşar dururlar. Adalet Partisi Gencl Başkanı Siiltyman Detnirel'in Eskişehirde yaptığı seçim propagaada fconuşmaMiıı okurken aklıın yirmi yıl öncelerine takıldı ve hayret edilmiyecek bir çağırışunla birden Alexandre Dumas'nın romanlarını hatırladım. 1946 dan bu yana, «Lç Silâhşorlar» gibi tatlı olmamakla beraber oldukça heyeoanlı ve tphlikeli maeeralar geçirmiştik. 27 Mayıs bu maceralara son vcrmek amacı ile yapümıştı. Fakat Börüyoruz ki aradan yirmi yıl geçtikten sonra söze ağaz eyleyen Saym Başkan, aynı maceraların yörüngesine katılmak ihtiyacı içinde Eskişehirli vatandaslara virmi yıl önceki hikâyeleri hatırlatmakla söze başlıyor ve bir türlü günümüz dâvalarına deginemiyor. Türk milletinin bağrından fıskırmak ve koalisyonsuz olarak tek parti halinde iktidara eelmek iddiasında bulunan Başkan, bakınız neler diyor: « Bundan hemen yırrni sene önre 1946 da seçıra sandıklannm kınldığı, oylann çalındığı zalım tnr tek parti ıktidannın milli ıradenin tecellisine tnâni olmak içın bu millete msanlık anlayışı ile bağda^tınlması mümkün olmıyan her turiii idari ve keyti baskıyı. zulüm ve işkenceyı reva görduğü zaman s:z demokrası aşkının ve mıllî ıradeyi hâkim kılma imanınm zaptedilmez bir kalesi halinde bütün müteşebbıslerin karşısma dıkilmıştiniz. Devlet kuvvetlerinı de kullanarak milletın haklarını elinden almak ıstiyenlerden kendı öz hakkınızı almış ve seçtığiniz mületvekillerinı Büyük Mıllet Meclisine gondermek rnazhariyetine ermiştiniz < . ). İşte Turk sıyasi hayatının en kararüık, en buhranlı günîermde kurulmuş olan Adalet Partisi, büyük ekseriyeti ile mUleti aynı hisler, aynı düşünceler. aynı inamşlarla toplamış bulunuyor.» Yukanya çıkardığun konuşmanın ilk kismını bu millet 19501960 yılları arasıııda. seçimlerden seçimlere ve seeimler arasmda yüzlerce, binlerce. on binlerce defa kelimesi kelimesine sabah ak"am dinlemiş. dinleye dinleye de bıkmış, usanmıştı. Klişe haline gelen bu teraa. onu kullananların elinde öylesine anlammı vitirmistî ki bunlar «devlet ku\Tet!erini de kullanarak milletin hakkmı eIinden almaya» ve o hakkı biçe saymaya kendileri kalkıştıkları zaman hâlâ 1946 seçiralerini sa.vıklıyor, «zalim tek parti» devrinde yapılanların daha beterini bu fakir millete reva gördükleri, milleti «bizden olanlar ve olmıyanlar» diye ikiye bölmeye çalıştıklan halde halk durıımu farketmez sanıyorlardı. Ovsa, millet dıırumun bilincine eriyordu. Erdiğini de nasıl gösterdi. hep biliynruz. Bu knşullar altinda şimrii A.P. ııin muhalifleri kalkar da 1950 lerden sonra cok partili re,jim çerçe^esi içinde işlenen suçlan bir bir A.P. yc mal etmeye kalkarlarsa Sayın Genel Başkan araba ne buyurur? Tek başına iktidara gelmek iddiasını taşıyan bir partinin baş vöneticisi bu yolla mı kendine başarı kapılarım açacak, bu yolla mı memlekette Raporda belirtilenler Raporda özetle ÎU noktalara değinilmektedir: UAğustosta fıatlar geçen yıllar dakı gelişmelerin aksine olarak artmış, yıl içindeki yüksek düzeye gelmiştir. Bu artişta en büyük etken. gıda maddelerindeki yükselm°ler olmuştur. 1 9 Toptan eşya fiat'.arına artış öncmle izlenmelidir. Durum dev,ım ederse fiatlarda önemli artrç lar \iıku bulacaktır. zira fiatlar normal yıllarda yaz aylarında düş mekte. yükselmeler ekimde başla mnktadır. BİSanayi maddeleri fistları aeus tosta iki puan. toptan eşya fiatları i^e 6 puan artmıştır. Vurdurauza lltica eden Bulgar ve Rus nıültecileri Emniyet Müdurlüğüııde BİBak'.iyat, patates, fındık, ü7um fiatlanndaki artışlar sebebiy le bitkisel besm maddeleri, süt, yağ, peynir, gibi maddelerdeki fiat artışlan sebebiyle hayvansal gıda maddeleri pahahlanmıştır. MP NIN SEÇİM «İNGİLERİ» DÜN BFLLİ OLDU Inönii Malalyada kadmlarla sohbet elti lili ?*""\" "*~C"!I Liselere giremiyen ve tek dersten kalan öğrencilerin durumu «Demoklesin kılıcı gibi başmızda sallanacagım> Milli Eğitim Bakanı Cihal Bilgehan "iıukan sağlanacak,, dedi |Xalkınma pîanımn, öğrencileri teknik eğıtınıe kaydırmak amacıyla aldığı tedbırın uygulamasında çıkan ak&aklüdar yüzunden bu yıl lıseye girişte yapılan testlerde baraj puanı dolduramıyan bğrencüerin durumu dun Milli Eğitim Bakanlığınca ele alırmıış, Bakan Cıhat Bügehan. 25 Eylüle kadar, listelerden kesın kayıtlann Bakanlığa aksedeceğinı ve o tarihten sonra yapılacak deşerlendirmeye gore, baraj puanı düşürülerek, liseye girmek istiyen ögrencilere bu imkânın sağlanacağını açıklamıştır. 4BDLGAR, BtRRUS TÜRKİYE'YE İLTİCA EHİ İstanbul'da pahalılık Ankara ve İstanbul şehirlerinde geçınme endeksleri besin ve giyim s e ya!an fiatlanndaki artışlar sebebiyle yükselmistır. îstanbuldaki artış, Ankaraya göre iki mislidir. Ankarada geçinme endeksi son ay içinde yüzde 0,7, Istanbulda isa yüzde 1,8 oranrnda yükselmiştir. Bilhassa dokuma maddeleri, pamuk. deri, tiftik, kurşun, mıh, bo ru ve çivi fiatlan artmış. sınai ma dcni yağlar, kâçıt ve yapı nhşap malzemesi fiatlan defişmemiştir. Yılmaz ÇETtNER MALATÎA tsmet Inönü dün Eenk Sınemasının büyük salonunu dolduran 1500 kadma, «Söz aramızda» diyerek erkekleri bir hayli şikâyet etti. Bu dertlesme samimi bir hava yarattı, Malatyalı seçmen hanımlar üzerinde büyük etki yaptı. Sık sık duyulan alkış sesleri dışarıdakı erkek lerin kulaklannı çınlatm.ştır heı halde!.. CHP Lideri, «Erkekler» dedi, «kadın adayların kazanması için yardım etmezler, kolaylık göster mezler... Onların Meelise girip girmemeleri erkeklerin umurlannda deçildir!..» KADIN'LARIN SEÇİL.MtSİ BİR SÜS DEGİL, HAKTIR înönü önce, kadının siyası hayattaki, sosyal hayattaki yermi tâyin eden fikirlerini de açıklamış bulunuyordu... Ismet Inbııü' nün bu toplantıda «Söz aramızda» deyip kadınlara anlattığma gore: 1961 seçimlerine kadın adayları sokabilmek için çok uğraşmış, amma başaramami'tı... Ve bundan dolayıdır ki, her yerde kadınların sitemleriyle karşılaşmıştı... Ismet Paşa artık bıçak kemiğe dayandığı için bunlan Malatyada açıkhyor ve sözlerine şunları üâve ediyordu : « Cemiyetin çüç işlerine ka(Arkası Sa. 7, Sü. i te) Velilerin gayretleri Vehlpr. dun ^abah erken saatlerde, Cumhurbaşkanlıgına gıtmışler, ancak göruşmek ıstedıklerı, Genel Sekreter Nâsır Zeytüıoğlu tarafından kabul edilmemi^lerdir. Velıler daha sonra. Milli Eğitim Bakanı ile bır görüşme yaparak, dertlerinı Bakana anlatmışlardır. İJrgüplü. cruap beMi \nr Ankara. (Cumhurivet Bürosu) Basbakan Sııat Hayrı Urgüplü. önceki gece. yabancı petrol şirketlerine haber göndererek, ham petrol ithal fiyatlaruıda yapacaklan indirim nisbetini kesin olarak bir an önce bildinnelerini istermştir. Ürgüplü, kendibi ile konuşan gazetecilere. cnabı bugün bekledığini söylemiştir. j \ I | Ürgüplü Bilgehan ile görüştü Basbakan Ürgüplü de, önceki gün, velilere verdiği sözü tutmuş, Millî Eğitim Bakanı Bilgehan'ı, Başbakanlığa dâvet ederek, kendisiyle görüşmüştür. Meselenin, önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuca bağlanması bek lenmektedir. Dördü Bulgar, biri Rus olan beş kişi bugün Türkiyeye sığmmıştır. Mültecilerden Valantin Antanof Toplisky, Nessebar yolcu gemisinden kaçarak İstanbul Emniyet makamlarma teslim olmuştur. Yapılan incelemede, kendisinin Fi libe Fransız koleji mezunu oldugu anlaşılrnıştır. Aleksandr Kalçef Paruçef adındaki diğer Bulgar Kırklarelinden, Adil Meminof ile Kâzım tsmailof ise trenle yurdumuza kaçmışlardır. Valadislav Aleksandro\nç Ko missaro adındaki Rus mültecisinin kaçış şekli diğerlerininkinden daha tehlikeli olmuştur 1939 vılında Leningratta doğ duğu bildirilen Valadislav. Mos kova yüksek beden enstitüsü yüzme bölümünden mezun bulunmaktadır. Valadislav. hütün tehlikeyi göze alarak Batumdan denize atıl mış ve yüzerek Türk topraklanna çıkmıştır. KEBAN PAYLAŞILAMIYOR ELÂZIG AP. Seçim Komitesi Başkanı Sadettin Bilgiç, dün bır konuşma yapmış ve tnönü'j'e cevap vererek, Keban barajının A P. lilerin eseri olduğunu ileri sürmüştür. Bilgiç: «Kebanı bizler ba hale getirdik..» demiş, C.H.P. nin Kebanı yapmamak için, A.P. nin yapmak için uğraştığını söylemiş ve şöyle konuşmuştun «C.H.P. Başkanmın eskidenben bir alışkanlığı varciır. Bütün imkânlarıyle her yapılana sahip çıkar ve her eseri kendine mal eder. Yani eğer işin sonunda kâr varsa C £ P . ona kimseyi ortai etmez.» I i i I J : Dursunbeyde 43 muhtar seçiminin 3D unu GHP kazandı Tek dersten kalanların durumu Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan, dün gazetecilerle yaptığı konuşmada, tek dersten borçlu olarak sınıf geçme konnsunun, üzerinde durulduğtunı, ortaokul ve liselerin ara sımflannda, halen, bütün derslerinin ortalaması 6 olan öğrencilerin, tek dersten borçlu geçebildiklerini, şimdi de. bu ortalamanın daha da düşürülmesine çaüşıldığını söylemiştir. Radyoda ilk konuşmayı parti liderleri yapacak YURT HABERLER SERVISl n artilerin ilk radyo konuşmalarının liderler tarafından yapılacagı dün açıklanmıştır. Radyo konuşmaları 25 • Eylülde başlıyacak ve 9 Ekim akşamı sona erecektir. Öğrenildiğine göre, M.P. hariç diğer siyasî partilerin yüksek kademedeki yöneticileri de radyoda ko nnşacaklardır. M J . de ise, bütün radyo konuşmalarını Osman Bölükbaşı yapacak ve bu konuşmalann dördü nü T.R.T. konusnna tahsis edecektir. Diğer taraftan parü yöneticileri dün de yurdun çesitli faölgelerinde konuşmuşlar, partilerinin görü?lerini açıklamışlardır. îzmirde konuşan eski Köy îşleri Bakanı Dr. Lebit Yurdoğlu, «SeçbnToto oynıyanlann Egede sürpriz oynadıkları takdirde kazanacaklarmı» söylemiş, Ankarada AP liderine cevap veren CHP Genel Sekreter Yardımcısı Baykam, «Hiç bir zaman Türkiyede iktidar hırsızlıjt olmamıstır. Ama iktidara geçtikten sonra hırnzlık ya pan iktidarlar olmnffc> d«mifl+ir. C.K.M.P. Ege bölgesi müfettişi Rifat Baykal da, A.P. teşkilâtımn tutumundan şikâyet ederek «Yalan ve iftira» kampanyasma ginşildiğinl söylemiştir. Trabzon da bir sinemada konusma yapan A.P. Genel Başkan Yardımcısı A sal, Türkiyenin rejinı münakaşalarınm yapıldıgı bir ülke olmaktan kurtanlması gerektiğini ileri sürmüştür. Burdur AJ". teşkilâtında bir süredir devam eden kay naşmalar ise, tl Başkanı dahil 6 yöneticinin dün partiden istifası ile sonuçlanmıştır. Ba konalarla üpili geniş seçim baberlerini, gazetemizin 7 nci say bulscııksffiUL \ s m e t P a ş a > Malatyada, oyunuzu bana verirseniz eğer, buzur devam eder, diyor. Demirel Eskişehirde 1946 ruhunu çağrrıyor. Aslında Demirelln de iddiası huzurnn sağlanmasıdır. Aradaki fark sadece şu: İııonü, A.P. tek başına iktidan aldığı zaman huzurnn bozulacağını bilmektedir ve bn baknsdan A.P. oylaruun imkân nisbetinde dağılmasuu istemektedir. Yine tnönü bilmektedir ki C H P . oylann yüzde 50 den yukansını alrp da iktidar sağlıyamaz. Ama Adalet Partisi için yüzde 50 den ynkan ihtimall rayıf da olsa ortadadır. tki i dia, yani hozıngMriek başına AJP. Ue, ya da parçalanmı? oylar yüzunden o r t a m ş a iktidarlarla sağisnabilecegi îddialarmdan han^fsinin fcurvetli ve doğru alda^n tartışıhıcak bir konu. Nazari bakımdan çoğunluğa davanan tek parti iktidarlarıuın huznr getirmesi gerek. Ancak bu huzur nasıl bir huzurdur? tşte mesele burada. Bu, aslında o partiyl çevreliyenlerin huzurudur. Bu hurur kısacasi çoğunluğa dayanacak bir azınlığın huzurudur. Azmbk için enflâsyon huzur eetirir. Zira enflâsyonlarda buJkın cebinde(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Son sünlerde yapılan muhtsr feçımlerinde büyük ölçüde C H. P. basarı kazanmaktadır. CJI.P. Genel Merkezinden bildirildiğine göre Balıkesirin Dursunbey ilçesinde yapılan 43 muhtarlık seciminde 30 köy muhtarlıîını C.H.P. kazanmıştır. Ote ^andan Knnyanın Hadım il< esiııin 8 kövünde yapılan muhtar secimlerinin hepsini C.H.P. alınıştır. Zonçuldağın lTlus ilcesinde ise C.H.P. iki muhtarhk kazanmıştır. Ayrıca Kayserı'de yapılan C 7 rruhtarlık seçimınden 22 .ıni CHP kszanmısf.r. Toz ve ferntan Çok şükür bu seçim devresine de yetiştik. Partilerin kampanyaları başladı. Ne oldu başladı da? Her kafadan bir ses: Bunlar komünisttir, Berikiler yobazdır. ötekiler kapitalistlerin nşağıdır. Hayır, oşaklann kapitalistidir. Kökleri dışarıda. Ne münasebet? Hiç kökleri yok.« ... Ve hep bo>le. Hangisine lnanmalı? Zaten Türkiyemizin felâketi ba. Kimin ne göyledifi. ne istediği ve. işin asıl kötüsii, ne niyette oldoğn belli değil! D. N. SEKA grevi dün geri bırakıldı Toplu sözleşme müzakereleri ^ırasmda Türkiye Selluloz ve Kâgıt Sanayii İşletmesi ile Sellülozİş arasında çıkan anlaşmazlıklar snnunda Sendikanın önwki jrün 5800 işçi adma aldı5i grev kvrarı dün uzlaşmaya varıldıÇmdan geri bırakılmıştır. Bu arada meseleyi yakından izliyen Sanayi Bakanı Ali Naili Erdom, Türkİs ve Seka Genel Mü durlıikleri arasında ticret konusıında varilan nlaşma üzerinde toplu sözlesme imzalanması için emir vermiştir. NADİR NADİ (Arkası Sa. 7. Sü. 3 tc) Her öerde öera llâçlarım T iradeye «ay?ımız »ar.. 6es, Müîetln yapacaiı tercihe »• tollll ı al, vatandaj... Sec, «ec sl ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog