Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A SI \ A H L k K Y A SA SIN A UYMAYI T A A H H Ü T EDER Sahibl: KAZİME NADİ + Genel Tayın Mödüri): BCVET GUBESİN * • Sorunılu Yazı Işleri Mudürü: EROL DALLI CUMHURİYET Matbaacılık v« Cağaloğlu Halkevl sokak No. 3941 Basan ve y t v a n : Gazetecılık T A Ş SÜVET tLLEKİ: Köcükjaat tfeydam Edırrje H«nı Adana Telefon: 4550 * 4NKAKA: Atatürfc Bulvan Yener Ap. . Yenışehtr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 *4 17 57 35 * FZMIR Gazj Bulvan No. 18 Tel: 3U30 BUROLAR ABONEve Senelık 6 aylık 3 ayhfe Türkiye 75 00 40 00 22 00 İ 1 I Â \J *• ' * !•' Harld 150 00 80 00 44 00 Bajlık 2 3 6 7 Nışan, Ölüm, Kayıp (Malrtu) 4 5 tnd sahifelerde (santımlı ncl sahıfeler Nıkâh Evlenme, Doğum (Maktu) Mevllt. Tesekkür ve Kavm arama IKplımesi 175 40 35 Lıira • > SAY1S1 25 75 90 1 » • > KURUŞ kararın meydana getirdiği ker(Bastaratı I ıncı satııtedel len sunra. Başkan Muavınlıgınt. (Kastarafı 1 ıncı sahıfede) van çölleri aştı, geliyor. Kervan seçimleri Türk milletinin kendi I7mıt Kâğıt Fabnkasında çaIbrahun Eken'ı getirmek, daha Meselâ tâyınle ılgılı vazılarrian boş vaadler, tutulmaması sözler, iradesinin mutlak bâkim olacalısan ısçüer, dun saat 12 de el,onra da aslî oiarak Başkanhğa tâ ispat edilmemiş becerikstzliklerle bın sbyledır: ğı ve memleketin kaderini bu lerınde çeşıtlı dövizler olduğu jın ettırmek karanndadır. iradeye göre tâyin edecefi RÜ"vüklü değildir.» «Bakanlığa başladığım gunden halde fabrıka onunde toplanaBakan. hattâ bu ısteğıni açıkçd dür. 10 Ekim 1965 Parlâmentoben muftüler, vaızler, ımam'ar veMADDI VE MANEVİ İMKÂNLAR rak. ucretlerine zam yapılmasıgostermek ıstermış gıbı bır gun nun ve hükümetin, miUetten o bü saır gorevlıler hakkında sonu gel AP Genel Başkanı, partisinin ik na karsı olan ıdare meclısı u>eîbrahım Eken'ı makam arabasına yük ve muhtesem kaynaktan vemez şıkâyetler tevali etmektedır. tısadi siyasetının esaslan için de si Oğuzhan Alper, Must^fs Sırahp Bursaya goturmuş, îbrahım niden kuvvet alacağı gündür. Mil Dıvanet Isleri Başkanlığı taşra gb şunları soylemişti: (Basmakaleden drvara) men ve Ekrem Alpagutu protesEken de, Bursa Imam Hatıp Oku letin yapacağı tercibe ve varacağı revh'erı de tâyin ve nakillerden «îktisadî siyasetiınizin esası, mıl to ve ıstıfava dâvet etmıslerdır. mı, o ayrı konu. Muhakkak olan lü temel atma torenınde bır konuş nihai karara büvük savçımıı var devamlı şıkâyet hahndedirler. Seletin butün çalışma gucünü, bütun Bu arada S»Ilülozîs Sendikası, bir şey varsa, yirmi yıllık statüko ma yapmışur, dır. Bunu (ölümden beter) adnator ve mılletvekillenni rahatsız maddi ve manevı imkânlarmı se5800 ı«çı adına grev kararı almıs duzeninin devletimizi çıkmazlara Partizanlığı kafalardan çıkarmak j •MILLÎ GUVENLtK KURULITJA dedenlerin telâşım ve hırrınlıkla ederek şıkâyetlerıni Bakanlığıma ferber ederek en kısa bir zaman\e gerekli makamlara bıidırmışsurüklediçi bilincine halkın fünlâzımdır. Bir Bakan, kendi partiGIDİYOR nnı vatandaş dikkatle takip ediiletenlerin sonu gelmemektedır. da en üst sevivede bır kalkınma tr den gfine artan bir bızla vardtğısine hiztnet etmiyor dije bir UBu devrede mesele, iyice gergın yor. Dıvanet tşlerı Baskanhğından, Basağlamak olacaktır. Masa başında Toplu sozlesme muzakerelerindır. Vatandaş biçimsel demokramum Mudurü değiştirmeğe kalkar bır hal aldığı ıçın son yapılan Gu kanlıktaki görevıme başladıktan kurulmuş hayali sıstemlere veva de SEKA l'mum Mudürü Cemal siden bir hayır gelmiyeceğine arsa o hukunıet. kuvvetli olamaz. Uyansınlar venlık Kurulu toplantıtarmdan bı sonrakı tarihlerde dağıtılan tâmım başka diyarların yüzyıl evvehnın Kosten'in kabul ettifi zammı, tık iyice inanmaya başlamıştır. Ama tek partili bir hukumette ııne de aksetmiş ve Diyanet Işler de Parlâmento uyelerinin şişartlarma göre düşünülmüs kstt Türk vatandaşı mağrurdur ve idare meclisi uyelerinin kabnl Anayasanın ısığı altında butfin fiboyle tâjinler için ses çıkma.vabilerı Başkanhğının nurcular tarnkâyetlerini mucip olmaktadır > doktrınlere itıbar etmiveceğız. İlsereflidir. Türk vatandaşının hak etmemesi üzerine galeyana ge kirler korkusuzca tartışılmalı vc lir. O zaman mesele sokağa ddkii fından ele geçırılmek üzere olduBu yazıda da görülmektedir ki me, gerçeğe ve netıce almaya ıtılarına kimse musallat olamaz. len ve toplanan isçilere, Törkts \urt çıkarlanna en uygun bir lur. ğu kurui toplantısında açıkça ıfaBakan bır yandan tâyinler ve nabar edeceğız. Boylece elde olunaAnayasavı gösteristen, demokraistanbul Birinci Bdlçe Tem«ilcikalkınma dıizeni bulunup bir an Anayasa Mahkemesi var denilide> edılmıştır. Meselenın Guvenlık killerle çıkarlan zedelenıniş olancak ekonomik ve sosyal kalkınma tik rejimi göz boyamaktan ibaret si lsmail Topkar, sakin olmalaonce yürürlüğe konmalıdır. yor. Tek parti hukumetinde AnaKuruluna aksetmesi Devlet Baka ların, öte yandan partizan milletmızın kıymetlerinden her vatanzannedenler varsa bunlar eaflet rını. haklannın ergeç alınacağıÖnümürdeki seçimler bunun ne >asa Mahkemesi partizaıılığı nanı Mehmet Altınsoy'u hareketlevekıli ve senatorlerin etkisi altmdaş faydalanacaktır • Içindedirler. Tavsive ederiz, nnı, ve icabederse Türklsin de dereceye kadar mümkün olabilesıl onler.» rınde bıraz olsun frenlemisse de da Başkan Gerçeker'e tam cephe vansınlar . » destefini sörecekleri çrev vapSehrımizın 13 ilcesinde geçen ceğini RÖstermesi bakımından AP Genel Başkanı Suleyman gene de yeter'ı olmamıştır almakta ve Diyanet tşlerinde ken | mava azimli olduklannı bildirpazar gunu yapılan muhtar seeerçi ilçinçtir, fakat halkta göDemırel. Odunpazarı meydanındaMESELE KAMtJ OYDNDA A P Genel Başkanı, doğudaki dine göre bir operasyon yapmayı I mistir. Topkar'ın konusmasın çimlerinın sonu almmış, 24 muh rülen hızlı uyanışı yannımız nekı toplantıdan sonra II Merkezme Alicsn, Türkiyede norrnal olaBu defa Bakan kendi yakınlarıvatandasların şıkâyetlerıni sıratasariamaktadır. Nıtekim Bakan, | dan sonra işçiler, «Daçbaşını tarlıktan 14 unu C H P , 10 nu da sabına biz çok daha ıımud verigelmis ve burada partilılerle sohrak yuzde 25 oranında yıllık bir aracıhğıyla, Başbakanlığı, lamış, bu şikayetlerin vatan satyine dı? etkilerle Diyanet tşleri j nin Dıiman Almış» marsını sövledikA P kazanmıştır ci buluyoruı. bet etmiştir. fıat arüşı olduğunu, ancak 1965 hında olduğunu, bu şikâyetlere nin vayınlannı da durdurmuştur ı başka Bakanlıkları ve koalısyon ten sonra ellerindeki davizleri Muhtar seçımlen munasebetı>yılmın ilk yedi ayında fıat artışı partilerı liderierım, Diyanet İş10 Ekımden sonra A.P nin çare f Demirel, daha sonra Otogarda ve hâlen yaym yapılmamaktadır. NADİR NADt AtatUrk hevkeline bırakıp işlele bir açıklama yapan C H P. leri Bakanı hakkında şıkâyet bulacağını söylemış bunun anverılen yemeğe gelmiştir. Bu yayınlarm daha çok nurculuğa ri n i n basına dcinmüslerdir. Halkla Munasebetler Komıtesı bombardımanına tutmuştur. Ha cak milletin ıradesıne ve guvenıkarşı kitaplar ve broşürler olduDemirehn II Merkezınden OtoGeziden notlar Prnte>=to grsterüennı odalarıBaşkanı Orhan Bırgıt, bu netıceİnönü Elâzığ'da len de bombardıman devam edıne dayanan bir hukumet i'e gerr ğunu soylemek, durdurmanın ge gara gelışı sırasında Be'edıye Honın pence e^mden takıp eden Olerın, bır nabız yoklaınası olduyor. Bakana yakın olan bazı muf çekleşecegını behrterek sozlerıne (Baştarafı 1 ıncı sahiftde) rekçesi hakkında az çok fikir verparldrlerınden TlP'ın kapalı salon (Baştarafı 1 ınci sabifede) trjzhan A'per Mustafa Sırmen ğunu, partısının, genel seçımlertüler, bazı ülerde halka. telfcn şöyle devam etmıstır: mektedir. toplantısındaki konuşmalan dinlıme yoktu seçim kampanyasının ve Ekrem Alpagut, toplu sozde ıyı netıceler alacağını so>lesene zarfında karşınuzdakilerin yaparak telgranar çektırmekte ve «Onun için divoruz ki geliniz ' lenmıştir. TÎP'li konuşmacı, «KıçZaten Diyanet lşlerindeki esas I hükümet yöneticılerını baskı elılk konuşmasında. lesme müzakerelerının usulsüz nıi'stır Bırgıt, bu sonuçlan, s«çoğundan mali oiarak plâna kardâva ve mücadele, nurcularla ona 10 Ekimde milletin A.P. vi ikti ' ta kalmadı don. hoş geldin Mister vapıldıgını, ueret zamları konuçımlerde 19 mılletvekllı çıkarmak şı güçlükler ve engeller gördük. tında turmaya .çalışmaktadırlar. Morrıson. Hos geldin Mister Modara getirmek karanna siz de isAncak, Sayın İnonu'nun tec sunda herhangi bır red kararı ısteyenlere armağan ettığını sozVatandaşın vapacap vardımlan j karşı olanların mücadelesidir. Ancak bu çeşit hareketler bazı BAKAN SERTLEŞİYOR tirak ediniz. Bu büvük ve «terefli ' rısson» demektevdı rubelenne guvenerek ılerısi ıçın vermedık!er;nı hıldirmıclerdır lerıne eklemıstır zararü ve favdasız buldular. Plân ülerde valilerın gözlerlnden kaçDiyanet Işlenni tamamen baskı bazı haberler vermek istedığı goDığer taraftan SEKA Umum lama teşkilâtının deferini küçümmamış ve halka telkın yapan müf altına almak isteyen Bakan Mehrüluyordu. Muduru Cemal Ko"=ten d«, bü J ; sediler ve vatandaşın çüvpnini tüler hakkında bu valiler tahkı• met Altınsoyı 6 nısan 1965 tarihinCumhuriyet Gazetesi Y sarsacak sözler söylediler. tun çahşmalannda ıdare meclısi kat açtırmışlardır Bunun en *** de Başkanhğa yazdığı yazıda, Baş tatafından sabote edılmek isten S «Kalfalar» ve «solcular» diye son ömegı Tekırdağ Muftüsüdür. tnönü konuşurken yanıbaşında azı işleri Müdürlüğüne kanlığın muvafakati olmadan bir dığını sovlemıs ve ıdare meclısı yerdikleri plâncılar Törkiye için Muftu, halka Başkan Gerçeker aeşı Mevhıbe Inonu vardı . Hal genış tahkık heyetı kurulduğunu ıi'.elerını ıthan etmıştır Ktanbul hanrladıklarını dünvanın bü>ük leyhıne telgraf çekılmesı yolunda kın C H P lıdennl alkışladıgı sı: haber vermış ve bu yazıdan son15 ıncı Kota Lıberasj'on Lıstesınde kayıtlı deriler ile kloGazetenızın İJ Ejıul'965 tarıhmütehassıslarına kabnl Mtirdiler. telkınler yaptıgı ıçın Vall tararada onun da gozlerının jasardıra âdeta «aydın din adamı avn» rat ve perkloratlardan talep eden mensubumuz sanayıcilerin lı kanun benım baslıkh yazınızHer Urafta Türkiye plsnının defından takıbata uğramıştır. ğı gorulüyordu. Mıtmg kursusun başlamıştır Tahkık heyetınden bir 22 Kasım 1965 akşamma kadar Odamız Sanayi Şubesıne muda bahıs konusu, Şark Kromlağerli \e (aydalı bir eser olduğu de bıle tnonunun bardağına su Daha sonra sıra bıldlrllere gel grup Beyoğlu Müftusu îbrahım racaatları rica olunur. rı Işletmesınde Muhendıs Zaftr kabul olunaıak yardıma arzu ırös dolduran yme bu vefakâr bır me mıstır. Başında yer alan bu bılYaylanın durumunu incelemek Olçmengıl'ın bıçakla jaralanaıterilen zamanlarda bizim muhalek yuzlü hanımefendıvdı diride Diyanet İşleri Başkanı ğı ve suçluların yakalanmadı^ı liflerimiz milletin verjti vermesi ' Û7ere derhal îstanbula gönderilAnkara, (Cumhuriyet Burosu) (Basın: 17253 11340) Tevfık Gerçeker'e açıkça, karşı Kursünün yanmda avnca İnmn. ve bır yandan da Mııftünun jolundakı jazınîz hılâfı hakıni gücleştirecek. plânın ihtiyacıAmerıka Devlet Başkanı Jonhson bır vazıyet alınmıştır. Büdırıyı onunun gorevlı muhafızları TeoArapkıre tâvın edılmesi Diyanet kafır mıza uvmadıihnı anlatacak en za ıle Sovyetler Bırhğı Başbakanı ••••••••»••••»••••••••«a •• Türkıye Hayrat Hademelen Yarman Gursoytrak ıle Galıp ZorHadıse 6/10'"64 te olmu>, 7 10' rarlı yennelerden asla jeri kal ı Işlerinden istenmıştır. Diyanet IsKosiEin"den dun Başbakan Urgup dımlaşma Derneklerı Federasyoba... Bu atletık yapılı başkomıser lerı Başkanı ise bu isteğe karşı dı 964 tarıhınde sanıklar memu madılar. | lu\e ıkı mesaj gelmiştir. nu Başkanı Mustafa Maden, Türıle polıs hakıkaten hem guç, hem renmiş ve tbrahim Yayla gibi avrıyetımıze getırılmış delıller Pakıstan ıle Hındıstan arasmde zevklı bır gorev almışlardı uCİDDİYETTEN UZAK j dm bır dın adamını tâyine yanas kiye İmamHatip Okullan Cemi | daki çatışma hakkındakı Amerıtoplandıktan sonra 6/11/964 yetleri Federasyonu Başkanı M. zerıne mamıc'ır Dırenme uzerıne Bakatarıhınde tevkıf edılmış maznunGörüyorsunuz ki, plânı 15 sene kan ve Sovyet goruşlerını açıkla Ali Aldur, İstanbul Yuksek İslarn nm daha da sinırlenmiş oldıığu go Muhalefet lıden bu gece Malat lardan Kmal Yıldınm 26 11'964 kabul etjnemiş olanların millet ı rulmektedır. N.tekım • gizlı» kav Enstitüsiı Mezunları Derneâl a>an mesajlardan Kosıgınınkı huyada yeğeni Beledıje Başkanının te Mehmet Yıldınm ıse 12/11/ karşısında biz de plâna tarafta ' dıyle Başkan Gerçekere göndenlen çatışmanm sulhcü dına Bekır Topaloğlu ımzalamış 1 kumetınm evinde yattıktan sonra bugun 964 te tahlıye edılmıştır Hâlen rız demeleri maksadı temin etlardır Büdıride Diyanet İşleri | yollardan durdurulması için sarbır yaz'da Altınsoy şunları sovElâzığa gitti. Aslıye Ceza Mahkemesi 96458 nıiyor. Adaiet Partisi Başkanı bir Baskarüığı yuksek kaderaesınde ı fettığı gayretler bıldırılmekte ve lemektedır: 200 e yakın araba Elâzığ yollanumaralı dâva do'îyasınria deyandan plâna taraftar olduğuna ıki ulkenm hukumet başkanlarıkı dın adamları ve yoneücıler rmda karşıladı C H P Genel Baş•Emrimı âcilen icra etmenızi, vam etmektedır. Cıddıyetınden söylerken öte taraftan pahalılığın nı goruşmelerı ıçın Taşkent'e dâtenkıd edümekte, bu arada «Akanını aksi halde. ıfa ettiği vazifeye yaemın olduŞumuz gazetenude gesıhhat alâmeti olduğunn ilân edlvet ettık'erı belırtılmektedır. detlerı mahdut olan bu zevatın tnönü altı jedi bın kışılık kakısrnavan harek°tlerınden dolavı, çen hususların sıhhath b\r 'etyor. Bu tutumun plânlı kalkınma Johnson'un cevabi mesajmda halen ışgal ettıklen makatnlarla Her haftanın Brüt hasılatı ile cumartesi günü oynanan labalığın önünde yaptıği konuşsahsınız hakkında gerekli muame kık ve tahkık eseri olmadığını j usulü ve meslefci ile uyuşması ıse butun ulkelerın bu ıhülâfın uzaktan yakından bır ıl?ıleri asmaçlann değerlendırme neticelerı cumartesi günleri saat ma dünkünün devamı gıbiydı le yapılacağını bılmenizi rıca ede uzulerek tekzıp edenm. mümkün ciddi bir tarafı var mıhallıne yardımcı olmaları zorunla yoktur» denılmektedır. Bıldı20.40, cumartesi ve pazar gunleri oynanan maçlarm toplu Ancak burada. kalkınmadan, nm » dır? Bu on neş senedenberi plân 15 9/965 luluğundan soz edılerek bu çorıye gore Gerçeker Diyanet Işplânlı çalışmadan, doğunun aydeğerlendirme neticeleri pazar gunleri saat 20 40 da ve her Dıvanet î^lerı Ba«kanı bu tphaleyhinde işittifimiz sözlerin bir Maden C Savcısı 14771 zum yolunun sulhcu bır tutum ılerı Teşkılât Kanununu sabote etnı batı gıbı guzelleşecefınden bah dide rağmen bildığl yoldan şaşma yeni şekilde ifadesidir. Anlasıhhaftanın katî değerlendirme sonuçian ise salı günlen saat Teoman Meteoğlu çınde bulunması gerektığıne dikmek vollan aramaktadır. öyleysedıyor ve bunu vaad edıyordu mıs. ama Bakan da tahkık heyet vor ki, zihnivet aynıdır. Ellerine 20 40 da Ankara Radyosunda ilân edilecektir. kat çekılmektedır. se bu şahıslann derhal değiştırıl C H P lıden . leımın savısını arttırmaya devam tam fırsat geçtiği vakit plânı ne Ote yandan Johnson un mesamesı gerekmektedır. Sayın iştirakçılere duyurulur. î^C ?\Z î ^ etmıştır Bu arada partizan çevreşekilde kuşa çevireceklerini kimjını Dışışlen Bakanlıgı Genel Bu bıldirilere karşüıfe, DiyaA P. Başkanı «Pahalılığın sıhlerden gelen baskılarla Mdraş, se bilemez. Benim görevim. vaSekreter Sıvasi Işler Yaıdımcısı (Basm 17482 A. 11604/11328) net İşleri Teskilâtı Kanununun hat alâmetı olduğunu ilân edıyor» Adana. Kutahya, Afyon. Polatlı, tandaşlarımı işin başında TürAU Bınkaya'ja getuen Amerıkatatbik edılmemeslnden en çok derken tnonu halktan buyuk teKeskın. Konva. Sıvas . Dıyarbakır kiyenin kalkınması ve kalkınma nın Ankara Buvukelçıhğı maslayakınanlar adına «Muftü, vâiz zahurat gordu Bu da artık seç ve barı Eee ılleıine nitelıkleri ba plânı uzerınde dıkkatli bulunmahatguzan Amenkanın Kızıl Çıve musevviUer derneği» Başkanı menlerın ekonomık meseleler ukımından yeterli olmayan ve Diya dâvct etmektir.» nın bu ıhülâf karşısmdakı tutuAhmet üstaoglu, TeşkUatın goru ı mundan endışe duyduğunu belırt zermde durduklarım, palavra lâyanet İilerinde mânfetlerı havfa herkesın karmnın tok olduğuAnkara <Cumhurı\et Bürosu) TEMELSİZ POLİTİKA | letle izlenen yeni tahkik heyetle şunu yansıtarak şu bildiriyi ya ' mıstır. yınlamıştır: ' nu açık bir şekılde ortaya koyu. Devrımlerı Duvurma Dernesi rı eonderılmiştir CJIP Genel Başkanı, gen kalyordu. «15 Ağustos 1965 de yürurlüğe ve Turk Devnm Dernekîen dun BİR BAŞKA İHTILÂF. mış ulkelerın durumu üe de ılgıgıren Teşkilât Kanunu, merkez | ortak bır bıldıı yavınlıvarak Brıkanla Gerçeker arasmdaki tnonü'nün gerek Malatya, gelı oiarak şunlan soylemıştır: kadrolannı lâgvederek yenlden «Go Homp Mehmet Tursut» e bır başka ihtılâf da 1000 adet hay rekse Elâzığ konusmalarında go«Türkivenın kalkınması çabakurulmayı âmırdır. Devlet medrmislerdir. rat hademesı ıçın Meclis'en ahnüllere bıraz ferahlık verebılecek sında biz daha 1950 den evvel geBıldırıde ozet'e so\ le den 1nan kadroUnn doldunılma<n ko ' murlan kanununun 91 inci madişaretlere rastlanmaması, muteri kalmış bnlgelerimize oıel bir Cıımhuri\et !)4:o!M49 desı açıkta kalan memurlar rr.ev nu«unda çıkmıstır madıyen karşı partılerm ılende | mektedırRr^at 1510015200 dikkat sosterilmesini öne sürmüs cut oldukça harıçten yerlerine a« Biz Türk dcvnmlerinın doAşağıda kurumun adı, onanmın cınsi, keşıf ve geçici temivapacakları hataları onceden ha Bakan. Dıvanet tsleri Teşkılât Hamit 1120011310 tuk. 19>0 stçimlennde alevhimitanma yapılamıyacağını tasrih et ğal sahipleri oiarak, Tiik genç ber vermesi partüı veya partısız nat bedeli ıle ıhale gun ve saatı gosterüen onanm ışı Azız 910097 S» Kanunu vürurluğe gırmeden önce ze işliven zararlı propajandalarmektedır. Bakaiüıkça musaıt kad Iiği oiarak kendısini günlerdir buyuk seçmen kıtlesıni pek tat22/9/1965 tarıhınden itıbaren 15 gun muddetle ve kapalı zarf NaDobon »60OS70O alelacele bu kadroların dolduruldan b'.ri de memleketin doğusu rolarla acıktaki memurlardan ya ıstifaya dâvet edooruz. Fakat mın e'tı dıvemeyız 24 A var kıılce 138S13«t« usulü ıle ihaleye konulmuştur İsteklılerın 2490 sayılı kanunmasını istemış, Diyanet tsleri ise. ile batısı arasında (ark yaptığımız pılan ınhalar Sayın Devlet Bakabütun cağnlanmız bosa cıtmekda açıklanan şartlara uygun hazırlıyacaklan ve eksıltme gu Bakalım bundan sonrakı konurcu sızmalarını onlemek için ithamıvdı. îjımdi, 1961 denberi. nı tarafmdan bılınmıyen sebepler , nünden evvel tatıl günleri hariç 3 gün içinde Vilâyetten ala nuşmalarda halkın merakla bek I tedir. Onun için kcndisıne daha feçme yolunu tercıh etmıştir. Ihelimize ımkân geçip de doğu biilvuzunden tasvıp edı'.memekte ve l ı\i anlıvacağı bir lisanla tekrar cakları ehliyet belçelerım havı kapalı zarflarını ıhalenın ya ledığı suallerın cevabını bulabı tılâf yuzunden 1000 kadrodan 450 gelerine de bir dikkat ayırabilinbu yuzden bır aya yakın zamanhitap edhornz: Go Homp Mplıpılacağı İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdurlüğundekı lecek mıyız? sıne tâvın yapılmış ve bu 450 nin ce bu sefer doğu bölgelerine vardır merkez teşkılâtı kurulamamet Tnrçut». 100 kadarı Bakanın tavsıye ettıkîe Komısyon Başkanlığma ıhale saatinden bır saat evveline ka dım meselesı rakiplerimizin elinmaktadır. İşın ıçyüztine vakıf Turınıt'nn sozleri rı arasından ahnmi'tır dar makbuz mukabılı vermeleri sarttır. Posta gecikmelen de Mİâh oiarak kullanılmava hasolamıyarak veva kasıtlı çıkanlan öte u n o a n hnerjı Bjkanı ESAS CEKİSME PATLAK dıkkate alınmaz. Sartnamesı Komisyonumuzda sdrulebılir ladı. Ciddi oünıvan. temelsiz poli kuru şayıalara bel bağlanılmaMehmet Turgut, dun gunıerdenVERIYOR tika o\unları ne kadar sürebilirması ve bu hususlarda gerçeğe ay Cinsi berı ılk defa koııu=!mus ve bır Keşif bedeli Geçici Tem. thale günü ve MecLsten çıkan Diyanet tşleri se bu propajandalar o kadar sukırı bıldırı yaymlanmaması teşdemeç vermıstır. AP Genel mersaati Elım bır trafık kazasında zaTeşkilât Kanunu 15 ağustosta yürecektir. Şurası muhakkaktır ki, kılât mensuplanmızm menfaati Koşuyolu Göğüs Haskezınden bulten halınde da*ıtımansız oiarak bızlerı sonsuz 40.000. 3000. 18101965 pazarrurluğe gırmiştır. Ne var ki bübu son üç senelik yarı iktidarıicabıdır. Diyanet memurlan hutalıkları Hastanesı kalan Turgutun demecınde şoyle acılara garkederek kaybe*tıtesl günii saat tun dın adamlanna uygulanması mız zamanında doğu bölgelerimiz zura kavuşmalan bakımından lorifer kanallan onadenılmektedır: ğımız Dz Kur Alb 'yı Ne10.30 da gereken kanun, gunler geçuğı hal. ondan evvel gelişme ıddialarına muhterem ılgıli zevatm inha tavrımı işi « CHP nin yukarı kademesi. zıhı Kuçukalkar'n bırıcık eşı, de b r turiu uygulanamamışür. nisbetle çok hizmet gönnüslerdir. sıyelerını beklemektedir.» üç dfirt eündfiıberi valanı usta Hâht Gonenç'ın kızı ve Polat, Burada bütfin doğuya sesleniyor Yeni kanun Başkanla Yardımbir sekilde sövlemenin, iftira ve Denız ve Burağ'ın sevgılı anve diyorum ki: EUerimiz tutulSON DURUM cısı hâriç butun teskılâtm yenıden (Basın 17254/11339) tezviri sanat halıne Çftirmenin nesı, Hâlet Da\can ve Mukadmamış olsaydı biz daha çok şey Diyanet ışlenndekı kargasalık, kurulmasmı öngormektedır. Yâni rahatlıjı içinde hücuma geçti. der Elcı'nın kız kardeşı >apardık. Ve bize imkân verilirhâlâ devam edıp gidiyor ve Başteşkılâttaki butun memurlar yuPartiıan oldugumuru iddıa edise biz doğuyu batna gıpta etmikan Gerçeker aleyhındeki tertıprurlükten itıbaren kadro dısı kal••••••••••••••••••••••••I ••••••••••••••••«^ Sahavet Küçükalkar lor. Isleri çıkmaza soktuçumu • vecek bır dunıma sokarağız. Ben, ler bırbirini kovahyor. Nitekim mıslar. boylece sorurnsuz duruma 23 Evlul 1965 gunu Kksımpaşa zu iddia edh or. Her zaman olvaad hususunda ibtiyatlı bir ıki gün önce Istanbulda bir bılduşmuşlerdır. Devlet Personel Ka Denız Hastahanesinden Suadntn çibi mpmnrların huzursuıkimseyimdir. Bu vaadi sizc çenununun 91 inci maddesı. • kanun dıri daha yayınlanmış ve Gerçekdıye Camııne nakıl ıle oğle na Inğundan bahsedi\orlar B.ınlakinmeden yapıyorum. er bu defa istenmiyen adam ilân yoiuyla kadro dışı bırakılan memazını muteakıp Içerenkoydeki rı soyliyenlere genış cevabımız olunmuştur murlar bulundukça dışardan meaPe kabnstanına defnedıleceyakında rakamlarla verılecektir. mvır a'ınarnıyacağından» bahseder. KEBAN BARAJI Tertipler devam ededursun köyğınden arzu eden dost ve akIs*e ihtılâflı nokta burada ortaya lere verilmesi gereken 2 000 imam KAYIP Cevrıkalfa Ukokulundan Plânlı kalkınmadan bahsederrabalarımızm teşrıflen rıca oeıkmaktadır. kadrosunım dagılış şekli tizermaldığım diplomamı kavbettım Hukumken ve doğuya verdiğimiz önemi lunur. Hava İkmâl Merkezinde mevcut tayyare hangannın dış • de Diyanet tslerinin hazırladığı Bakan Altınsov ister ki kadro suzdur. söylerken, büyük bir teşebbüsü AİLE EFRADI yağlı boya işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine gore g taslak, bu dağılısa karar verecek Emrullah Özafacan dısı kalan bir kısım memurlann tekrar anlatmak isterim: Bu tekapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. Keşif bedeli 34996,00 • Cumhuriyet 11312 olan Bakanlar Kuruluna getirıl>erıne ozelhkle kilıt baslarına dı şehbüs Keban barajıdır. Keban memiştır Taslağı Bakanlar Ku ' lira olup geçici teminatı 2625,00 lıradır. g sardşn kendi istediklerini tâyin barajma milyarlar harcanacaktır. ruluna göturmesi gereken yetkili ettırebilsın. Anayasa mahkemesi Ihalesi 14.10.1965 perşembe günü saat 16.00 da Hava • Barajın tam istifadesinin ilk Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'eskı Başkanı olan Tevfık Gerçekdevrine 1970 sularında kavuşaca Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Teklif g dur. er ise önce kadro dışında kalan ğiz. Ve Keban barajı nizmeti, mektuplarınm 14.10.1965 perşembe günü saat 15.00 e kadar J favdalı elemanlann tâyin edılmesi kndreti, feyzi mfitemadiyen arKomisyon Baskanlığına verilmesini. Buna ai(^ şartname • gerektiğini haklı oiarak ıleri sütan bir hazine gibi, Türk iktisadi Liselere giremiyen her gün Komisyonda, İstanbul ve Ankara Levazım ÂmirB rer. yatı üzerinde etkisini gösterecek" (Baştarafı 1 inci sahıfede) lıklerinde gorülebılir. İsteklilerin ihale gününden evvel • Meselâ yeni kanunun uygulan ; mektedır. Plânlama yetkılileri, tir.» ; 1. Hv. Kw. K. lığı İnşaat Şubesinden 35.000 liralık bir ış S ması için once sorumlu bir persoİnonü, Keban barajı konusunoğrencUerin bır kısmının, teknık > DerneğımLz ihtıyacı için: yaptığına dair yeterlik belgesi alacaklardır. • daki gonişlerıni de şöyle özetle ^ nel mudürunun tâyıni gerekmek eğıtime kaydırılması ıçın yapüa , tedır. Dıyanet tşlerı Başkanlığı A) Kızılay amblemli gri renkte astarlık 1,40 cm. NOT: Postadaki gecıkmeler kabul edilmez. 5 mıştir: cak değerlendirmenın, her lisede kendi teşkilâtmda uzun yıllar eenınde trençkotluk poplın. 14.800 MT. EıVDÜSTRİ YUVALARI mek vermış ve personel işlerini 1 ayrı ayrı değıl, ıller, hatta TurB) Gergi ipi (12 mm. çapmda) 19 200 MT. kıye çapında yapüacak merkezi (1625 Basm 17309/17330) iyi bılen Tevfık Ersen'ı bu gdreve «Keban barajı o zamana kadar bir test usulüyle gerçekleştırilme C) Sitıl ipı (4 mm. çapmda) 16.000 MT. tâv.n için Bakan nezdınde teşebbütün memlekette her türlü sansı gerektığıne dikkatı çekmişler!•• D) Şerit kolon (4 cm. eninde) 9.600 MT. buste bulunmuş. fakat Bakan netralleri ve barajlan ile vücude dır dense buraya İstanbul Imam HaE) Şerıt kolon (3 cm. enınde) 2.800 MT. getirilen elektrik enerjisinin taTEK DERS tip Okulu Mudur Yardımcısı HaF) Şerit kolon (2 cm. eninde) 13.280 MT. mamını tek başma verebilecektir. Orta ve lıselerın ara sınıfların'ıt Zıva Ercevı getirmek istemı=tır. G) Keten iplik beyaz No. 13 3 Bobin 240 KGfL Keban barajından alacağımız eda tek dersten takıntılı oğrencıO\«a Ba^kanl.k 600 lıra kad^ola nerji bütün memlekete gönderileH) Keten iplık hâki No. 16 5 Bobin 240 KGR. lerın not ortalaması konusu da gorevde çahşan Ercenın 1750 libilecektir. Keban barajının kabmalzemeler satın alınacaktır. Talım Terbıye Kurulunca ıncelen •ahk kadroya atanmasına kar^ıdır. lolan her gittiği yerde bir enmektedır. Mılli Eğıtım BakanlıBuna ait şartnameler Ankarada Genel Müdürlukten, İsVıtekim Baskanlığın itııan haklı düstri yuvası kuracaktır. Keban 963'8619 ğından öğrenıldiğıne gore, tek soıulmu' ve Ba^bakan Ürgüplü tanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilır. barajının elektrifi. kullandığımız Borçlu: Moiz Namer Tahtakale Tomruk Çıkmazı Santral dersten takıntılı ortaokul son sı Devlet Bakanı Altınsov"un hazırTeklifler en geç 12/10/1965 günü saat 16 00 ya kadar Genel elektriklerüı en ucuzu olacaktır. nıf oğrencilerınm durumu karaHan No: 7 kat 1 de mukim iken halen adresi meçhul. ladıgı kararnamevi imzalamamışCumhuriyet 11343 Müdürlüğe \ erilecektir. Elâzığlılar, dev eser budur. Hiç ra bağlanrrustır. Buna gore, kız Alacaklı Yako Kalderon'a olan borcunuzdan dolayı: Aleytır. yardırn görmesek de bu dev eogrencıler, Kız Enstıtülerıne. erhlnize açılan icra tâkibi üzerine yukarıda yazılı adresinıze SrRA. BAŞKANLA seri mutlaka yapacağız. Keban ba kek oğrenciler de aksam Tıcagönderihîn ödeme emrinin bllâ tebliğ iade edılmesi üzerine YARDIMCISI\D\ rajının büyük bir vatan parçasıret Lıselerine devam edebilecekBakan bu defa Geıçeker ve Közabıta tahkikatına rağmen şimdiki iş ve ikâmetgâh adresleıinız na getireceği nimetlerin sının lerdır. seahmetoğlunun gorevlermden avoktur. Bunları tehlikeye atmayımeçhul kalmış ve bu sebeple ödeme emrinin ilânen tebliğme nlması çareleıını aramaya baslar. nız: Ovunuzu kullanırken buntarı karar verilmiştir. Antrenör Hold Bu şııada Başbakanhğın tavsiyele düşününüz, her seçmene bunları Bu itıbarla on kıta emre muharrer senede müsteniden ııne u.van Di.vanet tşlerı Başkanı düşünmesi gerektiğini söyleviniz». şimdilik kahyor 11.053 01 liranın kanunî faiz, masraf ve vekâlet ücreti ile birGerçeker, jıllık ıznını almıs ve likte 7201 sayılı kanunun 28 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu evinde ıstirahate baslamıstır. Ger ' İKTİDARIMIZA (Baştarafı spor sayfasında) Fabrıka ve müesseselerimızın 1966 yılı ihtiyacı oiarak çeker bunu biraz da yokluğunda gı \e bu grupun ondan sonra yur ödeme emrinin gazetede neşrinden itıbaren onbeş gün sonra 2205 ton mısır nişastası kapalı teklif almak suretiyle satın alıDESTEK OLUN ışlerin düzelmesi umuduyla yap da doneceğı bıldırilmektedir. An başlamak üzere kanunî süreye beş gün ilâvesi ile onbeş gun nacaktır. mıs. ancak işler düzeleceği verde cak getirilmesi düsünulen bu antre tnönü, konuşmasının sonuniçinde ödemeniz ve borcun tamamına veya bir kısmına veva1 Teklifler 4/10/1965 günü akşamma kadar Muessesebusoütun gerginleşmeye başlamış norden yeni sezonda faydalanılacak da «Sizlerden iktidanmıza deshut alacpklmm tâkibat icrası hakkma bir itirazmız varsa onbeş mız veya İstanbul Karakoy Şubemız holundeki alım teklil tır. tır. tek olmanızı istiyoruz» demlş ve gün içinde istida veya şifahen icra dairesine bildirmeniz, bılkutusuna atılmış olacaktır. sozlenni şoyle tamamlamışttr: Eşref Aydm'ın haricinde As Bas Bu sırada Bakan Altınsoy'un, dirmediğiniz takdirde bu müddet içinde 74 üncü madde mucı2 Şartname, evsal ve mütemmim malumat Al. IV ser«Biz memleketin plânlı kalkııı Nenı Diyanet Isleıi Başkan Adayı kan Faruk Ilgaz'm da İngilterede vısinden oğrenilebılır. bınce mal beyanmda bulunmanız lâzımdır. Beyanda bulunma dâvasını temelinden ele almı uta>a çıkmıştır. Bu şahıs îbra olması yüzünden idare heyeti per 3 Teklifler arasında şartlanmızla ıhtıyacunıza en uygun şızdır. Tedbirler esaslıdır. sebat hım Eken'dır. Gezıcı vaızdir. Bır şembe gunü yenıden toplanma ka mazsanız hapısle tazyık olunacağmız ve hakikata muhalıf beolanlar teıcıh edilecektir. Dosya No. 4900/66. ıle takip olunursa semerelerinı •.ure once Kayseride bır o.ava adı rarı almıştır vanda bulunduğunuz takdirde hapısle cezalandırılacağmız »e vereceklerdir. karışmıştır. Bakan, bu şahsı, daDığer taraftan istifa etmesinden t borcu ödemez ve itiraz etmezseniz hakkınızda cebri ıcranın SÜMERBANK ha çok politik gerekçelerle ve bır şuphelendığımız kulup başkanı Dr. Her felişimde Elâzığdan kıy\ devam edeceğı ihtarını havı işbu ödeme emri ilânen tebliğ kombinezonla Diyanet tşleri Baş tsmet Uluğ saat 2315 de kondısi metli hâtıralar fötflrdüm. BugünALIM VE SATIM MÜESSESESİ \ olunur. İstanbul 7. İcra Memuru kanhğına getirmek istemiştir. Bıl ıle konuşan bır arkada=ımıza «Böykü kabulünüz de benim için padınldığine göre Bakan. Gerçeker le bir zamanda istifa edecek adam ha biçilmeı bir hâtırs olartk ks(Basın: 17508 11334) va Koseahmetoiluna yol verdıkdemıstır. lacaktır* (Basın 17391/11341) llancıiık: &31U1/11324 1 (liaîıaralı 1 ıncı sahıtedf) ları muhakkaktı. Mesele sistcmin bozukluğunda değildir. Kaııaatımce AP idarecileri boş bir gayretin içindedirler. AP nin tek başına ço , ğunlukla Meclise girmesi imkansızdır. ALİCAN DEDİ Kİ «Mesele sokağa dökülür» oranının yuzde 7 5 u bulduğunu bıldırmıs. hukumetm d:kkatlı olması gerektığıne ışaret etmış ve ozetle şunları soylemıştır. •Ben bugünku durumu biraz da 195455 devresine benzetmektejim. 1955 de gerekli tedbirler alınmadığı için 4 ağustos 1958 kararlarma kadar gidilmiştır. IFiat artışı sıhhat alâmetidir) zihniveti ile v uzde 1015 fiat artışına izin verirsek, şüphesiz nıemleket enflâsyona gider. Şimdilik büyük bir teh like yok ama suyun başında olan Idrın hâdiseleri guııü gıinüııe tâk:p etmeleri gerekir.» Alıcan, konu«masının başında YTP seçun beyannamesını açıklarnıştır: öze Biçimden doğru K\\l\ B \M Kİ S K İŞGİLERİ D N I H M H İ I ' C I EA Ü GREV KARAfil ALDI Eskişehirde 24 Muhtarhktan 14'ünüCHPkazandı Fiat yükselişi istanbul Ticaret Odasmdan Kosinin ve Johnsondan Urgüp üye mesojiar ! SporToto İstirakçilerinin Dikkatine: SPOR TOTO MÜDÜRLÜĞÜNDEN Turgut: «Yalan usta bir şekilde kullanılıyor» İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım MGdörliiğü Satınalma Komisyonu Baskanhğından: Acı Bir Kayıp Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akı! kârı değildir. Eskişehir Hava Satınalma Komisyon • Baskanhğından: 8 TÜRKİYE KIZ1LAY OERNEĞİNDEN GRİSSİNİ yiyerek endamınızt koruyunuz. Ekmek yerine İstanbul 7. İcra Memurluğundan: Odeme Emrinin Ilânen Tebîiği 2205 Ton Mısır Nişastası Alınacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog