Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTI CTJMHÜRIYET 22 Eylul 1965 9 CANLI HEMB* ORHAN KEMAL 53 • Şehvar mı? Ayyy... evlere jenlık.. o ne yenmez yutuımaz şey oyle ayol! Allah sabırlar versin Kudret Beye. Doğrusu hâzâ erkek. Yere çak çaküır. övle beyefendinin küfvü mü e pottal?» Bakkal, ahbabına tam bu Ifa kat Hanımdan söz açacaktı ki, Ifakat Hanım, inceltilmiş kaşlan, boyanmış saçları, kimbilir ne çeşit kremlerle saatlerce oğulmuş pınl pırıl yuzüyle dükkândan içeri gırdı. Tam: « Pazarola bakkalbaşı? Kudret Beyden ne haber"1» dıye soracaktı, bakkalm vamndaki ahbap gözüne ilişince kendıni tuttu. Araa bakkal anlamıjtı: Arkadpş yabancı değil tfakat Hanımcığım, dedi. Ne haber ebeîerdeki g*nç kadmdan? Ifakat Har.ım bunu beklermiş gıbi: Ah sorma Akif Efendhı soı^ ma. dedi. Gene iki şişe viski ile gidıyordu gudubet... Bakkalın dertleri depreşti: O yaprağı hiç açma. Ver «en bir türlü, v>ermesen bir turiu. Kudret Beyin annesi gelmiştı, açtı ağzını yumdu gozünü! Ben gonderdim ayol. Verme, kes veresıyeyi efendım. Mecbur değilsin ya! Demek siz gönderdiniz? Ben gonderdim ya. Zavallı kadmcağız tâ Tahtakalelerde, tuz cu >anlarında çalışsm, ustelık pa şazadeliğıvle, öteki gudubet postal. yazımn ne idugu behr~İ7İerıvle sevicılik yapsın, vi=kıler, pokerl»r ovnasın. E... Cenabı Allahm parmacı jok ki soktuŞıı g'.bı insanın gozunu çıkarsın. Pıs kadın. Bulmuş kapılardan sığmaz, aslanlar gıbi beyefendıyı, takmış yuları... Elinde zeytinyağı şışesıyle genç bır kadın girdı dükkândan içe rı. îfakat Hanımı gdrünce âdeta sevmerek sokuldu: Ablacığım haberiniz var mı Şehvar'dan? Altmışlık kadııî, çokluk öykün düğu g°nç kızlann o, başlarınm bir davranışıyla, alınlanna duş muş saçlarını arkaya atışlarını hatırlatan bir davranıştan lonra, sorcu Yoo.. ne olrauş Viskiler, pbkerler, gençlerle gene Sıpahi Ocaklarına gıdıp atlara binmeler, otomobil kul • lanmağa kalkışmalar... Ifakat Hanım gene bir genç kızı hatırlatır biçimde: Şekerim, dedi. Şehvarın eskı zenaati o! Doğru ama, Semâ mıdır nedir, o karıyı kıskanmalar ya? Kımden? Küçük oğlundan ayol! Tunç'tan ha? Benim kayınbırader so>ledı. Geceleri çocuk ebenin evı etrafında dolaşıyormuş, Semâ da pen cereden kıbritle işaret verıyormuş. Hattâ bırinde kapıya mmış. Gecenin dördünde mi, uçujıde mi ne. . Sonraaa??? Sonrası annesi derdıne yanSITl! KÜVUVA DuŞMÛŞ RLJM S E S İ <3İB» BİC2ŞEY LEK ^ ^ ==s Ebeî Ebe ya? Ebenin neden haberi var ki? Hâa, dur dur . asıl haberin ko: usunu unuttum Semâ var ya Semâ? Evet? Bızım komşuların görumcesi tanıyor. Kumkapıhymış' Burada ne geziyor ya? Belli değil. Anası da varmış karının, babası da ama konuşmu yorlarmış. Karı birine mi takılmif. Anadoltıya okuyucu olarak mı kaçmıs ne. Babası müslüman, mutedevyin adamnış! Dukkâna Kudret Yanardağm buvuk o£hı gırince iki kadın dedıkoduyu kestıler. Ifakat Hanım kırıttı: Oooo... maçallah Yalım. Na!;lsın bakayım? Teşekkur ederim Ifakat Hanım teyze.. Bey baban gene uzun uzun gitti .. Ne yapsın be tfakat Hanım teyze' Vazife... Bakkala sağ elınin sahadet parmağıyla «Bir onluk..» demek istedı. Bakkal yanıbaşmdaki ahbabına baktı, sonra kadınlara. Ifakat Hanım anlamıştı: Ayol versene delıkanhnın istedığını! dedi. Bakkal, çaresız çekmeceyı çekti, kırli bir onluk çıkarıp uzattı Ifakat Hanım hemen lâf sokuş • turdu: Aaah ah. Senın gıbi oğlum olaydı da Yalım, apartmanımı satıp yeseydi. Ana ana değil ki! Yalım, bir yandan onluğu ko • parma, 6te yandan da gururunun okşanmasından coşarak Ifakat Hanımın boynuna sarıldı: Ah teyzecifiıiim teyzecığım. Farzedin oğlunuzum! A., farzedenvem Yalım. Her zaman söylüyorum, gelirsin ya • nıma, benim katımda, benimle oturursun... feda olsun! Kapıda küçük: Yoo.. Ifakat Hanım teyze, ağabeyime pas vermek yok, şerefsı?ım kan çıkar! îfakat Hanım «Kah kah kah» guldükten sonra: îlâhi Tunç, dedi. Sen çok yasa e mi? Yalım: Kıskanma oğlum kıskanma. E! elden üstundur! Bakkal: O kadar, dedi. Tunç, ceketinin yakasında Hukuk rozetıyle ıçeri gırdi, îfakat Hanımın boynuna sarıldı: Canım sevgilim benım. seker sevgılim, birıcık sevgilim... Ifakat Hanım sözde kızdı: Yooo... bana numara yok! Neden? Ne oldu? Goz kırptı: Çakarsın ya? Anlamadım ki.. Getir kulağını' G°nç adamın kulağma «Sema» dan soz açtı. Tunç: Susss . dedi. Kimden duydun? Ifakat Hanımın az önce dedıfcodu yaptığı genç kadın zeytinyağı çişesiyle oradan kaçarcasına uzaklaştı ama, Tunç anlamıştı: Bu inek mi soyledi? Sonra sırrı açıkladı: Ona da kaynı söylemıştir ama, o kaynıyla olan dalgasını mahalleliden saklasın. Ifakat hanım yepyenl blr dedi Kodu konusu yakalamıştı: Allasen? dıye genç adamın koluna girdı. Demek... Genç adam bakkala. tıpkı tıpkısına ağabeysı gibi işaret ederek bir onluk istedi Bakkal çâresız, onun da gönlünü gördü. Hep birlikte dükkândan çıkblar. Bakkal'la ahbabı valnız kalmışlar dı. Ahbap: Vay anasını, dedi. Ulan senin dükkân amma da eğlencell be! Bakkal içini çekti: Arasıra olursa ey\tüla. Ama benim gibı yıllar yılı ayni yerde patriğin eşeğıni işte o biçim olursa, çekilmıyor. Dünya kadar para taktım sağa sola. Evet kazanıyorum, kazanıyorum ama, kânn yarısı kan kancığa gidıyor. Bu yüzden peder rahmetli elli beşine var madan .. Ahbap: Amaaan sen de. dedi. Atm I V lümü arpadan olsun be Âkif: Bir kıyıdaki fötr sapkasını alıp çıkarken: Haydi ben tüyüyorum! Gule gule. Canın festivâl i»terse ugra. Akşam üzerleri uğrarsan daha eğlencell olur. Kapıya kadar pıdıp ahbabını yolcu etti. Sonra dukkân kapısında durup guneş dolu caddeye bakmağa başladı. Dalmıştı. Birden kendine gelerek sâfi dikkat kesıldi: Hızla geçen taksilerden biri. Kudret Yanardafm oturduğu apartmanın br.ünde durmuştu. Sarı çantası. kocaman sarı ayakkaplan, iri gdvdesiyle adam taksiden indi. Çevreye pek de aldırış etmeden apartmandan ıçeri girdi. Bakkal eüerıni birbırine memnunlukla silrdu E .. iki bine yaklaşan borcun sahibi gelmişti! Kudret Yanardağ, evine yaklaştıkça yürek çarpmalan artmıştı. Gunler, haftalardır Anadolu şehirlerinde ne iyiydi. «Kenef karmnın korkusundan uzak, çevresine dılediğince cart curt edip, cart curtuna karşılık saygı toplıyarak rahat günler geçirmişü. Ama şimdl galiba işler çatallanaoaktı. (Arkası var) AYŞE İLE AU I ST A NB U L 6 25 Açılıs 6.30 Gunaydın 7.00 Turkuler ve o>un havaları 7 30 Sabah çayı 7 45 Haberler ve hava durumu 7 55 Iîtanbulda bugun 8 00 Oyun havaları 815 Kuçük itânlar 8.20 Bu sabah sizınle 8 40 Birlikte söylıyelım 8.00 Gıtar sololan 9 15 Turkuler 9 30 Kadın ve ev 9 50 S.zın içın seçtıklerur.ız 10 10 Ferıha Malkoçtan rurkuler 10 30 Kısa haberler ve kuçufc iiânlar 10 35 Turkuler 10 55 Sonat saatı 1120 Dıkkat tralık! 1125 Oda muzığı 12 00 Gülızar Erselden şarkılalr 12 20 Hadyo haflf muzik orkestrası 12.35 Kuçuk Uânlar ve hafrf muzik 12.40 Ahmet Çağandan çerkılar 13 20 Hafif (arkılar 3 30 Blr rekJâm 18 40 Orkestra muziği 14 00 Türküler 14.15 Çeşitli mOzik 14.40 Şarkılar 15 00 Kısa haberler, kapanıs. 16 55 Açıhs 17 00 Schumanndan Liedler 17 20 Gulcan Sevimden rurkuler 17 40 Çocuklar için 18 00 Yurdun sesi 18 25 Kuçük ilânlar 18 30 Hafıf muzik 18 40 Afıfe EdıboğUudan şarkılar 19 00 Heklâmlar geçıdi 20 00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kuçuk ilânlar 20.45 Spor yankıları 2100 Hecep Birgıtten şarkılar 21 20 Bıtmez tukenmez Anadolu 21 30 Scvdiğiniz şarkılar 22 00 Reklâmlar geçidl 12 40 Haiıf muzik 22 45 Haberler ve hava durumu 23 00 Otuz dakika caz 23 30 Plâklarla hatıralar 24 00 Kapanıj. ISTANBUL İL KADYOSC 17 57 Açıhş 18.00 MuzıkJı dakikalar 18 30 Akşam konseri 19 00 Dans muzaği 19 30 Konçerto saatı 20 00 Turk yorummcuları 20 15 Plâklar arasında 21 00 Opera konseri 22 00 Caz saatı 22 30 Sololar 22 45 Hafif Batı muzı& 23 00 Oda muziğı 23 30 Dans muzıgı 24.00 Çejıtli muzik 1 00 Kapanıs A NK AR A 6 25 Açılış 6.30 Gunaydjn 7 00 Koye haberler 7.05 Sabah muziği 7 30 Beş ses, bes earfcı 7 45 Haberler ve hava dururmı 7 55 Ankarada bugun 8 00 Sabah konseri 8.15 Küçuk ilânlar 8 20 Her telden 9 00 Melodıden melodıje 9 30 Ev İçın 9 50 Bırlıkte soylıjelım 10.10 Dlkkat tıafık! 10 15 Mustafa ErMsten şsrkılar 10 30 Kıs« haberler 10 33 Karışık muzik 10 45 Bando muzıgı 11 00 Sanıye Candan turkuler 11.15 Şarkılar 11.45 Kon şer saali . 12 15 Kıbrış saati 12 25 Kuçük İlânlar 12 30 Şarkılar, turkuler 13 00 Haberler ve hava durumu 13.20 Oğle konseri 13.45 Neclâ Erol'dan turkuler 14.00 Çocuk bahçesi 1415 Şarkılar 14.35 Dans muziği 15.00 Kıaa haberler, kapanıı. 16 55 Açılıs 17.00 Mustafa Sagyaşardan şarkılar 17.20 Caı muzığı 17 45 Gençhk saati 18 00 Kuçuk konser 18 25 Kuçük ilânlar 18 30 Yurttan sesler 19 00 Reklâm programları 20 00 Haberler ve hava dınımu 20.40 Kuçuk ilânlsr 20.45 Uykudan once 20 50 Sevım Süerden «arkılar 21 10 Süâhlı Kuvvetler saati 21^5 Osman Turenden turkuler 21.40 Bır konuşma 21.55 Esen Altandan sarkılar 2215 Genç «ohretleri tomyalım 22.45 Haberler ve hava durumu 23 00 Geçen mevslmin konserlerl 23 45 Gece yarısına doğru 24.00 Kapanıs. A.VKARA İL KADYOSC 17.57 Açılıs 18 00 Plâklar arasında 18.30 Dıskoteğimızden 19 00 Küçuk konser 19 30 Harry Belafonte «öyluyor 20.00 Günün melodıleri 20 30 Akşam konseri 21 00 Bstıya bakij 22 00 Oç yayında bır opera 22.45 Doris Day soylüyor 23 00 Dünya dans edlyor 24.00 Gec y»tanlar İçin 1.00 Kapanıç. İŞ SAATLEBİ c Yıl ı4<32 Alman İnnpajâ, +oru/V\ateSİmi\uanın mandanlanndan Rbdolf birliVdenni uen kopup geten Ona Uunun duruldufiu bir savsecı afını =s<sw BALIKLAB4 4u'n p j heveslenmlşH Ancavc D yerde senben ksvgşsıd ü ş ^ t e her bıH nehrfn o r i a s ı n a vsatdıeîı Elektronik hesap makineleri yapacaklarrna kaçmıyan çorap icat etseler ya... 15 ton Arpa Şehriyesi ile 50 ton Makarna Satınahnacaktır İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Kapalı zart usulü Ue 15 000 adet izolebant satın alınacaktır. Muhammen bedeli 20.700 lira olup geçici temınatı 1940 lira 63 kunıstur. 2 Şartnameler Komisyonurnuzda, M.S.B. Ankara Lv. Amirlığinde ve îzmirde Derüz Satınalma Komisyon Başkanlığmda bedelsiz görülebilir. 3 thalesi 6 Ekim 1965 günü saat H.30 da KomisyonumuEda yapılacaktır. 4 Isteklilerin ihale günü saat K30 a kadar tekliflerinl Kovermeleri. (Basın ie723/11301) J Türkrye Demfr ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğündon (KARABÜK) 43 Solange şaşırmıs,tı ama inanır gö ründü. Sonra da Jacques'a neler öğrettiklerini anlatmaya koyuldu; Herkes Jacques'ı akılsız sanı yor. Yalan.. Ben onun çok akıllı olduğunu biliyorum. Pelri nasıl anladın? Fanilâmn yardımı ile.. O da ne? Şimdi elinde tuttuğu bebek. Bir tane bile oyuncağı yoktu. Oya lanacağı bir şeyde.. Sen artık bebek oynamıyor musun? jacques'la oynamayı daha çok sevlyorum. Hem daha bnern 11.. Onunla klmse oynamaz. Ona bebeği veriyor ve ara sıra geri alıyorum. Fanilâyı çok seviyor. Benden istemesinl öğrendi. Bır işaret uyduıdum.. Bebeği almak lçm baş pannağıru avucumun içina basünyor. On» görs bu işaret «bebeği ver» demek. Geri almak için ben aksi işaretl yapıyorusı. Merakla sordum: îşaretle anlaşmalc nereden aklma geldi? Ona Fanllâyı ilk verdiğimde yemek vakti geri aldım. Çok kızdı. Köpek gibl havlıyarak yerde yuvarlandı. Bebeği lade etmek •orunda kflldım. Az zatnan elinde bıratap o Işaretl yaparak geri aldrm. Gene kızdî, teptadl. tşarettml yapbgı vaklt bebeği gene YALNIZ verdım. O gunden berı onu koîlan arasına almadıkça uyumuyor. Fanilâdan ayrünjak seni çok üzmedi mi? Yoo... Haytr... O sanki Jacques'la benim çocuğumuz gibı bir şey . Ona başka ne öğrettın? Sevdıgi yemeğı istemesmi. Annem ona gizliden yemekler pişıriyor. Annen kım? Madame Vauthier'nin hizmet çisi .. Hayretim gittikçe srtıyordu. Sorulanma devam ettim. Jacques lşaretle her istediğlnl anlıyor mu? Hayır, her şeyi değil.. Ama en sevdiği yemekleri biliyor. Onunla meşgul olmaya başJadığim gün, ekmekîe yumurtaya bayıldığını farkettim. Bir sabah annemtn getirdlğl yumurtayı elinde tutarken, aldım, avucunun lçine parmağımla yuvarlak bir işaret yaptun. Jacque« gene kazdı. Benim lşaretlml tekrarlamadığı 1 çln yumurtBSim venuedlm. Yert . Des Cars Zürkçesi} Ber'm Kurtbay ne başka yemek geürdim. Tabaklarda hep yumurta anyordu. Ertesi gün bır başkasını getirdim, eline aldı, ben bır daha sakladım. Fakat almadan bnce de a\ucuna aynı işaretı yaptım. B'j defa anladı, yumurtayı geri alabılmek içın aynı işareti o da yaptı. O gunden beri ona bir çok yemeği işaretle anlatmasını öğrettım. Küçuk Solange, sen Sanac'ta bana çok kıymetli bir yardımcı olabileceğlnln farkında mısm? Siz Parlsto oturmuyor musımuz? Hayır. Jacquesl beraberimde oraya götürmek için buraya geldim. Bırden perişan blr sesle: Onu banden uzaklaşürmıya caksınız değil mi? diye sordu. Bir süre sonra onu yeniden gorürsün... Beni anla. Jacques bütün hayatınca böyle kalamaz. . Sen ona çok şey öğretmişsin, seni tebrik ederim. Fakat yetmez.. Okumas!, adam obnası gerekiyor. Jacques'ı merak etmı>orum. O öyle akıllı kı... Bazan sadece elıne dokunmakla olan bitenı an ladığım samyorum. Ah.. bir kaç yeni işaret uydurabilsem. Hepsiru bitırdım... Başka bulamıyorum. Dün gece uykum kaçtı, sabaha kadar, benım oîduğu gıbi onun da bır annesi olduğunu anlatmak içın yenl bir çare düşundüm .. Bulabıldın mi? Hayır... Gördün mil, sen artık çaresiz kaldığını anlıyorsun. Demek Jacquos'a başkasmın yardımı ge rekiyor. Senin bu kadar lyi başlamış olduğun yola başkalan devam edecekler. Ben eğer okumuş oîsa ldim, onu kendi b a ş n a becerirdim eminim. Kımstain yardımı gerekmezdl. Evet... Senın yarattığın işaretler güzel buluşlar. Fakat onlarla Jacques yalnız seninle konuşabiHr. Onlan sad« Uıinl» blU(Arkuı var) Genel Müdürîüğümuzce kapah teklif ahnak saretryîe 15 ton arpa şehriyesi fle 50 ton Makarna satınalınaeakt». Bu işe ait şartname ve mukavele projesi; 1 Ankarada Ziya Gökalp Cad. Yıldn Haa kat 1 de Ankara MümessilKğimizden, 2 İstanbulda Karaköy Okçumusa Cad. Şair Eşref sokak Beyaz Haa kat 12 de İstanbul Mümessiliğimizden, 3 İstanbul, Izmir, Ankara Ticaret Odası Başkanhkları ile Izmir Demir Depoau Şefliğinden, 4 Karabükte Genel Müdürlüğümüz Malzerne İkmâl MüdiirHiğünden, bedelsiz olarak alınabilir. İstekîüerin, şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplannı mal bedeli tutarının % 7,5 ğu nispetindeki muvakkat teminatlariyle birlikte 28 eylül 1965 sah günü saat 14 30 a kadar Umum Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğune tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare almmaz. ^Basın 17353/11304) istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım [ Nüdiirlüğü Satınalma Komisyoım * BAŞKANLIĞINDAN Aşafıda isimleri, cinsi, kcşıf bedeli, geçici temınatı, ihaJe gün ve saatleri gösterilmiş olan 3 sağlık kurumundan 2 sınin onanm ıçleri 12/9/1965 tarıhinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf ve birinin açık eksıltme usulü ile eksiltmeye konuİTiuştur. Kapalı zarf ile eksiltmesi yapılacak onarım'ar için isteklılerin 2490 sayıh ksnunda açıklanan şartlara uygui hazırlıyacaklan ve eksiltme gunünden tatil günleri harıç 3 gün evvel Vilâyetten alacakları ehlıyet belgelerını havı kapalı zarflarmı ihalenin yapılacağı İstanbuJ Sağiık Mudurluğündtkı komisyon Başkanhğına ıhale saatinden bi' saaevveline kadar makbuz karşılığı vermeleri şarttır. Posta gecikmeleri dikkate alınmaz. Açık eksiltme için keza ehliyet vesikası ve geçici teminat belgesı şarttır. Şartnameler Ankara, Jzmir Sağlık Müdürlüklerinde ve Komisyonurnuzda görülebilir. KanunuD Mh Onarımın clnsl Keşif bedeli 39999,25 Geçici Teminatı 3000,İhale guıı ve saati Antalya Belediye Başkanlığından Toptancı Hâl sahastnda yaptınlacak 61.077,62. lira keşıfli 4 adet ambalâjlama yeri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksdtmeye konulmuştur. Bu Işe ait proje ve çartnameler Encrmen Kaleminde görülebilir. İsteyenlerin adreslerine 3.05 lira mukabilinde £onderilir."lhale 8 ekim 1965 cuma g£;.ü saat 16.00 da Belediye Encümeninda yapılacaktır. Geçici teminat 4303.88 liradır. Eksiltmeye girebilmek işin Ticaret Odası belgesile Bayındırlık Müdürlüğünden bu miktar i$ yaptığma dair alınacak belgenin ibrazı şarttır. Zarfların iKaleden bir saat evveline kadar Komisyon Beşkanlığma verilr^esi ilân olunur. CBasın 1T098/119001) ş Haydarpasa Nümune hastaneai 2. d Dahiliye gervisi onarımı Heybeliada Sanatoryomu erkekler kısmı mutfak onarımı Beykoı Çocuk Tüberkülozu hastanesı Baştabip lojmanı binası ile mutfak üâvesi onarıms 39999,42 25649,60 4//10/1965 Pazartesı >»„: 10,30 K. zarf 2999,96 4/10/1965 Pazartesı saat 11 K zarf 1923.72 4/1'^ 1965 Pazartesı saal 11,30 A. eksiltme (Basın 16547/11309) ••••••••••••••••I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog