Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

22 Eylul 1965 CUMHURİYET Atinadaki beynelmilel sergide teşhir edilen \ e 300 milyon liraya sigortalı heykellerden :: Miro'nun 22 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Çişmanlık hakikî bir derttir. Yukarıdaki fotoğrafa bakıp da bu söze bak vennemek mümkün müdür? Doktorlar yıllardan beri bu derde bir çare bulmak için uğraşıyorlar. • Yeni hir buluş hütün rejimleri altüst etti bir eseri parçalandı ATÎNA (K. Daponte yanyor) Rodin'in bronzdan dökülmüş bir çıplak kadm heykelini gazetecüere gösterirken, •Heykel kadın gibidir, elle tutmak, okşamak lâzım» dıyen Tony Spiteris, Avrupanın altmıştan fazla müze ve özel kolleksiyonlarından şahsi teşebbüsleri ile yüzelli parça modern eseri Atinada toplamağa muvaffak olmuştur. Bu arada Akropol'un tam karşısında düzenlenen I. Milletlerara«ı Heykel Biennalesi'nde modern sanat hayranlarını gerçekten iizecek, dü«manlarını ise belki de «evindirecek bir kazı ünlü heykeltraş Miro'nun bir eserinin basına gelmiştir. Büyük sanatçı Jean Miro'nun «Kadm» diye adlandırdığı ve so lar koymakla yetınmişlerdir. Teshir edilen eserlerden büyük yut sanat kavramını yansıtan bu seramik heykelcik sergi ziyaret bir kısmı özel kolleksiyonlardan çilerinden birinin altı yaşındaki geldiğinden ilk defa olarak urnuoğlu tarafından yere düşürüle mi bir sergide görülmektedir. Sergiyi Atina Festivali çerçerek parçalanmiîtır. Jean Miro tarafından bundan onbeş yıl ön vesinde hazırlamak istiyen Yace yapılan bu eserin 24 bin dolâra nan Milli Turizm Kurumu bu iş sigortalı olduğu bildirilmektedir. için, eserlerin nakliye masraflaEser Parısteki «Martin» Mü rı dahil olmafc üzere, dört milzesinden Atinada teşhir edilmek yon drahmi harcamıştır. Bu arada eserleri teşhir edilen üzere özel surette getirilmişti. 8 eylül 8 kasım tarihleri ara kaîbürüstü heykeltraslardan basında teşhir edilmekte olan bu zılarınm Atinaya gelmesi de bek eserler arasında dünyanın kal lenmektedir. Eserleri teşhir edibürüstü sanat ustalarının çeşitli len heykeltras ve ressamların arasında Picasso, Salvador Dali, etüdleri de bulunmaktadır. Tarihi Akropo! tepesinin tam Rodin. Moore, Bourdelle, Modigkarşısına düşen bir tepecikte ve liani'de bulunmaktadır. Modigliani ve Picasso gibi kalçamlar arasında büyiik bir sanat anlayışı ve itina ile teşhir edil burüstü ressamların plâstik samiş olan bu e^erler, Lor.dra'daki natlara yeni bir şeyler katarak bir sigorta şirketi tarafından 30 heykel üzerinde giriştikleri demilyon dolâra sigorta edilmiştir. nemeler gerçekten ayn bir özelHeykeüerin bulunduğu sahanın lik taşımaktadır. Bu arada moetrafı dikenli tellerle çevriiidir. dern ustaların ve bu arada Dallgililer bu tellere önce'.eri elek daİ5tlerin bir zamanlar «on detrik cereyanı vermeği düşünmüş rece a«ın •îayılan fakat bugün lerse de tehlikeli olabileceğin Klâsikler arasına ğirmiş, örneden sonradan bu fikirlerinden ğin bir bi'iklet tekerleği gibi evazgeçmişler ve sadece muhafız serleri dikkati çekmektedir Küçük bir çocuğun parçaladığı heykeltraş Miro'nun «Kadın» isimli rnodern eseri Zayıflaıııalı için günde 6 deia yiyiniz F azla kilolan eritmek için hemen her mevsim yeni bir rejtm, yeni bir metod ortaya atılmaktadır. Hepsi de «az yeme» ve «yiyecekleri kısma» ya dayanmaktadır. Daha doğrusu bugüne kadar öyle idi. Bugün, Wisconsin Üniversitesi'nin «şişmanlık uzmanı» Dr. Edgar S. Gordon yeni bir buluşla, yıllardan beri sürüp giden ve pek mantıki görünen bu «kısma» anlayısını altüst etmtş bulunuyor. Bu gaşırtıcı metod zayıflamale miyor vücutta. için yiyeceği engellemek yerine Sonuç : Yağlar gitgide azalıtamamiyle serbest bırakmayı, yor, yini uyıfluna başlıyor.» seyretmek yerine sıklaştırmaya dayanmaktadır. Ve şöyle özetKUVVETTEN DÜŞMEDEN lenmektedir: «Günde 6 defa yemek rejimi» «Fazla kilollardan kurtultnak nin bir başka iyiliği de kuvvetİçin, alışılan şekilde, içinde 3 de ten hiç bir şey eksiltmeden zafa değil, 6 defa yiyiniı. Kuvvetyıflatmasındadır. Gerçekten, zaten düşmeden zayıflarsıruz.» yıflanma rejim ve metodlarının en düşündürüoü yönü kuvvetsiz EVET... 6 DEFA... bırakmasıdır. Yeni metod bu saAmerikalı uzman bu inanılkıncayı ortadan kaldırmak iddimaz sonucu, lâboratuarda beyaz asmdadır. Dr. Gordon bunun bafarelerin listünde yaptığı deneme sit bir izahını yapmakta: «Viicut ler sonunda keşfetmistir. llk gün azar »zar yenileni iyice sindirdiler onlara belli aralıklarla yiyeği için ondan tam yararlanıynr cek vermiştir. Ve farelerin yiyeve ihtiyacı olan fücü alıyor.» ceklerinin üstüne oburca atüıp demektedir. bitirdiklerini, çok kısa bir surede şişmanlayıverdiklerini tesbit etmiştir. Daha sonra, günün 24 saatinde aynı yiyecekleri aynı farelerin önünde açık bırakmıştır. Beyaz fareler gidip gelip, günde 7 8 defa yemişlerdir bu yiyecekleri ve .. zayıflamışlardır. Bunun üstüne doktor aynı deremeleri kadırtfarla erkeklerin üstünde tekrarlamıştır. Serbest yiyecekle kann doyurunca zayıfladıklarını anlamıştır. Bu zayıflama haftada bir, bir buçuk kilo arasında değişmişttr. POSA KALMITOR llk bakışta mantıka aykın gibl görünen bu metod doktorun açıklamasından sonra kolayta anlaşılıyor: «Günde 3 defa yemek yiyen insan fazla acıkıyor, fazla acıkınca da tıkabasa yiyor,» demektedir Dr. Gordon. Sindirim sistemi o vakit, yenilenin hepsini sindiremiyor, vücudun ememediği posa kısmı birikiyor ve yağ oluyor, yâni şişmanlıyor insan. Bunun tersine, günde 6 defa yemek yenince tıkabasa yemek diye bir şey olmuyor. Çünkü mide daha tam başlamış, bir öncekl yemek tam erimiş değildir. Organizms böylece azar azar aldığını tam sindirmek fırsatını buluyor. Posa kalmadıâı için de yag birik Ganplikler fistadı Salvador Dali'nin Venüs'ü... Göğüs, karın ve bacaklarında açtlır kapanır çekmeteri bulunan bu heykel, ünlü sanatçı tarafından 1936 da yapümıştır. Salvador Dali bu çekmelere beyaı kiirk koydurmustur... Pangalos'un tasavvurları Yunanlılan da güldürdü Atina 21 (ajı.) Atina ajansının bildirdiğıne göre, eski diktatör PangBİos'un bir gazete muhabirine verdiği beyanat, resmî çevrelerde son derece hayret uyandırmıştır. Pangalos'un Türkiyeye harb ilân etmesi tasavvuru ciddi sayılmadığı gibi böyle bir tasavvurdan her hangi bir harict mercfin bile haberdar olmadığı temin edilmektedir. Bu suretle Pangalos'un ismi etrafında bir heyecan yaratmak suretiyle gülünç bir siyaset gütmeye çalıştığı anlaşılmakt»dır. Kirye Pangaios, galiba Dumlupmar'ı göreccğin geldi! Aman Paşam şaka söyledim. Hristosa yemin ederim ki gaka föyledim. Türklerle bir daha muharebe mi? Teos filâksi (Allah göstermesin.) detini gittikçe arttırmış ve 100 milyon dolârdan fazla hasara sebep olmuştur. Binlerce kisinin de kasırga sırasmda yaralandığı söy lenmektedir. Medeni kanun 4 ekimde tatbike giriyor Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) bey yeni Medeni Kanunun 4 teşrinievvel (ekim) tarihinden itibaren meriyete (yürür lüğe) gireceğini temin ve tekrar eylemiştir. Kullanılıtıış Termos Kamyon Satılacaktır 1 Altı tane termos karoserli kamyon kapalı zarfla, teklif aîma suretiyle satılacaktır. 2 Kamyonlar 1954 modeli (beş) tanesi Dodge ve bir tanesi de Chevrolet markadır. Vasıtalar Ankarada Genel ^îüdürlük Merkez Ambarmda görülebilir. 3 Gecıci teminat, teklif edilen bedelin kanunl nispetindeki miktarıdır. 4 Istekliler dilediği rftiktarda kamyon için teklif verebilirler. 5 Tediye peşin ve kredüi olabilir. 6 Tekliflerin en geç 7/10 1965 günü saat 12 00 ye kadar (Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ankj/a) adresine verilmesi veya bildirilen gun ve saatte ele geçecek şekilde postalanması şarttır. 7 Şartname; Ankarada Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden ve İstanbulda Bahçekapı Yeni Valde Han kat 5 te Bölge Müdürlüğünden parRSiz temin edilebilir. 8 Kurum ihaleyi tamamen ve kısmen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Veba vakaları Son zamanlarda birkaç şüpheli vefat vakasına rastlanmıştır. Uzunçarşıdaki tüccardan 60 yaşIannda Ali Osmandan sonra dün de Bes.iktas.ta vefat eden bir berber çırağmm ölümü şüpheli görülmüştür. Sıhhiye (Sağlık Müdürlüğü Ayvansaraydaki kordonu şid; detlendirmiştir. Şehirde mecburi aşı tatbıkatına da başlanmıştır. •••• Ihtiyar Heyetlerinden şikâyetler Mahalle ihtiyar heyetleri hakkında yapılmakta olan mütemadi şikâyetleri dikkate alan Vali Süleyman Sami bey, heyet mensuplan ile imam, muhtar ve ikin ci muhtarlara gereken nesihatlerde bulunmuş ve kendilerine bâzı tâmimler göndermiştir. Alınacak ücretlerden yüzd» kırkının muhtara, yüzde altmışının da imam ile ikincı muhtara ait olması kararlaştırılmıştır. Amerikada kasırga! New Yokr'tan bildirildiğine göre, iki gün evvel Florida sahillerinde başlayan kasırga ;id .?•..! • r i ( l f l t t l l l « l l l l l l t I I M > l * t t f M f t l l t l l t l l l l l l •••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••a • » • • ••»•••>4llllınaıl|ll|ll)HI|ı1|MIII >• • • •••••••••••••••••*••*••••••«>••••••••••••••••• ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 17341 A. 11447/11332) Dünyanın en büyük eseri 24 ciltlik Korkunç Dr. Fu Mançu'nun yüzü filminin seylrciyi şaşırtan ilk sahnesi. Cellât palasmı kaldırmış, Dr. Mançu'nun kellesini uçoruyor. Halbuki öldürülen o değil, onun ipnotize ettiği bir başka adamdır. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Son baskısı gelmiştir Amenkan Neşrivatı Burosu Istiklal Cad No 387 Islanbul Tel.: 49 35 58 Mnhatpasa Cad. No. 61 Ankara Tel. ı 12 73 18 üâncılık 8671/11322 BEREC Dr. Fu Mançu tekrar beyaz perdede maceralar kahramanı •••••••••I ••••••••••••^ Toprak Mahsnlleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 îzmirde yapürılacak 9Î9.575.91 lira keşLt bedelli Bölge binası inşaatı kapalı zarf usulü l\e eksiltmeye çıkanlmi|tır. Geçici teminatı 42.933.04 liradır. 2 Teklif zarflan 27.9.1965 pazarted günü saat 16.00 da Ankarada Ulus îşhanı A Bloku kat 7 deki Malzeme Müdürlüğümüzde toplanacak Komisyon huzurunda açılacaktır. Tekliflerin en geç aynı gün saat 12.00 ye kadar aynı binadaki Muhaberat Müdürlüğümüze makbuz mukabili verilmiş olması şarttır. 3 Isteklilerin benzeri işler yaptığma dair eksiltme şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 23.9.1965 perşembe günü saat 12.00 ye kadar Muhaberat Müdürlüğümüze müracaatla Fen l?leri Müdürlüğümüzden yeterlik belgesi almalan şarttır. 4 Eksiltme dosyalan Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğü ile Izmir ve İstanbul Bölge Müdürlüklerimizden satın alınabilir. Fiatı 50. liradır. 5 Belgesiz ve telgrafla yapılan müracaatlar nazara alınmaz. 6 Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığı için belge verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm 17138/11303) insan ve hayvan vücudunun et ve sinir kısmında bulunanlardan. 5 Yunanistanda bir bölge, motorlu rcavnanm I 234S6789 yarısı. 6 Olağanüstü değil d« gayet tabii dururada, son günlerde eavaş hallnde olan ikt memlekette yaşıyan hayvanlardan. 8 Çevrilince «lezzet» OnnRO oulnucanıs mânasına gelir, lülledilmt. wRl) blr edat. 8 Karada veya denizde hayvan yakaiama Cabası, ıbir jeyl blr yerden başka yer* taşı!» karşıhğı karma bir emir. 9 Yer altı lenginliğlni yaratanlardan, SOLDAN SAĞA: IdrarU çıkmayıp kanımıza karışırsa 1 Ayagı aksıyarak yürOyen klsl blzi zehirler. (ikl ıöz). 2 «Çok elverisll durumdaki mahkemeye müracat isi» minasın« üç ıöz. 3 Sakınca ve engel. 4 Orta yerdekl kısım, bir hayvan. bir 6Oru edatı. S «Nöbetinl tutup göreGRİP. NEZLE vini bitirmls olan» anlamına İkl «öı. DİŞ AĞRISI 6 Yabancı, bir edat, ilfive parça. VANIKLAR » 7 Dört köşe çizgilerle süsjü tahta GÜNEŞ YANIĞÎ üzerinde oynanılan ojnınlarda, bir sıARIBÖCEK SOKMASI fat takısı. 8 Hastane koguslannd&n ADALE ROMATİZMASI koridorlara aksedenler (çogul). 9 YARALAR. KESİK Uzun bir sfizden cıkarılan anlun, bir PİŞİK. KAŞINTI harfin okunusu. EKZEMA. ERGENLIK 1 23456789 YUKAHIDAN AŞAĞITA: 1 tkl seyin blrbirinc dokunuı hareketl (ikl söz). 2 Yeni haU korulan ve güzelleştirilen. 3 Dinlenme eünü, Arap alfabeslndekt btr harfin okunusu. 4 Bir göı renglnln teni. > • • •• • • •• « • • • • • * • • * •• • İlâncılık: 8334/11321 PROF. Dr. Muayenehanesinl Harbijre Meydanı No. S3'e naklftmlştir. Tel: 48 63 82 CEVAT ALPSOY nâncılık: 8694 11323 Bir vakitlerin en renkli seri roman kahramanlarından olan Dr. Fu Mançu, bir seri fiümle yeniden canlandırılmaktadır. Kötülükler yapmaktan hoşlanan, cani ruhlu bir Çin'li olan Dr. Fu Mançu'yu Londra'lı roman yazarı Sax Rohmer yaratmıştır. Sax Rohmer, Dr. Fu Mançu'nun maceralarını anlattığı romanlar serisine 1911 de baş II nci Dünya Savaşmdan sonra lamış ve kahramanı çok mejhur ise, Fu Mançu romanlarınm sataşı olmuîtur. azalmıs ve Fu Mançufilmiçevrümemıştir. 1911 i tâkip eden 2 yıl içinde 14 Fu Mançu romanı yayınlanmı«tır. Geçenlerde Irlanda'da çekilmesi Her yaştan ve her milletten okutaraamlanan, «Dr. Fu Mançu'nun yucular Dr. Fu Mançu'nun esrarlı Yüzü» filmi. roman kabramanların ve korkunç maceralarına merak dan en korkuncu olan Fu Mançu'sarmışlardır. yu yeniden canlandırmaktadır. Bu filimde Dr. Fu Mançu rolünü InII nci Dünya Savaşmdan önce giliz aktörü Christopher Lee oyHollywood'da ve Ingilterede Fu namaktadır. Bu filmi diğer Fu Mançu filimleri çevrilmijtir. Bu Mançu filimleri tâkip edecektir. filimlerde zamanm en meşhur aktörleri olan Wamer Oland ve Bo•Dr. Fu Mançu'nun Yüzü» filris Karloff oynamışlardır. Dr. Fu mi, bir şaşırtmaca ile başlamak Mançu'yu beyaz perdede ilk can tadır. lik sahnede, bir cellâtın pa landıran aktör Boris Karloffdur. lası havada bir kavis çizerek, Fu Mançu'nun kafasım uçurmaktadır. Ama idam edilen bu adam, gerçek Fu Mançu değil, Dr. Fu Mançu'nun ipnotize ederek kendi yerine koyduğu zavallı bir adam dır. îngiliz aktörü Christopher Lee cani rollerinde hiç de yeni sayıl maz. Daha önce de, «Drakula» filminde Dr. Frankeştayn'm ölüierden çıkardığı parçalarla yaptı ğı canavarın rolünü o>"nadığından Fu Mançu rolünde de büyük baş*n sağlayacağı sanılmaktadır. İlk Fu Mançu filminde, Îngiliz aktörlerinden başka, Alman sinemasının Joachim Fuchsberger, Karin Dor. Walter Rilla ve Peter Mosbacher gibi şöhretleri de yer almaktadırlar. E^ki Fu Mançu hayranlarmın bu filmi sevinçle karşılayacaklarına hiç şüphe yoktur. DONUK DERİ ÇATLAKLAR1NOA,MANİKÜR VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR Üâncılık: <î285:11325 w • • ••••« •• • • • • » * « *• « • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografl Dairesi Başkanlığından bildirilmiştlr: DENİZCtLERE VE HAVACILARA 80 SAYILI BtLDİRİ 28 ve 29 Eylül 1965 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktaları birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanm 3200 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımmdan tehlikelidir. KABADENİZ ŞİLE AÇIKLAB1 1 nci nokta : E. 5832 No. lu Şile fenerinden 008° ve 18 mil mesafedeki enlemi 41 derece, 28 dakika kuzey, boylamı 29 derece 40 dakika doğu olan nokta. 2 n d nokta : Enlemi 41 derece, 50 dakika kuzey, boylamı 29 derece 40 dakika doğu. 3ncü nokta : Enlemi 41 derece, 5 dakika kuzey, boylamı 0 30 derece, 19 dakika doğu. 4 ncü nokta : Enlemi 41 derece, 28 dakika kuzey, boylamı 30 derece, 19 dakika doğu. DENİZCtLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULITR. (Basın 17380/11305) !••••** Kodak FOTOKOPİ MAKINESİ asılları Mklanacak kıymetli «vrakın kopyaları fatura, bilânço.makbuz, v.s. suretieri derhal iadesl gereken evrakın kopyası kroki, gfafik v ı . kopyalan Türkiye Çimento Sanayii İstanbul Alııtı ve Satım Müdürlüğünden: Şirkclimize ait Gaziantep Çimento Fabrikası içaı muhtelif kalınlıkta 12050 metre NYY tipi kablo satın alınacaktır. Malzemeye ait şartnameler Galata Perşembe Pazan Güzel İzmir Han 3 üncü kattaki Müdürlüğümüzün Ticaret Servisinden mesaî saatlerinde temin edinilir. Tekliflerin 28/9/1965 fünü saat 17 ye kadar kapalı olarak Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine teslimi gerekmektedir. Postada vâki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbl degildir. (Basın 17507/11335) GAIBE İHTAR FOTOKOPILER Fazla^bilgi için lütfen mOessesemıze müracaat ediniz. Tel. 44 47 20 BURLA Üâncılık: $320/11320 t Firar suçundan sanık olup gaıp bulunan Baiıkesir Burhaniye giriş mahallesi nüfusunda kayıtlı Mehmet Oğ. 1938 D. lu CAVÎT YAVUZ'un bulunduğu yer askerlik şubesi, Türk konsoloshlğu veya Türk sefareti aracılığıyla mensup olduğu kıta veya askerlik şubeslne iltihak etmesi veya meskenini büdirmesl As. Y. U. K. nun 190 ıncı maddesi gereğince ihtar olunur. MUSTAFA ŞAHtN ASKERlSAVCI (1631 Basın: 17509 11333)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog