Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SÂHlFE DÖRT CTTMHURİYET 22 Eylul 1965 Şehirde ve Yurtta Oğlunu tedavi için İstanbula getiren baba bayılttiarak soyuldu Bandırmadan sakat oğlu Mehmet Bilgeyi İstanb'il3 tedavi için ?<".iren Mustafa Bilge Sirkecideki Büyük Iskender otelmin önünde tanıdığı meçhııl bir jahıs tarafmdan Bakırköy civarına götürulerek uyujturucu tîr ilâç'a bayıltılnus ve soyulrnuştur. Olay pazartesi güaü vukuA gelmiş, bir agacın dibinde baygın bulunan yaşîı adam Guraba Hastanesine götürülerek bir gün tedavi edildikten sonra taburcu edilmiştir. BEN ÖLMÜSTÜM Biin sabah hastaneden çıktıkUn sonra oğlunu bıraktıjı otelc gelnı ya?!ı baba çocuğunu bulamayınca: • OğlıiHm da kacırdılar enu baua bniıuiiı diye b&ğınnış ve bayılmıştır. Mııstafa Bilge olayı şoyle arüattr.ıştır. pTanıdığım adam bana doktor faulacağını soyledi. Oğinmu otelde bırakıp beraber gtttİTn. fatanbnlu bftmem. Bakırköyrte bana bir Hiç vcrdi. İçer içmer kenMmdm jeetim. Cnunü açtifım n m ı n ktndiıni hutanede buMnm. Beni »Mii diye hastaneye fetürmuşler. Meçhul «dam mctcr benim ccbimdeki 2«j lir» parayı alnuk için hap verml}. Şimdi yajadığıma hayret ediyonım.» POLİSE BABEB Sakat çocuğun otelde birakılması ve babasının ortadan kaybolması iizerine durum otel ilgüüeri tarafındın polise büdirilmi$ ve Mehmet Emniyet Müdürlüjune gönderilmiştir. Ev «tyalarını satarak oğlunu tedaviye getiren yaşlı baba, çocuğu i!e Emniyet Müdürlügünde karşılajınca: .Oğlnm sen yaşıjor nrnsım «an» btr jey yapmadılar y«» diye »glamağa başîsmıs ve tekrar fenahk geçirmiştir. NASIL İSTANBUL Mustafa? Istanbıılun her derde deva olacagım soylerlerdi. Fakat burada beni avladılar. Bçn şbndi ne yapacağım» demiştir. Polis, hapla adam uyutup soyan ıtıeçhul kisiyi aramaga başlamıştır. Anaoludan gelen ve doktor arıyan vatandaşları avüıyan bazı simsarlar üzerinde duran Emniyet ilgilileri soruşturmayı derinleştirıneğe baslamışlardır. SEPİM SECIM SEOİM SECİM BECİM Marmara illerindeki ÜP'liler iktidara geleceklerinden emin Doğan Keçecjoğlu yazıyor A.P. liler iktidara geleceklerinden emin. C.H.P. taarruz, T.İ.P. ise uyarma yapıyor. İşte Marmarada partilerin dunımu ve tutumu. C J I P . Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Suphi Baykam ve Konya milletveküi Fakih Özlen, Mar maranın kuzey sahilinden başlıyarak güneyini dolaşıp Ankarada son bulan bir gezl yaptılar. Güzergâhtaki il, ilçe, bucak ve köylerde «ortanın solu» nu, toprak reformunu, petrol meselesini, milll bakiye sistemini, hayat pahalılığmın sebeplerini açıkladılar. * * * 1950 • 60 arası D.P. nin, 1960 dan sonra da A.P. nin «kalesi» tanınan Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehirdeki A.P. liler, her iki hatibi de dikkatle din lediler ve sualler sordular. Seçmen meselelerini kavramış, rahatlıkla konuşuyor, tatmin olmazsa tekrar tekrar soruyordu. * * * C H P . liler, «ortanın solu» sözünden dolayı İnönü'den şikâyetçi. Muanzlannm, «komünistlikle» ithamına üzalüyorlar. Sözcüler, «ortanın solu» nun komünistlikle ilgisi olmadığını açıklayıp ne yaptıklannı, yapmak istediklerine nasıl mâni olundugunu, ileride ne yapmak istediklerini sıraladılar. tlk nazarda savoınma yaptıkları hıssi uyandı ise de hakikatte göz açtırmıyacak bir taarruz yaptılar. T.İ.P. ise. milll bakiyeye oy götürmek için köylere çekilmiş, memleket meselelerini açıyor Bütün partililer, hangi partinin ne kadar mületvekili çıkaracağının yanısıra, T.î. P. in millt bakiyeye götüreceği oyun tahmini hesaplarını yapıyor. Ezinede yaşlı bir A.P. li, C H P . liler konuşurken oturdugu sandal yeyi havaya kaldırarak «Atatürb bu kuru sandalyede otunırdu. Siz 40 bin liralık koltııklarda oturuyorsunuz» diye yakındıktan sonra şövle devam etti: «Harbden çıkan Almanya bütün meselelerini halletti. Sizler ise her gün Mecliste kav(a etmekten is yapamıyorsanuz. Bu çekişmeleri bırakınıı da memleket işlerini ele alınız. Toprah reformu niçin çıkmadı? Petrol meselesi nedir? Niçin Kıbrua çıkarma yapmadmız? Milli bakiye sistemini niçin getirdiniz?» * * * ön seçimlerde liste başı olmasını beklerken arkadaşlannın azizliğine uğnyan ve bu yürden 10 Ekimde milletvekilliği sona e r » cek olan Konya milletvekili P * kih Özlen'i dinUyen Bayramiçll bir seçmenin: «Cok püıel k o n » şuyorsnnuz, dofru söylürorsann». Fakat ne olur blzim partiden olsaydın» demes) bol bol gtUUşm». lere yol açtı. Sürprizle karsılasan diğer «taday adaylan» mın ekserlsi. başka illere «moral eğitimine» gitmiş veya «nilli Dakiyeden» Meclise girebilmenin yollannı bulabümek için Ankarada karargfth kurmus. 10 Ekimin yükü de, Ustenin ilk sıralannda bulunanların ve mahalH parti yöneticilerlnin sırtlarına kalmış. * * * Bozüyükte C.H.P. liler konn»malannı bitirdiğinde, kalabalıgl fırsat bilen bir sahıs ortara çık»rak, «bagımsız aday» olduguno açıkladıktan sonra, «Bu memleketi partiler degil, bagımsırlar fcurtaracak» dedi, fakat dinliyenleria dağılması ile konusma bevesinl tatmin ederaedi. CHP ekibi gexisinden notlar... Harb Okulu 937 mezunları topîantı yapocoklar Harb Okulu 937 yılı mezunları, okullarınm îstanbuldan Ankara ya nakillerinin yıldönümü olan 26 Eylül 1965 günü saat 19 da, Kadıköyde iskele üstündekl Eski Muharipler Derneğinde toplanacaklardır. Biitün 937 mezunları toplantıya dâvet edilmişlerdir. Mustafa Bilge etrafına toplanatılara dert yanıyor.. Avrupa yazariarı topiontısı Ekim ayında Romada başlıyacak olan Avrupa Yazarlar Birliği kongresine Türkiyeden Ro mancı Suat Derviş dâvet edilmi?tir. Suat Derviş Eylül sonunda Italyaya gidecektir. Kilis folklor eklbinin elbiseleri çalındı Gaziantep 15 eylülde b a ş lıyan birinci Gaziantep festivali dün saat 16 da Kavaklık mesiresinde düzenlenen açık. hava pikniği ile sona ermiştir. Festivalde yapılan filim y a rışmasında «Kırık Hayatlar. filmi birinciliği kazanmıştır. Bu arada, festivale dâvetli bulunan Kilis mılli folklor ekibinin elbiseleri çahnmış ve ekip elbisesiz kalmıştır. Birinci Gaziantep festivaline dışarıdan 8 bin kişi kadar ziyaretçi gelmiş, 25 bin lira kadar hasılât «lde edilmiştir. Türkiye'ye yılda 1 milyon 700 bin turist geliyor . Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafmdan yapılan istatistiklere göre, Türkiyede 12 bin 200 otel odası bulunmaktadır. Bu odaların 2 bin 237 si İstanbulda, 3 hin 133 ü Ankarada, 573 ü tzmirde, 546 sı ise Bursadadır. Tnristlerin yaünalarına elverîşli olan, otel ve motellerin sayısı ise 392 dir. Otellerde 25 bin 131, rnoteHerde 636, pansiyonlarda 6 bin 374, kanıplarda 9 bin 446 yatak vardır. Ya taklann sayısı 41 bin 587 dir. Turist çeken memleketler arasmda ise Turkiyenin besinci geldiği de bu arada açıklanmıs tır. Yılda 10 milyon turistle ttalya birinci, 8 mîlyonla İspanya ikinci gelmektedir. Bunlan 5.7 milyonla Avusturya, 5 milyonla Isviçre ve 1 mflyon 700 bin turistle de Yugoslavya ve Türkiye takip etmektedir. In^ılizc* v« Almanc* â Tabancah korsaıt panik yarattı Azılı korsanlardan «Mamuh» adı ile tanınan Ali Osman Gürsay, dün gece Kocamustafapaşayı birbirine katmıştır. Sabikalı sarho?, silâh kullanmış ve soför Yajar Denizi öldürmek için »teş etmeğe başlamıştır. Halkın sağa, sola kaçışması ürerine nârâlar atan Mamuli, olay yerinden kaçmış, fakat ekipler tarafından yakalanmiîtır. Mebmet, Emniyet Müdürlügünde babasını beklerken.. Bir lâhmacuncu bıçakla seyyarsimitciyiöldürdü Öncekİ gece saat 0.30 da Kumkapıda bir cinayet ışlenmış, lahmacun sa»an Mahsen Hamnsoğllu, seyyar simitçi scyadı tesbit olunamıyan Yıl Mahsen Hamnsoğllu Ziya NEBIOGLU Çanakkale 1950 1954 1957 PARTİLERİN ALDIGI OYLAR VE 0Y YÜZDELERI D P 77.296 °. «62.63 80.300 %63.40 75.687 %55.78 CHP 45.852 »o37.15 41.714 %32.93 48.284 «»35^8 CMP 189 VoO.15 4.634 »,4.3.66 5.859 •!'o4.31 HP YTP MP TIP Bağımsız 75 1,'oO.OS Kocas Devlef Üretme Çiftliği Miidürlüğiindan NiğdeAksaray 1 1965 yılı istihsali tahmlnen eili ton ekserisî Amasya elması açık artırma suretiyle çiftlik meıkezinde ağacında satılacaktır. 2 Muhammen bedeli 50000. elli bin lira olup, geçici teminatı 3750. liradır. 3 İhale 5.10.1965 sah günü saat 14.00 de Çiftlik Ahm Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 4 Şartnamesi Ankarada Devlet Üretme Çiftlıkleri Genel Müdürlügünde ve Aksarayda Çiftlik Müdürlüğünde görülebileceği ilân olunur. (Basın 17468 11329) Manavgatta bir köyun yarısı kül oldu ANTALYA Manavgat ilçeslnin Beydin köyünde önceki gece çıkan bir yangın sonunda köyün yarısını teşkil eden 8 ev tamamen yanrraştrr. Aynca 7 ev ile 4 ahır tasmen zarar görmüştür. Yangın sonunda 100 kişi açıkta kalmıştır. An talya Valiliği, açıkta kalan köylülere çadır ve gıda yardımı yapmıştır. Zarann yanm milyon lira oldugu bildirilmektedir. 1307 DEKAR ORMAN YANDI Havalann serinlemesine rağmen ilimiz ormanlannda yangınlar devam etmektedir. Manavgat, Aksekl ve Alanya orman bölgelerinde 8 yangın çıkmış ve 1307 dekar orman sahası yanmıştır. Yangını çıkardıkları tahmin edlIen kundakçılardan hiç biri yakalanamamıştır. maz'ı bıçakia öldürmüştür. Cinayet simitçi i!e lâhmacuncu arasında iş ihtilâfı yüzünden çıkan münakaşa sonunda olmuştur. Kumkapıdaki meyhanelerden birinde içen ve urhoj olarak caddeye çıkan Mahsen, Yıraazla karvılasınca münakasaya başlamıştır. Karşılıklı küfürlcr sonunda Mahsen rakibine taldırmıjtır. Kuığından ve karnından derin raralar alan Tılmaz ırötüriildüğü Baseki Hastaııesinde ifade vercmeden oltnüştür. Olaydan n n n kaçan lâhmacuncu dün sabah yakalanmı; ve nezaret altına alınmıjtır. 5.847 •İ4.30 AP CKMP c 1961 fl G Mec. 43.730 »o31 82.153 »(.62.60 49.304 i35 13.942 •İ10 1.855 "«1.41 33.720 »İ24 2.365 •/.1.81 1963 44.853 »•o34.17 UNİVERSAL Radyo, Tetovizyon, EMıtrik v* Etoktroaifc T«kntey«n okulu 8 aytfa Maariftan tudlkli öiptom» varllir 4 Ofcul Idaresınca gerekli teknık alet, mılzimt t»mın ediür llkofcul mazunu; orta oluıl, lis* vs muadiii okullardaa belgall kız veya erttek öjrencf alınır Okul, yatılı veya yatısızdır •¥• Aday kayıtlarma başlaormştır. A4n% . C*4«(«4<u (Hurrir^i ftzttnl kmrjım) : Hoe» Ru^.n m.^l.iı >ok. Tl k,l 2. M . 22 82 9? Öte yajıdan B*kuköy Çju»atepe mevkiindeki bir ahırda yatıp Icalkan Ömer Kiraz, ölü olarak bulunmuştur. 64 yaşındaki isçinin ölümünü jüpheli gören Savcılık cesedin Morga kaldırılmasını istemistir. Jandarma ügileri olayın bir cinayet olması ihtimali üzerinde durmaktadır. ş Eylul 22 Cemaziyelevvel 26 tklndl X c Reklâmcılık 3608/11317 3 V. E. 11.38 O 5.45] 12.07j 15.32118.07119.381 4.03 5.S8 923 12.00 1.31; 9.54 n ' " ui çeçecektir. A P CHP ikilisi dışında kalan partilerin d o i r u d a n doğrnya milletvekili çıkarabilrnelerı pek mümkün değildir. AP'nin Z, CHP'nin 1961 de nispî tem sil nsnlüne gört yaL milletvekilli|i alması, 1 üncü milletvekilli|inin pılan seçimlerde 5 milletvekilli|inden 2 sini AP, milli bakiyeden seçilrnesi normaldir. A.P. ile CHP 2 sini CHP, 1 ini YTP almıstı. Bu devre 5 millet»rasındaki esas çekişme 5 inci miletvekiliiği için vekilltfi için AP CHP CKMP MP T t P olilacaktır. Rn mücadelede YTP ovlannın hemen mak üzere 5 parti seçimlere katılmaktadır. Çahemen t ü m ü n r sahip olan AP. CHP ye kıyasla danakkale'de seçim mücadelesi AP ile CHP arasınha sanslı durnmdadır. £ Diyarbakır 1950 1954 1957 PARTİLERİN ALDIGI OYLAR ve 0Y YÜZDELERI O P 53589 ••'«5251 72.852 •!'o61.18 54.753 •/o48.92 CHP 48.066 •'o47.O9 42.335 »/o35.55 33.825 CMP HP YTP MP İst. Lv. Âmırliği Sirkeci Demirkapı 1 No.lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından Aşağıda cins ve miktan yazılı yiyecek maddeleri, kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartname leri Ankara Lv. Âmirliginde, İzmir Dz. Sat. AL Korn. Bşk. lığında ve Sirkeci Demirkapıdaki Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyoa Başkanlığına verilmesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Tahminl Geçld tutan teminatı lhale gün ve saati Lira kr. Lira kr. C t NS î Miktan 13/10/1965 Çarsamba 237.500 00 13.125 00 Yeşil mercimek 125.000 Klg. saat 11.00 13/10/1965 Çarsamba 10.450 00 16.000 Klg. 184.000 00 Tavuk eti Saat 11.30. • rıp Baöımsı? i • • Erzincan Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından Aşağıda cinslen, miktarlan muhammen tutarlan ve geçiei teminatlan yazılı 15 kalem yiyecek maddesi karşılarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zart usulü ile ihale edllecektir. Evsai ve şartnameleri, Ankara, tstanbul Lv. Âmirlikleri İle Komisyonumuz da görülebilir. Teklil mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyonumuza verilmesi şarttır. Postadakl vaki gecikmeler kabul edilmez. C I N S I Miktan kilo 80000 80000 80000 50000 10000 9000 5000 22000 100000 40000 14000 10000 8000 40000 15000 M. Fiyatı G. temınat!ı Lirakr. Lr. kr. 52000 00 52000 00 52000 00 30000 00 16000 00 42750 00 29750 00 77000 00 70000 00 50000 00 41300 00 30000 00 40000 00 64000 00 71250 00 3850 3850 3850 2250 1200 3207 2232 5100 4750 3750 3098 2250 3000 4450 4815 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ınal enın Günü Saati 4/10/1965 4/10/1965 4/10/1965 5/10/1965 5/10/1965 6/10/1965 6/10/1965 6/10/1965 8/10/1965 8/10/1965 9/10/1965 11/10/1965 11/10/1965 13/10/1965 13/10/1965 10.30 11.00 0 15.30 10.30 11.30 10.30 11.30 1530 10.30 11.30 11.00 10.30 11.30 1030 11.00 3.888 •/o3.26 902 »,'oO.81 22.426 n20.fl4 "M3022 O AP CKMP 39.857 %32.8 28.87; °ro23.23 6.331 •/o5.2 7.77ü •o6.33 52.012 "^42.8 27.603 Vo21.98 2.38M »/ol 92 1961 1963 tl O Mec 23.401 •/•19.2 45528 •İ35.67 15 473 °'olO84 (1626 Basın: 17310 11331) KONYA YÜKSEK İSLÂM ENSTITÜSÜ SATIN ÜÜ ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Sıra No. 1 2 C t N S 1 Ekmek Vita Margarin E K S İ L T M E N t N Muhammen Miktan Fiatı bedel 35.000 Ad. 3.500 Kg. 70 Kr. 540 Kr. Geçiei teminat tbaienin cinsi 24500.00 TL 18900.00 TL. 1840.00 TL. Kapalı zarf usulü 1420.00 TL. Kapalı zarf usulü 1 Konya Yüksek Islâm Enstitüsünün 1965 mali yılının yukarıda belirtilen iki kalem yiyecek ihtiyacı Enstitü binasında toplanacak komisyonumuzca kapalı zarf usulü ile eksiltmeya k o nulmuştur. 2 Eksiltme 11.10.1965 Pazartesi günü saat 14.00 te yapılacaktır. 3 Şartnar/i'eler her mesai saatlerinde Enstitü muhasebesinde görülebilir. 4 îsteklilerin kanuni belgeleri ile birlikte teminat makbuzlannı ibraz etmeleri şarttır. 5 Teklif m e k t u p l a n m belirtilen günde ihale saatinden bir saat evvel Enstitü Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 17283979/11337) Lahana tspanak Prasa Havuç Annut < • Zeytin tanest Duble zeytin Turşu Kuru soğan Portakal Domates salçası Pekmez Tahin Mandalina Tahin helvası ları toplam oy, milli bakiyeden çıkacak milletvekili sayısına tesir edecekür. CHP oylarında 15 yıl1961 seçimlerinde 7 milletvekillijınden 1 ini AP, dan bn vana devamlı bir düsme kavdedildigi çöz önünde bnlundnrnlur, CKMP ve TlP'deki ?elis3 ünü CHP, 3 ünü T T P almıstır. Bu devre 7 milletvekillifi için Diyarbakırdan AP CHP CKM meler dikkate alınırsa AP'nin 2. CHP'nin 1. YTP' P MP YTP olmak fizere 6 parti ve bir de bağim nin 2 milletvekili çıkarması, 6 ncı milletvekilliSisız aday seçimlere katılmaktadır. Çok yönlü bir nin millî bakiyeden seçilmrsi normaldir. 7 nci milçckişmenin geçeceği bu ilde AP • CHP YTP dıletvekilligine AP CHP YTP den birisi sabip şında kalan partilerin d o | r n d a n d o f m y a milletrıkabilecefi ? ibi. hn milletvekillijinin millî bavehili çıkarabilme şanslan yoktur. Yalnız alacakkiveve kayması da söı konnsudnr. Denizli 1950 1954 1957 PARTİLERİN ALDİGI OYLAR ve 0Y YÜZDELERI D P 76.861 %59.77 85.340 %57.54 78.594 'o51.10 ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B (1609 Basın 17238/11302) CHP 51.734 •/o4O23 62.95U %42.45 68J45 »'o42.45 CMP HP III a ı ms / »••••••••••• •••••••••••• t KARTAL MALTEPE AS. SAT. AL. KOM. BAŞKANLlĞlNDAN Aşağıda yazılı ylyecek ile Kartal • Maltepedeki eski ve şartnameleri bu komisyonda ve Ankara • Izmır Lv. Amirliklerinde görülebilir. Her kalem ayrı ihale olunabilecektir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikme kabul edilmez. C in• i Domates salçası Miktan kilo 12000 16000 22000 2UO00 10000 8000 ••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••• • • maddeleri, hızalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usulü Belediye binası karşısındaki komisyonda satın alınacaktır. Evsaf • • • Ankara Elekfrik. Havagazı ve Otobüs İşSetme Müessesesi Umura Müdürlüğünden: O 2.089 »ol.3« o 4.782 'n3.11 * AP CKIvlP 65.426 %40 66354 •/o42.48 2.9U4 Vol.8 2.119 °ol.3 Otomobil Telsiz Cihazı Satın Alınacaktır 1 Müessesemiz ihtiyacı için 16 adet seyyar Telsiz cihazı teklif alma usulü ve Türk parasiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname, müessesemiz Ticaret Işleri Müdürlüğünde görülebüir. 3 llgililer şartnamesine göre hazırlıyacaklan tekliflerini teklif fiatlan üzerinden yatıracaklan V 7,5 muvakkat teminat» lan ile birlikte 28/9/965 salı günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Uraum Müdürlüğüne vereceklerdir. Teklifler bu tarih(en itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacaktır. 4 Kısmi sipariş yapılabilir. 5 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 6 Müessesemiz siparişi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. fBasın 17154 A. 11360/11308) 1961 1963 tl O Mec. 92.355 %56.4 85.258 %54.43 811 " n 31)7 j Muhammen bedeli 36000. TL. 114720. TL. 16500. TL. 15000. TL. 7500. TL. 6 0 0 0 . TL. Geçiei teminatı 2700. TL. 6986. TL. 123750 TL. 1125 TL. 562.50 TL. 450. TL. 562,50 TL. 450. TL İ h a l e Gün ve Saati 299965 saat 11,00 299965 saat 11.30 OfTST W s S9660S 309965 309965 saat 15.3U 309965 3099P5 saat 16.00 309965 Teslim Garniıonu Maltepe Maltepe Maltepe AlemdaJ Gebze • Beyaz peynir Patateı Kuru aoğan Patates Kuru soğan Patates Kuru iogan • • • 10000 8000 7500. TL. 6000 TL ••< • • •» • • • »• < • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • « 'JBasın 16703/11307) kili sayısının l veya 2 olmasına tesîr edecektir. 1961 de nispî temsil AP'nin 3, CHP 2 milletvekilliii alması, 1 milletDsulüne göre yapılan seçimlerde 1 milletvekilliği; CKMP ve YTP vekilliginin millî bakiyeden seçilmesi normaldir. : nci milletvekillifci için AP daha sanslı çörülmekbarajı aşamadıkları için AP ile CHP arasında paytedir. Oeriye kalan bn millrtvfMlliginin millî bataşılmıştır. AP'nin 4 milletvekilliğine karşı CHP kiveye kayması da söz konnsudnr. t milletvekili çıkarmıştır. Bn devre 7 milletvekilliği için AP CHP MP TİP YTP olmak öıere î parti ve 2 de bağımsız aday seçimlere katılmaktadır. Denizli'de çok yönlü bir çekişme yerine ikiii bir tnficadele d e söz konnsndar. Bana rağmen 5DİRNE ESKİŞEHİR ERZİNCAN \P CHP ikilisi dısında kalan partilerin toplıya•akUrı ovlar millî bskiveden epcileoek milletve DENİZLİ: YARIN •Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog