Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ALİ ERTAN'ın hazırlamış olduğu ILKOKUL rv. V. sınıflan ıçın Örneklerle Tahrir Çalışmaları Her ıki eser karfon ciltli olup fiatı 2 Liradır. AK KİTABEVI Ankara Cad No: 75 Tel: 22 47 43 Ilâncılık: 87u2 11319 42. yıl sayı 14779 umhuriYet KÜRUCUSÜ YUNTS NADİ Telgraf v e Telefonlar: mektup 22 42 a d r e s i : C u m h u n y e t I s u n b u l Posta K u t u s u : Istanbul N o 246 90 22 4 2 9 6 2 2 42 9 7 22 4 2 9 8 2 2 42 99 Çorşamba 22 Eylul 1965 inönü: AP liderinin lulumu ciddiyetten uzoktır,. Kalkınma anc plânla olur YILMAZ ÇETlNER bildiriyor ELÂZIĞ CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, dün Elâzığda ikinci seçim konuşmasını yapmış, özellikle plânlı kalkınma konusu tizerinde durarak, bu konuda hükümetleri sırasmda gösterilen çabaları anlatmıştu*. KONUŞMA İnonü konuşmasma «Seçim me selelerİDİ konaşmak için bnzurunuza geldim. Dün Malatyada ber i^in ve her siyasetin başı olan huzur ve istikrar komısunu anlatmaya çalıştıtn. Bufiin burada, siyasi huzur ve istikrarın kurulmuş olduğo bir memlekette baslıca vazifenin ne oldnğunn söyliyeceeim» diyerek başlamış ve ılk vazilenin bızla kalkınmak olduğuna işaret ederek, nüîusumuzun büyüî: artış kaydettiğlne ve çok cıddi meselelerimiTin mevcu diyeti dolayısiyle plânlı kalkmma nın zaruretine değinmiştir 1950 yıllarında plândan bahsedıldığı 7aman bunun «komılTiı^tlık» demek olduğunu ıddıa eden zıhnıyetın memleketi tam bir felâkete süniklediğini, R4 yıl oncekı gîbı düyuraı umumiye masa sına yatırdığını ilerı stıren tndnö nırıayet 1960 büyük inkılâbmdan sonra «plânlı kalkınma» tedbırı ile bu feci gidişe son verildiğmi söylemiştir. »«MlREL 1946 HAREKETİHİH DEMİREL EŞKİŞEHlRDE KONUŞTU: TEKRARI İSTEMDİ MÜCAHİT BEŞERbildiriyor Biçimden öze doğru U I J A T A T R I V A T I ~ T f l r k • A m e r i k a n •»•* v e •»"• knvretlennin işbirUği ile düzenlenen büyük NATO Utbikatı (deep forrow«5) " H I U I I I I DlltJI 11 dün, Sakaryanın Alandüzü mevkünde başlanuştır. Havanın sisli ohnası yüzünden 65 dakikalık bir pecUaneyle başlıyan tatbikatta tam techizatlı 2000 paraşütçü, 4500 kiloluk toplan, jeep ve raalzeraeleriyle birlikte havadan indirme yapmışlardır. Tatbikattan sonra Genel Kurmay Başkanı Org. Sunay, «Tatbikat başarıyla devam ediyor..» demiş, Org. Taasel ise, indirmeden «memnuniyet duvdafanu» belirtmistir. NATO Baskomutanı Oreeneral Lemnitzer de, bu başarıdan ber iki tarafın giırur duyabileceğini söylemiştir. Rcsimde, tatbikatı izleyen kumandan te dâvetliler görülmektedir. Alican dedi ki : RACBET AZALIYOR Propaganda gezileri siyasî hayatımız ve toplumun durumu bakımından ilgi çekici manzaralar gosterıyor. Adalet Partlsi Genel Başkanı Süleyman Dcmirel"ın secim kampanyasını açtığı Erzunım toplantısmdan venlen işu'rak sayısı ve yine Karstan geIrn haberler politikacılanmızı uzun uzun diişündürecek niteliktedir. CHP nin kalesi kabul edilen Malatyada İnonü beyecanlı günlerin sayısmı bulaınamıştır. İstanbulda pazar günü yapılan AP ve CHP toplantılanndaki sayılar hayâl su&utuna y e tecek kadar azdır. Hele önceki gün yapüması mukarrer MP Ankara Yenimahalle açık hava toplantısına bu partinin idare kurulu üyeleri bile gelmedıği için konujucular konuşmaktan vazgeçmişlerdir. Behrtıler neyi gosterir? Şunu gösterir ki halk venı bir şeyler bulamayacağmı anladığı, kendi derdınin ortaya dökülmeyeceğini, dökülse bile hiç bir j, netice vermeyeceğini peşinen bıldıği toplantılara $, . gitmekten konuşnıaları dinlemekten kaçıyor. Daha ^ doğrusu halk sıkılmıştır artık ayni lâflardan. Gerçi I, 1961 den bu yana her vıl yapılan seçimlerden vatan „; daş yorgun düs>müş ve seçim enflâsyonu bıkkınlık g vermıstır. Dolayısıjle bu bıkkın % lığın etkismi kabul etmek gere | kir. Ne varkı aldırmazlığı sade | ce bu sebebe bağlayamayız. Aldırmazlık çoklukla ümitleri yıtirmış olmanın politikacıya, polıtıkaya karşı guven duygusun j dakı zayıflamanın fakat ayni za \ manda bu muhasebeyi yapacak şuura erışebılmenın sonucudur. , Lâf salatası devri geçiyor, partilerın bu gerçeğı gormelerı gerek ok degil. bundan bir kaç Mİ öncesine gelinceye ka'dar «sosyalist» ve «solcu» gihi sözcükler, hattâ •ydııılar arasında bile ağıza alınması tehlikeli, hakaret mı. zıpırlfk mı, ne idüçü belirsiz, her halde hoşa gitmiyen. vakışıksız kavramlara işaret sayılıvordu. Solculuğu öven, sosyalist doktrinin temel ilkelerini açıkça savnnan bir adama sanki vatan hainUğini Hân ediyormuşçasına havret ve dehşetle bakanlar çoçunlukta idi. Pazar günü Türkiye Isçi Partisüıin Spor ve Sergi Sarayında diızenlediği seçim kampanyası açış toplantısında bulunan bir arkadaşımı dinledikten soııra durumun artık bir hayli değiştiğine inanmak (jerekiyor. Gazeteci olarak toplantıyı izliven arkadaşımın dediçi özetle şu: « Spor ve Serpi Sarayına eirmekte büyük gflçlüçe ufradım. Koca salon tıklım tıklım dolu idi, nıübalâğaMZ bir o kadar kalabaTık da dışarıda bırikmistı Ba<sın kartımı gören idarecilerin vardımı ile çüçbelâ kapı nniindekı ınsan barajını yarabilılim Oinle\iciler arasında her sınıf ve meslekten kimseler vardı. Çoçunlujfu gençlik teşkil edivordtı. Konuşmacılan ilei (1e dinledıler Iç ve dış politikaya defcinen venı fikirler bol bol alkislandı. l nlü adavlara büvük sevei çösterilerinde bulunuldu. Toplantı seviypli nldu.» Simdi düşünüyorutn: Bu Işçi Partisini daha doğarken batırmak istiyenlerin acaba bir bildikleri mi vardı? Parti kurulduktan sonra şurada burada ilk örçütlenme çabalarma çiristipi sıralarda taşlı sopalı adamlar saldırarak toplantıları dağıtmava çalışanların ka\srusu ne idi? tki bfivfık parti dişında vurdumuzda bir sürii ufak parti var. Aralarına bir tane daha kansmakla statükocıılann rahatı neden kaçsındı? Bonlar her halde. şimdive kadar alışılanın tersine, valnız emeği ile eeçinenleri savunacak. belli ilkelerc hağlı bir doktrin partisinin Parlâmentoda söz sahibi olmasından kuşkulanivorl'ardı. Gerçi Anayasamız Kuşkulanma özçürlügünü yasak etmemiştir, vurdumuzda berkes her konuda istedifi cibi kuşkulanabilir. Anayasa , gereğince kurnlmuş bütün part!*" leri de teker teker beğenmek zorunda deeiliz elbette. Ancak. bizi kuşkulandıran. va da çıkarımıza uymıyan örsütlere karsı da vine ve ancak Anavasa smırlan içinde savasabileceğimizi anutmamalı idik. Gerici çevreler bu eerçeği rürek ferahlifi Ue kabul edemediler. her çareve başvurarak T.İ.P. i kapatmanın volunn aradılar. Sayın Inönünün Halk Partîsinin de or tanın solunda oldueunu «övlemesi veYüksek Secivn Kurulunun T.İ. P. le ilsili bütün kapatma müracaatlarını arka »rkava redrietmesi üzerinedir ki bunlar art:k umntlarını keserek kadere bovun epmpk zorunda kaldılar. Kadere bovun eğdilerse ne olacak vani? Türkive tşçi Partisi, sosyalist bir öreiit olarak MiUet Meclisine yeni bir ses getireCTk ve ortatun daha solnnda mötevazı bir yer alacakrtr. Yardunıuzun Ömi bölgelerinde partive umud edildifinden kat kat fazla ileî eov terilmesi, onun varın iktidaı'a ?elebileceei ihtimali açısınaan değil, bambaşka bir sçıdan toplum havatımızda venilik i<5teeinin aoık secik belirmeTe baslaması açtsıtıdan önemlidir. Bu yeniliği Türkiye tşçi Partisi •eride başarabilir mi, başaramaz DİĞER PARTİLERİN TUTUMU Bundan sonra plânm yapılişinı \e gehşmesini anlatan tnönu, dığer partilenn plân hakkındakı tu tumunu ezrümle şövle anlatmıştır< IÎU£HM butuıı sıvası partilrr «nzle plân taraftarıdır. Plânı hazırl%yip tatbik ettiğimiz son iiç (Arka«ı Sa. 7, Sü. 3 le) «Fiyat artışı sıhhat alâmetidir zihniyeti ile memleket enflâsyona gider» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Başkanı Ekrem Alıcdn, dun YTP Genel Merkezinde bir basın toplantısı yaparak VTP seçim beyannamesmı açıklamış, bu arada Demuei'ın kanna hukümet sistemi aleyhine yaptığı konuşmayı cevaplandırnıış. fıat artıslaıı konusunda hükiunetin tedbır alması geıektığinı savunmus'ur Geziden Notlar MALATV\. (Yılma? Çetiner yazıyor) Vatandas önce huzur mu ıstıyor . Yoksa ekmek rni? .. Malatyada dün, bugün. varın, pvvelkı gün İsmet tnönü'nün ilk konusmasını dinhyenîer «huzur» la kanniarını tıka basa doyurmuş ola rak mitıng meydanmdan koylerıne, evierlne sâkin ve düsünceli döndüler. İsmet İnonü, uzun uzun 1950 den bu yana geçen olayları izah ettı konuşmasında... Malatyanın kavısısı kadar, î'=met Paşasının da meşhur olduğunu, bu arada acı bir hâtırası ile nakletü... «1960 askeri ıhtilâlıni Malatyalılann uz laştırıcı ve olgun bir ruhla» karşıladıklannı ve daha o zaman yap tığı konuşmalarda da huzur ıstemiş oldu#unu söyledi «Bu affı yapmış ve herkesi yuvasına geri vermis bir kimse olarak ilân ediyonnn ki» derken înönü, affın gecikmesinden A P idarecüerinin suçlu olduğunu bir daha açıkladı. Ve sonra «silâhlı ayaklanmalar». rhırçm akımlan» nasıl sükunetle /^ılediğini izah etti. C H.P. Genel Başkanı herkesm bıldıği bu hâdiseleri anlatıyor, en tehlikeli günlerde memleketi huzura kavuşturduğunu söylüvor du . Ama merakla beklediğimiz ıktisadî tedbirlerl, petrol meselesını. toprak reformunu bir turiu konusmasına ka'mıyprdu C H P pahalılığı durdıiTacak. kazançları arttıracak mı? Buna dair tek ke ( \rkası Sa. 7, Sü. 1 de) Mehiller bugün sona eriyor Alican'a göre kuvvetli hükümet Ahcan. Demırehn mıllı bakıye ve karma hükümet aleyhındeki sözlerinı cevaplandırarak ozetle şunları söylemiştir: •Bugün Meclistc coğunluk sağlamak saretiyle tek başına hükümet kurrtıa arzularının ardında >ataıı gerçek özlem yeniden bir partizan idare kurup. bu idareııin sağladığı imkânlardan yararlanfnaktır. Partizanlık hastalığını sokup atmadığımız müddetçe ne karma, ne de karma olınajan hükümetlerin kuv%etli olmaları. başanlı hizmet yapmaları mıimkün dpğildir. İkinci koalisyonda CHP, dördüncii koalisyonda AP, parti/anlık hevflerindeıı vaz gi'çmiş olsalardı. çok daha başarıh olma(Arkası 8a. 7. Sü. 1 de) Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Bu yü ortaokulu bıtırerek hseye giremiyen ögrencilerin durumu Mıllî Eğitim Bakanlığınca ele alınmıs, bu ögrencilerin açıkta kaünaması içm 25 Eyluie kadar gerekli tedbirlenn sağlanması yo lunda çalışmalara baslanmıştır. Bu konu ile ılgılı olarak dün 100 e yakın öğrenci velilennden bır grup DP.T. Müsteşan Memduh Aytur'le gorüştükten sonra Başbakan Urgüplü'ye dert yanmıslardır. Cumhurbaşkanı ile de göruşmek isteyen veliler Gursel'ın îezmtide olması uzerıne Genel Sekreter Nâsır Zeytınoğlu tarafından kabul edılmışlerdır. Bu aracia Ürguplu, Eskişehirde bulu liselere giremiyen ögrencilerin velileri Başbakana başvurdu Çin ve Hind askerleri karşılıkh ates açtılar DIŞ HABERLER SERVİSİ YUNAN PASAPORTLU 34 MUSEYİ SİNIR DIŞI EDİLİYOR Yunan uyruklu Rumlardan sonra, ayni uyrukta bulunan Musevilerin de, sınır dı?ı edilmelerine baslanmıştır. Dün, Mu sevi asılh oldukları halde, Yuaan uyruğunda bulunan 34 kifiye, polis tarafından yurt dısma çıkrnalan için tebligat yaptlmıştır. Yunan uyruklu 34 Musevi ^unlardır: Tosif Duraço, Vilifirid Rosalto, Misel Dolazio, Avrara Pinhas, Robert Kastro, Hayim Bahar Tuda, Davit Asnz, Alia Salom, Tako Nahmias, tsak Kohen. Jozef Abravanel. Robert Mustaki, Yani Knkulos, Jozef Kalumenos. Leonardo Dalloîio, Elyazar Rodrik. Edouart Adler, Albert Bohor Belmnaron, Bernardo Foskolos. Jozef Nakomuli, Robert Samuel Voronghiel, Manuel Molho, Benus Yeni, Jozef Prelorence, Antnan Rassaloto, İsak Bensuan, Robert Barnb Le\i, Elbert Alco, fzador AIço, Jozef Perpinyani, Jorc Georçes Dapola. Biinyamin Mnstaki, Ynda Soraa. Leon Kastro. nan Mıllî Eğitim Bakanı ile telefonla görüşmuştrür. Ote yandan, Cumhurbaşkanhğı onünde olaylar olmuş, Zeytinoğlu ile görüsen heyetı bekleyen velileri, pohs Toplantı ve Gosteri Yürüyüşleri Kanununa aykın ha reket ettıklerı gerekçesiyle dağıt mak istemistir. Bir veli de ifadesine baş\Tjrulmak üzere Emniyete götürülmüştür Açıkta kalan öğrencilerin plânlama teşkilâtının 15 yıllık bir süre içinde insan gücünü teknik sahalara da kaydırmak amacı ile aldığı bır tedbın Milli Eğitim Bakanlığınm kotiı uygulaması sonunda ortaya çıktıgı ıfade edil(Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) NADtR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Seçim arifesımie iki Aınerikalı Astronot Türiuye'ye geldiler Gazeteler YAZISIZ •• • • » • > • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • tesi felâketlerle dolu iki mehl. bugün sona ermektedir. Güvenlik Konseyinın Hindistan ve Pakistana çarpışmaları durdur maları için tanıdığı iki günlük me hil, Türkiye saatiyle 09 da, Pekinin de Yeni Delhiye verdiği ültimatomdaki atı günlük mehil, 18 de bitmektedir. Hindistanın Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Çağla, dün Genel Sekreterliğe, Pakistan da ayni şekilde hareket ettiği takdirde mem leketinin «ateş kes» çnğnsına şart ileri sürmeksızin sayp göstereceğini açıklamıştır. " PAKİSTAN KAMU OYU Kamu oyunda, Birleşmiş Milletlerin ateş kes talebini Pakistan' ın kabul etmemesi lehinde kuvvetli bir cereyan baş göstermiştir. Nümayisçıler. Karachi'deki Amerikan Haberler Merkezinin kü tüphanesini ateşe vermiş ve Bırlesmis Milletler binasındaki B.M. ba>Tağını indirmistir. Atesi kesmesini öngbren B.M. kararmı pro testo maksadiyle dün Karaçi ve Lahor'da butün dükkâDİar ve ış yerleri kapalı kalmıştır. TÜRKİTE'YE TESEKKÜR Nümayışten sonra Lahor'un en buyük caddesinde büyük bir miting yapılmış ve toplantıya katıJanlar, Türkiye, îran, Endonezya ve Komünist Çin'e. «Pakistan'ı destekledıklerinden dolayı» teşekkürlerini bildirmişlerdir. PEKİN . YENİ DELHİ Öte yandan kuzeyde Kızıl Çin askerleri, Hindliler üzerine dağınık olarak ateş açmaktadırlar. Sıkkim bölgesindeki kısa süren ve 7ayiatın kaydedilmediği ateş teati si hâric, Hindliler, komünistlere mukabele etaıemektedirler. Hınd askerî makamlan Çinlilerin Sıkkim ve Ladakta yığmağa ve birçok bölgede sınıra yaklaşmaya devam ettiklerini İleri sürmektedir. Selâhattin GÜLER ESKİŞEHİR AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Eskişehirds Doğu Ulerine oranla daha buyük bir ılgiyle karşılandı. Dun sabah saat 10 da Erzurumdan uçakla hareket eden Demirel Başkanlığındaki AP liler ekibi, saat 12.45 de Ankaraya vardı. Derhal otomobillerle Ankaradan hareket eden ekıp, 16.45 de Eskişehire geldi. Şehir dışında bir otomobil kafilesl tarafından karşılanan Demirel ve beraberindekiler açık bej Jeepe bindirilerek mitingin yapüdığı Odunpazan alanına getırildller. Bu arada genç bir AP linin bindığı kır atın jeepın önünden alana gırmesi gösterilere yol açtı. Komışmasında «Millet var. O [ ^ non iradesi var. Milletten ve mil: letin iradesinden kudretil hiç bir varlık yoktur. 10 Ekim işte bu hu sosun tescil edilecepi bir gündtir» diyen Demirel, A.P. nin, mıl letin buhranlarla karşüaştığı «İstiraplar içinde bunaldığı kritik gfln Samsun (Sait Terzioğlu bildiriyor) lerde» kurulduğunu, kasa zamanda büyük ekseriyetın güvenlnl ka 1. R. Aksal, «Deınokraside kahzandığmı belirttikten sonra bvmun tamanhk bir 22 subat gecesi kanedeninl şöyle anlattı: çacak delik arayanlaıın değil; demokrasiyi yaşatmak için vuruşa 1946 hareketi \urusa ölüınü göze alanlann hak « Türk milleti büyük ekserikıdır» demıştir. yeti Ue A.P. ye teveccüh ederken CHP nın eski Genel Sekreteri, yanlış bir hareket vapmıs olaAP ye şiddetle çatan konusma?ınmazdı. aldanmış olamazdı. Onn da özetle şunları soylemıştır. AP bu yola teşvik eden, tahrik eden si>asi bir mirasa konmak istemek köklü dnşflnceier olmalıydı. Bu te. milleti bolücü gayretlerine de» düşünceleri buznrlaruıızda derin vam etmektedir. Bn usullerin uligine tahlil eUneye ve arastırlaştıracaği başarmın devamlı olaBtaTs lüznm yoktur. Çiinkü siz mıyacağını keBİilerinc hatırlatımuhterem Eskisehirll vatandaşla ıız.» nm bu düşüncelerin nelerden i«CHP olarak kitlelerin sefaleH baret oIsbDeceflni herkesten îyi pahasma belirli zümrelerin çıkan bilecek durumda bulumryorsnnı savnnanlaruı karşısındayız. Blnuz. Btmdan hemen 20 sene ön> li diğer partilerden, özellikle AP ce 1946 da seçim sandıklanmn den ayıran fark budur. Ancak sakınldığı, oylann çaündıği zalim vunduğumuz reformlar, bazı men bir tek parti iktidanrun milli ira faat çevrelerinde siddetli tepki denin tecellisine mâni olmak için uyandırmıştır.» bu mülete insanlık anlayışı ile Kemal Satır da, AP nm ortafc bağdaştınlması mümkün ounıyan olduğu 4. koalisyonda eşkıya çeher türlü idarî ve keyfî baskıyı, şitlerinin çoğaldığını, soyguncuzulraü ve işkenceyi reva eördü^ü ların hımaye edüdiğini ileri sürzaman siz demokrasi aşkmın ve müş, Demırel'in önceki günktt mfllî iradeyi hâkim kılma imanıkonusmasına cerap vermiştir. nm zaptedilmez bir kalesi halinde bütün mütesebbislerin kar» şısma dikilmiştlniz. Devlet kuv> Trafik kazalannda vetlerini de kullanarak milletin haklarını elinden almak istiyenlerden kendi öz hakkınızı almıs ve seçtiğiniz mffletvekillerini Bü yük Millet Meclisine göndermek mazhariyetine erişmiştinlz. Sizi o günlerde hangi duygular, hangi düşünceler bövle bir hamle Adapazarı ve Konyada trafÜE yapmaya teşvik etmısti. Size inkazalarmda dün 13 kişi öhnüs, safsız ve zalim bir idarenin ber 42 kişi yaralanmışür. türlü baskılanna mukavemet etîstanbul Ankara yolunda otomek kuvvetinJ hanRİ duygular. büs kamyon çarpışmasında 6 kişi ölmüş, 21 kişi de ağır şeküds hangi düşünceler vermişti? O yaralanmıştır. Akyazıdan gelen 34 idareyi mfflete hiç bir hak tam> AC 62/plâkaü. bir otobüs, karşı. mıyarak bntün zulüm ve istibdan gelen 54 AB 144 plâkall kamdat makinesinin karşısms hangi yon ile çarpışmışür. Her iki v»st» kuvretle çıkmıstunz? ta parcalanmış, bir kişi olay ye» rinde, beş kişi de hastahanede ol» Ayni inanış mak üzere 6 kişi ölmüştür. 21 kişi Sakarya Hastane«in« İşte Türk siyasi hayatının en kaldırılmıştır. karanlık ve en buhranü günlerin Konyadaki ilk kaza Ermenek de kurulmuş olan Adalet Partisi yolunda olmuş, şoför Kâzun Ulubüyük ekseriyeti ile milleti ayni taş yönetimindeki kamyon, kahisler, ayni düşünceler, ayni ina> vak yüklü olduğu halde toz bul« nışlarla toplamış bulunuyor.» tundan uçuruma düşerek parçaDemirel, daha sonra 10 Ekim lanmıştır. Kazada kamyon üzeria seçinüerinin önemine değinerek deki 24 yolcudan 5 i ölmüj, 19 a şunlan söylemiştir: da yaralanmıştır. «10 Ekim 1965 seçimlerinin de> Ayrıca Konya Ereğli yolunda, ğerini ve mânasmı vatandaşlarıKur. Alb. Nezihi Küçükalkar'ıa mız çok iyi müdriktir. 10 Ekim kullandığı araba devrilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kazada Kur. Albayın eşi Sahavet olmüş. Kezıhi Kuçükalkar ve oğ« lu hafif surette yaralan mışlardır. Öte yandan Orman Muhafaza Me« rr.uru Esat Payıdır, motosikletiyle bır köye giderken kamyona çarpmış ve ölmüştür. Aksal «AP siyasî miras bekliyor» 13 kişi öldii 42 kişi yaralandı Diyanet İşlerinde neler oluyor D Lrkaç gün önce Devlst Bakaııı Mehmet Altınsoy öfkeli öfkeli şöyle kol * nuşmuştu; «Başbakanlıktan gelen kararnamelerin hiç birini imzalamıyacağrm.» Bu kararın gerekçesi, Diyanet Işlerıyle, daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanı Tevfik Gerçeker ile Bakan Altınsoy arasındakı daha çok rihniyetle Ugili çekişmeye dayanıyordu. Zihniyet çekişmesinin hikâyesl ise 4 üncü koalisyonun kurulduğu ilk günlerde başlamıştı. Mehmet Altmsoy CKMP kontenjanmdan Bakan olur olmaz Diyanet İşleri Teşkilâimı kendi eğilimine göre yönetme denemesine girmek istemiş ve etraft derhal ilericiliğe karşı olan zihniyetle sarıhvermi^tir. 18 mart 1965 tarıhinde Altınsoy, Diyanet İşleri Başkanlığına ilk iritar ve tâyinleri durdurma emrini göndermıştir; Bu yazıda Altınsoy Bilgisi olmadan. hiç bir tâyin ve naklin yapümamasıru teşkilât için lüzumlu addedilen tlmimlerin de «haberi olmadan da|ıtılmamasmı istemistir. Bakanm tâyin durdurma emri, aşağı yukarı 3. 5 ay yürürlükte kalmıştır. Bu süre içinde Bakan, etrafına Diyanet îsleri Başkanı Gerçeker'in tutumundan devamh olarak yakınmıs, Başkanhğa yazdığı yazılarda «Keyfî hareket ediliyor. Hakkuuzda kanuni takibat yaparım> gibi tâbırler kullanılmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) Malkoçoğlu'nun yeni macerası SON Bugün 6. sahifemizde ÖĞÜ DÖĞÜŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog