Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYel B A SIK A H L  K YASASINA DYMAYI T A A H H Ü T EDER •¥ Sahibi: NAZİME NADİ * Cenel Yaym Müdüru: ECVET GÜRESİN • Sorumlu Vazı tşleri Mudurü: EROL DALL1 * * Baıan ve yayan: CUMHURIYET Matbaacılık T« Garetecilik T.A.Ş. . Cağaloğlu Halkevl »okak No. 3S41 İLLERİ: KOcOkJUt Heydanı. Edirne Hanı Adana Telefon: 4350 * \NKABA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. Yenişehlr Telefon: 13 09 30 12 09 66 12 » 44 17 57 35 * İZMİR Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR AB ON E v e Senellk « aylık 3 ayhk Türkly» 75.00 40.00 23 00 İ L  N Harlcl 150 00 80.00 44.00 Basiık (Maktuı 2 3 4 5 ıncl saHUelerde (sanuml) 6 7 nci salıilelet Nişan, Nikâh. Evlenme, Doğum (Maktu) Ölüm, Mevlit Teşekkür ve KayiD srama KaviD (Kelimesil 175 Llra 40 > 35 ı 75 • 90 > SAY1S1 25 KURUS İııöıtü Malatyada (Bastaratı ! incı sahifeüe) Senator Nüvit Yetkin, Malatya Mılletvekilleriyle aynı uçakta yol culuk yaptık .. Malatya üzerinde bir hayli sarsıntı geçirdikten sonra hava meydanrna indiğimiz zaman bınlerce CHP li karşıladı tnönüyü. Bu sırada orada bulunan hava subayları da Paşayı askerce selâmladılar... Ve ondan sonra İnönii etrafım çevirenlerin arasına kanşıverdi.. Ezilen, bağıran, gönnek için birbirini iten insanların arasına girmek çok tehlikeli bir durumdu .. 2flfl DEN FAZLA VASITA 200 den fazla vasıta Hava mevdanından şehre giderken göğüslerinde altı oklu rozetlerle yolun iki tarafına sıralanan genç, ihtiyar pek çok insan vardı. Bu yiızden otomobiller gayet ağır ılerleyebiüyordu. Sağdan, soldan, or tadan karmakarışık hır trafik şehrın hayatını âdeta felce uğratmış tı. Bu sırada İnönunün otomobili ve arkasından onu takip eden bizım otomobil yolun soluna düşmesin mi? Etraftan gülüşmeler başladı... Inönü bindıği araba ile ortanın solundan gidiyor dive... DÂVA NASIL HALLEDİLECEK CHP. tl Merkezinin kapısı uzun zamandır, senelerdir kilitli gıbı bir şeymiş, Halk eski politika heyecanını kaybetmiş ve yeni yeni kıpırdanmaya başlamışlar... Bir kaç gün önce Malatya CHP ll İdare Kurulu aralarmda çıkan anlaç mazlıktan dolayı istifa etmış... AP den transfer Cahit Akyar buraya parü müfettişi olarak gelmiş... İle ride senato seçimlerine girmeyi dü şündüğü için adamlarını tnühim yerlere yerlestiriyormuş... Bu yüz den iki taraf kapışmış ve istifa ile neticelenmış bu anlaşmazhk... Bakalım Inönü dâvâyı nasıl hal ledecek. Şimdi herkes biribirine bunu soruyor... KARAR VEREMEMİŞLEK lsmet İnönunün konuştuğu hükümet meydanı daha önce CKMP liler tarafından kapatılmış o saat için. Fakat CHP hler rica edince Türkeşin partisı anlayış göstererek •olur» demiş. Ve hatta jeep içinde bir CKMP heyetinin tnönüyü karşılamaya geldiğini btle gördük arkadaşlarla... AP liler sabah karşılamaya gidip gitmemeyi aralarında müzakere etraeye başlamışlar amma onlar bir karara varamadan lsmet Paşa Malatyaya gelivermiş'. Bütün bunların yanında şunu ilâve etmek lâzım ki, Malatyalılar biribirlerini tutuyorlar... Ve kıyasıya bir seçim mücadelesi, küfür, edepsızlik yok burada... Geçen seçimlerde 5 CHP. 1 YTP. ışimdi AP de> milletvekili çıkmıs... CHP Hler üzülerek, bu defa 4 bız, 2 onlar çıkanr diyorlar .. Bu da yeni seçim sisteminin CHP. lilere bir cilvesiymiş. TİP e gelınce onların da hiç ol mazsa 56 bin oy alabileceği kanısında pek çok kimse.. 5 EVLİYAL1 MECLİS tnönüyü takip ederken dğrendım. Sizlere de haber vereyim. Anlaşılan bu sene bızim Büyük Millet Meclisi evliyalarla dolacak... Gök han Evliyaoğlu. Kâmuran Evliyaoğlu, ve Nedim Evliya. • Nüvit Yetkin> de Evliyaoğuüarının amcazadesi oluyormuş* dan sonra bir de Lütfii Evliyaoğlu Malatya CHP listesinden Meclıse giriyorumuş.. Böylece 5 Evüyavı Mecliste yakında bir arada goreceğiz demektir...! Çıkmaz sokaktan bileceğini pek sanmıyoruz. Her halde seçim sonuçlan ne olursa olsun, değişme ihtiyacı siyasal vapımızı artık veni vollar aramava ergeç mutlaka itecektir. 2"! Mavıs Anayasasını bir takım palavra edebiyatı ile hasıraltı etmeye bundan böyle kolay kolay imkân bulunamıyacaktır. Önümüzdeki seçimler halkın uyamşını ne denli açık secik fösterebilirse. çıkmaz sokaklarda bocalumaktan kurtuluşumuz da o ölçüde kolaylaşacaktır. Demirel Memleketimizi ziyaret eden Amerikalı Karsta ren Parlâmento âzaları devlet teskilâtının her kademesinde ve umumî efkârda, millî iradeyi şata sen temsil etmeierinden Inıvvet alan mnhabbet >j say^ıdan mahrum bırakıldıklan zaman devlet idaresindeki mtıvazenesizliklerin önlenmesi devletin salâhiyetsiz, ehliyetsiz, gayri mesul ellerle Sdare edilmesinin önüne geçilmesi mümkün olamaz. Bu (rünkü Türkiye, ber zamankinden daha çok bu temel nizamı, bu kuvvetler hiyerarşısını tesis etmeye ve vürütmeye muhtaç bir durumdadir.» j | j Uzay adamları Ankara'da el sıkmaktan yoruldular Jules Veme «Aya Seyyahat» adiı kitabını yazalı nerdeyse bir yüzyıl oluyor. Ama ünlü yazarın Ay gezisi havali gerçeklesm"k üzere, «Aya Seyyahat» kitabmda insanlar bır mermının içinde ağır bir topla Aya atılıyordu. Şimdi füzeyle kapsul içinde atıyorlar ve dunyanın çevresinde fırdolayı dönduruvorlar ınsanları.. Amerıkalılann son olarak uzaya fırlattıkları uzay gezgınlerı Gordon Cooper ile Charles Conra.d Turkıyeye geldiler ve kendilerı şerefine Ankarada Amerıkan Büyükelçisinın evinde muhte«em bır kokteyl. Ankara Pala = ' ta buyuk bır yemek verıldı. Bııralarda bütün Amerikan kolonısı hazırdı. Ankaradaki büyukelçiler. dıplomatlar, kokteylde ve yemekte hazırdılar. Ortahkta pek politikacı gozükmüyordu. Milli Savunma Bakanı Hazım Dağlı hariç, hükümetten kimseyi görmek mümkün olroadı bu toplantılarda KAKS, (Mücahit Beşer bildiriyor) Süleyman Demirel, burada yaptığı konuşmada genel seçim sistemini tenkid etmiş ve «Küçük partileri sun'î tedbirlerte lcorumak maksadiyle icad olunan milli artık sistemi gelecek hükümetleri zaaflara düşürecek, millî irade üzerinde azınlıklar cuntası kurulmasını saehvacak tehlikeli. vahim tesirli yeni buluşlardır» demiştir. /..P Genel Başkanı konuşmasında tabii senatörlerden «temelli» diye bahsetmiştir. Demirel özetle şunları söylemiştir: I ; ' NADÎR NADİ «OYLARINIZI DÜŞÜNEREK KULLANINIZ» S. Arif TERZİOĞLU bildiriyor GİRESl'N Öncekı gece Trabzondan Giresuna gelen CHP Genel Sekreteri Dr. | Kerral Satır, dün Beledıye Meydanmda yaptığı konuşmada Adalet Partisi yöneticilerine çatmi} ve «AP yanlış yoldadır, hatah ve | fena yoldadır bu yol yabancı, kötü ideolojilerin memleketimize yer lesmesine sebep oluı> demistir. Amerikan Elçiligindekı kokteylde tuvaletli ve şık bayanlar da sık sık Aibay Cooper ve Yarbay Conrad'tan hatıra için ımza aldılar ~" Röportaj """"] Orhan DURU ve Çetin ÖZBAYRAK Bı? de ilk fırsatı bulunca sorduk Albay Cooper'e: «Yukarday ken, bir ârua, beklrnmedik bir olay karşınıza çıkınca, ktndiniıi bir tabut içinde gibi bissettiniz mi?» dedık. Cooper bir an durdu ve sonra soğukkanlı bir ifadeyle ceyap verdi: «Bugünedek önemli bir olayla karşılaşmadık. Çıkan ufak tefek aksaklıklan da, biraz sinirli bir hava içinde, bnradaynuseaaına normal karşıladık.» cinlere rasladık desem, yalan olur. Ancak ben Tanrıya inanıyorura. Hem yukanda onun varlığını dofcrulavan binlerce yıldız, çeıegen görduk.» Bundan sonra bir süredir katamızı kurcalıyan ve üzerinde çeşitli teoriler yürüttüğümuz soruyu, utana sıkıla kulağına sorduk Cooper'in: «Affedersiniz ama yu ] ksnda, büyük ve küçük abdestiniri nasıl yaptınız?» ; Buna Cooper gülerek şu cevabı • verdi: «Küçük abdesti yapmak nisbetrn kolaydı ama büyük abdest bü ; yük bir meselevdi, hem de çok zordu. Küçük abdest için bir lâstik boru ve küçük bir âlet vardı. Gerektiğinde ihtiyacımızı friderivorduk. Vücudümüzden çıkan sı ] vı bir yerde toplanıyordu. Buradan fezada basınç olmadıfı için dışan emilip atılıyordu. Dışan : çıkanlar kristalleşip dağılıyordu. Büyük abdest için özel olarak ya pılmış içi yapışkan madde ile kaplı plâstik torbalar kullamyor duk. İşi gördükten sonra torbanın ağıını bağlanp çöp kutusuna atıyordnk.» Bu arada Milli Savunma Bakanı Hazım Da*lı ile Cooper fotoğraf çektirdiler Daglı «Siz cesur insanlarsınız» diyordu, Cooper de teşekkür ediyordu. Kuvvetli hükümet «Seçim mevTuatının dolambaçü hükümlerine ve A.P. nin etcseriyet sağlamasını önliyecek bütün tedbirlerine rağmen Türk mil leti kendisini bu sartlardan sıyıracak ve secimlerde partimizin kuvvetli bir hükümet kurmasını temin edecek bir ekseriyetle Meclise gelmesini sağlıyacaktır.» Demirel, milll bakiye sisteminin kanunlaşması ile ilgili olarak şu şekilde konuşmuştur: AÇIK TEŞEKKÜR Ablam Mehçure Babüroğlu (SEZER ı 'nun Ankara Doğum Evinde geçirdiği ağır blr ameliyatı baçarı ile neticeleyen Başhekım Sayın Sorulması en güç soru ZtYA DUR>rUŞ'a Koalisyon tecrübeleri «Başansız ilk koalisyon tecrübeleri Eeçirildikten ve seçim mev zuatının bütün ânzaları ortaya çıktıktan sonra dahi seçim mevzuatının bu zararlı hükümlerinden dönülmemiş. aksine A.P. nin Senatoda hattâ temelli senatörler vr kontenjan senatörlerinin mevcudiyetine ra&men mntlak ek seriyeti satlıyabilecefei korkusu içinde daha karışık. daha bölficu, kurulacak hükümetleri daha büyük zaaflara sürükleyici yeni hükümler konulmustur. MUIeti kandırmaya ve ona koalisyonun. demokratik nizam içinde zanıri bir sart olduğunu telkine calışıyorlar. Bütün ileri dünya mületlerinde koalisyonu kaçınılmaz hale getiren secim mevzuatının fiilî zararlan görülmüş ve bu mevzuat sağlam ve istikrarlı hükümetler trurnlmasını temin edecek yeni hükümlerle de(Hştirilmlştir. Biz A.P. olarak bu kısa teerübe devresinin verdigi ilhamlarla seçh ı mevruatının ele abnmasım ve TfirkİTede ktiTretli ekseriyetlere dayanan istikrarlı hükümetler kurulmasmın saflanmasını istiyoruz.» ' ', ! Narkozitör Dr. Kâmuran Kıratlı, Dr. Fıruzan Seken, Dr. Neclâ Nuhoğlu, Dr. Guzın Balıkçıoğlu, Dr. Orhan Karacadağ, Dr. Mustafa Czen ve Başhemşire Hikmet Sezer'e ailemizin saygı ve tesekkürlerinl lletiriz. Bu arada. hedefi hastalara stikun ve huzur sağlamak olan Ankara Doğ^ımevinin disiplîn, düzen, temizlik, bakım ve kurulmus olan ekip çalısmasınm her türlu övgünun üsrunde olduğunu iftiharla ifadeyi bir borç sayarım. Hler Bankası Genel Müdürü SELÂHHADDİN BABÜROĞLU ve ANN'ESİ Cumhuriyet 112Î9 ı | ' Kuyrukta bekliyenler Amerikan Büyükelçisinın evinde verilen kokteylde herkes Conrad ile Cooper'in elıni sıkmak içın kuyruk olmuştu. Tören elbıselerıni gıymi.ş ataseler, smokmli diplomatlar eşlerıyle birlikte daha binanın dısında kuyrufa giriyorlardı. Conrad ile Cooper kapıva yakın bır yerde durmu», gelen mısafirlerın ellerim sıkıvorlardı. Astronotlara bu el stkma ve hoseeldin faslı. uzay gezisindpn daha yorucu gelmiş olmalı ki, bu ıs bıter bıtmez bır odaya çekılıp dınlendiier. Yarım saat sonra yenıden davetlılerın arasına ınriıklerı zaman Cooper'in el sıktıgı saâ ell hâli titriyordu. İnönü'nün konuşması (Baştırafı 1 inci sahifede) meydana çıkmıştı. 1950 de iktidara gelenlerin nasıl sinirli ve insaf81* bir psrtizan hayatına girdiJini Malatvalılar her vatandastan daha iyi denemislerdir. O zaman Malatyaya getirilen vali. ilk önce Malatya Belediyesini bir düsman memleketin memuru eibi karaısına almıştı. Böyle başlıyan çekisme devri Malatyanın nçan kuslannı susu7 bırakmak hevesine kadar gitmistir. Bir iktidarın ilk fününden haşlıvan partizanlıktan bir ucundan öbür ncuna Malatyalının çekmediti 5 I " kıntı ve ıstırap kalmamıstır. tlk okulan mâsum çocuklarına devrin bir büvüJti bir çfın Malatyanın nesi meshur oldu£unu sorar. Belki devrin büyüSünün maksadı kaymvı dile çetirmektir. Mâsum çocuk bu kadar önemli bir sual karşısında beklenmiyen bir c e i a p verir: (Malatyanın tsmet Paşası nıcşîıurdnr) der. Yetkili idare bu affedilmez çocuk suçundan dolavı okulda trlâşlı tahkikata eirisir. Bu devir 1960 a kadar böyle eözü kapah baskı ve ugrasma halindr cecmistir.» SİYASİ AF CHP Genel Başkanı, bundan sonra. ilk kurulan CHP AP koalisyonu zamanında huzurun sağ lanması ve hırçınlığın gidenlmesi içm çahşmaları belirtmiş ve bu devrenin af çığlıklan ile kapandığını söyleyerek şöyle devam etmiştir: .Bu affı yapmış ve herkesi yuvasına geri vermi? kimse olarak buradan memlekete ilân ediyorum ki, ifratlı ve hırcın af avaıeleri affı sadece geciktirmiştir. Biz ikinci koalisyonu kurduğumuz za man memleket bir taraftan af çığ lıklan, diğer taraftan bunun sıcap sıcağına karşısında bulunan Ih tilâlci cereyanlann «hiç bir zaman af olmayacaktır» cevaplariyle fiili hareket ve tccavüzlere sah ne olmaya başlamıştı. Bu de\Tİ atlatmak kolay olmamıştır ve tehli keli, kanşık hevesler yol almıjtır. Bu cereyanlar o kadar hasta huhranlar göstermiştir ki. bir cep hede, ncredeyse Çankaya'ya tekrar çıkmak ümidi. öbür cephede siyasi hayatı ve sivasi partileri kö künden kesme çaresi zihinlerde yer etmiştir. Bunlarla. memlekette fazla kan akmasma yer bırakmadan uğmşmak da, bizim hiikü metimize düşmüstür. Siyasi parti lerin uğradıkları tecavüzleri israr ile bertaraf ederek kanunların işlemesini sağlıyabtldik. Öbür tarafta iki defa. birbirinden önemli, birbirtnden tehlikeli sliâhlı ayaklanma bastırdık. Bu karşılıklı hır çın akımlar ortasuıda basiretsiz ve şaşkın bir idare. rejimi. bir istîhepsinin iıslesinden gelinmiş, sükamette veya karşı istikamette ta mamiyle kaybedehilirdi. Bunların kunetli. normal günlerin tabiî ha yatı sağlanmıjtır. Şüphesiz ki, bu müspet neticeler her şeyden evvel Türk ordusunun yiiksek vatanperverliğiyle ve Türk ordusunun esasında temiz ellerde dcmokratik rejimden başka bir arzu taSimayan idealiyle almmıştır. KIBR1S MESELESİ Kıbns meselesine değinen înönü özetle şunları söylemiştir: «1963 sonlanna doğnı Kıbrısta Turk cemaatine karşı vahşl zulümlerin patladı«ını iyi hatırlarsı nız. Bu sırada ikinri karma hiikümetteki ortaklanmız. içinde bulundukları ve bütün başanlarım paylaştıkları hükümetin bir an önce cöziilüp çekilrnesinl sinir buh ranları içinde arzu ediyorlardı. Arzu etmemekliğimize onların hü kümet kurması için israr etmemize rağmen patlamısolan Kıhrıs dâvası gunlerinde düşınanı hiıkümetsiz bir memleket karşısında hulunma ııın keyfine diişiirmcmek için hağımsızlarla yalııız başımıza sorum luluju yüklenmek mecburiyetinde kaldık..:BUGÜNÜN KADRİNİ BILİNİZ CHP lideri, geçmişteki güçlükle ri ve olaylarm hikâyesini naklettikten sonra şöyle devam etmiştir: •Elli sene evvclkl hikâyelcri dinler gilıi bir haliniz \ar. L'nutmayınız ki, bütün bu fırtınalar 1961 den 1963 ortasına kad.ır gcc miştir. Size iki sene evvelki teh likeli maceralardan bahsedi>orunı. Gecirdiğimi» siinleri hatırlamanızı isterim ki bufünün kadrini bilesiniz ve gelecek îiinlerin başlıca meselelerini hic bir zaman gözünüzden kaçırmayasınız.» KOF BALON CHP lideri. 4 üncü koalisyon hü kümetinin göreve basladığı günden sonraki devreye de temasla, konuşmasma şöyle devam etmiştir: «İ'ç sene shasi \e iktisadj şııçlüklert ypnen basarıiar de\rînden tonra, yalntz bu de\Tt değiştrnnek" çabası içinde olanların terrübesine memleketi devrettik. Iktidarı bırakmıyarağımız ve iktidardan git memek icin her şe>i yapacağımız propaşanrialnn bir kof balon gihi patlayarak eenc nıillct nazarında şerefli ve itibarlı insanlar olarak gelecek sünlerin hizmetine kendimizi hazırlamaya haşladık, bu müddet esnasında tahrik ediri bü tün çıkiflara, sataşmalara karsıIık siniricrimizi muhafaza ederek dı« politikada kayıtsız. şartsiz hiikümeti destekledik. Cok şükiir, yiiksek sorumluluk duvgusu ta;ı >aıı bir tarafsız Başbakana vakil vakit yardımcı olmak imkânını bulduk. Buna karşılık. aslında eski Demirkıratın mirasını paylaşmak gayretinden başka esaslı hiç bir çabalan olmayan siyaset adam ları bu sekiz aylık müddet içinde neler yapmaya istidatlı olduklarını birer birer eöstermişlerdir.» CHP'NİN TEMEL DİREGİ «Demokratik nızam mücadelasinin kuruluş tarihinde Malatya'nın şerefli bir yeri olduğuna» işaret eden tnönü. konuşmasını şu şekilde bitirmiştir: «Bu seçimlerde sakat ümitlere cesaret verecek davranışlardan sa kınmanızı dikkatinize arzederjm. Seçimde büyük başarı sağlayacaksınız. CHP nin temel direği olarak bir defa daha ün salacaksınız. Yııreğimin bütün coşkunluğuyla size sevgi \e saygılar sunuyorom.» CHP Genel Başkanı İsmet tnönü dün konusrnasını yaptığı sırada yanmda eşi Mevhıbe Inönü ile CHP Kadınlar Kolu Başkanı Ja!e Candan ve Genel Merkezden Sema Babaç da hazır bulunmuşlardır. Inönü, yarın Malatyada CHP Kadınlar Kolunda «Ortanın solu» nu izah eden bir konuşma yapacaktır. CHP Genel Başkanı beraberinde gazeteciler olduğu halde bu sabah Elâzığa hareket edecektir. «Borçlarınız tecil edilecek» Dr. Satır 10 ekimde yapılacak milletvekilleri seçimi için oy isi« meye geldiğini söylemiş ve «li ekimde söz sahibi, iktidar sahibi olacağız, horclarınız tecil edilecek, yeni munzam krediler verip sıkıntılannızı öıılemeye çalışaeajız» dedıkten sonra sözlerine şöyle devam etmiştir: ' «Rejimin kazaya uğramaması için si^a«rt adamlarının samimi ol maM lâzımdır. Sanıimiyctten uzak politikacılar yersiz vaadlerde buhın.Tirık herkese mnvi honcuk daKilınak sıırelijle \atanda|m oyunu cebinden calmava calışıyorlar bunlara rlikk.ıtli nhımi7 Cooperle bir konuşma Davetlılerle el sıkma fa^lı bıttıkten ve a?tronotlar dınlendıkten sonra, ellerinde ıçkı bardakları yenıden salona indiler. Bu arada Albay Cooper'ı yakalayıp balkonda bir süre konuştuk kendisiyle. Bu konuşma biraz güç oldu. Çünkü durmadan tuvaletli bayanlar gelip Cooper'den hâtıra imzası alıyorlardı. Cooper. «Gemini adlı kapsülünüzü (Barıs içinde beraber yaşama) ilkesine uyçun olarak Rus kozmonotlariyle paylaşmak ister miydiniz?» sorusuna şu cevabı verdı : «Biz bütün çalısmalarımızı barıs amacivle yapan bir milletiz. Ruslarla kapsülü paylaşmak na6il olur hilmiyorum ama herhalde zevkli bir sey olurdu.» «Uzayda dolaşırken meleklere, cınlere rasladınız mı?» sorusuna ıse Cooper: «Vallahi. meleklere Uzaydan çekilen foto^raflar Elektrikler kesilince Cooper ve Conrad el sıkarken bır ara elektrikler sondü ve samdanlar gptirilrii. Bu arada şakalar yapıldı: «Onlar yukardayken böyle bir şey olsaydı. ne yaparlardı.» «Fındık değer fiyata alınmadı» \ Dr. Satır. Gıresıın'ulara, AP nin Ticaret Bakanının fındığı değer fi yatla aldırmadığını soylemiş ve bu konuda şunları belirtmi«tir: «Ticaret Bakanı. basiretli olsaydı ve burnunun ııcunu görebilseydi fındtçinızın dejerini yük«el«IHİ. CHP. yapamıyacağını vaadedip oy larının ea^petmiyecektir. Vatandaij, CHP ye oy vermedi diye o böl gcye küciip cezalandırmayacaktır. Siz milletin kaderine oylarınızla hâkiın olaraksınız. 10 ekim sevimlerinde oylarınızı düşiinerek, ta^ınarak. milletin mrnfaati için çalısacaklar icin kullnnınır.» Gire.îundan Samsuna hareket ederı CHP Genel Sekreteri Dr. Ke m^l Satır yol boyunca Ordu. Ünye. Terme, Çarşamba ve Fatsada birer konuşma yapmıştır. Fat?ada CHP mitinsınden once yapılan AP mitingınde konuşan Ordu milletvekili Pehlivanoğlu'nun, •İnonü Ruslarla vaptiffi anlaşmalarla memleketi komıınizme gbtüruyor, İııonu ortanın solundayız demekle memleketi konııinizıııe süruklemiştir. Elimde \esikalar var..» şeklindeki konuşma5i CHP mitıngınde Kemal Satır. Ferda Güley, Ata Topaloğlu ve Cemal Reşit Eyaıboğ'u cevaplandırmislardır. Kemal Satır, «Bir yaralı kır atın kuyruğuna yapışanlar bu sür' atle giderlerse kır at da enları kurtaramıyacaktır» demiş, Topaloğlu da İnönunün 1917 yıîından fonra başlayan TürkRus savaşlarında Şadi Pehlivanoğlunun aılesini Rııs çizmelerinden kuıtardığır.ı söylemiştir. Ankara Palastaki yemekten son ra dâvetlilere uzay gezginlerinln uzaydan çektikleri fotofraflar projeksıyonla gösterildi. Bu fotoğraflarda dunyanın her köşesi en küçük ayrıntıya varıncaya kadar görülebiliyordu. Meselâ Arizona ejTiletinde bir asfalt yol, Cape Kennedy'deki füze rampaları. vesaire. Astronotlar bu fotogranann leologların işine yanyacagından bahsedıyordu. Ama her halde Rusya ve Çin üzerinde çekilen fotoğraflarla askerî uzmanlar daha çok ılgıleneceklerdl. Artık dünyada saklı gizlı bir şey kalmadıgını bir defa daha öfrenmiş olduk. Merhum Üskuplü AU Necip Efendi ve merhume Katma So*ak'ın buyük kızları, Ziraat Muciurlerinden merhıim habit Bevın refika&ı, Sabire Erdoğu'nun annesi, Mutlu S u g a n ' n anneanneii, Ilasan Rıza Soyak merh.ame Hamdiye Ydnak, merhume Makbule Akyasar, Atlye Savaşan ve Ihsan Soyak'ın büyük ablaInrı, Basri Erdoiu'nun kayınvalidesi. Metin Sugan'ın büyük kaydınvalidesi, iyj insan Hakkın rahmetıae kavu^muftur. Ccnazesl 21 Eylul 1965 s*.l cünu cğlc namazını müteakıp Tatih Canılİnde kılınacak eenaze nama?ırdan sonra EdJrnekapı Şehnlığındeki ebedi ı^îirahatgâh.na tevdi edilecektir. Mtvlâ rahmet VEFAT ŞÜKRtYE SOYAK «Millî iradeyi TBVIVI temsil eder» Demirel konuşmasının başında özetle şunlan söylemiştir: «Milli iradeyi başlı başına tem sil eden T.B.M.M. nin ve onun icra oreanlannm yanma bazan hattâ onlara üstün salâhiyetlere ve kuvvetlere aahip olduklan hissini verrmye ealışarak çıkışlar yapan. kendilerinde hüvük salâhiyetler ve knvvetler vehmeden çe sitli aahsiyetlerin tflrlü teşebbüsleri ve riavranışlan gündelik hayatımızın hepimİTe elem veren manzaralan haline gelmiştir. Türk milletini butörrii ile tetnsQe ve onun namına her türlu kararLan almaya salâhiyetli olan tek or^an T.B.M.M. dir. Bu hakikatin büvük açıklıği ile bilinraesi. temsilde, kararda ve otoritede bu tek temel müesseseye hiç blr rakip re şerik tanınmaması devletimizin brkası ve selftmeti şart larının başta gelenidir. T.B.M.M' nin devlet bünyesi İçinde sahip oldufu ihtiram mevkiinden indirildigi, varlıklan ile ona vücnt ve MENKUL SATIŞ tLÂNI Bakırköy İcra Memurluğundan: 985/853 Talimat Bır borçtan dolayı mahcuı bulunan 2S00 lıra muhammen bedeHı 1 adet PHLIPS LEONARD marka tahmıni 10 ayak Avrupa çalışır buz dolabının ilk açık arttırması 32 9.1965 çarşamba Rünü saat 12.30 13.00 arasında Bakırkdy Kartaltepe Çağlayan Sokak No. 4/1 de yapılacaktır. Bu arttırmada verilen b«del mah çuzun muhammen bedelinin % 75 ini bulmazsa 25.9.1965 cumartesi gunü aynı yer ve saatte ikinci açık arttırması yapılarak bu arttırmada en çok verene lhale olunacaktır. İhale karar pulu ve tellâliye ücreti alıcıya atttir. İlân olunur. (Basın: 19409) 11287 Partiler radyo Jionıışmaları için fJiin htır?a rekti AVKARA (Cumhıırlvet Büronı) Partiler radyo konuşmalarına 25 Eyliıl cumartesi günu bashyacaklardır. Dün saat IS 00 te Yuksek Seçim Kurulunda parti temsilcilerinln hu7orunda da kur'a çekme suretiyle partilerin hangi sırada konuşacakları te^bit edılmiştir. Çekilen kura sonunda A dan f ye kadar her partiye bir harf verilmiştır. A.P A. harfıni. CKMP. B. harfıni. YTP. C harfmi, CHP. D harfini. \rP, E harfmi. TIP F harfini cekmıstir. Bu sıraya guıe Cumartesi gumı saat 16 43 te ilk konu«ma>! AP. >apacaklır. CKMP l i 10 da. YTP 1735 tc. CHP 19 S0 de. MP 20.15 te. TIP 20 40 da konusacaklardır. Bu ilk konuşmalar 20 dakikalıktır Bundan sonraki gunlerde sıra il«, en sondaki harf en başa geçecek ve partiierın sırası ona gore kaydırılacnktlr Konya'da AP. liler üç TİP adayını tartakladılar Konya, (a.a.| AP. lilerin dün Çumra'da düzenledikleri açık hava toplantısında bazı olaylar cereyan etmiştir. AP. Konya milletvekili adaylarından Kubilây tmer, sol akımiara definen bir konuşma yapmış ve bu arada «Her sosyalist komünist değildir. Fakat her komünist mutlaka sosyalisttir. İddia ediyorum ki: Komünlune ciden bütün vollar sosyalizmden feçer» demiştir Imer konuşurken, toplantı sahasına, TİP Konya milletvekili adaylan Yunus Koçak, Mustafa Aksungur ve Mehmet Yılmaz gelerek «Uyanan İşçiıt adlı gazete ile bazı beyannameler dagıtmağa başlamıslardır. Bunun üzerine toplantıyı takip edenlerden kalabalık bir grup, TİP. in üç milletvekilt adayına hücum ederek ken dilerini tartaklamışlardır. Jandarma'nın müdahalesi üzerıne olay büyümeden önlenmiştir. Olaya Çumra Savcılığı el koymuştur. 2. beş yıllık Kalkınma Piânı hazırlıklorı başladı Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Oda sı •Ihracat İhtisas Komısyonu», ıkinci beş yıllık kalkınma plânı için çalışmalara baslamıştır. Diğer taraftan Oda temsilcileri de dün Ankarada başhyan plân çalışmalarında Ticaret Odasımn görüşlerini açıklıyacaklardır. Gürsel (Bastarafı 1 inci sahifede) ne terkedilmesine hiç bir Türkıin razı olacağını sanmıyorum. Fakat bu iş bir hesap bir ihtisas meselesidir. Hesabı yapmadan, bu işleri bilmeden hükümler vermek asla doğru değildir. Özellikle petrol dâvâsının sokdğa dokülmesi herkesin bu yolda hükümler vermesi vazifesi olanın. olmayanın işe karışması olumlu bir hareket değildir. Milletvekilleri. par tiler mücad^lesi yapıp Meclisten şu veya bu kararı çıkarırlar. Böy le bir kararı da ne Mehmet Turgut, ne 10 tane Mehmet Tıırgut ve kinı^e durdııramaz.» Cumhurbaşkanı Gürsel, sözlerini bitirirken her Türkün milll menfaatlere hizrnet etmeye mecbur olduğunu belirterek yabancı çıkarlgra karşı uyanık olunması gerektiğini söylemiştir. AP Şehzadebaşı toplantıstnda sert tartışmalar oldu Dün akşam AP Eminönü ılçasinin Şehzadebaşı Gençlık Kıraathanesınde düzenlediği Itapalı salon toplantısında «toprak reformu» ve «petrol kanunu» konusunda konuşmacılarla bazı dinleyiciler arasında karşılıklı tartışmalar olmuş, bu arada kıraathanenın bazı camları kırılmış, olay bUyümeden önlenmistir. İçlermde Muhittin Güv»n, Naci Ökt«m. Orhan Cemal Fersoy ve dığer AP lilerin bulundugu konuşmacılar, birçok konulara değınmişler, fakat eksenyetini gençlenn teşkil ettıği bazı dinleyiciler, «toprak reformu» ve «petrol kanunıi' konularına deginilmediğıni yüksek sesle ifade edmee salonda tarlışmalar baslamıştır. Meydana gelen simrli hava içinde kıraathanenın ba7i camları kınlrruştır. Olay büyümeden taraflar yatıştırılmıştır. ••• Ürgüplii Ticaret Bakanı ile görüştü AKKARA (Comhuriyel Bürosu) Basbakan Suat Hayri ÜrgUplU dün sabah, bir suredir. Yugoslavya ve Bulgaristanda incelemtlerde bulunan Ticaret Bakanı Macit Zercn'le bir gonışme yaparak, kendisinden (ezi konusunda bllgi almı«tır. Macit Zeren, goruşrr.eden sonra, b'r muharririmü:*, •Başbakanla y»plığım forü«Jne sırasında feri Izleııimlerini anlattım, Bulgtristaa ve Ytiiro<lav<ra gıbl ksmşu Ulkclcrl* tiearc* miibadelemizi arttırmamıı (aydalıdır. Ancak bunnn, ihtiyaçların tfslıilindrn fonra, milll çıkarlarımıza uygun şekilde gerçeklestirllnıesi (ereklidir. Kâğıt üzerinde yapılan artliTimlar, trcriibrlerle de gonilmüştiir ki, gerçeklesmemektedir» cejnıçtir. Yunan bandıralı 2848 tonluk «Tamaris» şilebi Avustralya'nın güneyinde fırtınaya yakalanmış ve azgın dalgalar arasında bir oyuncak haljıe gelmiştir. Resirnde dalgalar «Tamaris» in bordası üzerinden aşar ve tahlisiye sandallan denize indirilirken görülüyor. ••••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••••••••••••••••• E Veni ders yılı, İNGİLİZCE, ALMNCA, FRANSIZCA, MUHASEBE ve SPOR Dersleri için kayıtlara başlanmıştır. 42. HİZMET YILI SENATÖRLER Dığer taraftan, Tabii Senatarlerden Mucip Atakh Muzaffer Yurdalculer ve Mehmet Özgüneş dün sabah Cumhurbaşkanı Cem»l Gürsene Enerji ve Tabil Kay naklar Bakanı Mehmet Turgut'un petrol madenleri konusundaki bilinen tutumu ile ilgili bir gdrüşme yapmışlardır. AMERİKAN DERSHANESİ i S SULTAN AHMET OKULA DE\'AM EDEMİYENLER İÇİN Her gün öğleye kadar devam eden İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA, DAKTİLO ve MATEMATİK dersleri seçkin Türk ve yabancı öğretmenlerin idaresinde, az mevcuüu sıruflarla yakında derslere başlanacaktır. Sultanahraet Alemdar Cad. 23 Tel: 22 17 37 • • 5 3 2 Cumhurij tt Reşat Hamit Aziz Xapo)>on 24 A>ar kulçe 9420M30 1510015300 11200ımoo 9700STöO 96009:00 138313S5 Feriköy boks takımı Malatyaya gidecek KAYIP Iktisat Fakultesi, Gazetecılik şebekemi ve nüfus cuzdanımı kaybettim. Hukümsüzdur. Hakkı Koşar Ctımhuriyet 11208 istanbul şampiyonu Ferikoy boks KAYIP Ak«am Tekniker imtihanı giriş karnemi ve nufııs cüzda takım:, iki karşılaşma yapmak üİzere muhtemelen bu hafta Akınr.ımı kaybettim. Hükumsuzdür. Etdal Duriister ' spor kulübünün dâvetlisı olarak Cumhurıyet 11297 'Malatyıya gidccektir. Bagün Matinelerden İtibaren •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••cıaBBKr'' a İlâncılık: 8726 11294 ET VE BALIK KURUMUNCA KEMİK ALINACAKTIR Kurumumuz, Zeytinburnu Et Kombinasma teslim kaydı ile kaynatılmış ve kaynatılmamış kemik satın almaktadır. Ügililerin ad: geçen Kombinaya müraacatları rica olunur. Telefou: 71 53 61 27 62 10 İzmir Fuarı dün gece kapandı 1ZMIR 34 ımcü Izmır Er.ternasyonal Fuarı dün gece saat 24 de kapanmtştır. Fuarı pazar geces^ne kadar ziyaret edenlerin sayısı 2 mil yon 232 bin 535 dir. Bu rakam son gunün ziyaretçıleriyle birlikte 2 milyon 300 bini biraz asmıjtır. Boylece Fuar ziyaretçi sayısı bakınundan yeni bir rekor kınnıştır. ••• SİTE SİNEMASI Kızların Oyunu Bor Askerî Satınaıma Komisyonu Başkanlığından Lv. Ana Bak. Tam. Fb. Md. lüğü ihtiyacı içın kapaiı zarf usulü ile aşağıda yazılı malzemeler satın alınacaktır. Evsaf ve sartnamesi mesaı saatlerl içinde komısyonda Ankara • tstanbul Levazım Amirliklerinde görulebilir. İsteklilerin kanun! şekilde hazırlıyacakiarı teklif mektuplannı »n geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karsılığı komısyon başkanlığına verroelerı şarttır. Postada vaki gecıkraeler kabul edilmez. C 1 N S 1 Yuvarlak demir (12 mm) Çelik çember (0,5X16) mm Çehk yay (12 Spirlik) Celik yay (9 Spirlik) Klektrod (3,25X350) rnm. Uemir perçin (8X16) mrn. M8 civata somunlu 25 mm Miktarı 35000 42000 18000 13000 180000 2000 50000 Kg. Kg. Kg. Kg. Adet Kg. Adet Tamamının Muhammen fiatı Krs. Sn 220 450 325 325 22 450 34 (Orijinal) «Faites vos joux Mesdamesn Eddie Constantine Nelly Benedetti Seanslar: 12,30 2,45 5 7,15 9,45 Her Pazar saat 11 de tenzjlâtlı matine nâncıhk 8731 11295 Güllede yeni dünya rekoru ııınA R A N I Y O R Cumartesi, Pazar ve tatil günleri haricinde sabahlan saat 7,45 de fabrikada buîunarak Tüık personele İngilizce ve İngiliz persoonele Türkçe öğretecek bir eleman aranmaktadır. Verılecek ücıet ve günlük çahşrna saati görüşme sonıında tesbit edilecktir. İsteklilerin Kajtal Maltepe Tugay yolu No. 92 de kâin Singer Sanayi A. Ş. Personel Müdürlüğüne bizzat müracaatları. { • • • • J • Geçici teminatı t b a 1e Lira. Korns Gün saat yeri 5100 8337 4175 2943 2970 675 1275 254 7« 00 50 00 00 00 00 25 7.10.1965 Saat 15 00 askeri gazınoda ET ve BALIK KURUMU İstanbul Bölge Müdürlüğü (Basın 17213) 11278 KASSEL Burada yapılan Avrupa kadınlar atletizm kupasının fınal müsabakalarında Tamara | Press gulleyi 18 m. 79 a atarak yeni bir dünya rekoru tesis etmiş, j kardçşi İrina Press, 80 metre en | gellide 10,4 ile dünya rekorunu e ••••••••••••••••••••••••••••••••>•••••«•••••( 1 gala •tmiatir. Cumhuriyet 11290 i 75 (1583 Basın 17997 112631
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog